Help Print this page 

Document 32006D0957

Title and reference
Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství
  • In force
OJ L 386, 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 240 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 168 - 171

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj
Multilingual display
Text

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 386/46


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. prosince 2006

o přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství

(2006/957/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem úmluvy Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“) je zajistit práva veřejnosti, přičemž stranám a veřejným orgánům ukládá povinnosti ohledně přístupu k informacím a účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

(2)

Evropské společenství spolu s členskými státy je v souladu se Smlouvou, a zejména s čl. 175 odst. 1 této smlouvy, oprávněno uzavírat mezinárodní dohody, které přispívají k dosahování cílů uvedených v čl. 174 odst. 1 Smlouvy a provádět závazky z nich vyplývající.

(3)

Společenství podepsalo Aarhuskou úmluvu dne 25. června 1998. Úmluva vstoupila v platnost dne 30. října 2001. Společenství úmluvu schválilo dne 17. února 2005 v souladu s rozhodnutím Rady 2005/370/ES (1).

(4)

Na druhém zasedání stran konaném v květnu roku 2005 bylo dosaženo shody o změně Aarhuské úmluvy, kterou se upřesňuje povinnosti uložené stranám s ohledem na účast veřejnosti na rozhodování o geneticky modifikovaných organismech (GMO). Příslušné právní předpisy Společenství, které upravují oblast GMO, a zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (3), obsahují ustanovení o účasti veřejnosti na rozhodování o GMO, která jsou v souladu se změnou Aarhuské úmluvy.

(5)

Změna Aarhuské úmluvy byla stranám postoupena k ratifikaci, přijetí nebo schválení od 27. září 2005. Evropské společenství a jeho členské státy by měly učinit nezbytné kroky s cílem umožnit, pokud možno současně, uložení ratifikačních listin, listin o přijetí či schválení.

(6)

Změna Aarhuské úmluvy by měla být schválena.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna Aarhuské úmluvy týkající se účasti veřejnosti na rozhodování o geneticky modifikovaných organismech se jménem Společenství schvaluje.

Znění změny Aarhuské úmluvy je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit listinu o schválení změny u generálního tajemníka Organizace spojených národů v souladu s článkem 14 Aarhuské úmluvy.

2.   Evropské společenství a členské státy, které jsou stranami Aarhuské úmluvy, usilují o co nejrychlejší uložení ratifikačních listin, listin o přijetí či schválení změny, nejpozději však do 1. února 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

J.-E. ENESTAM


(1)  Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1830/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

(3)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Změna úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

Čl. 6 odst. 11

Stávající text se nahrazuje takto:

„11.   Aniž je dotčen čl. 3 odst. 5, ustanovení tohoto článku neplatí pro rozhodování o tom, zda povolit záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a jejich uvádění na trh.“

Článek 6a

Za článek 6 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 6a

Účast veřejnosti na rozhodování o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a jejich uvádění na trh

1.   V souladu s podmínkami stanovenými v příloze Ia zabezpečí každá strana včasné a účinné informování a účast veřejnosti před tím, než rozhodne o tom, zda povolit záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a jejich uvádění na trh.

2.   Požadavky stanovené stranami podle odstavce 1 tohoto článku by měly doplňovat a vzájemně podporovat ustanovení jejich vnitrostátního rámce pro oblast biologické bezpečnosti v souladu s cíli Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti.“

Příloha Ia

Za přílohu I se vkládá nová příloha, která zní:

1.

Každá strana stanoví ve svém regulačním rámci pravidla pro účinné informování a účast veřejnosti u rozhodnutí, na něž se vztahuje článek 6a, včetně přiměřené časové lhůty, jež veřejnosti poskytne dostatečnou příležitost vyjádřit k navrhovaným rozhodnutím svůj názor.

2.

Ve svém regulačním rámci může strana případně stanovit výjimky z postupu účasti veřejnosti stanoveného v této příloze:

a)

v případě záměrného uvolňování geneticky modifikovaného organismu (GMO) do životního prostředí z důvodu jiného, než je jeho uvádění na trh, pokud:

i)

bylo toto uvolnění za srovnatelných biogeografických podmínek již schváleno v mezích regulačního rámce dotčené strany;

a

ii)

byly v minulosti získány dostatečné zkušenosti s uvolňováním daného GMO ve srovnatelných ekosystémech.

b)

v případě uvádění GMO na trh, pokud:

i)

již bylo schváleno v mezích regulačního rámce dotčené strany;

nebo

ii)

je určeno pro výzkum nebo sbírky kultur.

3.

Aniž jsou dotčeny platné právní předpisy týkající se důvěrnosti podle článku 4, v souladu se svou vnitrostátní úpravou oblasti biologické bezpečnosti, zpřístupní každá strana veřejnosti přiměřené, včasné a účinné shrnutí oznámení předloženého za účelem získání povolení k záměrnému uvolnění GMO do životního prostředí či jeho uvedení na trh na svém území, jakož i případnou hodnotící zprávu.

4.

Strany v žádném případě nesmějí považovat za důvěrné tyto informace:

a)

obecný popis dotyčného geneticky modifikovaného organismu nebo organismů, jméno a adresa žadatele o povolení k záměrnému uvolnění, zamýšlené využití a případně místo uvolnění;

b)

metody a plány sledování dotyčného geneticky modifikovaného organismu nebo organismů a havarijní plány;

c)

posouzení rizik pro životní prostředí.

5.

Každá strana zajistí transparentnost rozhodovacích postupů a zpřístupní veřejnosti příslušné procedurální informace. Mezi tyto informace mohou patřit například:

i)

povaha možných rozhodnutí;

ii)

veřejný orgán odpovědný za vydání rozhodnutí;

iii)

pravidla pro účast veřejnosti stanovená podle odstavce 1;

iv)

určení veřejného orgánu, od něhož lze získat relevantní informace;

v)

určení veřejného orgánu, jemuž lze podávat připomínky, a lhůty předávání těchto připomínek.

6.

Ustanovení podle odstavce 1 umožňují veřejnosti předložit jakýmkoli vhodným způsobem jakékoli připomínky, informace, analýzy či názory, které považuje za relevantní pro navrhované záměrné uvolnění, včetně uvedení na trh.

7.

Každá strana usiluje o zajištění toho, aby byl při rozhodování o tom, zda povolit záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, včetně jejich uvádění na trh, brán náležitý ohled na výsledek postupu účasti veřejnosti podle odstavce 1.

8.

Strany stanoví, aby poté, co veřejný orgán přijme rozhodnutí podle ustanovení této přílohy, byly znění rozhodnutí, jakož i důvody a úvahy, na nichž je rozhodnutí založeno, zpřístupněny veřejnosti.“


Top