Help Print this page 

Document 32004R2244

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 2244/2004 ze dne 23. prosince 2004 o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
OJ L 381, 28.12.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 456–457 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2244/oj
Multilingual display
Text

28.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 381/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2244/2004

ze dne 23. prosince 2004

o otevření nových celních kvót pro rok 2005 pro dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 98/626/ES ze dne 5. října 1998 o uzavření Protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na závěry Uruguayského kola jednání o zemědělství, včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (2), a zejména na článek 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 3 o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty Evropské dohody s Rumunskem, ve znění protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty této dohody, stanoví snížení zemědělské složky cel použitelných na dovoz některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Rumunska v mezích celních kvót. Tyto celní kvóty je třeba otevřít pro rok 2005.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóty otevřené tímto nařízením byly spravovány v souladu s uvedenými pravidly.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Roční celní kvóty Společenství pro zpracované zemědělské produkty pocházející z Rumunska uvedené v příloze se otevírají od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 za podmínek uvedených v této příloze.

Článek 2

Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 Komise spravuje v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 301, 11.11.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Kvóta pro rok 2005

(v tunách)

Použitelná celní sazba (1)

09.5431

ex 1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao, bez výtažků z lékořice o obsahu sacharosy vyšším než 10 % hmotnostních, ale neobsahující přísady jiných látek, spadající pod kód KN 1704 90 10 (2)

2 100

0 + SZS

09.5433

ex 1806

Čokoláda a jiné potravinové přípravky obsahující kakao (2), které nespadají pod KN kódy 1806 10 15 nebo 1806 20 70

1 500

0 + SZS

09.5435

ex 1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané nebo jinak upravené, kromě nadívaných těstovin spadajících pod kódy KN 1902 20 10 a 1902 20 30; kuskus, též upravený

600

0 + SZS

09.5437

ex 1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky a krupičky), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté, kromě výrobků spadajících pod kód KN 1904 20 10

438

0 + SZS

09.5439

1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné opatky používané pro farmaceutické účely, oplatky zalepování, sušené těsto v listech z mouky a podobné výrobky

1 875

0 + SZS

09.5441

2101 30 19

2101 30 99

Pražené kávové náhražky

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené kávové náhražky kromě pražené čekanky

163

0 + SZS

09.5443

2105 00

Zmrzlina, též obsahující kakao:

114

0 + SZS

09.5445

0405 20 10

0405 20 30

ex 2106

ex 3302 10

3302 10 29

Mléčné pomazánky o obsahu tuku nejméně 39 % hmotnostních, avšak nižším než 75 % hmotnostních

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, které nespadají pod kódy KN 2106 10 20, 2106 90 20 a 2106 90 92, 92 a jiné než sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviv (2)

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané k výrobě nápojů:

Ostatní

1 050

0 + SZS

09.5447

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Nealkoholické nápoje kromě ovocných nebo zeleninových šťáv kódu KN 2009, obsahující produkty kódů KN 0401 až 0404 nebo tuk získaný z produktů kódů KN 0401 až 0404

100

0 + SZS


(1)  SZS = snížené zemědělské složky (počítáno v souladu se základními částkami uvedenými v protokolu 3 dohody) použitelné v rámci množstevních limitů kvót. Takové snížené zemědelské složky podléhají maximálnímu clu stanovenému ve společném celním sazebníku, pokud existuje, a v případě výrobků kódů KN 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 nebo 2106 90 10, maximálnímu clu stanovenému v dohodě.

(2)  Kromě výrobků obsahujících nejméně 70 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) kódů KN ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 nebo ex 2106 90 98.


Top