Help Print this page 

Document 32017R0815

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/815 ze dne 12. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP. )

C/2017/3020
  • In force
OJ L 122, 13.5.2017, p. 1–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/815/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

13.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 122/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/815

ze dne 12. května 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o vyjasnění, harmonizaci a zjednodušení některých specifických opatření na ochranu letectví před protiprávními činy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušeností z uplatňování prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1998 (2) vyplynulo, že je třeba provést menší změny ve způsobech provádění některých společných základních norem. Změny navrhované v připojených textech nevytvářejí žádné podstatné nové požadavky, ale usnadňují praktické provádění opatření EU na ochranu letectví před protiprávními činy; vycházejí z připomínek členských států a zúčastněných subjektů v oblasti ochrany letectví.

(2)

Některá specifická opatření na ochranu letectví před protiprávními činy by měla být objasněna, harmonizována nebo zjednodušena s cílem zlepšit právní srozumitelnost, standardizovat společný výklad právních předpisů a dále zajistit co nejlepší provádění společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy.

(3)

Změny se týkají provádění omezeného počtu opatření v souvislosti s bezpečností letišť, bezpečností letadel, detekční kontrolou tekutin, aerosolů a gelů, zapsanými zavazadly, nákladem a poštou, palubními zásobami, náborem a odbornou přípravou pracovníků a bezpečnostním vybavením.

(4)

Po vstupu tohoto nařízení v platnost by mělo být zakázáno, aby schválení agenti označovali další stálé odesílatele, jak je doporučeno v dopise státům č. 16/85 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Stálí odesílatelé označení před vstupem tohoto nařízení v platnost by měli mít možnost stát se schválenými agenty nebo známými odesílateli, a to předtím, než nejpozději k 30. červnu 2021 svůj status ztratí.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:

(1)

bod 1.0.3 se nahrazuje tímto:

1.0.3   Aniž jsou dotčena kritéria pro odchylky stanovené v části K přílohy nařízení Komise (ES) č. 272/2009 (*1), může příslušný orgán povolit zvláštní bezpečnostní postupy nebo výjimky z ochrany a bezpečnosti neveřejných prostor letiště ve dnech, kdy má být v kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru nebo na letišti, na něž se nevztahuje oblast působnosti bodu 1.1.3, naloženo nebo vyloženo pouze jedno letadlo či do něj mají nastoupit nebo z něj vystoupit cestující.

(*1)  Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7).“;"

(2)

bod 1.1.3.1 se nahrazuje tímto:

1.1.3.1   Kritické části se vymezí na letištích, na nichž je více než 60 osob držitelem letištního identifikačního průkazu, který umožňuje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostorů.“;

(3)

v bodě 1.2.6.2 se zrušuje druhý pododstavec;

(4)

bod 1.2.6.3 se nahrazuje tímto:

1.2.6.3   Elektronické povolení vjezdu pro vozidla musí být buď:

a)

upevněno na vozidlo tak, aby byla zajištěna jeho nepřenositelnost, nebo

b)

spojeno s uživatelem registrovaného vozidla prostřednictvím zabezpečené databáze pro registraci vozidel.

Elektronická povolení vjezdu pro vozidla nemusí udávat prostory, do nichž je vozidlo oprávněno vjet, ani datum skončení doby platnosti, jsou-li tyto údaje čitelné elektronicky a jsou-li zkontrolovány před umožněním vjezdu do vyhrazených bezpečnostních prostorů. Elektronická povolení vjezdu pro vozidla musí být čitelná elektronicky rovněž ve vyhrazených bezpečnostních prostorech.“;

(5)

bod 1.3.1.8 se nahrazuje tímto:

1.3.1.8   Zvířata využívaná k provozním potřebám doprovázející osobu s platným letištním identifikačním průkazem se před vstupem do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobí vizuální kontrole.“;

(6)

doplňuje se nový bod 1.3.1.9, který zní:

1.3.1.9   Na detekční kontrolu osob jiných než cestujících a detekční kontrolu vnášených předmětů se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

(7)

bod 1.6.4 se nahrazuje tímto:

1.6.4   Spojení je nutno provést před tím, než je dotyčné osobě povoleno vnést předmět nebo předměty do vyhrazených bezpečnostních prostorů, a poté, co byla tato osoba zastavena osobami vykonávajícími dohled nebo hlídky podle bodu 1.5.1 písm. c).“;

(8)

bod 3.0.6 se nahrazuje tímto:

3.0.6   Seznam zakázaných předmětů pro bezpečnostní prohlídky vnitřních prostor letadla je shodný se seznamem v doplňku 1-A. Pro účely bezpečnostních prohlídek vnějších prostor letadla se zkompletovaná výbušná a zápalná zařízení považují za zakázané předměty.“;

(9)

doplňují se nové body 3.0.7 a 3.0.8, které znějí:

3.0.7   Pro účely této kapitoly se „obslužnými panely a služebními vstupními otvory letadla“ rozumí vnější přístupové body a oddělení, které mají vnější rukojeti nebo vnější výklopné panely a které se běžně používají k poskytování služeb pozemního odbavování letadla.

3.0.8   Odkazy na třetí země uvedené v této kapitole a v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005 zahrnují další země a území, na které se v souladu s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie nevztahuje část třetí hlava VI uvedené smlouvy.“;

(10)

bod 4.1.3.1 se nahrazuje tímto:

4.1.3.1   Tekutiny, aerosoly a gely vnášené cestujícími mohou být na vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů osvobozeny od detekční kontroly na zařízení LEDS v těchto případech:

a)

pokud jsou tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně uzavřít a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený;

b)

pokud jsou tekutiny, aerosoly a gely po zakoupení na místě v neveřejném prostoru letiště zapečetěny ve speciálním bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené.“;

(11)

bod 4.1.3.2 se nahrazuje tímto:

4.1.3.2   Speciální bezpečnostní balení, které je zjevně neporušené, uvedené v písm. b) bodu 4.1.3.1 musí:

a)

být zřetelně identifikovatelné jako bezpečnostní balení, které je zjevně neporušené, pocházející z uvedeného letiště, a

b)

mít uvnitř umístěn doklad o zakoupení na uvedeném letišti v období předcházejících tří hodin a

c)

podléhat dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

(12)

bod 4.1.3.3 se nahrazuje tímto:

4.1.3.3   Příslušný orgán může stanovit kategorie tekutin, aerosolů a gelů, které z objektivních důvodů podléhají zvláštním postupům detekční kontroly nebo mohou být osvobozeny od detekční kontroly. O stanovených kategoriích je nutno vyrozumět Komisi.“;

(13)

doplňuje se nový bod 4.1.3.4, který zní:

4.1.3.4   Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005.“;

(14)

Bod 5.4.3 se nahrazuje tímto:

5.4.3   Letecký dopravce zajistí, aby cestující byli o zakázaných předmětech uvedených v doplňku 5-B informováni kdykoli před odbavením.“;

(15)

v bodě 6.2.1.5 se zrušuje druhý pododstavec;

(16)

bod 6.3.2.2 se nahrazuje tímto:

6.3.2.2   Schválený agent nebo letecký dopravce požádá osobu doručující zásilky o předložení průkazu totožnosti, cestovního dokladu, řidičského průkazu či jiného dokladu, který obsahuje fotografii této osoby a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátním orgánem. Průkaz nebo doklad se použije k zjištění totožnosti osoby doručující zásilky.“;

(17)

bod 6.3.2.4 se nahrazuje tímto:

6.3.2.4   Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.3.2.1 až 6.3.2.3 této přílohy a v bodě 6.3 přílohy prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005 schválený agent zajistí ochranu nákladu a pošty v souladu s bodem 6.6.“;

(18)

bod 6.3.2.6 písm. e) se nahrazuje tímto:

„e)

důvod vydání bezpečnostního statusu s údajem:

i)

„KC“ označujícím zásilku obdrženou od známého odesílatele nebo

ii)

„AC“ označujícím zásilku obdrženou od stálého odesílatele nebo

iii)

„RA“ označujícím zásilku vybranou schváleným agentem nebo

iv)

o následujícím použitém prostředku nebo metodě detekční kontroly:

ruční prohlídka (PHS);

rentgen (XRY);

systémy detekce výbušnin (EDS);

psi cvičení k zjišťování výbušnin (EDD);

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

vizuální kontrola (VCK);

zařízení pro detekci kovů (MDE);

jiná metoda (AOM) v souladu s bodem 6.2.1.6, s uvedením použité metody, nebo

v)

o důvodech pro osvobození zásilky od detekční kontroly;“;

(19)

v bodě 6.4.1.2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Žadatel si vyžádá schválení u příslušného orgánu členského státu, v němž se nachází místo uvedené v žádosti.

Žadatel předloží dotčenému příslušnému orgánu bezpečnostní program. V programu jsou popsány metody a postupy, které bude odesílatel dodržovat, aby zajistil splnění požadavků nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích aktů. V programu je rovněž popsáno, jak bude dodržování těchto metod a postupů sledovat samotný odesílatel.

Žadateli jsou poskytnuty „Pokyny pro známé odesílatele“ obsažené v doplňku 6-B a „Ověřovací kontrolní seznam pro známé odesílatele“ obsažený v doplňku 6-C;

b)

Příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program a poté uskuteční ověření na uvedených místech za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcích aktů.

K posouzení, zda žadatel splňuje tyto požadavky, použije příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, „Ověřovací kontrolní seznam pro známé odesílatele“ obsažený v doplňku 6-C. Tento kontrolní seznam zahrnuje prohlášení o závazcích, které je podepsáno právním zástupcem žadatele nebo osobou odpovědnou za bezpečnost v daném místě.

Jakmile je ověřovací kontrolní seznam vyplněn, nakládá se s informacemi uvedenými v tomto kontrolním seznamu jako s utajovanými informacemi.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jej zpřístupní dotčenému příslušnému orgánu;“;

(20)

v bodě 6.4.1.6 se zrušuje druhý pododstavec;

(21)

body 6.5.1 až 6.5.4 se nahrazují tímto:

6.5.1   Schválený agent udržuje databázi, jež o každém stálém odesílateli, kterého jmenoval před 1. červnem 2017, obsahuje tyto informace:

údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy, a

povahu podnikání, a

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy, a

číslo plátce DPH nebo registrační číslo společnosti a

podepsané „Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ uvedené v doplňku 6-D.

Je-li stálý odesílatel držitelem osvědčení AEO podle čl. 14a odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, uchovává se číslo osvědčení AEO v databázi podle prvního pododstavce.

Databáze je přístupná ke kontrole příslušnému orgánu.

6.5.2   Pokud není po dobu dvou let vykonávána žádná činnost v souvislosti s leteckou přepravou nákladu nebo pošty na účet stálého odesílatele, platnost statusu stálého odesílatele skončí.

6.5.3   Není-li příslušný orgán nebo schválený agent nadále přesvědčen, že stálý odesílatel dodržuje pokyny uvedené v doplňku 6-D, schválený agent status stálého odesílatele neprodleně odejme. Status každého stálého odesílatele jmenovaného schváleným agentem skončí dne 30. června 2021.

6.5.4   Pokud nebyly u zásilky z jakéhokoliv důvodu provedeny bezpečnostní kontroly stanovené v „Pokynech k letecké bezpečnosti pro stálé odesílatele“ nebo pokud zásilka nebyla odeslána stálým odesílatelem na jeho účet, stálý odesílatel tuto skutečnost jednoznačně sdělí schválenému agentovi, aby bylo možno použít bod 6.3.2.3.“;

(22)

body 6.5.5 a 6.5.6 se zrušují;

(23)

v bodě 6.6.2 se název nahrazuje tímto:

„Ochrana nákladu a pošty během manipulace, skladování a nakládání do letadla“;

(24)

bod 6.6.2.2 se nahrazuje tímto:

6.6.2.2   Zásilky nákladu a pošty, které se nacházejí v jiné než kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru, musí být chráněny před neoprávněnými činy, dokud nejsou předány jinému schválenému agentovi nebo leteckému dopravci. Zásilky se umístí do částí prostor schváleného agenta, do nichž se kontroluje vstup, nebo pokud se zásilky nacházejí mimo takové části, považují se za chráněné před neoprávněnými činy, pokud:

a)

jsou fyzicky zabezpečeny tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli zakázané předměty, nebo

b)

nejsou ponechány bez dozoru a přístup je omezen na osoby, které se podílejí na ochraně a naložení nákladu a pošty do letadla.“;

(25)

body 6.8.2.3 a 6.8.2.4 se nahrazují tímto:

6.8.2.3   Příslušný orgán může přijmout zprávu o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy od subjektu třetí země nebo od jiného dopravce ACC3 pro účely označení ACC3 v případě, že tento subjekt nebo dopravce ACC3 provádí veškerou přepravu nákladu, včetně nakládky do nákladového prostoru letadla, jménem žadatele o ACC3 a zpráva o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy uvádí všechny tyto činnosti.

6.8.2.4   Ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy je zaznamenáno do zprávy o ověření, která sestává přinejmenším z prohlášení o závazcích stanoveného v doplňku 6-H1, kontrolního seznamu stanoveného v doplňku 6-C3 a prohlášení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy stanoveného v doplňku 11-A. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zprávu o ověření předloží příslušnému orgánu a její kopii poskytne ověřenému leteckému dopravci.“;

(26)

bod 6.8.2.5 se zrušuje;

(27)

bod 6.8.3.1 se nahrazuje tímto:

6.8.3.1   Dopravce ACC3 zajistí, aby veškerý náklad a pošta přepravované pro transfer, tranzit nebo vykládku na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole, ledaže:

a)

byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3) a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; nebo

b)

byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny známým odesílatelem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3) a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky; nebo

c)

byly požadované bezpečnostní kontroly zásilky provedeny stálým odesílatelem (AC3) na odpovědnost dopravce ACC3 nebo schváleného agenta ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3) a zásilka byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do nakládky a není přepravována letadly pro přepravu osob; nebo

d)

je zásilka osvobozena od detekční kontroly podle bodu 6.1.1 písm. d) a byla chráněna před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy se stala identifikovatelným leteckým nákladem nebo identifikovatelnou leteckou poštou, až do naložení.

Písmeno c) se použije do 30. června 2021.“;

(28)

body 6.8.3.4 a 6.8.3.5 se nahrazují tímto:

6.8.3.4   Přepravuje-li zásilky, jež podrobil požadovaným bezpečnostním kontrolám, na základě výběrového řízení, v jehož rámci vybral jiného dopravce ACC3 nebo agenta RA3, uvede dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 v průvodních dokladech jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení.

6.8.3.5   Při přijímání zásilek stanoví dopravce ACC3 nebo agent RA3, zda je letecký dopravce nebo subjekt, od nichž zásilku přijímá, jiným dopravcem ACC3, agentem RA3, nebo odesílatelem KC3 tak, že:

a)

ověří, zda je jedinečný alfanumerický identifikátor subjektu doručujícího zásilku uveden v průvodních dokladech, a

b)

potvrdí, že letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku má v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce pro dané letiště nebo místo aktivní status.

Není-li v průvodních dokladech identifikátor uveden nebo nemá-li letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status, má se za to, že nebyly provedeny žádné bezpečnostní kontroly, a dopravce ACC3 nebo jiný agent RA3 ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy zásilku před naložením do letadla podrobí detekční kontrole.“;

(29)

doplňují se body 6.8.3.6 a 6.8.3.7, které znějí:

6.8.3.6   Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.8.3.1 až 6.8.3.5 dopravce ACC3 nebo schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3) jednající jeho jménem zajistí, aby byly v průvodních dokladech buď ve formě leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu, nebo v samostatném prohlášení, a to v elektronickém formátu nebo v tištěné podobě, uvedeno přinejmenším následující:

a)

jedinečný alfanumerický identifikátor dopravce ACC3; a

b)

bezpečnostní status zásilky podle bodu 6.3.2.6 písm. d) vydaný schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3); a

c)

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu; a

d)

obsah zásilky; a

e)

důvody pro vydání bezpečnostního statusu, včetně použitého prostředku nebo metody detekční kontroly nebo důvodů pro osvobození zásilky od detekční kontroly, s využitím standardů přijatých v rámci systému Prohlášení o bezpečnosti zásilky.

6.8.3.7   V případě, že schválený agent třetí země uvedený v bodě 6.8.3.6 písm. b) neexistuje, může prohlášení o bezpečnostním statusu vydat dopravce ACC3 nebo letecký dopravce přilétající ze třetí země uvedené v doplňku 6-Fi nebo 6-Fii.“;

(30)

Body 6.8.4 a 6.8.5 se nahrazují tímto:

„6.8.4.   Označení schválených agentů a známých odesílatelů

6.8.4.1.   Subjekty ze třetích zemí, které jsou nebo mají v úmyslu být součástí dodavatelského řetězce leteckého dopravce, jenž je držitelem statusu ACC3, mohou být označeny jako „schválený agent třetí země“ (RA3) nebo „známý odesílatel třetí země“ (KC3).

6.8.4.2.   Aby takové označení získal, obrátí se daný subjekt s žádostí na:

a)

příslušný orgán členského státu odpovědného za označení leteckého dopravce jako ACC3 na letišti třetí země, kde žadatel manipuluje s nákladem směřujícím do EU; nebo

b)

není-li v uvedené zemi žádný letecký dopravce označený jako ACC3, na příslušný orgán členského státu odpovědného za schválení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která toto ověření provádí či provedla.

Příslušný orgán, jenž žádost obdrží, zahájí proces označení, nebo se s příslušným orgánem jiného členského státu dohodne na jeho delegaci s ohledem na politickou spolupráci či spolupráci v oblasti letectví, nebo oboje.

6.8.4.3.   Než dojde k označení, potvrdí se způsobilost k obdržení statusu RA3 nebo KC3 v souladu s bodem 6.8.4.1.

6.8.4.4.   Označení určitého subjektu jako RA3 nebo KC3 ve vztahu k jeho činnostem týkajícím se nákladu a pošty (dále jen „příslušné činnosti týkající se nákladu“) se zakládá na:

a)

jmenování osoby, která jménem daného subjektu nese s ohledem na příslušnou činnost týkající se nákladu plnou odpovědnost za provedení ustanovení o ochraně nákladu nebo pošty před protiprávními činy, a

b)

na zprávě o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy potvrzující provedení opatření k ochraně před protiprávními činy.

6.8.4.5.   Příslušný orgán přidělí subjektu s označením RA3 nebo KC3 jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu, který identifikuje daný subjekt a třetí zemi, pro niž byl označen pro účely provádění opatření k ochraně před protiprávními činy ve vztahu k nákladu nebo poště směřujícím do Unie.

6.8.4.6.   Označení je platné ode dne, kdy příslušný orgán zadá údaje týkající se subjektu do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, na dobu nejvýše tří let.

6.8.4.7.   Subjekt uvedený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce jako RA3 nebo KC3 musí být uznán ve všech členských státech pro činnosti týkající se nákladu nebo pošty přepravované z letiště třetí země do Unie dopravcem ACC3.

6.8.4.8.   Platnost označení jako RA3 a KC3 vydaných před 1. červnem 2017 skončí pět let po vydání nebo ke dni 31. března 2020, podle toho, které z uvedených dat nastane dříve.

6.8.4.9.   Za účelem vytvoření konsolidovaného seznamu subjektů označených osobami ověřujícími ochranu letectví EU před protiprávními činy poskytnou tyto osoby na žádost příslušného orgánu, který je schválil, pro každý subjekt, který označily, údaje uvedené v části 1 kontrolního seznamu stanoveného v doplňku 6-C2, případně 6-C4.

6.8.5.   Ověřování schválených agentů a známých odesílatelů

6.8.5.1.   Za účelem označení jako schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo jako známý odesílatel se subjekty třetích zemí ověřují podle jedné z těchto možností:

a)

bezpečnostní program dopravce ACC3 stanoví podrobnosti o bezpečnostních kontrolách prováděných jeho jménem subjekty třetích zemí, od nichž přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie. V rámci ověření dopravce ACC3 z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy jsou ověřeny bezpečnostní kontroly, které tyto subjekty provádějí, nebo

b)

subjekty třetích zemí předkládají informace o příslušných činnostech manipulace s nákladem pro účely ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v intervalech nepřekračujících tři roky. Ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy sestává z:

i)

přezkoumání bezpečnostního programu daného subjektu s cílem zajistit jeho relevantnost a úplnost z hlediska prováděných činností a

ii)

ověření na místě, zda jsou prováděna opatření k ochraně letectví před protiprávními činy s ohledem na příslušné činnosti týkající se nákladu.

Pokud jde o schválené agenty třetích zemí, obsahuje zpráva o ověření prohlášení o závazcích stanovené v doplňku 6-H2 a kontrolní seznam stanovený v doplňku 6-C2, a pokud jde o známé odesílatele třetích zemí, prohlášení o závazcích stanovené v doplňku 6-H3 a kontrolní seznam stanovený v doplňku 6-C4. Zpráva o ověření obsahuje rovněž prohlášení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy stanovené v doplňku 11-A.

6.8.5.2.   Po skončení ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy podle bodu 6.8.5.1 písm. b) předloží osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy zprávu o ověření příslušnému orgánu a její kopii poskytne ověřenému subjektu.

6.8.5.3.   Za ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy lze považovat sledování dodržování předpisů prováděné příslušným orgánem členského státu nebo Komisí, jestliže zahrnuje všechny oblasti uvedené v kontrolním seznamu stanoveném v doplňku 6-C2, případně 6-C4.

6.8.5.4.   Dopravce ACC3 musí spravovat databázi, jež o každém schváleném agentovi nebo známém odesílateli, který byl předmětem ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.5.1, od něhož přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie, uvádí alespoň tyto informace:

a)

údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy, a

b)

povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací; a

c)

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy, a

d)

případně registrační číslo společnosti; a

e)

zprávu o ověření, je-li k dispozici a

f)

jedinečný alfanumerický identifikátor přidělený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Je-li to na místě, obsahuje databáze výše uvedené informace pro každého stálého odesílatele pod jeho odpovědností v souladu s bodem 6.8.3.1 písm. c), od něhož dopravce ACC3 přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich přepravy do Unie.

Databáze je k dispozici pro účely kontroly dopravce ACC3.

Tuto databázi mohou spravovat i jiné subjekty ověřené z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

6.8.5.5.   Subjekt působící v oblasti přepravy leteckého nákladu nebo pošty a provozující síť různých míst ve třetích zemích může obdržet jediné označení jakožto schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy pro všechna místa v rámci sítě, za předpokladu, že:

a)

na příslušné zabezpečení ochrany civilního letectví před protiprávními činy v rámci sítě, včetně dopravních služeb mezi jednotlivými místy, se vztahuje jediný bezpečnostní program nebo standardizované bezpečnostní programy a

b)

provádění bezpečnostního programu (programů) se řídí jediným vnitřním programem zajištění kvality ochrany před protiprávními činy, který je rovnocenný ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, a

c)

před tím, než bude síť označena jako schválený agent z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, musí být ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy podrobena následující místa daného subjektu:

i)

místo (místa), ze kterého (ze kterých) jsou náklad nebo pošta přímo doručovány dopravci ACC3, a

ii)

nejméně dvě místa nebo 20 % míst sítě (podle toho, která z hodnot je vyšší), z nichž jsou náklad nebo pošta zasílány na místo (místa) uvedená v bodě i), a

iii)

všechna místa ležící ve třetích zemích uvedených v doplňku 6-I prováděcího rozhodnutí Komise C(2015) 8005.

Aby mohla být všechna neověřená místa sítě nejdéle do 30. června 2018 označována jako schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, musí být během každého roku po roce označení nejméně další dvě místa nebo 20 % míst sítě (podle toho, která z hodnot je vyšší), z nichž jsou náklad nebo pošta zasílány na místo (místa) uvedené (uvedená) v bodě i), podrobena ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, dokud nebudou ověřena všechna místa.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy vypracuje plán uvádějící náhodně vybrané pořadí míst, která mají být každý rok ověřena. Plán se vypracuje nezávisle na subjektu, který síť provozuje, a tento subjekt jej nesmí změnit. Tento plán je nedílnou součástí zprávy o ověření, na jejímž základě je síť označena jako schválený agent třetí země ověřený EU.

Poté, co u něj bylo provedeno ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, považuje se místo sítě za schváleného agenta třetí země v souladu s bodem 6.8.4.2.

6.8.5.6.   Je-li ověřením ochrany letectví EU před protiprávními činy u místa sítě podle bodu 6.8.5.5 písm. c) bodu ii) zjištěno, že dané místo nesplňuje cíle uvedené v kontrolním seznamu v doplňku 6-C2, provádí se detekční kontrola nákladu a pošty z uvedeného místa na místě označeném jako schválený agent třetí země v souladu s bodem 6.8.4.2, dokud nebude ověřením ochrany letectví EU před protiprávními činy potvrzeno splnění cílů kontrolního seznamu.

6.8.5.7.   použitelnost bodů 6.8.5.5 a 6.8.5.6 skončí dne 30. června 2018.“;

(31)

doplňuje se nový bod 6.8.6, který zní:

„6.8.6   Nesplnění požadavků a zrušení platnosti označení ACC3, RA3 a KC3

6.8.6.1.   Nesplnění požadavků

1.

Zjistí-li Komise nebo příslušný orgán v činnosti dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 závažný nedostatek, u kterého se má za to, že má zásadní dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy v Unii:

a)

informuje neprodleně dotyčného leteckého dopravce nebo subjekt a vyžádá si stanovisko a odpovídající opatření k odstranění závažných nedostatků a

b)

neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi.

2.

Pokud dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 závažný nedostatek v konkrétní lhůtě neodstranil, nebo pokud dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 nereaguje na žádost uvedenou v bodě 6.8.6.1 písm. a), příslušný orgán nebo Komise:

a)

deaktivuje status dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce nebo

b)

požádá příslušný orgán odpovědný za označení, aby deaktivoval status dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

V situaci uvedené v prvním pododstavci příslušný orgán nebo Komise neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi.

3.

Letecký dopravce nebo subjekt, jehož status jakožto dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 byl v souladu s bodem 6.8.6.1.2 deaktivován, jej nesmí znovu získat nebo být zapsán do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, dokud nedojde k opětovnému ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.1 nebo 6.8.4.

4.

Není-li již určitý letecký dopravce nebo subjekt držitelem statusu dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3, příslušné orgány přijmou vhodná opatření, aby se přesvědčily, že ostatní dopravci ACC3, agenti RA3 nebo odesílatelé KC3 pod jejich odpovědností, kteří provádějí činnost v rámci dodavatelského řetězce leteckého dodavatele nebo subjektu, který status ztratil, stále splňují požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

6.8.6.2.   Zrušení platnosti

1.

Příslušný orgán, který udělil označení ACC3, RA3 nebo KC3, je odpovědný za odstranění údajů uvedených subjektů z „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“:

a)

na žádost leteckého dopravce nebo daného subjektu či po dohodě s ním, nebo

b)

pokud dopravce ACC3, agent RA3 nebo odesílatel KC3 neprovádí příslušné činnosti týkající se nákladu a nereaguje na žádost o stanovisko nebo jinak brání posouzení rizik pro letectví.

2.

Není-li již určitý letecký dopravce nebo subjekt držitelem statusu dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3, příslušné orgány přijmou vhodná opatření, aby se přesvědčily, že ostatní dopravci ACC3, agenti RA3 nebo odesílatelé KC3 pod jejich odpovědností, kteří provádějí činnost v rámci dodavatelského řetězce leteckého dodavatele nebo subjektu, jemuž byla zrušena platnost, stále splňují požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.“;

(32)

doplňky 6-C2, 6-C3 a 6-C4 se nahrazují tímto:

DOPLNĚK 6-C2

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO SCHVÁLENÉ AGENTY TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ JSOU OVĚŘENI Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své označení coby schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (dále jen „RA3“). RA3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

RA3 zajistí provedení bezpečnostních kontrol zásilek směřujících do Unie, včetně případné detekční kontroly, a ochranu zásilek před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku nakládky těchto zásilek do letadla či jiného předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3.

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Unie (1) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny prováděcím nařízením (EU) 2015/1998.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu (2) směřující do EU nebo EHP zajistí subjekt žádající o označení RA3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. V případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. a) uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam ACC3.

Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě. Nedílnou součástí zprávy o ověření je alespoň:

vyplněný kontrolní seznam, podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, případně opatřený poznámkami ověřovaného subjektu; a

prohlášení o závazcích (doplněk 6-H2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem; a

prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem.

RA3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravci ACC3 a případně s jakýmkoliv agentem RA3.

Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Část 5 – Detekční kontrola a Část 6 – Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM) se posuzují podle požadavků kapitol 6.7 a 6.8 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Poznámky k vyplnění:

Musí být vyplněny všechny použitelné a relevantní části kontrolního seznamu v závislosti na obchodním modelu a činnosti ověřovaného subjektu. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Identifikace ověřovaného subjektu a ověřující osoby

1.1   

Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. od 01.10.2012 do 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2   

Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo RA3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO) nebo status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT nebo další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3   

Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4   

Název subjektu

Název

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.5   

Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.6   

Druh podnikání – lze uvést více než jeden druh podnikání

a)

pouze přeprava leteckého nákladu

b)

letecká přeprava a jiné druhy přepravy

c)

zasílatel s prostorami pro uložení nákladu

d)

zasílatel bez prostor pro uložení nákladu

e)

přepravní jednatel

f)

jiné

 

1.7   

Vykonává žadatel tyto činnosti?

a)

přejímá náklad od jiného schváleného agenta třetí země

 

b)

přejímá náklad od známých odesílatelů z třetích zemí

 

c)

přejímá náklad od stálých odesílatelů z třetích zemí

 

d)

přejímá náklad, na který se vztahuje osvobození

 

e)

provádí detekční kontrolu nákladu

 

f)

provádí skladování nákladu

 

g)

jiné, upřesněte

 

1.8   

Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9   

Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU nebo EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad a pošta doručené od RA3 dopravci ACC3 nebo jinému RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li RA3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou stanoveny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

RA3 musí uplatňovat postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU nebo EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či jinému RA3. Bezpečnostní kontroly sestávají z jedné z těchto činností:

a)

z fyzické detekční kontroly na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty;

b)

z jiných bezpečnostních kontrol, které jsou součástí postupu pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, které přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, a které provádí jiný schválený agent RA3, známý odesílatel z třetí země ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3) nebo dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země (AC3) označený agentem RA3.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

2.1   

Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2   

Bezpečnostní program subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá a/nebo schvaluje bezpečnostní program příslušný orgán státu subjektu? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3   

Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (části 3 až 9)?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4   

Je bezpečnostní program průkazný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5   

Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám před předáním dopravci ACC3 či jinému RA3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6   

Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven příslušným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje, aby byly bezpečnostní kontroly prováděny požadovaným způsobem.

 

2.7   

Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, průkaznosti a důkladnosti postupu.

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí RA3 odpovědné a kvalifikované pracovníky na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí mít RA3 zavedeny postupy, kterými zajistí, aby všichni pracovníci (např. stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu nebo letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a)

byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3 a

b)

dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory RA3.

Poznámka:

Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly a/nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

3.1   

Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni pracovníci, kteří mají přímý přístup bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.2   

Zahrnuje tento postup následující činnosti?

ověření spolehlivosti

kontrola před nástupem do zaměstnání

kontrola rejstříku trestů

pohovory

jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

3.3   

Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

3.4   

Zahrnuje tento postup následující činnosti?

ověření spolehlivosti

kontrola před nástupem do zaměstnání

kontrola rejstříku trestů

pohovory

jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

3.5   

Procházejí pracovníci s přímým přístupem bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.6   

Procházejí pracovníci, kteří přejímají letecký náklad nebo leteckou poštu, provádějí jejich detekční kontrolu nebo zajišťují jejich ochranu před protiprávními činy, zvláštní odbornou přípravou související s jejich prací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

3.7   

Procházejí pracovníci uvedení v bodech 3.5 a 3.6 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

3.8   

Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy pracovníků, aby všichni pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli náležitě přijati na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 4

Postupy při přejímce

Cíl: RA3 může provádět přejímku nákladu nebo pošty od jiného RA3, KC3 nebo AC3 nebo od neznámého odesílatele. RA3 musí mít zavedeny vhodné postupy pro přejímku nákladu nebo pošty, které mu umožní stanovit, zda zásilka pochází z bezpečného dodavatelského řetězce či nikoli, a následně i nezbytná bezpečnostní opatření, jež se musí v případě dané zásilky uplatnit.

Při přijímání zásilek stanoví agent RA3 status subjektu, od něhož zásilku přijímá, přičemž ověří, zda je jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI) subjektu doručujícího zásilku uveden v průvodních dokladech, a potvrdí, že má letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku pro dané letiště nebo místo aktivní status v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Není-li v dokladech UAI uveden nebo není-li status leteckého dopravce nebo subjektu v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní, zachází agent RA3 s danými zásilkami jako se zásilkami pocházejícími z neznámého zdroje.

RA3 dále spravuje databázi, jež o každém schváleném agentovi nebo známém odesílateli, který byl předmětem ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy v souladu s bodem 6.8.5.1, od něhož přímo přejímá náklad nebo poštu za účelem jejich dodání dopravci ACC3 k přepravě do Unie, uvádí alespoň tyto informace:

a)

údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy,

b)

povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací;

c)

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy,

d)

případně registrační číslo společnosti;

e)

zprávu o ověření, je-li k dispozici

f)

jedinečný alfanumerický identifikátor přidělený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Odkaz: body 6.8.3.1, 6.8.3.5 a 6.8.5.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: RA3 může převzít náklad od jiného AC3 jako zabezpečený náklad, pouze určil-li tento RA3 sám tohoto odesílatele jako AC3 v souladu s bodem 6.8.3.1 písm. c) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a odpovídá-li za náklad doručený tímto odesílatelem.

4.1   

Zjišťuje subjekt při přejímce zásilky, zda byla doručena od jiného RA3, KC3, AC3 nebo neznámého odesílatele?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.2   

Ověřuje subjekt, že je v průvodních dokladech k zásilce přijaté od jiného ACC3, RA3 nebo KC3 uveden UAI, a potvrzuje aktivní status ACC3, RA3 nebo KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce?

ANO nebo NE

 

4.3   

Má subjekt zaveden postup zajišťující, že v případě, kdy v dokladech není UAI uveden nebo kdy subjekt, od něhož byl náklad přijat, nemá v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status, zachází se se zásilkou jako se zásilkou pocházející z neznámého zdroje?

ANO nebo NE

 

4.4   

Určil subjekt odesílatele coby AC3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup a záruky, jež požaduje subjekt od odesílatele.

 

4.5   

Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO nebo NE – vysvětlete.

 

4.6   

Pokud ANO, podrobuje subjekt veškerý letecký náklad nebo leteckou poštu týmž bezpečnostním kontrolám, je-li jejich místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

4.7   

Když subjekt přejímá zásilku, zjišťuje, zda ji je třeba považovat za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM) (viz definice v části 6), a to i v případě zásilek, které jsou doručovány jinými druhy dopravy než dopravou leteckou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

Popište postup.

 

4.8   

Když ověřený subjekt přejímá zabezpečenou zásilku, zjišťuje, zda byla chráněna před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište (pečetě, zámky, kontroly atd.).

 

4.9   

Je osoba, která uskutečňuje dodávku, povinna předložit úřední doklad totožnosti s fotografií?

ANO nebo NE

 

4.10   

Je uplatňován postup pro identifikaci zásilek vyžadujících detekční kontrolu?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

4.11   

Závěr: Dostačují přejímací postupy k zjištění toho, zda letecký náklad nebo letecká pošta s místem určení, jímž je letiště EU nebo EHP, pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, nebo zda je nutné je podrobit detekční kontrole?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Detekční kontrola

Cíl: Pokud RA3 přejímá náklad a poštu, které nepocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, musí RA3 podrobit tyto zásilky vhodné detekční kontrole před tím, než mohou být předány dopravci ACC3 jako zabezpečený náklad. RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a letecká pošta směřující do EU nebo EHP za účelem transferu, tranzitu nebo vykládky na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole prostředky nebo metodami uvedenými v právních předpisech Unie na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

Pokud je detekční kontrola leteckého nákladu nebo letecké pošty prováděna příslušným orgánem ve třetí zemi nebo jeho jménem, uvede RA3 tuto skutečnost a popíše způsob zajištění odpovídajících detekčních kontrol.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

5.1   

Jsou detekční kontroly prováděny jménem subjektu jiným subjektem?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

soukromá společnost provádějící detekční kontrolu,

vládou regulovaná společnost;

vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu;

jiné

Upřesněte charakter dohody nebo smlouvy mezi ověřeným subjektem a subjektem, jenž provádí jeho jménem detekční kontrolu.

 

5.2   

Může subjekt v případě, kdy detekční kontrolu provádí jeden z výše uvedených subjektů, požádat o vhodné bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje.

 

5.3   

Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) subjekt zajišťuje, že tito poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

5.4   

Jaké metody detekční kontroly leteckého nákladu a pošty se používají?

U všech zavedených metod uveďte údaje o zařízení používaném k detekční kontrole leteckého nákladu a letecké pošty (např. výrobce, typ, verzi softwaru, normu, sériové číslo).

 

5.5   

Jsou používané zařízení nebo metody (např. psi cvičení k zjišťování výbušnin) uvedeny na nejaktuálnějším seznamu zařízení a metod, jež jsou v souladu s požadavky EU, Evropské konference civilního letectví (ECAC) nebo amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje o schválení zařízení a datum tohoto schválení, jakož i údaje o tom, že je v souladu s normami zařízení na úrovni EU.

 

5.6   

Je zařízení používáno v souladu s koncepcí operací výrobce a je pravidelně přezkušováno a udržováno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.7   

Pokud jsou nasazeni psi cvičení k zjišťování výbušnin, jsou předmětem počátečního i opakovaného výcviku a procesu schvalování a kontroly kvality ve standardu rovnocenném požadavkům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

5.8   

Pokud jsou využíváni psi cvičení k zjišťování výbušnin, řídí se proces detekční kontroly metodikou nasazení, která je rovnocenná standardům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

5.9   

Je během detekční kontroly zohledněna povaha zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je zvolená metoda detekční kontroly uplatňována na dostatečné úrovni tak, že je přiměřeně zajištěno, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

 

5.10   

Existuje postup pro zajištění odezvy na poplachové signály vydávané detekčním zařízením? (U některého zařízení (např. rentgenového zařízení) spouští poplach osoba, jež takové zařízení sama obsluhuje.)

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište způsob odezvy na poplachové signály, který přiměřeně zajistí absenci zakázaných předmětů.

 

Pokud NE, popište, co se se zásilkou děje.

 

5.11   

Jsou některé zásilky od detekční kontroly osvobozeny?

ANO nebo NE

 

5.12   

Jsou některé případy tohoto osvobození v nesouladu se seznamem Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

5.13   

Je přístup do oblasti detekční kontroly sledován tak, že je zajištěno, aby byl udělen pouze oprávněným zaměstnancům, kteří prošli odbornou přípravou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

5.14   

Je zaveden stanovený režim kontroly kvality a/nebo režim zkoušek?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

5.15   

Závěr: Jsou letecký náklad nebo letecká pošta podrobovány detekční kontrole jedním ze způsobů nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)

Cíl: Zásilky, které pocházejí z míst nebo jsou předmětem transferu v místech, jež Unie označila za vysoce riziková, nebo zásilky, se kterými bylo zcela zjevně nedovoleně manipulováno, jsou považovány za vysoce rizikový náklad nebo poštu (HRCM). Tyto zásilky musí být podrobeny detekční kontrole v souladu se zvláštními pokyny. RA3 musí uplatňovat postupy k zajištění toho, aby zásilky HRCM směřující do EU nebo EHP byly zjištěny a podrobeny odpovídajícím kontrolám podle ustanovení právních předpisů Unie.

Dopravce ACC3, kterému RA3 doručuje letecký náklad či poštu za účelem jejich přepravy, je oprávněn vyrozumět RA3 o nejnovějších informacích o vysoce rizikových místech původu.

RA3 uplatňuje stejná opatření bez ohledu na to, zda vysoce rizikový náklad nebo poštu obdrží od jiného leteckého dopravce nebo prostřednictvím jiných druhů dopravy.

Odkaz: bod 6.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: Zásilkám HRCM odbaveným pro přepravu do EU/EHP musí být vydán bezpečnostní status „SHR“, což znamená, že jsou bezpečné pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

6.1   

Vědí zaměstnanci odpovědní za provádění bezpečnostních kontrol, s jakým leteckým nákladem a poštou je třeba zacházet jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

6.2   

Má subjekt zavedeny postupy pro zjišťování zásilek HRCM?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

6.3   

Jsou zásilky HRCM podrobovány postupům detekční kontroly zásilek HRCM podle právních předpisů Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte uplatňované postupy.

 

6.4   

Vydává subjekt po provedení detekční kontroly k zásilce označené SHR prohlášení o bezpečnostním statusu v dokumentaci, která zásilku doprovází?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak a v podobě jakého dokumentu se bezpečnostní status vydává.

 

6.5   

Závěr: Zavedl subjekt odpovídající a dostatečný postup k zajištění toho, aby se všemi zásilkami HRCM bylo před nakládkou manipulováno správně?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a pošty

Cíl: RA3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad a/nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací od místa provedení bezpečnostní detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo od místa přejímky po provedení detekční kontroly nebo bezpečnostních kontrol až do nakládky nebo předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad nebo pošta nejsou následně chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání dopravci ACC3 nebo RA3 jako zabezpečeného nákladu či pošty.

Ochranu lze zajistit různými prostředky, např. fyzickými (např. zábrany, uzamčené prostory), lidskými (např. hlídky, zaměstnanci, kteří prošli odbornou přípravou) a technickými (např. uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachové systémy proti nežádoucímu vniknutí).

Zabezpečený letecký náklad nebo pošta směřující do EU nebo EHP by měly být odděleny od leteckého nákladu nebo pošty, které zabezpečeny nejsou.

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

7.1   

Je ochrana zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty zajišťována jménem ověřeného subjektu jiným subjektem?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO,

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

soukromá společnost provádějící detekční kontrolu,

vládou regulovaná společnost;

vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu;

jiné

 

7.2   

Jsou zavedeny bezpečnostní kontroly a zajištěna ochrana, které během detekční kontroly zabrání nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

Upřesněte prostředky uplatňované k zajištění ochrany:

fyzické prostředky (např. oplocení, zábrany, stavba s pevnou konstrukcí)

lidské prostředky (např. hlídky atd.)

technické prostředky (např. uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachový systém).

Vysvětlete, jak fungují.

 

7.3   

Mají k zabezpečenému leteckému nákladu/letecké poště přístup pouze oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

Popište, jak jsou kontrolovány veškeré přístupové body (včetně dveří a oken) k identifikovatelnému a zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště.

 

7.4   

Jsou zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak jsou chráněny (např. fyzickými, lidskými, technickými prostředky).

Je-li to na místě, uveďte rovněž, má-li budova pevnou konstrukci a druh použitých materiálů.

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

7.5   

Závěr: Je ochrana zásilek dostatečně důkladná, aby zabránila protiprávním činům?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Dokumentace

Cíl: RA3 zajistí, aby průvodní doklady k zásilce, na niž RA3 uplatnil bezpečnostní kontroly (např. detekční kontrola, ochrana), obsahovaly alespoň tyto údaje:

a)

jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení; a

b)

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu; a

c)

obsah zásilky; a

d)

bezpečnostní status vyjádřený následovně:

„SPX“, označující zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

„SCO“, označující zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

„SHR“ označující zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

Vydal-li bezpečnostní status RA3, daný subjekt navíc uvede důvody pro jeho vydání, včetně použitého prostředku nebo metody detekční kontroly nebo důvodů pro osvobození zásilky od detekční kontroly, s využitím standardů přijatých v rámci systému Prohlášení o bezpečnosti zásilky.

Průvodní doklady zásilky mohou mít formu leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo zvláštního prohlášení, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

Odkaz: bod 6.3.2.6 písm. d), body 6.8.3.4, 6.8.3.5 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

8.1   

Zajišťuje subjekt, že jsou vypracovány příslušné průvodní doklady, a uvádí informace požadované podle bodu 6.3.2.6 písm. d) a bodů 6.8.3.4, 6.8.3.5 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

8.2   

Především: uvádí subjekt status nákladu a způsob, jakým se k tomuto statusu dospělo?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

8.3   

Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady, udávajícími jejich správný bezpečnostní status a veškeré požadované informace?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Přeprava

Cíl: Letecký náklad a letecká pošta musí být chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3. To zahrnuje ochranu během přepravy do letadla, dopravci ACC3 nebo jinému RA3. Pokud dříve zabezpečený letecký náklad a pošta nejsou během přepravy chráněny, nelze provést jejich nakládku či předání dopravci ACC3 nebo jinému RA3 jako zabezpečeného nákladu.

Během přepravy do letadla, k dopravci ACC3 či jinému RA3 odpovídá RA3 za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Nejsou zde však zahrnuty případy, v nichž za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo jiný RA3.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

9.1   

Jak jsou letecký náklad nebo letecká pošta přepravovány k dopravci ACC3 nebo jinému schválenému agentovi RA3?

a)

vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO nebo NE

 

b)

přepravními prostředky jiného RA3 nebo dopravce ACC3?

ANO nebo NE

 

c)

prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO nebo NE

 

9.2   

Jsou letecký náklad nebo letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.3   

Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

9.4   

Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

9.5   

Podepisuje, je-li to na místě, příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

9.6   

Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty nebo obojího, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (např. před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti) a druh odborné přípravy (např. odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

9.7   

Závěr: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Soulad

Cíl: Po posouzení částí 1 až 9 tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

1.

splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě;

2.

nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby dopravci ACC3 nebo jinému RA3 dodával zabezpečený letecký náklad nebo poštu směřující do EU nebo EHP. Subjekt obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

10.1   

Obecný závěr: Uveďte případ, který nejblíže odpovídá ověřované situaci

1 nebo 2

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno a pozice kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.

Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Pozice kontaktní osoby

Datum návštěvy nebo pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLNĚK 6-C3

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO DOPRAVCE ACC3

Označení ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějící přepravu do Unie z letiště třetí země) je nezbytným předpokladem pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Evropské unie (3) (EU) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska a je požadováno podle prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Označení ACC3 je v zásadě nutné pro všechny lety přepravující náklad nebo poštu pro transfer, tranzit nebo vykládku na letištích EU nebo EHP (4). Příslušné orgány členských států Evropské unie, Islandu, Norska a Švýcarska jsou odpovědné za označení konkrétních leteckých dopravců jako dopravců ACC3. Označení se zakládá na bezpečnostním programu leteckého dopravce a na ověření jeho provádění uskutečněném na místě v souladu s cíli uvedenými v tomto ověřovacím kontrolním seznamu.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP zajistí dopravce ACC3 nebo letecký dopravce žádající o označení ACC3 sám nebo na svou odpovědnost.

Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě. Nedílnou součástí zprávy o ověření je alespoň:

vyplněný kontrolní seznam, podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, případně opatřený poznámkami ověřovaného subjektu; a

prohlášení o závazcích (doplněk 6-H1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem; a

prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem. Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Část 3 – Bezpečnostní program leteckého dopravce, část 6 – Databáze, část 7 – Detekční kontrola a část 8 – Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM) se posuzují podle požadavků kapitol 6.7 a 6.8 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. Pro ostatní části jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Poznámky k vyplnění:

Musí být vyplněny všechny použitelné a relevantní části kontrolního seznamu v závislosti na obchodním modelu a činnosti ověřovaného subjektu. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Identifikace ověřovaného subjektu a ověřující osoby

1.1   

Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. 01.10.2012 až 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2   

Datum předchozího ověření a jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI) dopravce ACC3 (jsou-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

1.3   

Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4   

Název leteckého dopravce, který má být ověřen

Jméno

 

AOC (osvědčení leteckého provozovatele) vydané v (název státu):

 

Kód IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) nebo kód ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), pokud kód IATA neexistuje. Upřesněte, který kód se použije.

 

Stát odpovědný za označení leteckého dopravce jako dopravce ACC3

 

1.5   

Údaje o umístění letiště třetí země, které má být ověřeno, nebo zařízení pro odbavení nákladu nebo pošty, jež jsou k němu připojena

Jméno

 

Kód IATA nebo kód ICAO pro letiště

 

Země

 

1.6   

Druh podnikání leteckého dopravce – lze uvést více než jeden druh podnikání

a)

přeprava cestujících a nákladu/pošty;

b)

pouze přeprava nákladu a pošty;

c)

pouze přeprava nákladu;

d)

pouze přeprava pošty;

e)

integrace;

f)

charterové lety.

 

1.7   

Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.8   

Adresa hlavního sídla leteckého dopravce na navštíveném letišti

Číslo/oddělení/budova/letiště

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

1.9   

Adresa hlavního sídla leteckého dopravce, např. ústředí společnosti

Číslo/oddělení/budova/letiště

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti dopravce ACC3 na letišti

Cíl: Letecký náklad ani pošta nesmí být přepraveny do EU nebo EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou uvedeny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu. Dopravce ACC3 nesmí přijmout náklad ani poštu k přepravě v letadle směřujícím do EU, pokud schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU nebo stálý odesílatel označený sám sebou nebo schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nepotvrdí a nedoloží provedení detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo pokud tyto zásilky nejsou podrobeny detekční kontrole v souladu s právními předpisy Unie.

Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup, který zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý náklad a poštu směřující do EU nebo EHP, pokud není od detekční kontroly osvobozen v souladu s právními předpisy Unie a tento náklad nebo pošta jsou následně chráněny až do nakládky do letadla. Bezpečnostní kontroly sestávají:

z fyzické detekční kontroly na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty, nebo

z jiných bezpečnostních kontrol, které jsou součástí postupu pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, které přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty a které provádí schválený agent nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy nebo stálý odesílatel označený sám sebou nebo schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998

2.1   

Zavedl letecký dopravce postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám před nakládkou do letadla směřujícího do EU nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.2   

Jsou bezpečnostní kontroly prováděny leteckým dopravcem nebo jeho jménem subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, provádějí bezpečnostní kontroly leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU nebo EHP?

 

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

soukromá odbavovací společnost;

vládou regulovaná společnost;

vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu;

jiné

 

2.3   

Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) letecký dopravce zajišťuje, že výše uvedení poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

2.4   

Může letecký dopravce požádat o vhodné bezpečnostní kontroly v případě, kdy detekční kontrolu provádějí subjekty, na něž se nevztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce, např. vládní zařízení?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje.

 

2.5   

Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) letecký dopravce zajišťuje, že tito poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

2.6   

Byl ve státě letiště, na němž probíhá návštěva za účelem ověření, zaveden program schváleného agenta nebo známého odesílatele pro letecký náklad a poštu v souladu se standardy ICAO?

Pokud ANO, popište prvky programu a způsob jeho zavedení.

 

2.7   

Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, průkaznosti a důkladnosti postupu.

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Bezpečnostní program leteckého dopravce

Cíl: Dopravce ACC3 zajistí, aby jeho bezpečnostní program zahrnoval všechna opatření k ochraně letectví před protiprávními činy, která jsou relevantní a dostatečná pro ochranu leteckého nákladu a pošty, jež mají být přepraveny do Unie.

Bezpečnostní program a související doklady leteckého dopravce musí být základem bezpečnostních kontrol prováděných v souladu s cíli tohoto kontrolního seznamu. Letecký dopravce může zvážit, že své doklady poskytne osobě ověřující bezpečnost letectví EU před protiprávními činy ještě před návštěvou na místě, aby jí umožnil seznámit se podrobně s místy, která je třeba navštívit.

Odkaz: bod 6.8.2.1 přílohy a doplněk 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: Zahrnuty musí být tyto body uvedené v doplňku 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998:

a)

popis opatření pro letecký náklad a poštu;

b)

postupy týkající se přejímky;

c)

režim a kritéria pro schválené agenty;

d)

režim a kritéria pro známé odesílatele;

e)

režim a kritéria pro stálé odesílatele;

f)

norma pro detekční kontrolu;

g)

místo detekční kontroly;

h)

údaje o detekčním zařízení;

i)

údaje o provozovateli nebo poskytovateli služeb;

j)

seznam výjimek z bezpečnostních detekčních kontrol;

k)

zacházení s vysoce rizikovým nákladem a poštou.

3.1   

Bezpečnostní program leteckého dopravce

Datum – použijte přesný formát data: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Byl program dříve předložen příslušnému orgánu EU nebo EHP? Pokud ano, bylo to za účelem označení ACC3? Za jinými účely?

 

3.2   

Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného seznamu?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

3.3   

Jsou opatření k ochraně letectví před protiprávními činy popsaná v bezpečnostním programu relevantní a dostatečná pro zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty směřující do EU nebo EHP podle požadovaných norem?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

3.4   

Závěr: Je bezpečnostní program průkazný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 4

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: Dopravce ACC3 přidělí odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí mít ACC3 zaveden postup, kterým zajistí, aby všichni pracovníci (např. stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu nebo letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů ověřeného letiště, a

dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů ověřeného letiště.

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka:

Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

4.1   

Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přímý přístup bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.2   

Zahrnuje tento postup následující činnosti?

ověření spolehlivosti

kontrola před nástupem do zaměstnání

kontrola rejstříku trestů

pohovory

jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.3   

Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.4   

Zahrnuje tento postup následující činnosti?

ověření spolehlivosti

kontrola před nástupem do zaměstnání

kontrola rejstříku trestů

pohovory

jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.5   

Procházejí pracovníci s přímým přístupem bez doprovodu k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště odbornou přípravou v oblasti ochrany před protiprávními činy předtím, než je jim přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.6   

Procházejí zaměstnanci, kteří přejímají letecký náklad nebo leteckou poštu, provádějí jejich detekční kontrolu nebo zajišťují jejich ochranu před protiprávními činy, zvláštní odbornou přípravou související s jejich prací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.7   

Procházejí zaměstnanci uvedení v bodech 4.5 a 4.6 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

4.8   

Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy pracovníků, aby všichni pracovníci, kteří mají přístup k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli náležitě přiděleni a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Postupy při přejímce

Cíl: Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup, který mu umožní posoudit a ověřit bezpečnostní status zásilky po její přejímce z hlediska předchozích kontrol.

Postup musí zahrnovat následující prvky:

a)

potvrzení, že subjekt doručující zásilku má v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce pro dané letiště nebo místo aktivní status;

b)

ověření, že je jedinečný alfanumerický identifikátor uvedený v databázi Unie pro subjekt doručující zásilku uveden v průvodních dokladech;

c)

v případě zásilek obdržených od stálého odesílatele ověření, že je daný subjekt uveden v databázi leteckého dopravce.

Není-li v průvodních dokladech identifikátor uveden nebo nemá-li letecký dopravce nebo subjekt doručující zásilku v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status nebo v případě stálých odesílatelů, není-li daný subjekt uveden v databázi leteckého dopravce, má se za to, že nebyly provedeny žádné bezpečnostní kontroly, a dopravce ACC3 nebo jiný agent RA3 ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy zásilku před naložením do letadla podrobí detekční kontrole;

d)

ověření, zda je zásilka doručena osobou, již jmenoval schválený agent nebo známý odesílatel ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy uvedený v jeho databázi nebo stálý odesílatel tohoto schváleného agenta nebo označený samotným leteckým dopravcem;

e)

jmenovaná osoba je osoba, jejímž úkolem je doručit letecký náklad nebo leteckou poštu leteckému dopravci. Osoba doručující zásilku leteckému dopravci předloží doklad totožnosti, cestovní doklad, řidičský průkaz či jiný doklad, který obsahuje její fotografii a který byl vydán nebo je uznán vnitrostátním orgánem;

f)

je-li to na místě, ověření, zda je zásilka předložena se všemi požadovanými bezpečnostními informacemi (letecký nákladní list a informace o bezpečnostním statusu v tištěné podobě nebo elektronicky, popis zásilky a její jedinečný identifikátor, důvody vydání bezpečnostního statusu, použité prostředky nebo metody detekční kontroly nebo důvody pro osvobození zásilky od detekční kontroly), které odpovídají doručované zásilce leteckého nákladu a pošty;

g)

ověření, zda zásilka nevykazuje známky nedovolené manipulace; a

h)

ověření, zda se zásilkou musí být zacházeno jako s vysoce rizikovým nákladem a poštou (HRCM).

Odkaz: body 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 a 6.8.5.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

5.1   

Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda pochází od schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele, který je ověřen nebo uznán podle právních předpisů Unie týkajících se leteckého nákladu a který je uveden v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a v databázi leteckého dopravce?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.2   

Ověřuje letecký dopravce, že je v průvodních dokladech k zásilce přijaté od jiného ACC3, RA3 nebo KC3 uveden UAI, a potvrzuje aktivní status ACC3, RA3 nebo KC3 v databázi pro ochranu dodavatelského řetězce?

ANO nebo NE

 

5.3   

Má subjekt zaveden postup zajišťující, že v případě, kdy v dokladech není UAI uveden nebo kdy subjekt, od něhož byl náklad přijat, nemá v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce aktivní status, zachází se se zásilkou jako se zásilkou pocházející z neznámého zdroje?

ANO nebo NE

 

5.4   

Určil letecký dopravce odesílatele coby AC3?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup a záruky, jež požaduje letecký dopravce od odesílatele.

 

5.5   

Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda je jejím místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO, nebo NE – vysvětlete.

 

5.6   

Pokud ANO, podrobuje letecký dopravce veškerý náklad nebo poštu týmž bezpečnostním kontrolám, je-li jejich místem určení letiště EU nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

5.7   

Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda ji je třeba považovat za vysoce rizikový náklad a poštu (HRCM), a to i v případě zásilek, které jsou doručovány jinými druhy dopravy než dopravou leteckou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

Popište postup.

 

5.8   

Když letecký dopravce přejímá zabezpečenou zásilku, zjišťuje, zda byla chráněna před neoprávněnými činy a/nebo nedovolenou manipulací?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište (např. pečetě, zámky).

 

5.9   

Pokud letecký dopravce přijme na tomto místě letecký náklad nebo leteckou poštu pro tranzit (náklad nebo poštu odlétající stejným letadlem, jakým přiletěly), zjišťuje na základě uvedených údajů, zda je třeba provést další bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak to zjišťuje?

 

Pokud NE, jaké kontroly používá k zajištění ochrany nákladu a pošty směřujících do EU nebo EHP?

 

5.10   

Pokud letecký dopravce přijme na tomto místě letecký náklad nebo leteckou poštu pro transfer (náklad nebo poštu odlétající jiným letadlem, než jakým přiletěly), zjišťuje na základě uvedených údajů, zda je třeba provést další bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak to zjišťuje?

 

Pokud NE, jaké kontroly používá k zajištění ochrany nákladu a pošty směřujících do EU nebo EHP?

 

5.11   

Je osoba dodávající zabezpečený známý letecký náklad leteckému dopravci povinna předložit úřední doklad totožnosti s fotografií?

ANO nebo NE

 

5.12   

Závěr: Dostačují přejímací postupy ke zjištění toho, zda letecký náklad nebo letecká pošta pocházejí z bezpečného dodavatelského řetězce, nebo zda je nutné je podrobit detekční kontrole?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Databáze

Cíl: Pokud dopravce ACC3 není povinen provádět 100 % detekčních kontrol leteckého nákladu nebo letecké pošty směřující do EU/EHP, zajistí, aby tento náklad nebo pošta pocházely od subjektu ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy označeného příslušným orgánem členského státu EU jako schválený agent třetí země (RA3) nebo jako známý odesílatel třetí země (KC3), nebo od stálého odesílatele (AC3), jenž se označil sám nebo byl označen schváleným agentem třetí země.

Pro sledování auditní stopy v oblasti ochrany před protiprávními činy dopravce ACC3 ověřuje aktivní status RA3 a KC3 v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a spravuje databázi obsahující o každém subjektu nebo osobě, od kterých přímo přejímá náklad nebo poštu, tyto informace:

status dotčeného subjektu (schváleného agenta nebo známého odesílatele),

údaje o společnosti, včetně skutečné obchodní adresy,

povahu podnikání, s výjimkou citlivých obchodních informací,

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy,

jedinečný alfanumerický identifikátor přidělený v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, nebo v případě, že daným subjektem je AC3, registrační číslo společnosti.

Při příjmu leteckého nákladu nebo pošty od RA3 nebo KC3 zkontroluje dopravce ACC3, zda je daný subjekt v databázi Unie uveden jako aktivní; v případě AC3 zkontroluje databázi leteckého dopravce. Pokud RA3 nebo KC3 nemá aktivní status nebo pokud AC3 v databázi uveden není, musí být letecký náklad nebo letecká pošta doručené uvedeným subjektem před nakládkou podrobeny detekční kontrole.

Odkaz: bod 6.8.3.5 písm. a) a bod 6.8.5.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

6.1   

Když letecký dopravce přímo přejímá zásilku, zjišťuje, zda pochází od schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele, který je ověřen nebo uznán podle právních předpisů Unie týkajících se leteckého nákladu a který je uveden v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a v databázi leteckého dopravce?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

6.2   

Spravuje letecký dopravce databázi obsahující výše uvedené údaje, jež se případně týkají:

subjektů označených jako schválený agent třetí země (RA3),

subjektů označených jako známý odesílatel třetí země (KC3),

subjektů označených agentem RA3 nebo leteckým dopravcem jako stálí odesílatelé (AC3)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, databázi popište.

 

Pokud NE, vysvětlete proč.

 

6.3   

Mají zaměstnanci provádějící přejímku leteckého nákladu a letecké pošty do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce a do databáze leteckého dopravce snadný přístup?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

6.4   

Je databáze pravidelně aktualizována tak, aby zaměstnancům provádějícím přejímku leteckého nákladu a letecké pošty poskytovala spolehlivé údaje?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

6.5   

Závěr: Spravuje letecký dopravce databázi, která zajišťuje naprostou transparentnost jeho vztahu k subjektům, od kterých přímo přejímá náklad nebo poštu (podrobené detekční kontrole nebo bezpečnostní kontrole) za účelem jejich přepravy do Unie nebo EHP?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Detekční kontrola

Cíl: Pokud dopravce ACC3 přejímá náklad a poštu od subjektu, který není ověřen z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, nebo pokud obdržený náklad nebyl chráněn před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly provedeny bezpečnostní kontroly, dopravce ACC3 zajistí, aby letecký náklad nebo letecká pošta byly před nakládkou do letadla podrobeny detekční kontrole. Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup pro zajištění toho, aby letecký náklad a letecká pošta směřující do EU nebo EHP za účelem transferu, tranzitu nebo vykládky na letišti Unie byly podrobeny detekční kontrole prostředky nebo metodami uvedenými v právních předpisech Unie na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty.

Pokud dopravce ACC3 neprovádí detekční kontrolu leteckého nákladu nebo letecké pošty sám, zajistí, aby příslušné detekční kontroly byly prováděny v souladu s požadavky Unie. Postupy detekční kontroly případně zahrnují manipulaci s nákladem a poštou určenými pro transfer a tranzit.

Pokud je detekční kontrola leteckého nákladu nebo pošty prováděna příslušným orgánem ve třetí zemi nebo jeho jménem, dopravce ACC3, který tento letecký náklad nebo leteckou poštu od daného subjektu přejímá, uvede tuto skutečnost ve svém bezpečnostním programu a stanoví způsob zajištění odpovídajících detekčních kontrol.

Odkaz: body 6.8.3.1, 6.8.3.2 a 6.8.3.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

7.1   

Jsou detekční kontroly prováděny leteckým dopravcem nebo jeho jménem jiným subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

Uveďte případně podrobné informace o subjektu či subjektech, na které se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce:

název

adresa sídla

případně údaj o tom, zda má status schváleného hospodářského subjektu (AEO)

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, provádějí detekční kontroly leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU nebo EHP?

Upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

soukromá odbavovací společnost

vládou regulovaná společnost

vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

jiné

 

7.2   

Může subjekt v případě, kdy detekční kontrolu provádí jeden z výše uvedených subjektů, požádat o vhodné bezpečnostní kontroly?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje.

 

7.3   

Prostřednictvím jakých nástrojů a pokynů (např. dohled, monitorování a kontrola kvality) subjekt zajišťuje, že tito poskytovatelé služeb uplatňují bezpečnostní kontroly požadovaným způsobem?

 

7.4   

Jaké metody detekční kontroly leteckého nákladu a letecké pošty se používají?

U všech zavedených metod uveďte údaje o zařízení používaném k detekční kontrole leteckého nákladu a letecké pošty (např. výrobce, typ, verzi softwaru, normu, sériové číslo).

 

7.5   

Jsou používané zařízení nebo metody (např. psi cvičení k zjišťování výbušnin) uvedeny na nejaktuálnějším seznamu zařízení a metod, jež jsou v souladu s požadavky EU, Evropské konference civilního letectví (ECAC) nebo amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, uveďte podrobné údaje o schválení zařízení a datum tohoto schválení, jakož i údaje o tom, že je v souladu s normami zařízení na úrovni EU.

 

7.6   

Je zařízení používáno v souladu s koncepcí operací výrobce a je pravidelně přezkušováno a udržováno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

7.7   

Pokud jsou nasazeni psi cvičení k zjišťování výbušnin, jsou předmětem počátečního i opakovaného výcviku a procesu schvalování a kontroly kvality ve standardu rovnocenném požadavkům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

7.8   

Pokud jsou využíváni psi cvičení k zjišťování výbušnin, řídí se proces detekční kontroly metodikou nasazení, která je rovnocenná standardům EU nebo TSA?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište celý proces a související doklady, které tento závěr podporují.

 

7.9   

Je během detekční kontroly zohledněna povaha zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je zvolená metoda detekční kontroly uplatňována na dostatečné úrovni tak, že je přiměřeně zajištěno, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

 

7.10   

Existuje postup pro zajištění odezvy na poplachové signály vydávané detekčním zařízením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište způsob odezvy na poplachové signály, který přiměřeně zajistí absenci zakázaných předmětů.

 

Pokud NE, popište, co se se zásilkou děje.

 

7.11   

Jsou některé zásilky od detekční kontroly osvobozeny?

ANO nebo NE

 

7.12   

Jsou některé případy tohoto osvobození v nesouladu se seznamem Unie?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

7.13   

Je přístup do oblasti detekční kontroly sledován tak, že je zajištěno, aby byl udělen pouze oprávněným zaměstnancům, kteří prošli odbornou přípravou?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

7.14   

Je zaveden stanovený režim kontroly kvality nebo režim zkoušek?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

7.15   

Závěr: Jsou letecký náklad nebo letecká pošta podrobovány detekční kontrole jedním ze způsobů nebo metod uvedených v bodě 6.2.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 na dostatečné úrovni, která přiměřeně zajistí, aby neobsahovaly žádné zakázané předměty?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Vysoce rizikový náklad nebo pošta (HRCM)

Cíl: Zásilky, které pocházejí z míst nebo jsou předmětem transferu v místech, jež EU označila za vysoce riziková, nebo zásilky, se kterými bylo zcela zjevně nedovoleně manipulováno, jsou považovány za vysoce rizikový náklad a poštu (HRCM). Tyto zásilky musí být podrobeny detekční kontrole v souladu se zvláštními pokyny. Pokyny k vysoce rizikovým místům původu a detekčním kontrolám poskytne příslušný orgán EU/EHP, který dopravci udělil označení ACC3. Dopravce ACC3 musí mít zaveden postup k zajištění toho, aby zásilky HRCM směřující do EU nebo EHP byly zjištěny a podrobeny odpovídajícím kontrolám podle ustanovení právních předpisů Unie.

Dopravce ACC3 zůstane v kontaktu s příslušným orgánem odpovědným za letiště EU/EHP, na něž náklad přepravuje, aby byly k dispozici nejnovější informace o vysoce rizikových místech původu.

Dopravce ACC3 uplatňuje stejná opatření bez ohledu na to, zda vysoce rizikový náklad a poštu obdrží od jiného leteckého dopravce nebo prostřednictvím jiných druhů dopravy.

Odkaz: body 6.7 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

Poznámka: Zásilkám HRCM odbaveným pro přepravu do EU nebo EHP musí být vydán bezpečnostní status „SHR“, což znamená, že jsou bezpečné pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

8.1   

Vědí zaměstnanci leteckého dopravce odpovědní za provádění bezpečnostních kontrol, s jakým leteckým nákladem a poštou je třeba zacházet jako s vysoce rizikovým nákladem a poštou (HRCM)?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

8.2   

Má letecký dopravce zavedeny postupy pro zjišťování zásilek HRCM?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

8.3   

Jsou zásilky HRCM podrobovány postupům detekční kontroly zásilek HRCM podle právních předpisů EU?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte uplatňované postupy.

 

8.4   

Vydává letecký dopravce po provedení detekční kontroly k zásilce SHR prohlášení o bezpečnostním statusu v dokumentaci, která zásilku doprovází?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak a v podobě jakého dokumentu se bezpečnostní status vydává.

 

8.5   

Závěr: Zavedl letecký dopravce odpovídající a dostatečný postup k zajištění toho, aby se všemi zásilkami HRCM bylo před nakládkou manipulováno správně?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Ochrana

Cíl: Dopravce ACC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy od místa provedení bezpečnostní detekční kontroly nebo jiných bezpečnostních kontrol nebo od místa přejímky po provedení detekční kontroly nebo bezpečnostních kontrol až do nakládky.

Ochranu lze zajistit různými prostředky, např. fyzickými (např. zábrany, uzamčené prostory), lidskými (např. hlídky, zaměstnanci, kteří prošli odbornou přípravou) a technickými (např. uzavřený televizní okruh – CCTV, poplachové systémy proti nežádoucímu vniknutí).

Zabezpečený letecký náklad nebo pošta směřující do EU nebo EHP by měly být odděleny od leteckého nákladu nebo pošty, které zabezpečeny nejsou.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998

9.1   

Je ochrana zabezpečeného leteckého nákladu a letecké pošty zajišťována leteckým dopravcem nebo jeho jménem jiným subjektem, na který se vztahuje bezpečnostní program leteckého dopravce?

Pokud ANO, uveďte podrobné údaje.

 

Pokud NE, které subjekty, na něž se bezpečnostní program leteckého dopravce nevztahuje, uplatňují opatření k ochraně zabezpečeného leteckého nákladu nebo pošty přepravovaných tímto leteckým dopravcem do EU nebo EHP?

upřesněte povahu těchto subjektů a uveďte podrobné údaje:

soukromá odbavovací společnost

vládou regulovaná společnost

vládní zařízení nebo subjekt pro detekční kontrolu

jiné

 

9.2   

Jsou zavedeny bezpečnostní kontroly a zajištěna ochrana, které během detekční kontroly zabrání nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

9.3   

Jsou zavedeny postupy pro zajištění toho, aby letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku, kdy byly zabezpečeny, až do jejich nakládky?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak jsou chráněny.

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

9.4   

Závěr: Je ochrana zásilek dostatečně důkladná, aby zabránila protiprávním činům?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Průvodní doklady

Cíl: ACC3 zajistí, aby průvodní doklady k zásilce, na niž ACC3 uplatnil bezpečnostní kontroly (např. detekční kontrola, ochrana), obsahovaly alespoň tyto údaje:

a)

jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení; a

b)

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu; a

c)

obsah zásilky; a

d)

bezpečnostní status vyjádřený následovně:

„SPX“, označující zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

„SCO“, označující zásilku bezpečnou jen pro letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty, nebo

„SHR“ označující zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko.

V případě, že schválený agent třetí země neexistuje, může prohlášení o bezpečnostním statusu vydat dopravce ACC3 nebo letecký dopravce přilétající ze třetí země osvobozené od režimu ACC3.

Vydal-li bezpečnostní status ACC3, letecký dopravce navíc uvede důvody pro jeho vydání, včetně použitého prostředku nebo metody detekční kontroly nebo důvodů pro osvobození zásilky od detekční kontroly, s využitím standardů přijatých v rámci systému prohlášení o bezpečnosti zásilky.

Pokud bezpečnostní status a průvodní doklady vydal RA3, jenž se v řetězci vyskytuje dříve, nebo jiný ACC3, ověří ACC3 během procesu přejímky, že výše uvedené informace jsou v průvodních dokladech zahrnuty.

Průvodní doklady zásilky mohou mít formu leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo zvláštního prohlášení, a to buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

Odkaz: bod 6.3.2.6 písm. d), body 6.8.3.4, 6.8.3.5 6.8.3.6 a 6.8.3.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

10.1   

Zajišťuje letecký dopravce, že jsou vypracovány příslušné průvodní doklady, a uvádí informace požadované podle bodu 6.3.2.6 písm. d) a bodů 6.8.3.4, 6.8.3.5 a 6.8.3.6 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, obsah dokladů popište.

 

Pokud NE, vysvětlete, z jakého důvodu a jakým způsobem letecký dopravce s nákladem a poštou při nakládce do letadla zachází jako se „zabezpečenými“.

 

10.2   

Obsahují doklady jedinečný alfanumerický identifikátor leteckého dopravce ACC3?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete proč.

 

10.3   

Je v dokladech uveden bezpečnostní status nákladu a způsob, jakým se k tomuto statusu dospělo?

ANO nebo NE

 

Popište, jakým způsobem je to uvedeno.

 

10.4   

Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady, udávajícími jejich správný bezpečnostní status a veškeré požadované informace?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 11

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích deseti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě odpovídá obsahu té části bezpečnostního programu leteckého dopravce, která popisuje opatření pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP, a zda bezpečnostní kontroly dostatečně plní cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu.

Závěr může zahrnovat jeden z těchto čtyř možných hlavních případů:

1)

bezpečnostní program leteckého dopravce je v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a ověření na místě potvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu nebo

2)

bezpečnostní program leteckého dopravce je v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, ale ověření na místě nepotvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu, nebo

3)

bezpečnostní program leteckého dopravce není v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, ale ověření na místě potvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu, nebo

4)

bezpečnostní program leteckého dopravce není v souladu s doplňkem 6-G prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 a ověření na místě nepotvrzuje soulad s cílem kontrolního seznamu.

11.1   

Obecný závěr: Uveďte případ, který nejblíže odpovídá ověřované situaci

1, 2, 3 nebo 4

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky leteckého dopravce

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno a pozice kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.

Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Pozice kontaktní osoby

Datum návštěvy nebo pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLNĚK 6-C4

OVĚŘOVACÍ KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZNÁMÉ ODESÍLATELE TŘETÍCH ZEMÍ OVĚŘENÉ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Subjekty ze třetích zemí mají možnost zapojit se do bezpečného dodavatelského řetězce ACC3 (dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějícího přepravu do Unie z letiště třetí země) tak, že požádají o své označení jako známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3). KC3 je subjektem umístěným ve třetí zemi, jenž manipuluje s nákladem a který je v tomto smyslu ověřen a schválen na základě ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy.

KC3 zajistí, aby byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly zásilek směřujících do Unie (5) a zásilky byly chráněny před neoprávněnými činy od okamžiku provedení těchto bezpečnostních kontrol až do okamžiku předání dopravci ACC3 nebo schválenému agentovi třetí země ověřenému z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3).

Nezbytné předpoklady pro přepravu leteckého nákladu nebo letecké pošty do Unie (EU) nebo na Island, do Norska a do Švýcarska jsou stanoveny prováděcím nařízením (EU) 2015/1998.

Kontrolní seznam je nástroj, který používá osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy k posouzení úrovně ochrany, již pro letecký náklad nebo leteckou poštu (6) směřující do EU nebo EHP zajistí subjekt žádající o označení KC3 sám nebo na svou odpovědnost. Kontrolní seznam se použije pouze v případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. b) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998. V případech uvedených v bodu 6.8.5.1 písm. a) uvedené přílohy použije osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy kontrolní seznam ACC3.

Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě. Nedílnou součástí zprávy o ověření je alespoň:

vyplněný kontrolní seznam, podepsaný osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, případně opatřený poznámkami ověřovaného subjektu; a

prohlášení o závazcích (doplněk 6-H3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998), podepsané ověřovaným subjektem; a

prohlášení o nezávislosti (doplněk 11-A prováděcího nařízení (EU) 2015/1998) pro ověřovaný subjekt, podepsané osobou ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy.

Důkazem integrity zprávy o ověření je číslování stran, datum ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy a parafování všech stran ověřující osobou a ověřovaným subjektem.

KC3 používá tuto zprávu ve svých obchodních vztazích s jakýmkoli dopravci ACC3 a s jakýmkoliv RA3.

Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce.

Pro části, jež nelze posoudit podle požadavků prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, jsou základními normami standardy a doporučené postupy (SARP) přílohy 17 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a pokyny obsažené v příručce ICAO pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy (dokument Doc 8973-Restricted).

Poznámky k vyplnění:

1)

Musí být vyplněny všechny použitelné a relevantní části kontrolního seznamu v závislosti na obchodním modelu a činnosti ověřovaného subjektu. V případě, že informace nejsou k dispozici, musí být tato skutečnost vysvětlena.

2)

Na konci každé části osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy konstatuje, zda a do jaké míry byly cíle příslušné části splněny.

ČÁST 1

Organizace a povinnosti

1.1   

Datum či data ověření

Použijte přesný formát data, např. od 01.10.2012 do 02.10.2012

dd/mm/rrrr

 

1.2   

Datum předchozího ověření (je-li k dispozici)

dd/mm/rrrr

 

Předchozí registrační číslo KC3 (je-li k dispozici)

 

Osvědčení schváleného hospodářského subjektu (AEO) nebo status podle celního a obchodního partnerství proti terorismu C-TPAT nebo další osvědčení, jsou-li k dispozici

 

1.3   

Informace o osobě ověřující ochranu letectví před protiprávními činy

Jméno

 

Společnost/organizace/orgán

 

Jedinečný alfanumerický identifikátor (UAI)

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

1.4   

Název subjektu

Jméno

 

Číslo společnosti (např. číslo společnosti podle obchodního rejstříku, je-li k dispozici)

 

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.5   

Adresa hlavního sídla organizace (liší-li se od místa, jež má být ověřeno)

Číslo/jednotka/budova

 

Ulice

 

Obec

 

Poštovní směrovací číslo

 

Stát (je-li to na místě)

 

Země

 

P.O. Box, je-li to na místě

 

1.6   

Povaha podnikání – druhy zpracovávaného nákladu

O jaký druh podnikání se jedná – jaký druh nákladu se zpracovává v prostorách žadatele?

 

1.7   

Je žadatel odpovědný za:

a)

výrobu

b)

balení

c)

skladování

d)

expedici

e)

jiné, upřesněte

 

1.8   

Přibližný počet zaměstnanců na místě

Počet

 

1.9   

Jméno a pracovní zařazení osoby odpovědné za ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy

Jméno

 

Pracovní zařazení

 

E-mailová adresa

 

Telefonní číslo – včetně mezinárodních kódů

 

ČÁST 2

Organizace a povinnosti známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy

Cíl: Letecký náklad ani letecká pošta nesmí být přepraveny do EU nebo EHP, aniž by byly podrobeny bezpečnostním kontrolám. Náklad nebo pošta doručené od KC3 dopravci ACC3 nebo RA3 lze přijmout jako zabezpečený náklad nebo poštu pouze tehdy, uplatňuje-li KC3 takové bezpečnostní kontroly. Podrobné údaje o těchto kontrolách jsou uvedeny v následujících částech tohoto kontrolního seznamu.

KC3 musí uplatňovat postupy, které zajistí uplatňování příslušných bezpečnostních kontrol na veškerý letecký náklad a leteckou poštu směřující do EU nebo EHP a následnou ochranu tohoto zabezpečeného nákladu nebo pošty až do okamžiku předání dopravci ACC3 či agentovi RA3. Bezpečnostní kontroly přiměřeně zajistí, aby v zásilce nebyly ukryty žádné zakázané předměty.

Odkaz: bod 6.8.3 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

2.1   

Zavedl subjekt bezpečnostní program?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, přejděte přímo k bodu 2.5.

 

2.2   

Informace o bezpečnostním programu subjektu

Datum – použijte přesný formát: dd/mm/rrrr

 

Verze

 

Předkládá se bezpečnostní program příslušnému orgánu státu, v němž se subjekt nachází, nebo je tímto orgánem schvalován? Pokud ANO, popište postup.

 

2.3   

Jsou do bezpečnostního programu v dostatečné míře zahrnuty body z výše uvedeného kontrolního seznamu (části 4 až 11)?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, podrobně zdůvodněte.

 

2.4   

Je bezpečnostní program průkazný, důkladný a úplný?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody.

 

2.5   

Zavedl subjekt postup pro zajištění toho, aby byly letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP před předáním dopravci ACC3 či RA3 podrobeny příslušným bezpečnostním kontrolám?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište postup.

 

2.6   

Uplatňuje subjekt systém řízení (např. nástroje, pokyny), aby zajistil provádění požadovaných bezpečnostních kontrol?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište systém řízení a vysvětlete, je-li schválen, ověřen či stanoven příslušným orgánem či jiným subjektem.

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje, aby byly bezpečnostní kontroly prováděny požadovaným způsobem.

 

2.7   

Závěry a obecné připomínky ke spolehlivosti, průkaznosti a důkladnosti postupu.

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 3

Identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta

Cíl: Vymezit bod nebo místo, kde se náklad nebo pošta stávají identifikovatelnými jako letecký náklad nebo letecká pošta.

3.1   

Kontrolou výrobních, balicích, skladovacích prostor, prostor výběru, expedice a jiných relevantních prostor zjistit, kde a jak se zásilka leteckého nákladu nebo letecké pošty směřující do EU nebo EHP stává identifikovatelnou jako taková.

Popište

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Poznámka: Podrobné údaje o ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací je nutno poskytnout v částech 6 až 9.

ČÁST 4

Nábor a odborná příprava pracovníků

Cíl: K zajištění provádění požadovaných bezpečnostních kontrol přidělí KC3 odpovědné a kvalifikované zaměstnance na práci v oblasti zajištění ochrany leteckého nákladu nebo letecké pošty před protiprávními činy. Zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu, musí mít veškerou způsobilost nezbytnou k výkonu svých povinností a projít řádnou odbornou přípravou.

Ke splnění tohoto cíle musí mít KC3 zavedeny postupy, kterými zajistí, aby všichni pracovníci (např. stálí, dočasní, zaměstnanci agentury, řidiči) s přímým přístupem bez doprovodu k leteckému nákladu nebo letecké poště, u nichž se provádějí nebo byly provedeny bezpečnostní kontroly:

a)

byli podrobeni vstupní a opakované kontrole před nástupem do zaměstnání nebo ověření spolehlivosti, které jsou přinejmenším v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory KC3 a

b)

dokončili základní odbornou přípravu a aktualizační školení v oblasti ochrany před protiprávními činy tak, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany v souladu s požadavky místních orgánů příslušných pro ověřované prostory KC3.

Poznámka:

Ověřením spolehlivosti se rozumí kontrola totožnosti osoby a její předcházející praxe, včetně (pokud to právní předpisy umožňují) případné dřívější trestné činnosti, v rámci posouzení způsobilosti osoby k provádění bezpečnostní kontroly nebo k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor (definice v příloze 17 ICAO).

Kontrola před nástupem do zaměstnání určí totožnost osoby na základě písemných dokladů, zahrnuje informace o zaměstnání, vzdělání a případných obdobích bez pracovního poměru přinejmenším za předchozích pět let a požaduje, aby dotyčná osoba podepsala prohlášení o případné dřívější trestné činnosti ve všech státech pobytu přinejmenším za předchozích pět let (definice Unie).

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

4.1   

Existuje postup, který zajišťuje, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště, byli podrobeni kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje ověření spolehlivosti a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.2   

Zahrnuje tento postup následující činnosti?

ověření spolehlivosti

kontrola před nástupem do zaměstnání

kontrola rejstříku trestů

pohovory

jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.3   

Existuje postup, který zajišťuje, aby osoba odpovědná za uplatňování bezpečnostních kontrol na místě a za dohled nad těmito kontrolami byla podrobena kontrole před nástupem do zaměstnání, která posuzuje spolehlivost a způsobilost?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte počet předchozích let, které se pro účely kontroly před nástupem do zaměstnání berou v úvahu, a subjekt, který kontrolu provádí.

 

4.4   

Zahrnuje tento postup následující činnosti?

ověření spolehlivosti

kontrola před nástupem do zaměstnání

kontrola rejstříku trestů

pohovory

jiné (uveďte podrobnosti)

Jednotlivé body vysvětlete, uveďte, který subjekt daný bod provádí, a případně upřesněte předchozí časový rámec, který je brán v úvahu.

 

4.5   

Procházejí zaměstnanci s přístupem k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště odbornou přípravou předtím, než je jim přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště umožněn?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište náplň a trvání odborné přípravy.

 

4.6   

Procházejí zaměstnanci uvedení v bodě 4.5 aktualizačním školením?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte náplň a četnost aktualizačního školení.

 

4.7   

Závěr: Zajišťují opatření týkající se náboru a odborné přípravy zaměstnanců, aby všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště směřující do EU nebo EHP, byli náležitě přiděleni na své místo a prošli řádnou odbornou přípravou na úrovni postačující k tomu, aby si byli vědomi svých povinností v oblasti ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 5

Fyzické zabezpečení

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat způsob ochrany svého pracoviště či svých prostor, a dále i zavedení postupů kontroly vstupu. Je nezbytné, aby byl kontrolován vstup do prostoru, v němž se identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta zpracovává nebo skladuje. Veškeré dveře, okna a další přístupové body k zabezpečenému leteckému nákladu nebo letecké poště směřujícím do EU nebo EHP musí být zabezpečeny či podléhat kontrole vstupu.

Mezi prvky fyzického zabezpečení patří zejména:

fyzické překážky, jako jsou např. oplocení a bariéry,

technologické prostředky využívající poplachové systémy a/nebo systémy uzavřeného televizního okruhu CCTV,

ochrana lidmi, např. v podobě zaměstnanců vykonávajících činnosti ostrahy.

Odkaz: bod 6.8.3.1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

5.1   

Podléhají veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště kontrole vstupu a je tento vstup vyhrazen pouze oprávněným osobám?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak probíhá kontrola vstupu? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

bezpečnostní pracovníci

jiní pracovníci

osobní kontrola toho, zda je osobám povolen vstup do příslušných prostor

systémy elektronické kontroly vstupu

jinak, upřesněte

 

Pokud ANO, jak je zabezpečen vstup oprávněné osoby do příslušného prostoru? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

použití identifikačního průkazu společnosti

použití jiného identifikačního dokladu jako je například cestovní pas či řidičský průkaz

seznam osob s pověřením ke vstupu používaný (bezpečnostním) personálem

elektronické ověření, např. s využitím čipu

přidělování klíčů či přístupových kódů pouze pověřeným zaměstnancům

jinak, upřesněte

 

5.2   

Jsou veškeré přístupové body k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo letecké poště zabezpečené? Zde jsou zahrnuty i přístupové body, jichž není využíváno stále, a body, jež nejsou běžně používány k obvyklému přístupu, jako např. okna.

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak jsou tyto body zabezpečeny? Vysvětlete a popište. Lze uvést více odpovědí.

přítomnost bezpečnostních pracovníků

systémy elektronické kontroly vstupu umožňující vstup v daném okamžiku vždy pouze jedné osobě

bariéry, např. závory či zámky

uzavřený televizní okruh (CCTV)

systémy detekce neoprávněného vniknutí

 

5.3   

Jsou v prostorách k dispozici další opatření ke zvýšení celkové ochrany před protiprávními činy?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete a popište je:

oplocení nebo bariéry

uzavřený televizní okruh (CCTV)

systémy detekce neoprávněného vniknutí

dohled a hlídky

jinak, upřesněte

 

5.4   

Má budova pevnou konstrukci?

ANO nebo NE

 

5.5   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná, aby zabránila neoprávněnému přístupu do těch částí daného místa nebo prostor, v nichž jsou identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP zpracovávány nebo uloženy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 6

Výroba

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu výroby. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do výrobních prostor je kontrolován a že výrobní proces podléhá dozoru. Pokud se výrobek stane identifikovatelným jako letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP v průběhu výroby, pak subjekt musí prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad/leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu výrobního procesu.

6.1   

Podléhá přístup do výrobních prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

6.2   

Podléhá výrobní proces dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

6.3   

Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

6.4   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během výroby?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 7

Balení

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu balení. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že přístup do balírny je kontrolován a že proces balení podléhá dozoru. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu balení, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu/letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Veškeré hotové zboží se musí před jeho zabalením zkontrolovat.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu balicího procesu identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU nebo EHP.

7.1   

Podléhá vstup do balírny kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

7.2   

Podléhá balící proces dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

7.3   

Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci ve fázi balení?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

7.4

Popište hotový vnější obal:

a)   

Je hotový vnější obal pevný?

ANO nebo NE

 

Popište

 

b)   

Je hotový vnější obal odolný vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jakým způsobem je dosaženo odolnosti vůči nedovolené manipulaci, např. využitím číslovaných pečetí, zvláštních razítek, bezpečnostní pásky.

 

Pokud NE, uveďte, jaká opatření jsou přijata na ochranu neporušitelnosti zásilek.

 

7.5   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během balení?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 8

Skladování

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly během skladování chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován přístup do skladovacích prostor. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu skladování, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu skladování identifikován jako letecký náklad/letecká pošta směřující do EU nebo EHP.

8.1   

Podléhá vstup do skladovacích prostor kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

8.2   

Jsou hotový a zabalený letecký náklad nebo letecká pošta uloženy bezpečně a je zkontrolováno, že u nich nedošlo k nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

Pokud NE, vysvětlete, jak subjekt zajišťuje ochranu hotového a zabaleného leteckého nákladu a letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy a/nebo manipulací.

 

8.3   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během skladování?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 9

Expedice

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací v průběhu procesu expedice. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nelze je předat dopravci ACC3 nebo RA3 coby zabezpečený náklad nebo poštu.

Subjekt musí prokázat, že je kontrolován vstup do prostor expedice. Pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu expedice, pak musí subjekt prokázat, že od této fáze jsou přijata opatření na ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací.

Odpovězte na tyto otázky, pokud by výrobek mohl být v průběhu procesu expedice identifikován jako letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU/EHP.

9.1   

Podléhá vstup do prostor expedice kontrole a je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, vysvětlete, jak je vstup kontrolován a vyhrazen pouze pro oprávněné osoby.

 

9.2   

Kdo má přístup do oblasti expedice? Lze uvést více odpovědí.

zaměstnanci subjektu

řidiči

návštěvy

dodavatelé

jiné osoby (upřesněte)

 

9.3   

Podléhá proces expedice dozoru?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište, jak probíhá dozor.

 

9.4   

Jsou zavedeny kontroly s cílem zamezit nedovolené manipulaci v prostoru expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, popište

 

9.5   

Závěr: Jsou opatření, která subjekt přijal, dostatečná k ochraně identifikovatelného leteckého nákladu nebo letecké pošty směřujících do EU nebo EHP před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací během procesu expedice?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 10

Zásilky z jiných zdrojů

Cíl: KC3 musí uplatňovat postupy, které zajistí, že letecký náklad nebo letecká pošta, které sám neodesílá, nesmí být předávány dopravci ACC3 či RA3 coby zabezpečený náklad nebo pošta.

KC3 může předat RA3 nebo dopravci ACC3 zásilky, které neodesílá sám, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

jsou odděleny od zásilek, které zasílá sám; a

b)

původ je jednoznačně uveden na zásilce nebo v průvodních dokladech.

Všechny tyto zásilky musí být před naložením do letadla podrobeny detekční kontrole ze strany RA3 nebo dopravce ACC3.

10.1   

Přijímá subjekt zásilky nákladu nebo pošty určené k letecké přepravě od jakéhokoli jiného subjektu?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jakým způsobem probíhá oddělení těchto zásilek od vlastního nákladu či pošty společnosti a jak jsou označovány pro schváleného agenta nebo dopravce?

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky ze strany osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 11

Dokumentace

Cíl: KC3 zajistí, aby průvodní doklady k zásilce, na niž KC3 uplatnil bezpečnostní kontroly (např. ochrana), obsahovaly alespoň tyto údaje:

a)

jedinečný alfanumerický identifikátor, jejž obdržel od příslušného orgánu udělujícího označení; a

b)

obsah zásilky.

Průvodní doklady zásilky mohou být buď v elektronickém formátu, nebo v tištěné podobě.

Odkaz: bod 6.8.3.4 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

11.1   

Zajišťuje subjekt, že jsou vypracovány příslušné průvodní doklady obsahující UAI vydaný příslušným orgánem udělujícím označení a popis zásilky?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, vysvětlete.

 

11.2   

Závěr: Dostačuje dokumentační postup k tomu, aby byly náklad nebo pošta opatřeny řádnými průvodními doklady?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvod.

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 12

Přeprava

Cíl: KC3 musí mít zavedeny postupy pro zajištění toho, aby identifikovatelný letecký náklad nebo letecká pošta směřující do EU nebo EHP byly během přepravy chráněny před neoprávněnými činy nebo nedovolenou manipulací. Pokud takový náklad nebo pošta nejsou chráněny, nesmí je ACC3 nebo RA3 přijmout coby zabezpečený náklad nebo poštu.

KC3 odpovídá během přepravy za ochranu zabezpečených zásilek. Jedná se i o případy, v nichž přepravu zajišťuje jeho jménem jiný subjekt, jako je např. zasílatel. Neplatí to však pro případy, kdy za přepravu zásilek odpovídá dopravce ACC3 nebo RA3.

Odpovězte na tyto otázky, pokud lze výrobek identifikovat jako letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP v průběhu přepravy.

12.1   

Jak jsou letecký náklad nebo letecká pošta přepravovány k dopravci ACC3 či RA3?

a)   

vlastními přepravními prostředky ověřeného subjektu?

ANO nebo NE

 

b)   

přepravními prostředky dopravce ACC3 nebo RA3?

ANO nebo NE

 

c)   

prostřednictvím externí smluvní strany využité ověřeným subjektem?

ANO nebo NE

 

12.2   

Jsou letecký náklad nebo letecká pošta baleny tak, aby byly odolné vůči nedovolené manipulaci?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

12.3   

Je vozidlo před zahájením přepravy zapečetěno nebo uzamčeno?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, jak?

 

12.4   

Jsou-li použity číslované pečetě, je kontrolován přístup k pečetím a jsou při výdeji evidována jejich čísla?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, upřesněte jak.

 

12.5   

Podepisuje, je-li to na místě, příslušný dopravce prohlášení dopravce?

ANO nebo NE

 

12.6   

Prošla osoba provádějící přepravu nákladu před tím, než jí bylo uděleno oprávnění k přepravě zabezpečeného leteckého nákladu nebo letecké pošty nebo obojího, zvláštními bezpečnostními kontrolami a absolvovala odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti?

ANO nebo NE

 

Pokud ANO, uveďte druh bezpečnostních kontrol (např. před nástupem do zaměstnání, ověření spolehlivosti) a druh odborné přípravy (např. odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti atd.).

 

12.7   

Závěr: Jsou opatření dostatečná pro ochranu leteckého nákladu nebo letecké pošty před neoprávněnými činy během přepravy?

ANO nebo NE

 

Pokud NE, uveďte důvody

 

Připomínky subjektu

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

ČÁST 13

Soulad

Cíl: Po posouzení předchozích dvanácti částí tohoto kontrolního seznamu osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí vyslovit závěr, zda její ověření na místě potvrzuje, že bezpečnostní kontroly jsou uplatňovány v souladu s cíli uvedenými v tomto kontrolním seznamu pro letecký náklad nebo leteckou poštu směřující do EU nebo EHP.

Jsou možné dvě rozdílné varianty. Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy dospěje k závěru, že subjekt:

1)

splnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. Zpráva o ověření je předána příslušnému orgánu udělujícímu označení a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě;

2)

nesplnil cíle uvedené v tomto kontrolním seznamu. V takovém případě není subjekt oprávněn, aby letecký náklad nebo poštu směřující do EU nebo EHP dodával dopravci ACC3 nebo RA3, aniž by byly tento náklad nebo pošta podrobeny detekční kontrole, kterou provádí ověřená strana. Subjekt obdrží kopii vyplněného kontrolního seznamu s uvedením nedostatků.

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy musí mít na paměti, že se při hodnocení vychází z metodiky založené na splnění veškerých cílů.

12.1   

Obecný závěr: Uveďte variantu, která nejblíže odpovídá ověřované situaci

1 nebo 2

 

Připomínky osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy

 

Připomínky subjektu

 

Jméno ověřující osoby:

Datum:

Podpis:

PŘÍLOHA

Seznam navštívených osob a subjektů, s nimiž proběhl pohovor

Uvede se název subjektu, jméno a pozice kontaktní osoby a datum návštěvy nebo pohovoru.

Název subjektu

Jméno kontaktní osoby

Pozice kontaktní osoby

Datum návštěvy nebo pohovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“;

(33)

doplňky 6-H1, 6-H2 a 6-H3 se nahrazují tímto:

„DOPLNĚK 6-H1

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – DOPRAVCE ACC3 OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Jménem [název leteckého dopravce] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU nebo EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[Název leteckého dopravce] může být označen za „dopravce leteckého nákladu nebo pošty provádějícího přepravu do Unie z letiště třetí země (ACC3)“ teprve poté, co příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo (pro tento účel) příslušnému orgánu Islandu, Norska nebo Švýcarska předloží zprávu o ověření z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a co ji tento příslušný orgán přijme, a jakmile jsou údaje o dopravci ACC3 zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Pokud příslušný orgán členského státu EU nebo Evropská komise zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž zpráva odkazuje, může to vést k odnětí označení ACC3, které [název leteckého dopravce] již pro toto letiště získal, což [název leteckého dopravce] znemožní přepravovat letecký náklad nebo poštu na území EU nebo EHP směřující z tohoto letiště.

Zpráva je platná po dobu pěti let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název leteckého dopravce] prohlašuji, že:

(1)

[název leteckého dopravce] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou,

(2)

Poskytnu příslušnému orgánu udělujícímu označení relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, pokud:

a)

v bezpečnostním programu [název leteckého dopravce] dojde ke změnám;

b)

je celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.7 doplňku 6-C3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

c)

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

d)

letecký dopravce ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem nebo leteckou poštou směřujícími do Unie nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie ověřené v této zprávě.

(3)

[název leteckého dopravce] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení ACC3, pokud byly bezpečnostní normy shledány nedostatečnými, a to až do následného ověření činností [název leteckého dopravce].

(4)

[název leteckého dopravce] informuje příslušný orgán udělující označení, pokud si nemůže vyžádat nebo zajistit, aby byly na náklad nebo poštu, jež přejímá k přepravě do EU nebo EHP, uplatněny náležité bezpečnostní kontroly, nebo pokud nemůže vykonávat účinný dohled nad svým dodavatelským řetězcem.

Jménem [název leteckého dopravce] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-H2

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – SCHVÁLENÝ AGENT TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (RA3)

Jménem [název subjektu] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU nebo EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[název subjektu] může být označen za „schváleného agenta třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3)“ teprve poté, co příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo (pro tento účel) příslušnému orgánu Islandu, Norska nebo Švýcarska předloží zprávu o ověření z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a co ji tento příslušný orgán přijme, a jakmile jsou údaje o RA3 zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Pokud příslušný orgán členského státu Unie nebo Evropská komise zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž zpráva odkazuje, může to vést k odnětí označení RA3, které [název subjektu] již pro tyto prostory získal, což [název subjektu] znemožní doručovat do destinace na území EU nebo EHP zabezpečený letecký náklad nebo poštu dopravci ACC3 nebo jinému RA3.

Zpráva je platná po dobu tří let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název subjektu] prohlašuji, že:

(1)

[název subjektu] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou.

(2)

Poskytnu příslušnému orgánu udělujícímu označení relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, pokud:

a)

v bezpečnostním programu [název subjektu] dojde ke změnám;

b)

je celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9 doplňku 6-C2 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

c)

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

d)

společnost ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem nebo leteckou poštou směřujícími do Evropské unie nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie ověřené v této zprávě.

(3)

[název subjektu] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení RA3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název subjektu].

(4)

[název subjektu] informuje dopravce ACC3 a agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad a/nebo leteckou poštu, pokud [název subjektu] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě.

Jménem [název subjektu] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:

DOPLNĚK 6-H3

PROHLÁŠENÍ O ZÁVAZCÍCH – ZNÁMÝ ODESÍLATEL TŘETÍ ZEMĚ OVĚŘENÝ Z HLEDISKA OCHRANY LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY (KC3)

Jménem [název subjektu] beru na vědomí tyto skutečnosti:

Tato zpráva stanoví úroveň ochrany činností týkajících se leteckého nákladu směřujícího do EU nebo EHP před protiprávními činy z hlediska bezpečnostních norem uvedených v kontrolním seznamu nebo norem, na něž se v uvedeném seznamu odkazuje.

[název subjektu] může být označen za „známého odesílatele třetí země ověřeného z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (KC3)“ teprve poté, co příslušnému orgánu členského státu Evropské unie nebo (pro tento účel) příslušnému orgánu Islandu, Norska nebo Švýcarska předloží zprávu o ověření z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy a co ji tento příslušný orgán přijme, a jakmile jsou údaje o KC3 zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.

Pokud příslušný orgán členského státu Unie nebo Evropská komise zjistí nesoulad s opatřeními k ochraně před protiprávními činy, na něž zpráva odkazuje, může to vést k odnětí označení KC3, které [název subjektu] již pro tyto prostory získal, což [název subjektu] znemožní doručovat do destinace na území EU nebo EHP zabezpečený letecký náklad nebo poštu dopravci ACC3 nebo agentovi RA3.

Zpráva je platná po dobu tří let, a tudíž pozbude platnosti nejpozději dne …

Jménem [název subjektu] prohlašuji, že:

(1)

[název subjektu] přijme vhodná návazná opatření za účelem sledování norem potvrzených zprávou.

(2)

Poskytnu příslušnému orgánu udělujícímu označení relevantní údaje neprodleně, nejpozději však do 15 dnů, pokud:

a)

v bezpečnostním programu [název subjektu] dojde ke změnám;

b)

je celková odpovědnost za ochranu před protiprávními činy přidělena jiné osobě než osobě uvedené v bodě 1.9 doplňku 6-C4 prováděcího nařízení (EU) 2015/1998;

c)

došlo k jiným změnám prostor nebo postupů, které budou mít pravděpodobně významný dopad na bezpečnost;

d)

společnost ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem nebo leteckou poštou směřujícími do Evropské unie nebo již nesplňuje požadavky příslušných právních předpisů Unie ověřené v této zprávě.

(3)

[název subjektu] zachová úroveň ochrany před protiprávními činy potvrzenou v této zprávě tak, aby byla v souladu s cílem stanoveným v kontrolním seznamu, a případně provede a uplatní jakákoliv další opatření k ochraně před protiprávními činy nezbytná pro označení KC3, pokud byla úroveň bezpečnosti shledána nedostatečnou, a to až do následného ověření činností [název subjektu].

(4)

[název subjektu] informuje dopravce ACC3 a agenty RA3, kterým zasílá zabezpečený letecký náklad a/nebo leteckou poštu, pokud [název subjektu] ukončí činnost, již dále nenakládá s leteckým nákladem/leteckou poštou nebo již nesplňuje požadavky ověřené v této zprávě.

Jménem [název subjektu] přijímám plnou odpovědnost za toto prohlášení.

Jméno:

Funkce ve společnosti:

Datum:

Podpis:“;

(34)

bod 8.1.3.2 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Považuje-li příslušný orgán informace poskytnuté v souladu s písmeny a) a b) za uspokojivé, zajistí, aby byly nezbytné údaje o schváleném dodavateli zadány do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce nejpozději další pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí příslušný orgán každému schválenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu. Nepovažuje-li příslušný orgán informace za uspokojivé, sdělí subjektu žádajícímu o schválení jako schválený dodavatel neprodleně důvody.“;

b)

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d)

Schválený dodavatel se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce.“;

(35)

bod 11.2.2 písm. e) se nahrazuje tímto:

„e)

znalost používaných systémů identifikačních průkazů;“

(36)

v bodě 11.2.3.8 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Kromě toho, pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, vede odborná příprava také k veškeré této způsobilosti:

h)

znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

i)

informovanost o kontrole vstupu a příslušných postupech detekční kontroly;

j)

znalost letištních identifikačních průkazů používaných na letišti;

k)

znalost postupů ohlašování;

l)

schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností.“;

(37)

v bodě 11.2.3.9 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Kromě toho, pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, vede odborná příprava také k veškeré této způsobilosti:

k)

znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

l)

informovanost o kontrole vstupu a příslušných postupech detekční kontroly;

m)

znalost používaných identifikačních průkazů;

n)

schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností.“;

(38)

v bodě 11.2.3.10 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Kromě toho, pokud je osoba držitelem letištního identifikačního průkazu, vede odborná příprava také k veškeré této způsobilosti:

k)

znalost konfigurace stanoviště detekční kontroly a postupu detekční kontroly;

l)

informovanost o kontrole vstupu a příslušných postupech detekční kontroly;

m)

znalost používaných identifikačních průkazů;

n)

schopnost náležitě reagovat na události související s bezpečností.“;

(39)

v bodě 11.5.1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Školitelé musí alespoň každých pět let projít postupem pro opětovné vydání osvědčení.“;

(40)

bod 11.6.4.3 se nahrazuje tímto:

11.6.4.3   Není-li členský stát již přesvědčen, že osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy splňuje požadavky uvedené v bodech 11.6.3.1 nebo 11.6.3.5, schválení jí odejme a odstraní ji z databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, nebo informuje příslušný orgán, který ji schválil, a sdělí mu důvody svých obav.“;

(41)

doplněk 11-A se nahrazuje tímto:

„DOPLNĚK 11-A

PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI – OSOBA OVĚŘUJÍCÍ OCHRANU LETECTVÍ EU PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

a)

Potvrzuji, že jsem úroveň souladu ověřovaného subjektu stanovil/a nestranně a objektivně.

b)

Potvrzuji, že nejsem a v předcházejících dvou letech jsem nebyl/a zaměstnancem ověřovaného subjektu.

c)

Potvrzuji, že nemám hospodářský ani jiný přímý nebo nepřímý zájem na výsledku ověřovací činnosti, ověřovaném subjektu ani jeho dceřiných společnostech.

d)

Potvrzuji, že jsem za posledních dvanáct měsíců neudržoval/a s ověřovaným subjektem žádné obchodní vztahy, jako je odborná příprava a poradenství, nad rámec ověřovacího postupu v oblastech souvisejících s ochranou letectví před protiprávními činy.

e)

Potvrzuji, že zpráva o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy vychází z důkladného zjišťování skutečností, jež zahrnuje:

bezpečnostní program či rovnocenný dokument ověřovaného subjektu a

na místě provedené ověření toho, jak je tento program realizován.

f)

Potvrzuji, že zpráva o ověření letectví EU před protiprávními činy vychází z posouzení všech oblastí týkajících se ochrany před protiprávními činy, k nimž ověřující osoba měla vydat stanovisko na základě příslušného kontrolního seznamu EU.

g)

Potvrzuji, že jsem použil/a metodiku, která umožňuje vypracování samostatných zpráv o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy pro každý ověřovaný subjekt a která zaručuje objektivitu a nestrannost zjišťování skutečností a hodnocení v případě, kdy je v rámci společné akce ověřováno subjektů více.

h)

Potvrzuji, že jsem kromě přiměřeného poplatku za ověření a náhrady cestovních výdajů a výdajů na ubytování nepřijal/a žádné finanční ani jiné výhody.

Za zprávu o ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy přijímám plnou odpovědnost.

Název ověřeného subjektu:

Jméno osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy:

Datum:

Podpis:“;

(42)

body 12.7.1.2 a 12.7.1.3 se nahrazují tímto:

12.7.1.2   Zařízení musí být používáno způsobem, který zajišťuje, že nádoba je uložena a orientována tak, aby bylo zajištěno, že je plně využita detekční schopnost.

12.7.1.3   Zařízení spustí poplach v těchto případech:

a)

pokud odhalí nebezpečný materiál;

b)

pokud zjistí přítomnost předmětu, který brání v odhalení nebezpečného předmětu;

c)

pokud nemůže posoudit, zda jsou tekutina, aerosol nebo gel neškodné či nikoli, a

d)

má-li obsah zavazadla podrobeného detekční kontrole příliš vysokou hustotu, než aby ho bylo možno analyzovat.“;

(43)

bod 12.7.1.4 se zrušuje;

(44)

bod 12.7.2.2 se nahrazuje tímto:

12.7.2.2   Všechna zařízení LEDS musí splňovat standard 2.“;

(45)

bod 12.7.2.3 se zrušuje;

(46)

bod 12.9.2.5 se nahrazuje tímto:

12.9.2.5   Pes cvičený k zjišťování výbušnin, který se využívá pro detekční kontrolu výbušných materiálů, musí být vybaven vhodnými prostředky umožňujícími jedinečnou identifikaci psa.“.


(1)  Členské státy Unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

(2)  Letecký náklad nebo letecká pošta nebo letadla směřující do EU nebo EHP v tomto ověřovacím kontrolním seznamu odpovídají leteckému nákladu nebo letecké poště nebo letadlům směřujícím do Unie a na Island, do Norska a do Švýcarska.

(3)  Členské státy Unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

(4)  Letecký náklad nebo letecká pošta nebo letadla směřující do EU nebo EHP v tomto ověřovacím kontrolním seznamu odpovídají leteckému nákladu nebo letecké poště nebo letadlům směřujícím do Unie a na Island, do Norska a do Švýcarska.

(5)  Členské státy Unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

(6)  Letecký náklad nebo letecká pošta nebo letadla směřující do EU nebo EHP v tomto ověřovacím kontrolním seznamu odpovídají leteckému nákladu nebo letecké poště nebo letadlům směřujícím do EU a na Island, do Norska a do Švýcarska.


Top