Help Print this page 

Document 32017R0803

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/803 ze dne 8. května 2017, kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/91 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

C/2017/3219
  • In force
OJ L 121, 12.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/803/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/803

ze dne 8. května 2017,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/91 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení určitého zboží.

(2)

Bod 2 přílohy nařízení Komise (EHS) č. 316/91 (3) zařadil bílou pastovitou hmotu známou jako „krémový kokosový ořech“, která je obvykle určena ke kuchyňskému použití k přípravě omáček a jiných potravin a je vyrobená jemným mletím jádra kokosového ořechu a pasterizovaná, do čísla 2008 kombinované nomenklatury jako ořechy, jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté. Zařazení výrobku do čísla 0801 kombinované nomenklatury bylo vyloučeno, neboť kapitola 8 nepovoluje pasterizaci.

(3)

Kombinovaná nomenklatura, zavedená nařízením (EHS) č. 2658/87, vychází z mezinárodního harmonizovaného systému zboží (dále jen „harmonizovaný systém“), který vypracovala Rada pro celní spolupráci (nyní Světová celní organizace), a který byl přijat mezinárodní úmluvou uzavřenou v Bruselu dne 14. června 1983 a schválen jménem Unie rozhodnutím Rady 87/369/EHS (4).

(4)

Poznámka 3 a) ke kapitole 8 byla do harmonizovaného systému začleněna v roce 1992. Umožňuje mírné tepelné zpracování pro dodatečné konzervování nebo stabilizaci sušených ořechů uvedené kapitoly. Podle dřívějších dokumentů harmonizovaného systému byl výraz „pasterizace“, původně navržený ve znění uvedené poznámky, nakonec nahrazen obecnějším výrazem „mírné tepelné zpracování“. Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (5) ke kapitole 8 objasnily na úrovni Unie, že pasterizace je mimo jiné přípustná u sušeného ovoce a ořechů uvedené kapitoly.

(5)

Z tabulky uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 316/91 je tudíž vhodné odstranit bod 2, a zabránit tak možným rozdílům v sazebním zařazení výrobků ze sušených kokosových ořechů (např. krémového kokosového ořechu), které prošly mírným tepelným zpracováním, jakož i zajistit jednotné uplatňování kombinované nomenklatury v rámci Unie.

(6)

Nařízení (EHS) č. 316/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Řádky týkající se bodu 2 v tabulce uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 316/91 se zrušují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní Unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EHS) č. 316/91 ze dne 7. února 1991 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 37, 9.2.1991, s. 25).

(4)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).

(5)  Úř. věst. C 214, 30.6.2015, s. 4.


Top