Help Print this page 

Document 32003R0670

Title and reference
Nařízení Rady (ES) č. 670/2003 ze dne 8. dubna 2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Zrušeno 32007R1234
OJ L 97, 15.4.2003, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/670/oj
Multilingual display
Text

32003R0670Úřední věstník L 097 , 15/04/2003 S. 0006 - 0010


Nařízení Rady (ES) č. 670/2003

ze dne 8. dubna 2003,

kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Fungování a rozvoj společného trhu se zemědělskými produkty musí být doprovázeny zavedením společné zemědělské politiky, která musí zejména zahrnovat vhodná opatření, jež mohou mít různé formy podle produktů.

(2) Cílem společné zemědělské politiky je dosažení cílů v článku 33 Smlouvy. Uvedeného cíle může být dosaženo zavedením nástrojů, které umožňují lépe sledovat vývoj trhu jak na vnitřní úrovni, tak v oblasti zahraničního obchodu.

(3) Zpracování některých zemědělských surovin na ethanol zemědělského původu je úzce spjato s hospodařením s uvedenými surovinami. Může velkou měrou přispět ke zhodnocení uvedených surovin: toto zpracování má jednak zcela zvláštní hospodářský a sociální význam pro ekonomiku některých regionů Společenství a jednak představuje nezanedbatelnou část příjmů producentů těchto surovin. Umožňuje rovněž likvidaci produktů neuspokojivé jakosti a krátkodobých přebytků, které mohou v některých odvětvích působit dočasné problémy.

(4) Je nezbytné stanovit rámec zvláštních opatření pro ethanol zemědělského původu, umožňující sběr hospodářských údajů a analýzu statistických informací, aby bylo zajištěno sledování trhu. Jelikož je trh s ethanolem zemědělského původu napojen na trh s ethanolem obecně, je rovněž třeba mít k dispozici informace týkající se trhu s ethanolem nezemědělského původu.

(5) Sledování vývoje trhu v odvětví ethanolu vyžaduje. aby členské státy sdělovaly Komisi nezbytné údaje, aby byla sestavena rozvaha uvedeného trhu.

(6) Odbyt ethanolu ze zemědělských produktů vhodných pro výrobu alkoholu, které byly předmětem intervenčních opatření nebo jiných zvláštních opatření, musí podléhat zvláštním postupům v rámci nařízení, jež se týkají těchto produktů, aby byla zajištěna přiměřená soutěž a aby se zabránilo narušením tradičního trhu s alkoholem.

(7) Zavedení zvláštních opatření pro Společenství v odvětví ethanolu zemědělského původu vyžaduje stanovení obchodního režimu na vnějších hranicích Společenství. Obchodní režim zahrnující režim dovozních cel by měl v zásadě stabilizovat trh Společenství. Uvedený obchodní režim by měl být založen na dohodách uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

(8) Aby bylo možno neustále sledovat pohyb obchodů, je třeba stanovit možnost zavedení režimu dovozních a vývozních licencí zahrnující složení jistoty zajišťující uskutečnění transakcí, pro které bylo o tyto licence požádáno. Je třeba rovněž rozšířit uvedený režim na výrobky na bázi ethanolu zemědělského původu dovážené pod některými kódy KN 2208 v nádobách, které mají všechny charakteristiky ethanolu zemědělského původu, aby byla umožněna účinná kontrola při dovozu těchto výrobků.

(9) Je vhodné svěřit Komisi pravomoc otevírat a spravovat celní kvóty vyplývající z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou nebo z ostatních právních aktů Rady.

(10) Jako doplněk k výše popsanému režimu a v rozsahu nezbytném pro jeho řádné fungování je třeba stanovit možnost upravit využívání celního režimu aktivního zušlechťovacího styku a, pokud to situace na trhu vyžaduje, zabránit využívání tohoto celního režimu.

(11) Režim cel umožňuje obejít se bez jakýchkoli dalších ochranných opatření na vnějších hranicích Společenství. Mechanismus vnitřního trhu a cel se však může za mimořádných okolností projevit jako nedostačující. Aby v takových případech nebyl trh Společenství ponechán bez ochrany proti narušením, která by z toho mohla vzniknout, je třeba umožnit Společenství, aby přijalo urychleně veškerá nezbytná opatření. Tato opatření by měla být v souladu se závazky vzniklými z dohod uzavřených v rámci Světové obchodní organizace.

(12) Uskutečnění jednotného trhu by mohlo být ohroženo poskytnutím některých druhů podpor. Je proto třeba, aby se ustanovení Smlouvy, umožňující posoudit podpory poskytované členskými státy a zakázat podpory neslučitelné se společným trhem, použila rovněž na ethanol zemědělského původu. Vzhledem ke zvláštní situaci Německa, kde velký počet malých producentů tohoto druhu alkoholu využívá v současnosti vnitrostátních podpor podle zvláštních podmínek německého alkoholového monopolu, je nezbytné umožnit během omezeného období, aby se pokračovalo v poskytování těchto podpor. Je rovněž třeba stanovit, že na konci uvedeného doby bude vypracována zpráva o fungování této odchylky, doprovázená odpovídajícími návrhy.

(13) Je třeba přijmout opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4].

(14) Opatření stanovená tímto nařízením by měla současně a odpovídajícím způsobem vzít v úvahu cíle stanovené v článcích 33 a 131 Smlouvy.

(15) Opatření stanovená tímto nařízením by měla rovněž dodržovat dohody uzavřené v souladu s čl. 300 odst. 2 Smlouvy, zejména dohody, které jsou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, a zvláště pak Dohodu o technických překážkách obchodu.

(16) S cílem zajistit správné fungování režimu je třeba umožnit Komisi, aby přijala přechodná opatření. Je rovněž třeba zmocnit Komisi k vyřešení zvláštních praktických problémů na prozatímním a mimořádném základě.

(17) Použití tohoto nařízení by mělo zabránit stanovení opatření, která způsobují diskriminační účinky mezi ethanolem zemědělského původu a ethanolem nezemědělského původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Stanoví se zvláštní opatření pro ethanol zemědělského původu, vztahující se na tyto výrobky:

kód KN | Popis zboží |

ex22071000 | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových, získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy |

ex22072000 | Ethanol nedenaturovaný a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoli obsahu alkoholu, získané ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy |

a | Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových, získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy |

2. Článek 4 se vztahuje rovněž na výrobky na bázi ethanolu zemědělského původu kódů KN 2208, v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry a mající všechny charakteristiky ethanolu uvedené v odstavci 1.

Článek 2

Způsob výroby

Způsob výroby a charakteristiky ethanolu získaného z určitého zemědělského produktu uvedeného v příloze I Smlouvy mohou být stanoveny postupem podle čl. 12 odst. 2.

Článek 3

Informace

1. Členské státy sdělí Komisi tyto informace:

- výrobu ethanolu zemědělského původu v hektolitrech čistého alkoholu, rozepsanou podle použitých produktů vhodných pro výrobu alkoholu,

- objem odbytu ethanolu zemědělského původu v hektolitrech čistého alkoholu, rozepsaný podle různých odvětví určení,

- zásoby ethanolu zemědělského původu, dostupného v členském státě na konci předchozího roku,

- odhady týkající se výroby běžného roku.

Pravidla pro sdělení uvedených informací, a zejména četnost sdělení a stanovení odvětví určení, se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2.

2. Na základě uvedených informací a dalších dostupných informací vypracuje Komise rozvahu Společenství týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu za předchozí rok a odhad rozvahy běžného roku.

3. Rozvaha Společenství obsahuje rovněž informace o ethanolu nezemědělského původu. Přesný obsah a podmínky sběru uvedených informací jsou stanoveny postupem podle čl. 12 odst. 2.

"Ethanolem nezemědělského původu" se rozumí výrobky kódů KN 2207, 22089091 a 22089099 nezískané z určitého zemědělského produktu uvedeného v příloze I Smlouvy.

4. Komise sdělí dotyčné rozvahy členským státům.

Článek 4

Dovozní a vývozní licence

1. Při dovozu výrobků uvedených v článku 1 do Společenství se vyžaduje předložení dovozní licence. Při vývozu těchto výrobků se může vyžadovat předložení vývozní licence.

2. Členské státy vydají licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k provádění článku 6. Licence je platná v celém Společenství.

3. Vydání licence je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že výrobky budou dovezeny nebo vyvezeny během doby planosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadne, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz nebo vývoz neuskuteční, nebo se uskuteční pouze částečně.

4. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2.

Článek 5

Použití cel společného celního sazebníku

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, uplatňují se na výrobky uvedené v článku 1 celní sazby společného celního sazebníku.

Článek 6

Celní kvóty

1. Celní kvóty pro výrobky uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy nebo z jiného aktu Rady se otevírají a spravují Komisí v souladu s prováděcími pravidly stanovenými postupem podle čl. 12 odst. 2.

2. Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

a) způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle způsobu "kdo dřív přijde, je dřív na řadě");

b) způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (způsob "souběžného zkoumání");

c) způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (způsob "tradičních dovozců/nových žadatelů").

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby. Tyto způsoby nesmí vést k jakékoli diskriminaci mezi dotčenými hospodářským subjekty.

3. Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž tím jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola obchodních jednání.

4. Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě a, je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, upraví způsob správy, který se má použít, a případně zahrnou:

a) záruky vztahující se na povahu a původ výrobku a místo, odkud je dovezen;

b) ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a), a

c) podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 7

Režim aktivního zušlechťovacího styku

V rozsahu nezbytném pro řádné fungování trhu s ethanolem zemědělského původu může Komise postupem podle čl. 12 odst. 2 úplně nebo částečně zabránit využívání režimu aktivního zušlechťovacího styku pro výrobky uvedené v článku 1.

Článek 8

Výklad kombinované nomenklatury

1. Na sazební zařazení výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání; celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2. Pokud toto nařízení nebo právní předpisy přijaté podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

a) vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

b) uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 9

Mimořádná opatření

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více výrobky uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 33 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Při posuzování otázky, zda situace opravňuje k použití těchto opatření, se zohledňují především množství, na která byly vydány nebo požadovány dovozní licence, a údaje uvedené v rozvaze hospodářského roku.

Rada v souladu s postupem stanoveným v čl. 37 odst. 2 Smlouvy stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření potvrdit, změnit nebo zrušit do jednoho měsíce ode dne, kdy jí bylo předloženo.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních dohod uzavřených v souladu s čl. 300 odst. 2 Smlouvy.

Článek 10

Vnitrostátní podpory

1. Články 87, 88 a 89 Smlouvy se použijí na výrobu a obchod s výrobky, na něž se vztahuje toto nařízení.

2. Aniž je dotčeno nařízení (EHS) č. 26/62 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi [5], nepoužije se odstavec 1 na podpory poskytnuté Německem až do 31. prosince 2010 v rámci alkoholového monopolu pro výrobky, které jsou po dalším zpracování propuštěny monopolem na trh jako ethanol zemědělského původu a které jsou uvedeny v příloze I Smlouvy. Uvedené podpory nesmí přesáhnout 110 milionů eur za rok.

3. Německo předloží Komisi každý rok do 30. června zprávu o fungování systému. Do 31. prosince 2009 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o použití odchylky, včetně zhodnocení podpor poskytnutých v rámci německého alkoholového monopolu, a případně jakékoli vhodné návrhy.

Článek 11

Výměna informací

Členské státy a Komise si sdělují údaje nezbytné k provedení tohoto nařízení. Pravidla pro toto sdělování, včetně povahy a formy údajů, které mají být předány, lhůt pro jejich sdělení a šíření sebraných údajů, se stanoví postupem podle čl. 12 odst. 2.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro víno (dále jen "výbor") zřízený článkem 74 nařízení (ES) č. 1493/1999 [6].

2. V případě odkazů na tento článek se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba stanovená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 13

Výbor se může zabývat jakoukoli jinou otázku, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 14

Dodržování Smlouvy a mezinárodních dohod

Toto nařízení musí být prováděno tak, aby se současně a vhodným způsobem zohlednily cíle stanovené v článcích 33 a 131 Smlouvy.

Článek 15

Přechodná opatření

Komise přijme postupem podle čl. 12 odst. 2:

a) opatření nezbytná k usnadnění přechodu k režimu stanovenému tímto nařízením;

b) opatření nezbytná a řádně odůvodněná, aby v naléhavém případě odpověděla na praktické, zvláštní a nepředvídatelné problémy.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. dubna 2003.

Za Radu

předseda

G. Drys

[1] Úř. věst. C 180 E, 26.6.2001, s. 146.

[2] Stanovisko ze dne 13. června 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 260, 17.9.2001, s. 33.

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Úř. věst. C 30, 20.4.1962, s. 993/62.

[6] Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2585/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10).

--------------------------------------------------

Top