Help Print this page 

Document 32017L1279

Title and reference
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

C/2017/4883
  • In force
OJ L 184, 15.7.2017, p. 33–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2017/1279/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/33


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/1279

ze dne 14. července 2017,

kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14 druhý pododstavec písm. c) a d) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na nedávno zveřejněnou revizi příslušného vědeckého jména se Anoplophora malasiaca (Forster) považuje za synonymum Anoplophora chinensis (Thomson), který je již uveden v příloze I části A kapitole I směrnice 2000/29/ES. Jméno Anoplophora malasiaca (Forster) by proto mělo být z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES vyňato.

(2)

Za účelem ochrany rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, s přihlédnutím ke zvýšenému mezinárodnímu obchodu a k nedávno zveřejněnému zhodnocení rizika škodlivých organismů, které provedla Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin, je s ohledem na riziko škodlivých organismů odborně opodstatněné doplnit do přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES škodlivé organismy Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).

(3)

Je odborně opodstatněné vyjmout organismus Xylella fastidiosa (Wells et al.) z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES a doplnit jej do kapitoly II uvedené části, vzhledem k tomu, že se tento škodlivý organismus vyskytuje v Unii.

(4)

Výskyt škodlivého organismu Xanthomonas campestris (všech kmenů patogenních pro Citrus) představuje nepřijatelné riziko pro produkci rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchod s nimi. Kromě toho byly kmeny Xanthomonas campestris patogenní pro citrus překlasifikovány. Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii jsou původci rakoviny citrusů. S ohledem na riziko škodlivého organismu Xanthomonas campestris je proto vědecky opodstatněné vyjmout tento škodlivý organismus z přílohy II části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES a uvést jej v příloze I části A kapitole I uvedené směrnice pod jmény Xanthomonas citri pv. aurantifoliiXanthomonas citri pv. citri.

(5)

V návaznosti na revizi příslušného vědeckého jména byl škodlivý organismus Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus), původce černé skvrnitosti citrusů, přejmenován na Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. Tento škodlivý organismus také představuje nepřijatelné riziko pro produkci rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchod s nimi. S ohledem na riziko související se škodlivým organismem je proto odborně opodstatněné přesunout dotčený škodlivý organismus z přílohy II části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES do přílohy I části A kapitoly I uvedené směrnice pod novým jménem Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6)

Tiskové chyby ve vědeckých jménech škodlivých organismů Popilia japonica Newman v příloze I části A kapitole II směrnice 2000/29/ES a Aleurochantus spp. a Aonidella citrina Coquillet v příloze II části A kapitole I uvedené směrnice by měly být opraveny a nahrazeny jmény Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. a Aonidiella citrina Coquillet. Podobně i tisková chyba ve vědeckém jménu Zea mays L. by rovněž měla být opravena v příloze, kde se na tento druh chybně odkazuje. Vědecké jméno s tiskovou chybou Amiris P. Browne v příloze V části B kapitole I uvedené směrnice by mělo být opraveno a nahrazeno jménem Amyris P. Browne.

(7)

V návaznosti na nedávno zveřejněnou revizi příslušného vědeckého jména byl Elm phlöem necrosis mycoplasm přejmenován na „Candidatus Phytoplasma ulmi“. Kromě toho je odborně opodstatněné vyjmout uvedený organismus z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES (kde je uveden na seznamu jako Elm phlöem necrosis mycoplasm) a uvést jej v kapitole II uvedené části jako „Candidatus Phytoplasma ulmi“, vzhledem k tomu, že se tento škodlivý organismus vyskytuje v Unii. To je v souladu s kategorizací tohoto škodlivého organismu, kterou provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (2). Nové jméno by mělo být také zohledněno v příloze IV směrnice 2000/29/ES.

(8)

S ohledem na riziko škodlivého organismu Potato spindle tuber viroid je odborně opodstatněné vyjmout tento škodlivý organismus z přílohy I části A kapitoly I směrnice 2000/29/ES, vzhledem k tomu, že se uvedený škodlivý organismus rozšířil a usídlil v řadě hostitelských rostlin ve velké části Unie. Tento organismus je uveden v příloze II části A kapitole II uvedené směrnice s cílem chránit komodity, které jsou v současnosti prosté tohoto organismu a u kterých by jeho výskyt představoval významné riziko a působil značné ztráty.

(9)

V návaznosti na nedávno zveřejněnou revizi příslušného vědeckého jména by škodlivý organismus Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye měl být přejmenován na Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10)

Zvláštní požadavky pro dřevo, které jsou uvedeny v příloze IV části A kapitole I směrnice 2000/29/ES, by měly být revidovány, aby byly v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření (ISPM 15), a podrobněji vysvětleny. Kromě toho je třeba aktualizovat vynětí dřevěného obalového materiálu ze zvláštních požadavků pro dřevo Platanus L. v uvedené kapitole, neboť tak nebylo učiněno v poslední změně uvedené kapitoly.

(11)

Na základě vědeckých a odborných poznatků je odborně přijatelné doplnit zvláštní požadavky pro dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie, jelikož mohou být pravděpodobně hostiteli škodlivých organismů uvedených ve 2. bodě odůvodnění. Proto by příslušné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty měly být uvedeny v příloze IV části A směrnice 2000/29/ES.

(12)

S ohledem na rozvoj vědeckých a odborných poznatků a na nedávno zveřejněné zhodnocení rizika škodlivých organismů, které provedl úřad EFSA, je třeba změnit zvláštní požadavky stanovené v příloze IV části A směrnice 2000/29/ES pro škodlivé organismy uvedené ve 4., 5. a 7. bodě odůvodnění. Cílem pozměněných požadavků je, aby se fytosanitární riziko způsobené dovozem uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí do Unie snížilo na přijatelnou úroveň.

(13)

Po zhodnocení rizika škodlivého organismu Trioza erytreae Del Guercio je odborně opodstatněné a logické doplnit Murraya J.Koenig ex L. na seznam hostitelských rostlin uvedeného škodlivého organismu v příslušných bodech přílohy IV části A kapitol I a II směrnice 2000/29/ES. Kromě toho by v návaznosti na nálezy v členských státech měly být rostliny rodu Choisya Kunt zařazeny na seznam hostitelských rostlin uvedeného škodlivého organismu. Proto by měly být změněny zvláštní požadavky pro dovoz hostitelských rostlin, které jsou uvedeny v příslušných bodech přílohy IV části A kapitol I a II směrnice 2000/29/ES, do Unie a jejich přemísťování v Unii.

(14)

Kromě toho rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v 10. až 13. bodě odůvodnění by měly být před dovozem do Unie nebo přemístěním v Unii podrobeny rostlinolékařským kontrolám. Proto by tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty měly být uvedeny v příloze V části A nebo B směrnice 2000/29/ES.

(15)

Kódy KN pro dřevo uvedené v příloze V směrnice 2000/29/ES by měly být aktualizovány, aby byly v souladu se stávajícími kódy KN používanými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 (4).

(16)

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 690/2008 (5) byly některé oblasti uznány za chráněné zóny vůči různým škodlivým organismům. Uvedené nařízení bylo nedávno změněno s ohledem na nejnovější vývoj týkající se chráněných zón v Unii a následující škodlivé organismy: Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), „Candidatus Phytoplasma ulmi“, Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., Citrus tristeza virus (evropské kmeny), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Aby se zajistila konzistentnost požadavků týkajících se chráněných zón, pokud jde o jednotlivé škodlivé organismy, měly by být aktualizovány příslušné požadavky v přílohách I až V směrnice 2000/29/ES.

(17)

Kromě toho řada oblastí v Unii, jež byly uznány za chráněné zóny vůči určitým škodlivým organismům, již tyto požadavky nesplňuje, protože se zde tyto škodlivé organismy usídlily, nebo protože dotčené členské státy požádaly o zrušení statusu chráněné zóny. Jedná se o následující oblasti: region Ribatejo e Oeste v Portugalsku ohledně Bemisia tabaci Genn. (evropské populace); okres Odemira v Alenteju v Portugalsku ohledně Citrus tristeza virus (evropské kmeny); území Portugalska ohledně Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; autonomní společenství Andalusie a Madrid a okresy (comarcas) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) ve Španělsku; provincie Milán a Varese (Lombardie) a obce Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo (Piemont) v Itálii; townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim (Severní Irsko) ve Spojeném království a celé území okresu Dunajská Streda na Slovensku ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; oblasti pod místní správou Guildford a Woking ve Spojeném království ohledně Thaumetopoea processionea L. a území Finska ohledně Tomato spotted wilt virus. Tyto skutečnosti by měly být zohledněny v části B přílohy I až IV směrnice 2000/29/ES.

(18)

Chyby ve vymezení chráněných zón ohledně Leptinotarsa decemlineata Say ve Finsku a Švédsku v příloze I části B směrnice 2000/29/ES by měly být opraveny a uvedeny do souladu s nařízením (ES) č. 690/2008.

(19)

V zájmu ochrany produkce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a obchodu s nimi je s ohledem na riziko škodlivých organismů odborně opodstatněné doplnit škodlivý organismus Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens do přílohy I části B směrnice 2000/29/ES a škodlivé organismy Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. do přílohy II části B uvedené směrnice.

(20)

Z informací poskytnutých Portugalskem vyplývá, že území Azor je prosté Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedených škodlivých organismů. Část B přílohy I, II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.

(21)

Z informací poskytnutých Irskem, Maltou a Spojeným královstvím vyplývá, že území těchto členských států jsou prostá Paysandisia archon (Burmeister) a splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.

(22)

Z informací poskytnutých Irskem a Spojeným královstvím vyplývá, že území těchto členských států jsou prostá Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny vůči uvedenému škodlivému organismu. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.

(23)

Z informací poskytnutých Spojeným královstvím vyplývá, že jeho území je prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedených škodlivých organismů. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Obdobně by měly být změněny příloha IV část B a příloha V část A uvedené směrnice s cílem zavést požadavky pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón.

(24)

Z informací poskytnutých Irskem vyplývá, že jeho území je prosté Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. a splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. h) směrnice 2000/29/ES týkající se ustanovení chráněné zóny ohledně uvedeného škodlivého organismu. Část B přílohy II a IV směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(25)

Nedávná analýza rizika škodlivých organismů Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) a Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) ukázala, že současné požadavky pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do určitých chráněných zón a jejich přemísťování v těchto zónách nepostačují ke snížení daného fytosanitárního rizika na přijatelnou úroveň. Tyto požadavky by měly být přeformulovány v příloze IV části B směrnice 2000/29/ES.

(26)

Přílohy I až V směrnice 2000/29/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(27)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I až V směrnice 2000/29/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 31. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2018.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo takový odkaz musí být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFSA Panel on Plant Health (Vědecká komise EFSA pro zdraví rostlin), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm. EFSA Journal 2014; 12(7):3773, s. 34. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (Úř. věst. L 193, 22.7.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I až V směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

kapitola I se mění takto:

písmeno a) se mění takto:

bod 5 se zrušuje,

za bod 6 se vkládá nový bod, který zní:

„6.1

Bactericera cockerelli (Sulc.)“,

za bod 11.1 se vkládá nový bod, který zní:

„11.2

Keiferia lycopersicella (Walsingham)“,

za bod 19.1 se vkládá nový bod, který zní:

„19.2

Saperda candida Fabricius“,

za bod 25 se vkládá nový bod, který zní:

„25.1

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)“,

písmeno b) se mění takto:

bod 1 se zrušuje,

za bod 0.1 se vkládají nové body, které znějí:

„2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1

Xanthomonas citri pv. citri“,

písmeno c) se mění takto:

za bod 12 se vkládá nový bod, který zní:

„12.1

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa“,

v bodě 13 se slova „Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.“ nahrazují slovy „Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart“,

písmeno d) se mění takto:

bod 1 se zrušuje,

v bodě 2 se zrušuje podbod e);

ii)

kapitola II se mění takto:

v písmeni a) bodě 8 se slova „Popilia japonica Newman“ nahrazují slovy „Popillia japonica Newman“,

v písmeni b) se za bod 2 vkládá nový bod, který zní:

„3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.)“,

v písmeni d) se za bod 2 vkládá nový bod, který zní:

„2.1

Candidatus Phytoplasma ulmi‘“;

b)

část B se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), UK, S, FI“,

bod 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK“,

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Azory), SI, SK“,

za bod 2 se vkládá nový bod, který zní:

„2.1.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Azory)“,

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza a Menorca), IRL, CY, M, P (Azory a Madeira), UK, S (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), FI (oblasti Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa)“,

bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (kromě těchto území pod místní správou: Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire a Woking)“;

ii)

v písmeni b) bodě 2 v pravém sloupci se výrazy „S, FI“ nahrazují výrazem „S“.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

kapitola I se mění takto:

písmeno a) se mění takto:

v bodě 2 v levém sloupci se slova „Aleurochantus spp.“ nahrazují slovy „Aleurocanthus spp.“,

v bodě 5 v levém sloupci se slova „Aonidella citrina Coquillet“ nahrazují slovy „Aonidiella citrina Coquillet“,

písmeno b) se mění takto:

netýká se českého znění,

bod 4 se zrušuje;

v písmeni c) se zrušuje bod 11;

ii)

kapitola II se mění takto:

v písmeni b) bodě 8 v levém sloupci se slova „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“,

v písmeni d) se za bod 7 vkládá nový bod, který zní:

„7.1

Potato spindle tuber viroid

Rostliny Solanum lycopersicum L., určené k výsadbě (včetně osiva), a jejich kříženci, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. a rostliny Solanum tuberosum L.“;

b)

část B se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

za bod 6 se vkládají nové body, které znějí:

„6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.

IRL, P (Azory), UK“,

za bod 9 se doplňuje nový bod, který zní:

„10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Rostliny Pinus L., určené k pěstování, kromě plodů a semen

UK“;

ii)

písmeno b) se mění takto:

v bodě 1 ve třetím sloupci se výraz „P“ zrušuje,

v bodě 2 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“,

za bod 2 se doplňuje nový bod, který zní:

„3.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rostliny Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen

UK“;

iii)

v písmeni c) bodě 0.0.1 ve třetím sloupci se výraz „UK“ nahrazuje výrazy „IRL, UK“;

iv)

písmeno d) se mění takto:

před bod 1 se vkládá nový bod, který zní:

„01.

Candidatus Phytoplasma ulmi‘

Rostliny Ulmus L., určené k výsadbě, kromě semen

UK“,

v bodě 1 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„EL (kromě správních jednotek Argolida a Chania), M, P (kromě Algarve, Madeiry a okresu Odemira v Alenteju)“.

3)

V příloze III se část B mění takto:

a)

v bodě 1 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“;

b)

v bodě 2 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

4)

Příloha IV se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

kapitola I se mění takto:

v bodě 2 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:

„Dřevěný obalový materiál musí:

být vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 ‚Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu‘,

být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I Mezinárodního standardu a

být opatřen označením podle přílohy II uvedeného Mezinárodního standardu, které potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.“,

v bodě 5 se znění v levém sloupci nahrazuje tímto:

„Dřevo Platanus L. s výjimkou dřeva ve formě

dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Arménie, Švýcarska nebo Spojených států amerických“,

za bod 7.3 se vkládají nové body, které znějí:

„7.4

Dřevo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě:

dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,

dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady a Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že dřevo

a)

pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

nebo

b)

prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřeva, což musí být uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii),

nebo

c)

prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což musí být uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).

7.5

Dřevo ve formě dřevěných štěpků získaných zcela nebo částečně z Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, původem z Kanady a Spojených států amerických

Úřední potvrzení, že dřevo

a)

pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

nebo

b)

bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm,

nebo

c)

prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, což musí být uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 písm. ii).“,

v bodě 14 se znění v pravém sloupci nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 11.4, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení ’Candidatus Phytoplasma ulmi‘.“,

za bod 14 se vkládá nový bod, který zní:

„14.1

Rostliny určené k výsadbě, kromě roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu a semen, Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. původem z Kanady a Spojených států amerických

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18, příloze III části B bodech 1, 2 nebo příloze IV části A kapitole I bodech 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 a 23.2, v případě potřeby úřední potvrzení, že rostliny:

a)

byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

nebo

b)

byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Saperda candida Fabricius:

i)

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled

a

ii)

které bylo každoročně podrobeno dvěma úředním kontrolám, které jsou prováděny ve vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli příznaky napadení Saperda candida Fabricius

a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Saperda candida Fabricius,

nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o šířce alespoň 500 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda candida Fabricius,

a

iv)

bezprostředně před vývozem byly rostliny, zejména jejich kmeny, podrobeny důkladné kontrole na přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně destruktivního vzorkování.“,

bod 16.2 se nahrazuje tímto:

„16.2

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 a 16.6, úřední potvrzení, že

a)

plody pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)

plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

nebo

d)

stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí byly podrobeny vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii

a

plody byly podrobeny ošetření orthofenylfenolátem sodným nebo jinému účinnému ošetření uvedenému v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii), pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

a

úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii,

a

v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,

nebo

e)

v případě plodů určených k průmyslovému zpracování úřední kontroly provedené před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii,

a

stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí byly podrobeny vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii

a

přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2

a

plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,

a

v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.“,

bod 16.3 se nahrazuje tímto:

„16.3

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.4 a 16.5, úřední potvrzení, že

a)

plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)

na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. et Mendes. a žádný z plodů sklizených na stanovišti produkce nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky napadení tímto organismem.“,

bod 16.4 se nahrazuje tímto:

„16.4

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 a 16.6, úřední potvrzení, že

a)

plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)

plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

a

plody byly na základě úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

nebo

d)

plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo podrobeno vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

a

na stanovišti produkce byly během pěstebního období od začátku posledního vegetačního období provedeny úřední kontroly a u plodů nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

a

plody sklizené na stanovišti produkce byly během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

a

v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,

nebo

e)

v případě plodů určených k průmyslovému zpracování byly plody během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

a

v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“ je potvrzeno, že plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo ve vhodném období podrobeno vhodnému ošetření proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

a

přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2

a

plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,

a

v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.“,

za bod 16.5 se vkládá nový bod, který zní:

„16.6

Plody Capsicum (L.), Citrus L., jiné než Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L., původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 a 36.3, úřední potvrzení, že plody

a)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

nebo

c)

pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) a v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,

a

v místě produkce byly ve vhodných obdobích během pěstebního období provedeny úřední kontroly včetně vizuální prohlídky reprezentativního vzorku plodů, které prokázaly, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

nebo

d)

byly podrobeny účinnému ošetření chladem tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nebo jinému účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetření by měly být uvedeny v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii), pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“,

bod 18.2 se nahrazuje tímto:

„18.2

Rostliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 18.1 a 18.3, úřední potvrzení, že

a)

rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae Del Guercio,

nebo

b)

rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

nebo

c)

rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled

a

kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del Guercio

a

kde byly během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodných obdobích před přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném místě ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae Del Guercio.“,

za bod 18.3 se vkládá nový bod, který zní:

„18.4

Rostliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemí

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 18.1, 18.2 a 18.3, úřední potvrzení, že rostliny

a)

pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citriXanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.“,

v bodě 19.2 v levém sloupci se slova „Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“,

za bod 25.7 se vkládají nové body, které znějí:

„25.7.1

Rostliny Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L., jiné než plody a osivo

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 a 45.3, úřední potvrzení, že rostliny

a)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham),

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“.

25.7.2

Plody Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.

Úřední potvrzení, že plody

a)

pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham),

nebo

b)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“,

nebo

c)

pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na základě úředních kontrol a průzkumů provedených během posledních tří měsíců před vývozem za prosté Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v osvědčeních podle čl. 13 odst. 1 bodu ii) v kolonce „dodatkové prohlášení“.“,

netýká se českého znění;

ii)

kapitola II se mění takto:

za bod 8 se vkládá nový bod, který zní:

„8.1

Rostliny Ulmus L., určené k výsadbě, kromě semen

Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení ’Candidatus Phytoplasma ulmi‘.“,

bod 10.1 se nahrazuje tímto:

„10.1

Rostliny Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., jiné než plody a osivo

Úřední potvrzení, že rostliny

a)

pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercio,

nebo

b)

byly pěstovány v místě produkce, které je registrováno příslušnými orgány v zemi původu a tyto orgány nad ním vykonávají dohled

a

kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del Guercio

a

kde byly během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodných obdobích před přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném místě ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae Del Guercio.“,

v bodě 12 v pravém sloupci se slova „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye“ nahrazují slovy „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.“;

b)

část B se mění takto:

i)

v bodě 6.4 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„IRL, UK“;

ii)

v bodě 12.1 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„IRL, UK“;

iii)

za bod 16 se vkládá nový bod 16.1, který zní:

„16.1.

Rostliny Pinus L., určené k pěstování, kromě plodů a semen

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1, v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1, 8.2, 9, 10, v příloze IV části A kapitole II bodech 4, 5 nebo v příloze IV části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 16, úřední potvrzení, že

a)

rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

nebo

b)

rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

nebo

c)

rostliny byly vypěstovány ve školkách, které byly na základě úředních kontrol a úředních průzkumů provedených ve vhodných obdobích shledány jako prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, včetně jejich bezprostředního okolí,

nebo

d)

rostliny byly pěstovány trvale v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a byly ve vhodných obdobích kontrolovány a shledány jako prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK“;

iv)

v bodě 20.3 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„FI, LV, P (Azory), SI, SK“;

v)

za bod 20.3 se vkládají nové body, které znějí:

„20.4.

Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě

Musí být prokázáno, že rostliny pocházejí z pěstební plochy prosté Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

P (Azory)

20.5.

Rostliny Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 nebo v příloze IV části A kapitole I bodech 19.2, 23.1 a 23.2 nebo v příloze IV části A kapitole II bodech 12 a 16, úřední potvrzení, že

a)

rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

nebo

b)

rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

nebo

c)

rostliny byly získány v přímé linii z matečných rostlin, které během posledního ukončeného vegetačního období nevykazovaly žádné příznaky Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

a

na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

nebo

d)

v případě rostlin Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo z jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, nebyly na rostlinách v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

UK“;

vi)

v bodě 21 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“;

vii)

v bodě 21.1 se znění ve druhém sloupci nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen zákaz uvedený v příloze III části A bodě 15 týkající se dovozu rostlin Vitis L., kromě plodů, ze třetích zemí (kromě Švýcarska) do Unie, úřední potvrzení, že rostliny:

a)

pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci,

nebo

b)

byly podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2.“;

viii)

v bodě 21.3 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„E (kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)), EE, F (Korsika), IRL (kromě města Galway), I (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantova, Milán, Sondrio a Varese), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo a Tarantasca v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Valle d'Aosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)), LV, LT (kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), P, SI (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)), SK (kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)), FI, UK (Severní Irsko: kromě townlands Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran a Carrigenagh v hrabství Down a volební oblasti Dunmurry Cross v Belfastu v hrabství Antrim; ostrov Man a Normanské ostrovy)“;

ix)

za bod 21.3 se vkládají nové body, které znějí:

„21.4

Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 17 nebo v příloze IV části A kapitole I bodech 37 a 37.1 nebo v příloze IV části A kapitole II bodě 19.1, úřední potvrzení, že rostliny

a)

byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister),

nebo

b)

byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Paysandisia archon (Burmeister),

nebo

c)

byly pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem nebo přemístěním v místě produkce:

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled

a

kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Paysandisia archon (Burmeister)

a

kde nebyly během tří úředních kontrol ročně provedených ve vhodných obdobích, včetně kontroly provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, zjištěny žádné příznaky napadení Paysandisia archon (Burmeister).

IRL, MT, UK

21.5

Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.

Aniž jsou dotčena ustanovení použitelná pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 17 nebo v příloze IV části A kapitole I bodech 37 a 37.1 nebo v příloze IV části A kapitole II bodě 19.1, úřední potvrzení, že rostliny

a)

byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

nebo

b)

byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

nebo

c)

byly pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem nebo přemístěním v místě produkce:

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled

a

kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

a

kde nebyly během tří úředních kontrol ročně provedených ve vhodných obdobích, včetně kontroly provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, zjištěny žádné příznaky napadení Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

IRL, P (Azory), UK“;

x)

v bodech 24.1 a 24.2 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), UK, S, FI“;

xi)

bod 24.3 se nahrazuje tímto:

„24.3

Rostliny Begonia L., určené k výsadbě, kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L., určené k výsadbě, kromě semen

Aniž jsou dotčeny požadavky vztahující se na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 45.1, v případě potřeby úřední potvrzení, že

a)

rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn. (evropské populace),

nebo

b)

na rostlinách v místě produkce nebyly během úředních kontrol provedených alespoň jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh zjištěny žádné příznaky Bemisia tabaci Genn. (evropské populace),

nebo

c)

v případech, kdy byl v místě produkce zjištěn výskyt Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), byly rostliny držené nebo pěstované v tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. (evropské populace) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci Bemisia tabaci Genn. (evropské populace), a to jak během úředních kontrol prováděných každý týden po dobu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období,

nebo

d)

v případě rostlin, u nichž je zřejmé podle způsobu balení, stádia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny bezprostředně před přemístěním podrobeny úřední kontrole a byly shledány jako prosté Bemisia tabaci Genn. (evropské populace).

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), UK, S, FI“;

xii)

v bodě 33 se znění ve třetím sloupci nahrazuje tímto:

„IRL, UK“.

5)

Příloha V se mění takto:

a)

část A se mění takto:

i)

kapitola I se mění takto:

bod 1.4 se nahrazuje tímto:

„1.4

Rostliny Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L., jiné než plody a osivo“,

v bodě 1.7 písmeni b) se tabulka nahrazuje tímto:

„Kód KN

Popis zboží

4401 12 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

4401 40 90

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované

ex 4403 12 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté

ex 4403 99 00

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4404 20 00

Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky z jiného než jehličnatého dřeva, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm“,

bod 2.1 se nahrazuje tímto:

„2.1

Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. určené k pěstování, jiné než osivo, a rostliny bylinných druhů, jiné než rostliny čeledi Gramineae určené k pěstování, a jiné než cibule, oddenkové hlízy, oddenky, osivo a hlízy“;

ii)

kapitola II se mění takto:

bod 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2

Rostliny Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. a Quercus spp., jiné než Quercus suberUlmus L., určené k výsadbě, kromě osiva“,

za bod 1.3 se vkládá nový bod, který zní:

„1.3.1

Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F.C ook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“,

v bodě 1.10 písmeni b) se tabulka nahrazuje tímto:

„Kód KN

Popis zboží

4401 11 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté

4401 12 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

4401 40 90

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované

ex 4403 11 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté

ex 4403 12 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté

ex 4403 21

Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 22 00

Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 23

Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 24 00

Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 25

Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 26 00

Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 99 00

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4404

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

ex 4407

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm“,

bod 2.1 se nahrazuje tímto:

„2.1

Rostliny Begonia L., určené k výsadbě, kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L., určené k výsadbě, kromě osiva“;

b)

část B se mění takto:

i)

kapitola I se mění takto:

v bodě 1 se slova „Zea mais L.“ nahrazují slovy „Zea mays L.“,

v bodě 2 desáté odrážce se slova „Amiris P. Browne“ nahrazují slovy „Amyris P. Browne“,

bod 3 se mění takto:

první odrážka se nahrazuje tímto:

„—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, Momordica L., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.“,

doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

Punica granatum L., původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele.“,

bod 6 se mění takto:

v písmeni a) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, kromě pilin a hoblin, původem z Kanady nebo Spojených států amerických,“,

v písmeni b) se tabulka nahrazuje tímto:

„Kód KN

Popis zboží

4401 11 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté

4401 12 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

4401 40 10

Piliny, neaglomerované

4401 40 90

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované

ex 4403 11 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté

ex 4403 12 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté

ex 4403 21

Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 22 00

Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 23

Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 24 00

Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 25

Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 26 00

Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

4403 91 00

Surové dubové dřevo (Quercus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

4403 95

Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

4403 96 00

Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

4403 97 00

Surové topolové dřevo (Populus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4403 99 00

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4404

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

ex 4407

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 91

Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 93

Dřevo Acer saccharum Marsh., rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 94

Třešňové dřevo (Prunus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 95

Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 96

Březové dřevo (Betula spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4407 97

Topolové dřevo (Populus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4408 10

Listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm

4416 00 00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

9406 10 00

Montované stavby ze dřeva“;

ii)

kapitola II se mění takto:

v bodě 7 písmeni b) se tabulka nahrazuje tímto:

„Kód KN

Popis zboží

4401 11 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté

4401 12 00

Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté

4401 21 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté

4401 22 00

Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté

4401 40 90

Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované

ex 4403 11 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté

ex 4403 12 00

Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté

ex 4403 21

Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 22 00

Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 23

Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 24 00

Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 25

Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 26 00

Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší

ex 4403 99 00

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L.), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky

ex 4404

Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané

4406

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)

ex 4407

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

ex 4407 99

Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny, a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva

9406 10 00

Montované stavby ze dřeva“.


Top