Help Print this page 

Document 32017R0286

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/286 ze dne 17. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, pokud jde o chovatele hospodářských zvířat v italských regionech zasažených zemětřesením

C/2017/1163
  • In force
OJ L 42, 18.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/286/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 42/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/286

ze dne 17. února 2017,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613, pokud jde o chovatele hospodářských zvířat v italských regionech zasažených zemětřesením

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 (2) bylo přijato, aby bylo možné řešit narušení trhu v odvětví mléka v důsledku celosvětové nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, jakož i v dalších odvětvích živočišné výroby, zejména v odvětvích vepřového, hovězího a telecího, skopového a kozího masa, která rovněž zažívala obtíže na trhu.

(2)

Zemětřesení, které zasáhlo střední Itálii dne 24. srpna 2016, způsobilo velké lidské a materiální škody a vedlo k výjimečně závažnému narušení trhu v postižených regionech, kterými jsou převážně hornaté oblasti trpící strukturálními znevýhodněními, v nichž má značný hospodářský a společenský význam chov hospodářských zvířat. Jelikož region nadále zaznamenává následné otřesy a nová zemětřesení, je využití finanční podpory stanovené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 pro Itálii ještě zásadnější.

(3)

Vzhledem k tomu, že částka přidělená Itálii podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 bude kompenzovat jen omezenou část skutečných ztrát, jež utrpěli chovatelé hospodářských zvířat v regionech zasažených zemětřesením, je vhodné stanovit, že Itálie může poskytnout dotčeným zemědělcům dodatečnou podporu dalším navýšením podpory ze zdrojů Unie.

(4)

Aby byly platby členských států způsobilé pro podporu Unie, bylo podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 třeba provést příslušné výdaje do 30. září 2017, přičemž tato lhůta byla stanovena, aniž se v té době vědělo, že se bude situace v italských regionech zasažených zemětřesením nadále zhoršovat. Je proto vhodné tuto lhůtu pro výdaje v tomto případě prodloužit.

(5)

Je rovněž vhodné prodloužit lhůtu, kterou má Itálie na oznámení celkových částek vyplacených na jednotlivá opatření, počtu a druhu příjemců a hodnocení účinnosti opatření.

(6)

Aby se zajistilo, že chovatelé hospodářských zvířat v italských regionech zasažených zemětřesením obdrží podporu co nejdříve, mělo by se stanovit, že Itálie začne uplatňovat pravidla stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 ve znění tohoto nařízení bezodkladně. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud však jde o regiony zasažené zemětřesením v Itálii, výdaje týkající se plateb podle tohoto nařízení určených pro chovatele hospodářských zvířat jsou způsobilé pro finanční podporu Unie, pouze pokud budou tyto platby provedeny do 30. září 2018.“

2)

V článku 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Kromě podpory uvedené v prvním pododstavci lze v případě Itálie chovatelům hospodářských zvířat v regionech zasažených zemětřesením poskytnout další podporu až do maximální výše 100 % částky uvedené v příloze.

Dodatečná podpora pro chovatele hospodářských zvířat v regionech zasažených zemětřesením v Itálii bude vyplacena do 30. září 2018.“

3)

V čl. 3 písm. b) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud však jde o podporu určenou chovatelům hospodářských zvířat v regionech zasažených zemětřesením, oznámí Itálie Komisi celkové částky vyplacené na jednotlivá opatření, počet a druh příjemců a hodnocení účinnosti opatření nejpozději dne 15. října 2018.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (Úř. věst. L 242, 9.9.2016, s. 10).


Top