Help Print this page 

Document 32004R1178

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 1178/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1005/2004

OJ L 224, 25.6.2004, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1178/oj
Multilingual display
Text

25.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 224/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1178/2004

ze dne 24. června 2004,

kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro oves v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1005/2004

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne 29. června 1995, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1005/2004 ze dne 19. května 2004 týkající se zvláštního intervenčního opatření pro oves ve Finsku a Švédsku (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle nařízení Komise (ES) č. 1005/2004 bylo vyhlášeno nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ovsa produkovaného ve Finsku a Švédsku na export z Finska či Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Bulharska a Rumunska.

(2)

Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 by měla být stanovena maximální náhrada.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě nabídek podaných v období od 18. do 24. června 2004 v rámci nabídkové řízení vyhlášeného nařízením (ES) č. 1005/2004 se maximální vývozní náhrada pro oves stanovuje na 22,80 EUR/t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Úř. věst. L 183, 20.5.2004, s. 28.


Top