Help Print this page 

Document 32017R0807

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/807 ze dne 11. května 2017, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2017

C/2017/3202
  • In force
OJ L 121, 12.5.2017, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/807/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/807

ze dne 11. května 2017,

kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2017

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 78 první pododstavec písm. b) a druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2) stanoví konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby.

(2)

Několik členských států zavádí změny ve svých správních systémech pro přímé platby, které mimo jiného spočívají v strukturálních změnách systému evidence půdy a v reorganizaci informační technologie. Tyto změny se shodují s důležitým krokem v rámci povinného zavádění geoprostorové žádosti o podporu. V důsledku toho se tyto členské státy potýkají s administrativními obtížemi.

(3)

V této situaci je pro příjemce obtížné předkládat jednotnou žádost, žádosti o podporu nebo žádosti o platbu a žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby ve lhůtách stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

(4)

S ohledem na tuto situaci je vhodné stanovit odchylku od čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, která umožní členským státům, aby pro rok 2017 stanovily konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu a konečné datum pro podání žádostí o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby, která jsou pozdější než lhůty stanovené v uvedených článcích. Protože data a období uvedená v čl. 11 odst. 4 a čl. 15 odst. 2 a odst. 2a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 souvisí s konečným datem stanoveným v čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení, měla by být stanovena podobná odchylka pro oznámení výsledků předběžných kontrol a změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu.

(5)

Jelikož by se tyto odchylky měly vztahovat na jednotnou žádost, žádosti o podporu a žádosti o platbu, změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a žádosti o přiznání platebních nároků za rok 2017, je vhodné, aby toto nařízení platilo pro uvedené žádosti a žádosti o platbu vztahující se k roku 2017.

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 je v roce 2017 konečným datem, které stanoví členské státy pro podání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, nejpozději 15. červen.

Článek 2

Odchylně od čl. 15 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se v roce 2017 v členských státech, jež používají odchylku stanovenou v článku 1 tohoto nařízení, změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu v souladu s čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 oznámí příslušnému orgánu do 15. června.

Článek 3

Odchylky stanovené v článcích 1 a 2 se v dotčených státech použijí rovněž pro účely výpočtu období 26, 35 a 10 kalendářních dnů po konečném datu podání jednotné žádosti, žádosti o podporu nebo žádostí o platbu a konečném datu pro oznámení změn podle čl. 11 odst. 4 a čl. 15 odst. 2a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

Článek 4

Odchylně od čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 je v roce 2017 datem, které stanoví členské státy pro podání žádostí o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby, nejpozději 15. červen.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro uvedené žádosti a žádosti o platbu, které se týkají roku 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top