Help Print this page 

Document 32004R0154

Title and reference
Nařízení Rady (ES) č. 154/2004 ze dne 26. ledna 2004 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny na období od 1. července 2003 do 30. června 2004
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004
OJ L 27, 30.1.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 14 - 15

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/154/oj
Multilingual display
Text

32004R0154Úřední věstník L 027 , 30/01/2004 S. 0001 - 0002


Nařízení Rady (ES) č. 154/2004

ze dne 26. ledna 2004

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny na období od 1. července 2003 do 30. června 2004

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle Dohody o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny [2] mají smluvní strany před ukončením platnosti protokolu připojeného k dohodě jednat za účelem schválení protokolu a všech změn nebo dodatků přílohy na následující období.

(2) Do doby jednání o změnách stávajícího protokolu, schváleného nařízením (ES) č. 722/2001 [3], se obě smluvní strany dohodly prodloužit jeho platnost na období jednoho roku dohodou ve formě výměny dopisů.

(3) Je v zájmu Společenství toto prodloužení schválit.

(4) Rozdělení rybolovných práv členským státům by mělo být schváleno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti Protokolu o rybolovných právech a finančním příspěvku stanoveném v Dohodě o rybolovu u břehů Pobřeží slonoviny mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny na období od 1. července 2003 do 30. června 2004 se schvaluje jménem Evropského společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto nařízení [4].

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu se rozdělí mezi členské státy takto:

a) lov při dně:

Španělsko: 600 BRT za měsíc (roční průměr);

b) lov tuňáka:

i) plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí

- Francie: 18 plavidel,

- Španělsko: 21 plavidel;

ii) plavidla lovící na dlouhé vlasce s návazci

- Španělsko: 15 plavidel,

- Portugalsko: 5 plavidel;

iii) plavidla lovící tuňáky na pruty

- Francie: 7 plavidel,

- Španělsko: 5 plavidel.

Jestliže žádosti o licenci těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu rovněž žádosti o licenci ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla loví podle dohody ve formě výměny dopisů, oznámí Komisi způsobem popsaným v nařízení Komise (ES) č. 500/2001 [5] množství odlovů z jednotlivých zásob v rybolovné oblasti Pobřeží slonoviny.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2004.

Za Radu

předseda

B. Cowen

[1] Stanovisko ze dne 18. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 379, 31.12.1990, s. 3.

[3] Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 1.

[4] Úř. věst. L 319, 4.12.2003, s. 19.

[5] Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.

--------------------------------------------------

Top