Help Print this page 

Document 32002D0350

Title and reference
Rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2001/781/ES o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (oznámeno pod číslem K(2002) 1132)
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
OJ L 125, 13.5.2002, p. 1–855 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 858
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 005 P. 3 - 857
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 002 P. 3 - 857

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/350/oj
Multilingual display
Text

32002D0350Úřední věstník L 125 , 13/05/2002 S. 0001 - 0855


Rozhodnutí Komise

ze dne 3. dubna 2002,

kterým se mění rozhodnutí 2001/781/ES o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech

(oznámeno pod číslem K(2002) 1132)

(2002/350/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech [1], a zejména na čl. 17 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) K provedení nařízení (ES) č. 1348/2000 bylo nezbytné vypracovat a zveřejnit příručku obsahující informace o přijímajících subjektech stanovených v článku 2 uvedeného nařízení.

(2) Podle čl. 17 písm. b) nařízení (ES) č. 1348/2000 je rovněž nutné vypracovat seznam písemností v úředních jazycích Evropské unie, které mohou být doručovány podle uvedeného nařízení.

(3) V souladu s nařízením (ES) č. 1348/2000 bylo v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněno rozhodnutí Komise 2001/781/ES ze dne 25. září 2001 o vypracování příručky přijímajících subjektů a seznamu písemností, které mohou být doručovány podle nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech [2].

(4) Příručka a seznam musí být doplněny na základě informací poskytnutých Komisi Německem.

(5) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem poradního výboru zřízeného článkem 18 nařízení (ES) č. 1348/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2001/781/ES (příručka uvedená v čl. 17 písm. a) nařízení (ES) č. 1348/2000) se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha II rozhodnutí 2001/781/ES (seznam uvedený v čl. 17 písm. b) nařízení (ES) č. 1348/2000) se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. dubna 2002.

Za Komisi

Antonio Vitorino

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 37.

[2] Úř. věst. L 298, 15.11.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PŘÍRUČKA OBSAHUJÍCÍ INFORMACE O PŘIJÍMAJÍCÍCH SUBJEKTECH

1. OBSAH:Slova:

"Německo: viz Úř. věst. C 151, 22.5.2001, s. 4"

se nahrazují tímto:

"Německo

I.Jména a adresy přijímajících subjektů | s. 4 |

II.Oblasti, pro které jsou místně příslušné | s. 47 |

a)v abecedním pořadí podle okresních soudů | s. 47 |

b)v abecedním pořadí podle obcí | s. 189 |

III.Způsoby přijímání písemností, které mají k dispozici | s. 847 |

IV.Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře | s. 848" |

2. Za informace týkající se Belgie se vkládá nový oddíl, který zní:

ALEMANIATYSKLANDDEUTSCHLANDΓΕΡΜΑΝΙΑGERMANYALLEMAGNEGERMANIADUITSLANDALEMANHASAKSATYSKLAND

I.

ES | Juzgados de Primera Instancia: columna 1= Tribunal; columna 2= Dirección postal; columna 3= Dirección administrativa; columna 4= Teléfono y fax. Como dirección postal, si la hay, se da en primer lugar la dirección para el público y si lo hay el apartado de correos. Para el envío de cartas se debe utilizar en primer lugar la dirección para el público y en su caso la dirección postal. El correo urgente y los paquetes (incluidos los pequeños) deben enviarse a la dirección administrativa. |

DA | Byretter: spalte 1 = ret; spalte 2 = postadresse; spalte 3 = adresse; spalte 4 = telefon- og faxnummer. Som postadresse anføres — i givet fald — den særlige adresse og ellers, evt. tillige, postboksadresse. Ved brevpost benyttes fortrinsvis den særlige adresse og ellers postboksadressen. Ved ekspresforsendelser og pakkeforsendelser (småpakker) benyttes den normale adresse. |

DE | Amtsgerichte: Spalte 1 = Gericht; Spalte 2 = Postanschrift; Spalte 3 = Hausanschrift; Spalte 4 = Telefon (erste Nummer) und Fax (zweite Nummer). Als Postanschrift ist — soweit vorhanden — zunächst die Großkundenadresse, sonst — gegebenenfalls zusätzlich — die Postfachadresse angegeben. Für den Briefdienst ist in erster Linie die Großkundenadresse, sonst die Postfachadresse zu verwenden. Für Eilsendungen und für den Paketdienst (einschließlich Päckchen) ist die Hausanschrift zu verwenden. |

EL | Amtsgerichte (περιφερειακά δικαστήρια): στήλη 1 = δικαστήριο· στήλη 2 = ταχυδρομική διεύθυνση· στήλη 3 = οδός και αριθμός· στήλη 4 = τηλέφωνο και φαξ. Ως ταχυδρομική διεύθυνση αναγράφεται πρώτα, εφόσον υπάρχει, ο ταχυδρομικός τομέας και η περιοχή και αλλιώς, ή ενδεχομένως επιπλέον, η ταχυδρομική θυρίδα. Για τις επιστολές πρέπει πρώτα να χρησιμοποιείται ο ταχυδρομικός τομέας και η περιοχή, αλλιώς η ταχυδρομική θυρίδα. Για τις επείγουσες αποστολές και τα δέματα (καθώς και τα μικροδέματα) πρέπει να χρησιμοποιείται η διεύθυνση της 3ης στήλης (οδός και αριθμός). |

EN | District courts: Column 1 = court; Column 2 = postal address; Column 3 = street address; Column 4 = telephone and fax number. The postal address should first indicate — where available — the post code and locality and/or the postal box number. For letter post, the post code and locality should be indicated with, if available, the postal box number. For express items and packages (including small packages), the street address should be used. |

FR | Amtsgerichte: colonne 1 = tribunal; colonne 2 = adresse postale; colonne 3 = adresse de rue; colonne 4 = numéro de téléphone et de télécopieur. Comme adresse postale, indiquer tout d'abord, lorsqu'il en existe une, l'adresse générique, et sinon, ou éventuellement en plus, la boîte postale. Pour les lettres, utiliser tout d'abord l'adresse générique, et sinon la boîte postale. Pour les envois urgents et pour les colis (y compris les petits colis), utiliser l'adresse de rue. |

IT | Amtsgerichte (Preture circondariali): colonna 1 = nominativo; colonna 2 = codice postale; colonna 3 = indirizzo completo; colonna 4 = numeri di telefono e di fax. Come codice postale si indica dapprima — ove esistente — il codice per i grandi utenti, altrimenti — o in aggiunta — il normale codice di avviamento postale. Per la corrispondenza è preferibile utilizzare il codice grandi utenti, se esistente, altrimenti il normale CAP. Per gli invii urgenti ed il servizio pacchi (compresi i pacchetti) si prega indicare l'indirizzo completo. |

NL | Kantongerechten/vredegerechten: Kolom 1 = Gerecht; Kolom 2 = Postadres; Kolom 3 = Dienstadres; Kolom 4 = Telefoon- en faxnummer. Als postadres is — voorzover voorhanden — in de eerste plaats het "adres voor grote klanten", en in andere gevallen — eventueel ter aanvulling — het "postbusadres" aangegeven. Voor brieven moet in de eerste plaats het "adres voor grote klanten", in andere gevallen het "postbusadres" worden gebruikt. Voor spoedzendingen en voor pakketten (inclusief pakketjes) moet het dienstadres worden gebruikt. |

PT | Amtsgerichte (tribunais de primeira instância): coluna 1 = tribunal; coluna 2 = endereço postal; coluna 3 = morada; coluna 4 = telefone e fax. Como endereço postal indicar, em primeiro lugar e quando exista, o código postal e, se for caso disso, a caixa postal. Para as cartas, indicar o código postal e, se existir, a caixa postal. Para envios urgentes e encomendas (incluindo pequenas encomendas), indicar a morada. |

FI | Amtsgerichte (alimman oikeusasteen tuomioistuimet): 1 sarake = tuomioistuimen nimi; 2 sarake = postiosoite; 3 sarake = katuosoite; 4 sarake = puhelin ja faksi. Postiosoitteeksi ilmoitetaan ensi sijassa suurasiakasosoite, jos sellainen on. Muussa tapauksessa ilmoitetaan, mahdollisen suurasiakasosoitteen lisäksi, postilokero-osoite. Kirjeet lähetetään ensi sijassa suurasiakasosoitteeseen ja muutoin postilokero-osoitteeseen. Pikalähetykset ja paketit (myös pikkupaketit) lähetetään katuosoitteeseen. |

SV | Distriktsdomstolar: kolumn 1: domstol, kolumn 2: postadress, kolumn 3: gatuadress, kolumn 4: telefon- och faxnummer. Som postadress anges vanlig postadress med gatuadress och postnummer, i vissa fall även postboxadress. För brevpost används i första hand den vanliga postadressen, i andra hand postboxadressen. För expressbrev och paketförsändelser (mindre paket) används den vanliga postadressen. |

1 | 2 | 3 | 4 |

AG Aachen | Postfach D-52034 Aachen | Adalbertsteinweg 90 D-52070 Aachen | (49-241) 94 59-0 (49-241) 54 37 57 |

AG Aalen | Postfach 11 40 D-73401 Aalen | Stuttgarter Straße 9 und 7 D-73430 Aalen | (49-7361) 96 51-0 (49-7361) 96 51 11 |

AG Achern | Postfach 11 27 D-77842 Achern | Allerheiligenstraße 5 D-77856 Achern | (49-7841) 69 42 13 (49-7841) 69 42 70 |

AG Achim | Postfach D-28832 Achim | Obernstraße 40 D-28832 Achim | (49-4202) 91 58-0 (49-4202) 91 58 59 |

AG Adelsheim | Postfach 11 80 D-74737 Adelsheim | Rietstraße 4 D-74740 Adelsheim | (49-6291) 62 04-0 (49-6921) 62 04 28 |

AG Ahaus | D-48681 Ahaus | Sümmermannplatz 1-3, 5 D-48683 Ahaus | (49-2561) 427-0 (49-2561) 427-11 |

Postfach 11 61 D-48661 Ahaus |

Postfach 12 61 D-48662 Ahaus |

AG Ahlen | Postfach 11 52 D-59201 Ahlen | Gerichtsstraße 12 D-59227 Ahlen | (49-2382) 951-0 (49-2382) 951-118 |

Postfach 11 53 D-59201 Ahlen |

AG Ahrensburg | — | Königstraße 11 D-22926 Ahrensburg | (49-4102) 519-0 (49-4102) 519-199 |

AG Aichach | Postfach 13 60 D-86544 Aichach | Schlossplatz 9 D-86551 Aichach | (49-8251) 894-0 (49-8251) 894-199 |

AG Albstadt | Postfach 1 D-72421 Albstadt | Gartenstraße 17 D-72458 Albstadt | (49-7431) 923-0 (49-7431) 923-200 |

AG Alfeld | Postfach 11 61 D-31041 Alfeld (Leine) | Kalandstraße 1 D-31061 Alfeld (Leine) | (49-5181) 804-0 (49-5181) 243 13 |

AG Alsfeld | Postfach 180 D-36291 Alsfeld | Landgraf-Hermann-Str. 1 D-36304 Alsfeld | (49-6631) 802-0 (49-6631) 802-400 |

AG Altena | Postfach 11 53 D-58741 Altena | Gerichtsstraße 10 D-58762 Altena | (49-2352) 2018-0 (49-2352) 2018-29 |

AG Altenburg | Postfach 12 61 D-04852 Altenburg | Burgstraße 11 D-04600 Altenburg | (49-3447) 559-0 (49-3447) 559-111 |

AG Altenkirchen | Postfach 11 40 D-57601 Altenkirchen (Westerwald) | Hochstraße 1 D-57610 Altenkirchen (Westerwald) | (49-2681) 95 26-0 (49-2681) 95 26-50 |

AG Altötting | Postfach 13 65 D-84497 Altötting | Burghauser Straße 26 D-84503 Altötting | (49-8671) 50 60-0 (49-8671) 50 60-140 |

AG Alzey | Postfach 11 80 D-55219 Alzey | Schlossgasse 32 D-55232 Alzey | (49-6731) 95 20-0 (49-6731) 95 20-20 |

AG Amberg | D-92201 Amberg | Paulanerplatz 4 D-92224 Amberg | (49-9621) 305-149 (49-9621) 305-107 |

AG Andernach | D-56624 Andernach | Koblenzer Straße 6-8 D-56626 Andernach | (49-2632) 92 59-0 (49-2632) 92 59-80 |

AG Anklam | Postfach 11 70 D-17382 Anklam | Baustraße 9 D-17389 Anklam | (49-3971) 252-0 (49-3971) 252-199 |

AG Annaberg | — | Klosterstraße 12 D-09456 Annaberg-Buchholz | (49-3733) 131-0 (49-3733) 131-101 |

AG Ansbach | Postfach 609 D-91511 Ansbach | Promenade 8 D-91522 Ansbach | (49-981) 58-0 (49-981) 58-405 |

AG Apolda | Postfach 40 D-99503 Apolda | Jenaer Straße 8 D-99510 Apolda | (49 3644) 5029-0 (49 3644) 5029-33 |

AG Arnsberg | Postfach 51 45 D-59818 Arnsberg | Eichholzstraße 4 D-59821 Arnsberg | (49-2931) 804-60 (49-2931) 804-777 |

Postfach 51 55 D-59818 Arnsberg |

AG Arnstadt | Postfach 14 64 D-99304 Arnstadt | Ritterstraße 14 D-99310 Arnstadt | (49-3628) 9330-0 (49-3628) 9330-33 |

AG Artern | Postfach 11 20 D-06551 Artern | Poststraße 10 D-06556 Artern | (49 3466) 3360-0 (49 3466) 3360-58 |

AG Aschaffenburg | Postfach 10 13 49 D-63709 Aschaffenburg | Erthalstraße 3 D-63739 Aschaffenburg | (49-6021) 398-0 (49-6021) 398-200 |

AG Aschersleben | Postfach 12 52 D-06432 Aschersleben | Theodor-Römer-Weg 3 D-06449 Aschersleben | (49-3473) 880-0 (49-3473) 880-188 |

AG Aue | Postfach 1 00 83 D-08271 Aue | Gerichtsstraße 1 D-08280 Aue | (49-3771) 596-0 (49-3771) 596-100 |

AG Auerbach | Postfach 1 00 87 D-08202 Auerbach | Parkstraße 1 D-08209 Auerbach | (49-3744) 839-0 (49-3744) 839-140 |

AG Augsburg | Postfach 11 01 60 D-86142 Augsburg | Am Alten Einlass 1 D-86150 Augsburg | (49-821) 31 05-0 (49-821) 31 05-170 |

AG Aurich | Postfach 11 33 D-26581 Aurich | Schlossplatz 2 D-26603 Aurich | (49-4941) 13-0 (49-4941) 13-505 |

AG Backnang | Postfach 11 09 D-71501 Backnang | Stiftshof 11 D-71522 Backnang | (49-7191) 12-0 (49-7191) 12-212 |

AG Bad Arolsen | Postfach 15 80 D-34445 Bad Arolsen | Rauchstraße 7 D-34454 Bad Arolsen | (49-5691) 89 27-0 (49-5691) 89 27-27 |

AG Bad Berleburg | Postfach 11 40 D-57301 Bad Berleburg | Im Herrengarten 5 D-57319 Bad Berleburg | (49-2751) 92 53-0 (49-2751) 134 61 |

AG Bad Doberan | — | Verbindungsstraße 4 D-18209 Bad Doberan | (49-38203) 702-0 (49-38203) 702-10 |

AG Bad Dürkheim | Postfach 15 64 D-67089 Bad Dürkheim | Seebacher Straße 2 D-67098 Bad Dürkheim | (49-6322) 965-0 (49-6322) 965-118 |

AG Baden-Baden | Postfach 10 04 28 D-76485 Baden-Baden | Gutenbergstraße 17 D-76532 Baden-Baden | (49-7221) 685-0 (49-7221) 685-292 |

AG Bad Freienwalde | Postfach 11 53 D-16251 Bad Freienwalde | Viktor-Blüthgen-Straße 9 D-16259 Bad Freienwalde | (49-3344) 472-0 (49-3344) 472-59 |

AG Bad Gandersheim | Postfach 440 D-37577 Bad Gandersheim | Am Plan 3b D-37581 Bad Gandersheim | (49-5382) 931-0 (49-5382) 931-139 |

AG Bad Hersfeld | D-36247 Bad Hersfeld | Dudenstraße 10 D-36251 Bad Hersfeld | (49-6621) 203-0 (49-6621) 203-407 |

Postfach 11 52 D-36221 Bad Hersfeld |

AG Bad Homburg | D-61343 Bad Homburg v.d. Höhe | Auf der Steinkaut 10-12 D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe | (49-6172) 405-0 (49-6172) 405-139 |

Postfach 11 41 D-61281 Bad Homburg v.d. Höhe |

AG Bad Iburg | Postfach 12 53 D-49181 Bad Iburg | Schloss D-49186 Bad Iburg | (49-5403) 73 02-0 (49-5403) 73 02-100 |

AG Bad Kissingen | Postfach 11 20 D-97661 Bad Kissingen | Maxstraße 27 D-97688 Bad Kissingen | (49-971) 82 08-0 (49-971) 82 08-112 |

AG Bad Kreuznach | Postfach 16 49 D-55506 Bad Kreuznach | Ringstraße 79 D-55543 Bad Kreuznach | (49-671) 708-0 (49-671) 708-272 |

AG Bad Langensalza | Postfach D-99943 Bad Langensalza | Gothaer Landstraße 1 D-99947 Bad Langensalza | (49-3603) 8644-0 (49-3603) 8644-15 |

AG Bad Liebenwerda | Postfach 64 D-04921 Bad Liebenwerda | Dresdener Straße 10 D-04924 Bad Liebenwerda | (49-35341) 604-0 (49-35341) 121 29 |

AG Bad Mergentheim | — | Schloss 5 D-97980 Bad Mergentheim | (49-7931) 530-0 (49-7931) 530-369 |

AG Bad Neuenahr-Ahrweiler | Postfach 11 69 D-53456 Bad Neuenahr-Ahrweiler | Wilhelmstraße 55/57 D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | (49-2641) 971-0 (49-2641) 971-100 |

AG Bad Neustadt | Postfach 11 04 D-97615 Bad Neustadt (Saale) | Rathausgasse 4 D-97616 Bad Neustadt (Saale) | (49-9771) 26 14-0 (49-9771) 26 14-51 |

AG Bad Oeynhausen | D-32543 Bad Oeynhausen | Bismarckstraße 12 D-32545 Bad Oeynhausen | (49-5731) 158-0 (49-5731) 158-250 |

AG Bad Oldesloe | Postfach 11 53 D-23831 Bad Oldesloe | Weg zum Bürgerpark 1 D-23843 Bad Oldesloe | (49-4531) 164-0 (49-4531) 164-111 |

AG Bad Säckingen | Postfach 12 45 D-79703 Bad Säckingen | Hauensteinstraße 9 D-79713 Bad Säckingen | (49-7761) 566-0 (49-7761) 566-269 |

AG Bad Salzungen | Postfach 63 D-36422 Bad Salzungen | Kirchplatz 6 D-36433 Bad Salzungen | (49-3695) 5566-0 (49-3695) 5566-11 |

AG Bad Saulgau | Postfach D-88340 Bad Saulgau | Schützenstraße 14 D-88348 Bad Saulgau | (49-7581) 48 30-0 (49-7581) 48 30-40 |

AG Bad Schwalbach | Postfach 11 54 D-65301 Bad Schwalbach | Am Kurpark 12 D-65307 Bad Schwalbach | (49-6124) 70 69-0 (49-6124) 70 69-57 |

AG Bad Schwartau | — | Markt 1 D-23611 Bad Schwartau | (49-451) 20 03-0 (49-451) 20 03-222 |

AG Bad Segeberg | — | Am Kalkberg 18 D-23795 Bad Segeberg | (49-4551) 900-0 (49-4551) 900-190 |

AG Bad Sobernheim | D-55562 Bad Sobernheim | Gymnasialstraße 11 D-55566 Bad Sobernheim | (49-6751) 93 13-0 (49-6751) 93 13-50 |

AG Bad Urach | Postfach 11 64 D-72562 Bad Urach | Beim Schloss 1 D-72574 Bad Urach | (49-7125) 158-0 (49-7125) 158-449 |

AG Bad Vilbel | D-61116 Bad Vilbel | Friedrich-Ebert-Straße 28 D-61118 Bad Vilbel | (49-6101) 80 09-0 (49-6101) 80 09-22 |

Postfach 14 80 D-61104 Bad Vilbel |

AG Bad Waldsee | Postfach 11 52 D-88330 Bad Waldsee | Wurzacher Straße 73 D-88339 Bad Waldsee | (49-7524) 97 66-0 (49-7524) 97 66-222 |

AG Bad Wildungen | Postfach 13 61 D-34535 Bad Wildungen | Laustraße 8 D-34537 Bad Wildungen | (49-5621) 78 85-0 (49-5621) 78 85-30 |

AG Balingen | Postfach 10 01 51 D-72301 Balingen | Ebertstraße 20 D-72336 Balingen | (49-7433) 97-0 (49-7433) 97-2599 |

AG Bamberg | D-96045 Bamberg | Synagogenplatz 1 D-96047 Bamberg | (49-951) 833-0 (49-951) 833-2330 |

Postfach 17 29 D-96008 Bamberg |

AG Bautzen | Postfach 17 20 D-02607 Bautzen | Lessingstraße 7 D-02625 Bautzen | (49-3591) 361-0 (49-3591) 36 14 44 |

AG Bayreuth | — | Wittelsbacherring 22 D-95444 Bayreuth | (49-921) 504-0 (49-921) 504-241 |

AG Beckum | Postfach 11 51 D-59241 Beckum | Elisabethstraße 15/17 D-59269 Beckum | (49-2521) 93 51-0 (49-2521) 93 51-58 |

AG Bensheim | D-64623 Bensheim | Wilhelmstraße 26 D-64625 Bensheim | (49-6251) 10 02-0 (49-6251) 10 02-33 |

Postfach 11 51 D-64601 Bensheim |

AG Bergen | Postfach 11 61 D-18521 Bergen | Schulstraße 1 D-18528 Bergen | (49-3838) 80 44-0 (49-3838) 25 25 76 |

AG Bergheim | Postfach 11 49 D-50101 Bergheim | Kennedystraße 2 D-50126 Bergheim | (49-2271) 809-0 (49-2271) 809-200 |

AG Bergisch Gladbach | Postfach 10 01 51 D-51401 Bergisch Gladbach | Schlossstraße 21 D-51429 Bergisch Gladbach | (49-2204) 95 29-0 (49-2204) 95 29-180 |

AG Berlin Charlottenburg | D-14046 Berlin | Amtsgerichtsplatz 1 D-14057 Berlin | (49-30) 901 77-0 (49-30) 901 77-447 |

AG Berlin Hohenschönhausen | — | Wartenberger Straße 40 D-13053 Berlin | (49-30) 256-0 (49-30) 256-411 |

AG Berlin Köpenick | D-12533 Berlin | Mandrellaplatz 6 D-12555 Berlin | (49-30) 902 47-0 (49-30) 902 47-200 |

AG Berlin Lichtenberg | Postfach 142 D-10321 Berlin | Roedeliusplatz 1 D-10365 Berlin | (49-30) 902 53-0 (49-30) 902 53-300 |

AG Berlin Mitte | D-10174 Berlin | Littenstraße 12-17 D-10179 Berlin | (49-30) 9023-0 (49-30) 9023-2223 |

AG Berlin Neukölln | D-12038 Berlin | Karl-Marx-Straße 77-79 D-12043 Berlin | (49-30) 901 91-0 (49-30)901 91-133 |

AG Berlin Pankow-Weißensee | — | Parkstraße 71 D-13086 Berlin | (49-30) 902 45-0 (49-30) 902 45-400 |

AG Berlin Schöneberg | D-10820 Berlin | Grunewaldstraße 66-67 D-10823 Berlin | (49-30) 901 59-0 (49-30) 901 59-429 |

AG Berlin Spandau | D-13578 Berlin | Altstädter Ring 7 D-13597 Berlin | (49-30) 901 57-0 (49-30) 901 57-444 |

AG Berlin Tempelhof-Kreuzberg | D-10958 Berlin | Möckernstraße 128-130 D-10963 Berlin | (49-30) 901 75-0 (49 30) 901 75-211 |

AG Berlin Tiergarten | D-10548 Berlin | Lehrter Straße 60 D-10557 Berlin | (49-30) 9014-0 (49-30) 9014-6112 |

AG Berlin Wedding | D-13344 Berlin | Brunnenplatz 1 D-13357 Berlin | (49 30) 901 56-0 (49 30) 901 56-664 |

AG Bernau | Postfach 11 74 D-16311 Bernau | Karl-Marx-Str. 30 D-16321 Bernau | (49-3338) 39 05-0 (49-3338) 39 05-26 |

AG Bernburg | Postfach 11 54 D-06391 Bernburg | Schlossstraße 24 D-06406 Bernburg | (49-3471) 377-3 (49-3471) 377-401 |

AG Bernkastel-Kues | Postfach 12 80 D-54469 Bernkastel-Kues | Brüningstraße 30 D-54470 Bernkastel-Kues | (49-6531) 59-0 (49-6531) 59-176 |

AG Bersenbrück | Postfach 11 29 D-49587 Bersenbrück | Stiftshof 8 D-49593 Bersenbrück | (49-5439) 608-0 (49-5439) 608-200 |

AG Besigheim | Postfach 11 62 D-74349 Besigheim | Amtsgerichtsgasse 5 D-74354 Besigheim | (49-7143) 83 33-0 (49-7143) 83 33-40 |

AG Betzdorf | Postfach 109 D-57517 Betzdorf | Friedrichstraße 17 D-57518 Betzdorf | (49-2741) 927-0 (49-2741) 927-111 |

AG Biberach | Postfach D-88382 Biberach (Riß) | Alter Postplatz 4 D-88400 Biberach (Riß) | (49-7351) 59-0 (49-7351) 59-529 |

AG Biedenkopf | Postfach 11 61 D-35201 Biedenkopf | Hainstraße 72 D-35216 Biedenkopf | (49-6461) 70 02-0 (49-6461) 70 02-40 |

AG Bielefeld | D-33595 Bielefeld | Gerichtstraße 6 D-33602 Bielefeld | (49-521) 549-0 (49-521) 549-2538/2979 |

Postfach 10 02 87 D-33502 Bielefeld |

AG Bingen | Postfach 11 51 D-55409 Bingen (Rhein) | Mainzer Straße 52 D-55411 Bingen (Rhein) | (49-6721) 908-0 (49-6721) 908-170 |

AG Bitburg | Postfach 11 51 D-54621 Bitburg | Gerichtsstraße 2/4 D-54634 Bitburg | (49-6561) 913-0 (49-6561) 913-199 |

AG Bitterfeld | Postfach 13 54 D-06733 Bitterfeld | Lindenstraße 9 D-06749 Bitterfeld | (49-3493) 364-0 (49-3493) 364-165 |

AG Blomberg | Postfach 11 41 D-32817 Blomberg | Kolberger Straße 1 D-32825 Blomberg | (49-5235) 96 94-0 (49-5235) 96 94-14 |

AG Bocholt | D-46393 Bocholt | Benölkenplatz 1-3 D-46399 Bocholt | (49-2871) 295-0 (49-2871) 295-205 |

Postfach 11 64 D-46361 Bocholt |

AG Bochum | D-44782 Bochum | Viktoriastraße 14 D-44787 Bochum | (49-234) 967-0 (49-234) 967-2424 |

Postfach 10 01 70 D-44701 Bochum |

AG Böblingen | Postfach 11 60 D-71001 Böblingen | Steinbeisstraße 7 D-71034 Böblingen | (49-7031) 13-0 (49-7031) 22 63 18 |

AG Bonn | D-53105 Bonn | Wilhelmstraße 23 D-53111 Bonn | (49-228) 702-0 (49-228) 702-708 |

AG Borken | D-46322 Borken | Heidener Straße 3 D-46325 Borken | (49-2861) 899-0 (49-2861) 899-156 |

Postfach 11 62 D-46301 Borken |

AG Borna | Postfach 66 D-04541 Borna | Am Gericht 2 D-04552 Borna | (49-3433) 27 55-0 (49-3433) 27 55-99/66 |

AG Bottrop | Postfach 10 01 01 D-46201 Bottrop | Gerichtsstraße 24-26 D-46236 Bottrop | (49-2041) 171-0 (49-2041) 171-100 |

Postfach 0 01 65 D-46201 Bottrop |

AG Brackenheim | — | Schlossplatz 2 D-74336 Brackenheim | (49-7135) 502-1 (49-7135) 66 40 |

AG Brake | Postfach 11 51 D-26911 Brake (Unterweser) | Bürgermeister-Müller-Straße 34 D-26919 Brake (Unterweser) | (49-4401) 109-0 (49-4401) 109-111 |

AG Brakel | Postfach 12 51 D-33027 Brakel | Nieheimer Straße 17 D-33034 Brakel | (49-5272) 37 47-0 (49-5272) 37 47-70 |

AG Brandenburg | Postfach 11 37 D-14731 Brandenburg (Havel) | Steinstraße 61 D-14776 Brandenburg (Havel) | (49-3381) 564-0 (49-3381) 564-181 |

AG Braunschweig | Postfach 32 31 D-38022 Braunschweig | An der Martinikirche 8 D-38100 Braunschweig | (49-531) 488-0 (49-531) 488-2999 |

AG Breisach | — | Kapuzinergasse 2 D-79206 Breisach (Rhein) | (49-7667) 93 09-0 (49-7667) 93 09-44 |

AG Bremen | D-28184 Bremen | Ostertorstraße 25/31 D-28195 Bremen | (49-421) 361-4226 (49-421) 361-10278 |

Postfach 10 79 43 D-28079 Bremen |

AG Bremen-Blumenthal | Postfach 71 01 20 D-28761 Bremen | Landrat-Christians-Straße 65a-69 D-28779 Bremen | (49-421) 361-7410 (49-421) 361-7459 |

AG Bremerhaven | Postfach 21 01 40 D-27522 Bremerhaven | Nordstraße 10 D-27580 Bremerhaven | (49-471) 596-13603 (49-471) 596-13697 |

AG Bremervörde | Postfach 11 62 D-27421 Bremervörde | Amtsallee 2 D-27432 Bremervörde | (49-4761) 98 49-0 (49-4761) 98 49-49 |

AG Bretten | Postfach 11 03 D-75001 Bretten | Obere Kirchgasse 9 D-75015 Bretten | (49-7252) 507-0 (49-7252) 507-15 |

AG Brilon | Postfach 11 20 D-59914 Brilon | Bahnhofstraße 32 D-59929 Brilon | (49-2961) 96 19-0 (49-2961) 96 19-40 |

AG Bruchsal | Postfach 30 27 D-76643 Bruchsal | Schönbornstraße 18 D-76646 Bruchsal | (49-7251) 74-0 (49-7251) 846 21 |

AG Brühl | D-50319 Brühl | Balthasar-Neumann-Platz 3 D-50321 Brühl | (49-2232) 709-0 (49-2232) 709-555/777 |

AG Buchen | Postfach 11 62 D-74710 Buchen (Odenwald) | Amtsstraße 26 D-74722 Buchen (Odenwald) | (49-6281) 98-0 (49-6281) 98-466 |

AG Bückeburg | Postfach 11 15 D-31667 Bückeburg | Herminenstraße 30 D-31675 Bückeburg | (49-5722) 290-0 (49-5722) 290-214 |

AG Büdingen | Postfach 11 00 D-63652 Büdingen | Stiegelwiese 1 D-63654 Büdingen | (49-6042) 982-0 (49-6042) 982-101 |

AG Bühl | Postfach 11 55 D-77801 Bühl | Hauptstraße 94 D-77815 Bühl | (49-7223) 808 59-10 (49-7223) 808 59-34 |

AG Bünde | D-32255 Bünde | Hangbaumstraße 19 D-32257 Bünde | (49-5223) 922-0 (49-5223) 922-222 |

Postfach 12 09 D-32212 Bünde |

AG Burg | Postfach 13 34 D-39283 Burg | Johannesstraße 18 D-39288 Burg | (49-3921) 913-0 (49-3921) 913-111 |

AG Burgdorf | Postfach 10 01 63 D-31286 Burgdorf | Schlossstraße 4 D-31303 Burgdorf | (49-5136) 897-0 (49-5136) 897-299 |

AG Burgwedel | Postfach 13 54 D-30929 Burgwedel | Im Klint 4 D-30938 Burgwedel | (49-5139) 80 61-0 (49-5139) 36 52 |

AG Butzbach | Postfach 310 D-35503 Butzbach | Färbgasse 24 D-35510 Butzbach | (49-6033) 96 30-0 (49-6033) 96 30-30 |

AG Buxtehude | Postfach 11 52 D-21601 Buxtehude | Bahnhofstraße 4 D-21614 Buxtehude | (49-4161) 50 69-0 (49-4161) 50 69-11 |

AG Calw | D-75363 Calw | Schillerstraße 11 D-75365 Calw | (49-7051) 16 88-01 (49-7051) 16 88-111 |

AG Castrop-Rauxel | Postfach 10 20 80 D-44573 Castrop-Rauxel | Bahnhofstraße 61-63 D-44575 Castrop-Rauxel | (49-2305) 10 09-0 (49-2305) 10 09-49 |

AG Celle | Postfach 11 04 D-29201 Celle | Mühlenstraße 8 D-29221 Celle | (49-5141) 206-0 (49-5141) 206-757 |

AG Cham | Postfach 11 34 D-93401 Cham | Kirchplatz 13 D-93413 Cham | (49-9971) 990-27 (49-9971) 990-50 |

AG Chemnitz | Postfach 524 D-09005 Chemnitz | Fürstenstraße 21 D-09130 Chemnitz | (49-371) 453-0 (49-371) 453-1155 |

AG Clausthal-Zellerfeld | Postfach 10 65 D-38668 Clausthal-Zellerfeld | Marktstraße 9 D-38678 Clausthal-Zellerfeld | (49-5323) 951-0 (49-5323) 951-199 |

AG Cloppenburg | Postfach 19 41 D-49649 Cloppenburg | Burgstraße 9 D-49661 Cloppenburg | (49-4471) 88 00-0 (49-4471) 88 00-10 |

AG Coburg | — | Ketschendorfer Straße 1 D-96450 Coburg | (49-9561) 878-0 (49-9561) 878-350 |

AG Cochem | Postfach 11 20 D-56801 Cochem | Ravenéstraße 39 D-56812 Cochem | (49-2671) 98 80-0 (49-2671) 98 80-52 |

AG Coesfeld | Postfach 11 51 D-48651 Coesfeld | Friedrich-Ebert-Straße 6 D-48653 Coesfeld | (49-2541) 731-0 (49-2541) 731-69 |

AG Cottbus | Gerichtsplatz 2 D-03046 Cottbus | Gerichtsplatz 2 D-03046 Cottbus | (49-355) 637-0 (49-355) 637-200 |

AG Crailsheim | Postfach 11 51 D-74551 Crailsheim | Schillerstraße 1 D-74564 Crailsheim | (49-7951) 401-0 (49-7951) 401-322 |

AG Cuxhaven | Postfach 102 D-27451 Cuxhaven | Deichstraße 12a D-27472 Cuxhaven | (49-4721) 50 19-0 (49-4721) 50 19-19 |

AG Dachau | Postfach D-85201 Dachau | Schlossgasse 1 D-85221 Dachau | (49-8131) 705-0 (49-8131) 705-108 |

AG Dannenberg | Postfach 11 09 D-29445 Dannenberg (Elbe) | Amtsberg 2 D-29451 Dannenberg (Elbe) | (49-5861) 954-0 (49-5861) 954-333 |

AG Darmstadt | Postfach 11 09 51 D-64224 Darmstadt | Mathildenplatz 12 D-64283 Darmstadt | (49-6151) 12-0 (49-6151) 12-6455 |

AG Daun | Postfach 11 20 D-54542 Daun | Berliner Straße 3 D-54550 Daun | (49-6592) 18-0 (49-6592) 18-444 |

AG Deggendorf | Postfach 11 40 D-94451 Deggendorf | Amanstraße 17 D-94469 Deggendorf | (49-991) 38 98-0 (49-991) 38 98-202 |

AG Delbrück | Postfach 11 61 D-33119 Delbrück | Lohmannstraße 28 D-33129 Delbrück | (49-5250) 98 08-0 (49-5250) 98 08-40 |

AG Delmenhorst | Postfach 11 44 D-27747 Delmenhorst | Bismarckstraße 110 D-27749 Delmenhorst | (49-4221) 12 62-0 (49-4221) 12 62-160 |

AG Demmin | Postfach 93 D-17101 Demmin | Clara-Zetkin-Straße 14 D-17109 Demmin | (49-3998) 43 71-0 (49-3998) 43 71-31 |

AG Dessau | Postfach 18 21 D-06815 Dessau | Willy-Lohmann-Straße 33 D-06844 Dessau | (49-340) 202-0 (49-340) 202-1289/90 |

AG Detmold | Postfach 11 63 D-32701 Detmold | Heinrich-Drake-Straße 3 D-32756 Detmold | (49-5231) 768-1 (49-5231) 768-400 |

AG Dieburg | Postfach 12 29 D-64802 Dieburg | Bei der Erlesmühle 1 D-64807 Dieburg | (49-6071) 203-0 (49-6071) 211 26 |

AG Diepholz | Postfach 11 09 D-49341 Diepholz | Lange Straße 32 D-49356 Diepholz | (49-5441) 996-0 (49 5441) 996-49 |

AG Diez | Postfach 15 61 D-65574 Diez | Schlossberg 11 D-65582 Diez | (49-6432) 92 53-0 (49-6432) 92 53-60 |

AG Dillenburg | Postfach 11 52 D-35661 Dillenburg | Wilhelmstraße 7 D-35683 Dillenburg | (49-2771) 90 07-0 (49-2771) 90 07-111 |

AG Dillingen | D-89401 Dillingen (Donau) | Schlossstraße 3 D-89407 Dillingen (Donau) | (49-9071) 50 02-0 (49-9071) 50 02-50 |

AG Dinslaken | Postfach 10 01 54 D-46521 Dinslaken | Schillerstraße 76 D-46535 Dinslaken | (49-2064) 60 08-0 (49-2064) 60 08-70 |

AG Dippoldiswalde | Postfach 14 20 D-01741 Dippoldiswalde | Kirchplatz 8 D-01744 Dippoldiswalde | (49-3504) 62 13-0 (49-3504) 62 13-96 |

AG Döbeln | Postfach 168 D-04713 Döbeln | Rosa-Luxemburg-Straße 16 D-04720 Döbeln | (49-3431) 72 80 (49-3431) 57 00 87 |

AG Donaueschingen | Postfach 11 29 D-78152 Donaueschingen | Mühlenstraße 5 D-78166 Donaueschingen | (49-0771) 8505-0 (49-3695) 5566-40 |

AG Dorsten | Postfach 109 D-46251 Dorsten | Alter Postweg 36 D-46282 Dorsten | (49-2362) 20 08-0 (49-2362) 20 08-51 |

AG Dortmund | D-44115 Dortmund | Gerichtsstraße 22 D-44135 Dortmund | (49-231) 926-0 (49-231) 926-21090/21190 |

Postfach 10 50 27 D-44047 Dortmund |

AG Dresden | Postfach 12 07 09 D-01008 Dresden | Berliner Straße 7-13 D-01067 Dresden | (49-351) 446-0 (49-351) 446-3570 |

AG Duderstadt | Postfach 11 09 D-37104 Duderstadt | Hinter Straße 33 D-37115 Duderstadt | (49-5527) 912-0 (49-5527) 912-111 |

AG Dülmen | Postfach 11 52 D-48232 Dülmen | Königswall 15 D-48249 Dülmen | (49-2594) 94 70-0 (49-2594) 94 82 26 |

AG Düren | D-52348 Düren | August-Klotz-Straße 14 D-52349 Düren | (49-2421) 493-0 (49-2421) 493–347/232 |

AG Düsseldorf | Postfach 10 11 40 D-40002 Düsseldorf | Mühlenstraße 34 D-40213 Düsseldorf | (49-211) 83 06-0 (49-211) 83 06-161 |

AG Duisburg | Postfach 10 01 10 D-47001 Duisburg | König-Heinrich-Platz 1 D-47051 Duisburg | (49-203) 99 28-0 (49-203) 99 28-441 |

AG Ebersberg | — | Bahnhofstraße 19 D-85560 Ebersberg | (49-8092) 82 53-0 (49-8092) 82 53-14 |

AG Eberswalde | Postfach 10 04 50 D-16204 Eberswalde | Breite Straße 62 D-16225 Eberswalde | (49-3334) 20 54-0 (49-3334) 20 54-22 |

AG Eckernförde | Postfach 11 07 D-24331 Eckernförde | Reeperbahn 45-47 D-24340 Eckernförde | (49-4351) 715-3 (49-4351) 715-480 |

AG Eggenfelden | Postfach 13 09 D-84303 Eggenfelden | Feuerhausgasse 12 D-84307 Eggenfelden | (49-8721) 777-0 (49-8721) 777-39 |

AG Ehingen | Postfach 11 61 D-89571 Ehingen (Donau) | Marktplatz 3 D-89584 Ehingen (Donau) | (49-7391) 50 83-08 (49-7391) 50 83-11 |

AG Eilenburg | Postfach 78 D-04831 Eilenburg | Dr.-Belian-Str. 9 D-04838 Eilenburg | (49-3423) 654-5 (49-3423) 654-300 |

AG Einbeck | Postfach 1615 D-37557 Einbeck | Hullerser Straße 1 D-37574 Einbeck | (49-5561) 720-22/23/24 (49-5561) 47 18 |

Postfach 1620 D-37557 Einbeck |

AG Eisenach | Postfach 63 D-99801 Eisenach | Theaterplatz 5 D-99817 Eisenach | (49-3691) 247-0 (49-3691) 247-200 |

AG Eisenhüttenstadt | Postfach 71 54 D-15871 Eisenhüttenstadt | Diehloer Straße 62 D-15890 Eisenhüttenstadt | (49-3364) 40 50-0 (49-3364) 40 50-38 |

AG Eisleben | Postfach 208 D-06290 Eisleben | Friedensstraße 40 D-06295 Eisleben | (49-3475) 657-6 (49-3475) 69 66 89 |

AG Ellwangen | Postfach D-73471 Ellwangen (Jagst) | Schöner Graben 25 D-73479 Ellwangen (Jagst) | (49-7961) 81-0 (49-7961) 81-285 |

AG Elmshorn | — | Bismarckstraße 8 D-25335 Elmshorn | (49-4121) 232-0 (49-4121) 232-444 |

AG Eltville | Postfach 11 54 D-65331 Eltville am Rhein | Schwalbacher Straße 40 D-65343 Eltville am Rhein | (49-6123) 90 78-0 (49-6123) 90 78-40 |

AG Elze | Postfach D-31001 Elze | Bahnhofstraße 26 D-31008 Elze | (49-5068) 93 01-0 (49-5068) 93 0-155 |

AG Emden | Postfach 11 32 D-26691 Emden | Ringstraße 6 D-26721 Emden | (49-4921) 951-0 (49-4921) 951-500 |

AG Emmendingen | Postfach 13 40 D-79303 Emmendingen | Karl-Friedrich-Straße 25 D-79312 Emmendingen | (49-7641) 450-0 (49-7641) 450-196 |

AG Emmerich am Rhein | Postfach 10 01 54 D-46421 Emmerich am Rhein | Seufzerallee 2 D-46446 Emmerich am Rhein | (49-2822) 694-0 (49-2822) 694-48 |

AG Erding | Postfach 12 65 D-85422 Erding | Münchener Straße 27 D-85435 Erding | (49-8122) 400-0 (49-8122) 400-23 |

AG Erfurt | Postfach 712 D-99014 Erfurt | Am Johannestor 23 D-99084 Erfurt | (49-361) 37-900 (49-361) 37-76 000 |

AG Erkelenz | Postfach 16 53 D-41806 Erkelenz | Kölner Straße 61 D-41812 Erkelenz | (49-2431) 96 02-0 (49-2431) 96 02-222 |

Postfach 16 58 D-41806 Erkelenz |

AG Erlangen | D-91051 Erlangen | Mozartstraße 23 D-91052 Erlangen | (49-9131) 782-01 (49-9131) 782-400 |

AG Eschwege | Postfach 12 40 D-37252 Eschwege | Friedrich-Wilhelm-Straße 3 D-37269 Eschwege | (49-5651) 748-600 (49-5651) 748-645 |

AG Eschweiler | — | Kaiserstraße 6 D-52249 Eschweiler | (49-2403) 70 07-0 (49-2403) 284 41 |

AG Essen | D-45116 Essen | Zweigertstraße 52 D-45130 Essen | (49-201) 803-0 (49-201) 803-2910/2751 |

Postfach 10 02 63 D-45002 Essen |

AG Esslingen | Postfach 10 09 52 D-73706 Esslingen (Neckar) | Küferstraße 2 D-73728 Esslingen (Neckar) | (49-711) 39 62-0 (49-711) 39 62-100 |

AG Ettenheim | Postfach 40 D-77949 Ettenheim | Otto-Stoelcker-Straße 8 D-77955 Ettenheim | (49-7822) 89 43-0 (49-7822) 89 43-13 |

AG Ettlingen | Postfach 161 D-76255 Ettlingen | Sternengasse 26 D-76275 Ettlingen | (49-7243) 508-0 (49-7243) 508-444 |

AG Euskirchen | D-53877 Euskirchen | Kölner Straße 40-42 D-53879 Euskirchen | (49-2251) 951-0 (49-2251) 951-102 |

AG Eutin | Postfach 412 D-23694 Eutin | Jungfernstieg 3 D-23701 Eutin | (49-4521) 705-6 (49-4521) 705-700 |

AG Flensburg | Postfach 11 51 D-24901 Flensburg | Südergraben 22 D-24937 Flensburg | (49-461) 89-0 (49-461) 89-434 |

AG Forchheim | Postfach 12 69 D-91299 Forchheim | Kapellenstraße 15 D-91301 Forchheim | (49-9191) 710-0 (49-9191) 677 48 |

AG Frankenberg | — | Geismarer Straße 22 D-35066 Frankenberg (Eder) | (49-6451) 72 61-0 (49-6451) 72 61-61 |

AG Frankenthal (Pfalz) | Postfach 11 21 D-67201 Frankenthal (Pfalz) | Bergstraße 33 D-67227 Frankenthal (Pfalz) | (49-6233) 80-0 (49-6233) 80-231 |

AG Frankfurt (Main) | D-60256 Frankfurt am Main | Gerichtsstraße 2 D-60313 Frankfurt am Main | (49-69) 13 67-01 (49-69) 13 67-2030 |

AG Frankfurt (Oder) | Postfach 13 62 D-15203 Frankfurt (Oder) | Logenstraße 13 D-15230 Frankfurt (Oder) | (49-335) 366-0 (49-335) 366-216 |

AG Freiberg | Postfach 13 51 D-09583 Freiberg | Beethovenstraße 8 D-09599 Freiberg | (49-3731) 35 89-0 (49-3731) 35 89-11 |

AG Freiburg | D-79095 Freiburg (Breisgau) | Holzmarkt 2 D-79098 Freiburg (Breisgau) | (49-761) 205-0 (49-761) 205-1800 |

AG Freising | Postfach 11 42 D-85311 Freising | Domberg 20 D-85354 Freising | (49-8161) 180-01 (49-8161) 180-235 |

AG Freudenstadt | Postfach D-72231 Freudenstadt | Stuttgarter Straße 15 D-72250 Freudenstadt | (49-7441) 56-0 (49-7441) 56-1511 |

AG Freyung | Postfach D-94074 Freyung | Geyersbergstraße 1 D-94078 Freyung | (49-8551) 970-0 (49-8551) 970-160 |

AG Friedberg | Postfach 10 01 61 D-61141 Friedberg (Hessen) | Homburger Straße 18 D-61169 Friedberg (Hessen) | (49-6031) 603-0 (49-6031) 603-157 |

AG Fritzlar | Postfach 11 54 D-34551 Fritzlar | Schladenweg 1 D-34560 Fritzlar | (49-5622) 99 33-0 (49-5622) 706 80 |

AG Fürstenfeldbruck | Postfach 11 41 D-82241 Fürstenfeldbruck | Stadelbergerstraße 5 D-82256 Fürstenfeldbruck | (49-8141) 511-0 (49-8141) 511-154 |

AG Fürstenwalde | Postfach 13 09 D-15515 Fürstenwalde (Spree) | E.-Jopp-Straße 53 D-15517 Fürstenwalde (Spree) | (49-3361) 509-6 (49-3361) 509-830 |

Postfach 13 20 D-15515 Fürstenwalde (Spree) |

AG Fürth (Bayern) | Postfach 11 64 D-90701 Fürth (Bayern) | Bäumenstraße 32 D-90762 Fürth (Bayern) | (49-911) 74 38-0 (49-911) 74 38-199 |

AG Fürth (Odenwald) | Postfach 12 63 D-64655 Fürth | Heppenheimer Straße 15 D-64658 Fürth | (49-6253) 208-0 (49-6253) 208-11 |

AG Fulda | Postfach 129 D-36001 Fulda | Königstraße 38 D-36037 Fulda | (49-661) 924-2300 (49-661) 924-2400 |

AG Gardelegen | Postfach D-39631 Gardelegen | Bahnhofstraße 29 D-39638 Gardelegen | (49-3907) 700-0 (49-3907) 71 01 45 |

AG Garmisch-Partenkirchen | — | Rathausplatz 11 D-82467 Garmisch-Partenkirchen | (49-8821) 928-0 (49-8821) 928-100 |

AG Geesthacht | Postfach 13 08 D-21495 Geesthacht | Bandrieterweg 1 D-21502 Geesthacht | (49-4152) 50 94-0 (49-4152) 791 96 |

AG Geilenkirchen | Postfach 11 69 D-52501 Geilenkirchen | Konrad-Adenauer-Straße 225 D-52511 Geilenkirchen | (49-2451) 991-0 (49-2451) 991-270 |

AG Geislingen | Postfach 11 52 D-73301 Geislingen (an der Steige) | Schulstraße 17 D-73312 Geislingen (an der Steige) | (49-7331) 22-0 (49-7331) 22-377 |

AG Geldern | Postfach 11 64 D-47591 Geldern | Nordwall 51 D-47608 Geldern | (49-2831) 123-0 (49-2831) 123-222 |

AG Gelnhausen | Postfach D-63569 Gelnhausen | Philipp-Reis-Straße 9 D-63571 Gelnhausen | (49-6051) 829-0 (49-6051) 829-259 |

AG Gelsenkirchen | D-45801 Gelsenkirchen | Overwegstraße 35 D-45879 Gelsenkirchen | (49-209) 17 91-0 (49-209) 17 91-188 |

Postfach 10 02 52 D-45802 Gelsenkirchen |

Postfach 10 02 62 D-45802 Gelsenkirchen |

AG Gemünden | — | Friedenstraße 7 D-97737 Gemünden (Main) | (49-9351) 809-0 (49-9351) 809-117 |

AG Gengenbach | Postfach 13 25 D-77719 Gengenbach | Grabenstraße 17 D-77723 Gengenbach | (49-7803) 96 37-0 (49-7803) 96 37-30 |

AG Gera | Postfach 216 D-07502 Gera | Rudolf-Diener-Straße 1 D-07545 Gera | (49-365) 834-0 (49-365) 834-2007 |

AG Germersheim | Postfach 12 40 D-76712 Germersheim | Gerichtsstraße 6 D-76726 Germersheim | (49-7274) 952-0 (49-7274) 952-239 |

AG Gernsbach | Postfach 14 65 D-76587 Gernsbach | Hauptstraße 44 D-76593 Gernsbach | (49-7224) 99 57-0 (49-7224) 99 57-10 |

AG Gießen | Postfach 11 16 03 D-35387 Gießen | Gutfleischstraße 1 D-35390 Gießen | (49-641) 934-0 (49-641) 934-2442 |

AG Gifhorn | Postfach D-38516 Gifhorn | Am Schlossgarten 4 D-38518 Gifhorn | (49-5371) 897 10-0 (49-5371) 89 71 64 |

AG Gladbeck | Postfach 140 D-45951 Gladbeck | Friedrichstraße 63 D-45964 Gladbeck | (49-2043) 697-0 (49-2043) 697-120 |

AG Göppingen | Postfach 140 D-73001 Göppingen | Pfarrstraße 25 D-73033 Göppingen | (49-7161) 63-1 (49-7161) 63-2429 |

AG Görlitz | Postfach 30 04 51 D-02809 Görlitz | Postplatz 18 D-02826 Görlitz | (49-3581) 469-0 (49-3581) 469-299 |

AG Göttingen | Postfach 11 43 D-37070 Göttingen | Berliner Straße 4-8 D-37073 Göttingen | (49-551) 403-0 (49-551) 403-412 |

AG Goslar | Postfach 11 80 D-38601 Goslar | Hoher Weg 9 D-38640 Goslar | (49-5321) 705-0 (49-5321) 705-210 |

AG Gotha | Postfach 36 D-99851 Gotha | Justus-Perthes-Straße 2 D-99867 Gotha | (49-3621) 215-0 (49-3621) 215-100 |

AG Greifswald | — | Lange Straße 2a D-17489 Greifswald | (49-3834) 795-0 (49-3834) 795-231 |

AG Greiz | Postfach 66 D-07962 Greiz | Brunnengasse 10 D-07973 Greiz | (49-3661) 616-0 (49-3661) 616-117 |

AG Grevenbroich | D-41513 Grevenbroich | Lindenstraße 33-37 D-41515 Grevenbroich | (49-2181) 65 03-0 (49-2181) 65 03-55 |

Postfach 10 01 61 D-41485 Grevenbroich |

AG Grevesmühlen | Postfach 12 63 D-23932 Grevesmühlen | Am Markt 4 D-23936 Grevesmühlen | (49-3881) 729-300 (49-3881) 729-301 |

AG Grimma | Postfach 256 D-04662 Grimma | Klosterstraße 9 D-04668 Grimma | (49-3437) 98 52-0 (49-3437) 91 12 79 |

AG Gronau | D-48596 Gronau (Westfalen) | Alter Markt 5/7 D-48599 Gronau (Westfalen) | (49-2562) 920-0 (49-2562) 920-44 |

Postfach 11 61 D-48572 Gronau (Westfalen) |

AG Groß-Gerau | Postfach 11 62 D-64518 Groß-Gerau | Europaring 11-13 D-64521 Groß-Gerau | (49-6152) 170-02 (49-6152) 535 36 |

AG Grünstadt | Postfach 14 80 D-67264 Grünstadt | Tiefenthaler Straße 8 D-67269 Grünstadt | (49-6359) 93 51-0 (49-6359) 93 51-10 |

AG Guben | Postfach 10 01 30 D-03161 Guben | Alte Poststraße 66 D-03172 Guben | (49-3561) 408-0 (49-3561) 408-200 |

AG Günzburg | — | Schlossplatz 3 D-89312 Günzburg | (49-8221) 908-0 (49-8221) 908-100 |

AG Güstrow | Postfach 213 D-18262 Güstrow | Franz-Parr-Platz 2a D-18273 Güstrow | (49-3843) 771-0 (49-3843) 771-140 |

AG Gütersloh | Postfach 11 53 D-33326 Gütersloh | Friedrich-Ebert-Straße 30 D-33330 Gütersloh | (49-5241) 103-33 (49-5241) 103-340 |

AG Gummersbach | Postfach 10 01 53 D-51601 Gummersbach | Moltkestraße 6 D-51643 Gummersbach | (49-2261) 811-0 (49-2261) 649 94 |

AG Hadamar | Postfach 11 69 D-65583 Hadamar | Gymnasiumstraße 2 D-65589 Hadamar | (49-6433) 91 24-0 (49-6433) 91 24-44 |

AG Hagen | D-58086 Hagen | Heinitzstraße 42 und 44 D-58097 Hagen | (49-2331) 985-0 (49-2331) 9 85-578/515 |

Postfach 120 D-58001 Hagen |

AG Hagenow | Postfach 14 D-19221 Hagenow | Möllner Str. 51a D-19230 Hagenow | (49-3883) 61 70-0 (49-3883) 61 70-70 |

AG Hainichen | — | Friedelstraße 4 D-09661 Hainichen | (49-37207) 63-0 (49-37207) 63-141 |

AG Halberstadt | Postfach 15 41 D-38805 Halberstadt | Richard-Wagner-Straße 52 D-38820 Halberstadt | (49-3941) 670-0 (49-3941) 670-272 |

AG Haldensleben | Postfach 16 D-39331 Haldensleben | Stendaler Straße 18 D-39340 Haldensleben | (49-3904) 47 13-0 (49-3904) 47 13-101 |

AG Halle (Saalkreis) | D-06095 Halle (Saalkreis) | Thüringer Str. 16 D-06112 Halle (Saalkreis) | (49-345) 2 20-0 (49-345) 2 20-5030/31 |

AG Halle (Westfalen) | D-33788 Halle (Westfalen) | Lange Straße 46 D-33790 Halle (Westfalen) | (49-5201) 30-5355 (49-5201) 109 04 |

Postfach 11 51 D-33776 Halle (Westfalen) |

AG Hamburg | D-20348 Hamburg | Sievekingplatz 1 D-20355 Hamburg | (49-40) 428 43-0 (49-40) 428 23-2383 |

AG Hameln | Postfach 10 13 13 D-31763 Hameln | Zehnthof 1 D-31785 Hameln | (49-5151) 796-0 (49-5151) 796-166 |

AG Hamm | Postfach 11 41 D-59061 Hamm | Borbergstraße 1 D-59065 Hamm | (49-2381) 909-0 (49-2381) 909-222 |

AG Hanau | Postfach 16 69 D-63406 Hanau | Nußallee 17 D-63450 Hanau | (49-6181) 297-0 (49-6181) 297-440 |

AG Hannover | Postfach 227 D-30002 Hannover | Volgersweg 1 D-30175 Hannover | (49-511) 347-0 (49-511) 347-2723 |

AG Hannoversch Münden | Postfach 11 04 D-34331 Hannoversch Münden | Schlossplatz 9 D-34346 Hannoversch Münden | (49-5541) 24–43/44/45 (49-5541) 61 70 |

AG Haßfurt | Postfach 11 11 D-97428 Haßfurt | Zwerchmaingasse 18 D-97437 Haßfurt | (49-9521) 94 42-0 (49-9521) 94 42-50 |

AG Hattingen | D-45523 Hattingen | Bahnhofstraße 9 D-45525 Hattingen | (49-2324) 505-0 (49-2324) 539 23 |

Postfach 80 01 53 D-45501 Hattingen |

AG Hechingen | Postfach D-72375 Hechingen | Heiligkreuzstraße 9 D-72379 Hechingen | (49-7471) 944-0 (49-7471) 944-350/351 |

AG Heidelberg | D-69111 Heidelberg | Kurfürstenanlage 19 D-69115 Heidelberg | (49-6221) 59-0 (49-6221) 59-1350 |

Postfach 10 12 20 D-69002 Heidelberg |

AG Heidenheim | Postfach 11 20 D-89501 Heidenheim (Brenz) | Olgastraße 22 D-89518 Heidenheim (Brenz) | (49-7321) 38-0 (49-7321) 38-1234 |

AG Heilbronn | D-74064 Heilbronn | Wilhelmstraße 2-6 D-74072 Heilbronn | (49-7131) 64-1 (49-7131) 96 29 79 |

AG Heiligenstadt | Postfach 356 D-37303 Heiligenstadt | Wilhelmstraße 41 D-37308 Heilbad Heiligenstadt | (49-3606) 6573-30 (49-3606) 6573-33 |

AG Heinsberg | Postfach 13 40 D-52517 Heinsberg | Schafhausener Straße 47 D-52525 Heinsberg | (49-2452) 109-0 (49-2452) 109-299 |

AG Helmstedt | Postfach 14 20 D-38334 Helmstedt | Stobenstraße 5 D-38350 Helmstedt | (49-5351) 12 03-0 (49-5351) 12 03-50 |

AG Herborn | Postfach 19 61 D-35729 Herborn | Westerwaldstraße 16 D-35745 Herborn | (49-2772) 50 06-0 (49-2772) 50 06-33 |

AG Herford | D-32044 Herford | Auf der Freiheit 7 D-32052 Herford | (49-5221) 166-0 (49-5221) 1 66-112 |

Postfach 11 51 D-32001 Herford |

AG Hermeskeil | Postfach 11 40 D-54401 Hermeskeil | Trierer Straße 43 D-54411 Hermeskeil | (49-6503) 91 49-0 (49-6503) 91 49-25 |

AG Herne | Postfach 10 11 29 D-44601 Herne | Friedrich-Ebert-Platz 1 D-44623 Herne | (49-2323) 14 08-0 (49-2323) 14 08-55 |

AG Hersbruck | D-91211 Hersbruck | Schlossplatz 1 D-91217 Hersbruck | (49-9151) 733-0 (49-9151) 733-300 |

AG Herzberg | Postfach 14 80 D-37404 Herzberg (Harz) | Schloss 4 D-37412 Herzberg (Harz) | (49-5521) 89 55-0 (49-5521) 56 53 |

AG Hettstedt | Postfach 10 05 D-06321 Hettstedt | Johannisstraße 28a D-06333 Hettstedt | (49-3476) 858-0 (49-3476) 858-101 |

AG Hildburghausen | Postfach 110 D-98642 Hildburghausen | Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 D-98646 Hildburghausen | (49-3685) 779-0 (49-3685) 779-222 |

AG Hildesheim | Postfach 10 01 61 D-31101 Hildesheim | Kaiserstraße 60 D-31134 Hildesheim | (49-5121) 968-0 (49-5121) 968-257 |

AG Hochheim | Postfach 12 20 D-65234 Hochheim am Main | Kirchstraße 21 D-65239 Hochheim am Main | (49-6146) 82 19-0 (49-6146) 612 03 |

AG Höxter | D-37669 Höxter | Möllingerstraße 8 D-37671 Höxter | (49-5271) 979 02-0 (49-5271) 979 02-30/49 |

Postfach 10 01 45 D-37651 Höxter |

AG Hof | Postfach 11 49 D-95010 Hof (Saale) | Berliner Platz 1 D-95030 Hof (Saale) | (49-9281) 600-0 (49-9281) 600-345 |

AG Hofgeismar | Postfach 13 47 D-34363 Hofgeismar | Friedrich-Pfaff-Straße 8 D-34369 Hofgeismar | (49-5671) 99 95-0 (49-5671) 99 95-12 |

AG Hohenstein-Ernstthal | Postfach 72 D-09332 Hohenstein-Ernstthal | Conrad-Clauß-Straße 11 D-09337 Hohenstein-Ernstthal | (49-3723) 493-0 (49-3723) 493-444 |

AG Holzminden | Postfach D-37601 Holzminden | Karlstraße 15 D-37603 Holzminden | (49-5531) 301-1 (49-5531) 70 08 20 |

AG Homberg | — | Obertorstraße 9 D-34576 Homberg (Efze) | (49-5681) 77 05-0 (49-5681) 77 05-20 |

AG Homburg | Postfach 10 53 D-66401 Homburg | Zweibrücker Straße 24 D-66424 Homburg | (49-6841) 92 28-0 (49-6841) 92 28-210 |

Postfach 10 54 D-66401 Homburg |

AG Horb | — | Marktplatz 22 D-72160 Horb (Neckar) | (49-7451) 55 18-0 (49-7451) 55 18-40 |

AG Hoyerswerda | Postfach 11 42 D-02961 Hoyerswerda | Pforzheimer Platz 2 D-02977 Hoyerswerda | (49-3571) 47 13 (49-3571) 47 15 58 |

AG Hünfeld | Postfach D-36084 Hünfeld | Hauptstraße 24 D-36088 Hünfeld | (49-6652) 600-01 (49-6652) 600-222 |

AG Husum | Postfach 11 10 D-25801 Husum | Theodor-Storm-Straße 5 D-25813 Husum | (49-4841) 693-0 (49-4841) 693-100 |

AG Ibbenbüren | Postfach 11 62 D-49461 Ibbenbüren | Münsterstraße 35 D-49477 Ibbenbüren | (49-5451) 926-0 (49-5451) 926-100 |

AG Idar-Oberstein | Postfach 11 42 0 D-55704 Idar-Oberstein | Mainzer Straße 180 D-55743 Idar-Oberstein | (49-6781) 50 12-0 (49-6781) 50 12-10 |

AG Idstein | Postfach 13 40 D-65503 Idstein | Gerichtsstraße 1 D-65510 Idstein | (49-6126) 93 65-0 (49-6126) 93 65-65 |

AG Ilmenau | Postfach 10 07 51 D-98684 Ilmenau | Markt 1 D-98693 Ilmenau | (49-3677) 6435-0 (49-3677) 62892 |

AG Ingolstadt | D-85046 Ingolstadt | Neubaustraße 8 D-85049 Ingolstadt | (49-841) 312-0 (49-841) 312-406 |

AG Iserlohn | — | Friedrichstraße 108-110 D-58636 Iserlohn | (49-2371) 661-0 (49-2371) 661-110 |

AG Itzehoe | — | Bergstraße 5-7 D-25524 Itzehoe | (49-4821) 66-0 (49-4821) 66-2371 |

AG Jena | Postfach 10 08 29 D-07708 Jena | Carl-Pulfrich-Straße 1 D-07745 Jena | (49-3641) 613-0 (49-3641) 613-201 |

AG Jever | Postfach 340 D-26437 Jever | Schlossstraße 1 D-26441 Jever | (49-4461) 945-0 (49-4461) 721 39 |

AG Jülich | Postfach 23 60 D-52401 Jülich | Wilhelmstraße 15 D-52428 Jülich | (49-2461) 681-0 (49-2461) 49 80 |

AG Kaiserslautern | Postfach 35 20 D-67623 Kaiserslautern | Benzinoring 1 D-67657 Kaiserslautern | (49-631) 37 21-0 (49-631) 37 21-362 |

AG Kamen | Postfach 11 20 D-59172 Kamen | Poststraße 1 D-59174 Kamen | (49-2307) 992-0 (49-2307) 992-112 |

AG Kamenz | Postfach D-01911 Kamenz | Macherstraße 49 D-01917 Kamenz | (49-3578) 33-8100 (49-3578) 33-8013 |

AG Kandel | Postfach 12 60 D-76867 Kandel | Landauer Straße 19 D-76870 Kandel | (49-7275) 98 51-0 (49-7275) 98 51-11 |

AG Kappeln | Postfach 12 49 D-24372 Kappeln | Gerichtsstraße 1 D-24376 Kappeln | (49-4642) 91 24-0 (46-4642) 91 24-11 |

AG Karlsruhe | D-76125 Karlsruhe | Schlossplatz 23 D-76131 Karlsruhe | (49-721) 926-0 (49-721) 926-6647 |

Postfach 10 02 06 D-76232 Karlsruhe |

AG Karlsruhe-Durlach | Postfach 41 01 20 D-76201 Karlsruhe-Durlach | Karlsburgstraße 10 D-76227 Karlsruhe | (49-721) 994-0 (49-721) 994-1880 |

AG Kassel | D-34111 Kassel | Frankfurter Straße 9 D-34117 Kassel | (49-561) 912-0 (49-561) 9 12-2030 |

Postfach 10 19 18 D-34019 Kassel |

AG Kaufbeuren | Postfach 11 42 D-87571 Kaufbeuren | Ganghoferstraße 9-11 D-87600 Kaufbeuren | (49-8341) 801-0 (49-8341) 801-18 |

AG Kehl | Postfach 17 60 D-77677 Kehl | Hermann-Dietrich- Straße 6 D-77694 Kehl | (49-7851) 864-0 (49-7851) 864-235 |

AG Kelheim | Postfach 11 53 D-93301 Kelheim | Klosterstraße 6 D-93309 Kelheim | (49-9441) 509-140 (49-9441) 509-200 |

AG Kempen | Postfach 10 01 20 D-47878 Kempen | Hessenring 43 D-47906 Kempen | (49-2152) 14 90-0 (49-2152) 14 90-59 |

AG Kempten | — | Residenzplatz 6 D-87435 Kempten (Allgäu) | (49-831) 203-00 (49-831) 203-132 |

AG Kenzingen | Postfach 11 29 D-79337 Kenzingen | Eisenbahnstraße 22 D-79341 Kenzingen | (49-7644) 91 01-0 (49-7644) 91 01-34 |

AG Kerpen | Postfach 21 60 D-50151 Kerpen | Nordring 2-8 D-50171 Kerpen | (49-2237) 508-0 (49-2237) 524 74 |

AG Kiel | — | Deliusstraße 22 D-24114 Kiel | (49-431) 604-0 (49-431) 604-2850 |

AG Kirchhain | — | Niederrheinische Straße 32 D-35274 Kirchhain | (49-6422) 93 07-0 (49-6422) 93 07-77 |

AG Kirchheim | Postfach 11 52 D-73219 Kirchheim (unter Teck) | Alleenstraße 86 D-73230 Kirchheim (unter Teck) | (49-7021) 97 48-0 (49-7021) 97 48-35 |

AG Kitzingen | Postfach 640 D-97308 Kitzingen | Friedenstraße 3a D-97318 Kitzingen | (49-9321) 70 06-0 (49-9321) 70 06-74 |

AG Kleve | Postfach 14 51 D-47514 Kleve | Schlossberg 1 (Schwanenburg) D-47533 Kleve | (49-2821) 87-0 (49-2821) 87-100 |

AG Koblenz | D-56065 Koblenz | Karmeliterstraße 14 D-56068 Koblenz | (49-261) 102-0 (49-261) 102-1063 |

AG Köln | D-50922 Köln | Luxemburger Straße 101 D-50939 Köln | (49-221) 477-0 (49-221) 477–3333/34 |

AG Königstein | Postfach 11 49 D-61451 Königstein (Taunus) | Gerichtsstraße 2 D-61462 Königstein (Taunus) | (49-6174) 29 03-0 (49-6174) 29 03-33 |

Luxemburgisches Schloss Bugweg 9, Gebäude B D-61462 Königstein (Taunus) | (49-6174) 29 03-0 (49-6174) 29 03-74 |

AG Königswinter | D-53637 Königswinter | Drachenfelsstraße 39 D-53639 Königswinter | (49-2223) 705-0 (49-2223) 288 35 |

AG Königs Wusterhausen | Postfach 11 47 D-15701 Königs Wusterhausen | Schlossplatz 4 D-15711 Königs Wusterhausen | (49-3375) 271-0 (49-33 75) 29 37 81 |

AG Köthen | Postfach 15 56 D-06355 Köthen | Lindenstraße 10a D-06366 Köthen | (49-3496) 422-0 (49-3496) 422-150 |

AG Konstanz | Postfach 10 01 51 D-78401 Konstanz | Untere Laube 12 D-78462 Konstanz | (49-7531) 280-0 (49-7821) 28 32 79 |

AG Korbach | D-34495 Korbach | Hagenstraße 2 D-34497 Korbach | (49-5631) 56 05-0 (49-5631) 56 05-57 |

Postfach 11 09 D-34481 Korbach |

AG Krefeld | D-47792 Krefeld | Nordwall 131 D-47798 Krefeld | (49-2151) 847-0 (49-2151) 8 47-535 |

Postfach 10 10 53 D-47710 Krefeld |

AG Kronach | — | Amtsgerichtsstraße 15 D-96317 Kronach | (49-9261) 60 65-0 (49-9261) 921 74 |

AG Künzelsau | Postfach 12 45 D-74642 Künzelsau | Konsul-Uebele-Straße 12 D-74653 Künzelsau | (49-7940) 91 49-0 (49-7940) 91 49-30 |

AG Kulmbach | — | Kohlenbachstraße 10 D-95326 Kulmbach | (49-9221) 92 10-0 (49-9221) 92 10-11 |

AG Kusel | Postfach 11 61 D-66863 Kusel | Trierer Straße 71 D-66869 Kusel | (49-6381) 914-0 (49-6381) 914-200 |

AG Lahnstein | — | Bahnhofstraße 25 D-56112 Lahnstein | (49-2621) 698-0 (49-2621) 698-151 |

AG Lahr | Postfach 12 40 D-77902 Lahr (Schwarzwald) | Turmstraße 15 D-77933 Lahr (Schwarzwald) | (49-7821) 283-0 (49-7821) 283-2 79 |

AG Lampertheim | Postfach D-68619 Lampertheim | Bürstädter Straße 1 D-68623 Lampertheim | (49-6206) 18 08-0 (49-6206) 18 08-43 |

AG Landau (Isar) | Postfach 29 D-94401 Landau (Isar) | Hochstraße 17 D-94405 Landau (Isar) | (49-9951) 945-0 (49-9951) 945-109 |

AG Landau (Pfalz) | Postfach 15 20 D-76825 Landau (Pfalz) | Marienring 13 D-76829 Landau (Pfalz) | (49-6341) 22-1 (49-6341) 22-490 |

AG Landsberg | D-86896 Landsberg (Lech) | Lechstraße 7 D-86899 Landsberg (Lech) | (49-8191) 108-0 (49-8191) 108-222 |

AG Landshut | — | Maximilianstraße 22 D-84028 Landshut | (49-871) 84-0 (49-871) 84-267 |

AG Landstuhl | Postfach 11 61 D-66841 Landstuhl | Kaiserstraße 55 D-66849 Landstuhl | (49-6371) 931-0 (49-6371) 931-222 |

AG Langen (Hessen) | Postfach 12 60 D-63202 Langen (Hessen) | Zimmerstraße 29 D-63225 Langen (Hessen) | (49-6103) 591-02 (49-6103) 273 07 |

AG Langen (Niedersachsen) | Postfach D-27607 Langen (Kreis Wesermünde) | Debstedter Straße 17 D-27607 Langen (Kreis Wesermünde) | (49-4743) 882-0 (49-4743) 882-38 |

AG Langenburg | Postfach D-74595 Langenburg | Bächlinger Straße 35 D-74595 Langenburg | (49-7905) 91 03-0 (49-7905) 51 64 |

AG Langenfeld | Postfach 11 62 D-40736 Langenfeld (Rheinland) | Hauptstraße 15 D-40764 Langenfeld (Rheinland) | (49-2173) 902-0 (49-2173) 902-110 |

AG Laufen | Postfach 11 55 D-83405 (Oberbayern) | Tittmoninger Straße 32 D-83410 (Oberbayern) | (49-8682) 911-0 (49-8682) 911-82 |

AG Lauterbach | Postfach 141 D-36339 Lauterbach (Hessen) | Königsberger Straße 8 D-36341 Lauterbach (Hessen) | (49-6641) 96 17-0 (49-6641) 626 85 |

AG Lebach | Postfach 11 40 D-66811 Lebach | Saarbrücker Straße 10 D-66822 Lebach | (49-6881) 927-0 (49-6881) 927-140 |

Postfach 11 60 D-66811 Lebach |

AG Leer | Postfach 11 12 D-26761 Leer (Ostfriesland) | Wörde 5 D-26789 Leer (Ostfriesland) | (49-491) 60 01-0 (49-491) 60 01-35 |

AG Lehrte | Postfach 15 80 D-31255 Lehrte | Schlesische Straße 1 D-31275 Lehrte | (49-5132) 826-0 (49-5132) 559 32 |

AG Leipzig | — | Bernhard-Göring-Straße 64 D-04275 Leipzig | (49-341) 49 40-0 (49-341) 49 40-600 |

AG Lemgo | D-32655 Lemgo | Am Lindenhaus 2 D-32657 Lemgo | (49-5261) 257-0 (49-5261) 2 57-291 |

Postfach 120 D-32631 Lemgo |

AG Lennestadt | Postfach 30 60 D-57347 Lennestadt | Lehmbergstraße 50 D-57368 Lennestadt | (49-2721) 92 42-0 (49-2721) 92 42-30 |

AG Leonberg | Postfach 11 52 D-71226 Leonberg | Schlosshof 7 D-71229 Leonberg | (49-7152) 15-1 (49-7152) 15-350 |

AG Leutkirch | Postfach 11 50 D-88291 Leutkirch (Allgäu) | Karlstraße 2 D-88299 Leutkirch (Allgäu) | (49-7561) 825-0 (49-7561) 825-120 |

AG Leverkusen | D-51367 Leverkusen | Gerichtsstraße 9 D-51379 Leverkusen | (49-2171) 491-0 (49-2171) 491-222 |

AG Lichtenfels | — | Kronacher Straße 18 D-96215 Lichtenfels | (49-9571) 95 53-0 (49-9571) 95 53-44 |

AG Limburg | — | Walderdorffstraße 12 D-65549 Limburg (Lahn) | (49-6431) 29 08-0 (49-6431) 29 08-200 |

AG Lindau | Postfach 11 20 D-88101 Lindau (Bodensee) | Stiftsplatz 4 D-88131 Lindau (Bodensee) | (49-8382) 26 07-0 (49-8382) 26 07-67 |

AG Lingen | Postfach 12 40 D-49782 Lingen (Ems) | Burgstraße 28 D-49808 Lingen (Ems) | (49-591) 80 49-0 (49-591) 80 49-49 |

AG Linz | Postfach 77 D-53542 Linz (Rhein) | Am Konvikt 10 D-53545 Linz (Rhein) | (49-2644) 947-0 (49-2644) 947-191 |

AG Lippstadt | D-59553 Lippstadt | Lipperoder Straße 8 D-59555 Lippstadt | (49-2941) 986-0 (49-2941) 986-902 |

Postfach 11 20 D-59521 Lippstadt |

AG Lobenstein | Postfach 121 D-07353 Lobenstein | Mühlgasse 19 C D-07353 Lobenstein | (49-36651) 610-0 (49-36651) 610-10 |

AG Löbau | Postfach 14 51 D-02704 Löbau | Promenadenring 3 D-02708 Löbau | (49-3585) 469-100 (49-3585) 469-116 |

AG Lörrach | D-79537 Lörrach | Bahnhofstraße 4 D-79539 Lörrach | (49-7621) 408-0 (49-7621) 4 08-180 |

Postfach 11 40 D-79501 Lörrach |

AG Luckenwalde | Postfach 1 06 D-14933 Luckenwalde | Lindenallee 16 D-14943 Luckenwalde | (49-3371) 601-0 (49-3371) 63 59 51 |

AG Ludwigsburg | Postfach 145 D-71631 Ludwigsburg | Schorndorfer Straße 39 D-71638 Ludwigsburg | (49-7141) 189 (49-7141) 18 60 50 |

AG Ludwigshafen | Postfach 21 01 25 D-67022 Ludwigshafen (Rhein) | Wittelsbachstraße 10 D-67061 Ludwigshafen (Rhein) | (49-621) 56 16-0 (49-621) 56 16-130 |

AG Ludwigslust | Postfach 70 D-19282 Ludwigslust | Käthe-Kollwitz-Straße 35 D-19288 Ludwigslust | (49-3874) 435-0 (49-3874) 435-100 |

AG Lübbecke | D-32310 Lübbecke | Kaiserstraße 18 D-32312 Lübbecke | (49-5741) 120 01-04 (49-5741) 29 85 75 |

Postfach 11 47 D-32291 Lübbecke |

AG Lübben | Postfach 14 45 D-15904 Lübben | Gerichtsstraße 2/3 D-15907 Lübben | (49-3546) 221-0 (49-3546) 221-265 |

Postfach 14 55 D-15904 Lübben |

AG Lübeck | — | Am Burgfeld 7 D-23568 Lübeck | (49-451) 371-0 (49-451) 371-1523 |

AG Lüdenscheid | Postfach 16 69 D-58505 Lüdenscheid | Philippstraße 29 D-58511 Lüdenscheid | (49-2351) 18 97-0 (49-2351) 271 18 |

AG Lüdinghausen | Postfach 11 34 D-59331 Lüdinghausen | Seppenrader Straße 3 D-59348 Lüdinghausen | (49-2591) 23 07-0 (49-2591) 23 07-60 |

AG Lüneburg | Postfach 13 40 D-21303 Lüneburg | Am Ochsenmarkt 3 D-21335 Lüneburg | (49-4131) 202-1 (49-4131) 202-453 |

AG Lünen | D-44530 Lünen | Spormeckerplatz 5 D-44532 Lünen | (49-2306) 924-5 (49-2306) 924-690/695 |

Postfach 11 80 D-44501 Lünen |

AG Magdeburg | Postfach 39 11 21 D-39135 Magdeburg | Liebknechtstraße 65-91 D-39110 Magdeburg | (49-391) 606-0 (49-391) 606-6005 |

AG Mainz | Postfach 11 80 D-55001 Mainz | Diether-von-Isenburg-Straße D-55116 Mainz | (49-6131) 141-0 (49-6131) 141-6190 |

AG Mannheim | D-68149 Mannheim | Schloss, Westflügel D-68159 Mannheim | (49-621) 292-0 (49-621) 292-2876 |

AG Marbach | Postfach 11 13 D-71666 Marbach (Neckar) | Strohgasse 3 D-71672 Marbach (Neckar) | (49-7144) 85 57-0 (49-7144) 85 57-60 |

AG Marburg | — | Universitätsstraße 48 D-35037 Marburg | (49-6421) 290-0 (49-6421) 290-393 |

AG Marienberg | — | Zschopauer Straße 31 D-09496 Marienberg | (49-3735) 91 08-0 (49-3735) 91 08 30 |

AG Marl | D-45765 Marl | Adolf-Grimme-Straße 3 D-45768 Marl | (49-2365) 513-0 (49-2365) 513-200 |

Postfach 11 60 D-45741 Marl |

AG Marsberg | Postfach 15 55 D-34421 Marsberg | Hauptstraße 3 D-34431 Marsberg | (49-2992) 97 41-0 (49-2992) 97 41-41 |

AG Maulbronn | Postfach 100 D-75430 Maulbronn | Klosterstraße 1 D-75433 Maulbronn | (49-7043) 92 20-0 (49-7043) 403 16 |

AG Mayen | D-56724 Mayen | St. Veit-Straße 38 D-56727 Mayen | (49-2651) 403-0 (49-2651) 403-190 |

AG Medebach | Postfach 11 20 D-59959 Medebach | Marktstraße 2 D-59964 Medebach | (49-2982) 92 17-0 (49-2982) 92 17-33 |

AG Meinerzhagen | Postfach 11 61 D-58527 Meinerzhagen | Gerichtsstraße 14 D-58540 Meinerzhagen | (49-2354) 92 31-0 (49-2354) 52 07 |

AG Meiningen | Postfach 101 D-98603 Meiningen | Lindenallee 15 D-98617 Meiningen | (49-3693) 509-0 (49-3693) 509-205 |

AG Meißen | Postfach 101 D-01653 Meißen | Domplatz 3 D-01662 Meißen | (49-3521) 47 02-0 (49-3521) 47 02-60 |

AG Meldorf | Postfach 824 D-25697 Meldorf | Domstraße 1 D-25704 Meldorf | (49-4832) 87-0 (49-4832) 87-355 |

AG Melsungen | — | Kasseler Straße 29 D-34212 Melsungen | (49-5661) 706-0 (49-5661) 706-133 |

AG Memmingen | — | Buxacher Straße 6 D-87700 Memmingen | (49-8331) 105-0 (49-8331) 105-245 |

AG Menden | Postfach 22 56 D-58682 Menden (Sauerland) | Heimkerweg 7 D-58706 Menden (Sauerland) | (49-2373) 95 92-0 (49-2373) 95 92-40 |

AG Meppen | Postfach 12 53 D-49702 Meppen | Obergerichtsstraße 20 D-49716 Meppen | (49-5931) 159-02 (49-5931) 159-202 |

AG Merseburg | Postfach 11 54 D-06201 Merseburg | Kloster 4 D-06217 Merseburg | (49-3461) 281-0 (49-3461) 21 20 07 |

AG Merzig | — | Wilhelmstraße 2 D-66663 Merzig | (49-6861) 703-0 (49-6861) 703-229 |

AG Meschede | Postfach 11 52 D-59851 Meschede | Steinstraße 35 D-59872 Meschede | (49-291) 29 03-0 (49-291) 29 03-29 |

AG Mettmann | Postfach 30 01 01 D-40813 Mettmann | Gartenstraße 5 + 7 D-40822 Mettmann | (49-2104) 774-0 (49-2104) 774-170 |

AG Michelstadt | Postfach 32 20 D-64713 Michelstadt | Erbacher Straße 47 D-64720 Michelstadt | (49-6061) 708-0 (49-6061) 708-68 |

AG Miesbach | Postfach 301 D-83712 Miesbach | Rosenheimer Straße 16 D-83714 Miesbach | (49-8025) 28 09-0 (49-8025) 28 09-45 |

AG Minden | D-32420 Minden | Königswall 8 D-32423 Minden | (49-571) 88 86-0 (49-571) 88 86-248/699 |

Postfach 20 60 D-32377 Minden |

AG Mölln | Postfach 11 20 D-23871 Mölln | Lindenweg 8 D-23879 Mölln | (49-4542) 85 94-0 (49-4542) 85 94-37 |

AG Mönchengladbach | Postfach 10 16 20 D-41016 Mönchengladbach | Hohenzollernstraße 157 D-41061 Mönchengladbach | (49-2161) 276-0 (49-2161) 276-488 |

AG Moers | Postfach 11 40 D-47401 Moers | Haagstraße 7 D-47441 Moers | (49-2841) 18 06-0 (49-2841) 18 06-3014 |

AG Monschau | Postfach 20 D-52153 Monschau | Laufenstraße 38 D-52156 Monschau | (49-2472) 99 07-0 (49-2472) 25 23 |

AG Montabaur | Postfach 13 65 D-56403 Montabaur | Bahnhofstraße 47 D-56410 Montabaur | (49-2602) 151-0 (49-2602) 151-151 |

AG Mosbach | D-74819 Mosbach | Hauptstraße 110 D-74821 Mosbach | (49-6261) 87-0 (49-6261) 87-460 |

Postfach 13 64 D-74803 Mosbach |

AG Mühldorf | Postfach 20 01 43 D-84441 Mühldorf (Inn) | Innstraße 1 D-84453 Mühldorf (Inn) | (49-8631) 61 06-0 (49-8631) 61 06-80 |

AG Mühlhausen | Postfach 150 D-99964 Mühlhausen | Untermarkt 17 D-99974 Mühlhausen | (49-3601) 4994-0 (49-3601) 4994-44 |

AG Mülheim | Postfach 10 01 62 D-45466 Mülheim (Ruhr) | Georgstraße 13 D-45468 Mülheim (Ruhr) | (49-208) 45 09-0 (49-208) 45 09-100 |

AG Müllheim | — | Werderstraße 37 D-79379 Müllheim | (49-7631) 189-01 (49-7631) 189-238 |

AG München | D-80315 München | Justizgebäude Pacellistraße 5 D-80333 München | (49-89) 55 97-0 (49-89) 55 97-1862 |

AG Münsingen | Postfach 12 30 D-72522 Münsingen | Schlosshof 3 D-72525 Münsingen | (49-7381) 18 05-83 (49-7381) 18 05-11 |

AG Münster | Postfach 61 65 D-48136 Münster (Westfalen) | Gerichtsstraße 2-6 D-48149 Münster (Westfalen) | (49-251) 494-1 (49-251) 494-580 |

AG Nagold | Postfach 11 52 D-72191 Nagold | Bahnhofstraße 31 D-72202 Nagold | (49-7452) 83 72-0 (49-7452) 83 72-50 |

AG Nauen | Postfach 1 46 32 D-14641 Nauen | Paul-Jerchel-Straße 9 D-14641 Nauen | (49-3321) 44 52-0 (49-3321) 45 53 47 |

AG Naumburg | Postfach 13 54 D-06603 Naumburg | Domplatz 10a D-06618 Naumburg | (49-3445) 28-0 (49-3445) 28-2615 |

AG Neresheim | Postfach D-73448 Neresheim | Hauptstraße 2 D-73450 Neresheim | (49-7326) 96 18-0 (49-7326) 96 18-25 |

AG Nettetal | Postfach 11 63 D-41301 Nettetal | Steegerstraße 61 D-41334 Nettetal | (49-2153) 91 51-0 (49-2153) 91 51-11 |

AG Neubrandenburg | Postfach 19 04 D-17009 Neubrandenburg | Friedrich-Engels-Ring 19 D-17033 Neubrandenburg | (49-395) 54 44-0 (49-395) 54 44-425 |

AG Neuburg | D-86616 Neuburg (Donau) | Ottheinrich-Platz A 1 D-86633 Neuburg (Donau) | (49-8431) 588-0 (49-8431) 588-250 |

AG Neumarkt | — | Residenzplatz 1 D-92318 Neumarkt (Oberpfalz) | (49-9181) 409-0 (49-9181) 409-16 |

AG Neumünster | D-24531 Neumünster | Boostedter Straße 26 D-24534 Neumünster | (49-4321) 940-0 (49-4321) 940-299 |

AG Neunkirchen | Postfach 11 04 D-66511 Neunkirchen | Knappschaftsstraße 16 D-66538 Neunkirchen | (49-6821) 106-01 (49-6821) 106-100 |

AG Neuruppin | Postfach 13 52 D-16802 Neuruppin | Karl-Marx-Straße 18a D-16816 Neuruppin | (49-3391) 395-0 (49-3391) 28 32 |

AG Neuss | Postfach 10 03 54 D-41403 Neuss | Breite Straße 48 D-41460 Neuss | (49-2131) 289-0 (49-2131) 289-181 |

AG Neustadt (Aisch) | Postfach 12 40 D-91402 Neustadt (Aisch) | Bamberger Straße 28 D-91413 Neustadt (Aisch) | (49-9161) 784-0 (49-9161) 784-84 |

AG Neustadt (am Rübenberge) | Postfach 31 61 D-31533 Neustadt (am Rübenberge) | Schlossstraße 7 D-31535 Neustadt (am Rübenberge) | (49-5032) 969-0 (49-5032) 969-120 |

AG Neustadt (Weinstraße) | Postfach 10 01 62 D-67401 Neustadt (Weinstraße) | Robert-Stolz-Straße 20 D-67433 Neustadt (Weinstraße) | (49-6321) 401-0 (49-6321) 401-291 |

AG Neustrelitz | Postfach 13 48 D-17223 Neustrelitz | Töpferstraße 13a D-17235 Neustrelitz | (49-3981) 255-0 (49-3981) 255-199 |

AG Neu-Ulm | Postfach 23 40 D-89213 Neu-Ulm | Schützenstraße 17 D-89231 Neu-Ulm | (49-731) 707 93-0 (49-731) 707 93-48 |

AG Neuwied | D-56562 Neuwied | Hermannstraße 39 D-56564 Neuwied | (49-2631) 89 99-0 (49-2631) 89 99-200 |

AG Nidda | Postfach 11 40 D-63658 Nidda | Schlossgasse 23 D-63667 Nidda | (49-6403) 80 03-0 (49-6403) 80 03-29 |

AG Niebüll | Postfach 11 40 D-25891 Niebüll | Sylter Bogen 1a D-25899 Niebüll | (49-4661) 609-0 (49-4661) 609-251 |

AG Nienburg | Postfach 11 12 D-31561 Nienburg (Weser) | Schlossplatz 1 D-31582 Nienburg (Weser) | (49-5021) 60 18-0 (49-5021) 60 18-60 |

AG Nördlingen | Postfach 11 11 D-86711 Nördlingen | Tändelmarkt 5 D-86720 Nördlingen | (49-9081) 21 09-0 (49-9081) 21 09-90 |

AG Norden | Postfach 440 D-26494 Norden | Norddeicher Straße 1 D-26506 Norden | (49-4931) 18 09-01 (49-4931) 18 09-18 |

AG Nordenham | Postfach 11 64 D-26941 Nordenham | Bahnhofstraße 56 D-26954 Nordenham | (49-4731) 946-0 (49-4731) 946-323 |

Postfach 11 65 D-26941 Nordenham |

AG Norderstedt | — | Rathausallee 80 D-22846 Norderstedt | (49-40) 526 06-0 (49-40) 526 06-222 |

AG Nordhausen | Postfach 107 D-99721 Nordhausen | Rudolf-Breitscheid-Straße 6 D-99734 Nordhausen | (49-3631) 422-0 (49-3631) 422-10 |

AG Nordhorn | Postfach 11 29 D-48501 Nordhorn | Seilerbahn 15 D-48529 Nordhorn | (49-5921) 701-0 (49-5921) 701-17 |

AG Northeim | Postfach 11 25 D-37141 Northeim | Bahnhofstraße 31 D-37154 Northeim | (49-5551) 962-0 (49-5551) 962-114 |

AG Nürnberg | D-90327 Nürnberg | Fürther Straße 110 D-90429 Nürnberg | (49-911) 321-2655 (49-911) 321-2617 |

AG Nürtingen | Postfach D-72601 Nürtingen | Neuffener Straße 28 D-72622 Nürtingen | (49-7022) 92 25-0 (49-7022) 92 25-158 |

AG Oberhausen | Postfach 10 01 20 D-46001 Oberhausen | Friedensplatz 1 D-46045 Oberhausen | (49-208) 85 86-1 (49-208) 85 86-218 |

AG Oberkirch | — | Hauptstraße 48 D-77704 Oberkirch | (49-7802) 93 75-0 (49-7802) 93 75-20 |

AG Obernburg | Postfach 11 01 63 D-63777 Obernburg (Main) | Römerstraße 80 D-63785 Obernburg (Main) | (49-6022) 628-0 (49-6022) 628-222 |

AG Oberndorf | Postfach 13 20 D-78722 Oberndorf (Neckar) | Mauserstraße 28 D-78727 Oberndorf (Neckar) | (49-7423) 815-0 (49-7423) 821 66 |

AG Öhringen | Postfach 11 09 D-74601 Öhringen | Karlsvorstadt 18 D-74613 Öhringen | (49-7941) 604-0 (49-7941) 370 01 |

AG Offenbach | Postfach 10 10 00 D-63063 Offenbach (Main) | Kaiserstraße 16 D-63065 Offenbach (Main) | (49-69) 80 57-1 (49-69) 80 57-443 |

AG Offenburg | — | Hindenburgstraße 5 D-77654 Offenburg | (49-781) 933-0 (49-781) 933-1089 |

AG Oldenburg (Holstein) | Postfach 11 51 D-23751 Oldenburg (Holstein) | Göhler Straße 90 D-23758 Oldenburg (Holstein) | (49-4361) 624-0 (49-4361) 805 76 |

AG Oldenburg (Oldenburg) | Postfach 24 71 D-26014 Oldenburg (Oldenburg) | Elisabethstraße 8 D-26135 Oldenburg (Oldenburg) | (49-441) 220-0 (49-441) 220-1300 |

AG Olpe | Postfach 11 20 D-57441 Olpe | Bruchstraße 32 D-57462 Olpe | (49-2761) 804-0 (49-2761) 804-111 |

AG Oranienburg | Postfach 10 02 55 D-16502 Oranienburg | Berliner Straße 38 D-16515 Oranienburg | (49-3301) 816-300 (49-3301) 33 23 |

AG Oschatz | — | Brüderstraße 5 D-04758 Oschatz | (49-3435) 90 18-0 (49-3435) 92 13 52 |

AG Oschersleben | Postfach 12 30 D-39382 Oschersleben | Gartenstraße 1 D-39387 Oschersleben | (49-3949) 910-6 (49-3949) 910-700 |

AG Osnabrück | Postfach 11 51 D-49001 Osnabrück | Kollegienwall 29/31 D-49074 Osnabrück | (49-541) 315-0 (49-541) 315-216 |

AG Osterburg | Postfach D-39601 Osterburg | Düsedauerstraße 4 D-39606 Osterburg | (49-3937) 22 01-0 (49-3937) 22 01-10 |

AG Osterholz-Scharmbeck | Postfach 11 03 D-27701 Osterholz-Scharmbeck | Klosterplatz 1 D-27711 Osterholz-Scharmbeck | (49-4791) 305-0 (49-4791) 305-49 |

AG Osterode | Postfach 11 31 D-37501 Osterode (Harz) | Amtshof 20 D-37520 Osterode (Harz) | (49-5522) 50 02-0 (49-5522) 50 02-20 |

AG Otterndorf | Postfach 11 62 D-21758 Otterndorf | Am Großen Specken 6 D-21762 Otterndorf | (49-4751) 902-02 (49-4751) 902-37 |

AG Ottweiler | Postfach 13 61 D-66560 Ottweiler | Reiherswaldweg 2 D-66564 Ottweiler | (49-6824) 309-0 (49-6824) 309-49 |

AG Paderborn | D-33095 Paderborn | Am Bogen 2-4 D-33098 Paderborn | (49-5251) 126-0 (49-5251) 126-360 |

AG Papenburg | Postfach 11 52 D-26851 Papenburg (Ems) | Hauptkanal links Nr. 28 D-26871 Papenburg (Ems) | (49-4961) 924-0 (49-4961) 924-155 |

AG Parchim | Postfach D-19363 Parchim | Am Moltkeplatz 2 D-19370 Parchim | (49-3871) 729-0 (49-3871) 729-19 |

AG Pasewalk | Postfach 12 31 D-17302 Pasewalk | Grünstraße 11a D-17309 Pasewalk | (49-3973) 20 64-0 (49-3973) 21 06 84 |

AG Passau | D-94030 Passau | Schustergasse 4 D-94032 Passau | (49-851) 394-0 (49-851) 394-300 |

AG Peine | Postfach 11 01 D-31201 Peine | Am Amthof 2-6 D-31224 Peine | (49-5171) 705-0 (49-5171) 183 99 |

AG Perleberg | Postfach 47 D-19341 Perleberg | Lindenstraße 12 D-19348 Perleberg | (49-3876) 717-0 (49-3876) 61 45 29 |

AG Pfaffenhofen | D-85266 Pfaffenhofen (Ilm) | Ingolstädter Straße 45 D-85276 Pfaffenhofen (Ilm) | (49-8441) 756-0 (49-8441) 756-58 |

AG Pforzheim | Postfach 340 D-75103 Pforzheim | Lindenstraße 8 D-75175 Pforzheim | (49-7231) 309-0 (49-7231) 309-350 |

AG Philippsburg | Postfach 12 40 D-76653 Philippsburg | Marktplatz 8 D-76661 Philippsburg | (49-7256) 93 11-0 (49-7256) 93 11-50 |

AG Pinneberg | Postfach 11 49 D-25401 Pinneberg | Bahnhofstraße 17 D-25421 Pinneberg | (49-4101) 503-0 (49-4101) 503-262 |

AG Pirmasens | Postfach 11 65 D-66921 Pirmasens | Bahnhofstraße 22-26 D-66953 Pirmasens | (49-6331) 871-1 (49-6331) 871-245 |

AG Pirna | Postfach 2 D-01784 Pirna | Schlosshof 7 D-01796 Pirna | (49-3501) 765-0 (49-3501) 765-150 |

AG Plauen | Postfach 701 D-08502 Plauen | Europaratstraße 13 D-08523 Plauen | (49-3741) 10-0 (49-3741) 10-1404 |

AG Plettenberg | Postfach 11 09 D-58811 Plettenberg | An der Lohmühle 5 D-58840 Plettenberg | (49-2391) 81 39-0 (49-2391) 81 39-39 |

AG Plön | Postfach 187 D-24302 Plön | Lütjenburger Straße 48 D-24306 Plön | (49-4522) 745-0 (49-4522) 745-198 |

AG Pößneck | Postfach 178 D-07374 Pößneck | Bahnhofstraße 18 D-07381 Pößneck | (49-3647) 4268-0 (49-3647) 4268-60 |

AG Potsdam | Postfach 60 09 51 D-14409 Potsdam | Hegelallee 8 D-14467 Potsdam | (49-331) 28 75-0 (49-331) 29 27 48 |

AG Prenzlau | Postfach 11 51 D-17281 Prenzlau | Baustraße 37 D-17291 Prenzlau | (49-39 84) 861-0 (49-39 84) 861-300 |

AG Prüm | Postfach 11 40 D-54592 Prüm | Teichstraße 18 D-54595 Prüm | (49-6551) 941-0 (49-6551) 941-100 |

AG Quedlinburg | Postfach 12 51 D-06473 Quedlinburg | Halberstädter Straße 45 D-06484 Quedlinburg | (49-3946) 710 (49-3946) 711 68 |

AG Radolfzell | Postfach 12 20 D-78302 Radolfzell (Bodensee) | Seetorstraße 5 D-78315 Radolfzell (Bodensee) | (49-7732) 983 10-0 (49-7732) 584 95 |

AG Rahden | Postfach 109 D-32362 Rahden | Lange Straße 18 D-32369 Rahden | (49-5771) 91 04-0 (49-5771) 91 04-99 |

AG Rastatt | Postfach 11 52 D-76401 Rastatt | Herrenstraße 18 D-76437 Rastatt | (49-7222) 978-0 (49-7222) 978-423 |

AG Rathenow | Postfach 13 64 D-14703 Rathenow | Bahnhofstraße 19 D-14712 Rathenow | (49-3385) 580-0 (49-3385) 580-180 |

AG Ratingen | Postfach 10 11 13 D-40831 Ratingen | Düsseldorfer Straße 54 D-40878 Ratingen | (49-2102) 10 09-0 (49-2102) 10 09-103 |

AG Ratzeburg | Postfach 11 29 D-23902 Ratzeburg | Herrenstraße 11 D-23909 Ratzeburg | (49-4541) 86 33-0 (49-4541) 86 33-80 |

AG Ravensburg | — | Herrenstraße 42 D-88212 Ravensburg | (49-751) 806-0 (49-751) 806-2400 |

AG Recklinghausen | D-45655 Recklinghausen | Reitzensteinstraße 17 D-45657 Recklinghausen | (49-2361) 585-0 (49-2361) 5 85-300 |

Postfach 10 01 61 D-45601 Recklinghausen |

AG Regensburg | D-93066 Regensburg | Augustenstraße 3 D-93049 Regensburg | (49-941) 20 03-464 (49-941) 20 03-469 |

AG Reinbek | Postfach 11 29 D-21451 Reinbek | Parkallee 6 D-21465 Reinbek | (49-40) 727 59-0 (49-40) 727 59-115 |

AG Remscheid | D-42849 Remscheid | Alleestraße 119 D-42853 Remscheid | (49-2191) 796-0 (49-2191) 7 96-150 |

Postfach 10 01 64 D-42801 Remscheid |

AG Rendsburg | — | Königstraße 17 D-24768 Rendsburg | (49-4331) 139-0 (49-4331) 139-200 |

AG Reutlingen | Postfach 30 61 D-72764 Reutlingen | Gartenstraße 40 D-72764 Reutlingen | (49-7121) 940-0 (49-7121) 940-3108 |

AG Rheda-Wiedenbrück | Postfach 11 49 D-33372 Rheda-Wiedenbrück | Ostenstraße 3 D-33378 Rheda-Wiedenbrück | (49-5242) 92 78-0 (49-5242) 92 78-99 |

AG Rheinbach | Postfach 13 40 D-53350 Rheinbach | Schweigelstraße 30 D-53359 Rheinbach | (49-2226) 801-0 (49-2226) 801-422 |

AG Rheinberg | D-47493 Rheinberg | Rheinstraße 67 D-47495 Rheinberg | (49-2843) 173-0 (49-2843) 173-78 |

AG Rheine | Postfach 11 54 D-48401 Rheine | Salzbergener Straße 29 D-48431 Rheine | (49-5971) 40 05-0 (49-5971) 40 05-20 |

AG Ribnitz-Damgarten | Postfach 10 92 D-18301 Ribnitz-Damgarten | Scheunenweg 10 D-18311 Ribnitz-Damgarten | (49-3821) 873-0 (49-3821) 873-190 |

AG Riedlingen | Postfach D-88491 Riedlingen | Kirchstraße 20 D-88499 Riedlingen | (49-7371) 187-0 (49-7371) 187-212 |

AG Riesa | Postfach 64 D-01572 Riesa | Lauchhammer-Straße 10 D-01591 Riesa | (49-3525) 74 51-0 (49-3523) 74 51-11 |

AG Rinteln | Postfach 11 80 D-31721 Rinteln | Ostertorstraße 3 D-31737 Rinteln | (49-5751) 95 37-0 (49-5751) 95 37-34 |

AG Rockenhausen | Postfach 11 63 D-67801 Rockenhausen | Kreuznacher Straße 37 D-67806 Rockenhausen | (49-6361) 914-0 (49-6361) 914-111 |

AG Rosenheim | Postfach 11 89 D-83013 Rosenheim | Bismarckstraße 1 D-83022 Rosenheim | (49-8031) 80 74-0 (49-8031) 80 74-200 |

AG Rostock | Postfach 10 10 38 D-18002 Rostock | Zochstraße D-18057 Rostock | (49-381) 49 57-0 (49-381) 49 57-142 |

AG Rotenburg (Fulda) | Postfach 11 50 D-36187 Rotenburg a. d. Fulda | Weidenberggasse 1 D-36199 Rotenburg a. d. Fulda | (49-6623) 815-0 (49-6623) 815-45 |

AG Rotenburg (Wümme) | Postfach 11 40 D-27341 Rotenburg (Wümme) | Am Pferdemarkt 6 D-27356 Rotenburg (Wümme) | (49-4261) 704-0 (49-4261) 704-70 |

AG Rottenburg | Postfach 149 D-72102 Rottenburg (Neckar) | Obere Gasse 44 D-72108 Rottenburg (Neckar) | (49-7472) 98 60-0 (49-7472) 98 60-49 |

AG Rottweil | Postfach 13 54 D-78613 Rottweil | Königstraße 20 D-78628 Rottweil | (49-741) 243-0 (49-741) 243-2345 |

AG Rudolstadt | Postfach 208 D-07395 Rudolstadt | Marktstraße 54 D-07407 Rudolstadt | |

AG Rüdesheim | Postfach 12 20 D-65377 Rüdesheim am Rhein | Gerichtsstraße 9 D-65385 Rüdesheim am Rhein | (49-6722) 90 40-0 (49-6722) 90 40-40 |

AG Rüsselsheim | Postfach 11 62 D-65424 Rüsselsheim | Johann-Sebastian-Bach-Straße 45 D-65428 Rüsselsheim | (49-6142) 203-0 (49-6142) 203-100 |

AG Saalfeld | Postfach 20 53 D-07306 Saalfeld | Beulwitzer Straße 10 D-07318 Saalfeld | (49-3671) 5745-0 (49-3671) 5745-50 |

AG Saarbrücken | D-66104 Saarbrücken | Franz-Josef-Röder-Straße 13 D-66119 Saarbrücken | (49-681) 501-05 (49-681) 5 01-5600 |

Postfach 10 15 52 D-66015 Saarbrücken |

AG Saarburg | Postfach 12 61 D-54432 Saarburg | Graf-Siegfried-Straße 56 D-54439 Saarburg | (49-6581) 91 49-0 (49-6581) 91 49-40 |

AG Saarlouis | Postfach 11 30 D-66711 Saarlouis | Prälat-Subtil-Ring 10 D-66740 Saarlouis | (49-6831) 445-0 (49-6831) 445-211 |

AG Salzgitter | Postfach 10 01 45 D-38201 Salzgitter | Joachim-Campe-Straße 15 D-38226 Salzgitter | (49-5341) 40 94-0 (49-5341) 40 94-26 |

AG Salzwedel | Postfach 11 41 D-29401 Salzwedel | Burgstraße 68 D-29410 Salzwedel | (49-3901) 844-0 (49-3901) 844-149 |

AG Sangerhausen | Postfach 10 12 12 D-06512 Sangerhausen | Markt 3 D-06526 Sangerhausen | (49-3464) 253-0 (49-3464) 253-101 |

AG Sankt Blasien | Postfach 12 06 D-79830 Sankt Blasien | Am Kurgarten 15 D-79837 Sankt Blasien | (49-7672) 9312–0 (49-7672) 9312-30 |

AG Sankt Goar | Postfach 11 52 D-56325 Sankt Goar | Bismarckweg 3-4 D-56329 Sankt Goar | (49-6741) 910-0 (49-6741) 910-260 |

AG Sankt Ingbert | Postfach 11 20 D-66361 Sankt Ingbert | Ensheimer Straße 2 D-66386 Sankt Ingbert | (49-6894) 984-03 (49-6894) 984-202 |

AG Sankt Wendel | Postfach 11 40 D-66591 Sankt Wendel | Schorlemer Straße 33 D-66606 Sankt Wendel | (49-6851) 908-0 (49-6851) 708 32 |

AG Schleiden | Postfach 11 20 D-53929 Schleiden | Marienplatz 10 D-53937 Schleiden | (49-2444) 95 07-0 (49-2444) 552 |

AG Schleswig | Postfach 11 20 D-24821 Schleswig | Lollfuß 78 D-24837 Schleswig | (49-4621) 815-0 (49-4621) 815-311 |

AG Schlüchtern | Postfach 11 54 D-36371 Schlüchtern | Dreibrüderstraße 10 D-36381 Schlüchtern | (49-6661) 158-0 (49-6661) 158-40 |

AG Schmalkalden | Postfach 251 D-98566 Schmalkalden | Hoffnung 30 D-98574 Schmalkalden | (49-3683) 6960-0 (49-3683) 6960-69 |

AG Schmallenberg | Postfach 22 02 D-57382 Schmallenberg | Im Ohle 6 D-57392 Schmallenberg | (49-2974) 96 26-0 (49-2974) 10 14 |

AG Schönau | — | Friedrichstraße 24 D-79677 Schönau (Schwarzwald) | (49-7673) 91 13-0 (49-7673) 91 13-20 |

AG Schönebeck | Postfach 15 51 D-39212 Schönebeck | Friedrichstraße 96 D-39218 Schönebeck | (49-3928) 782-0 (49-3928) 782-144 |

AG Schopfheim | Postfach 13 12 D-79643 Schopfheim | Hauptstraße 16 D-79650 Schopfheim | (49-7622) 67 77-0 (49-7622) 67 77-67 |

AG Schorndorf | — | Burgschloss D-73614 Schorndorf | (49-7181) 601-0 (49-7181) 601-400 |

AG Schwabach | D-91124 Schwabach | Weißenburger Straße 8 D-91126 Schwabach | (49-9122) 18 07-0 (49-9122) 18 07-99 |

AG Schwäbisch Gmünd | Postfach 11 20 D-73501 Schwäbisch Gmünd | Rektor-Klaus-Straße 21 D-73525 Schwäbisch Gmünd | (49-7171) 602-0 (49-7171) 602-571 |

AG Schwäbisch Hall | Postfach 10 01 20 D-74501 Schwäbisch Hall | Unterlimpurger Straße 8 D-74523 Schwäbisch Hall | (49-791) 752-0 (49-791) 79 45 |

AG Schwalmstadt | Postfach 11 61 D-34601 Schwalmstadt | Steinkautsweg 2 D-34613 Schwalmstadt | (49-6691) 96 43-0 (49-6691) 96 43-96 |

AG Schwandorf | D-92419 Schwandorf | Kreuzbergstraße 19 D-92421 Schwandorf | (49-9431) 383-33 (49-9431) 383-60 |

AG Schwarzenbek | Postfach 11 20 D-21484 Schwarzenbek | Möllner Straße 20 D-21493 Schwarzenbek | (49-4151) 802-0 (49-4151) 802-299 |

AG Schwedt | Postfach 1 01 64 D-16284 Schwedt (Oder) | Paul-Meyer-Straße 8 D-16303 Schwedt (Oder) | (49-3332) 539-0 (49-3332) 539-153 |

AG Schweinfurt | Postfach 40 40 D-97420 Schweinfurt | Rüfferstraße 1 D-97421 Schweinfurt | (49-9721) 542-0 (49-9721) 542-190 |

AG Schwelm | D-58330 Schwelm | Schulstraße 5 D-58332 Schwelm | (49-2326) 498-0 (49-2326) 498-169 |

Postfach 220 D-58315 Schwelm |

AG Schwerin | Postfach 01 10 43 D-19010 Schwerin | Demmlerplatz 1-2 D-19053 Schwerin | (49-385) 74 15-0 (49-385) 74 15-200 |

AG Schwerte | Postfach 11 69 D-58206 Schwerte | Hagener Straße 40 D-58239 Schwerte | (49-2304) 240 08-0 (49-2304) 230 07 |

AG Schwetzingen | D-68721 Schwetzingen | Zeyherstraße 6 D-68723 Schwetzingen | (49-6202) 81-0 (49-6202) 81-336 |

Postfach 12 80 D-68702 Schwetzingen |

AG Seesen | Postfach 11 51 D-38711 Seesen | Wilhelmsplatz 1 D-38723 Seesen | (49-5381) 786-0 (49-5381) 786-200 |

AG Seligenstadt | D-63487 Seligenstadt | Giselastraße 1 D-63500 Seligenstadt | (49-6182) 931-0 (49-6182) 931-101 |

AG Senftenberg | Postfach 10 00 68 D-01956 Senftenberg | Steindamm 8 D-01968 Senftenberg | (49-3573) 704-0 (49-3573) 704-354 |

AG Siegburg | D-53719 Siegburg | Neue Poststraße 16 D-53721 Siegburg | (49-2241) 305-0 (49-2241) 305-499 |

AG Siegen | Postfach 10 12 52 D-57012 Siegen | Berliner Straße 21-22 D-57072 Siegen | (49-271) 33 73-0 (49-271) 33 73-449 |

AG Sigmaringen | Postfach 11 54 D-72481 Sigmaringen | Karlstraße 17 D-72488 Sigmaringen | (49-7571) 104-0 (49-7571) 104-877 |

AG Simmern | Postfach 3 27 D-55463 Simmern (Hunsrück) | Schulstraße 5 D-55469 Simmern (Hunsrück) | (49-6761) 95 35-0 (49-6761) 95 35-55 |

AG Singen | D-78221 Singen (Hohentwiel) | Erzbergerstraße 28 D-78224 Singen (Hohentwiel) | (49-7731) 40 01-0 (49-7731) 40 01-83 |

Postfach 14 40 D-78213 Singen (Hohentwiel) |

AG Sinsheim | — | Werderstraße 12 D-74889 Sinsheim | (49-7261) 151-0 (49-7261) 151-101 |

AG Sinzig | Postfach 11 90 D-53475 Sinzig | Barbarossastraße 21 D-53489 Sinzig | (49-2642) 97 74-0 (49-2642) 97 74-50 |

AG Sömmerda | Postfach 47 D-99601 Sömmerda | Stadtring 17 D-99610 Sömmerda | (49 3634) 3707-0 (49 3634) 3707-40 |

AG Soest | Postfach 11 18 D-59491 Soest | Nöttenstraße 28 D-59494 Soest | (49-2921) 398-0 (49-2921) 398-44 |

AG Solingen | Postfach 10 12 64 D-42648 Solingen | Goerdelerstraße 10 D-42651 Solingen | (49-212) 22 00-0 (49-212) 22 00-222 |

AG Soltau | Postfach 11 44 D-29601 Soltau | Rühberg 13-15 D-29614 Soltau | (49-5191) 695-0 (49-5191) 695-200 |

AG Sondershausen | Postfach 102 D-99702 Sondershausen | Ulrich-von-Hutten-Straße 2 D-99706 Sondershausen | (49-3632) 7066-0 (49-3632) 7066-99 |

AG Sonneberg | — | Untere Marktstraße 2 D-96515 Sonneberg | (49-3675) 822-0 (49-3675) 822-222 |

AG Spaichingen | — | Hauptstraße 72 D-78549 Spaichingen | (49-7424) 95 58-0 (49-7424) 95 58-33 |

AG Speyer | Postfach 11 03 D-67321 Speyer | Wormser Straße 41 D-67346 Speyer | (49-6232) 609-0 (49-6232) 609-107 |

AG Springe | Postfach 10 01 08 D-31813 Springe | Zum Oberntor 2 D-31832 Springe | (49-5041) 20 31-0 (49-5041) 20 31-90 |

AG Stade | Postfach 11 51 D-21651 Stade | Wilhadikirchhof 1 D-21682 Stade | (49-4141) 107-1 (49-4141) 107-213 |

AG Stadthagen | Postfach 12 51 D-31653 Stadthagen | Enzerstaße 12 D-31655 Stadthagen | (49-5721) 786-0 (49-5721) 69 93 |

AG Stadtroda | Postfach 150 D-07641 Stadtroda | Schlossstraße 2 D-07646 Stadtroda | (49-36428) 46-8 (49-36428) 46-639 |

AG Starnberg | Postfach 11 01 D-82317 Starnberg | Otto-Gaßner-Straße 2 D-82319 Starnberg | (49-8151) 367-0 (49-8151) 367-184 |

AG Staufen | Postfach 11 63 D-79216 Staufen (Breisgau) | Hauptstraße 9 D-79219 Staufen (Breisgau) | (49-7633) 95 00-0 (49-7633) 50 01 25 |

AG Steinfurt | D-48563 Steinfurt | Gerichtsstraße 2 D-48565 Steinfurt | (49-2551) 66-0 (49-2551) 66-155 |

Postfach 11 40 D-48541 Steinfurt |

AG Stendal | Postfach 10 11 55 D-39551 Stendal | Scharnhorststraße 40 D-39576 Stendal | (49-3931) 58-0 (49-3931) 58-2000 |

AG Stockach | — | Tuttlinger Straße 8 D-78333 Stockach | (49-7771) 93 82-0 (49-7771) 93 82-40 |

AG Stollberg | Postfach 12 29 D-09362 Stollberg | Hauptmarkt 10 D-09366 Stollberg | (49-37296) 767-0 (49-37296) 767-18 |

AG Stolzenau | Postfach 11 42 D-31586 Stolzenau | Weserstraße 8 D-31592 Stolzenau | (49-5761) 709-0 (49-5761) 709-33 |

AG Stralsund | Postfach 22 51 D-18409 Stralsund | Bielkenhagen 9 D-18439 Stralsund | (49-3831) 257-300 (49-3831) 257-456 |

AG Straubing | Postfach 152 D-94301 Straubing | Kolbstraße 11 D-94315 Straubing | (49-9421) 949-704 (49-9421) 949-750 |

AG Strausberg | D-15331 Strausberg | Klosterstraße 13 D-15344 Strausberg | (49-3341) 33 12-0 (49-3341) 33 12-237 |

AG Stuttgart | Postfach 10 60 08 D-70049 Stuttgart | Hauffstraße 5 D-70190 Stuttgart | (49-711) 921-0 (49-711) 921-3300 |

Lieferanschrift: Am Neckartor 22 D-70190 Stuttgart |

AG Stuttgart-Bad Cannstatt | Postfach D-70331 Stuttgart | Badstraße 23 D-70372 Stuttgart | (49-711) 50 04-0 (49-711) 50 04-185 |

AG Suhl | Postfach 362 D-98503 Suhl | Rimbachstraße 30 D-98527 Suhl | (49-3681) 375-0 (49-3681) 375-409 |

AG Sulingen | Postfach 13 20 D-27224 Sulingen | Lange Straße 56 D-27232 Sulingen | (49-4271) 806-0 (49-4271) 806-39 |

AG Syke | Postfach 11 65 D-28845 Syke | Amtshof 2 D-28857 Syke | (49-4242) 165-0 (49-4242) 165-59 |

AG Tauberbischofsheim | Postfach 12 27 D-97932 Tauberbischofsheim | Schmiederstraße 22 D-97941 Tauberbischofsheim | (49-9341) 94 98-0 (49-9341) 94 98-34 |

AG Tecklenburg | Postfach 11 20 D-49537 Tecklenburg | Gerichtsweg 1 D-49545 Tecklenburg | (49-5482) 67-0 (49-5482) 67-12 |

AG Tettnang | Postfach 11 62 D-88060 Tettnang | Neues Schloss D-88069 Tettnang | (49-7542) 529-0 (49-7542) 51 91 29 |

AG Tirschenreuth | Postfach 12 40 D-95634 Tirschenreuth | Mähringer Straße 10 D-95643 Tirschenreuth | (49-9631) 726-0 (49-9631) 726-126 |

AG Titisee-Neustadt | D-79821 Titisee-Neustadt | Franz-Schubert-Weg 3 D-79822 Titisee-Neustadt | (49-7651) 203-0 (49-7651) 203-190 |

AG Torgau | Postfach 157 D-04853 Torgau | Rosa-Luxemburg-Platz 14 D-04860 Torgau | (49-3421) 753-30 (49-3421) 753-315 |

AG Tostedt | Postfach 1380 D-21250 Tostedt | Unter den Linden 23 D-21255 Tostedt | (49-4182) 297-0 (49-4182) 297-100 |

AG Traunstein | Postfach 14 80 D-83276 Traunstein | Herzog-Otto-Straße 1 D-83278 Traunstein | (49-861) 56-0 (49-861) 56-300 |

AG Trier | Postfach 11 10 D-54201 Trier | Justizstraße 2-6 D-54290 Trier | (49-651) 466-02 (49-651) 466-200 |

AG Tübingen | Postfach 18 40 D-72008 Tübingen | Doblerstraße 14 D-72074 Tübingen | (49-7071) 200-0 (49-7071) 200-2008 |

AG Tuttlingen | — | Werderstraße 8 D-78532 Tuttlingen | (49-7461) 98-1 (49-7461) 98-330 |

AG Überlingen | D-88660 Überlingen | Bahnhofstraße 8 D-88662 Überlingen | (49-7551) 835-0 (49-7551) 8 35-328 |

Postfach 10 12 51 D-88642 Überlingen |

AG Ueckermünde | Postfach 11 48 D-17378 Ueckermünde | Gerichtsstraße 16 D-17373 Ueckermünde | (49-39771) 43-0 (49-39771) 43-222 |

AG Uelzen | Postfach 12 61 D-29502 Uelzen | Veerßer Straße 49 D-29525 Uelzen | (49-581) 88 51-0 (49-581) 88 51-188 |

AG Ulm | D-89070 Ulm | Olgastraße 106/109 D-89073 Ulm | (49-731) 189-0 (49-731) 1 89-2200 |

Postfach D-89014 Ulm |

AG Unna | — | Friedrich-Ebert-Straße 65a D-59425 Unna | (49-2303) 67 03-0 (49-2303) 67 03-444/262 |

AG Usingen | Postfach 12 20 D-61242 Usingen | Weilburger Straße 2 D-61250 Usingen | (49-6081) 10 28-0 (49-6081) 10 28-13 |

AG Vaihingen | Postfach 13 20 D-71656 Vaihingen (Enz) | Heilbronner Straße 17 D-71665 Vaihingen (Enz) | (49-7042) 941-0 (49-7042) 941-139 |

AG Varel | Postfach 11 20 D-26301 Varel | Schlossplatz 7 D-26316 Varel | (49-4451) 96 77-0 (49-4451) 96 7-799 |

AG Vechta | Postfach 11 51 D-49360 Vechta | Kapitelplatz 8 D-49377 Vechta | (49-4441) 87 06-0 (49-4441) 87 06-66 |

AG Velbert | Postfach 10 13 80 D-42513 Velbert | Nedderstraße 40 D-42549 Velbert | (49-2051) 945-0 (49-2051) 945-199 |

AG Verden | Postfach 21 30 D-27281 Verden (Aller) | Johanniswall 8 D-27283 Verden (Aller) | (49-4231) 18-1 (49-4231) 18-357 |

AG Viechtach | Postfach 11 20 D-94228 Viechtach | Mönchshofstraße 29 D-94234 Viechtach | (49-9942) 958-0 (49-9942) 958-161 |

Postfach 11 25 D-94228 Viechtach |

AG Viersen | Postfach 10 01 61 D-41701 Viersen | Dülkener Straße 5 D-41747 Viersen | (49-2162) 373-6 (49-2162) 373-888 |

AG Villingen-Schwenningen | Postfach 11 40 D-78001 Villingen-Schwenningen | Niedere Straße 94 D-78050 Villingen-Schwenningen | (49-7721) 203-0 (49-7721) 203-199 |

AG Völklingen | Postfach 10 11 60 D-66301 Völklingen | Karl-Janssen-Straße 35 D-66333 Völklingen | (49-6898) 203-02 (49-6898) 203-319 |

AG Waiblingen | D-71328 Waiblingen | Bahnhofstraße 48 D-71332 Waiblingen | (49-7151) 955-0 (49-7151) 584 63 |

Postfach 11 93 D-71301 Waiblingen |

AG Waldbröl | Postfach 31 31 D-51531 Waldbröl | Gerichtsstraße 1 D-51545 Waldbröl | (49-2291) 795-0 (49-2291) 795-200 |

AG Waldkirch | Postfach 107 D-79175 Waldkirch | Freie Straße 15 D-79183 Waldkirch | (49-7681) 47 02-0 (49-7681) 47 02-33 |

AG Waldshut-Tiengen | Postfach 12 44 D-79742 Waldshut-Tiengen | Bismarckstraße 23 D-79761 Waldshut-Tiengen | (49-7751) 881-0 (49-7751) 881-305 |

AG Walsrode | Postfach 11 49 D-29651 Walsrode | Lange Straße 29-33 D-29664 Walsrode | (49-5161) 60 07-0 (49-5161) 60 07-80 |

AG Wangen | Postfach D-88227 Wangen (Allgäu) | Lindauer Straße 28 D-88239 Wangen (Allgäu) | (49-7522) 71-0 (49-7522) 71-300 |

AG Warburg | Postfach 11 52 D-34401 Warburg | Puhlplatz 1 D-34414 Warburg | (49-5641) 78 81-0 (49-5641) 35 83 |

AG Waren | Postfach 11 00 D-17181 Waren (Müritz) | Güstrower Straße 1 D-17192 Waren (Müritz) | (49-3991) 17 00-0 (49-3991) 17 00-99 |

AG Warendorf | Postfach 11 01 51 D-48203 Warendorf | Dr.-Leve-Straße 22 D-48231 Warendorf | (49-2581) 63 64-0 (49-2581) 63 64-65 |

AG Warstein | Postfach D-59563 Warstein | Bergenthalstraße 11 D-59581 Warstein | (49-2902) 80 15-0 (49-2902) 50 41 |

AG Weiden | Postfach 27 52 D-92617 Weiden (Oberpfalz) | Ledererstraße 9 D-92637 Weiden (Oberpfalz) | (49-961) 30 00-0 (49-961) 30 00-238 |

AG Weilburg | Postfach 14 80 D-35774 Weilburg | Mauerstraße 25 D-35781 Weilburg | (49-6471) 31 08-0 (49-6471) 31 08-11 |

AG Weilheim | Postfach 11 17 D-82360 Weilheim (Oberbayern) | Alpenstraße 16 D-82362 Weilheim (Oberbayern) | (49-881) 998-0 (49-881) 998-100 |

AG Weimar | Postfach 6 D-99421 Weimar | Ernst-Kohl-Straße 81 D-99423 Weimar | (49-3643) 2330-0 (49-3643) 2330-400 |

AG Weinheim | Postfach 10 01 51 D-69441 Weinheim | Ehretstraße 11 D-69469 Weinheim | (49-6201) 982-0 (49-6201) 982-204 |

AG Weißenburg | Postfach 180 D-91780 Weißenburg (Bayern) | Niederhofener Straße 9 D-91781 Weißenburg (Bayern) | (49-9141) 996-0 (49-9141) 996-90 |

AG Weißenfels | Postfach 12 53 D-06652 Weißenfels | Friedrichsstraße 18 D-06667 Weißenfels | (49-3443) 384-0 (49-3443) 384-226 |

AG Weißwasser | Postfach 53 D-02931 Weißwasser | Am Marktplatz 1 D-02943 Weißwasser | (49-3576) 28 47-0 (49-3576) 20 73 26 |

AG Wennigsen | Postfach D-30974 Wennigsen (Deister) | Hülsebrinkstraße 1 D-30974 Wennigsen (Deister) | (49-5103) 70 08-0 (49-5103) 70 08-49 |

AG Werl | Postfach 19 12 D-59455 Werl | Walburgisstraße 45 D-59457 Werl | (49-2922) 97 65-0 (49-2922) 86 70 38 |

AG Wermelskirchen | Postfach 11 20 D-42904 Wermelskirchen | Telegrafenstraße 17 D-42929 Wermelskirchen | (49-2196) 712-0 (49-2196) 712-160 |

AG Wernigerode | Postfach 10 12 61 D-38842 Wernigerode | Rudolf-Breitscheid-Straße 8 D-38855 Wernigerode | (49-3943) 531-0 (49-3943) 531-140 |

AG Wertheim | Postfach 13 64 D-97863 Wertheim | Friedrichstraße 6 D-97877 Wertheim | (49-9342) 92 25-0 (49-9342) 77 35 |

AG Wesel | Postfach 10 07 52 D-46467 Wesel | Herzogenring 33 D-46483 Wesel | (49-281) 144-0 (49-281) 144-123 |

AG Westerburg | Postfach 11 80 D-56450 Westerburg | Wörthstraße 14 D-56457 Westerburg | (49-2663) 981-3 (49-2663) 981-400 |

AG Westerstede | D-26653 Westerstede | Wilhelm-Geiler-Straße 12a D-26655 Westerstede | (49-4488) 836-0 (49-4488) 836-101 |

AG Wetter | D-58298 Wetter (Ruhr) | Gustav-Vorsteher-Straße 1 D-58300 Wetter (Ruhr) | (49-2335) 91 89-0 (49-2335) 13 88 |

Postfach 26 D-58286 Wetter (Ruhr) |

AG Wetzlar | D-35573 Wetzlar | Wertherstraße 2 D-35578 Wetzlar | (49-6441) 412-1 (49-6441) 412-408 |

AG Wiesbaden | D-65174 Wiesbaden | Gerichtsstraße 2 D-65185 Wiesbaden | (49-611) 354-1 (49-611) 3 54-448 |

Postfach 34 49 D-65024 Wiesbaden |

AG Wiesloch | Postfach 11 20 D-69152 Wiesloch | Bergstraße 3 D-69168 Wiesloch | (49-6222) 584-0 (49-6222) 584-170 |

AG Wildeshausen | Postfach 11 61 D-27778 Wildeshausen | Delmenhorster Straße 17 D-27793 Wildeshausen | (49-4431) 84-0 (49-4431) 84-100 |

AG Wilhelmshaven | Postfach 121 D-26351 Wilhelmshaven | Marktstraße 15 D-26382 Wilhelmshaven | (49-4421) 408-0 (49-4421) 408-117 |

AG Winsen | Postfach 14 11 D-21414 Winsen (Luhe) | Schlossplatz 4 D-21423 Winsen (Luhe) | (49-4171) 886-0 (49-4171) 886-189 |

AG Wipperfürth | Postfach 11 20 D-51675 Wipperfürth | Gaulstraße 22–22a D-51688 Wipperfürth | (49-2267) 88 37-0 (49-2267) 820 61 |

AG Wismar | Postfach D-23954 Wismar | Rostocker Straße 2 D-23970 Wismar | (49-3841) 48 08-0 (49-3841) 48 08-65 |

AG Witten | Postfach 11 20 D-58401 Witten | Bergerstraße 14 D-58452 Witten | (49-2302) 20 06-0 (49-2302) 20 06-60 |

AG Wittenberg | Postfach 10 02 55 D-06872 Wittenberg | Dessauer Straße 291 D-06886 Wittenberg | (49-3491) 436-0 (49-3491) 40 35 91 |

AG Wittlich | Postfach 11 20 D-54501 Wittlich | Kurfürstenstraße 63 D-54516 Wittlich | (49-6571) 101-0 (49-6571) 101-290 |

AG Wittmund | Postfach 11 55 D-26398 Wittmund | Am Markt 11 D-26409 Wittmund | (49-4462) 91 92-0 (49-4462) 91 92-93 |

AG Witzenhausen | Postfach 11 43 D-37201 Witzenhausen | Walburger Straße 38 D-37213 Witzenhausen | (49-5542) 605-0 (49-5542) 605-32 |

AG Wolfach | Postfach 11 26 D-77705 Wolfach | Hauptstraße 40 D-77709 Wolfach | (49-7834) 977-0 (49-7834) 977-285 |

AG Wolfenbüttel | Postfach 11 61 D-38299 Wolfenbüttel | Rosenwall 1a D-38300 Wolfenbüttel | (49-5331) 809-0 (49-5331) 809-169 |

AG Wolfhagen | Postfach 12 40 D-34459 Wolfhagen | Gerichtsstraße 5 D-34466 Wolfhagen | (49-5692) 986-0 (49-5692) 986-186 |

AG Wolfratshausen | Postfach 14 40 D-82504 Wolfratshausen | Bahnhofstraße 18 D-82515 Wolfratshausen | (49-8171) 16 06-0 (49-8171) 16 06-66 |

AG Wolfsburg | Postfach 10 01 41 D-38401 Wolfsburg | Rothenfelder Straße 43 D-38440 Wolfsburg | (49-5361) 20 05-0 (49-5361) 20 05-87 |

AG Wolgast | Postfach D-17431 Wolgast | Breite Straße 6c D-17438 Wolgast | (49-3836) 27 17-0 (49-3836) 27 17-99 |

AG Worbis | Postfach 132 D-37334 Worbis | Ohmbergstraße 48 D-37339 Worbis | (49-36074) 762-0 (49-36074) 762-10 |

AG Worms | Postfach 11 62 D-67545 Worms | Hardtgasse 6 D-67547 Worms | (49-6241) 905-0 (49-6241) 905-450 |

AG Würzburg | — | Ottostraße 5 D-97070 Würzburg | (49-931) 381-0 (49-931) 381-273 |

AG Wunsiedel | Postfach 429 D-95631 Wunsiedel | Kemnather Straße 33 D-95632 Wunsiedel | (49-9232) 885-0 (49-9232) 885-244 |

AG Wuppertal | D-42097 Wuppertal | Eiland 4 D-42103 Wuppertal | (49-202) 498-0 (49-202) 4 98-444 |

Postfach 10 18 29 D-42018 Wuppertal |

AG Zehdenick | Postfach 11 27 D-16786 Zehdenick | Friedrich-Ebert-Platz 9 D-16792 Zehdenick | (49-3307) 46 67-0 (49-3307) 22 20 |

AG Zeitz | Postfach 11 16 D-06691 Zeitz | Herzog-Moritz-Platz 1 D-06712 Zeitz | (49-3441) 660-0 (49-3441) 660-119 |

AG Zerbst | Postfach 13 18 D-39251 Zerbst | Schlossfreiheit 10 D-39261 Zerbst | (49-3923) 74 22-0 (49-3923) 74 22-11 |

AG Zeven | Postfach 11 60 D-27391 Zeven | Bäckerstraße 1 D-27404 Zeven | (49-4281) 93 23-0 (49-4281) 93 23-40 |

AG Zittau | Postfach 265 D-02755 Zittau | Lessingstraße 1 D-02763 Zittau | (49-3583) 759-100 (49-3583) 759-030 |

AG Zossen | — | Gerichtsstraße 10 D-15806 Zossen | (49-3377) 307-0 (49-3377) 307-100 |

AG Zweibrücken | Postfach 14 41 D-66464 Zweibrücken | Herzogstraße 2 D-66482 Zweibrücken | (49-6332) 805-0 (49-6332) 805-198 |

AG Zwickau | Postfach 20 01 53 D-08001 Zwickau | Platz der Deutschen Einheit 1 D-08056 Zwickau | (49-375) 50 92-0 (49-375) 29 16 84 |

II. A

ES | Tribunales de Primera Instancia por orden alfabético. El tribunal que aparece en la primera columna (en negrita) es el competente para las localidades que se incluyen en la columna de la derecha. |

DA | Byretter i alfabetisk rækkefølge: Den i første spalte nævnte byret (med fede typer) har kompetence for de retskredse, der er anført i spalterne til højre. |

DE | Amtsgerichte in alphabetischer Reihenfolge: Das in der ersten Spalte angegebene Amtsgericht (fett gedruckt) ist für die in den rechten Spalten aufgeführten Ortschaften zuständig. |

EL | Αλφαβητική κατάταξη των περιφερειακών δικαστηρίων (Amtsgerichte): το περιφερειακό δικαστήριο που αναγράφεται στην πρώτη στήλη (με έντονα γράμματα) είναι αρμόδιο για τις περιοχές που αναγράφονται στις στήλες στα δεξιά του. |

EN | District courts (Amtsgerichte) in alphabetical order: the district court indicated in the first column (in bold type) has jurisdiction for the localities shown in the right-hand column. |

FR | Amtsgerichte classés par ordre alphabétique. Le Amtsgericht indiqué (en gras) dans la première colonne est compétent pour les localités énumérées dans les colonnes de droite. |

IT | Amtsgerichte (Preture circondariali) elencate in ordine alfabetico. L'Amtsgericht che figura nella prima colonna (in grassetto) è competente per le località indicate nelle colonne a destra. |

NL | Kantongerechten/vredegerechten in alfabetische volgorde: het in de eerste kolom vermelde Gerecht (vet gedrukt) is bevoegd voor de in de rechterkolommen genoemde lokaliteiten. |

PT | Classificação por ordem alfabética dos Amtsgerichte (tribunais de primeira instância): o tribunal indicado na primeira coluna (a negro) é competente para as localidades indicadas nas colunas à direita. |

FI | Tuomioistuimet aakkosjärjestyksessä: ensimmäiseen sarakkeeseen (lihavoituna) merkitty tuomioistuin on toimivaltainen sen oikealla puolella olevaan sarakkeeseen merkityillä paikkakunnilla. |

SV | Distriktsdomstolar i alfabetisk ordning: Distriktsdomstolen i första kolumnen (i fetstil) är behörig för de orter som anges i kolumnerna till höger därom. |

Amtsgericht Aachen | Aachen | Herzogenrath |

Alsdorf | Roetgen |

Baesweiler | Würselen |

Amtsgericht Aalen | Aalen | Hüttlingen |

Abtsgmünd | Oberkochen |

Essingen | |

Amtsgericht Achern | Achern | Sasbach |

Kappelrodeck | Sasbachwalden |

Lauf | Seebach |

Ottenhöfen im Schwarzwald | |

Amtsgericht Achim | Achim | Ottersberg |

Blender | Oyten |

Emtinghausen | Riede |

Morsum | Thedinghausen |

Amtsgericht Adelsheim | Adelsheim | Rosenberg |

Osterburken | Seckach |

Ravenstein | |

Amtsgericht Ahaus | Ahaus | Schöppingen |

Heek | Stadtlohn |

Legden | Vreden |

Amtsgericht Ahlen | Ahlen | Sendenhorst |

Drensteinfurt | |

Amtsgericht Ahrensburg | Ahrensburg | Hohenfelde (Kreis Stormarn) |

Ammersbek | Hoisdorf |

Bargfeld-Stegen | Jersbek |

Bargteheide | Köthel (Kreis Stormarn) |

Brunsbek | Lütjensee |

Delingsdorf | Nienwohld |

Elmenhorst (Kreis Stormarn) | Rausdorf |

Grande | Siek |

Grönwohld | Todendorf |

Großensee | Tremsbüttel |

Großhansdorf | Trittau |

Hamfelde (Kreis Stormarn) | Witzhave |

Hammoor | |

Amtsgericht Aichach | Adelzhausen | Mering, M |

Affing | Obergriesbach |

Aichach, St | Petersdorf |

Aindling, M | Poettmes, M |

Dasing | Rehling |

Eurasburg | Ried |

Friedberg, St | Schiltberg |

Hollenbach | Schmiechen |

Inchenhofen, M | Sielenbach |

Kissing | Steindorf |

Kühbach, M | Todtenweis |

Merching | Baar (Schwaben) |

Amtsgericht Albstadt | Albstadt | Obernheim |

Bitz | Straßberg |

Meßstetten | Winterlingen |

Nusplingen | |

Amtsgericht Alfeld (Leine) | Adenstedt | Lamspringe |

Alfeld (Leine) | Landwehr |

Almstedt | Marienhagen |

Coppengrave | Neuhof |

Duingen | Sehlem |

Eberholzen | Sibbesse |

Everode | Weenzen |

Freden (Leine) | Westfeld |

Harbarnsen | Winzenburg |

Hoyershausen | Woltershausen |

Amtsgericht Alsfeld | Alsfeld | Homberg (Ohm) |

Antrifttal | Kirtorf |

Feldatal | Mücke |

Gemünden (Felda) | Romrod |

Grebenau | Schwalmtal |

Amtsgericht Altena | Altena | Neuenrade |

Nachrodt-Wiblingwerde | Werdohl |

Amtsgericht Altenburg | Altenburg | Lucka |

Altkirchen | Lumpzig |

Dobitschen | Mehna |

Drogen | Meuselwitz |

Fockendorf | Monstab |

Frohnsdorf | Naundorf |

Gerstenberg | Nöbdenitz |

Göhren | Nobitz |

Göllnitz | Ponitz |

Göpfersdorf | Posterstein |

Gößnitz | Rositz |

Großröda | Schmölln |

Schmölln | Starkenberg |

Haselbach | Tegkwitz |

Heukewalde | Thonhausen |

Heyersdorf | Treben |

Jonaswalde | Vollmershain |

Jückelberg | Wildenbörten |

Kriebitzsch | Windischleuba |

Langenleuba-Niederhain | Wintersdorf |

Löbichau | Ziegelheim |

Lödla | |

Amtsgericht Altenkirchen (Westerwald) | Almersbach | Kettenhausen |

Altenkirchen (Westerwald) | Kircheib |

Bachenberg | Kölbach |

Berod | Kraam |

Berzhausen | Krunkel |

Birkenbeul | Langenbach |

Birnbach | Lechenbach |

Bitzen | Mammelzen |

Breitscheidt | Marienthal |

Bruchertseifen | Mehren |

Bürdenbach | Michelbach |

Burglahr | Neitersen |

Busenhausen | Neuschlade |

Dellingen | Niederirsen |

Eichelhardt | Niedersteinebach |

Eichen | Obererbach |

Ersfeld | Oberirsen |

Etzbach | Oberlahr |

Eulenberg | Obernau |

Fiersbach | Obersteinebach |

Flammersfeld | Oberwambach |

Fluterschen | Ölsen |

Forst | Orfgen |

Forstmehren | Peterslahr |

Friedenthal | Pfannenschoppen |

Fürthen | Pleckhausen |

Gieleroth | Pleckhausermühle |

Giershausen | Pracht |

Güllesheim | Racksen |

Hamm | Reiferscheid |

Hasselbach | Rettersen |

Heckenhof | Roth |

Heckerfeld | Rott |

Helmenzen | Schöneberg |

Helmeroth | Schürdt |

Hemmelzen | Seelbach |

Herrgottsau | Seifen |

Heuberg | Sörth |

Heupelzen | Stürzelbach |

Hilgenroth | Thalhausermühle |

Hirz-Maulsbach | Volkerzen |

Horhausen | Walterschen |

Idelberg | Werkhausen |

Ingelbach | Weyerbusch |

Ingelbach-Bahnhof | Willroth |

Isert | Wölmersen |

Kaltau | Ziegenhain |

Kescheid | |

Amtsgericht Altötting | Altötting, St | Mehring |

Burghausen, St | Neuötting, St |

Burgkirchen a. d. Alz | Perach |

Emmerting | Pleiskirchen |

Erlbach | Reischach |

Feichten a. d. Alz | Stammham |

Garching a. d. Alz | Teising |

Haiming | Töging a. Inn, St |

Halsbach | Tüssling, M |

Kastl | Tyrlaching |

Kirchweidach, M | Unterneukirchen |

Marktl, M | Winhöring |

Amtsgericht Alzey | Albig | Gumbsheim |

Alzey | Kettenheim |

Armsheim | Lonsheim |

Bechenheim | Mauchenheim |

Bechtolsheim | Nack |

Bermersheim | Nieder-Wiesen |

Biebelnheim | Ober-Flörsheim |

Bornheim | Offenheim |

Dintesheim | Partenheim |

Eckelsheim | Saulheim |

Ensheim | Schornsheim |

Eppelsheim | Siefersheim |

Erbes-Büdesheim | Spiesheim |

Esselborn | Stein-Bockenheim |

Flomborn | Sulzheim |

Flonheim | Udenheim |

Framersheim | Vendersheim |

Freimersheim | Wahlheim |

Gabsheim | Wallertheim |

Gau-Bickelheim | Wendelsheim |

Gau-Heppenheim | Wöllstein |

Gau-Odernheim | Wonsheim |

Gau-Weinheim | Wörrstadt |

Amtsgericht Amberg | Amberg | Illschwang |

Ammerthal | Kastl, M |

Auerbach i.d. Opf., St | Königstein, M |

Birgland | Kümmersbruck |

Ebermannsdorf | Etzelwang |

Edelsfeld | Neukirchen/Sulzbach-R. |

Ensdorf | Poppenricht |

Freihung, M | Rieden, M |

Freudenberg | Schmidmühlen, M |

Gebenbach | Schnaittenbach, St |

Hahnbach, M | Sulzbach-Rosenberg, St |

Hirschau, St | Ursensollen |

Hirschbach | Vilseck, St |

Hohenburg M | Weigendorf |

Amtsgericht Andernach | Andernach | Nickenich |

Bassenheim | Plaidt |

Kaltenengers | Saffig |

Kettig | St Sebastian |

Kretz | Urmitz |

Kruft | Waldmühle |

Mülheim-Kärlich | Weißenthurm |

Amtsgericht Anklam | Ahlbeck | Murchin |

Anklam, Stadt | Neetzow |

Bargischow | Nerdin |

Blesewitz | Neu Kosenow |

Boldekow | Neuendorf A |

Bugewitz | Neuendorf B |

Buggenhagen | Neuenkirchen |

Butzow | Pelsin |

Dargen | Postlow |

Drewelow | Pulow |

Ducherow | Putzar |

Garz | Rankwitz |

Groß Polzin | Rathebur |

Iven | Rossin |

Japenzin | Rubkow |

Kamminke | Sarnow |

Klein Bünzow | Schmatzin |

Korswandt | Schwerinsburg |

Krien | Spantekow |

Krusenfelde | Stolpe |

Lassan, Stadt | Stolpe auf Usedom |

Liepen | Usedom, Stadt |

Löwitz | Wietstock |

Medow | Ziethen |

Morgenitz | Zirchow |

Amtsgericht Annaberg-Buchholz | Annaberg-Buchholz | Mildenau |

Bärenstein | Oberwiesenthal |

Crottendorf | Scheibenberg |

Ehrenfriedersdorf | Schlettau |

Elterlein | Sehmatal |

Gelenau/Erzgeb. | Tannenberg |

Geyer | Thum |

Jöhstadt | Wiesa |

Königswalde | |

Amtsgericht Ansbach | Ansbach | Mitteleschenbach |

Adelshofen | Mönchsroth |

Arberg, M | Neuendettelsau |

Aurach | Neusitz |

Bechhofen, M | Oberdachstetten |

Bruckberg | Ohrenbach |

Buch a. Wald | Ornbau, St |

Burgoberbach | Petersaurach |

Burk | Röckingen |

Colmberg, M | Rothenburg/Tauber, GKST |

Dentlein a. Forst, M | Rügland |

Diebach | Sachsen b. Ansbach |

Dietenhofen, M | Schillingsfürst, St |

Dinkelsbühl, GKST | Schnelldorf |

Dombühl, M | Schopfloch, M |

Dürrwangen, M | Steinsfeld |

Ehingen | Unterschwaningen |

Feuchtwangen, St | Wassertrüdingen, St |

Flachslanden, M | Weidenbach, M |

Gebsattel | Weihenzell |

Gerolfingen | Weiltingen, M |

Geslau | Wettringen |

Heilsbronn, St | Wieseth |

Insingen | Wilburgstetten |

Langfurth | Windelsbach |

Lehrberg, M | Windsbach, St |

Leutershausen, St | Wittelshofen |

Lichtenau, M | Wörnitz |

Merkendorf, St | Wolframs-Eschenbach, St |

Amtsgericht Apolda | Apolda | Niedertrebra |

Auerstedt | Nirmsdorf |

Bad Sulza | Oberreißen |

Eberstedt | Obertrebra |

Flurstedt | Oßmannstedt |

Gebstedt | Pfiffelbach |

Großheringen | Rannstedt |

Ködderitzsch | Reisdorf |

Kromsdorf | Saaleplatte |

Liebstedt | Schmiedehausen |

Mattstedt | Wickerstedt |

Niederreißen | Willerstedt |

Niederroßla | |

Amtsgericht Arnsberg | Arnsberg | Sundern (Sauerland) |

Amtsgericht Arnstadt | Alkersleben | Ilmtal |

Arnstadt | Kirchheim |

Bösleben-Wüllersleben | Liebenstein |

Dornheim | Osthausen-Wülfersheim |

Elleben | Plaue |

Elxleben | Rockhausen |

Frankenhain | Rudisleben |

Gehlberg | Stadtilm |

Geschwenda | Wachsenburggemeinde |

Gossel | Wipfratal |

Gräfenroda | Witzleben |

Ichtershausen | |

Amtsgericht Artern | Artern | Heygendorf |

Borxleben | Ichstedt |

Bottendorf | Kalbsrieth |

Bretleben | Mönchpfiffel-Nikolausrieth |

Donndorf | Nausitz |

Esperstedt | Oberheldrungen |

Etzleben | Oldisleben |

Bad Frankenhausen | Reinsdorf |

Gehofen | Ringleben |

Gorsleben | Roßleben |

Hauteroda | Schönewerda |

Heldrungen | Voigtstedt |

Hemleben | Wiehe |

Amtsgericht Aschaffenburg | Aschaffenburg | Kleinostheim |

Alzenau i. Ufr., St | Krombach |

Bessenbach | Laufach |

Blankenbach | Mainaschaff |

Karlstein a. Main | Mespelbrunn |

Geiselbach | Mömbris, M |

Glattbach | Rothenbuch |

Goldbach, M | Sailauf |

Großostheim, M | Schöllkrippen, M |

Haibac | Sommerkahl |

Heigenbrücken | Stockstadt a. Main |

Heimbuchenthal | Waldaschaff |

Heinrichsthal | Weibersbrunn |

Hösbach, M | Westerngrund |

Johannesberg | Dammbach |

Kalh a. Main | Wiesen |

Kleinkahl | |

Amtsgericht Aschersleben | Amesdorf | Löderburg |

Aschersleben-Stadt | Mehringen |

Borne | Meisdorf |

Cochstedt-Stadt | Nachterstedt |

Drohndorf | Pansfelde |

Egeln-Stadt | Rathmansdorf |

Endorf | Reinstedt |

Ermsleben | Schackenthal |

Etgersleben | Schadeleben |

Freckleben | Schneidlingen |

Friedrichsaue | Staßfurt-Stadt |

Frose | Tarthun |

Gatersleben | Unseburg |

Giersleben | Westdorf |

Großbörnecke | Westeregeln |

Groß Schierstedt | Wieserode |

Hakeborn | Wilsleben |

Hecklingen | Winningen |

Hohenerxleben | Wolmirsleben |

Hoym | |

Klein Schierstedt | |

Amtsgericht Aue | Aue | Markersbach |

Beierfeld | Pöhla |

Bernsbach | Raschau |

Bockau | Rittersgrün |

Breitenbrunn/Erzgeb. | Schlema |

Eibenstock | Schneeberg |

Erlabrunn | Schönheide |

Grünhain | Schwarzenberg/Erzgeb. |

Johanngeorgenstadt | Sosa |

Lauter/Sa. | Stützengrün |

Lößnitz | Zschorlau |

Amtsgericht Auerbach | Auerbach/Vogtl. | Netzschkau |

Ellefeld | Neuensalz |

Falkenstein/Vogtl. | Neumark |

Grünbach | Neustadt/Vogtl. |

Hammerbrücke | Rebesgrün |

Heinsdorfergrund | Reichenbach/Vogtl. |

Klingenthal/Sa. | Rodewisch |

Lengenfeld | Steinberg |

Limbach | Tannenbergsthal/Vogtl. |

Morgenröthe-Rautenkranz | Treuen |

Mylau | Zwota |

Amtsgericht Augsburg | Augsburg | Königsbrunn, St |

Adelsried | Kühlenthal |

Allmannshofen | Kutzenhausen |

Altenmünster | Langenneufnach |

Aystetten | Langerringen |

Biberbach, M | Langweid a. Lech |

Bobingen, St | Meitingen, M |

Bonstetten | Mickhausen |

Diedorf | Mittelneufnach |

Dinkelscherben, M | Neusäss, St |

Ehingen | Nordendorf |

Ellgau | Oberottmarshausen |

Emersacker | Scherstetten |

Fischach, M | Schwabmünchen, St |

Gablingen | Stadtbergen, M |

Gersthofen, St | Thierhaupten, M |

Gessertshausen | Untermeitingen |

Graben | Ustersbach |

Großaitingen | Walkertshofen |

Heretsried | Wehringen |

Hiltenfingen | Welden, M |

Horgau | Westendorf |

Kleinaitingen | Zusmarshausen, M |

Klosterlechfeld | |

Amtsgericht Aurich | Aurich (Ostfriesland) | Südbrookmerland |

Großefehn | Wiesmoor |

Ihlow | |

Amtsgericht Backnang | Allmersbach im Tal | Kirchberg an der Murr |

Althütte | Murrhardt |

Aspach | Oppenweiler |

Auenwald | Spiegelberg |

Backnang | Sulzbach an der Murr |

Burgstetten | Weissach im Tal |

Großerlach | |

Amtsgericht Bad Arolsen | Bad Arolsen | Twistetal |

Diemelstadt | Volkmarsen |

Amtsgericht Bad Berleburg | Bad Berleburg | Erndtebrück |

Bad Laasphe | |

Amtsgericht Bad Doberan | Admannshagen-Bargeshagen | Kühlungsborn, Stadt |

Alt Bukow | Neubukow, Stadt |

Altenhagen | Nienhagen |

Bad Doberan, Stadt | Pepelow |

Bartenshagen-Parkentin | Radegast |

Bastorf | Rakow |

Biendorf | Ravensberg |

Bölkow | Reddelich |

Börgerende-Rethwisch | Reinshagen |

Hanstorf | Rerik, Stadt |

Heiligenhagen | Retschow |

Hohenfelde | Roggow |

Jennewitz | Satow |

Kamin | Schmadebeck |

Karin | Steffenshagen |

Kirch Mulsow | Westenbrügge |

Krempin | Wittenbeck |

Kröpelin, Stadt | |

Amtsgericht Bad Dürkheim | Annaberg | Herxheim |

Bad Dürkheim | Kallstadt |

Benjental | Lindemannsruhe |

Bobenheim | Meckenheim |

Dackenheim | Mundhardterhof |

Deidesheim | Niederkirchen |

Ellerstadt | Rabendeckel |

Erpolzheim | Ruppertsberg |

Forst | Silbertal |

Freinsheim | Wachenheim |

Friedelsheim | Weisenheim |

Gönnheim | |

Amtsgericht Baden-Baden | Baden-Baden | |

Amtsgericht Bad Freienwalde | Altglietzen | Leuenberg |

Altreetz | Letschin |

Alt Tucheband | Neubarnim |

Bad Freienwalde | Neuenhagen |

Batzlow | Neuhardenberg |

Beiersdorf | Neuküstrinchen |

Bleyen | Neulewin |

Bliesdorf | Neulietzegöricke |

Bralitz | Neutrebbin |

Brunow | Neureetz |

Dannenberg/Mark | Neurüdnitz |

Falkenberg/Mark | Ortwig |

Freudenberg | Prötzel |

Genschmar | Quappendorf |

Gieshof-Zelliner Loose | Rathstock |

Golzow | Reichenberg |

Groß Neuendorf | Reichenow-Möglin |

Güstebieser Loose | Ringenwalde |

Gusow-Platkow | Schiffmühle |

Hathenow | Sietzing |

Heckelberg | Steinbeck |

Hohenwutzen | Wölsickendorf-Wollenberg |

Kienwerder | Wriezen |

Kienitz | Wriezener Höhe |

Kruge/Gersdorf | Zäckericker Loose |

Küstriner-Vorland | Zechin |

Amtsgericht Bad Gandersheim | Bad Gandersheim | Kreiensen |

Amtsgericht Bad Hersfeld | Bad Hersfeld | Kirchheim |

Breitenbach a. Herzberg | Ludwigsau |

Friedewald | Niederaula |

Hauneck | Neuenstein |

Heringen (Werra) | Philippsthal (Werra) |

Hohenroda | Schenklengsfeld |

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe | Bad Homburg v. d. Höhe | Oberursel (Taunus) |

Friedrichsdorf | Steinbach (Taunus) |

Amtsgericht Bad Iburg | Bad Iburg | Georgsmarienhütte |

Bad Laer | Glandorf |

Bad Rothenfelde | Hagen am Teutoburger Wald |

Dissen am Teutoburger Wald | Hilter am Teutoburger Wald |

Amtsgericht Bad Kissingen | Aura a.d. Saale | Nüdlingen |

Bad Bocklet, M | Oberleichtersbach |

Bad Brückenau, St | Oberthulba, M |

Bad Kissingen, GKSt | Örlenbach |

Burkardroth, M | Ramsthal |

Elfershausen, M | Rannungen |

Euerdorf, M | Riedenberg |

Fuchsstadt | Schondra, M |

Geroda, M | Sulzthal, M |

Hammelburg, St | Thundorf i. Ufr. |

Massbach, M | Wartmannsroth |

Motten | Wildflecken, M |

Münnerstadt, St | Zeitlofs, M |

Amtsgericht Bad Kreuznach | Allenfeld | Münchwald |

Altenbamberg | Neu-Bamberg |

Argenschwang | Niederhausen |

Bad Kreuznach | Norheim |

Bad Münster | Oberhausen |

Biebelsheim | Oberstreit |

Bockenau | Pfaffen-Schwabenheim |

Boos | Pleitersheim |

Braunweiler | Rosenhof |

Bretzenheim | Roth |

Burgsponheim | Roxheim |

Dalberg | Rüdesheim |

Daxweiler | Rümmelsheim |

Dörrebach | Schloßböckelheim |

Dorsheim | Schöneberg |

Duchroth | Schweppenhausen |

Eckenroth | Seibersbach |

Feilbingert | Sommerloch |

Frei-Laubersheim | Spabrücken |

Fürfeld | Spall |

Gebroth | Sponheim |

Guldental | St Katharinen |

Gutenberg | Stromberg |

Hackenheim | Tiefenthal |

Hallgarten | Traisen |

Hargesheim | Volxheim |

Hergenfeld | Waldböckelheim |

Hochstätten | Waldlaubersheim |

Hüffelsheim | Wallhausen |

Langenlonsheim | Warmsroth |

Laubenheim | Weinsheim |

Mandel | Windesheim |

Montforterhof | Winterbach |

Amtsgericht Bad Langensalza | Altengottern | Kleinwelsbach |

Bad Langensalza | Klettstedt |

Bad Tennstedt | Körner |

Ballhausen | Kutzleben |

Blankenburg | Marolterode |

Bothenheiligen | Mittelsömmern |

Bruchstedt | Mülverstedt |

Flarchheim | Neunheilingen |

Großengottern | Obermehler |

Großvargula | Schlotheim |

Haussömmern | Schönstedt |

Herbsleben | Sundhausen |

Heroldishausen | Tottleben |

Hornsömmern | Urleben |

Issersheiligen | Weberstedt |

Kirchheiligen | |

Amtsgericht Bad Liebenwerda | Altenau | Koßdorf |

Arenzhain | Lebusa |

Arnsnesta | Lichterfeld-Schacksdorf |

Bad Liebenwerda | Löhsten |

Bahnsdorf | Lugau |

Bahren | Mahdel |

Beyern | Malitschkendorf |

Borken | Martinskirchen |

Breitenau | Massen-Niederlausitz |

Brenitz | Merzdorf |

Brottewitz | Mühlberg/Elbe |

Buchhain | Münchhausen |

Buckau | Naundorf |

Crinitz | Nexdorf |

Döllingen | Oelsig |

Doberlug-Kirchhain | Oppelhain |

Drasdo | Osteroda |

Dübrichen | Pahlsdorf |

Eichholz-Drößig | Plessa |

Elsterwerda | Polzen |

Falkenberg/Elster | Ponnsdorf |

Fermerswalde | Prießen |

Fichtenberg | Prösen |

Finsterwalde | Proßmarke |

Fischwasser | Rahnisdorf |

Frankenhain | Rehfeld |

Freileben | Reichenhain |

D-03238 Friedersdorf | Rückersdorf |

D-04916 Friedersdorf | Saathain |

Gahro | Sallgast |

Göllnitz | Schilda |

Gorden | Schlieben |

Goßmar | Schmerkendorf |

Gräfendorf | Schönborn |

Gröblitz | Schönewalde |

Gröden | Schraden |

Großkrausnik | Sonnewalde |

Großrössen | Staupitz |

Großthiemig | Stechau |

Haida | Stolzenhain a. d. Röder |

Heideeck | Themesgrund |

Hennersdorf | Trebbus |

Herzberg/Elster | Tröbitz |

Hillmersdorf | Uebigau |

Hirschfeld | Wahrenbrück |

Hohenbucko | Wainsdorf |

Hohenleipisch | Wehrhain |

Jagsal | Werchau |

Kahla | Werenzhain |

Kleinkrausnik | Wiederau |

Kölsa | Wildberg |

Körba | Zeckerin |

Kolochau | Züllsdorf |

Amtsgericht Bad Mergentheim | Assamstadt | Igersheim |

Bad Mergentheim | Niederstetten |

Creglingen | Weikersheim |

Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler | Adenau | Kirchsahr |

Ahrbrück | Kirmutscheid |

Altenahr | Kottenborn |

Antweiler | Kottenbornermühle |

Aremberg | Laufenbacherhof |

Bad Neuenahr-Ahrweiler | Leimbach |

Barweiler | Lind |

Bauler | Marienthal |

Berg | Mayschoß |

Bierschbachermühle | Meuspath |

Dankerath | Müllenbach |

Daubiansmühle | Müsch |

Dernau | Nürburg |

Dorsel | Ohlenhard |

Döttinger Höhe | Pomster |

Dümpelfeld | Quiddelbach |

Eichenbach | Rech |

Fuchshofen | Reifferscheid |

Grafschaft | Rodder |

Harscheid | Schuld |

Heckenbach | Senscheid |

Herschbroich | Sierscheid |

Hoffeld | Stahlhütte |

Honerath | Trierscheid |

Hönningen | Wershofen |

Hümmel | Wiesemscheid |

Insul | Wimbach |

Kalenborn | Winnerath |

Kaltenborn | Wirft |

Kesseling | |

Amtsgericht Bad Neustadt | Aubstadt | Oberstreu |

Bad Neustadt/Saale, St | Ostheim v. d. Rhön, St |

Bastheim | Rödelmaier |

Bischofsheim/Rhön, St | Saale a. d. Saale, M |

Fladungen, St | Salz |

Großbardorf | Sandberg |

Großeibstadt | Schönau a. d. Brend |

Hausen | Sondheim v. d. Rhön |

Hendungen | Stockheim |

Herbstadt | Strahlungen |

Heustreu | Sulzdorf/Lederhecke |

Höchheim | Sulzfeld |

Hohenroth | Trappstadt, M |

Hollstadt | Unsleben |

Bad Königshofen/G., St | Willmars |

Mellrichstadt, St | Wollbach |

Niederlauer | Wülfershausen/Saale |

Nordheim v. d. Rhön | Burglauer |

Oberelsbach, M | |

Amtsgericht Bad Oeynhausen | Bad Oeynhausen | Vlotho |

Löhne | |

Amtsgericht Bad Oldesloe | Badendorf | Neritz |

Bad Oldesloe | Pölitz |

Barnitz | Rehhorst |

Feldhorst | Reinfeld (H.) |

Grabau (Kreis Stormarn) | Rethwisch |

Hamberge | Rümpel |

Heidekamp | Steinburg |

Heilshoop | Travenbrück |

Klein Wesenberg | Wesenberg |

Lasbek | Westerau |

Meddewade | Zarpen |

Mönkhagen | |

Amtsgericht Bad Säckingen | Bad Säckingen | Murg |

Herrischried | Rickenbach |

Laufenburg (Baden) | Wehr |

Amtsgericht Bad Salzungen | Andenhausen | Martinroda |

Bad Liebenstein | Merkers-Kieselbach |

Bad Salzungen | Moorgrund |

Barchfeld | Neidhartshausen |

Brunnhartshausen | Oechsen |

Buttlar | Rockenstuhl |

Dermbach | Schleid |

Diedorf/Rhön | Schweina |

Dorndorf | Stadtlengsfeld |

Empfertshausen | Steinbach |

Fischbach/Rhön | Tiefenort |

Frauensee | Unterbreizbach |

Geisa | Urnshausen |

Gerstengrund | Vacha |

Immelborn | Völkershausen |

Kaltenlengsfeld | Weilar |

Kaltennordheim | Wiesenthal |

Klings | Wölferbütt |

Leimbach | Zella |

Amtsgericht Bad Schwalbach | Aarbergen | Hohenstein |

Bad Schwalbach | Schlangenbad |

Heidenrod | Taunusstein |

Amtsgericht Bad Schwartau | Bad Schwartau | Stockelsdorf |

Ratekau | Timmendorfer Strand |

Amtsgericht Bad Segeberg | Bad Segeberg | Neuengörs |

Bahrenhof | Neversdorf |

Bark | Oering |

Bebensee | Oersdorf |

Blunk | Pronstorf |

Bornhöved | Rickling |

Bühnsdorf | Rohlstorf |

Daldorf | Schackendorf |

Damsdorf | Schieren |

Dreggers | Schmalensee |

Fahrenkrug | Schwissel |

Fredesdorf | Seedorf |

Geschendorf | Seth |

Glasau | Sievershütten |

Gönnebek | Stipsdorf |

Groß Kummerfeld | Stocksee |

Groß Niendorf | Strukdorf |

Groß Rönnau | Struvenhütten |

Hartenholm | Stuvenborn |

Heidmühlen | Sülfeld |

Högersdorf | Tarbek |

Hüttblek | Tensfeld |

Itzstedt | Todesfelde |

Kattendorf | Trappenkamp |

Kayhude | Travenhorst |

Kisdorf | Traventhal |

Klein Gladebrügge | Wahlstedt |

Klein Rönnau | Wakendorf I |

Krems II | Wakendorf II |

Kükels | Weede |

Latendorf | Wensin |

Leezen | Westerrade |

Mözen | Winsen |

Nahe | Wittenborn |

Negernbötel | Gemeindefreies Gebiet: Buchholz |

Nehms | |

Amtsgericht Bad Sobernheim | Abtweiler | Lochmühle |

Auen | Lohmühle |

Bad Sobernheim | Löllbach |

Bärenbach | Lützelsoon |

Bärweiler | Martinstein |

Becherbach | Meckenbach |

Bergmühle | Meddersheim |

Brauweiler | Meisenheim |

Breitenheim | Merxheim |

Bruschied | Monzingen |

Callbach | Nußbaum |

Daubach | Oberhausen |

Desloch | Odernheim |

Hahnenbach | Otzweiler |

Heimweiler | Raumbach |

Heinzenberg | Rehbach |

Heinzenberger-Gesellschafts | Rehborn |

Hennweiler | Reiffelbach |

Hochstetten-Dhaun | Schmittweiler |

Horbach | Schneppenbach |

Hottenmühle | Schwarzerden |

Hundsbach | Schweinschied |

Ippenschied | Seesbach |

Jeckenbach | Simmertal |

Kellenbach | Staudernheim |

Kirn | Untere Horbachsmühle |

Kirschroth | Wartenstein |

Königsau | Weiler |

Langenthal | Weitersborn |

Lauschied | Welschrötherhof |

Lettweiler | Winterburg |

Limbach | |

Amtsgericht Bad Urach | Bad Urach | Metzingen |

Dettingen an der Erms | Riederich |

Grabenstetten | Römerstein |

Grafenberg | Sankt Johann |

Hülben | |

Amtsgericht Bad Vilbel | Bad Vilbel | Karben |

Amtsgericht Bad Waldsee | Aulendorf | Bergatreute |

Bad Waldsee | |

Amtsgericht Bad Wildungen | Bad Wildungen | Edertal |

Amtsgericht Balingen | Balingen | Hausen am Tann |

Dautmergen | Ratshausen |

Dormettingen | Rosenfeld |

Dotternhausen | Schömberg |

Geislingen | Weilen unter den Rinnen |

Haigerloch | Zimmern unter der Burg |

Amtsgericht Bamberg | Altendorf | Litzendorf |

Bamberg | Memmelsdorf |

Baunach, St | Oberhaid |

Bischberg | Pettstadt |

Breitengüßbach | Pommersfelden |

Burgebrach, M | Priesendorf |

Burgwindheim, M | Rattelsdorf, M |

Buttenheim, M | Reckendorf |

Ebrach, M | Schesslitz, St |

Frensdorf | Schönbrunn/Steigerw. |

Gerach | Schlüsselfeld, St |

Gundelsheim | Stadelhofen |

Hallstadt, St | Stegaurach |

Heiligenstadt i. Ofr., M | Strullendorf |

Hirschaid, M | Viereth-Trunstadt |

Kemmern | Walsdorf |

Königsfeld | Wattendorf |

Lauter | Zapfendorf, M |

Lisberg | |

Amtsgericht Bautzen | Bautzen | Königswartha |

Bischofswerda | Kubschütz |

Burkau | Malschwitz |

Crostau | Neschwitz |

Cunewalde | Neukirch/Lausitz |

Demitz-Thumitz | Obergurig |

Doberschau-Gaußig | Puschwitz |

Eulowitz | Radibor |

Frankenthal | Rammenau |

Göda | Schirgiswalde |

Großdubrau | Schmölln-Putzkau |

Großharthau | Sohland a. d. Spree |

Großpostwitz/O. L. | Steinigtwolmsdorf |

Guttau | Weißenberg |

Hochkirch | Wilthen |

Kirschau | |

Amtsgericht Bayreuth | Ahorntal | Hollfeld, St |

Aufsess | Hummeltal |

Bayreuth | Kirchenpingarten |

Bad Berneck/Ficht., St | Mehlmeisel |

Betzenstein | Mistelbach |

Bindlach | Mistelgau |

Bischofsgrün | Pegnitz, St |

Creussen, St | Plankenfels |

Eckersdorf | Plech, M |

Emtmannsberg | Pottenstein, St |

Fichtelberg | Prebitz |

Gefrees, St | Schnabelwaid, M |

Gesees | Seybothenreuth |

Glashütten | Speichersdorf |

Goldkronach, St | Waischenfeld, St |

Haag | Warmensteinach |

Heinersreuth | Weidenberg, M |

Amtsgericht Beckum | Beckum | Wadersloh |

Oelde | |

Amtsgericht Bensheim | Bensheim | Lautertal (Odenwald) |

Einhausen | Lorsch |

Heppenheim (Bergstraße) | Zwingenberg |

Amtsgericht Bergen | Altefähr | Parchtitz |

Altenkirchen | Patzig |

Baabe | Poseritz |

Bergen auf Rügen, Stadt | Putbus |

Binz | Putgarten |

Breege | Ralswiek |

Buschvitz | Rambin |

Dranske | Rappin |

Dreschvitz | Sagard |

Gager | Samtens |

Garz/Rügen, Stadt | Sassnitz |

Gingst | Schaprode |

Glowe | Sehlen |

Göhren | Sellin |

Gustow | Thesenvitz |

Karnitz | Thiessow |

Kluis | Trent |

Lancken-Granitz | Ummanz |

Lietzow | Vitte |

Lohme | Wieck |

Middelhagen | Zirkow |

Neuenkirchen | Zudar |

Amtsgericht Bergheim | Bedburg | Elsdorf |

Bergheim | Pulheim |

Amtsgericht Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | Overath |

Kürten | Rösrath |

Odenthal | |

Amtsgericht Berlin Charlottenburg | Charlottenburg | Wilmersdorf |

Amtsgericht Berlin Hohenschönhausen | Hellersdorf | Marzahn |

Hohenschönhausen | |

Amtsgericht Berlin Köpenick | Köpenick | Treptow |

Amtsgericht Berlin Lichtenberg | Friedrichshain | Lichtenberg |

Amtsgericht Berlin Mitte | Mitte | Prenzlauer Berg |

Amtsgericht Berlin Neukölln | Neukölln | |

Amtsgericht Berlin Pankow-Weißensee | Pankow | Weißensee |

Amtsgericht Berlin Schöneberg | Schöneberg | Zehlendorf |

Steglitz | |

Amtsgericht Berlin Spandau | Spandau | |

Amtsgericht Berlin Tempelhof-Kreuzberg | Kreuzberg | Tempelhof |

Amtsgericht Berlin Tiergarten | Tiergarten | |

Amtsgericht Berlin Wedding | Reinickendorf | Wedding |

Amtsgericht Bernau | Ahrensfelde | Prenden |

Basdorf | Rüdnitz |

Bernau bei Berlin | Ruhlsdorf |

Biesenthal | Schönerlinde |

D-16356 Blumberg | Schönfeld |

D-16321 Börnicke | Schönow |

Breydin | Schönwalde |

Danewitz | Schwanebeck |

Eiche | Seefeld |

Groß Schönebeck (Schorfheide) | Stolzenhagen |

Hirschfelde | Sydower Fließ |

Klosterfelde | Tiefensee |

Krummensee | Wandlitz |

Lanke | Weesow |

Lindenberg | Werneuchen |

Lobetal | Willmersdorf |

Marienwerder | Zepernick |

Mehrow | Zerpenschleuse |

Melchow | Zühlsdorf |

Amtsgericht Bernburg | Aderstedt | Latdorf |

Alsleben (Saale) | Lebendorf |

Baalberge | Neugattersleben |

Beesenlaublingen | Nienburg (Saale) |

Belleben | Peißen |

Bernburg (Saale) | Plötzkau |

Biendorf | Pobzig |

Cörmigk | Poley |

Edlau | Preußnitz |

Gerblitz | Schackstedt |

Gerlebogk | Strenznaundorf |

Golbitz | Wedlitz |

Gröna | Wiendorf |

Güsten | Wohlsdorf |

Ilberstedt | Zickeritz |

Könnern | |

Amtsgericht Bernkastel-Kues | Altmachern | Lösnich |

Bernkastel-Kues | Lötzbeuren |

Brauneberg | Machern |

Briedeler Heck | Maiermund |

Burg | Maring-Noviand |

Burgen | Minheim |

Enkirch | Monzelfeld |

Erden | Morbach |

Gornhausen | Mülheim |

Graach | Neumagen-Dhron |

Hirzlei | Piesport |

Hochscheid | Scholmunderhof |

Hödeshof | Starkenburg |

Hohestein | Traben-Trarbach |

Irmenach | Trittenheim |

Kesten | Ürzig |

Kleinich | Veldenz |

Klosterberg | Wintrich |

Kommen | Zeltingen, Forsthaus |

Lieser | Zeltingen-Rachtig |

Longkamp | |

Amtsgericht Bersenbrück | Alfhausen | Gehrde |

Ankum | Kettenkamp |

Badbergen | Menslage |

Berge | Merzen |

Bersenbrück | Neuenkirchen |

Bippen | Nortrup |

Bramsche | Quakenbrück |

Eggermühlen | Rieste |

Fürstenau | Voltlage |

Amtsgericht Besigheim | Besigheim | Ingersheim |

Bietigheim-Bissingen | Kirchheim am Neckar |

Bönnigheim | Löchgau |

Erligheim | Mundelsheim |

Freudental | Tamm |

Gemmrigheim | Walheim |

Hessigheim | |

Amtsgericht Betzdorf | Alsdorf | Kirchseifen |

Betzdorf | Malberg |

Birken-Honigsessen | Mauden |

Brachbach | Mittelhof |

Daaden | Molzhain |

Derschen | Mudersbach |

Dickendorf | Mühlenthal |

Diedenberg | Nauroth |

Elben | Niederdreisbach |

Elkenroth | Niederfischbach |

Emmerzhausen | Nisterberg |

Euteneuen | Rosenheim |

Fensdorf | Rosenheimerlay |

Friedewald | Scheuerfeld |

Friesenhagen | Scheuernhof |

Gebhardshain | Schutzbach |

Grünebach | Selbach |

Harbach | Steinebach |

Herdorf | Steineroth |

Hövels | Thal |

Katzwinkel | Wallmenroth |

Kausen | Weitefeld |

Kirchen | Wissen |

Amtsgericht Biberach | Achstetten | Laupheim |

Attenweiler | Maselheim |

Bad Schussenried | Mietingen |

Berkheim | Mittelbiberach |

Biberach an der Riß | Ochsenhausen |

Burgrieden | Rot an der Rot |

Dettingen an der Iller | Schemmerhofen |

Eberhardzell | Schwendi |

Erlenmoos | Steinhausen an der Rottum |

Erolzheim | Tannheim |

Gutenzell-Hürbel | Ummendorf |

Hochdorf | Wain |

Ingoldingen | Warthausen |

Kirchberg an der Iller | |

Amtsgericht Biedenkopf | Angelburg | Dautphetal |

Bad Endbach | Gladenbach |

Biedenkopf | Steffenberg |

Breidenbach | |

Amtsgericht Bielefeld | Bielefeld | Schloß Holte-Stukenbrock |

Amtsgericht Bingen am Rhein | Appenheim | Münster-Sarmsheim |

Aspisheim | Niederheimbach |

Bacharach | Oberdiebach |

Badenheim | Oberheimbach |

Bingen am Rhein | Ockenheim |

Breitscheid | Schwabenheim |

Bubenheim | Sprendlingen |

Engelstadt | St Johann |

Gau-Algesheim | Trechtingshausen |

Gensingen | Waldalgesheim |

Grolsheim | Weiler |

Hilbersheim | Welgesheim |

Horrweiler | Wolfsheim |

Ingelheim | Zotzenheim |

Manubach | |

Amtsgericht Bitburg | Affler | Machtemesmühle |

Alsdorf | Malberg |

Altenhof | Malbergweich |

Altscheid | Meckel |

Ammeldingen a. d. Our | Meilbrück |

Ammeldingen b. Neuerburg | Menningen |

Auw | Messerich |

Badem | Mettendorf |

Balesfeld | Metterich |

Bauler | Minden |

Baustert | Mohrweiler |

Beilingen | Mülbach |

Berkoth | Muxerath |

Berscheid | Nasingen |

Bettingen | Nattenheim |

Bickendorf | Neidenbach |

Biersdorf | Neuerburg |

Biesdorf | Neuheilenbach |

Birtlingen | Neumühle |

Bitburg | Niedergeckler |

Bollendorf | Niederraden |

Brecht | Niederstedem |

Brimingen | Niederweiler |

Burbach | Niederweis |

Burg | Niehl |

Burscheid | Nusbaum |

Dahlem | Obergeckler |

Dauwelshausen | Oberkail |

Diesburgerhof | Oberstedem |

Dockendorf | Oberweiler |

Dudeldorf | Oberweis |

Echternacherbrück | Olsdorf |

Echtershausen | Orenhofen |

Ehlenz | Orsfeld |

Eisenach | Peffingen |

Emmelbaum | Pfalzkyll |

Engelsdorf | Philippsheim |

Enzen | Pickließem |

Ernzen | Plascheid |

Eßlingen | Preischeiderley |

Etteldorf | Preist |

Falkenauel | Prümzurlay |

Feilsdorf | Rittermühle |

Ferschweiler | Rittersdorf |

Fischbach-Oberraden | Rodershausen |

Fließem | Röhl |

Friedbüsch | Roth |

Gaymuehle | Schankweiler |

Geichlingen | Scharfbillig |

Gemünd | Scheitenkorb |

Gentingen | Scheuern |

Gilzem | Schleid |

Gindorf | Schwabert |

Gondorf | Seffern |

Gransdorf | Sefferweich |

Halsdorf | Seinsfeld |

Hamm | Sevenig |

Heilbach | Sinspelt |

Heilenbach | Spangdahlem |

Herbstmühle | Speicher |

Herforst | St Thomas |

Hisel | Staffelstein |

Holsthum | Steinborn |

Hommerdingen | Stockem |

Hosten | Sülm |

Hütten | Trimport |

Hütterscheid | Übereisenbach |

Hüttingen | Uppershausen |

Idenheim | Usch |

Idesheim | Utscheid |

Ingendorf | Waldhof-Falkenstein |

Irrel | Wallendorf |

Karlshausen | Waxbrunnen |

Kaschenbach | Weidendell |

Keppeshausen | Weidingen |

Körperich | Wettlingen |

Koxhausen | Wiersdorf |

Kruchten | Wilsecker |

Kyllburg | Wißmannsdorf |

Kyllburgweiler | Wolsfeld |

Lahr | Zendscheid |

Leimbach | Zweifelscheid |

Ließem | |

Amtsgericht Bitterfeld | Altjeßnitz | Quetzdölsdorf |

Bitterfeld | Raguhn |

Bobbau | Ramsin |

Brehna | Renneritz |

Burgkemnitz | Ratzau |

Friedersdorf | Rödgen |

Glebitzsch | Rösa |

Göttnitz | Roitzsch |

Gossa | Salzfurtkapelle |

Greppin | Sandersdorf |

Gröbern | Schierau |

Großzöberitz | Schlaitz |

Heideloh | Schrenz |

Holzweißig | Schwemsal |

Jeßnitz | Spören |

Krina | Stumsdorf |

Löberitz | Thalheim |

Marke | Thurland |

Mühlöbeck | Tornau v. d. Heide |

Muldenstein | Wolfen |

Petersroda | Zörbig |

Plodda | Zscherndorf |

Pouch | |

Amtsgericht Blomberg | Barntrup | Lüdge |

Blomberg | Schieder-Schwalenberg |

Amtsgericht Bocholt | Bocholt | Rhede |

Isselburg | |

Amtsgericht Bochum | Bochum | |

Amtsgericht Böblingen | Aidlingen | Holzgerlingen |

Altdorf | Jettingen |

Böblingen | Magstadt |

Bondorf | Mötzingen |

Deckenpfronn | Nufringen |

Ehningen | Schönaich |

Gärtringen | Sindelfingen |

Gäufelden | Steinenbronn |

Grafenau | Waldenbuch |

Herrenberg | Weil im Schönbuch |

Hildrizhausen | |

Amtsgericht Bonn | Alfter | Bornheim |

Bonn | Wachtberg |

Amtsgericht Borken | Borken | Reken |

Gescher | Südlohn |

Heiden | Velen |

Raesfeld | |

Amtsgericht Borna | Groitzsch | Markranstädt |

Großlehna | Narsdorf |

Großpösna | Neukieritzsch |

Kitzen | Pegau |

Kitzscher | Regis-Breitingen |

Kohren-Sahlis | Rötha |

Lobstädt | Wyhratal |

Markkleeberg | Zwenkau |

Amtsgericht Bottrop | Bottrop | |

Amtsgericht Brackenheim | Brackenheim | Pfaffenhofen |

Cleebronn | Zaberfeld |

Güglingen | |

Amtsgericht Brake (Unterweser) | Berne | Jade |

Brake (Unterweser) | Lemwerder |

Elsfleth | Ovelgönne |

Amtsgericht Brakel | Bad Driburg | Nieheim |

Brakel | Steinheim |

Amtsgericht Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | Linthe |

Alt Bork | Lobbese |

Baitz | Locktown |

Bardenitz | Lübnitz |

Belzig | Lühsdorf |

Benken | Lünow |

Bensdorf | Lüsse |

Bergholz | Lütte |

Boecke | Marzahna |

Borkheide | Marzahne |

Borkwalde | Medewitz |

Borne | Michelsdorf |

Brachwitz | Mörz |

Brielow | Mützdorf |

D-14778 Briest | Nahmitz |

Brück | Neschholz |

Buchholz b. Niemegk | Netzen |

D-14793 Buckau | Neuehütten |

Bücknitz | Neuendorf b. Brück |

Butzow | Nichel |

Cammer | Niebel |

Dahnsdorf | Niebelhorst |

Damelang-Freienthal | Niederwerbig |

Damsdorf | Niemegk |

Deutsch Bork | Oberjünne |

Dietersdorf | Päwesin |

Dippmannsdorf | Pritzerbe |

Dretzen | Prützke |

Emstal | Rädel |

Feldheim | Rädigke |

Fohrde | Raben |

D-14806 Fredersdorf | Radewege |

Garrey | Ragösen |

Glienecke | Reckahn |

Göhlsdorf | D-14827 Reetz |

Görzke | Reetzerhütten |

Götz | Reppinichen |

Gollwitz | D-14797 Rietz |

D-14778 Golzow | D-14929 Rietz |

Gortz | Rogäsen |

Gräben | Roskow |

Grebs | Rottstock |

Groß Briesen | D-14778 Schenkenberg |

Groß Marzehns | Schlalach |

Grubo | Schlamau |

Hagelberg | D-14806 Schwanebeck |

Haseloff-Grabow | Steinberg |

Hohenferchesar | Trechwitz |

Hohenlobbese | Treuenbrietzen |

Jeserig | Viesen |

Jeserig/Fläming | Warchau |

Jeseringerhütten | Wenzlow |

Ketzür | D-14806 Werbig |

Klepzig | Weseram |

Köpernitz | Wiesenburg |

Krahne | Wollin |

Kranepuhl | Wust |

Kuhlowitz | Wusterwitz |

Lehnin | Ziesar |

Lehnsdorf | Zitz |

Amtsgericht Braunschweig | Braunschweig | Wendeburg |

Vechelde | |

Amtsgericht Breisach | Breisach am Rhein | Merdingen |

Ihringen | Vogtsburg im Kaiserstuhl |

Amtsgericht Bremen | Bremen mit Ausnahme von: Bremen-Blumenthal, Bremen-Burglesum, Bremen-Vegesack | |

Amtsgericht Bremen-Blumenthal | Bremen-Blumenthal | Bremen-Vegesack |

Bremen-Burglesum | |

Amtsgericht Bremerhaven | Bremerhaven | |

Amtsgericht Bremervörde | Alfstedt | Hipstedt |

Anderlingen | Oerel |

Basdahl | Ostereistedt |

Bremervörde | Rhade |

Deinstedt | Sandbostel |

Ebersdorf | Seedorf |

Farven | Selsingen |

Gnarrenburg | |

Amtsgericht Bretten | Bretten | Oberderdingen |

Gondelsheim | Sulzfeld |

Kürnbach | Zaisenhausen |

Amtsgericht Brilon | Brilon | Olsberg |

Amtsgericht Bruchsal | Bad Schönborn | Karlsdorf-Neuthard |

Bruchsal | Kraichtal |

Dettenheim | Kronau |

Forst | Östringen |

Graben-Neudorf | Ubstadt-Weiher |

Hambrücken | |

Amtsgericht Brühl | Brühl | Hürth |

Erftstadt | Wesseling |

Amtsgericht Buchen | Buchen (Odenwald) | Mudau |

Hardheim | Walldürn |

Höpfingen | |

Amtsgericht Bückeburg | Ahnsen | Helpsen |

Auetal | Hespe |

Bad Eilsen | Luhden |

Buchholz | Nienstädt |

Bückeburg | Obernkirchen |

Heeßen | Seggebruch |

Amtsgericht Büdingen | Altenstadt | Hirzenhain |

Büdingen | Kefenrod |

Gedern | Limeshain |

Glauburg | Ortenberg |

Amtsgericht Bühl | Bühl | Ottersweier |

Bühlertal | Rheinmünster |

Hügelsheim | Sinzheim |

Lichtenau | |

Amtsgericht Bünde | Bünde | Rödinghausen |

Kirchlengern | |

Amtsgericht Burg | Bergzow | Menz |

Biederitz | Mochau |

Brettin | Möser |

Büden | Mützel |

Burg | Nedlitz |

Dannigkow | Niegripp |

Demsin | Nielebock |

Derben | Paplitz |

Detershagen | Parchau |

Dörnitz | Parchen |

Drewitz | Parey |

Ferchland | Pietzpuhl |

Friedensau | Redekin |

Genthin | Reesdorf |

Gladau | Reesen |

Gommern | Rietzel |

Grabow | Roßdorf |

Gübs | Schartau |

Güsen | Schermen |

Hohenseeden | Schopsdorf |

Hohenwarthe | Stegeltz |

Hohenziatz | Stresow |

Ihleburg | Theeßen |

Jerichow | Tryppehna |

Kade | Tucheim |

Karith | Vehlitz |

Karow | Wahlitz |

Klitsche | Wallwitz |

Königsborn | Wörmlitz |

Körbeltz | Wulkow |

Krüssau | Wüstenjerichow |

Küsel | Zabakuck |

Lostau | Zeddenick |

Lübars | Zerben |

Magdeburgerforth | Ziepel |

Mangelsdorf | |

Amtsgericht Burgdorf | Burgdorf | Uetze |

Amtsgericht Burgwedel | Burgwedel | Wedemark |

Isernhagen | |

Amtsgericht Butzbach | Butzbach | Rockenberg |

Münzenberg | |

Amtsgericht Buxtehude | Agathenburg | Buxtehude |

Ahlerstedt | Dollern |

Apensen | Harsefeld |

Bargstedt | Horneburg |

Beckdorf | Jork |

Bliedersdorf | Nottensdorf |

Brest | Sauensiek |

Amtsgericht Calw | Althengstett | Höfen an der Enz |

Bad Herrenalb | Neubulach |

Bad Liebenzell | Neuweiler |

Bad Teinach-Zavelstein | Oberreichenbach |

Bad Wildbad im Schwarzwald | Ostelsheim |

Calw | Schömberg |

Dobel | Simmozheim |

Enzklösterle | Unterreichenbach |

Gechingen | |

Amtsgericht Castrop-Rauxel | Castrop-Rauxel | |

Amtsgericht Celle | Adelheidsdorf | Höfer |

Ahnsbeck | Hohne |

Beedenbostel | Lachendorf |

Bergen | Langlingen |

Bröckel | Lohheide |

Celle | Nienhagen |

Eicklingen | Scharnhorst |

Eldingen | Unterlüß |

Eschede | Wathlingen |

Faßberg | Wienhausen |

Habighorst | Wietze |

Hambühren | Winsen (Aller) |

Hermannsburg | |

Amtsgericht Cham | Arnschwang | Rettenbach |

Arrach | Rimach |

Blaibach | Roding, St |

Cham, St | Rötz, St |

Chamerau | Runding |

Eschlkam, M | Schönthal |

Falkenstein, M | Schorndorf |

Furth im Wald, St | Stamsried, M |

Gleißenberg | Tiefenbach |

Grafenwiesen | Traitsching |

Hohenwarth | Treffelstein |

Kötzting, St | Zell |

Lam, M | Waffenbrunn |

Lohberg | Wald |

Michelsneukirchen | Walderbach |

Miltach | Waldmünchen, St |

Neukirchen b. Hl. Blut, M | Weiding |

Pemfling | Willmering |

Pösing | Zandt |

Reichenbach | |

Amtsgericht Chemnitz | Chemnitz | |

Amtsgericht Clausthal- Zellerfeld | Altenau | Sankt Andreasberg |

Braunlage | Schulenberg im Oberharz |

Clausthal-Zellerfeld | Wildemann |

Harz | |

Amtsgericht Cloppenburg | Barßel | Garrel |

Bösel | Lastrup |

Cappeln (Oldenburg) | Lindern (Oldenburg) |

Cloppenburg | Löningen |

Emstek | Molbergen |

Essen (Oldenburg) | Saterland |

Friesoythe | |

Amtsgericht Coburg | Ahorn | Neustadt b. Coburg, GKST |

Coburg | Niederfüllbach |

Dörfles-Esbach | Bad Rodach, St |

Ebersdorf b. Coburg | Rödental, St |

Großheirath | Sesslach, St |

Grub a. Forst | Sonnefeld |

Itzgrund | Untersiemau |

Lautertal | Weidhausen b. Coburg |

Meeder | Weitramsdorf |

Amtsgericht Cochem | Alf | Leienkaul |

Alflen | Lieg |

Altlay | Liesenich |

Altstrimmig | Lütz |

Auderath | Lutzerath |

Bad Bertrich | Marienburg |

Beilstein | Masburg |

Beuren | Mesenich |

Beurenermühle | Mittelstrimmig |

Binningen | Möntenich |

Blankenrath | Moritzheim |

Bonsbeuern | Mörsdorf |

Brachtendorf | Moselkern |

Bremm | Müden |

Briedel | Müllenbach |

Brieden | Neef |

Briedern | Nehren |

Brohl | Neuhof |

Bruttig-Fankel | Panzweiler |

Büchel | Pelzerhaus |

Bullay | Peterswald-Löffelscheid |

Cochem | Pilligerheck |

Dohr | Polcherholz |

Dünfus | Pommern |

Düngenheim | Präfekturhof |

Ediger-Eller | Pünderich |

Ellenz-Poltersdorf | Reidenhausen |

Eppenberg | Roes |

Ernst | Rotherhof |

Eulgem | Sauersmühle |

Faid | Schauren |

Filz | Schmitt |

Forst | Schöne Aussicht |

Gamlen | Senheim |

Gevenich | Sosberg |

Gillenbeuren | St Aldegund |

Greimersburg | Tellig |

Grenderich | Treis-Karden |

Hambuch | Ulmen |

Haserich | Urmersbach |

Hauroth | Urschmitt |

Heckenhof | Valwig |

Hesweiler | Vogthof |

Illerich | Wagenhausen |

Kaifenheim | Walhausen |

Kail | Weidenhell |

Kaisersesch | Weiler |

Kalenborn | Wirfus |

Kliding | Wollmerath |

Klotten | Zell |

Lahr | Zettingen |

Landkern | Zilshausen |

Laubach | |

Amtsgericht Coesfeld | Billerbeck | Nottuln |

Coesfeld | Rosendahl |

Havixbeck | |

Amtsgericht Cottbus | Bagenz | Jocksdorf |

Bloischdorf | Kathlow |

Bohsdorf | D-03058 Kiekebusch |

D-3096 Briesen | Klein Döbbern |

Burg (Spreewald) | Klein Düben |

Casel | Klein Kölzig |

Cottbus | Klein Loitz |

Dissen | Kolkwitz |

Döbern | Komptendorf |

D-03116 Domsdorf | Koppatz |

Drachhausen | Laubsdorf |

Drebkau | Laubst |

Drehnow | Leuthen |

Drieschnitz-Kahsel | D-03130 Lieskau |

Fehrow | Mattendorf |

Forst (Lausitz) | Müschen |

D-03058 Frauendorf | Neuhausen |

Friedrichshain | Peitz |

Gablenz | Preilack |

Gahry | Preschen |

Gallinchen | Proschim |

D-03149 Gosda | Reuthen |

Graustein | Roggosen |

Greifenhain | Schmorgow |

Groß Döbbern | Schorbus |

Groß Gaglow | Sergen |

Groß Kölzig | Siewisch |

Groß Luja | Simmersdorf |

Groß Oßnig | Spremberg |

Groß Schacksdorf | Striesow |

Grötsch | Tauer |

Guhrow | Teichland |

Haasow | Trebendorf |

Haidemühl | Tschernitz |

Heinersbrück | Türkendorf |

Hornow | Turnow |

Jämlitz | Wadelsdorf |

Jehserig | Welzow |

Jerischke | Werben |

Jethe | Wolfshain |

Amtsgericht Crailsheim | Crailsheim | Kreßberg |

Fichtenau | Satteldorf |

Frankenhardt | Stimpfach |

Amtsgericht Cuxhaven | Cuxhaven | |

Amtsgericht Dachau | Altomünster, M | Petershausen |

Bergkirchen | Pfaffenhofen a. d. Glonn |

Dachau, GKST | Röhrmoos |

Erdweg | Schwabhausen |

Haimhausen | Sulzemoos |

Hebertshausen | Hilgertshausen-Tandern |

Karlsfeld | Vierkirchen |

Markt Indersdorf, M | Weichs |

Odelzhausen | |

Amtsgericht Dannenberg (Elbe) | Bergen (Dumme) | Lemgow |

Clenze | Luckau |

Damnatz | Lübbow |

Dannenberg (Elbe) | Lüchow (Wendland) |

Gartow | Neu Darchau |

Göhrde | Prezelle |

Gorleben | Schnackenburg |

Gusborn | Schnega |

Hitzacker (Elbe) | Trebel |

Höhbeck | Waddeweitz |

Jameln | Woltersdorf |

Karwitz | Wustrow (Wendland) |

Küsten | Zernien |

Langendorf | |

Amtsgericht Darmstadt | Alsbach-Hähnlein | Mühltal |

Bickenbach | Ober-Ramstadt |

Darmstadt | Pfungstadt |

Erzhausen | Rossdorf |

Griesheim | Seeheim-Jugenheim |

Messel | Weiterstadt |

Modautal | |

Amtsgericht Daun | Arbach | Kopp |

Basberg | Kötterichen |

Beinhausen | Kradenbach |

Bereborn | Lirstal |

Berenbach | Mannebach |

Berlingen | Mehren |

Berndorf | Meisburg |

Betteldorf | Mosbruch |

Birresborn | Mückeln |

Bleckhausen | Mürlenbach |

Bleckhausener Mühle | Neichen |

Bodenbach | Nerdlen |

Bongard | Neroth |

Borler | Niederstadtfeld |

Boxberg | Nitz |

Brockscheid | Nohn |

Brücktal | Oberbettingen |

Darscheid | Oberehe-Stroheich |

Daun | Oberelz |

Demerath | Oberstadtfeld |

Densborn | Pelm |

Deudesfeld | Reimerath |

Dockweiler | Retterath |

Dohm-Lammersdorf | Rockeskyll |

Drees | Rom |

Dreis-Brück | Salm |

Duppach | Sarmersbach |

Ellscheid | Sassen |

Gefell | Sauerseifen |

Gelenberg | Saxler |

Gerolstein | Schalkenmehren |

Gillenfeld | Schönbach |

Gunderath | Schutz |

Hillesheim | Sprink |

Hinterweiler | Steineberg |

Höchstberg | Steiningen |

Hohenfels-Essingen | Strohn |

Horperath | Strotzbüsch |

Hörscheid | Üdersdorf |

Hörschhausen | Udler |

Immerath | Uersfeld |

Kalenborn-Scheuern | Ueß |

Kaperich | Utzerath |

Katzwinkel | Üxheim |

Kelberg | Wallenborn |

Kerpen | Walsdorf |

Kirchweiler | Weidenbach |

Kirsbach | Welcherath |

Kölnische Höfe | Wiesbaum |

Kolverath | Winkel |

Amtsgericht Deggendorf | Aholming | Metten, M |

Auerbach | Moos |

Außernzell | Niederalteich |

Bernried | Oberpöring |

Buchhofen | Offenberg |

Deggendorf, GKST | Osterhofen, St |

Grafling | Otzing |

Grattersdorf | Plattling, St |

Hengersberg, M | Schaufling |

Hunding | Schöllnach, M |

Iggensbach | Stephansposching |

Künzing | Wallerfing |

Lalling | Winzer, M |

Amtsgericht Delbrück | Delbrück | Hövelhof |

Amtsgericht Delmenhorst | Delmenhorst | Ganderkesee |

Amtsgericht Demmin | Altenhagen | Kummerow |

Alt Tellin | Lindenberg |

Altentreptow, Stadt | Malchin, Stadt |

Bartow | Meesiger |

Basedow | Metschow |

Beestland | Mölln |

Beggerow | Neukalen, Stadt |

Bentzin | Neu-Kentzlin |

Borrentin | Nossendorf |

Bredenfelde | Plötz |

Breesen | Pripsleben |

Breest | Quitzerow |

Briggow | Remplin |

Brudersdorf | Ritzerow |

Burow | Röckwitz |

Daberkow | Rosenow |

Demmin, Stadt | Sanzkow |

Dargun, Stadt | Sarow |

Duckow | Sassen |

Düvier | Schmarsow |

Faulenrost | Schönfeld |

Gielow | Siedenbollentin |

Gnevezow | Siedenbrünzow |

Gnevkow | Sommersdorf |

Golchen | Stadt Loitz |

Görmin | Stavenhagen, Reuterstadt |

Gorschendorf | Stubbendorf |

Grammentin | Teusin |

Grapzow | Trantow |

Gültz | Tutow |

Gülzow | Tützpatz |

Grischow | Upost |

Groß Teetzleben | Utzedel |

Hohenbollentin | Verchen |

Hohenbrünzow | Völschow |

Hohenmocker | Wagun |

Ivenack | Warrenzin |

Jarmen, Stadt | Werder |

Jürgenstorf | Wildberg |

Kittendorf | Wolde |

Kletzin | Wotenick |

Knorrendorf | Wüstenfelde |

Kriesow | Zarnekow |

Kruckow | Zettemin |

Amtsgericht Dessau | Dessau | |

Amtsgericht Detmold | Augustdorf | Lage |

Detmold | Oerlinghausen |

Horn-Bad Meinberg | Schlangen |

Amtsgericht Dieburg | Babenhausen | Groß-Zimmern |

Dieburg | Münster |

Eppertshausen | Otzberg |

Fischbachtal | Reinheim |

Groß-Bieberau | Schaafheim |

Groß-Umstadt | |

Amtsgericht Diepholz | Barnstorf | Hüde |

Barver | Lembruch |

Brockum | Lemförde |

Dickel | Marl |

Diepholz | Quernheim |

Drebber | Rehden |

Drentwede | Stemshorn |

Eydelstedt | Wagenfeld |

Hemsloh | Wetschen |

Amtsgericht Diez | Allendorf | Horhausen |

Altendiez | Isselbach |

Arnstein | Kalkofen, Gem Dörnberg |

Attenhausen | Kaltenholzhausen |

Aull | Katzenelnbogen |

Balduinstein | Klingelbach |

Bergerhof | Kördorf |

Berghausen | Langenscheid |

Berndroth | Laurenburg |

Biebrich | Lohrheim |

Birlenbach | Lollschied |

Bleidenbach | Misselberg |

Bremberg | Mittelfischbach |

Buchholz | Mudershausen |

Burgschwalbach | Nassau |

Charlottenberg | Netzbach |

Cramberg | Niederneisen |

Dessighofen | Niedertiefenbach |

Dienethal | Oberfischbach |

Diez | Oberneisen |

Dörnberg | Obernhof |

Dornholzhausen | Oberwies |

Dörsdorf | Pohl |

Ebertshausen | Reckenroth |

Eisighofen | Rettert |

Eppenrod | Roth |

Ergeshausen | Rupbach |

Fachingen | Salscheid |

Flacht | Scheidt |

Gasteyers Mühle | Schiesheim |

Geilnau | Schleuse |

Geisig | Schmidt Mühle |

Gieshübel | Schönborn |

Gückingen | Schweighausen |

Gutenacker | Seelbach |

Hahnstätten | Singhofen |

Hambach | Steckenbergermühle |

Heckelmann Mühle | Steinsberg |

Heistenbach | Sulzbach |

Herbelsmühle | Waldschmidtmühle |

Herold | Wasenbach |

Hirschberg | Weinähr |

Holzappel | Winden |

Holzheim | Zechenhaus |

Hömberg | Zimmerschied |

Amtsgericht Dillenburg | Dietzhölztal | Eschenburg |

Dillenburg | Haiger |

Amtsgericht Dillingen | Aislingen, M | Laugna |

Bachhagel | Lauingen, St |

Bächingen a. d. Brenz | Lutzingen |

Binswangen | Medlingen |

Bissingen, M | Mödingen |

Blindheim | Schwenningen |

Buttenwiesen | Syrgenstein |

Dillingen/Donau, GKST | Villenbach |

Finningen | Wertingen, St |

Glött | Wittislingen, M |

Gundelfingen/Donau, St | Ziertheim |

Haunsheim | Zöschingen |

Höchstädt/Donau, St | Zusamaltheim |

Holzheim | |

Amtsgericht Dinslaken | Dinslaken | Voerde (Niederrhein) |

Amtsgericht Dippoldiswalde | Altenberg | Kesselsdorf |

Bannewitz | Kreischa |

Bärenstein | Malter |

Dippoldiswalde | Mohorn |

Dorfhain | Obercarsdorf |

Freital | Pretzschendorf |

Geising | Rabenau |

Glashütte | Reinhardtsgrimma |

Hartmannsdorf-Reichenau | Schmiedeberg |

Hermsdorf/Erzgeb. | Tharandt |

Höckendorf | Wilsdruff |

Amtsgericht Döbeln | Bockelwitz | Mochau |

Döbeln | Niederstriegis |

Ebersbach | Ostrau |

Gersdorf | Rosswein |

Großweitzschen | Waldheim |

Hartha | Ziegra-Knobelsdorf |

Leisnig | Zschaitz-Ottewig |

Amtsgericht Donaueschingen | Blumberg | Gütenbach |

Bräunlingen | Hüfingen |

Donaueschingen | Vöhrenbach |

Furtwangen im Schwarzwald | |

Amtsgericht Dorsten | Dorsten | |

Amtsgericht Dortmund | Dortmund | |

Amtsgericht Dresden | Dresden | |

Amtsgericht Duderstadt | Bilshausen | Rhumspringe |

Bodensee | Rollshausen |

Duderstadt | Rüdershausen |

Ebergötzen | Seeburg |

Gieboldehausen | Seulingen |

Krebeck | Waake |

Landolfshausen | Wollbrandshausen |

Obernfeld | Wollershausen |

Amtsgericht Dülmen | Dülmen | |

Amtsgericht Düren | Düren | Merzenich |

Heimbach | Nideggen |

Hürtgenwald | Nörvenich |

Kreuzzau | Vettweiß |

Langerwehe | |

Amtsgericht Düsseldorf | Düsseldorf | |

Amtsgericht Duisburg | Duisburg | Duisburg-Hamborn Duisburg-Ruhrort |

Amtsgericht Ebersberg | Anzing | Hohenlinden |

Assling | Kirchseeon, M |

Baiern | Markt Schwaben, M |

Bruck | Moosach |

Ebersberg, St | Oberpframmern |

Egmating | Pliening |

Emmering | Poing |

Forstinning | Steinhöring |

Frauenneuharting | Vaterstetten |

Glonn, M | Zorneding |

Grafing b. München, St | |

Amtsgericht Eberswalde | Altenhof | Klein Ziethen |

Altenhüttendorf | Liepe |

Britz | Lüdersdorf |

Brodowin | Lunow |

Chorin | Neugrimnitz |

Eberswalde | Niederfinow |

Finowfurt | Oderberg |

Friedrichswalde | Parlow-Glambeck |

Groß-Ziethen | Parstein |

Hohenfinow | Serwest |

Hohensaaten | Stolzenhagen |

Joachimsthal | |

Amtsgericht Eckernförde | Ahlefeld | Hütten |

Altenhof | Hummelfeld |

Altenholz | Kl. Wittensee |

Ascheffel | Kosel |

Barkelsby | Lindau |

Bistensee | Loose |

Brekendorf | Neudorf-Bornstein |

Bünsdorf | Neu Duvenstedt |

Damendorf | Neuwittenbek |

Damp | Noer |

Dänischenhagen | Osdorf |

Eckernförde | Osterby |

Felm | Owschlag |

Fleckeby | Rieseby |

Gammelby | Schinkel |

Gettorf | Schwedeneck |

Goosefeld | Sehestedt |

Gr. Wittensee | Strande |

Güby | Tüttendorf |

Haby | Thumby |

Holtsee | Waabs |

Holzbunge | Windeby |

Holzdorf | |

Amtsgericht Eggenfelden | Arnstorf, M | Mitterskirchen |

Bayerbach | Pfarrkirchen, St |

Bad Birnbach, M | Postmünster |

Dietersburg | Reut |

Eggenfelden, St | Rimbach |

Egglham | Rossbach |

Ering | Schönau |

Falkenberg | Simbach a. Inn, St |

Gangkofen, M | Stubenberg |

Geratskirchen | Tann, M |

Hebertsfelden | Triftern, M |

Johanniskirchen | Unterdietfurt |

Julbach | Wittibreut |

Kirchdorf a. Inn | Wurmannsquick, M |

Malgersdorf | Zeilarn |

Massing, M | |

Amtsgericht Ehingen | Allmendingen | Oberdischingen |

Altheim | Obermarchtal |

Ehingen (Donau) | Oberstadion |

Emeringen | Öpfingen |

Emerkingen | Rechtenstein |

Griesingen | Rottenacker |

Grundsheim | Schelklingen |

Hausen am Bussen | Untermarchtal |

Lauterach | Unterstadion |

Munderkingen | Unterwachingen |

Amtsgericht Eilenburg | Bad Düben | Neukyhna |

Delitzsch | Rackwitz |

Döbernitz | Schkeuditz |

Doberschütz | Schönwölkau |

Eilenburg | Taucha |

Jesewitz | Wiedemar |

Kossa | Zschepplin |

Krostitz | Zschortau |

Laußig | Zwochau |

Löbnitz | |

Amtsgericht Einbeck | Dassel | Einbeck |

Amtsgericht Eisenach | Behringen | Krauthausen |

Berka v.d. Hainich | Lauchröden |

Berka/Werra | Lauterbach |

Bischofroda | Marksuhl |

Craula | Mihla |

Creuzburg | Nazza |

Dankmarshausen | Oberellen |

Dippach | Reichenbach |

Ebenshausen | Ruhla |

Eisenach | Seebach |

Ettenhausen a.d. Suhl | Treffurt |

Frankenroda | Tüngeda |

Gerstungen | Unterellen |

Großensee | Wolfsbehringen |

Hallungen | Wolfsburg-Unkeroda |

Hörselberg | Wutha-Farnroda |

Ifta | |

Amtsgericht Eisenhüttenstadt | Bahro | Möbiskruge |

Bomsdorf | Müllrose |

Bremsdorf | Neuzelle |

Breslack | Ossensdorf |

Brieskow-Finkenheerd | Pohlitz |

Coschen | Ragow |

Dammendorf | Ratzdorf |

Eisenhüttenstadt | Rießen |

Fünfeichen | Schernsdorf |

Göhlen | Schwerzko |

Groß Lindow | Steinsdorf |

Grunow | Streichwitz |

Henzendorf | Treppeln |

Kieselwitz | Vogelsang |

Kobbeln | Wellmitz |

Lawitz | Wiesenau |

Merz | Ziltendorf |

Mixdorf | |

Amtsgericht Eisleben | Ahlsdorf | Lüttchendorf |

Amsdorf | Neehausen |

Anarode | Osterhausen |

Aseleben | Röblingen am See |

Augsdorf | Rothenschirmbach |

Benndorf | Rottelsdorf |

Bischofrode | Schmalzerode |

Bornstedt | Seeburg |

Burgsdorf | Siebigerode |

Dederstedt | Siersleben |

Eisleben, Lutherstadt | Stedten |

Erdeborn | Unterrißdorf |

Hedersleben | Volkstedt |

Helbra | Wansleben am See |

Hornburg | Wimmelburg |

Hübitz | Wolferode |

Klostermansfeld | |

Amtsgericht Ellwangen | Adelmannsfelden | Rosenberg |

Ellenberg | Stödtlen |

Ellwangen (Jagst) | Tannhausen |

Jagstzell | Unterschneidheim |

Lauchheim | Westhausen |

Neuler | Wört |

Rainau | |

Amtsgericht Elmshorn | Barmstedt | Hemdingen |

Bevern | Kl. Nordende |

Bilsen | Kl. Offenseth-Sparrieshoop |

Bokel | Kölln-Reisiek |

Bokholt-Hanredder | Langeln |

Brande-Hörnerkirch. | Lutzhorn |

Bullenkuhlen | Moorrege |

Ellerhoop | Neuendeich |

Elmshorn | Osterhorn |

Gr. Nordende | Raa-Besenbek |

Gr. Offenseth-Aspern | Seester |

Haselau | Seestermühe |

Haseldorf | Seeth-Ekholt |

Heede | Tornesch |

Heidgraben | Uetersen |

Heist | Westerhorn |

Amtsgericht Eltville am Rhein | Eltville am Rhein | Walluf |

Kiedrich | |

Amtsgericht Elze | Banteln | Elze |

Betheln | Gronau (Leine) |

Brüggen | Nordstemmen |

Despetal | Rheden |

Eime |

Amtsgericht Emden | Borkum | Insel Lütje Hörn |

Emden | Krummhörn |

Hinte |

Amtsgericht Emmendingen | Denzlingen | Reute |

Emmendingen | Sexau |

Freiamt | Teningen |

Malterdingen | Vörstetten |

Amtsgericht Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | Rees |

Amtsgericht Erding | Berglern | Langenpreising |

Bockhorn | Lengdorf |

Buch a. Buchrain | Moosinning |

Dorfen, St | Neuching |

Eitting | Oberding |

Erding, St | Ottenhofen |

Finsing | Pastetten |

Forstern | Sankt Wolfgang |

Fraunberg | Steinkirchen |

Hohenpolding | Taufkirchen (Vils) |

Inning a. Holz | Walpertskirchen |

Isen, M | Wartenberg, M |

Kirchberg | Wörth |

Amtsgericht Erfurt | Erfurt | |

Amtsgericht Erkelenz | Erkelenz | Wegberg |

Hückelhoven | |

Amtsgericht Erlangen | Adelsdorf | Höchstadt/Aisch, St |

Aurachtal | Kalchreuth |

Baiersdorf, St | Lonnerstadt, M |

Bubenreuth | Marloffstein |

Buckenhof | Möhrendorf |

Eckenta, M | Mühlhausen, M |

Erlangen | Oberreichenbach |

Gremsdorf | Röttenbach |

Großenseebach | Spardorf |

Hemhofen | Uttenreuth |

Heroldsgerg, M | Vestenbergsgreuth, M |

Herzogenaurach, St | Wachenroth, M |

Hessdorf | Weisendorf, M |

Amtsgericht Eschwege | Berkatal | Sontra |

Eschwege | Waldkappel |

Herleshausen | Wanfried |

Meinhard | Wehretal |

Meißner | Weißenborn |

Ringgau | |

Amtsgericht Eschweiler | Eschweiler | Stolberg |

Amtsgericht Essen | Essen | Essen-Borbeck Essen-Steele |

Amtsgericht Esslingen | Aichwald | Lichtenwald |

Altbach | Neuhausen auf den Fildern |

Baltmannsweiler | Ostfildern |

Deizisau | Plochingen |

Denkendorf | Reichenbach an der Fils |

Esslingen am Neckar | Wernau (Neckar) |

Hochdorf | |

Amtsgericht Ettenheim | Ettenheim | Rheinau /F (Gemeindefrei) |

Kappel-Grafenhausen | Ringsheim |

Mahlberg | Rust |

Amtsgericht Ettlingen | Ettlingen | Marxzell |

Karlsbad | Waldbronn |

Malsch | |

Amtsgericht Euskirchen | Bad Münstereifel | Weilerswist |

Euskirchen | Zülpich |

Mechernich | |

Amtsgericht Eutin | Ahrensbök | Malente |

Bosau | Scharbeutz |

Eutin | Schönwalde am Bungsb. |

Kasseedorf | Süsel |

Amtsgericht Flensburg | Ausacker | Maasbüll |

Böxlund | Medelby |

Dollerup | Meyn |

Eggebek | Munkbarup |

Flensburg | Nordhackstedt |

Freienwill | Oeversee |

Glücksburg (Ostsee) | Osterby |

Großenwiehe | Quern |

Großsolt | Ringsberg |

Grundhof | Sankelmark |

Handewitt | Schafflund |

Harrislee | Sieverstedt |

Hörup | Sörup |

Holt | Sollerup |

Hürup | Steinberg |

Husby | Steinbergkirche |

Janneby | Süderhackstedt |

Jardelund | Tarp |

Jarplund-Weding | Tastrup |

Jerrishoe | Wallsbull |

Jörl | Wanderup |

Langballig | Wees |

Langstedt | Weesby |

Lindewitt | Westerholz |

Amtsgericht Forchheim | Dormitz | Kleinsendelbach |

Ebermannstadt, St | Kunreuth |

Effeltrich | Langensendelbach |

Eggolsheim, M | Leutenbach |

Egloffstein, M | Neunkirchen a. Brand, M |

Forchheim, GKST | Obertrubach |

Gößweinstein, M | Pinzberg |

Gräfenberg, St | Poxdorf |

Hallerndorf | Pretzfeld, M |

Hausen | Unterleinleiter |

Heroldsbach | Weilersbach |

Hetzles | Weißenohe |

Hiltpoltstein, M | Wiesenthau |

Igensdorf, M | Wiesenthal, M |

Kirchenrenbach | |

Amtsgericht Frankenberg (Eder) | Allendorf (Eder) | Frankenberg (Eder) |

Battenberg (Eder) | Gemünden (Wohra) |

Bromskirchen | Haina (Kloster) |

Burgwald | Hatzfeld (Eder) |

Frankenau | Rosenthal |

Amtsgericht Frankenthal (Pfalz) | Beindersheim | Heßheim |

Bobenheim-Roxheim | Heuchelheim |

Frankenthal (Pfalz) | Kleinniedesheim |

Großniedesheim | Lambsheim |

Amtsgericht Frankfurt am Main | Eschborn | Kriftel |

Frankfurt am Main | Liederbach |

Hattersheim am Main | Sulzbach (Taunus) |

Hofheim am Taunus | |

Amtsgericht Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | Neu Malisch |

Alt Mahlisch | Niederjesar |

Carzig | Podelzig |

Diedersdorf | Reitwein |

Dolgelin | Sachsendorf |

Falkenhagen | Seelow |

Friedersdorf | Treplin |

Lebus | D-15306 Werbig |

Libbenichen | Worin |

Lietzen | Wulkow bei Booßen |

Mallnow | Zeschdorf |

Marxdorf | |

Amtsgericht Freiberg | Augustusburg | Langenau |

Bobritzsch | Leubsdorf |

Brand-Erbisdorf | Lichtenberg/Erzgeb. |

Dorfchemnitz b. Sayda | Mulda/Sa. |

Eppendorf | Neuhausen/Erzgeb. |

Falkenau | Niederschöna |

Flöha | Niederwiesa |

Frankenstein | Oberschöna |

Frauenstein | Oederan |

Freiberg | Rechenberg-Bienenmühle |

Gahlenz | Reinsberg |

Großhartmannsdorf | Sayda |

Großschirma | Siebenlehn |

Halsbrücke | Weißenborn |

Hilbersdorf | |

Amtsgericht Freiburg | Au | March |

Bötzingen | Merzhausen |

Buchenbach | Oberried |

Ebringen | Pfaffenweiler |

Eichstetten | Sankt Märgen |

Freiburg im Breisgau | Sankt Peter |

Glottertal | Schallstadt |

Gottenheim | Sölden |

Gundelfingen | Stegen |

Heuweiler | Umkirch |

Horben | Wittnau |

Kirchzarten | |

Amtsgericht Freising | Allershausen | Kranzberg |

Attenkirchen | Langenbach |

Au i. d. Haullertau, M | Marzling |

Eching | Mauern |

Fahrenzhausen | Moosburg a. d. Isar, St |

Freising, GKST | Nandlstadt |

Gammelsdorf | Neufahrn b. Freising |

Haag a. d. Amper | Paunzhausen |

Hallbergmoos | Rudelzhausen |

Hörgertshausen | Wang |

Hohenkammer | Wolfersdorf |

Kirchdorf a.d. Amper | Zolling |

Amtsgericht Freudenstadt | Alpirsbach | Grömbach |

Bad Rippoldsau-Schapbach | Loßburg |

Baiersbronn | Pfalzgrafenweiler |

Betzweiler-Wälde | Seewald |

Freudenstadt | Wörnersberg |

Amtsgericht Freyung | Eppenschlag | Perlesreut, M |

Freyung, St | Philippsreut |

Fürsteneck | Ringelai |

Grafenau, St | Röhrnbach, M |

Grainet | Saldenburg |

Haidmühle | St. Oswald-Riedlhütte |

Hinterschmiding | Schöfweg |

Hohenau | Schönberg, M |

Innernzell | Spiegelau |

Jandelsbrunn | Thurmansbang |

Mauth | Waldkirchen, St |

Neureichenau | Zenting |

Neuschönau | |

Amtsgericht Friedberg (Hessen) | Bad Nauheim | Reichelsheim (Wetterau) |

Florstadt | Rosbach v. d. Höhe |

Friedberg (Hessen) | Wölfersheim |

Niddatal | Wöllstadt |

Ober-Mörlen | |

Amtsgericht Fritzlar | Bad Zwesten | Jesberg |

Borken (Hessen) | Neuental |

Edermünde | Niedenstein |

Fritzlar | Wabern |

Gudensberg | |

Amtsgericht Fürstenfeldbruck | Adelshofen | Kottgeisering |

Alling | Landsberied |

Althegnenberg | Maisach |

Egenhofen | Mammendorf |

Eichenau | Mittelstetten |

Emmering | Moorenweis |

Fürstenfeldbruck, St | Oberschweinbach |

Germering, St | Olching |

Grafrath | Puchheim |

Gröbenzell | Schöngeising |

Hattenhofen | Türkenfeld |

Jesenwang | |

Amtsgericht Fürstenwalde | Ahrensdorf | Kehrigk |

Alt Golm | Kienbaum |

Alt Madlitz | Kolpin |

Alt Stahnsdorf | Kossenblatt |

Arensdorf | Kummersdorf |

Beerfelde | Langewahl |

Bad Saarow-Pieskow | Limsdorf |

Beeskow | Lindenberg |

Berkenbrück | Markgrafpieske |

Biegen | Mönchwinkel |

Birkholz | Mittweide |

Braunsdorf | Neubrück (Spree) |

Briescht | Neuendorf im Sande |

Briesen (Mark) | Neu Golm |

Buchholz | Neu Zittau |

Buckow | Petersdorf bei Saarow-Pieskow |

Bugk | Pfaffendorf |

Dahmsdorf | Philadelphia |

Demnitz | Ranzig |

Diensdorf-Radlow | Rauen |

Drahendorf | Reichenwalde |

Erkner | Reudnitz |

D-15518 Falkenberg | Rieplos |

D-15848 Falkenberg | Sauen |

Friedland | Schöneiche b. Berlin |

Fürstenwalde/Spree | Schönfelde |

Giesensdorf | Schwerin |

Glienicke | Selchow |

Görsdorf b. Beeskow | Sieversdorf |

Görsdorf b. Berlin | Spreeau |

Görsdorf b. Storkow | Spreenhagen |

Görzig | Steinhöfel |

Gosen | Storkow |

Groß Eichholz | Stremmen |

Groß Muckrow | Tauche |

Groß Rietz | Tempelberg |

Groß Schauen | Trebatsch |

Grünheide (Mark) | Weichensdorf |

Hangelsberg | Wendisch Rietz |

Hartmannsdorf | Werder |

Hasenfelde | D-15518 Wilmersdorf |

Heinersdorf | D-15848 Wilmersdorf |

D-15864 Herzberg | D-15569 Woltersdorf |

Jacobsdorf | Wochowsee |

Jänickendorf | |

Kagel | |

Amtsgericht Fürth (Bayern) | Ammerndorf, M | Rosstal, M |

Cadolzburg, M | Seukendorf |

Fürth | Stein, St |

Großhabersdorf | Tuchenbach |

Langenzenn, St | Veitsbronn |

Oberasbach, St | Wilhermsdorf, M |

Obermichelsbach | Zirndorf, St |

Puschendorf | |

Amtsgericht Fürth (Odenwald) | Abtsteinach | Lindenfels |

Birkenau | Mörlenbach |

Fürth | Neckarsteinach |

Gorxheimertal | Rimbach |

Grasellenbach | Wald-Michelbach |

Hirschhorn (Neckar) | |

Amtsgericht Fulda | Bad Salzschlirf | Hilders |

Dipperz | Hofbieber |

Ebersburg | Hosenfeld |

Ehrenberg (Rhön) | Kalbach |

Eichenzell | Künzell |

Flieden | Neuhof |

Fulda | Petersberg |

Gersfeld (Rhön) | Poppenhausen (Wasserkuppe) |

Großenlüder | Tann (Rhön) |

Amtsgericht Gardelegen | Ahlum | Kunrau |

Algenstedt | Kusey |

Altmersleben | Letzlingen |

Apenburg, Flecken | Lindstedt |

Bandau | Lüdelsen |

Beetzendorf | Mellin |

Berge | Mieste |

Breitenfeld | Miesterhorst |

Dannefeld | Nettgau |

Dönitz | Neuendorf |

Engersen | Neuendorf am Damm |

Estedt | Neuferchau |

Gardelegen | Peckfitz |

Güssefeld | Potzehne |

Hanum | Ristedt |

Hemstedt | Rohrberg |

Hohentramm | Röwitz |

Hottendorf | Roxförde |

Immekath | Sachau |

Jahrstedt | Schenkenhorst |

Jävenitz | Schwiesau |

Jeeben | Seethen |

Jeggau | Sichau |

Jerchel | Solpke |

Jeseritz | Steimke |

Jübar | Tangeln |

Kakerbeck | Wannefeld |

Kalbe (Milde) | Wenze |

Kassieck | Wernstedt |

Kloster Neuendorf | Wiepke |

Klötze | Winkelstedt |

Köckte | Zichtau |

Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen | Bad Kohlgrub | Oberammergau |

Bad Bayersoien | Oberau |

Eschenlohe | Ohlstadt |

Ettal | Riegsee |

Farchant | Saulgrub |

Garmisch-Partenkirchen, M | Schwaigen |

Grainau | Seehausen a. Staffelsee |

Großweil | Spatzenhausen |

Krün | Uffing a. Staffelsee |

Mittenwald, M | Unterammergau |

Murnau a. Staffelsee | Wallgau |

Amtsgericht Geesthacht | Börnsen | Hohenhorn |

Escheburg | Kröppelshag.-Fahrendorf |

Geesthacht | Wiershop |

Hamwarde | Worth |

Amtsgericht Geilenkirchen | Gangelt | Übach-Palenberg |

Geilenkirchen | |

Amtsgericht Geislingen an der Steige | Bad Ditzenbach | Gruibingen |

Bad Überkingen | Hohenstadt |

Böhmenkirch | Kuchen |

Deggingen | Lauterstein |

Donzdorf | Mühlhausen im Täle |

Drackenstein | Süßen |

Geislingen an der Steige | Wiesensteig |

Gingen an der Fils | |

Amtsgericht Geldern | Geldern | Rheurdt |

Issum | Straelen |

Kerken | Wachtendonk |

Kevelaer | Weeze |

Amtsgericht Gelnhausen | Bad Orb | Gelnhausen |

Biebergemünd | Gründau |

Birstein | Hasselroth |

Brachttal | Jossgrund |

Flörsbachtal | Linsengericht |

Freigericht | Wächtersbach |

Amtsgericht Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen-Buer |

Amtsgericht Gemünden | Arnstein, St | Lohr a. Main, St |

Aura i. Sinngrund | Marktheidenfeld, St |

Birkenfeld | Mittelsinn |

Bischbrunn | Neuendorf |

Burgsinn, M | Neuhütten |

Erlenbach/Marktheiden. | Neustadt a. Main |

Esselbach | Obersinn, M |

Eussenheim | Partenstein |

Fellen | Rechtenbach |

Frammersbach, M | Retzstadt |

Gemünden a. Main, St | Rieneck, St |

Gößenheim | Roden |

Gräfendorf | Rothenfels, St |

Hafenlohr | Schollbrunn |

Hasloch | Steinfeld |

Himmelstadt | Thüngen, M |

Karbach | Triefenstein, M |

Karlstadt, St | Urspringen |

Karsbach | Wiesthal |

Kreuzwertheim, M | Zellingen, M |

Amtsgericht Gengenbach | Berghaupten | Oberharmersbach |

Biberach | Ohlsbach |

Gengenbach | Zell am Harmersbach |

Nordrach | |

Amtsgericht Gera | Bad Köstritz | Kraftsdorf |

Bethenhausen | Lederhose |

Bocka | Linda b. Weida |

Brahmenau | Lindenkreuz |

Braunichswalde | Münchenbernsdorf |

Caaschwitz | Paitzdorf |

Crimla | Pölzig |

Endschütz | Reichstädt |

Gauern | Ronneburg |

Gera | Rückersdorf |

Großenstein | Saara |

Harth-Pöllnitz | Schwaara |

Hartmannsdorf | Schwarzbach |

Hilbersdorf | Seelingstädt |

Hirschfeld | Weida |

Hundhaupten | Wünschendorf/Elster |

Kauern | Zedlitz |

Korbußen | |

Amtsgericht Germersheim | Altbrand | Lustadt |

Bellheim | Ottersheim |

Freisbach | Rülzheim |

Germersheim | Schwegenheim |

Hördt | Vorwerk Friedrich |

Knittelsheim | Weingarten |

Kuhardt | Westheim |

Leimersheim | Zeiskam |

Lingenfeld | |

Amtsgericht Gernsbach | Forbach | Loffenau |

Gernsbach | Weisenbach |

Amtsgericht Gießen | Allendorf (Lumda) | Lich |

Biebertal | Linden |

Buseck | Lollar |

Fernwald | Pohlheim |

Gießen | Rabenau |

Grünberg | Reiskirchen |

Heuchelheim | Staufenberg |

Langgöns | Wettenberg |

Laubach | |

Amtsgericht Gifhorn | Adenbüttel | Ribbesbüttel |

Calberlah | Rötgesbüttel |

Dedelstorf | Sassenburg |

Didderse | Schönewörde |

Gifhorn | Schwülper |

Groß Oesingen | Sprakensehl |

Hankensbüttel | Steinhorst |

Hillerse | Ummern |

Isenbüttel | Vordorf |

Leiferde | Wagenhoff |

Meine | Wahrenholz |

Meinersen | Wasbüttel |

Müden (Aller) | Wesendorf |

Obernholz | Wittingen |

Amtsgericht Gladbeck | Gladbeck | |

Amtsgericht Göppingen | Adelberg | Hattenhofen |

Aichelberg | Heiningen |

Albershausen | Ottenbach |

Birenbach | Rechberghausen |

Boll | Salach |

Börtlingen | Schlat |

Dürnau | Schlierbach |

Ebersbach an der Fils | Uhingen |

Eislingen/Fils | Wangen |

Eschenbach | Wäschenbeuren |

Gammelshausen | Zell unter Aichelberg |

Göppingen | |

Amtsgericht Görlitz | Görlitz | Neißeaue |

Horka | Reichenbach/O. L. |

Kodersdorf | Schöpstal |

Königshain | Sohland a. Rotstein |

Markersdorf | Vierkirchen |

Amtsgericht Göttingen | Adelebsen | Gleichen |

Bovenden | Göttingen |

Friedland | Rosdorf |

Amtsgericht Goslar | Bad Harzburg | Liebenburg |

Goslar | Vienenburg |

Amtsgericht Gotha | Apfelstädt | Ingersleben |

Aspach | Laucha |

Ballstädt | Leinathal |

Bienstädt | Luisenthal |

Brüheim | Mechterstädt |

Bufleben | Metebach |

Crawinkel | Molschleben |

Dachwig | Mühlberg |

Döllstädt | Nauendorf |

Ebenheim | Neudietendorf |

Emleben | Nottleben |

Emsetal | Ohrdruf |

Ernstroda | Petriroda |

Eschenbergen | Pferdingsleben |

Finsterbergen | Remstädt |

Friedrichroda | Schwabhausen |

Friedrichswerth | Seebergen |

Friemar | Sonneborn |

Fröttstädt | Tabarz/Thür. Wald |

Gamstädt | Tambach-Dietharz |

Georgenthal/Thür. Wald | Teutleben |

Gierstädt | Tonna |

Goldbach | Tröchtelborn |

Gotha | Trügleben |

Grabslaben | Tüttleben |

Gräfenhain | Waltershausen |

Großfahner | Wandersleben |

Günthersleben-Wechmar | Wangenheim |

Haina | Warza |

Herrenhof | Weingarten |

Hochheim | Westhausen |

Hohenkirchen | Wölfis |

Hörselgau | Zimmernsupra |

Amtsgericht Greifswald | Bandelin | Kölzin |

Behrenhoff | Levenhagen |

Breechen | Loissin |

Brünzow | Lubmin |

Dargelin | Lühmannsdorf |

Dersekow | Lüssow |

Diedrichshagen | Mesekenhagen |

Greifswald | Neu Boltenhagen |

Gribow | Neuenkirchen |

Groß Kiesow | Ranzin |

Gützkow, Stadt | Rubenow |

Hanshagen | Wackerow |

Hinrichshagen | Weitenhagen |

Kammin | Wrangelsburg |

Karlsburg | Wusterhusen |

Katzow | Züssow |

Kemnitz | |

Amtsgericht Greiz | Arnsgrün | Mohlsdorf |

Auma | Neugernsdorf |

Berga/Elster | Neumühle/Elster |

Bernsgrün | Pöllwitz |

Braunsdorf | Schömberg |

Cossengrün | Schönbach |

Dörtendorf | Silberfeld |

Göhren-Döhlen | Staitz |

Greiz | Steinsdorf |

Hain | Teichwitz |

Hohenölsen | Teichwolframsdorf |

Hohenleuben | Triebes |

Hohndorf | Weißendorf |

Kühdorf | Wiebelsdorf |

Langenwetzendorf | Wildetaube |

Langenwolschendorf | Zadelsdorf |

Lunzig | Zeulenroda |

Merkendorf | |

Amtsgericht Grevenbroich | Grevenbroich | Rommerskirchen |

Jüchen | |

Amtsgericht Grevesmühlen | Bad Kleinen | Krembz |

Barnekow | Lockwisch |

Beidendorf | Löwitz |

Bernstorf | Lüdersdorf |

Bobitz | Mallentin |

Boltenhagen | Menzendorf |

Börzow | Moor-Rolofshagen |

Bülow | Mühlen Eichsen |

Carlow | Nesow |

Damshagen | Niendorf |

Dassow, Stadt | Papenhusen |

Dechow | Plüschow |

Demern | Pötenitz |

Dragun | Rehna, Stadt |

Elmenhorst | Rieps |

Gadebusch, Stadt | Roduchelstorf |

Gägelow | Roggendorf |

Gramkow | Roggenstorf |

Grevesmühlen | Rögnitz |

Grieben | Rüting |

Groß Krankow | Schlagsdorf |

Groß Molzahn | Schönberg, Stadt |

Groß Rünz | Selmsdorf |

Groß Siemz | Testorf-Steinfort |

Groß Walmstorf | Thandorf |

Hanshagen | Upahl |

Harkensee | Utecht |

Hohen Viecheln | Veelböken |

Holdorf | Ventschow |

Kalkhorst | Vitense |

Klütz, Stadt | Warnow |

Kneese | Wedendorf |

Köchelstorf | Zierow |

Amtsgericht Grimma | Bad Lausick | Machern |

Belgershain | Mutzschen |

Bennewitz | Naunhof |

Borsdorf | Nerchau |

Brandis | Otterwisch |

Colditz | Parthenstein |

Falkenhain | Thallwitz |

Grimma | Thümmlitzwalde |

Großbardau | Trebsen/Mulde |

Großbothen | Wurzen |

Hohburg | Zschadraß |

Kühren-Burkartshain | |

Amtsgericht Gronau | Gronau (Westfalen) | |

Amtsgericht Groß-Gerau | Biebesheim am Rhein | Mörfelden-Walldorf |

Bischofsheim | Nauheim |

Büttelborn | Riedstadt |

Gernsheim | Stockstadt am Rhein |

Ginsheim-Gustavsburg | Trebur |

Groß-Gerau | |

Amtsgericht Grünstadt | Altleiningen | Lauberhof |

Battenberg | Laumersheim |

Bissersheim | Maihof |

Bockenheim | Mertesheim |

Bruchmühle | Nackterhof |

Carlsberg | Neuhof |

Dirmstein | Neuleiningen |

Ebertsheim | Neuwoog |

Gerolsheim | Nikolaushof |

Großkarlbach | Obersülzen |

Grünstadt | Obrigheim |

Hettenleidelheim | Quirnheim |

Junghof | Süßenhof |

Kindenheim | Tiefenthal |

Kirchheim | Wattenheim |

Kleinkarlbach | |

Amtsgericht Guben | Atterwasch | Jessern |

D-03172 Bärenklau | Lamsfeld-Groß Liebitz |

Doberburg | Leeskow |

Drewitz | Lieberose |

Gastrose-Kerkwitz | Lutzketal |

Goyatz | Mochow |

Grabko | Pinnow-Heideland |

Grießen | Ressen-Zaue |

Guben | Speichrow |

Jänschwalde | Ullersdorf |

Jamlitz | |

Amtsgericht Günzburg | Aletshausen | Kammeltal |

Aichen | Kötz |

Balzhausen | Krumbach (Schwabe), St |

Breitenthal | Landensberg |

Bubesheim | Leipheim, St |

Bibertal | Münsterhausen, M |

Burgau, St | Neuburg a. d. Kammel, M |

Burtenbach, M | Offingen, M |

Deisenhausen | Rettenbach |

Dürrlauingen | Röfingen |

Ebershausen | Thannhausen, St |

Ellzee | Ursberg |

Günzberg, GKST | Wiesenbach |

Gundremmingen | Waldstetten, M |

Haldenwang | Waltenhausen |

Ichenhausen, St | Winterbach |

Jettingen-Scheppach, M | Ziemetshausen, M |

Amtsgericht Güstrow | Altkalen | Langhagen |

Alt Kätwin | Lelkendorf |

Alt Sührkow | Levitzow |

Baumgarten | Liessow |

Behren-Lübchin | Lohmen |

Bellin | Lühburg |

Bernitt | Lüssow |

Boddin | Mamerow |

Bristow | Matgendorf |

Bülow | Mistorf |

Bülow | Mühl Rosin |

Bützow, Stadt | Neuendorf |

Charlottenthal | Neu Heinde |

Dahmen | Oettelin |

Dalkendorf | Penzin |

Diekhof | Plaaz |

Dobbin-Linstow | Poggelow |

Dolgen am See | Pölitz |

Dreetz | Prebberede |

Finkenthal | Prüzen |

Glasewitz | Recknitz |

Gnoien, Stadt | Reimershagen |

Groß Ridsenow | Remlin |

Groß Roge | Rühn |

Groß Schwiesow | Sarmstorf |

Groß Wokern | Selow |

Groß Wüstenfelde | Steinhagen |

Gülzow | Sukow-Marienhof |

Güstrow, Stadt | Tarnow |

Gutow | Teterow, Stadt |

Hohen Demzin | Thürkow |

Hohen Sprenz | Vietgest |

Hoppenrade | Walkendorf |

Jördensdorf | Wardow |

Jürgenshagen | Warnkenhagen |

Klein Belitz | Warnow |

Klein Upahl | Wasdow |

Krakow am See, Stadt | Wattmannshagen |

Kuchelmiß | Weitendorf |

Kuhs | Zehna |

Laage, Stadt | Zepelin |

Lalendorf | |

Amtsgericht Gütersloh | Gütersloh | Verl |

Harsewinkel | |

Amtsgericht Gummersbach | Bergneustadt | Marienheide |

Engelskirchen | Wiehl |

Gummersbach | |

Amtsgericht Hadamar | Dornburg | Hadamar |

Elbtal | Waldbrunn (Westerwald) |

Elz | |

Amtsgericht Hagen | Hagen | |

Amtsgericht Hagenow | Alt Zachun | Lassahn |

Bandenitz | Lehsen |

Bantin | Lüttow |

Banzin | Melkof |

Belsch | Moraas |

Bennin | Neu Gülze |

Besitz | Neuhof |

Bobzin | Nostorf |

Boizenburg/Elbe, Stadt | Pätow-Steegen |

Brahlstorf | Picher |

Bresegard bei Picher | Pritzier |

Camin | Redefin |

Dersenow | Rodenwalde |

Gallin | Schwanheide |

Gammelin | Setzin |

Gresse | Strohkirchen |

Greven | Teldau |

Groß Krams | Tessin bei Boizenburg |

Hagenow, Stadt | Toddin |

Hoort | Valluhn |

Hülseburg | Vellahn |

Kirch Jesar | Warlitz |

Klein Bengerstorf | Wiebendorf |

Kloddram | Wittenburg, Stadt |

Kogel | Wittendörp |

Körchow | Zarrentin, Stadt |

Kuhstorf | |

Amtsgericht Hainichen | Altmittweida | Lunzenau |

Auerswalde | Mittweida |

Burgstädt | Mühlau |

Claußnitz | Penig |

Erlau | Rochlitz |

Frankenberg/Sa. | Rossau |

Geringswalde | Seelitz |

Hainichen | Striegistal |

Hartmannsdorf | Taura |

Königsfeld | Tiefenbach |

Königshain-Wiederau | Wechselburg |

Kriebstein | Zettlitz |

Langensteinbach | |

Amtsgericht Halberstadt | Aderstedt | Langenstein |

Anderbeck | Lüttgenrode |

Aspenstedt | Nienhagen |

Athenstedt | Osterode am Fallstein |

Badersleben | Osterwieck |

Berßel | Pabstorf |

Bühne | Rhoden |

Danstedt | Rodersdorf |

Dardesheim | Rohrsheim |

Dedeleben | Sargstedt |

Deersheim | Schauen |

Dingelstedt am Huy | Schlanstedt |

Eilenstedt | Schwanebeck |

Eilsdorf | Ströbeck, Schachdorf |

Groß Quenstedt | Veltheim |

Halberstadt | Vogelsdorf |

Harsleben | Wegeleben |

Hessen | Wülperode |

Huy-Neinstedt | Zilly |

Amtsgericht Haldensleben | Ackendorf | Hillersleben |

Alleringersleben | Hödingen |

Altenhausen | Hörsingen |

Angern | Hohenwarsleben |

Barleben | Irxleben |

Bartensleben | Ivenrode |

Bebertal | Jersleben |

Beendorf | Kathendorf |

Behnsdorf | Klein Ammensleben |

Belsdorf | Klüden |

Berenbrock | Loitsche |

Bertingen | Mahlwinkel |

Böddensell | Mannhausen |

Bösdorf | Meitzendorf |

Born | Meseberg |

Bornstedt | Morsleben |

Bregenstedt | Neuenhofe |

Bülstringen | Niederndodeleben |

Burgstall | Nordgermersleben |

Calvörde | Ochtmersleben |

Colbitz | Oebisfelde |

Cröchern | Osingersleben |

Dahlenwarsleben | Rätzlingen |

Döhren | Rogätz |

Dolle | Rottmersleben |

Ebendorf | Samswegen |

Eichenbarleben | Sandbeiendorf |

Eickendorf | Schackensleben |

Eimersleben | Schwanefeld |

Emden | Seggerode |

Erxleben | Siestedt |

Eschenrode | Süplingen |

Etingen | Uhrsleben |

Everingen | Vahldorf |

Farsleben | Velsdorf |

Flechtingen | Walbeck |

Glindenberg | Weferlingen Flecken |

Grauingen | Wegenstedt |

Groß Ammensleben | Wellen |

Groß Santersleben | Wenddorf |

Gutenswegen | Wieglitz |

Hakenstedt | Wolmirstedt |

Haldensleben | Zielitz |

Heinrichsberg | Zobbenitz |

Hermsdorf | |

Amtsgericht Halle (Saalekreis) | Beesenstedt | Löbejün |

Bennstedt | Lochau |

Brachstedt | Morl |

Brachwitz | Mösthinsdorf |

Braschwitz | Nauendorf |

Dieskau | Nehlitz |

Döblitz | Neutz-Lettewitz |

Dölbau | Niemberg |

Döllnitz | Oppin |

Domnitz | Ostrau |

Dornstedt | Peißen |

Dößel | Plötz |

Fienstedt | Queis |

Gimritz | Reußen |

Gröbers | Rothenburg |

Großkugel | Salzmünde |

Gutenberg | Schochwitz |

Halle (Saale) | Schwerz |

Hohenthurm | Sennewitz |

Hohenweiden | Sietzsch |

Höhnstedt | Spickendorf |

Holleben | Steuden |

Kloschwitz | Teutschenthal |

Kütten | Wallwitz (Saalkreis) |

Landsberg | Wettin |

Langenbogen | Zappendorf |

Lieskau | Zscherben |

Amtsgericht Halle (Westfalen) | Borgholzhausen | Versmold |

Halle (Westfalen) | Werther (Westfalen) |

Steinhagen | |

Amtsgericht Hamburg | Hamburg | |

Amtsgericht Hameln | Aerzen | Emmerthal |

Bad Münder am Deister | Hameln |

Bad Pyrmont | Hessisch Oldendorf |

Coppenbrügge | Salzhemmendorf |

Amtsgericht Hamm | Hamm | |

Amtsgericht Hanau | Bruchköbel | Neuberg |

Erlensee | Nidderau |

Großkrotzenburg | Niederdorfelden |

Hammersbach | Rodenbach |

Hanau | Ronneburg |

Langenselbold | Schöneck |

Maintal | |

Amtsgericht Hannover | Hannover | Langenhagen |

Hemmingen | Seelze |

Laatzen | |

Amtsgericht Hannoversch Münden | Bühren | Niemetal |

Dransfeld | Scheden |

Hann. Münden | Staufenberg |

Jühnde | |

Amtsgericht Haßfurt | Aidhausen | Kirchlauter |

Breitbrunn | Knetzgau |

Bundorf | Königsberg i. Bayern, St |

Burgpreppach, M | Maroldsweisach, M |

Ebelsbach | Theres |

Ebern, St | Pfarrweisach |

Eltmann, St | Rauhenebrach |

Ermershausen | Rentweinsdorf, M |

Gädheim | Sand a. Main |

Haßfurt, St | Stettfeld |

Hofheim i. Ufr., St | Untermerzbach |

Riedbach | Wonfurt |

Oberaurach | Zeil a. Main |

Amtsgericht Hattingen | Hattingen | Sprockhövel |

Amtsgericht Hechingen | Bisingen | Hechingen |

Burladingen | Jungingen |

Grosselfingen | Rangendingen |

Amtsgericht Heidelberg | Bammental | Ilvesheim |

Dossenheim | Leimen |

Eberbach | Neckargemünd |

Edingen-Neckarhausen | Nußloch |

Eppelheim | Sandhausen |

Gaiberg | Schönau |

Heddesbach | Schönbrunn |

Heidelberg | Wiesenbach |

Heiligkreuzsteinach | Wilhelmsfeld |

Amtsgericht Heidenheim | Dischingen | Königsbronn |

Gerstetten | Nattheim |

Giengen an der Brenz | Niederstotzingen |

Heidenheim an der Brenz | Sontheim an der Brenz |

Herbrechtingen | Steinheim am Albuch |

Hermaringen | |

Amtsgericht Heilbronn | Abstatt | Leingarten |

Bad Friedrichshall | Löwenstein |

Bad Rappenau | Massenbachhausen |

Bad Wimpfen | Möckmühl |

Beilstein | Neckarsulm |

Eberstadt | Neckarwestheim |

Ellhofen | Neudenau |

Eppingen | Neuenstadt am Kocher |

Erlenbach | Nordheim |

Flein | Obersulm |

Gemmingen | Oedheim |

Gundelsheim | Offenau |

Hardthausen am Kocher | Roigheim |

Heilbronn | Schwaigern |

Ilsfeld | Siegelsbach |

Ittlingen | Talheim |

Jagsthausen | Untereisesheim |

Kirchardt | Untergruppenbach |

Langenbrettach | Weinsberg |

Lauffen am Neckar | Widdern |

Lehrensteinsfeld | Wüstenrot |

Amtsgericht Heiligenstadt | Arenshausen | Lindewerra |

Asbach-Sickenberg | Lutter |

Bernterode | Mackenrode |

Birkenfelde | Marth |

Bodenrode-Westhausen | Pfaffschwende |

Bornhagen | Reinholterode |

Burgwalde | Röhrig |

Dieterode | Rohrberg |

Dietzenrode-Vatterode | Rustenfelde |

Eichstruth | Schachtebich |

Freienhagen | Schimberg |

Fretterode | Schönhagen |

Geisleden | Schwobfeld |

Geismar | Sickerode |

Gerbershausen | Steinbach |

Glasehausen | Steinheuterode |

Heilbad Heiligenstadt | Thalwenden |

Heuthen | Uder |

Hohengandern | Volkerode |

Hohes Kreuz | Wahlhausen |

Kella | Wiesenfeld |

Kirchgandern | Wingerode |

Krombach | Wüstheuterode |

Lenterode | |

Amtsgericht Heinsberg | Heinsberg | Waldfeucht |

Selfkant | Wassenberg |

Amtsgericht Helmstedt | Bahrdorf | Königslutter am Elm |

Beierstedt | Lehre |

Brunsleberfeld | Mariental |

Büddenstedt | Querenhorst |

Danndorf | Räbke |

Frellstedt | Rennau |

Gevensleben | Schöningen |

Grafhorst | Söllingen |

Grasleben | Süpplingen |

Groß Twülpstedt | Süpplingenburg |

Helmstedt | Twieflingen |

Ingeleben | Velpke |

Jerxheim | Warberg |

Königslutter | Wolsdorf |

Amtsgericht Herborn | Breitscheid | Mittenaar |

Driedorf | Siegbach |

Greifenstein | Sinn |

Herborn | |

Amtsgericht Herford | Enger | Hiddenhausen |

Herford | Spenge |

Amtsgericht Hermeskeil | Baldringen | Kell |

Benratherhof | Kimmlerhof |

Berglicht | Lampaden |

Bescheid | Lückenburg |

Beuren | Malborn |

Breit | Mandern |

Büdlich | Merschbach |

Burtscheid | Mühlscheid |

Damflos | Naurath |

Deuselbach | Neuhütten |

Dhronecken | Neunkirchen |

Etgert | Paschel |

Geisfeld | Rascheid |

Gielert | Reinsfeld |

Gräfendhron | Rorodt |

Greimerath | Schillingen |

Grimburg | Schömerich |

Gusenburg | Schönberg |

Heddert | Steinbachweier |

Heidenburg | Talling |

Hentern | Thalfang |

Hermeskeil | Vierherrenborn |

Hilscheid | Waldweiler |

Hinzert-Pölert | Zerf |

Horath | Züsch |

Immert | |

Amtsgericht Herne | Herne | Herne-Wanne |

Amtsgericht Hersbruck | Alfeld | Offenhausen |

Altdorf b. Nürnberg, St | Ottensoos |

Burgthann | Pommelsbrunn |

Engelthal | Reichenschwand |

Feucht, M | Röthenbach/Pegnitz, St |

Happurg | Rückersdorf |

Hartenstein | Schnaittach, M |

Henfenfeld | Schwaig b. Nürnberg |

Hersruck, St | Schwarzenbruck |

Kirchensittenbach | Simmelsdorf |

Lauf a. d. Pegnitz, St | Velden, St |

Leinburg | Vorra |

Neuhaus a. d. Pegnitz | Winkelhaid |

Neunkirchen a. Sand | |

Amtsgericht Herzberg am Harz | Bad Lauterberg im Harz | Hörden |

Bad Sachsa | Walkenried |

Elbingerode | Wieda |

Harz | Wulften |

Hattorf am Harz | Zorge |

Herzberg am Harz | |

Amtsgericht Hettstedt | Abberode | Molmerswende |

Alterode | Piskaborn |

Arnstedt | Quenstedt |

Biesenrode | Ritterode |

Bräunrode | Ritzgerode |

Braunschwende | Sandersleben |

Freist | Stangerode |

Friedeburg (Saale) | Sylda |

Friedeburgerhütte | Ulzigerode |

Friesdorf | Vatterode |

Gerbstedt | Walbeck |

Greifenhagen | Welbsleben |

Großörner | Welfesholz |

Harkerode | Wiederstedt |

Heiligenthal | Wippra |

Hermerode | Zabenstedt |

Ihlewitz | |

Möllendorf | |

Amtsgericht Hildburghausen | Ahlstädt | Marisfeld |

Auengrund | Masserberg |

Bad Colberg — Heldburg | Mendhausen |

Beinerstadt | Milz |

Bischofrod | Nahetal — Waldau |

Bockstadt | Oberstadt |

Brünn | Reurieth |

Dingsleben | Römhild |

Ehrenberg | Sachsenbrunn |

Eichenberg | Schlechtsart |

Eisfeld | Schleusegrund |

Gleichamberg | Schleusingen |

Gompertshausen | Schmeheim |

Grimmelshausen | Schweickershausen |

Grub | St. Bernhard |

Haina | Straufhain |

Hellingen | Themar |

Henfstädt | Ummerstadt |

Hildburghausen | Veilsdorf |

Kloster Veßra | Westenfeld |

Lengfeld | Westhausen |

Amtsgericht Hildesheim | Algermissen | Hildesheim |

Bad Salzdetfurth | Holle |

Bockenem | Sarstedt |

Diekholzen | Schellerten |

Giesen | Söhlde |

Harsum | |

Amtsgericht Hochheim am Main | Flörsheim am Main | Hochheim am Main |

Amtsgericht Höxter | Beverungen | Marienmünster |

Höxter | |

Amtsgericht Hof | Bad Steben, M | Naila, St |

Berg | Oberkotzau, M |

Doehlau | Regnitzlosau |

Feilitzsch | Rehau, St |

Gattendorf | Schauenstein, St |

Geroldsgrün | Schwarzenbach/Saale, St |

Helmbrechts, St | Schwarzenbach/Wald, St |

Hof | Selbitz, St |

Issigau | Sparneck, M |

Köditz | Stammbach, M |

Konradsreuth | Töpen |

Leupoldsgrün | Trogen |

Lichtenberg, St | Weissdorf |

Münchberg, St | Zell, M |

Amtsgericht Hofgeismar | Bad Karlshafen | Liebenau |

Calden | Oberweser |

Grebenstein | Reinhardshagen |

Hofgeismar | Trendelburg |

Immenhausen | Wahlsburg |

Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal | Bernsdorf | Niederfrohna |

Callenberg | Oberlungwitz |

Gersdorf | Oberwiera |

Glauchau | Remse |

Hohenstein-Ernstthal | Schönberg |

Lichtenstein/Sa. | St. Egidien |

Limbach-Oberfrohna | Waldenburg |

Meerane | |

Amtsgericht Holzminden | Arholzen | Heyen |

Bevern | Holenberg |

Bodenwerder | Holzen |

Boffzen | Holzminden |

Brevörde | Kirchbrak |

Deensen | Lauenförde |

Delligsen | Lenne |

Derental | Lüerdissen |

Dielmissen | Merxhausen |

Eimen | Negenborn |

Eschershausen | Ottenstein |

Fürstenberg | Pegestorf |

Golmbach | Polle |

Grünenplan | Stadtoldendorf |

Halle | Vahlbruch |

Hehlen | Wangelnstedt |

Heinade | Wenzen |

Heinsen | |

Amtsgericht Homberg (Efze) | Homberg (Efze) | Knüllwald |

Amtsgericht Homburg | Altheim | Kirrberg |

Altstadt | Kleinottweiler |

Aßweiler | Knausholz |

Ballweiler | Limbach |

Beeden | Medelsheim |

Bexbach | Mimbach |

Bierbach | Neualtheim |

Biesingen | Niederbexbach |

Blickweiler | Niedergailbach |

Bliesdalheim | Niederwürzbach |

Blieskastel | Oberbexbach |

Böckweiler | Peppenkum |

Breitfurt | Reinheim |

Brenschelbach | Reiskirchen |

Bruchhof-Sanddorf | Rubenheim |

Einöd | Schwarzenbach |

Frankenholz | Seyweiler |

Gersheim | Utweiler |

Herbitzheim | Walsheim |

Höchen | Webenheim |

Homburg | Wörschweiler |

Jägersburg | Wolfersheim |

Kirkel-Neuhäusel | |

Amtsgericht Horb | Dornstetten | Horb am Neckar |

Empfingen | Schopfloch |

Eutingen im Gäu | Waldachtal |

Glatten | |

Amtsgericht Hoyerswerda | Bernsdorf | Leippe-Torno |

Elsterheide | Lohsa |

Hoyerswerda | Spreetal |

Knappensee | Strassgräbchen |

Laubusch | Wiednitz |

Lauta | Wittichenau |

Amtsgericht Hünfeld | Burghaun | Nüsttal |

Eiterfeld | Rasdorf |

Hünfeld | |

Amtsgericht Husum | Ahrenshöft | Nordstrand |

Ahrenviöl | Norstedt |

Ahrenviölfeld | Ockholm |

Almdorf | Oldenswort |

Arlewatt | Oldersbek |

Augustenkoog | Olderup |

Bargum | Ostenfeld (Husum) |

Behrendorf | Osterhever |

Bohmstedt | Oster-Ohrstedt |

Bondelum | Pellworm |

Bordelum | Poppenbüll |

Bredstedt | Ramstedt |

Breklum | Rantum |

Drage | Reußenköge |

Drelsdorf | Sankt Peter-Ording |

Elisabeth-Sophien-Koog | Schobüll |

Fresendelf | Schwabstedt |

Friedrichstadt | Schwesing |

Garding | Seeth |

Kirchspiel Garding | Simonsberg |

Goldebek | Sönnebüll |

Goldelund | Sollwitt |

Grothusenkoog | Struckum |

Haselund | Süderhöft |

Hattstedt | Südermarsch |

Hattstedtermarsch | Tating |

Högel | Tetenbüll |

Hooge | Tönning |

Horstedt | Tümlauer Koog |

Hude | Uelvesbüll |

Husum | Viöl |

Immenstedt | Vollerwiek |

Joldelund | Vollstedt |

Katharinenheerd | Welt |

Koldenbüttel | Westerhever |

Kolkerheide | Wester-Ohrstedt |

Kotzenbüll | Winnert |

Langenhorn | Wisch |

Löwenstedt | Wittbek |

Lütjenholm | Witzwort |

Mildstedt | Wobbenbüll |

Norderfriedrichskoog | |

Amtsgericht Ibbenbüren | Hörstel | Mettingen |

Hopsten | Recke |

Ibbenbüren | Saerbeck |

Amtsgericht Idar-Oberstein | Abentheuer | Kronweiler |

Achtelsbach | Krummenau |

Allenbach | Langweiler |

Asbach | Leisel |

Asbacherhütte | Leitzweiler |

Baumholder | Mackenrodt |

Bergen | Meckenbach |

Berglangenbach | Mettweiler |

Berschweiler | Mittelreidenbach |

Birkenfeld | Mörschied |

Bollenbach | Neuhof |

Börfink | Niederbrombach |

Breitenthal | Niederhambach |

Bruchweiler | Niederhosenbach |

Brücken | Niederwörresbach |

Buhlenberg | Nohen |

Bundenbach | Oberbrombach |

Dambach | Oberhambach |

Dickesbach | Oberhosenbach |

Dienstweiler | Oberkirn |

Eborn | Oberreidenbach |

Eckersweiler | Oberwörresbach |

Elchweiler | Reichenbach |

Ellenberg | Rhaunen |

Ellweiler | Rimsberg |

Fischbach | Rinzenberg |

Fohren-Linden | Rohrbach |

Frauenberg | Rötsweiler-Nockenthal |

Gerach | Rückweiler |

Gerichtsmannsmühle | Ruschberg |

Gimbweiler | Sauerbrunnen |

Gollenberg | Schauren |

Gösenroth | Schmidthachenbach |

Griebelschied | Schmißberg |

Hahnweiler | Schwerbach |

Hammerbirkenfeld | Schwollen |

Harfenmühle | Sensweiler |

Hattgenstein | Sien |

Haumbach | Sienhachenbach |

Hausen | Siesbach |

Heidehof | Sonnenberg-Winnenberg |

Heimbach | Sonnschied |

Hellertshausen | Stipshausen |

Herborn | Sulzbach |

Herrstein | Veitsrodt |

Hettenrodt | Vollmersbach |

Hintertiefenbach | Waldfriede |

Hoppstädten-Weiersbach | Weiden |

Horbruch | Weitersbach |

Hottenbach | Wickenrodt |

Hüttgeswasen | Wilzenberg-Hußweiler |

Idar-Oberstein | Wirschweiler |

Kempfeld | Zinkweilerhof |

Kirschweiler | |

Amtsgericht Idstein | Hünstetten | Niedernhausen |

Idstein | Waldems |

Amtsgericht Ilmenau | Altenfeld | Ilmenau |

Angelroda | Langewiesen |

Böhlen | Martinroda |

Elgersburg | Möhrenbach |

Frauenwald | Neusiß |

Friedersdorf | Neustadt am Rennsteig |

Gehren | Pennewitz |

Geraberg | Schmiedefeld am Rennsteig |

Gillersdorf | Stützerbach |

Großbreitenbach | Wildenspring |

Herschdorf | Wolfsberg |

Amtsgericht Ingolstadt | Adelschlag | Kipfenberg, M |

Altmannstein, M | Kösching, M |

Beilngries, St | Lenting |

Boehmfeld | Mindelstetten |

Buxheim | Mörnsheim, M |

Denkendorf | Nassenfels, M |

Dollnstein, M | Oberdolling |

Egweil | Pförring, M |

Eichstätt, GKST | Pollenfeld |

Eitensheim | Schernfeld |

Gaimersheim, M | Stammham |

Großmehring | Titting, M |

Hepberg | Walting |

Hitzhofen | Weilheim, M |

Kinding, M | Wettstetten |

Amtsgericht Iserlohn | Hemer | Iserlohn |

Amtsgericht Itzehoe | Aasbüttel | Kudensee |

Aebtissinwisch | Lägerdorf |

Agethorst | Landrecht |

Altenmoor | Landscheide |

Auufer | Lockstedt |

Bahrenfleth | Lohbarbek |

Beidenfleth | Looft |

Bekdorf | Mehlbek |

Bekmünde | Moordiek |

Besdorf | Moordorf |

Blomesche Wildnis | Moorhusen |

Bokelrehm | Mühlenbarbek |

Bokhorst | Münsterdorf |

Borsfleth | Neuenbrook |

Breitenberg | Neuendorf bei Elmshorn |

Breitenburg | Neuendorf bei Wilster |

Brokdorf | Nienbüttel |

Brokstedt | Nortorf |

Büttel | Nutteln |

Christinenthal | Oelixdorf |

Dägeling | Oeschebüttel |

Dammfleth | Oldenborstel |

Drage | Oldendorf |

Ecklak | Oldenbüttel |

Elskop | Peissen |

Engelbrechtsche Wildnis | Pöschendorf |

Fitzbek | Poyenberg |

Glückstadt | Puls |

Grevenkop | Quarnstedt |

Gribbohm | Rade |

Hadenfeld | Reher |

Heiligenstedten | Rethwisch |

Heiligenstedtenerk. | Rosdorf |

Hennstedt | Sachsenbande |

Herzhorn | St. Margarethen |

Hingstheide | Sarlhusen |

Hodorf | Schenefeld |

Hohenaspe | Schlotfeld |

Hohenfelde | Siezbüttel |

Hohenlockstedt | Silzen |

Holstenniendorf | Sommerland |

Horst (Holst.) | Stördorf |

Huje | Störkathen |

Itzehoe | Süderau |

Kaaks | Vaale |

Kaisborstel | Vaalermoor |

Kellinghusen | Wacken |

Kiebitzreihe | Warringholz |

Kleve | Westermoor |

Kollmar | Wewelsfleth |

Kollmoor | Wiedenborstel |

Krempdorf | Willenscharen |

Krempe | Wilster |

Kremperheide | Winseldorf |

Krempermoor | Wittenbergen |

Kronsmoor | Wrist |

Krummendiek | Wulfsmoor |

Amtsgericht Jena | Camburg | Lehesten |

Dornburg/Saale | Löberschütz |

Dorndorf-Steudnitz | Neuengönna |

Frauenprießnitz | Schkölen |

Golmsdorf | Tautenburg |

Großlöbichau | Thierschneck |

Hainichen | Wichmar |

Jena | Zimmern |

Jenalöbnitz | Zöthen |

Amtsgericht Jever | Jever | Wangerland |

Sande | Wangerooge, Nordseebad |

Schortens | |

Amtsgericht Jülich | Aldenhoven | Linnich |

Inden | Niederzier |

Jülich | Titz |

Amtsgericht Kaiserslautern | Altenhof | Mehlingen |

Breitenau | Mückenhof |

Brühlhof | Mückenmühle |

Dudenbacherhof | Neuhemsbach |

Eichenbachermühle | Neuhof |

Eisenschmelz | Niederkirchen |

Enkenbach-Alsenborn | Olsbrücken |

Erzenhausen | Otterbach |

Eulenbis | Otterberg |

Finsterbrunnertal | Queidersbach |

Fischbach | Reichenbach-Steegen |

Frankelbach | Reichenbacherhof |

Frankenstein | Rodenbach |

Grubenhof | Schallodenbach |

Heiligenmoschel | Schneckenhausen |

Hirschhorn | Schopp |

Hochspeyer | Schorlenberg |

Horterhof | Schwedelbach |

Kaiserslautern | Sembach |

Karlsthal Bahnhof | Sickingerhof |

Katzweiler | Stelzenberg |

Klaftertalerhof | Stüterhof |

Kollweiler | Sulzbachtal |

Krickenbach | Trippstadt |

Ländlerhof | Waldleiningen |

Linden | Weilerbach |

Mackenbach | Winterbach |

Mehlbach | |

Amtsgericht Kamen | Bergkamen | Kamen |

Amtsgericht Kamenz | Arnsdorf b. Dresden | Oberlichtenau |

Bischheim-Häslich | Ohorn |

Bretnig-Hauswalde | Ossling |

Crostwitz | Ottendorf-Okrilla |

Elstra | Panschwitz-Kuckau |

Gersdorf-Möhrsdorf | Pulsnitz |

Großnaundorf | Räckelwitz |

Großröhrsdorf | Radeberg |

Kamenz | Ralbitz-Rosenthal |

Königsbrück | Reichenbach-Reichenau |

Laußnitz | Schönteichen |

Lichtenberg | Schwepnitz |

Nebelschütz | Steina |

Neukirch | Wachau |

Amtsgericht Kandel | Berg | Neuburg |

Bruchsiedlung | Neufeldhof |

Erlenbach | Neupotz |

Freckenfeld | Rheinzabern |

Hagenbach | Salmbacher Passage |

Hatzenbühl | Scheibenhardt |

Höllenmühle | Steinweiler |

Jockgrim | Vollmersweiler |

Kandel | Winden |

Langenberg | Wörth |

Minfeld | |

Amtsgericht Kappeln | Ahneby | Niesgrau |

Arnis | Norderbrarup |

Böel | Nottfeld |

Boren | Oersberg |

Brebel | Pommerby |

Brodersby | Rabel |

Dollrottfeld | Rabenholz |

Dörphof | Rabenkirch.-Faulück |

Ekenis | Rügge |

Esgrus | Saustrup |

Gelting | Scheggerott |

Grödersby | Stangheck |

Hasselberg | Steinfeld |

Kappeln | Sterup |

Karby | Stoltebüll |

Kiesby | Süderbrarup |

Kronsgaard | Ulsnis |

Maasholm | Wagersrott |

Mohrkirch | Winnemark |

Nieby | |

Amtsgericht Karlsruhe | Eggenstein-Leopoldshafen | Rheinstetten |

Karlsruhe | Stutensee |

Linkenheim-Hochstetten | |

Amtsgericht Karlsruhe-Durlach | Karlsruhe | Walzbachtal |

Pfinztal | Weingarten (Baden) |

Amtsgericht Kassel | Ahnatal | Kaufungen |

Baunatal | Lohfelden |

Espenau | Nieste |

Fuldabrück | Niestetal |

Fuldatal | Schauenburg |

Helsa | Söhrewald |

Kassel | Vellmar |

Amtsgericht Kaufbeuren | Aitrang | Mauerstetten |

Baisweil | Nesselwang, M |

Biessenhofen | Obergünzburg, M |

Baisweil | Oberostendorf |

Buchloe, St | Osterzell |

Eggenthal | Pforzen |

Eisenberg | Pfronten |

Friesenried | Rettenbach a. Auerberg |

Füssen, St | Rieden am Forggensee |

Germaringen | Rieden |

Görisried | Ronsberg, M |

Halblech | Rosshaupten |

Hopferau | Ruderatshofen |

Günzach | Rückholz |

Irsee, M | Schwangau |

Jengen | Seeg |

Kaltental, M | Stötten am Auerberg |

Kaufbeuren | Stöttwang |

Kraftisried | Unterthingau, M |

Lamerdingen | Untrasried |

Lechbruck am See | Waal, M |

Lengenwang | Wald |

Marktoberdorf, St | Westendorf |

Amtsgericht Kehl | Kehl | Willstätt |

Rheinau | |

Amtsgericht Kelheim | Abensberg, St | Langquaid, M |

Aiglsbach | Mainburg, St |

Attenhofen | Neustadt a.d. Donau, St |

Bad Abbach, M | Painten, M |

Biburg | Riedenburg, St |

Elsendorf | Rohr i. Nb, M |

Essing, M | Saal a. d. Donau |

Hausen | Siegenburg, M |

Herrngiersdorf | Teugn |

Ihrlerstein | Train |

Kelheim, St | Volkenschwand |

Kirchdorf | Wildenberg |

Amtsgericht Kempen | Grefrath | Tönisvorst |

Kempen | |

Amtsgericht Kempten | Altusried, M | Missen-Wilhams |

Balderschwang | Oy-Mittelberg |

Betzigau | Obermaiselstein |

Blaichach | Oberstaufen, M |

Bolsterlang | Oberstdorf, M |

Buchenberg, M | Ofterschwang |

Burgberg i. Allgäu | Rettenberg |

Dietmannsried | Sonthofen, St |

Durach | Sulzberg, M |

Fischen i. Allgäu | Waltenhofen |

Haldenwang | Weitnau, M |

Hindelang, M | Wertach, M |

Immenstadt/Allgäu, St | Wiggensbach, M |

Kempten | Wildpoldsried |

Lauben | |

Amtsgericht Kenzingen | Bahlingen am Kaiserstuhl | Rheinhausen |

Endingen am Kaiserstuhl | Riegel am Kaiserstuhl |

Forchheim | Sasbach am Kaiserstuhl |

Herbolzheim | Weisweil |

Kenzingen | Wyhl am Kaiserstuhl |

Amtsgericht Kerpen | Frechen | Kerpen |

Amtsgericht Kiel | Achterwehr | Mielkendorf |

Blumenthal | Molfsee |

Bredenbek | Mönkeberg |

Felde | Ottendorf |

Heikendorf | Quarnbek |

Kiel | Rodenbek |

Klausdorf | Rumohr |

Kronshagen | Schierensee |

Krummwisch | Schönkirchen |

Melsdorf | Westensee |

Amtsgericht Kirchhain | Amöneburg | Rauschenberg |

Kirchhain | Stadtallendorf |

Neustadt (Hessen) | Wohratal |

Amtsgericht Kirchheim unter Teck | Bissingen an der Teck | Neidlingen |

Dettingen unter Teck | Notzingen |

Erkenbrechtsweiler | Ohmden |

Holzmaden | Owen |

Kirchheim unter Teck | Weilheim an der Teck |

Lenningen | |

Amtsgericht Kitzingen | Abtswind, M | Martinsheim |

Albertshofen | Nordheim a. Main |

Biebelried | Obernbreit, M |

Buchbrunn | Prichsenstadt, St |

Castell | Rödelsee |

Dettelbach, St | Rüdenhausen, M |

Geiselwind, M | Schwarzach a. Main, M |

Großlangheim, M | Segnitz |

Iphofen, St | Seinsheim, M |

Kitzingen, GKST | Sommerach |

Kleinlangheim, M | Sulzfeld a. Main |

Mainbernheim, St | Volkach, St |

Mainstockheim | Wiesenbronn |

Marktbreit, St | Wiesentheid, M |

Markt Einersheim, M | Willanzheim, M |

Marktsteft, St | |

Amtsgericht Kleve | Bedburg-Hau | Kleve |

Goch | Kranenburg |

Kalkar | Uedem |

Amtsgericht Koblenz | Alken | Macken |

Bembsmühle | Mohrenmühle |

Bendorf | Niederfell |

Brey | Niederwerth |

Brodenbach | Nörtershausen |

Burgen | Oberfell |

Dieblich | Rhens |

Fißmühle | Rosenhof |

Franzenmühle | Schwalberhof |

Gastemühle | Siebenborn |

Hatzenport | Spay |

Hünenfeld | Urbar |

Kobern-Gondorf | Vallendar |

Koblenz | Waldesch |

Lachnitzmühle | Weitersburg |

Lehmen | Winningen |

Löf | Wolken |

Amtsgericht Köln | Köln | |

Amtsgericht Königstein im Taunus | Bad Soden am Taunus | Königstein im Taunus |

Eppstein | Kronberg im Taunus |

Glashütten | Schwalbach am Taunus |

Kelkheim (Taunus) | |

Amtsgericht Königswinter | Bad Honnef | Königswinter |

Amtsgericht Königs Wusterhausen | Bestensee | D-15748 Münchehofe |

Bindow | Niederlehme |

Blossin | Oderin |

D-15757 Briesen | Pätz |

Brusendorf | Prieros |

Dannenreich | D-15749 Ragow |

Diepensee | Schenkendorf |

Dolgenbrodt | Schönefeld |

Eichwalde | D15732 Schulzendorf |

Freidorf | D-15755 Schwerin |

D-15754 Friedersdorf | D-15831 Selchow |

Gallun | Senzig |

Gräbendorf | Streganz |

Groß Köris | Telz |

Großziethen | Teupitz |

Gussow | Töpchin |

Halbe | Waltersdorf |

Kablow | Waßmannsdorf |

D-15749 Kiekebusch | Wernsdorf |

Königs Wusterhausen | Wildau |

Kolberg | Wolzig |

Löpten | Zeesen |

Märkisch Buchholz | Zernsdorf |

D-15749 Mittenwalde | Zeuthen |

Motzen | |

Amtsgericht Köthen | Aken | Löbnitz a. d. Linde |

Arensdorf | Maasdorf |

Baasdorf | Meilendorf |

Chörau | Micheln |

Cösitz | Osternienburg |

Cosa | Piethen |

Diebzig | Prosigk |

Dohndorf | Quellendorf |

Dornbock | Radegast |

Drosa | Reppichau |

Edderitz | Reupzig |

Elsnigk | Riesdorf |

Fraßdorf | Scheuder |

Glauzig | Schortewitz |

Gnetsch | Trebbichau an der Fuhne |

Görzig | Trinum |

Gröbzig | Weißandt-Gölzau |

Großbadegast | Wieskau |

Großpaschleben | Wörbzig |

Hinsdorf | Wülknitz |

Kleinpaschleben | Wulfen |

Köthen (Anhalt) | Zabitz |

Libbesdorf | Zehbitz |

Libehna | |

Amtsgericht Konstanz | Allensbach | Reichenau |

Konstanz | |

Amtsgericht Korbach | Diemelsee | Vöhl |

Korbach | Waldeck |

Lichtenfels | Willingen (Upland) |

Amtsgericht Krefeld | Krefeld | Willich |

Amtsgericht Kronach | Kronach | Steinbach a. Wald |

Küps, M | Steinwiesen, M |

Ludwigsstadt, St | Stockheim |

Marktrodach, M | Tettau, M |

Mitwitz, M | Teuschnitz, St |

Nordhalben, M | Tschirn |

Pressing, M | Wallenfels, St |

Reichenbach | Weissenbrunn |

Schneckenlohe | Wilhelmsthal |

Amtsgericht Künzelsau | Dörzbach | Mulfingen |

Forchtenberg | Niedernhall |

Ingelfingen | Schöntal |

Krautheim | Weißbach |

Künzelsau | |

Amtsgericht Kulmbach | Grafengehaig, M | Marktschogast, M |

Guttenberg | Neudrossenfeld |

Harsdorf | Neuenmarkt |

Himmelkron | Presseck, M |

Kasendorf, M | Rugendorf |

Ködnitz | Stadtsteinach, St |

Kulmbach, GKST | Thurnau, M |

Kupferberg, St | Trebgast |

Ludwigschorgast, M | Untersteinach |

Mainleus | Wirsberg, M |

Marktleugast, M | Wonsees, M |

Amtsgericht Kusel | Adenbach | Langenbach |

Albessen | Langweiler |

Altenglan | Lauterecken |

Aschbach | Lebecksmühle |

Bedesbach | Lohnweiler |

Blaubach | Matzenbach |

Börsborn | Medard |

Bosenbach | Merzweiler |

Bösodenbacherhof | Nanzdietschweiler |

Buborn | Nerzweiler |

Cronenberg | Neunkirchen |

Deimberg | Niederalben |

Dennweiler-Frohnbach | Niederstaufenbach |

Ehweiler | Nußbach |

Einöllen | Oberalben |

Elzweiler | Oberstaufenbach |

Erdesbach | Oberweiler |

Eßweiler | Oberweiler-Tiefenbach |

Etschberg | Odenbach |

Föckelberg | Offenbach-Hundheim |

Ginsweiler | Pfeffelbach |

Glan-Münchweiler | Quirnbach |

Glanbrücken | Rammelsbach |

Grumbach | Rathsweiler |

Haschbach | Reckweilerhof |

Haseldell | Rehweiler |

Hausweiler | Reichweiler |

Hefersweiler | Reipoltskirchen |

Heinzenhausen | Relsberg |

Henschtal | Rothselberg |

Herchweiler | Ruthweiler |

Herren-Sulzbach | Rutsweiler |

Herschweiler-Pettersheim | Schellweiler |

Hinzweiler | Schönbornerhof |

Hohenöllen | Selbachmühle |

Homberg | Selchenbach |

Hoppstädten | St Julian |

Horschbach | Steinbach |

Hüffler | Sulzbacherhof |

Jettenbach | Thallichtenberg |

Kappeln | Theisbergstegen |

Kirrweiler | Ulmet |

Konken | Unterjeckenbach |

Körborn | Wahnwegen |

Kreimbach-Kaulbach | Welchweiler |

Krottelbach | Wiesweiler |

Kusel | Wolfstein |

Amtsgericht Lahnstein | Aftholderbach | Kamp-Bornhofen |

Altes Forsthaus | Kasdorf |

Arzbach | Kehlbach |

Bad Ems | Kemmenau |

Becheln | Lahnstein |

Berg | Lautert |

Bettendorf | Lindenbach |

Bogel | Lipporn |

Braubach | Marienfels |

Buch | Miehlen |

Büchelborn | Miellen |

Buchenberg | Nastätten |

Dachsborn | Niederbachheim |

Dachsenhausen | Niederwallmenach |

Dausenau | Nievern |

Diethardt | Oberbachheim |

Ehr | Obertiefenbach |

Endlichhofen | Oberwallmenach |

Erlenborn | Oelsberg |

Eschbach | Osterspai |

Fachbach | Rettershain |

Filsen | Ruppertshofen |

Frücht | Schleuse |

Gemmerich | Schneidmühle |

Grenzloch | Schöne Aussicht |

Hainau | Strüth |

Heinrichshof | Waldfrieden-Schweizertal |

Himmighofen | Weidenbach |

Holzhausen | Welterod |

Hunzel | Winterwerb |

Amtsgericht Lahr | Friesenheim | Schuttertal |

Kippenheim | Schwanau |

Lahr/Schwarzwald | Seelbach |

Meißenheim | |

Amtsgericht Lampertheim | Biblis | Lampertheim |

Bürstadt | Viernheim |

Groß-Rohrheim | |

Amtsgericht Landau (Isar) | Dingolfing, St | Mengkofen |

Eichendorf, M | Moosthenning |

Frontenhausen, M | Niederviehbach |

Gottfrieding | Pilsting, M |

Landau a. d. Isar, St | Reisbach, M |

Loiching | Simbach, M |

Mamming | Wallersdorf, M |

Marklkofen | |

Amtsgericht Landau in der Pfalz | Albersweiler | Kapsweyer |

Altdorf | Kirrweiler |

Am Springberg | Kleinfischlingen |

Annweiler | Kleinsteinfeld |

Bad Bergzabern | Klingenmünster |

Barbelroth | Knochenmühle |

Billigheim-Ingenheim | Knöringen |

Birkenhördt | Landau in der Pfalz |

Birkweiler | Leinsweiler |

Böbingen | Maikammer |

Böchingen | Modenbacherhof |

Böllenborn | Münchweiler |

Bornheim | Neumühle |

Burrweiler | Niederhorbach |

Dernbach | Niederotterbach |

Dierbach | Oberhausen |

Dörrenbach | Oberotterbach |

Dreihof | Oberschlettenbach |

Edenkoben | Offenbach |

Edesheim | Pleisweiler-Oberhofen |

Eschbach | Ramberg |

Essingen | Ranschbach |

Eußerthal | Rhodt |

Flemlingen | Rinnthal |

Frankweiler | Rohrbach |

Freimersheim | Roschbach |

Fuchsmühle | Sandbühlerhof |

Gehlmühle | Schweigen-Rechtenbach |

Gleisweiler | Schweighofen |

Gleiszellen-Gleishorbach | Siebeldingen |

Göcklingen | Silz |

Gommersheim | St Martin |

Gossersweiler-Stein | Steinfeld |

Großfischlingen | Taubensuhl |

Haftelhof | Venningen |

Hainfeld | Völkersweiler |

Hergersweiler | Vorderweidenthal |

Herxheim | Waldeck |

Herxheimweyher | Waldhambach |

Heuchelheim-Klingen | Waldhof |

Hochstadt | Waldrohrbach |

Hoecker, Haus | Walsheim |

Ilbesheim | Wernersberg |

Impflingen | Weyher |

Insheim | Wolfseck, Forsthaus |

Kaisermühle | Ziegelhütte |

Kapellen-Drusweiler | |

Amtsgericht Landsberg | Apfeldorf | Obermeitingen |

Denklingen | Penzing |

Diessen a. Ammersee, M | Prittriching |

Eching a. Ammersee | Pürgen |

Egling a. d. Paar | Reichling |

Eresing | Rott |

Finning | Scheuring |

Fuchstal | Schondorf a. Ammersee |

Geltendorf | Schwifting |

Greifenberg | Thaining |

Hofstetten | Unterdiessen |

Hurlach | Utting a. Ammersee |

Igling | Vilgertshofen |

Kaufering | Weil |

Kinsau | Windach |

Landsberg a. Lech, GKST | |

Amtsgericht Landshut | Adlkofen | Kumhausen |

Aham | Landshut |

Altdorf | Neufahrn i. NB |

Altfraunhofen | Neufraunhofen |

Baierbach | Niederaichbach |

Bayerbach/Ergoldsbach | Obersüssbach |

Bodenkirchen | Pfeffenhausen, M |

Bruckberg | Postau |

Buch am Erlbach | Rottenburg/Laaber, St |

Eching | Schalkham |

Ergolding, M | Tiefenbach |

Ergoldsbach, M | Velden, M |

Essenbach | Vilsbiburg, St |

Furth | Vilsheim |

Geisenhausen, M | Weihmichl |

Gerzen | Weng |

Hohenthann | Wörth a. d. Isar |

Kroening | Wurmsham |

Amtsgericht Landstuhl | Altenkirchen | Kottweiler-Schwanden |

Am Sandweiher | Lambsborn |

Artamhof | Landstuhl |

Autobahnmeisterei Landstuhl | Langwieden |

Bann | Lindenhof |

Breitenbach | Martinshöhe |

Bruchmühlbach-Miesau | Mittelbrunn |

Brücken | Niedermohr |

Dittweiler | Oberarnbach |

Dunzweiler | Ohmbach |

Elschbacherhof | Olenkorb |

Erkelshäuserhof | Ramstein-Miesenbach |

Frohnhofen | Reismühle |

Gerhardsbrunn | Schanzerhof |

Gries | Schanzermühle |

Hainhof | Scharrhof |

Hauptstuhl | Scharrmühle |

Hütschenhausen | Schönenberg-Kübelberg |

Kindsbach | Schwanenmühle |

Kindsbach, Forsthaus | Steinwenden |

Königreich | Waldmohr |

Amtsgericht Langen (Hessen) | Dreieich | Langen (Hessen) |

Egelsbach | Rödermark |

Amtsgericht Langen (Niedersachsen) | Appeln | Kührstedt |

Bad Bederkesa | Langen |

Beverstedt | Lintig |

Bokel | Loxstedt |

Bramstedt | Lunestedt |

Cappel | Midlum |

Dorum | Misselwarden |

Drangstedt | Mulsum |

Driftsethe | Nordholz |

Elmslohe | Padingbüttel |

Flögeln | Ringstedt |

Frelsdorf | Sandstedt |

Hagen im Bremischen | Schiffdorf |

Heerstedt | Stubben |

Hollen | Uthlede |

Kirchwistedt | Wremen |

Köhlen | Wulsbüttel |

Amtsgericht Langenburg | Blaufelden | Rot am See |

Gerabronn | Schrozberg |

Kirchberg an der Jagst | Wallhausen |

Langenburg | |

Amtsgericht Langenfeld | Hilden | Monheim am Rhein |

Langenfeld (Rheinland) | |

Amtsgericht Laufen | Ainring | Marktschellenberg, M |

Anger | Piding |

Bad Reichenhall, GKST | Ramsau b. Berchtesgaden |

Bayerisch Gmain, St | Saaldorf-Surheim |

Berchtesgaden, M | Schneizlreuth |

Bischofswiesen | Schönau a. Königssee |

Freilassung, St | Teisendorf, M |

Laufen, St | |

Amtsgericht Lauterbach (Hessen) | Freiensteinau | Lautertal (Vogelsberg) |

Grebenhain | Schlitz |

Herbstein | Ulrichstein |

Lauterbach (Hessen) | Wartenberg |

Amtsgericht Lebach | Aschbach | Limbach |

Bilsdorf | Michelbach |

Dörsdorf | Nalbach |

Dorf | Niedersaubach |

Eidenborn | Piesbach |

Falscheid | Primsweiler |

Gresaubach | Reisbach |

Hüttersdorf | Saarwellingen |

Knorscheid | Schmelz |

Körprich | Schwarzenholz |

Landsweiler | Steinbach |

Lebach | Thalexweiler |

Amtsgericht Leer (Ostfriesland) | Boen | Leer (Ostfriesland) |

Brinkum | Moormerland |

Bunde | Neukamperfehn |

Bunderhee | Nortmoor |

Detern | Ostrhauderfehn |

Dollart | Rhauderfehn |

Filsum | Schwerinsdorf |

Firrel | Uplengen |

Hesel | Weener |

Holtland | Westoverledingen |

Jemgum | Wymeer |

Amtsgericht Lehrte | Lehrte | Sehnde |

Amtsgericht Leipzig | Leipzig | |

Amtsgericht Lemgo | Bad Salzuflen | Kalleta |

Dörentrup | Lemgo |

Extertal | Leopoldshöhe |

Amtsgericht Lennestadt | Finnentrop | Lennestadt |

Kirchhundem | |

Amtsgericht Leonberg | Leonberg | Weil der Stadt |

Renningen | Weissach |

Rutesheim | |

Amtsgericht Leutkirch im Allgäu | Aichstetten | Bad Wurzach |

Aitrach | Leutkirch im Allgäu |

Amtsgericht Leverkusen | Leverkusen | Leichlingen (Rheinland) |

Burscheid | |

Amtsgericht Lichtenfels | Altenkunstadt | Marktzeuln, M |

Burgkunstadt, St | Michelau i. Ofr. |

Ebensfeld, M | Redwitz a. d. Rodach |

Hochstadt a. Mainm | Staffelstein, St |

Lichtenfels, St | Weismain, St |

Marktgraitz, M | |

Amtsgericht Limburg a. d. Lahn | Bad Camberg | Limburg a. d. Lahn |

Brechen | Runkel |

Hünfelden | Selters (Taunus) |

Amtsgericht Lindau | Bodolz | Opfenbach |

Gestratz | Röthenbach (Allgäu) |

Grünenbach | Scheidegg, M |

Heimenkirch, M | Sigmarszell |

Hergensweiler | Stiefenhofen |

Lindau (Bodensee), GKST | Wasserburg (Bodensee) |

Lindenberg/Allgäu, St | Weiler-Simmerberg, M |

Maierhöfen | Weissensberg |

Nonnenhorn | Hergatz |

Oberreute | |

Amtsgericht Lingen (Ems) | Andervenne | Lingen (Ems) |

Bawinkel | Lünne |

Beesten | Messingen |

Emsbüren | Salzbergen |

Freren | Schapen |

Gersten | Spelle |

Handrup | Thuine |

Langen | Wettrup |

Lengerich | |

Amtsgericht Linz am Rhein | Asbach | Leutesdorf |

Bad Hönningen | Linz am Rhein |

Bruchhausen | Neustadt |

Buchholz | Ockenfels |

Dattenberg | Rheinbreitbach |

Erpel | Rheinbrohl |

Hähnen | Rockenfeld |

Hammerstein | Rothekreuz |

Hohenunkel | St Katharinen |

Kasbach-Ohlenberg | Unkel |

Kretzhaus | Vettelschoß |

Leubsdorf | Windhagen |

Amtsgericht Lippstadt | Anröchte | Geseke |

Erwitte | Lippstadt |

Amtsgericht Lobenstein | Altengesees | Moorbad Lobenstein |

Birkenhügel | Löhma |

Blankenberg | Moßbach |

Blankenstein | Neundorf (bei Schleiz) |

Bucha | Neundorf (bei Lobenstein) |

Burgk | Oettersdorf |

Burglemnitz | Oßla |

Chursdorf | Plothen |

Dittersdorf | Pörmitz |

Dragensdorf | Pottiga |

Dreba | Rauschengesees |

Ebersdorf/Thür. | Remptendorf |

Eliasbrunn | Ruppersdorf |

Gahma | Saalburg |

Gefell | Schlegel |

Görkwitz | Schleiz |

Göschitz | Tanna |

Grumbach | Tegau |

Harra | Thierbach |

Heberndorf | Thimmendorf |

Heinersdorf | Titschendorf |

Hirschberg | Volkmannsdorf |

Kirschkau | Weisbach |

Knau | Weitisberga |

Liebengrün | Wurzbach |

Liebschütz | |

Amtsgericht Löbau | Beiersdorf | Lawalde |

Bernstadt a. d. Eigen | Löbau |

Berthelsdorf | Neugersdorf |

Dürrhennersdorf | Neusalza-Spremberg |

Ebersbach/Sa. | Niedercunnersdorf |

Eibau | Obercunnersdorf |

Friedersdorf | Oppach |

Großhennersdorf | Rosenbach |

Großschweidnitz | Schönau-Berzdorf a. d. Eigen |

Herrnhut | Schönbach |

Kittlitz | Strahwalde |

Amtsgericht Lörrach | Bad Bellingen | Malsburg-Marzell |

Binzen | Rheinfelden (Baden) |

Efringen-Kirchen | Rümmingen |

Eimeldingen | Schallbach |

Fischingen | Schliengen |

Grenzach-Wyhlen | Schwörstadt |

Inzlingen | Steinen |

Kandern | Weil am Rhein |

Lörrach | Wittlingen |

Amtsgericht Luckenwalde | Bollensdorf | Niebendorf-Heinsdorf |

D-14913 Buckow | Niederer Fläming |

Dahme/Mark | Niedergörsdorf |

Gebersdorf | Niendorf |

Görsdorf | Nuthe-Urstromtal |

Herbersdorf | Prensdorf |

Hohenseefeld | Rietdorf |

Ihlow | Rosenthal |

Illmersdorf | Schöna-Kolpien |

Jüterbog | Schönhagen |

Kemlitz | Thyrow |

Luckenwalde | Trebbin |

D-14943 Lüdersdorf | Wahlsdorf |

Mehlsdorf | Wildau-Wentdorf |

Amtsgericht Ludwigsburg | Asperg | Ludwigsburg |

Ditzingen | Markgröningen |

Freiberg am Neckar | Möglingen |

Gerlingen | Pleidelsheim |

Hemmingen | Remseck am Neckar |

Korntal-Münchingen | Schwieberdingen |

Kornwestheim | |

Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein | Altrip | Ludwigshafen am Rhein |

Birkenheide | Maxdorf |

Dannstadt-Schauernheim | Mutterstadt |

Fußgönheim | Neuhofen |

Hochdorf-Assenheim | Rödersheim-Gronau |

Limburgerhof | |

Amtsgericht Ludwigslust | Alt Krenzlin | Lüblow |

Balow | Lübtheen, Stadt |

Blievenstorf | Ludwigslust |

Brenz | Malk Göhren |

Bresegard bei Eldena | Malliß |

Brunow | Milow |

Dadow | Möllenbeck |

Dambeck | Muchow |

Dömitz, Stadt | Neu Kaliß |

Dümmer | Neustadt-Glewe, Stadt |

Eldena | Niendorf an der Rögnitz |

Fahrbinde | Pampow |

Garlitz | Polz |

Glaisin | Prislich |

Göhlen | Rastow |

Gorlosen | Rüterberg |

Gößlow | Schossin |

Grabow, Stadt | Steesow |

Grebs | Stralendorf |

Groß Laasch | Sülstorf |

Heidhof | Tewswoos |

Holthusen | Uelitz |

Jessenitz | Vielank |

Karenz | Warlow |

Karstädt | Warsow |

Klein Rogahn | Werle |

Kremmin | Wittenförden |

Krinitz | Wöbbelin |

Kummer | Woosmer |

Leussow | Zierzow |

Lübesse | Zülow |

Amtsgericht Lübbecke | Hüllhorst | Preußisch Oldendorf |

Lübbecke | |

Amtsgericht Lübben | Alt-Schadow | Krausnick |

Alt Zauche | Krugau |

Beesdau | Kuschkow |

Berstequell | D-15913 Laasow |

Biebersdorf | Leibchel |

Bischdorf | Leibsch |

Boblitz | Leipe |

Briesensee | Lübben (Spreewald) |

Butzen | Lübbenau/Spreewald |

Byhleguhre | Luckau |

Byhlen | Neuendorf am See |

Cahnsdorf | Neu Lübbenau |

Caminchen | Neu Zauche |

Dollgen | Niewitz |

Drahnsdorf | Pitschen-Pickel |

Dürrenhofe | Plattkow |

Duben | Pretschen |

D-16259 Falkenberg | Ragow |

Falkenhain | Reichwalde |

Freiwalde | Rietzneuendorf-Friedrichshof |

Glienig | Sacrow-Waldow |

Glietz | Schiebsdorf |

D-15926 Görlsdorf | Schlabendorf |

Golßen | Schlepzig |

D-15926 Goßmar | Schönwalde |

Gröditsch | Schuhlen-Wiese |

Groß Beuchow | Sellendorf |

Groß-Klessow | D-15910 Staakow |

Groß Leine | Straupitz |

Groß Leuthen | Terpt |

Groß Lübbenau | Uckro |

Groß Wasserburg | Walddrehna |

Heideblick | Waldow/Brand |

D-03222 Hindenberg | Wittmannsdorf-Bückchen |

Hohenbrück-Neu Schadow | Wußwerk |

Jetsch | Zöllmersdorf |

Kasel-Golzig | Zützen |

Kittlitz | |

Klein Leine | |

Klein Radden | |

Amtsgericht Lübeck | Gr. Grönau | Lübeck |

Krummesse | |

Amtsgericht Lüdenscheid | Halver | Schalksmühle |

Lüdenscheid | |

Amtsgericht Lüdinghausen | Ascheberg | Olfen |

Lüdinghausen | Senden |

Nordkirchen | |

Amtsgericht Lüneburg | Adendorf | Lüneburg |

Amelinghausen | Mechtersen |

Amt Neuhaus | Melbeck |

Artlenburg | Nahrendorf |

Bardowick | Neetze |

Barendorf | Oldendorf (Luhe) |

Barnstedt | Radbruch |

Barum | Rehlingen |

Betzendorf | Reinstorf |

Bleckede | Reppenstedt |

Boitze | Rullstorf |

Brietlingen | Scharnebeck |

Dahlem | Soderstorf |

Dahlenburg | Südergellersen |

Deutsch Evern | Thomasburg |

Echem | Tosterglope |

Embsen | Vastorf |

Handorf | Vögelsen |

Hittbergen | Wendisch Evern |

Hohnstorf (Elbe) | Westergellersen |

Kirchgellersen | Wittorf |

Lüdersburg | |

Amtsgericht Lünen | Lünen | Werne |

Selm | |

Amtsgericht Magdeburg | Magdeburg | |

Amtsgericht Mainz | Bodenheim | Lörzweiler |

Budenheim | Ludwigshöhe |

Dalheim | Mainz |

Dexheim | Mommenheim |

Dienheim | Nackenheim |

Dolgesheim | Nieder-Olm |

Dorn-Dürkheim | Nierstein |

Eimsheim | Ober-Olm |

Essenheim | Oppenheim |

Friesenheim | Selzen |

Gau-Bischofsheim | Sörgenloch |

Guntersblum | Stadecken-Elsheim |

Hahnheim | Uelversheim |

Harxheim | Undenheim |

Heidesheim | Wackernheim |

Hillesheim | Weinolsheim |

Jugenheim | Wintersheim |

Klein-Winternheim | Zornheim |

Köngernheim | |

Amtsgericht Mannheim | Mannheim | |

Amtsgericht Marbach | Affalterbach | Marbach am Neckar |

Benningen am Neckar | Murr |

Erdmannhausen | Oberstenfeld |

Großbottwar | Steinheim an der Murr |

Amtsgericht Marburg | Cölbe | Marburg |

Ebsdorfergrund | Münchhausen |

Fronhausen | Weimar |

Lahntal | Wetter (Hessen) |

Lohra | |

Amtsgericht Marienberg | Amtsberg | Marienberg |

Börnichen/Erzgeb. | Olbernhau |

Borstendorf | Pfaffroda |

Deutschneudorf | Pobershau |

Drebach | Pockau |

Gornau/Erzgeb. | Scharfenstein |

Großolbersdorf | Seiffen/Erzgeb. |

Großrückerswalde | Venusberg |

Grünhainichen | Waldkirchen/Erzgeb. |

Heidersdorf | Wolkenstein |

Hirtstein | Zöblitz |

Lengenfeld | Zschopau |

Amtsgericht Marl | Haltern | Marl |

Amtsgericht Marsberg | Marsberg | |

Amtsgericht Maulbronn | Friolzheim | Mühlacker |

Heimsheim | Ötisheim |

Illingen | Sternenfels |

Knittlingen | Wiernsheim |

Maulbronn | Wimsheim |

Mönsheim | Wurmberg |

Amtsgericht Mayen | Acht | Mayen |

Achterspannerhof | Mendig |

Anschau | Mertloch |

Arft | Mimbach |

Baar | Monreal |

Bell | Münk |

Bermel | Münstermaifeld |

Boos | Nachtsheim |

Brachems | Naunheim |

Ditscheid | Nettemühle |

Einig | Ochtendung |

Ettringen | Pillig |

Gappenach | Polch |

Geisbüschhof | Reudelsterz |

Gering | Rieden |

Gierschnach | Rüber |

Hausten | Sackenheimerhof |

Herresbach | Schloßhof |

Heunenhof | Siebenbach |

Hirten | St Johann |

Kalt | Sürzerhof |

Kehrig | Thür |

Kerben | Trimbs |

Kirchwald | Virneburg |

Kollig | Volkesfeld |

Kottenheim | Weiler |

Langenfeld | Welling |

Langscheid | Welschenbach |

Lind | Wierschem |

Lonnig | Wüsteratherhof |

Luxem | |

Amtsgericht Medebach | Hallenberg | Winterberg |

Medebach | |

Amtsgericht Meinerzhagen | Kierspe | Meinerzhagen |

Amtsgericht Meiningen | Aschenhausen | Neubrunn |

Bauerbach | Nordheim |

Behrungen | Oberkatz |

Belrieth | Obermaßfeld-Grimmenthal |

Berkach | Oberweid |

Bibra | Oepfershausen |

Birx | Queienfeld |

Christes | Rentwertshausen |

Dillstädt | Rippershausen |

Einhausen | Ritschenhausen |

Ellingshausen | Rhönblick |

Erbenhausen | Rohr |

Exdorf | Schwarza |

Frankenheim/Rhön | Schwickershausen |

Friedelshausen | Stepfershausen |

Henneberg | Sülzfeld |

Herpf | Unterkatz |

Hümpfershausen | Untermaßfeld |

Jüchsen | Unterweid |

Kaltensundheim | Utendorf |

Kaltenwestheim | Vachdorf |

Kühndorf | Wahns |

Leutersdorf | Wallbach |

Mehmels | Walldorf |

Meiningen | Wasungen |

Melpers | Wölfershausen |

Metzels | Wolfmannshausen |

Amtsgericht Meißen | Coswig | Moritzburg |

Diera-Zehren | Niederau |

Heynitz | Nossen |

Käbschütztal | Radebeul |

Ketzerbachtal | Radeburg |

Klipphausen | Taubenheim |

Leuben-Schleinitz | Triebischtal |

Lommatzsch | Weinböhla |

Meißen | |

Amtsgericht Meldorf | Albersdorf | Marnerdeich |

Arkebek | Meldorf |

Averlak | Neuenkirchen |

Bargenstedt | Neufeld |

Barkenholm | Neufelderkoog |

Barlt | Nindorf |

Bergewöhrden | Norddeich |

Brickeln | Norderheistedt |

Brunsbüttel | Nordermeldorf |

Buchholz | Norderwöhrden |

Büsum | Nordhastedt |

Büsumer Deichhausen | Odderade |

Bunsoh | Osterdeichstrich |

Burg (Dithm.) | Oesterwurth |

Busenwurth | Offenbüttel |

Dellstedt | Osterrade |

Delve | Ostrohe |

Diekhusen-Fahrstedt | Pahlen |

Dingen | Quickborn |

Dörpling | Ramhusen |

Eddelak | Rehm-Flehde-Bargen |

Eggstedt | Reinsbüttel |

Elpersbüttel | St. Annen |

Epenwöhrden | St. Michaelisdonn |

Fedderingen | Sarzbüttel |

Frestedt | Schafstedt |

Friedrichsgabekoog | Schalkholz |

Friedrichskoog | Schlichting |

Gaushorn | Schmedeswurth |

Glüsing | Schrum |

Großenrade | Schülp |

Groven | Stelle-Wittenwurth |

Gudendorf | Strübbel |

Hägen | Süderdeich |

Hedwigenkoog | Süderdorf |

Heide | Süderhastedt |

Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Süderheistedt |

Helse | Tellingstedt |

Hemme | Tensbüttel-Röst |

Hemmingstedt | Tielenhemme |

Hennstedt | Trennewurth |

Hillgroven | Volsemenhusen |

Hochdonn | Wallen |

Hövede | Warwerort |

Hollingstedt | Weddingstedt |

Immenstedt | Welmbüttel |

Kaiser-Wilhelm-Koog | Wennbüttel |

Karolinenkoog | Wesselburen |

Kleve | Wesselburener Deichhausen |

Krempel | Wesselburenerkoog |

Kronprinzenkoog | Wesseln |

Krumstedt | Westerborstel |

Kuden | Westerdeichstrich |

Lehe | Wiemerstedt |

Lieth | Windbergen |

Linden | Wöhrden |

Lohe-Rickelshof | Wolmersdorf |

Lunden | Wrohm |

Marne | |

Amtsgericht Melsungen | Felsberg | Melsungen |

Guxhagen | Morschen |

Körle | Spangenberg |

Malsfeld | |

Amtsgericht Memmingen | Amberg | Legau, M |

Apfeltrach | Markt Rettenbach, M |

Babenhausen, M | Markt Wald, M |

Bad Wörishofen, St | Memmingen |

Benningen | Memmingerberg |

Böhen | Mindelheim, St |

Boos | Niederrieden |

Breitenbrunn | Oberrieden |

Buxheim | Oberschönegg |

Dirlewang, M | Ottobeuren, M |

Egg a. d. Günz | Pfaffenhausen, M |

Eppishausen | Pless |

Erkheim, M | Salgen |

Ettringen | Sontheim |

Fellheim | Stetten |

Bad Grönenbach, M | Trunkelsberg |

Hawangen | Türkheim, M |

Heimertingen | Tussenhausen, M |

Holzgünz | Ungerhausen |

Kammlach | Unteregg |

Kettershausen | Rammingen |

Kirchhaslach | Westerheim |

Kirchheim i. Schw., M | Wiedergeltingen |

Kronburg | Winterrieden |

Lachen | Wolfertschwenden |

Lauben | Woringen |

Lautrach | |

Amtsgericht Menden (Sauerland) | Balve | Menden (Sauerland) |

Amtsgericht Meppen | Börger | Lorup |

Dohren | Meppen |

Geeste | Rastdorf |

Groß Berßen | Sögel |

Haren (Ems) | Spahnharrenstätte |

Haselünne | Stavern |

Herzlake | Twist |

Hüven | Vrees |

Klein Berßen | Werlte |

Lähden | Werpeloh |

Lahn | |

Amtsgericht Merseburg | Albersroda | Leuna |

Alberstedt | Luppenau |

Bad Dürrenberg | Merseburg |

Bad Lauchstädt | Milzau |

Bornstädt | Mücheln (Geiseltal) |

Beuna | Nempitz |

Braunsbedra | Nemsdorf-Göhrendorf |

Burgliebenau | Obhausen |

Delitz am Berge | Oebles-Schlechtewitz |

Ermlitz | Oechlitz |

Esperstedt | Querfurt |

Farnstädt | Raßnitz |

Frankleben | Röglitz |

Friedensdorf | Roßbach |

Geusa | Schafstädt |

Grockstädt | Schkopau |

Großkayna | Schmopn |

Gröst | Schraplau |

Günthersdorf | Spergau |

Horburg- Maßlau | Steigra |

Klobikau | Tollwitz |

Knapendorf | Vitzenburg |

Korbetha | Wallendorf (Luppe) |

Kötzschlitz | Weißenschirmbach |

Kötzschau | Wünsch |

Kreypau | Ziegelroda |

Krumpa | Zöschen |

Langeneichstädt | Zweimen |

Leimbach | |

Amtsgericht Merzig | Bachem | Mitlosheim |

Ballern | Mondorf |

Bardenbach | Morscholz |

Beckingen | Nennig |

Bergen | Niederlosheim |

Besch | Nohn |

Besseringen | Noswendel |

Bethingen | Nunkirchen |

Bietzen | Oberleuken-Kesslingen-Münzingen |

Borg | Oberlöstern |

Britten | Oberperl |

Brotdorf | Oppen |

Büdingen | Orscholz |

Büschdorf | Perl |

Büschfeld | Rappweiler |

Buweiler-Rathen | Reimsbach |

Dagstuhl | Rimlingen |

Dreisbach | Rissenthal |

Düppenweiler | Saarfels |

Eft-Hellendorf | Saarhölzbach |

Erbringen | Scheiden |

Faha | Schwemlingen |

Fitten | Sehndorf |

Gehweiler | Silwingen |

Hargarten | Sinz |

Harlingen | Steinberg |

Hausbach | Tettingen-Butzdorf-Wochern |

Haustadt | Thailen |

Hilbringen | Tünsdorf |

Honzrath | Wadern |

Konfeld | Wadrill |

Kostenbach | Wahlen |

Krettnich | Waldhölzbach |

Lockweiler | Wedern |

Löstertal | Wehingen |

Losheim | Weierweiler |

Mechern | Weiler |

Menningen | Weiskirchen |

Merchingen | Weiten |

Merzig | Wellingen |

Mettlach | |

Amtsgericht Meschede | Bestwig | Meschede |

Eslohe (Sauerland) | |

Amtsgericht Mettmann | Erkrath | Mettmann |

Haan | Wülfrath |

Amtsgericht Michelstadt | Bad König | Höchst i. Odw. |

Beerfelden | Lützelbach |

Brensbach | Michelstadt |

Breuberg | Mossautal |

Brombachtal | Reichelsheim (Odenwald) |

Erbach | Rothenberg |

Fränkisch-Crumbach | Sensbachtal |

Hesseneck | |

Amtsgericht Miesbach | Bad Wiessee | Otterfing |

Bayrischzell | Rottach-Egern |

Fischbachau | Schliersee, M |

Gmund a. Tegernsee | Tegernsee, St |

Hausham | Valley |

Holzkirchen, M | Waakirchen |

Irschenberg | Warngau |

Kreuth | Weyarn |

Miesbach, St | |

Amtsgericht Minden | Hille | Petershagen |

Minden | Porta Westfalica |

Amtsgericht Mölln | Alt Mölln | Kühsen |

Bälau | Langenlehsten |

Besenthal | Lankau |

Borstorf | Lehmrade |

Breitenfelde | Mölln |

Brunsmark | Niendorf bei Berkenthin |

Göttin | Niendorf/Stecknitz |

Grambek | Nusse |

Gudow | Panten |

Güster | Poggensee |

Hollenbek | Ritzerau |

Hornbek | Sterley |

Horst | Walksfelde |

Koberg | Woltersdorf |

Amtsgericht Mönchengladbach | Mönchengladbach | Mönchengladbach-Rheydt |

Amtsgericht Moers | Moers | Neukirchen-Vluyn |

Amtsgericht Monschau | Monschau | Simmerath |

Amtsgericht Montabaur | Alsbach | Marienrachdorf |

Bannberscheid | Maroth |

Bembermühle | Maxsain |

Boden | Mogendorf |

Breitenau | Montabaur |

Caan | Moschheim |

Daubach | Nauort |

Deesen | Nentershausen |

Dernbach | Neuhäusel |

Ebernhahn | Niederelbert |

Eitelborn | Niedererbach |

Ellenhausen | Niedersayn |

Ewighausen | Nomborn |

Faulbach | Nordhofen |

Freilingen | Oberelbert |

Freirachdorf | Oberhaid |

Gackenbach | Ötzingen |

Girod | Quirnbach |

Goddert | Ransbach-Baumbach |

Görgeshausen | Rückeroth |

Großholbach | Ruppach-Goldhausen |

Hammermühle | Schenkelberg |

Hartenfels | Selters |

Heilberscheid | Sessenbach |

Heiligenroth | Sessenhausen |

Helferskirchen | Siershahn |

Herschbach | Simmern |

Hilgert | Stahlhofen |

Hillscheid | Staudt |

Höhr-Grenzhausen | Steinen |

Holler | Untershausen |

Horbach | Vielbach |

Hübingen | Weidenhahn |

Hundsdorf | Welschneudorf |

Kadenbach | Wirges |

Kammerforst | Wirscheid |

Krümmel | Wittgert |

Leuterod | Wölferlingen |

Amtsgericht Mosbach | Aglasterhausen | Neckargerach |

Billigheim | Neckarzimmern |

Binau | Neunkirchen |

Elztal | Obrigheim |

Fahrenbach | Schefflenz |

Haßmersheim | Schwarzach |

Hüffenhardt | Waldbrunn |

Limbach | Zwingenberg |

Mosbach | |

Amtsgericht Mühldorf | Ampfing | Niederbergkirchen |

Aschau a. Inn | Niedertaufkirchen |

Buchbach, M | Oberbergkirchen |

Egglkofen | Oberneukirchen |

Erharting | Obertaufkirchen |

Gars a. Inn | Polling |

Haag i. OB., M | Rattenkirchen |

Hedenstein | Rechtmehring |

Jettenbach | Reichertsheim |

Kirchdorf | Schönberg |

Kraiburg a. Inn, M | Schwindegg |

Lohkirchen | Taufkirchen |

Maitenbeth | Unterreit |

Mettenheim | Waldkraiburg, St |

Mühldorf a. Inn, St | Zangberg |

Neumarkt-Sankt Veit, St | |

Amtsgericht Mühlhausen | Anrode | Menteroda |

Dünwald | Mühlhausen |

Heyerode | Niederdorla |

Hildebrandshausen | Oberdorla |

Kammerforst | Oppershausen |

Katharinenberg | Rodeberg |

Langula | Unstruttal |

Lengenfeld unterm Stein | Weinbergen |

Amtsgericht Mülheim | Mülheim an der Ruhr | |

Amtsgericht Müllheim | Auggen | Müllheim |

Badenweiler | Neuenburg am Rhein |

Buggingen | Sulzburg |

Amtsgericht München | Aschheim | Neuried |

Aying | Neubiberg |

Baierbrunn | Oberhaching |

Brunnthal | Oberschleißheim |

Feldkirchen | Ottobrunn |

Garching b. München, St | Planegg |

Gräfelfing | Pullach i. Isartal |

Grasbrunn | Putzbrunn |

Grünwald | Sauerlach |

Haar | Schäftlarn |

Höhenkirchen-Sieg. | Straßlach-Dngharting |

Hohenbrunn | Taufkirchen |

Ismaning | Unterföhring |

Kirchheim b. München | Unterhaching |

München | Unterschleißheim |

Amtsgericht Münsingen | Engstingen | Münsingen |

Gomadingen | Pfronstetten |

Gutsbezirk Münsingen | Sonnenbühl |

Hayingen | Trochtelfingen |

Hohenstein | Zwiefalten |

Mehrstetten | |

Amtsgericht Münster | Münster (Westfalen) | |

Amtsgericht Nagold | Altensteig | Nagold |

Ebhausen | Rohrdorf |

Egenhausen | Simmersfeld |

Haiterbach | Wildberg |

Amtsgericht Nauen | D-14641 Berge | Paaren im Glien |

Bergerdamm | Paulinenaue |

D-14641Börnicke | Pausin |

Brädikow | Perwenitz |

Bredow | Pessin |

Brieselang | Priort |

Buchow-Karpzow | D-14641 Retzow |

Dallgow-Döberitz | D-14641 Ribbeck |

Elstal | D-14621 Schönwalde |

Etzin | Selbelang |

Falkenrehde | Senzke |

Falkensee | Tietzow |

Friesack | Tremmen |

Groß Behnitz | Vietznitz |

Grünefeld | Wachow |

Haage | Wagenitz |

D-14641 Hoppenrade | Wansdorf |

Ketzin | Warsow |

Kienberg | Wustermark |

Klein Behnitz | Wutzetz |

Lietzow | Zachow |

Markee | Zeestow |

Nauen | D-14662 Zootzen |

Amtsgericht Naumburg | Abtlöbnitz | Lossa |

Altenroda | Memleben |

Bad Kösen | Mertendorf |

Bolgstädt | Molau |

Baumersroda | Möllern |

Billroda | Naumburg (Saale) |

Bucha | Nebra (Unstrut) |

Burgholzhausen | Pödelist |

Burgscheidungen | Pretzsch |

Burkersroda | Prießnitz |

Casekirchen | Reinsdorf |

Crölpa-Löbschütz | Saubach |

Ebersroda | Schleberoda |

Eckartsberga | Schönburg |

Freyburg (Unstrut) | Spielberg |

Gleina | SteinburgStößen |

Golzen | Taugwitz |

Größnitz | Thalwinkel |

Herrengosserstedt | Tromsdorf |

Janisroda | Utenbach |

Kahlwinkel | Wangen |

Karsdorf | Weischütz |

Kirchscheidungen | Wethau |

Klosterhäseler | Wischroda |

Laucha a. d. Unstrut | Wohlmirstedt |

Leislau | Zeuchfeld |

Löbitz | |

Amtsgericht Neresheim | Bopfingen | Neresheim |

Kirchheim am Ries | Riesbürg |

Amtsgericht Nettetal | Brüggen | Nettetal |

Amtsgericht Neubrandenburg | Ballin | Neddemin |

Beseritz | Neuenkirchen |

Blankenhof | Neu Käbelich |

Brohm | Neverin |

Brunn | Pragsdorf |

Burg Stargard, Stadt | Sadelkow |

Cammin | Salow |

Cölpin | Schwanbeck |

Dewitz | Schwichtenberg |

Eichhorst | Sponholz |

Friedland, Stadt | Staven |

Genzkow | Teschendorf |

Glienke | Trollenhagen |

Groß Nemerow | Warlin |

Holldorf | Wittenborn |

Kotelow | Woggersin |

Leppin | Wulkenzin |

Neubrandenburg | Zirzow |

Amtsgericht Neuburg | Aresing | Langenmosen |

Berg im Gau | Neuburg a. d. Donau, GKST |

Bergheim | Oberhausen |

Brunnen | Rennertshofen, M |

Burgheim, M | Rohrenfels |

Ehekirchen | Schrobenhausen, St |

Gachenbach | Königsmoos |

Karlshuld | Waidhofen |

Karlskron | Weichering |

Amtsgericht Neumarkt | Berching, St | Mühlhausen |

Berg b. Neumarkt/Opf. | Neumarkt i. d. Opf., GKST |

Berngau | Parsberg |

Breitenbrunn, M | Pilsach |

Deining | Postbauer-Heng |

Dietfurt/Altmühl, St | Pyrbaum, M |

Freystadt, St | Sengenthal |

Hohenfels, M | Seubersdorf i. d. Opf. |

Lauterhofen, M | Velburg, St |

Lupburg, M | |

Amtsgericht Neumünster | Armstedt | Hasenmoor |

Arpsdorf | Heidmoor |

Aukrug | Hitzhusen |

Bad Bramstedt | Lentföhrden |

Bimöhlen | Mönkloh |

Bönebüttel | Neumünster |

Boostedt | Nützen |

Borstel | Padenstedt |

Ehndorf | Rendswühren |

Föhrden-Barl | Schillsdorf |

Fuhlendorf | Schmalfeld |

Großenaspe | Tasdorf |

Großharrie | Wasbek |

Hagen | Weddelbrook |

Hardebek | Wiemersdorf |

Hasenkrug | |

Amtsgericht Neunkirchen | Elversberg | Münchwies |

Furpach | Neunkirchen |

Hangard | Sinnerthal |

Heinitz | Spiesen |

Kohlhof | Wellesweiler |

Ludwigsthal | Wiebelskirchen |

Amtsgericht Neuruppin | Banzendorf | Lentzke |

Barsikow | Liebenthal |

D-16818 Basdorf | D-16835 Lindow (Mark) |

Berlinchen | Linow |

Betzin | Linum |

Blandikow | Luhme |

Blesendorf | Märkisch Linden |

Blumenthal | Manker |

Bork-Lellichow | Maulbeerwalde |

Braunsberg | Nackel |

Breddin | Neuruppin |

Brunne | Neustadt (Dosse) |

Bückwitz | Niemerlang |

Christdorf | Papenbruch |

Dabergotz | Plänitz-Leddin |

Dechtow | Protzen |

Dessow | Rehfeld-Berlitt |

Deutschhof | Rheinsberg |

Dierberg | Roddahn |

Dorf-Zechlin | Rosenwinkel |

Dossow | Rossow |

Dranse | Rüthnick |

Dreetz | D-16835 Schönberg |

Drewen | D-16845 Schönermark |

Fehrbellin | Schwanow |

Flecken Zechlin | Schweinrich |

Frankendorf | Seebeck-Strubensee |

Fretzdorf | Sewekow |

Freyenstein | Sieversdorf-Hohenofen |

Gadow | Storbeck |

Garz | Stüdenitz |

Goldbeck | Tarmow |

Grabow bei Blumenthal | Teetz/Ganz |

Groß Haßlow | Temnitztal |

Großzerlang | Temnitzquell |

Hakenberg | Vielitz |

Heiligengrabe | Walchow |

Heinrichsdorf | Wall |

D-16835 Herzberg (Mark) | Wallitz |

D-16909 Herzsprung | Walsleben |

D-16835 Hindenberg | Wernikow |

Holzhausen | Wittstock/Dosse |

Jabel | Wulfersdorf |

Kagar | Wusterhausen/Dosse |

Karwesee | Wustrau-Altfriesack |

Keller | Zaatzke |

Kleinzerlang | Zechlinerhütte |

Klosterheide | Zechow |

Königsberg | Zempow |

Königshorst | Zernitz-Lohm |

Kötzlin | Zootzen |

Kyritz | Zühlen |

Langen | |

Amtsgericht Neuss | Dormagen | Meerbusch |

Kaarst | Neuss |

Korschenbroich | |

Neustadt a. d. Aisch | Bad Windsheim, St | Marktbergel, M |

Baudenbach, M | Markt Bibart, M |

Burgbernheim, St | Markt Erlbach, M |

Burghaslach, M | Markt Nordheim, M |

Dachsbach, M | Markt Taschendorf, M |

Diespeck | Münchsteinach |

Dietersheim | Neuhof a. d. Zenn, M |

Emskirchen, M | Neustadt a. d. Aisch, St |

Ergersheim | Oberickelsheim |

Gallmersgarten | Oberscheinfeld, M |

Gerhardshofen | Obernzenn, M |

Gollhofen | Scheinfeld, St |

Gutenstetten | Simmershofen |

Hagenbüchach | Sugenheim, M |

Hemmersheim | Trautskirchen |

Illesheim | Ühlfeld M |

Ippesheim, M | Uffenheim, St |

Ipsheim, M | Weigenheim |

Langenfeld | Wilhelmsdorf |

Amtsgericht Neustadt (am Rübenberge) | Garbsen | Wunstorf |

Neustadt am Rübenberge | |

Amtsgericht Neustadt an der Weinstraße | Breitenstein | Lindenberg |

Elmstein | Looganlage |

Erfenstein | Luhrbach |

Erlenbacher Forsthaus | Neidenfels |

Esthal | Neu-Maschine |

Frankeneck | Neustadt an der Weinstraße |

Haßloch | Nonnental |

Krankenthal | Prinz-Karl-Hof |

Lambertskreuz | Sattelmühle |

Lambrecht | Weidenthal |

Amtsgericht Neustrelitz | Blankensee | Mirow, Stadt |

Blumenholz | Möllenbeck |

Carpin | Neetzka |

Dabelow | Neustrelitz, Stadt |

Diemitz | Petersdorf |

Feldberg | Priepert |

Godendorf | Rödlin-Thurow |

Göhren | Roggentin |

Groß Daberkow | Schönbeck |

Groß Miltzow | Schönhausen |

Grünow | Userin |

Helpt | Voigtsdorf |

Hohenzieritz | Watzkendorf |

Klein Vielen | Wesenberg, Stadt |

Kratzeburg | Wokuhl |

Kublank | Woldegk, Stadt |

Mildenitz | Wustrow |

Amtsgericht Neu-Ulm | Altenstadt, M | Oberroth |

Bellenberg | Osterbeg |

Buch, M | Pfaffenhofen/Roth, M |

Elchingen | Roggenburg |

Holzheim | Senden, St |

Illertissen, St | Unterroth |

Kellmünz a. d. Iller, M | Vöhringen, St |

Nersingen | Weissenhorn, St |

Neu-Ulm, GKST | |

Amtsgericht Neuwied | Alberthofen | Linkenbach |

Alsau | Marienhausen |

Anhausen | Meinborn |

Arnsau | Melsbach |

Bonefeld | Neuwied |

Breitscheid | Niederähren |

Bremscheid | Niederbreitbach |

Brubbach | Niederhofen |

Datzeroth | Niederwambach |

Dernbach | Oberähren |

Dierdorf | Oberdreis |

Döttesfeld | Oberhonnefeld-Gierend |

Dürrholz | Oberraden |

Ehlscheid | Puderbach |

Gierend | Ratzert |

Gierenderhöhe | Raubach |

Girgenrath | Reidenbruch |

Großmaischeid | Rengsdorf |

Grübelsberg | Rodenbach |

Hanroth | Roßbach |

Hardert | Rüscheid |

Harschbach | Sohl |

Hausen | Stebach |

Heeg | Steimel |

Hegerhof | Stopperich |

Hümmerich | Straßenhaus |

Isenburg | Thalhausen |

Kettemers Mühle | Urbach |

Kleinmaischeid | Waldbreitbach |

Krumscheid | Wiedischhausen |

Kurtscheid | Woldert |

Amtsgericht Nidda | Echzell | Ranstadt |

Hungen | Schotten |

Nidda | |

Amtsgericht Niebüll | Achtrup | Midlum |

Alkersum | Nebel |

Aventoft | Neukirchen |

Borgsum | Nieblum |

Bosbüll | Niebüll |

Braderup | Norddorf |

Bramstedtlund | Oevenum |

Dagebüll | Oldsum |

Dunsum | Rantum (Sylt) |

Ellhöft | Risum-Lindholm |

Emmelsbüll-Horsbüll | Rodenäs |

Enge-Sande | Sprakebüll |

Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Stadum |

Galmsbüll | Stedesand |

Gröde | Süderende |

Hörnum (Sylt) | Süderlügum |

Holm | Sylt-Ost |

Humptrup | Tinningstedt |

Kampen (Sylt) | Uphusum |

Karlum | Utersum |

Klanxbüll | Wenningstedt (Sylt) |

Klixbüll | Westerland |

Ladelund | Westre |

Langeneß | Witsum |

Leck | Wittdün |

Lexgaard | Wrixum |

List | Wyk auf Föhr |

Amtsgericht Nienburg (Weser) | Balge | Liebenau |

Binnen | Linsburg |

Bücken | Marklohe |

Drakenburg | Nienburg (Weser) |

Eystrup | Pennigsehl |

Gandesbergen | Rodewald |

Hämelhausen | Rohrsen |

Haßbergen | Schweringen |

Hassel (Weser) | Steimbke |

Heemsen | Stöckse |

Hilgermissen | Warpe |

Hoya | Wietzen |

Hoyerhagen | |

Amtsgericht Nördlingen | Alerheim | Marxheim |

Amerdingen | Megesheim |

Asbach-Bäumenheim | Mertingen |

Auhausen | Mönchsdeggingen |

Buchdorf | Möttingen |

Daiting | Monheim, St |

Deiningen | Münster |

Donauwörth, GKST | Munningen |

Ederheim | Niederschönenfeld |

Ehingen a. Ries | Nördlingen, GKST |

Forheim | Oberndorf a. Lech |

Fremdingen | Oettingen i. Bay., St |

Fünfstetten | Otting |

Genderkingen | Rain, St |

Hainsfarth | Reimlingen |

Harburg (Schwaben), St | Rögling |

Hohenaltheim | Tagmersheim |

Holzheim | Tapfheim |

Huisheim | Wallerstein, M |

Kaisheim, M | Wechingen |

Maihingen | Wemding, St |

Marktoffingen | Wolferstadt |

Amtsgericht Norden | Baltrum | Lütetsburg |

Berumbur | Marienhafe |

Dornum | Nesse |

Dornumersiel | Norden |

Großheide | Norderney |

Hage | Nordseeinsel Memmert |

Hagermarsch | Osteel |

Halbemond | Rechtsupweg |

Juist | Upgant-Schott |

Leezdorf | Wirdum |

Amtsgericht Nordenham | Butjadingen | Stadland |

Nordenham | |

Amtsgericht Norderstedt | Alveslohe | Kaltenkirchen |

Ellerau | Norderstedt |

Henstedt-Ulzburg | Tangstedt |

Amtsgericht Nordhausen | Auleben | Lipprechterode |

Bleicherode | Neustadt/Harz |

Buchholz | Niedergebra |

Ellrich | Niedersachswerfen |

Etzelsrode | Nohra |

Friedrichsthal | Nordhausen |

Görsbach | Obergebra |

Großlohra | Petersdorf |

Hainrode/Hainleite | Rehungen |

Hamma | Rodishain |

Harzungen | Sollstedt |

Heringen/Helme | Steigerthal |

Herrmansacker | Stempeda |

Hohenstein | Urbach |

Ilfeld | Uthleben |

Kehmstedt | Werther |

Kleinbodungen | Windehausen |

Kleinfurra | Wipperdorf |

Kraja | Wolkramshausen |

Amtsgericht Nordhorn | Bad Bentheim | Neuenhaus |

Emlichheim | Nordhorn |

Engden | Ohne |

Esche | Osterwald |

Georgsdorf | Quendorf |

Getelo | Ringe |

Gölenkamp | Samern |

Halle | Schüttorf |

Hoogstede | Suddendorf |

Isterberg | Uelsen |

Itterbeck | Wielen |

Laar | Wietmarschen |

Lage | Wilsum |

Amtsgericht Northeim | Bodenfelde | Nörten-Hardenberg |

Hardegsen | Northeim |

Katlenburg-Lindau | Solling (Landkreis Northeim) |

Moringen | Uslar |

Amtsgericht Nürnberg | Nürnberg | |

Amtsgericht Nürtingen | Altdorf | Leinfelden-Echterdingen |

Aichtal | Neckartailfingen |

Altenriet | Neckartenzlingen |

Bempflingen | Neuffen |

Beuren | Nürtingen |

Filderstadt | Oberboihingen |

Frickenhausen | Schlaitdorf |

Großbettlingen | Unterensingen |

Kohlberg | Wendlingen am Neckar |

Köngen | Wolfschlugen |

Amtsgericht Oberhausen | Oberhausen | |

Amtsgericht Oberkirch | Bad Peterstal-Griesbach | Oppenau |

Lautenbach | Renchen |

Oberkirch | |

Amtsgericht Obernburg | Altenbuch | Klingenberg a. Main, St |

Amorbach, St | Laudenbach |

Bürgstadt, M | Leidersbach |

Collenberg | Miltenberg, St |

Dorfprozelten | Mömlingen |

Eichenbühl | Mönchsberg, M |

Elsenfeld, M | Neunkirchen |

Erlenbach a. Main, St | Niedernberg |

Eschau, M | Oberburg a. Main, St |

Faulbach | Röllbach |

Großheubach, M | Rüdenau |

Großwallstadt | Schneeberg, M |

Hausen | Stadtprozelten, M |

Kirchzell, M | Sulzbach a. Main, M |

Kleinheubach, M | Weilbach |

Kleinwallstadt, M | Wörth, a. Main, St |

Amtsgericht Oberndorf | Aichhalden | Schenkenzell |

Dornhan | Schiltach |

Epfendorf | Schramberg |

Fluorn-Winzeln | Sulz am Neckar |

Hardt | Tennenbronn |

Lauterbach | Vöhringen |

Oberndorf am Neckar | |

Amtsgericht Öhringen | Bretzfeld | Pfedelbach |

Kupferzell | Waldenburg |

Neuenstein | Zweiflingen |

Öhringen | |

Amtsgericht Offenbach am Main | Dietzenbach | Neu-Isenburg |

Heusenstamm | Obertshausen |

Mühlheim am Main | Offenbach am Main |

Amtsgericht Offenburg | Appenweier | Offenburg |

Durbach | Ortenberg |

Hohberg | Schutterwald |

Neuried | |

Amtsgericht Oldenburg (Holstein) | Altenkrempe | Kabelhorst |

Bannesdorf auf Fehmarn | Kellenhusen (Ostsee) |

Beschendorf | Landkirchen/Fehmarn |

Burg auf Fehmarn | Lensahn |

Dahme | Manhagen |

Damlos | Neukirchen |

Göhl | Neustadt/H. |

Gremersdorf | Oldenburg/H. |

Grömitz | Riepsdorf |

Großenbrode | Schashagen |

Grube | Sierksdorf |

Harmstorf | Wangels |

Heiligenhafen | Westfehmarn |

Heringsdorf | |

Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg) | Hatten | Oldenburg (Oldenburg) |

Hude (Oldenburg) | Wardenburg |

Amtsgericht Olpe | Attendorn | Olpe |

Drolshagen | Wenden |

Amtsgericht Oranienburg | D-16727 Bärenklau | Marwitz |

Beetz | Mühlenbeck |

Birkenwerder | Nassenheide |

Bötzow | D-16515 Neuendorf |

Flatow | Oberkrämer |

Freienhagen | Oranienburg |

D-16515 Friedrichsthal | Schildow |

Germendorf | Schmachtenhagen |

Glienicke/Nordbahn | D-16567 Schönfließ |

D-16766 Groß-Ziethen | Schwante |

Henningsdorf | Sommerfeld |

Hohenbruch | Staffelde |

Hohen Neuendorf | Stolpe |

Kremmen | Velten |

Leegebruch | Wensikendorf |

Lehnitz | Zehlendorf |

Malz | |

Amtsgericht Oschatz | Cavertitz | Naundorf |

Dahlen | Oschatz |

Liebschützberg | Sornzig-Ablaß |

Mügeln | Wermsdorf |

Amtsgericht Oschersleben | Alikendorf | Klein Oschersleben |

Altbrandsleben | Klein Rodensleben |

Altenweddingen | Klein Wanzleben |

Ampfurth | Kleinalsleben |

Ausleben | Kroppenstedt |

Bahrendorf | Krottorf |

Barneberg | Langenweddingen |

Beckendorf-Neindorf | Marienborn |

Beyendorf | Neuwegersleben |

Bottmersdorf | Ohrsleben |

Dodendorf | Oschersleben (Bode) |

Domersleben | Osterweddingen |

Drackenstedt | Ovelgünne |

Dreileben | Peseckendorf |

Druxberge | Remkersleben |

Eggenstedt | Schermke |

Eilsleben | Schwaneberg |

Gröningen | Seehausen |

Groß Germersleben | Sommersdorf |

Groß Rodensleben | Sülldorf |

Großalsleben | Ummendorf |

Gunsleben | Völpke |

Hadmersleben | Wackersleben |

Hamersleben | Wanzleben |

Harbke | Wefensleben |

Hohendodeleben | Wormsdorf |

Hornhausen | Wulferstedt |

Hötensleben | |

Amtsgericht Osnabrück | Bad Essen | Melle |

Belm | Osnabrück |

Bissendorf | Ostercappeln |

Bohmte | Wallenhorst |

Hasbergen | |

Amtsgericht Osterburg | Altenzaun | Hohenberg-Krusemark |

Aulosen | Klein Schwechten |

Baben | Königsmark |

Ballerstedt | Kossebau |

Behrendorf | Krevese |

Bertkow | Krüden |

Beuster | Lichterfelde |

Boock | Losenrade |

Bretsch | Losse |

Düsedau | Lückstedt |

Erxleben | Meseberg |

Falkenberg | Meßdorf |

Flessau | Osterburg (Altmark) |

Gagel | Pollitz |

Geestgottberg | Rossau |

Gladigau | Sandauerholz |

Goldbeck | Schönberg |

Gollensdorf | Schwarzholz |

Groß Garz | Seehausen (Altmark) |

Heiligenfelde | Walsleben |

Hindenburg | Wendemark |

| Werben (Elbe) |

Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck | Axstedt | Osterholz-Scharmbeck |

Grasberg | Ritterhude |

Hambergen | Schwanewede |

Holste | Vollersode |

Lilienthal | Worpswede |

Lübberstedt | |

Amtsgericht Osterode am Harz | Bad Grund (Harz) | Kalefeld |

Badenhausen | Osterode am Harz |

Eisdorf | Windhausen |

Gittelde | |

Amtsgericht Otterndorf | Armstorf | Neuhaus (Oste) |

Belum | Nordleda |

Bülkau | Oberndorf |

Cadenberge | Odisheim |

Geversdorf | Osten |

Hechthausen | Osterbruch |

Hemmoor | Otterndorf |

Hollnseth | Steinau |

Ihlienworth | Stinstedt |

Lamstedt | Wanna |

Mittelstenahe | Wingst |

Neuenkirchen | |

Amtsgericht Ottweiler | Bubach-Calmesweiler | Macherbach |

Dirmingen | Mainzweiler |

Eppelborn | Merchweiler |

Fürth | Ottweiler |

Habach | Schiffweiler |

Heiligenwald | Steinbach |

Hierscheid | Stennweiler |

Hirzweiler | Uchtelfangen |

Hüttigweiler | Welschbach |

Humes | Wemmetsweiler |

IIlingen | Wiesbach |

Landsweiler-Reden | Wustweiler |

Lautenbach | |

Amtsgericht Paderborn | Altenbeken | Büren |

Bad Lippspringe | Lichtenau |

Bad Wünnenberg | Paderborn |

Borchen | Salzkotten |

Amtsgericht Papenburg | Bockhorst | Neubörger |

Breddenberg | Neulehe |

Dersum | Niederlangen |

Dörpen | Oberlangen |

Esterwegen | Papenburg |

Fresenburg | Renkenberge |

Heede | Rhede (Ems) |

Hilkenbrook | Surwold |

Kluse | Sustrum |

Lathen | Walchum |

Lehe | Wippingen |

Amtsgericht Parchim | Barkow | Langen Jarchow |

Barnin | Lübz, Stadt |

Blankenberg | Lutheran |

Borkow | Marnitz |

Broock | Matzlow-Garwitz |

Brüel, Stadt | Mestlin |

Bülow | Mustin |

Crivitz, Stadt | Neu Poserin |

Dabel | Parchim, Stadt |

Damm | Passow |

Demen | Plau am See, Stadt |

Diestelow | Plauerhagen |

Dobbertin | Raduhn |

Domsühl | Retzow |

Friedrichsruhe | Rom |

Gädebehn | Ruthenbeck |

Gallin-Kuppentin | Severin |

Ganzlin | Siggelkow |

Gischow | Spornitz |

Gnevsdorf | Sternberg, Stadt |

Göhren | Stolpe |

Goldberg, Stadt | Stralendorf |

Granzin | Suckow |

Grebbin | Techentin |

Groß Godems | Tramm |

Groß Görnow | Tessenow |

Groß Niendorf | Wahlstorf |

Herzberg | Weitendorf |

Herzfeld | Wendisch Priborn |

Hohen Pritz | Wendisch Waren |

Karbow-Vietlübbe | Wendorf |

Karow | Werder |

Karrenzin | Wessin |

Klinken | Witzin |

Kobrow | Zahrensdorf |

Kreien | Zapel |

Kritzow | Ziegendorf |

Kuhlen | Zölkow |

Langenhagen | |

Amtsgericht Pasewalk | Bergholz | Mewegen |

Bismark | Nadrensee |

Blankensee | Nieden |

Blumenhagen | Pampow |

Book | Papendorf |

Brietzig | Pasewalk, Stadt |

Damerow | Penkun, Stadt |

Fahrenwalde | Plöwen |

Glasow | Polzow |

Grambow | Ramin |

Groß Luckow | Rollwitz |

Jatznick | Rossow |

Klein Luckow | Rothenklempenow |

Koblentz | Schönwalde |

Krackow | Strasburg, Stadt (Uckermark) |

Krugsdorf | Viereck |

Lebehn | Zerrenthin |

Löcknitz | Züsedom |

Marienthal | |

Amtsgericht Passau | Aicha vorm Wald | Neukirchen vorm Wald |

Aidenbach, M | Obernzell, M |

Aldersbach | Ortenburg, M |

Bad Füssing | Passau |

Beutelsbach | Pocking, St |

Breitenberg | Rotthalmünster, M |

Büchlberg | Ruderting |

Egin a. See, M | Ruhstorf a.d. Rott |

Fürstenstein | Salzweg |

Fürstenzell, M | Sonnen |

Bad Griesbach i. R., St | Tettenweis |

Haarbach | Thyrnau |

Hauzenberg, St | Tiefenbach |

Hofkirchen | Tittling, M |

Hutthurm, M | Untergriesbach |

Kirchham | Vilshofen, St |

Kösslarn, M | Wegscheid, M |

Malching | Windorf, M |

Neuburg a. Inn | Witzmannsberg |

Neuhaus a. Inn | |

Amtsgericht Peine | Edemissen | Lahstedt |

Hohenhameln | Lengede |

Ilsede | Peine |

Amtsgericht Perleberg | Alt Krüssow | D-16866 Kunow |

Bad Wilsnack | Laaske |

Baek | Laaslich |

Barenthin | Lanz |

Bendelin | Legde |

D-19348 Berge | Lenzen (Elbe) |

Besandten | D-16928 Lindenberg |

Beveringen | Lockstädt |

Blüthen | Lütkendorf |

Boberow | Mankmuß |

Boddin-Langnow | Mansfeld |

Breese | Mellen |

D-16928 Buchholz | Mertensdorf |

Cumlosen | Mesendorf |

Dallmin | Meyenburg |

Dannenwalde | Nebelin |

Demerthin | Nettelbeck |

Döllen | Netzow |

Eldenburg | Perleberg |

D-16928 Falkenhagen | Pirow |

Frehne | Porep |

Garlin | Preddöhl |

Gerdshagen | Premslin |

D-16928 Giesensdorf | Pritzwalk |

Glöwen | Pröttlin |

Görike | Putlitz |

Grabow-Buckow | Quitzöbel |

Granzow | Reckenzin |

Groß Breese | Reetz |

Groß Pankow | Retzin |

Groß Warnow | Rohlsdorf |

Groß Welle | Rühstädt |

Groß Woltersdorf | Sandenbeck |

Grube | Sagast |

Gülitz | Schmolde |

Gumtow | Schönhagen b. Gumtow |

Halenbeck | Schönebeck |

Helle | Schrepkow |

Hoppenrade | Silmersdorf |

Hülsebeck | Steffenshagen |

Jännersdorf | Stepenitz |

Karstädt | Telschow-Weitgendorf |

Kehrberg | Triglitz |

Kemnitz | Tüchen |

Klein Gottschow | Vehlin |

Kleinow | Vehlow |

Klein Woltersdorf | Vettin |

Kletzke | Viesecke |

Kolrep | Weisen |

Krampfer | D-16928 Wilmersdorf |

Krempendorf | Wittenberge |

Kribbe | D-19348 Wolfshagen |

Kuhbier | Wootz |

Kuhsdorf | Wutike |

Amtsgericht Pfaffenhofen | Baar-Ebenhausen | Pfaffenhofen/Ilm, St |

Ernsgaden | Pörnbach |

Geisenfeld, St | Reichertshausen |

Gerolsbach | Reichertshofen, M |

Hettenshausen | Rohrbach |

Hohenwart, M | Scheyern |

Ilmmünster | Schweitenkirchen |

Jetzendorf | Vohburg a. d. Donau, St |

Manching, M | Wolnzach, M |

Münchsmünster | |

Amtsgericht Pforzheim | Birkenfeld | Neuhausen |

Eisingen | Neulingen |

Engelsbrand | Niefern-Öschelbronn |

Ispringen | Ölbronn-Dürrn |

Kämpfelbach | Pforzheim |

Keltern | Remchingen |

Kieselbronn | Straubenhardt |

Königsbach-Stein | Tiefenbronn |

Neuenbürg | |

Amtsgericht Philippsburg | Oberhausen-Rheinhausen | Waghäusel |

Philippsburg | |

Amtsgericht Pinneberg | Appen | Kummerfeld |

Bönningstedt | Pinneberg |

Borstel-Hohenraden | Prisdorf |

Ellerbek | Quickborn |

Halstenbek | Rellingen |

Hasloh | Tangstedt |

Helgoland | Schenefeld |

Hetlingen | Wedel |

Holm | |

Amtsgericht Pirmasens | Bärenbrunnerhof | Leimen |

Bärenbrunnermühle | Lemberg |

Beckenhof | Ludwigswinkel |

Biehlerhof | Lug |

Bobenthal | Maßweiler |

Bottenbach | Merzalben |

Bruchweiler-Bärenbach | Münchweiler |

Bundenthal | Niederschlettenbach |

Busenberg | Nothweiler |

Clausen | Nünschweiler |

Dahn | Obernheim-Kirchenarnbach |

Darstein | Obersimten |

Dimbach | Petersberg |

Donsieders | Pirmasens |

Dusenbrücken | Reifenberg |

Eppenbrunn | Rieschweiler-Mühlbach |

Erfweiler | Rodalben |

Erlenbach bei Dahn | Rumbach |

Falkenmühle | Ruppertsweiler |

Fischbach | Schelertal |

Geiselberg | Schindhard |

Hauenstein | Schmalenberg |

Heidelsburg | Schönau |

Heltersberg | Schwanheim |

Hermersberg | Schweix |

Hilst | Spirkelbach |

Hinterweidenthal | Ständehof |

Hirschthal | Steinalben |

Höheinöd | Thaleischweiler-Fröschen |

Höheischweiler | Trulben |

Höhfröschen | Vinningen |

Hollertal | Waldfischbach-Burgalben |

Horbach | Weihermühle |

Huberhof | Wieslauterhof |

Hundsweihersägemühle | Wilgartswiesen |

Kröppen | |

Amtsgericht Pirna | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Lohmen |

Bad Schandau | Müglitztal |

Bahretal | Neustadt i. Sa. |

Dohma | Pirna |

Dohna | Porschdorf |

Dürröhrsdorf-Dittersbach | Rathen |

Gohrisch | Rathmannsdorf |

Heidenau | Reinhardtsdorf-Schöna |

Hohenstein | Rosenthal-Bieletal |

Hohwald | Sebnitz |

Kirnitzschtal | Stadt Wehlen |

Königstein/Sächs. Schw. | Stolpen |

Liebstadt | Struppen |

Amtsgericht Plauen | Adorf | Mühltroff |

Bad Brambach | Oelsnitz |

Bad Elster | Pausa/Vogtl. |

Bergen | Plauen |

Bösenbrunn | Pöjl |

Burgstein | Reuth |

Eichigt | Schöneck/Vogtl. |

Elsterberg | Syrau |

Erlbach | Theuma |

Leubnitz | Tirpersdorf |

Markneukirchen | Triebel/Vogtl. |

Mehlteuer | Weischlitz |

Mühlental | Werda |

Amtsgericht Plettenberg | Herscheid | Plettenberg |

Amtsgericht Plön | Ascheberg (Holstein) | Lebrade |

Barmissen | Lehmkuhlen |

Barsbek | Löptin |

Behrensdorf (Ostsee) | Lütjenburg |

Belau | Lutterbek |

Bendfeld | Martensrade |

Blekendorf | Mucheln |

Bösdorf | Nehmten |

Boksee | Nettelsee |

Bothkamp | Panker |

Brodersdorf | Passade |

Dannau | Plön |

Dersau | Pohnsdorf |

Dobersdorf | Postfeld |

Dörnick | Prasdorf |

Fahren | Preetz |

Fargau-Pratjau | Probsteierhagen |

Fiefbergen | Raisdorf |

Giekau | Rantzau |

Grebin | Rastorf |

Großbarkau | Rathjensdorf |

Helmstorf | Ruhwinkel |

Högsdorf | Schellhorn |

Höhndorf | Schlesen |

Hohenfelde (Kreis OH) | Schönberg (Holstein) |

Hohwacht | Schwartbuck |

Honigsee | Selent |

Kalübbe | Stakendorf |

Kirchbarkau | Stein |

Kirchnüchel | Stolpe |

Klamp | Stoltenberg |

Klein-Barkau | Tröndel |

Kletkamp | Wahlsdorf |

Köhn | Wankendorf |

Krokau | Warnau |

Krummbek | Wendtorf |

Kühren | Wisch |

Laboe | Wittmoldt |

Lammershagen | |

Amtsgericht Pößneck | Bodelwitz | Oberoppurg |

Breitenhain | Oppurg |

Crispendorf | Paska |

Döbritz | Peuschen |

Dreitzsch | Pillingsdorf |

Essbach | Pößneck |

Geroda | Quaschwitz |

Gertewitz | Ranis |

Gössitz | Rosendorf |

Grobengereuth | Schmieritz |

Keila | Schmorda |

Kospoda | Schöndorf |

Krölpa | Seisla |

Langenorla | Solkwitz |

Lausnitz b. Neustadt an der Orla | Stanau |

Lemnitz | Tömmelsdorf |

Linda b. Neustadt an der Orla | Triptis |

Miesitz | Weira |

Mittelpölnitz | Wernburg |

Moxa | Wilhelmsdorf |

Neustadt a. d. Orla | Ziegenrück |

Nimritz | |

Amtsgericht Potsdam | Beelitz | Philippsthal |

Bergholz-Rehbrücke | Phöben |

D-14550 Bochow | Potsdam |

D-14547 Buchholz bei Beelitz | Reesdorf |

Busendorf | Rieben |

Caputh | Saarmund |

Deetz | Salzbrunn |

Derwitz | Satzkorn |

Elsholz | Schäpe |

Fahlhorst | Schenkenhorst |

Fahrland | Schlunkendorf |

Ferch | Schmergow |

Fichtenwalde | Seddiner See |

Fresdorf | Seeburg |

Geltow | Sputendorf |

Glindow | Stahnsdorf |

D-14476 Golm | Stücken |

Groß Glienicke | Teltow |

Groß Kreutz | Töplitz |

Güterfelde | Tremsdorf |

D-14542 Kemnitz | Uetz-Paaren |

Kleinmachnow | D-14542 Werder (Havel) |

Krielow | Wildenbruch |

Langerwisch | Wilhelmshorst |

Marquardt | Wittbriezen |

Michendorf | Zauchwitz |

Neu Fahrland | |

Nudow | |

Amtsgericht Prenzlau | Bagemühl | Klosterwalde |

D-17258 Beenz | Kraatz |

Berkholz | Krohnhorst |

Bertikow | Lemmersdorf |

Beutel | Lübbenow |

Bietikow | Ludwigsburg |

Blankenburg | Lützlow |

Boitzenburg | Lychen |

Brüssow | Meichow |

Buchenhain | Milmersdorf |

Carmzow | D-17337 Milow |

Dauer | D-17268 Mittenwalde |

Dedelow | Naugarten |

Densow | Nechlin |

Eickstedt | Petznick |

Fahrenholz | Potzlow |

Falkenwalde | Prenzlau |

Ferdinandshorst | D-17268 Ringenwalde |

Flieth | D-17279 Retzow |

Friedenfelde | Röddelin |

Fürstenwerder | Röpersdorf/Sternhagen |

Funkenhagen | Rutenberg |

Gandenitz | Schapow |

Gerswalde | D-17291 Schenkenberg |

Göritz | Schmölln |

Gollin | Schönermark |

Gollmitz | D-16307 Schönfeld |

Gramzow | Schönwerder |

Groß Dölln | D-17291 Seehaausen |

Groß Fredenwalde | Stegelitz |

Groß Kölpin | Storkow |

D-17326 Grünberg | Temmen |

D-16278 Grünow | Templin |

Güstow | Trebenow |

Grunewald | Vietmannsdorf |

Güterberg | Wallmow |

Hammelspring | Warnitz |

Hardenbeck | Warthe |

Haßleben | Weggun |

D-17268 Herzfelde | Wichmannsdorf |

Hohengüstow | Wilsickow |

Holzendorf | Wismar |

Jagow | Woddow |

Jakobshagen | D-17335 Wolfshagen |

Kaakstedt | Wollschow |

Klaushagen | Ziemkendorf |

Klinkow | |

Amtsgericht Prüm | Arzfeld | Masthorn |

Auw | Matzerath |

Banzenhof | Mauel |

Bielenhof | Merkeshausen |

Birgel | Merlscheid |

Bleialf | Mützenich |

Brandscheid | Neuendorf |

Buchet | Niederlascheid |

Büdesheim | Niederlauch |

Dackscheid | Niederpierscheid |

Dahnen | Nimshuscheid |

Daleiden | Nimshuscheidermühle |

Dasburg | Nimsreuland |

Denterhof | Oberlascheid |

Dingdorf | Oberlauch |

Dromigt | Oberpierscheid |

Dürrsittert | Olmscheid |

Eilscheid | Olzheim |

Esch | Orlenbach |

Eschfeld | Ormont |

Euscheid | Philippsweiler |

Feuerscheid | Pintesfeld |

Feusdorf | Pittenbach |

Fleringen | Plütscheid |

Gesotz | Preischeid |

Giesdorf | Pronsfeld |

Gondenbrett | Prüm |

Gönnersdorf | Radscheid |

Großkampenberg | Reiff |

Großlangenfeld | Reipeldingen |

Habscheid | Reuth |

Halenfeld | Röllersdorf |

Hallschlag | Rommersheim |

Hargarten | Roscheid |

Harspelt | Roth |

Heckhuscheid | Sauerwies |

Heisdorf | Scheid |

Heltenbachermühle | Schloßheck |

Hersdorf | Schönecken |

Herzfeld | Schüller |

Hofswald | Schwarzbach |

Ihrenbrück | Schweiler |

Irrhausen | Schweißthal |

Jucken | Schwirzheim |

Jünkerath | Seiwerath |

Kerschenbach | Sellerich |

Kesfeld | Sengerich |

Kickeshausen | Sevenig |

Kinzenburg | Spielmannsholz |

Kleinlangenfeld | Stadtkyll |

Krautscheid | Steffeln |

Lambertsberg | Steinrausch |

Lascheid | Strickscheid |

Lasel | Üttfeld |

Lauperath | Wallersheim |

Leidenborn | Watzerath |

Lichtenborn | Wawern |

Lierfeld | Waxweiler |

Lissendorf | Weinsheim |

Lünebach | Weißenseifen |

Luppertsseifen | Winringen |

Lützkampen | Winterscheid |

Manderscheid | Winterspelt |

Amtsgericht Quedlinburg | Bad Suderode | Quedlinburg |

Badeborn | Radisleben |

Ballenstedt | Rieder |

Dankerode | Schlelo |

Ditfurt | Siptenfelde |

Friedrichsbrunn | Stecklenberg |

Gernrode | Straßberg |

Güntersberge | Thale |

Harzgerode | Warnstedt |

Hausneindorf | Weddersleben |

Hedersleben | Wedderstedt |

Königerode | Westerhausen |

Neinstedt | |

Neudorf | |

Amtsgericht Radolfzell | Gaienhofen | Öhningen |

Moos | Radolfzell am Bodensee |

Amtsgericht Rahden | Espelkamp | Stemwede |

Rahden | |

Amtsgericht Rastatt | Au am Rhein | Iffezheim |

Bietigheim | Kuppenheim |

Bischweier | Muggensturm |

Durmersheim | Ötigheim |

Elchesheim-Illingen | Rastatt |

Gaggenau | Steinmauern |

Amtsgericht Rathenow | Bamme | D-14715 Milow |

Barnewitz | Mögelin |

Böhne | Möthlitz |

D-14715 Buckow bei Nennhausen | Möthlow |

Bützer | Mützlitz |

Buschow | Nennhausen |

D-14715 Damme | Schönholz-Neuwerder |

Döberitz | Nitzahn |

Ferchesar | Parey |

Garlitz | Premnitz |

Görne | Rathenow |

Göttlin | Rhinow |

Gräningen | Semlin |

Großderschau | Spaatz |

Großwudicke | Stechow |

Grütz | Steckelsdorf |

Gülpe | Stölln |

Hohennauen | Strodehne |

Jerchel | Vieritz |

Kleßen | Wassersuppe |

Kotzen | Witzke |

Kriele | Wolsier |

D-14715 Landin | Zollchow |

D-14715 Liepe | |

Amtsgericht Ratingen | Ratingen | |

Amtsgericht Ratzeburg | Albsfelde | Labenz |

Bäk | Linau |

Behlendorf | Lüchow |

Berkenthin | Mechow |

Bliestorf | Mustin |

Buchholz | Pogeez |

Düchelsdorf | Ratzeburg |

Duvensee | Römnitz |

Einhaus | Rondeshagen |

Fredeburg | Salem |

Giesensdorf | Sandesneben |

Göldenitz | Schiphorst |

Grinau | Schmilau |

Groß Boden | Schönberg |

Groß Disnack | Schürensöhlen |

Groß Sarau | Seedorf |

Groß Schenkenberg | Siebenbäumen |

Harmsdorf | Sierksrade |

Kastorf | Sirksfelde |

Kittlitz | Steinhorst |

Klein Zecher | Stubben |

Klempau | Wentorf (Amt Sandesneben) |

Klinkrade | Ziethen |

Kulpin | |

Amtsgericht Ravensburg | Altshausen | Horgenzell |

Baienfurt | Hoßkirch |

Baindt | Königseggwald |

Berg | Ravensburg |

Bodnegg | Riedhausen |

Boms | Schlier |

Ebenweiler | Unterwaldhausen |

Ebersbach-Musbach | Vogt |

Eichstegen | Waldburg |

Fleischwangen | Weingarten |

Fronreute | Wilhelmsdorf |

Grünkraut | Wolfegg |

Guggenhausen | Wolpertswende |

Amtsgericht Recklinghausen | Datteln | Recklinghausen |

Herten | Waltrop |

Oer-Erkenschwick | |

Amtsgericht Regensburg | Alteglofsheim | Neutraubling, St |

Altenthann | Nittendorf |

Aufhausen | Obertraubling |

Bach a. d. Donau | Pentling |

Barbing | Pettendorf |

Beratzhausen, M | Pfakofen |

Bernhardswald | Pfatter |

Brennberg | Pielenhofen |

Brunn | Regensburg |

Deuerling | Regenstauf, M |

Donaustauf, M | Riekofen |

Duggendorf | Schierling, M |

Hagelstadt | Sinzing |

Hemau, St | Sünching |

Holzheim a. Forst | Tegernheim |

Kallmünz, M | Thalmassing |

Köfering | Wenzenbach |

Laaber, M | Wiesent |

Lappersdorf, M | Wörth a. d. Donau, St |

Mintraching | Wolfsegg |

Mötzing | Zeitlarn |

Amtsgericht Reinbek | Barsbüttel | Oststeinbek |

Braak | Reinbek |

Glinde | Stapelfeld |

Amtsgericht Remscheid | Remscheid | |

Amtsgericht Rendsburg | Alt Duvenstedt | Krogaspe |

Bargstall | Langwedel |

Bargstedt | Lohe-Föhrden |

Beldorf | Loop |

Bendorf | Lütjenwestedt |

Beringstedt | Luhnstedt |

Bissee | Meezen |

Böhnhusen | Mörel |

Bokel | Mühbrook |

Bordesholm | Negenharrie |

Borgdorf-Seedorf | Nienborstel |

Borgstedt | Nindorf |

Bornholt | Nortorf |

Bovenau | Nübbel |

Brammer | Oldenbüttel |

Breiholz | Oldenhütten |

Brinjahe | Ostenfeld (Rendsburg) |

Brügge | Osterrönfeld |

Büdelsdorf | Osterstedt |

Christiansholm | Prinzenmoor |

Dätgen | Rade bei Hohenwestedt |

Eisendorf | Rade bei Rendsburg |

Ellerdorf | Reesdorf |

Elsdorf-Westermühlen | Remmels |

Embühren | Rendsburg |

Emkendorf | Rickert |

Flintbek | Schacht-Audorf |

Fockbek | Schmalstede |

Friedrichsgraben | Schönbek |

Friedrichsholm | Schönhorst |

Gnutz | Schülldorf |

Gokels | Schülp bei Nortorf |

Grauel | Schülp bei Rendsburg |

Grevenkrug | Seefeld |

Gr. Buchwald | Sören |

Gr. Vollstedt | Sophienhamm |

Haale | Stafstedt |

Hamdorf | Steenfeld |

Hamweddel | Tackesdorf |

Hanerau-Hademarschen | Tappendorf |

Haßmoor | Techelsdorf |

Heinkenborstel | Thaden |

Hörsten | Timmaspe |

Hoffeld | Todenbüttel |

Hohenwestedt | Wapelfeld |

Hohn | Warder |

Jahrsdorf | Wattenbek |

Jevenstedt | Westerrönfeld |

Königshügel | |

Amtsgericht Reutlingen | Lichtenstein | Reutlingen |

Pfullingen | Walddorfhäslach |

Pliezhausen | Wannweil |

Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück | Herzebrock-Clarholz | Rheda-Wiedenbrück |

Langenberg | Rietberg |

Amtsgericht Rheinbach | Meckenheim | Swisttal |

Rheinbach | |

Amtsgericht Rheinberg | Alpen | Sonsbeck |

Kamp-Lintfort | Xanten |

Rheinberg | |

Amtsgericht Rheine | Emsdetten | Rheine |

Neuenkirchen | |

Amtsgericht Ribnitz-Damgarten | Ahrenshagen-Daskow | Löbnitz |

Ahrenshoop | Lüdershagen |

Bad Sülze, Stadt | Marlow, Stadt |

Bartelshagen II b. Barth | Millienhagen-Oebelitz |

Barth, Stadt | Prerow |

Böhlendorf | Pruchten |

Born a. Darß | Ribnitz-Damgarten, Stadt |

Breesen | Richtenberg, Stadt |

Dettmannsdorf | Saal |

Dierhagen | Schlemmin |

Divitz-Spoldershagen | Schulenberg |

Drechow | Semlow |

Eixen | Tribsees, Stadt |

Franzburg, Stadt | Trinwillershagen |

Fuhlendorf | Velgast |

Gremersdorf-Buchholz | Weitenhagen |

Hugoldsdorf | Wieck a. Darß |

Karnin | Wustrow |

Kenz-Küstrow | Zingst |

Langsdorf | |

Amtsgericht Riedlingen | Alleshausen | Langenenslingen |

Allmannsweiler | Moosburg |

Altheim | Oggelshausen |

Bad Buchau | Riedlingen |

Betzenweiler | Seekirch |

Dürmentingen | Tiefenbach |

Dürnau | Unlingen |

Ertingen | Uttenweiler |

Kanzach | |

Amtsgericht Riesa | Diebar-Seußlitz | Röderaue |

Ebersbach | Schönfeld |

Glaubitz | Stauchitz |

Gröditz | Strehla |

Großenhain | Tauscha |

Lampertswalde | Thiendorf |

Hirschstein | Weißig a. Raschütz |

Nauwalde | Wildenhain |

Nünchritz | Wülknitz |

Priestewitz | Zabeltitz |

Riesa | Zeithain |

Röderau-Bobersen | |

Amtsgericht Rinteln | Rinteln | |

Amtsgericht Rockenhausen | Albisheim | Morschheim |

Alsenz | Mörsfeld |

Bayerfeld-Steckweiler | Mühlbusch |

Bennhausen | Münchweiler |

Biedesheim | Münsterappel |

Bischheim | Neubau |

Bisterschied | Niederhausen |

Bolanden | Niedermoschel |

Bolanderhof | Oberhausen |

Börrstadt | Obermittweilerhof |

Bremricherhof | Obermoschel |

Breunigweiler | Oberndorf |

Bubenheim | Oberthierwasen |

Dannenfels | Oberwiesen |

Dielkirchen | Ochsenbusch |

Dörrmoschel | Orbis |

Dreisen | Ottersheim |

Einselthum | Pfalzfeld |

Eisenberg | Pulvermühle |

Falkenstein | Ramsen |

Felsbergerhof | Ransweiler |

Felsenmühle | Rathskirchen |

Finkenbach-Gersweiler | Reichsthal |

Gauersheim | Ripperterhof |

Gaugrehweiler | Rittersheim |

Gehrweiler | Rockenhausen |

Gerbach | Röderhof |

Göllheim | Ruppertsecken |

Göllheimer-Häuschen | Rüssingen |

Gonbach | Schacherhof |

Grauwaldsiedlung | Schiersfeld |

Gundersweiler | Schmalfelderhof |

Gutenbacherhof | Schönborn |

Hengstbacherhof | Schwarzengraben |

Herfingerhof | Schweisweiler |

Hessenhütte | Seelen |

Heubergerhof | Simonshof |

Heyerhof | Sippersfeld |

Höringen | Sitters |

Ilbesheim | Spreiterhof |

Immesheim | St Alban |

Imsbach | Stahlberg |

Imsweiler | Standenbühl |

Jägerlust, Forsthaus | Steinackersiedlung |

Jakobsweiler | Steinbach |

Josefsmühle | Stetten |

Kalkofen | Steuerwaldsmühle |

Karlshöhe | Stolzenbergerhof |

Katzenbach | Sulzhof |

Kerzenheim | Teschenmoschel |

Kerzweilerhof | Unkenbach |

Kirchheimbolanden | Untermittweilerhof |

Kleinmühle | Unterthierwasen |

Kolbenmühle | Waldgrehweiler |

Kreuzhof | Wambacherhof |

Kriegsfeld | Wartenberg-Rohrbach |

Langheckerhof | Weitersweiler |

Lautersheim | Wiesenmühle |

Leiningerhof | Winnweiler |

Leithof | Winterborn |

Lohnsfeld | Wolfsmühle |

Mannweiler-Cölln | Würzweiler |

Marnheim | Zellertal |

Messersbacherhof | |

Amtsgericht Rosenheim | Albaching | Kolbermoor, St |

Amerang | Neubeuern, M |

Aschau i. Chiemgau | Nussdorf a. Inn |

Babensham | Oberaudorf |

Bad Aibling, St | Pfaffing |

Bernau a. Chiemsee | Prien a. Chiemsee, M |

Brannenburg | Prutting |

Breitbrunn a. Chiemsee | Ramerberg |

Bruckmühl, M | Raubling |

Chiemsee | Riedering |

Edling | Rimsting |

Eggstätt | Rohrdorf |

Eiselfing | Rosenheim |

Bad Endorf, M | Rott a. Inn |

Bad Feilnbach | Samerberg |

Feldkirchen-Westerham | Schonstett |

Flintsbach a. Inn | Schechen |

Frasdorf | Söchtenau |

Griesstätt | Soyen |

Großkarolinenfeld | Stephanskirchen |

Gstadt a. Chiemsee | Tuntenhausen |

Halfing | Vogtareuth |

Höslwang | Wasserburg a. Inn, St |

Kiefersfelden | |

Amtsgericht Rostock | Benitz | Nustrow |

Bentwisch | Papendorf |

Blankenhagen | Pölchow |

Bröbberow | Poppendorf |

Broderstorf | Prisannewitz |

Cammin | Roggentin |

Damm | Rostock |

Dummerstorf | Rövershagen |

Elmenhorst/Lichtenhagen | Rukieten |

Gelbensande | Sanitz |

Gnewitz | Schwaan, Stadt |

Graal-Müritz | Selpin |

Grammow | Stäbelow |

Kassow | Steinfeld |

Kavelstorf | Stubbendorf |

Kessin | Tessin, Stadt |

Klein Kussewitz | Thelkow |

Kritzmow | Thulendorf |

Lambrechtshagen | Vorbeck |

Lieblingshof | Wiendorf |

Mandelshagen | Zarnewanz |

Mönchhagen | Ziesendorf |

Amtsgericht Rotenburg a. d. Fulda | Alheim | Ronshausen |

Bebra | Rotenburg a. d. Fulda |

Cornberg | Wildeck |

Nentershausen | |

Amtsgericht Rotenburg (Wümme) | Ahausen | Kirchwalsede |

Bötersen | Lauenbrück |

Bothel | Reeßum |

Brockel | Rotenburg (Wümme) |

Fintel | Scheeßel |

Hassendorf | Sottrum |

Hellwege | Stemmen |

Helvesiek | Vahlde |

Hemsbünde | Visselhövede |

Hemslingen | Westerwalsede |

Horstedt | |

Amtsgericht Rottenburg | Hirrlingen | Rottenburg am Neckar |

Neustetten | Starzach |

Amtsgericht Rottweil | Bösingen | Rottweil |

Deißlingen | Villingendorf |

Dietingen | Wellendingen |

Dunningen | Zimmern ob Rottweil |

Eschbronn | |

Amtsgericht Rudolstadt | Allendorf | Meuselbach-Schwarzmühle |

Bad Blankenburg | Niederkrossen |

Bechstedt | Oberhain |

Beutelsdorf | Oberweißbach/Thür. Wald |

Cursdorf | Remda-Teichel |

Deesbach | Rödelwitz |

Döschnitz | Rohrbach |

Dorndorf | Rottenbach |

Dröbischau | Rudolstadt |

Engerda | Schloßkulm |

Großkochberg | Schmieden |

Heilingen | Schwarzburg |

Katzhütte | Sitzendorf |

Kirchhasel | Teichweiden |

Königsee | Uhlstädt |

Lichtenhain/Bergbahn | Unterweißbach |

Mellenbach-Glasbach | Wittgendorf |

Meura | Zeutsch |

Amtsgericht Rüdesheim am Rhein | Geisenheim | Oestrich-Winkel |

Lorch | Rüdesheim am Rhein |

Amtsgericht Rüsselsheim | Kelsterbach | Rüsselsheim |

Raunheim | |

Amtsgericht Saalfeld | Altenbeuthen | Lehesten |

Arnsgereuth | Leutenberg |

Birkigt | Lichte |

Drognitz | Marktgölitz |

Goßwitz | Piesau |

Gräfenthal | Probstzella |

Hohenwarte | Reichmannsdorf |

Kamsdorf | Saalfeld/Saale |

Kaulsdorf | Saalfelder Höhe |

Könitz | Schmiedefeld |

Laußnitz b. Pößneck | Unterwellenborn |

Amtsgericht Saarbrücken | Altenkessel | Jägersfreude |

Altenwald | Klarenthal |

Auersmacher | Kleinblittersdorf |

Bildstock | Krughütte |

Bischmisheim | Kutzhof |

Bliesransbach | Maybach |

Brebach | Neu-Aschbach |

Brebach-Fechingen | Neufechingen |

Brefeld | Neuweiler |

Bübingen | Niedersalbach |

Dudweiler | Obersalbach-Kurhof |

Eiweiler | Ottenhausen |

Ensheim | Quierschied |

Eschringen | Riegelsberg |

Fechingen | Rilchingen-Hanweiler |

Fischbach-Camphausen | Rockershausen |

Friedrichsthal | Saarbrücken |

Gersweiler | Scheidt |

Göttelborn | Schnappach |

Güdingen | Sitterswald |

Herrensohr | Sulzbach |

Heusweiler | Von-der-Heydt |

Holz | Wahlschied |

Hühnerfeld | Walpershofen |

Amtsgericht Saarburg | Ayl | Pellingen |

Fisch | Saarburg |

Freudenburg | Schoden |

Irsch | Serrig |

Kanzem | Taben-Rodt |

Kastel-Staadt | Tawern |

Kirf | Temmels |

Konz | Trassem |

Mannebach | Wasserliesch |

Merzkirchen | Wawern |

Nittel | Wellen |

Oberbillig | Weyerhäuschen |

Ockfen | Wiltingen |

Onsdorf | Wincheringen |

Palzem | |

Amtsgericht Saarlouis | Altforweiler | Ihn |

Beaumarais | Ittersdorf |

Bedersdorf | Kerlingen |

Berus | Leidingen |

Biringen | Lisdorf |

Bisten | Neuforweiler |

Bous | Niedaltdorf |

Differten | Oberesch |

Diefflen | Oberlimberg |

Dillingen | Pachten |

Derlen | Papiermühle |

Düren | Picard |

Eimersdorf | Rammelfangen |

Elm | Rehlingen |

Ensdorf | Roden |

Felsberg | Saarlouis |

Fraulautern | Schaffhausen |

Fremersdorf | Schwalbach |

Friedrichweiler | Siersburg |

Fürweiler | Sprengen |

Gerlfangen | St. Barbara |

Gisingen | Steinrausch |

Griesborn | Überherrn |

Hemmersdorf | Wadgassen |

Hostenbach | Wallerfangen |

Hülzweiler | Werbeln |

Amtsgericht Salzgitter | Baddeckenstedt | Heere |

Burgdorf | Salzgitter |

Elbe | Sehlde |

Haverlah | |

Amtsgericht Salzwedel | Altensalzwedel | Liesten |

Arendsee (Altmark) | Mahlsdorf |

Badel | Mechau |

Benkendorf | Mehmke |

Bierstedt | Neuekrug |

Binde | Neulingen |

Bonese | Osterwohle |

Bornsen | Packebusch |

Brietz | Pretzier |

Brunau | Püggen |

Chüden | Rademin |

Dähre | Riebau |

Dambeck | Salzwedel |

Diesdorf, Flecken | Sanne-Kerkuhn |

Ellenberg | Schrampe |

Fleetmark | Seebenau |

Gieseritz | Siedenlangenbeck |

Gischau | Stappenbeck |

Henningen | Steinitz |

Höwisch | Thielbeer |

Jeetze | Tylsen |

Leggeleben | Valfitz |

Kahrstedt | Vienau |

Kaulitz | Vissum |

Kerkau | Wallstawe |

Kläden | Wieblitz-Eversdorf |

Klein Gartz | Winterfeld |

Kleinau | Zethlingen |

Kuhfelde | Ziemendorf |

Lagendorf | |

Leppin | |

Amtsgericht Sangerhausen | Allstedt | Mittelhausen |

Bennungen | Morungen |

Berga | Niederröblingen (Helme) |

Beyernnaumburg | Nienstedt |

Blankenheim | Oberröblingen |

Breitenbach | Obersdorf |

Breitenstein | Pölsfeld |

Brücken (Helme) | Questenberg |

Dietersdorf | Riestedt |

Drebsdorf | Riethnordhausen |

Edersleben | Roßla |

Emseloh | Rotha |

Gonna | Rottleberode |

Grillenberg | Sangerhausen |

Großleinungen | Schwenda |

Hackpfüffel | Sotterhausen |

Hainrode | Stollberg (Harz) |

Hayn (Harz) | Tileda (Kyffhäuser) |

Holdenstedt | Uftrungen |

Horla | Wallhausen |

Katharinenrieth | Wettelrode |

Kelbra (Kyffhäuser) | Wickerode |

Kleinleinungen | Winkel |

Lengefeld | Wolferstedt |

Liedersdorf | Wolfsberg |

Martinsrieth | |

Amtsgericht Sankt Blasien | Bernau | Ibach |

Dachsberg (Südschwarzwald) | Sankt Blasien |

Häusern | Todtmoos |

Höchenschwand | |

Amtsgericht Sankt Goar | Auel | Maisborn |

Badenhard | Mermuth |

Beulich | Morshausen |

Bickenbach | Mühlpfad |

Birkheim | Ney |

Boppard | Niederburg |

Bornich | Niedert |

Bornsmühle | Nochern |

Dahlheim | Norath |

Damscheid | Oberwesel |

Dieler | Ostersmühle |

Dörscheid | Patersberg |

Dörth | Perscheid |

Emmelshausen | Pfalzfeld |

Gondershausen | Prath |

Gute Mühle | Reichenberg |

Halsenbach | Reitzenhain |

Hasenmühle | Rödelbach |

Hausbay | Saueressigs Mühle |

Hollermühle | Sauerthal |

Hungenroth | Schwall |

Immenhof | St Goar |

Karbach | St Goarshausen |

Kaub | Ströbels Mühle |

Kehlenmühle | Theismühlen |

Kestert | Thörlingen |

Kratzenburg | Uhusmühle |

Laudert | Utzenhain |

Leiningen | Viktoriastollen |

Lierschied | Weisel |

Lingerhahn | Weyer |

Loreley | Wiebelsheim |

Lykershausen | Wildenbungert |

Amtsgericht Sankt Ingbert | Bebelsheim | Ommersheim |

Bliesmengen-Bolchen | Ormesheim |

Erfweiler-Ehlingen | Rentrisch |

Habkirchen | Rohrbach |

Hassel | St. Ingbert |

Heckendalheim | Wittersheim |

Oberwürzbach | |

Amtsgericht Sankt Wendel | Alsweiler | Neunkirchen/Nahe |

Asweiler | Niederkirchen |

Baltersweiler | Niederlinxweiler |

Bergweiler | Nohfelden |

Berschweiler | Nonnweiler |

Bierfeld | Oberkirchen |

Bliesen | Oberlinxweiler |

Bosen-Eckelhausen | Oberthal |

Braunshausen | Osterbrücken |

Bubach | Otzenhausen |

Dörrenbach | Pinsweiler |

Eisen | Primstal |

Eisweiler | Reitscheid |

Eitzweiler | Remmesweiler |

Eiweiler | Roschberg |

Freisen | Saal |

Furschweiler | Scheuern |

Gehweiler | Schwarzenbach |

Gonnesweiler | Schwarzerden |

Gronig | Selbach |

Grügelborn | Sitzerath |

Güdesweiler | Sötern |

Hasborn-Dautweiler | Sotzweiler |

Haupersweiler | St. Wendel |

Heisterberg | Steinberg-Deckenhardt |

Hirstein | Theley |

Hofeld-Mauschbach | Tholey |

Hoof | Türkismühle |

Kastel | Überroth-Niederhofen |

Leitersweiler | Urexweiler |

Lindscheid | Urweiler |

Marpingen | Walhausen |

Marth | Werschweiler |

Mosberg-Richweiler | Winterbach |

Namborn | Wolfersweiler |

Neipel | |

Amtsgericht Saulgau | Herbertingen | Ostrach |

Hohentengen | Saulgau |

Mengen | Scheer |

Amtsgericht Schleiden | Blankenheim | Kall |

Dahlem | Nettersheim |

Hellenthal | Schleiden |

Amtsgericht Schleswig | Alt Bennebek | Loit |

Bergenhusen | Lottorf |

Böklund | Lürschau |

Börm | Meggerdorf |

Bollingstedt | Neuberend |

Borgwedel | Norderstapel |

Brodersby | Nübel |

Busdorf | Rüde |

Dannewerk | Satrup |

Dörpstedt | Schaalby |

Ellingstedt | Schleswig |

Erfde | Schnarup-Thumby |

Fahrdorf | Schuby |

Gettorf | Selk |

Goltoft | Silberstedt |

Groß Rheide | Stolk |

Havetoft | Struxdorf |

Havetoftloit | Süderfahrenstedt |

Hollingstedt | Süderstapel |

Hüsby | Taarstedt |

Idstedt | Tetenhusen |

Jagel | Tielen |

Jübek | Tolk |

Klappholz | Treia |

Kl. Bennebek | Twedt |

Klein Rheide | Ulsby |

Kropp | Wohlde |

Amtsgericht Schlüchtern | Bad Soden-Salmünster | Sinntal |

Schlüchtern | Steinau an der Straße |

Amtsgericht Schmalkalden | Altersbach | Roßdorf |

Bermbach | Rotterode |

Breitungen/Werra | Schmalkalden |

Brotterode | Schwallungen |

Fambach | Springstille |

Floh-Seligenthal | Steinbach-Hallenberg |

Heßles | Trusetal |

Kleinschmalkalden | Unterschönau |

Oberschönau | Viernau |

Rosa | Wernshausen |

Amtsgericht Schmallenberg | Schmallenberg | |

Amtsgericht Schönau | Aitern | Todtnau |

Böllen | Tunau |

Fröhnd | Utzenfeld |

Häg-Ehrsberg | Wembach |

Schönau im Schwarzwald | Wieden |

Schönenberg | Zell im Wiesental |

Amtsgericht Schönebeck | Atzendorf | Kleinmühlingen |

Barby (Elbe) | Löbnitz (Bode) |

Biere | Lödderitz |

Breitenhagen | Plötzky |

Brumby | Pömmelle |

Calbe (Saale) | Pretzien |

Eggersdorf | Ranies |

Eickendorf | Sachsendorf |

Förderstedt | Schönebeck (Elbe) |

Glinde | Tornitz |

Glöthe | Welsleben |

Gnadau | Wespen |

Großmühlingen | Zens |

Groß Rosenburg | Zuchau |

Amtsgericht Schopfheim | Bürchau | Raich |

Elbenschwand | Sallneck |

Hasel | Schopfheim |

Hausen im Wiesental | Tegernau |

Maulburg | Wies |

Neuenweg | Wieslet |

Amtsgericht Schorndorf | Alfdorf | Schorndorf |

Kaisersbach | Urbach |

Plüderhausen | Welzheim |

Remshalden | Winterbach |

Rudersberg | |

Amtsgericht Schwabach | Abenberg, St | Röttenbach |

Allersberg, M | Rohr |

Büchenbach | Roth, St |

Georgensgmünd | Schwabach |

Greding, St | Schwanstetten, M |

Heideck, St | Spalt, St |

Hilpoltsein, St | Thalmässing, M |

Kammerstein | Wendelstein, M |

Rednitzhembach | |

Amtsgericht Schwäbisch Gmünd | Bartholomä | Lorch |

Böbingen an der Rems | Mögglingen |

Durlangen | Mutlangen |

Eschach | Obergröningen |

Göggingen | Ruppertshofen |

Gschwend | Schechingen |

Heubach | Schwäbisch Gmünd |

Heuchlingen | Spraitbach |

Iggingen | Täferrot |

Leinzell | Waldstetten |

Amtsgericht Schwäbisch Hall | Braunsbach | Oberrot |

Bühlertann | Obersontheim |

Bühlerzell | Rosengarten |

Fichtenberg | Schwäbisch Hall |

Gaildorf | Sulzbach-Laufen |

Ilshofen | Untermünkheim |

Mainhardt | Vellberg |

Michelbach an der Bilz | Wolpertshausen |

Michelfeld | |

Amtsgericht Schwalmstadt | Frielendorf | Schrecksbach |

Gilserberg | Schwalmstadt |

Neukirchen | Schwarzenborn |

Oberaula | Willingshausen |

Ottrau | |

Amtsgericht Schwandorf | Altendorf | Schönsee, St |

Bodenwöhr | Schwandorf, GKST |

Bruck i. d. Opf., M | Schwarzach b. Nabburg |

Burglengenfeld, St | Schwarzenfeld, M |

Dieterskirchen | Schwarzhofen, M |

Fensterbach | Stadlern |

Gleiritsch | Steinberg |

Guteneck | Stulln |

Maxhütte-Haidof, St | Teublitz, St |

Nabburg, St | Teunz |

Neukirchen-Balbini, M | Thansein |

Neunburg vorm Wald, St | Trausnitz |

Niedermurach | Wackersdorf |

Nittenau, St | Weiding |

Oberviechtach, St | Wernberg-Köblitz, M |

Pfreimd, St | Winklarn, M |

Schmidgaden | |

Amtsgericht Schwarzenbek | Aumühle | Kollow |

Basedow | Krüzen |

Basthorst | Krukow |

Bröthen | Kuddewörde |

Brunstorf | Lanze |

Buchhorst | Lauenburg/Elbe |

Büchen | Lütau |

Dahmker | Möhnsen |

Dalldorf | Mühlenrade |

Dassendorf | Müssen |

Elmenhorst (Krs. Hzgt. Lauenburg) | Roseburg |

Fitzen | Sahms |

Fuhlenhagen | Schnakebek |

Grabau (Krs. Hzgt. Lauenburg) | Schretstaken |

Gr. Pampau | Schulendorf |

Grove | Schwarzenbek |

Gülzow | Siebeneichen |

Hamfelde (Krs. Hzgt. Lauenburg) | Talkau |

Havekost | Tramm |

Juliusburg | Wangelau |

Kankelau | Wentorf bei Hamburg |

Kasseburg | Witzeeze |

Kl. Pampau | Wohltorf |

Köthel (Krs. Hzgt. Lauenburg) | Gemeindefreies Gebiet: Forstgutsbezirk Sachsenwald |

Amtsgericht Schwedt | Angermünde | D-16278 Landin |

Berkholz-Meyenburg | Luckow-Petershagen |

Biesenbrow | Mescherin |

Biesendahlshof | Mürow |

Blumberg | Neukünkendorf |

Bölkendorf | Neurochlitz |

Bruchhagen | D-16278 Pinnow |

Casekow | Polßen |

Criewen | Radekow |

Crussow | Rosow |

Felchow | Schmargendorf |

Flemsdorf | Schmiedeberg |

Frauenhagen | Schöneberg |

D-16306 Fredersdorf | Schönermark |

D-16306 Friedrichsthal | D-17291 Schönfeld |

Gartz (Oder) | Schönow |

Geesow | Schwedt/Oder |

Gellmersdorf | D-16278 Steinhöfel |

D-16278 Görlsdorf | Stendell |

Golm | Stolpe/Oder |

Greiffenberg | Tantow |

Grünow | Vierraden |

Groß Pinnow | Wartin |

Günterberg | Welsebruch |

Herzsprung | Welsow |

Hohenfelde | D-16278 Wilmersdorf |

Hohenreinkendorf | Wolletz |

Hohenselchow | D-16306 Woltersdorf |

Kerkow | Zichow |

D-16306 Zützen |

Amtsgericht Schweinfurt | Bergrheinfeld | Oberschwarzach, M |

Dingolshausen | Poppenhausen |

Dittelbrunn | Röthlein |

Donnersdorf | Schonungen |

Euerbach | Schwanfeld |

Frankenwinheim | Schwebheim |

Geldersheim | Schweinfurt |

Gerolzhofen, St | Sennfeld |

Gochsheim | Stadtlauringen, M |

Grafenrheinfeld | Sulzheim |

Grettstadt | Üchtelhausen |

Kolitzheim | Waigolshausen |

Lülsfeld | Wasserlosen |

Michelau i. Steigerwald | Werneck, M |

Niederwerrn | Wipfeld |

Amtsgericht Schwelm | Breckerfeld | Gevelsberg |

Ennepetal | Schwelm |

Amtsgericht Schwerin | Alt Meteln | Lübstorf |

Badow | Lützow |

Banzkow | Perlin |

Böken | Pingelshagen |

Brüsewitz | Pinnow |

Cambs | Plate |

Cramonshagen | Pokrent |

Dalberg-Wendelstorf | Raben Steinfeld |

Gneven | Renzow |

Godern | Retgendorf |

Goldenstädt | Rubow |

Gottesgabe | Schwerin |

Grambow | Seehof |

Klein Trebbow | Sukow |

Langen Brütz | Zickhusen |

Leezen |

Amtsgericht Schwerte | Schwerte | |

Amtsgericht Schwetzingen | Altlußheim | Oftersheim |

Brühl | Plankstadt |

Hockenheim | Reilingen |

Ketsch | Schwetzingen |

Neulußheim |

Amtsgericht Seesen | Hahausen | Seesen |

Langelsheim | Wallmoden |

Lutter am Barenberge |

Amtsgericht Seligenstadt | Hainburg | Rodgau |

Mainhausen | Seligenstadt |

Amtsgericht Senftenberg | Allmosen | Lindchen |

Annahütte | Lindenau |

Altdöbern | Lipten |

Bahnsdorf | Lubochow |

Barzig | Lug |

Bolschwitz | Meuro |

Brieske | Missen |

Bronkow | Mlode |

Buchwäldchen | Muckwar |

Buckow | Naundorf |

Calau | Neupetershain |

Craupe | Niemtsch |

Drochow | Ogrosen |

Frauendorf | Ortrand |

Göritz | Peickwitz |

Gollmitz | Raddusch |

Gosda | Ranzow |

Groß Jehser | Reddern |

Groß Mehßow | Repten |

Großkmehlen | Ressen |

Großkoschen | Ruhland |

Großräschen | Saalhausen |

Grünewald | Saßleben |

Guteborn | Schipkau |

Hermsdorf bei Ruhland | Schöllnitz |

Hörlitz | Schwarzbach |

Hohenbocka | Schwarzheide |

Hosena | Senftenberg |

Jannowitz | Stradow |

Kemmen | Suschow |

Klettwitz | Tettau |

Koßwig | Vetschau/Spreewald |

Kroppen | Werchow |

Laasow | Wormlage |

Lauchhammer | Zinnitz |

Amtsgericht Siegburg | Eitorf | Niederkassel |

Hennef | Ruppichteroth |

Lohmar | Sankt Augustin |

Much | Siegburg |

Neunkirchen-Seelscheid | Troisdorf |

Amtsgericht Siegen | Burbach | Netphen |

Freudenberg | Neunkirchen |

Hilchenbach | Siegen |

Kreuztal | Wilnsdorf |

Amtsgericht Sigmaringen | Beuron | Neufra |

Bingen | Pfullendorf |

Gammertingen | Sauldorf |

Herdwangen-Schönach | Schwenningen |

Hettingen | Sigmaringen |

Illmensee | Sigmaringendorf |

Inzigkofen | Stetten am kalten Markt |

Krauchenwies | Veringenstadt |

Leibertingen | Wald |

Meßkirch |

Amtsgericht Simmern/Hunsrück | Alterkülz | Liebshausen |

Altweidelbach | Lindenschied |

Argenthal | Maitzborn |

Bärenbach | Mastershausen |

Belg | Mengerschied |

Belgweiler | Metzenhausen |

Bell | Michelbach |

Beltheim | Mörschbach |

Benzweiler | Mutterschied |

Bergenhausen | Nannhausen |

Biebern | Neuerkirch |

Birkenhof | Neuhof |

Braunshorn | Niederkumbd |

Bubach | Niedersohren |

Buch | Niederweiler |

Büchenbeuren | Ohlweiler |

Budenbach | Oppertshausen |

Dichtelbach | Pleizenhausen |

Dickenschied | Ravengiersburg |

Dill | Raversbeuren |

Dillendorf | Rayerschied |

Dommershausen | Reckershausen |

Dudenroth | Reich |

Ellern | Rheinböllen |

Erbach | Riegenroth |

Fronhofen | Riesweiler |

Gehlweiler | Rödelhausen |

Gemünden | Rödern |

Gödenroth | Rohrbach |

Hahn | Roth |

Hasselbach | Rothenbergerhof |

Hecken | Sargenroth |

Heidehof | Schlierschied |

Heinzenbach | Schnorbach |

Henau | Schönborn |

Hirschfeld | Schwarzen |

Hollnich | Simmern/Hunsrück |

Holzbach | Sohren |

Horn | Sohrschied |

Hundheim | Spesenroth |

Kappel | Steffenshof |

Kastellaun | Steinbach |

Keidelheim | Tiefenbach |

Kirchberg | Todenroth |

Kisselbach | Uhler |

Klosterkumbd | Unzenberg |

Kludenbach | Völkenroth |

Korweiler | Wahlbach |

Kostenz | Wahlenau |

Krastel | Wildburg |

Külz | Wohnroth |

Kümbdchen | Womrath |

Laubach | Woppenroth |

Laufersweiler | Würrich |

Lautzenhausen | Wüschheim |

Amtsgericht Singen | Aach | Mühlhausen-Ehingen |

Büsingen am Hochrhein | Rielasingen-Worblingen |

Engen | Singen (Hohentwiel) |

Gailingen am Hochrhein | Steißlingen |

Gottmadingen | Tengen |

Hilzingen | Volkertshausen |

Amtsgericht Sinsheim | Angelbachtal | Neckarbischofsheim |

Epfenbach | Neidenstein |

Eschelbronn | Reichartshausen |

Helmstadt-Bargen | Sinsheim |

Lobbach | Spechbach |

Mauer | Waibstadt |

Meckesheim | Zuzenhausen |

Amtsgericht Sinzig | Bad Breisig | Maria Martental |

Brenk | Niederdürenbach |

Brohl-Lützing | Niederzissen |

Burgbrohl | Oberdürenbach |

Calmuth | Oberzissen |

Dedenbach | Remagen |

Galenberg | Schalkenbach |

Glees | Sinzig |

Gönnersdorf | Spessart |

Hohenleimbach | Waldorf |

Kempenich | Wassenach |

Königsfeld | Wehr |

Langhardt | Weibern |

Maria Laach |

Amtsgericht Sömmerda | Alperstedt | Kleinmölsen |

Andisleben | Kleinneuhausen |

Beichlingen | Kölleda |

Bilzingsleben | Mannstedt |

Büchel | Markvippach |

Buttstädt | Nöda |

Eckstedt | Olbersleben |

Ellersleben | Ollendorf |

Elxleben | Ostramondra |

Eßleben-Teutleben | Rastenberg |

Frömmstedt | Riethgen |

Gangloffsömmern | Riethnordhausen |

Gebesee | Ringleben |

Griefstedt | Rudersdorf |

Großbrembach | Schillingstedt |

Großmölsen | Schloßvippach |

Großmonra | Schwerstedt |

Großneuhausen | Sömmerda |

Großrudestedt | Sprötau |

Günstedt | Straußfurt |

Guthmannshausen | Udestedt |

Hardisleben | Vogelsberg |

Haßleben | Walschleben |

Henschleben | Weißensee |

Herrnschwende | Werningshausen |

Kannawurf | Witterda |

Kindelbrück | Wundersleben |

Kleinbrembach |

Amtsgericht Soest | Bad Sassendorf | Soest |

Lippetal | Welver |

Möhnesee |

Amtsgericht Solingen | Solingen | |

Amtsgericht Soltau | Bispingen | Schneverdingen |

Munster | Soltau |

Neuenkirchen | Wietzendorf |

Amtsgericht Sondershausen | Abtsbessingen | Niederbösa |

Badra | Oberbösa |

Bellstedt | Rockstedt |

Bendeleben | Rottleben |

Clingen | Schernberg |

Ebeleben | Seega |

Freienbessingen | Sondershausen |

Göllingen | Steinthaleben |

Greußen | Thüringenhausen |

Großenehrich | Topfstedt |

Günserode | Trebra |

Hachelbich | Wasserthaleben |

Helbedündorf | Westgreußen |

Holzsußra | Wolferschwenda |

Amtsgericht Sonneberg | Bachfeld | Neuhaus-Schierschnitz |

Effelder-Rauenstein | Oberland am Rennsteig |

Föritz | Schalkau |

Goldisthal | Scheibe-Alsbach |

Judenbach | Siegmundsburg |

Lauscha | Sonneberg |

Mengersgereuth- Hämmern | Steinach |

Neuhaus am Rennweg | Steinheid |

Amtsgericht Spaichingen | Aldingen | Gosheim |

Balgheim | Gunningen |

Böttingen | Hausen ob Verena |

Bubsheim | Königsheim |

Deilingen | Mahlstetten |

Denkingen | Reichenbach am Heuberg |

Dürbheim | Spaichingen |

Durchhausen | Talheim |

Egesheim | Trossingen |

Frittlingen | Wehingen |

Amtsgericht Speyer | Angelhof I u. II | Reffenthal |

Böhl-Iggelheim | Römerberg |

Dudenhofen | Schifferstadt |

Hanhofen | Speyer |

Harthausen | Waldsee |

Otterstadt |

Amtsgericht Springe | Pattensen | Springe |

Amtsgericht Stade | Balje | Heinbockel |

Burweg | Himmelpforten |

Deinste | Hollern-Twielenfleth |

Drochtersen | Kranenburg |

Düdenbüttel | Krummendeich |

Engelschoff | Kutenholz |

Estorf | Mittelnkirchen |

Fredenbeck | Neuenkirchen |

Freiburg (Elbe) | Oederquart |

Großenwörden | Oldendorf |

Grünendeich | Stade |

Guderhandviertel | Steinkirchen |

Hammah | Wischhafen |

Amtsgericht Stadthagen | Apelern | Meerbeck |

Auhagen | Messenkamp |

Bad Nenndorf | Niedernwöhren |

Beckedorf | Nordsehl |

Hagenburg | Pohle |

Haste | Pollhagen |

Heuerßen | Rodenberg |

Hohnhorst | Sachsenhagen |

Hülsede | Stadthagen |

Lauenau | Suthfeld |

Lauenhagen | Wiedensahl |

Lindhorst | Wölpinghausen |

Lüdersfeld |

Amtsgericht Stadtroda | Albersdorf | Nausnitz |

Altenberga | Oberbodnitz |

Bad Klosterlausnitz | Orlamünde |

Bibra | Ottendorf |

Bobeck | Petersberg |

Bollberg | Poxdorf |

Bremsnitz | Quirla |

Bucha | Rattelsdorf |

Bürgel | Rauda |

Crossen a. d. Elster | Rauschwitz |

Eichenberg | Rausdorf |

Eineborn | Reichenbach |

Eisenberg | Reinstädt |

Freienorla | Renthendorf |

Greisenhain | Rothenstein |

Gneus | Ruttersdorf-Lotschen |

Gösen | St. Gangloff |

Graitschen (bei Bürgel) | Scheiditz |

Großbockedra | Schleifreisen |

Großeutersdorf | Schlöben |

Grosspürschütz | Schöngleina |

Gumperda | Schöps |

Hainspitz | Seifartsdorf |

Hartmannsdorf | Seitenroda |

Heideland | Serba |

Hermsdorf | Silbitz |

Hummelshain | Stadtroda |

Kahla | Sulza |

Karlsdorf | Tautendorf |

Kleinbockedra | Tautenhain |

Kleinebersdorf | Tissa |

Kleineutersdorf | Trockenborn-Wolfersdorf |

Laasdorf | Tröbnitz |

Lindig | Unterbodnitz |

Lippersdorf-Erdmannsdorf | Waldeck |

Mertendorf | Walpernhain |

Meusebach | Waltersdorf |

Milda | Weißbach |

Möckern | Weißenborn |

Mörsdorf | Zöllnitz |

Amtsgericht Starnberg | Andechs | Krailling |

Berg | Pöcking |

Feldafing | Seefeld |

Gauting | Starnberg, St |

Gilching | Tutzing |

Herrsching a. Ammersee | Wessling |

Inning a. Ammersee | Wörthsee |

Amtsgericht Staufen | Bad Krozingen | Hartheim |

Ballrechten-Dottingen | Heitersheim |

Bollschweil | Münstertal/Schwarzwald |

Ehrenkirchen | Staufen im Breisgau |

Eschbach |

Amtsgericht Steinfurt | Altenberge | Nordwalde |

Greven | Ochtrup |

Horstmar | Steinfurt |

Laer | Wettringen |

Metelen |

Amtsgericht Stendal | Arneburg | Kuhlhausen |

Badingen | Langensalzwedel |

Beelitz | Lindtorf |

Bellingen | Lüderitz |

Berkau | Mittern |

Birkholz | Möringen |

Bismark (Altmark) | Nahrstedt |

Bittkau | Neuermark-Lübars |

Bölsdorf | Nitzow |

Buch | Querstedt |

Buchholz | Ringfurth |

Büste | Rochau |

Cobbel | Sandau (Elbe) |

Dahlen | Sanne |

Demker | Schäplitz |

Dobberkau | Schelldorf |

Eichstedt (Altmark) | Schernebeck |

Fischbeck (Elbe) | Schernikau |

Garlipp | Schinne |

Garz | Schollene |

Grassau | Schönfeld |

Grieben | Schönhausen (Elbe) |

Grobleben | Schönwalde |

Groß Schwechten | Schorstedt |

Härmerten | Staats |

Hassel | Steinfeld (Altmark) |

Havelberg | Stendal |

Heeren | Storkau |

Hohengöhren | Tangerhütte |

Hohenwulsch | Tangermünde |

Holzhausen | Uchtdorf |

Hüselitz | Uchtspringe |

Insel | Uenglingen |

Jarchau | Uetz |

Jederitz | Vehlgast-Kümmernitz |

Jerchel | Vinzelberg |

Kamern | Volgfelde |

Käthen | Warnau |

Kehnert | Weißewarte |

Kläden | Windberge |

Klietz | Wittenmoor |

Könnigde | Wulkau |

Kremkau | Wust |

Amtsgericht Stockach | Bodman-Ludwigshafen | Mühlingen |

Eigeltingen | Orsingen-Nenzingen |

Hohenfels | Stockach |

Amtsgericht Stollberg (Erzgebirge) | Adorf/Erzgeb. | Lugau/Erzgeb. |

Auerbach | Meinersdorf |

Beutha | Neu-Eibenberg |

Brünlos | Neukirchen/Erzgeb. |

Burkhardtsdorf | Neukirchen-Adorf |

Dorfchemnitz | Neuoelsnitz |

Eibenberg | Neuwürschnitz |

Erlbach | Niederdorf |

Erlbach-Kirchberg | Niederwürschnitz |

Gablenz | Niederzwönitz |

Gornsdorf | Oberdorf |

Günsdorf | Oelsnitz/Erzgeb. |

Hohndorf | Pfaffenhain |

Hormersdorf | Raum |

Jahnsdorf/Erzgeb. | Seifersdorf |

Kemtau | Sorgestraße |

Klaffenbach | Stollberg/Erzgeb. |

Kühnhaide | Thalheim/Erzgeb. |

Lenkersdorf | Ursprung |

Leukersdorf/Erzgeb. | Zwönitz |

Amtsgericht Stolzenau | Diepenau | Rehburg-Loccum |

Estorf | Steyerberg |

Husum | Stolzenau |

Landesbergen | Uchte |

Leese | Warmsen |

Raddestorf | |

Amtsgericht Stralsund | Altenpleen | Miltzow |

Behnkendorf | Neu Bartelshagen |

Brandshagen | Niepars |

Deyelsdorf | Pantelitz |

Elmenhorst | Papenhagen |

Glewitz | Preetz |

Grammendorf | Prohn |

Gransebieth | Reinberg |

Grimmen, Stadt | Splietsdorf |

Groß Kordshagen | Steinhagen |

Groß Mohrdorf | Stoltenhagen |

Horst | Stralsund |

Jakobsdorf | Süderholz |

Kirchdorf | Wendisch Baggendorf |

Klausdorf | Wendorf |

Kramerhof | Wilmshagen |

Kummerow | Wittenhagen |

Lüssow | Zarrendorf |

Amtsgericht Straubing | Aholfing | Mitterfels, M |

Aiterhofen | Neukirchen |

Ascha | Niederwinkling |

Atting | Oberschneiding |

Bogen, St | Parkstetten |

Falkenfels | Perasdorf |

Feldkirchen | Perkam |

Geiselhöring, St | Rain |

Haibach | Rattenberg |

Haselbach | Rattiszell |

Hunderdorf | Salching |

Irlbach | Sankt Englmar |

Kirchroth | Schwarzach, M |

Konzell | Stallwang |

Laberweinting | Steinach |

Leiblfing | Straßkirchen |

Loitzendorf | Straubing |

Mallersdorf-Pfaff., M | Wiesenfelden |

Mariaposching | Windberg |

Amtsgericht Strausberg | Altlandsberg | Ihlow |

Bollersdorf | Jahnsfelde |

Bruchmühle | Klosterdorf |

D-15345 Buchholz | Lichtenow |

D-15377 Buckow | Müncheberg |

Dahlwitz-Hoppegarten | D-15366 Münchehofe |

Eggersdorf/Mü. | Neuenhagen bei Berlin |

Fredersdorf-Vogelsdorf | Petershagen/Eggersdorf |

Garzau | Rehfelde |

Garzin | Rüdersdorf b. Berlin |

Gielsdorf | Strausberg |

Grunow | Trebnitz |

Hennickendorf | Waldsieversdorf |

Hermersdorf/Obersdorf | D-15345 Werder |

Herzfelde | Wesendahl |

Hönow | Zinndorf |

Hoppegarten/Mü. |

Amtsgericht Stuttgart | Stadtkreis Stuttgart | |

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt | Stadtkreis Stuttgart | |

Amtsgericht Suhl | Benshausen | Suhl |

Oberhof | Zella-Mehlis |

St. Kilian |

Amtsgericht Sulingen | Affinghausen | Neuenkirchen |

Bahrenborstel | Scholen |

Barenburg | Schwaförden |

Borstel | Siedenburg |

Ehrenburg | Staffhorst |

Freistatt | Sudwalde |

Kirchdorf | Sulingen |

Maasen | Varrel |

Mellinghausen | Wehrbleck |

Amtsgericht Syke | Asendorf | Stuhr |

Bassum | Süstedt |

Bruchhausen-Vilsen | Syke |

Engeln | Twistringen |

Martfeld | Weyhe |

Schwarme |

Amtsgericht Tauberbischofsheim | Ahorn | Lauda-Königshofen |

Boxberg | Tauberbischofsheim |

Großrinderfeld | Werbach |

Grünsfeld | Wittighausen |

Königheim |

Amtsgericht Tecklenburg | Ladbergen | Lotte |

Lengerich | Tecklenburg |

Lienen | Westerkappeln |

Amtsgericht Tettnang | Eriskirch | Langenargen |

Friedrichshafen | Meckenbeuren |

Immenstaad am Bodensee | Neukirch |

Kressbronn am Bodensee | Tettnang |

Amtsgericht Tirschenreuth | Bärnau, St | Leonberg |

Brand | Mähring, M |

Ebnath | Mitterteich, St |

Erbendorf, St | Neualbenreuth, M |

Falkenberg, M | Neusorg |

Friedenfels | Pechbrunn |

Fuchsmühl, M | Plößberg, M |

Immenreuth | Pullenreuth |

Kastl | Reuth b. Erbendorf |

Kemnath, St | Tirschenreuth, St |

Konnersreuth, M | Waldershof, St |

Krummennaab | Waldsassen St |

Kulmain | Wiesau, M |

Amtsgericht Titisee-Neustadt | Breitnau | Lenzkirch |

Eisenbach (Hochschwarzwald) | Löffingen |

Feldberg (Schwarzwald) | Schluchsee |

Friedenweiler | Titisee-Neustadt |

Hinterzarten |

Amtsgericht Torgau | Arzberg | Mockrehna |

Beilrode | Pflückuff |

Belgern | Schildau, Gneisenaustadt |

Dommitzsch | Torgau |

Dreiheide | Trossin |

Elsnig | Zinna |

Großtreben-Zwethau |

Amtsgericht Tostedt | Appel | Kakenstorf |

Bendestorf | Königsmoor |

Buchholz in der Nordheide | Moisburg |

Dohren | Neu Wulmstorf |

Drestedt | Otter |

Halvesbostel | Regesbostel |

Handeloh | Rosengarten |

Harmstorf | Tostedt |

Heidenau | Welle |

Hollenstedt | Wenzendorf |

Jesteburg | Wistedt |

Amtsgericht Traunstein | Altenmarkt a. d. Alz | Schleching |

Bergen | Schnaitsee |

Chieming | Seeon-Seebruck |

Engelsberg | Siegsdorf |

Fridolfing | Staudach-Egerndach |

Grabenstätt | Surberg |

Grassau, M | Tacherting |

Inzell | Taching a. See |

Kienberg | Tittmoning, St |

Kirchanschöring | Traunreut, St |

Marquartstein | Traunstein, GKST |

Nussdorf | Trostberg, St |

Obing | Übersee |

Palling | Unterwössen |

Petting | Vachendorf |

Pittenhart | Waging a. See, M |

Reit im Winkl | Wonneberg |

Ruhpolding |

Amtsgericht Trier | Aach | Lonzenburg |

Bekond | Lorscheid |

Bonerath | Mehring |

Detzem | Mertesdorf |

Ensch | Morscheid |

Farschweiler | Naurath |

Fell | Neunhäuser |

Föhren | Newel |

Franzenheim | Niedersehr |

Geisemerich | Obersehr |

Gusterath | Ollmuth |

Gutweiler | Osburg |

Herl | Pluwig |

Hinzenburg | Pölich |

Hockweiler | Ralingen |

Höhjunk | Riol |

Holzerath | Riveris |

Igel | Schleich |

Kasel | Schöndorf |

Kenn | Schweich |

Klüsserath | Sommerau |

Kordel | Thomm |

Korlingen | Thörnich |

Köwerich | Trier |

Langsur | Trierweiler |

Leiwen | Waldrach |

Longen | Welschbillig |

Longuich | Zemmer |

Amtsgericht Tübingen | Ammerbuch | Kusterdingen |

Bodelshausen | Mössingen |

Dettenhausen | Nehren |

Dußlingen | Ofterdingen |

Gomaringen | Tübingen |

Kirchentellinsfurt | |

Amtsgericht Tuttlingen | Bärenthal | Mühlheim an der Donau |

Buchheim | Neuhausen ob Eck |

Emmingen-Liptingen | Renquishausen |

Fridingen an der Donau | Rietheim-Weilheim |

Geisingen | Seitingen-Oberflacht |

Immendingen | Tuttlingen |

Irndorf | Wurmlingen |

Kolbingen |

Amtsgericht Überlingen | Bermatingen | Oberteuringen |

Daisendorf | Owingen |

Deggenhausertal | Salem |

Frickingen | Sipplingen |

Hagnau am Bodensee | Stetten |

Heiligenberg | Überlingen |

Markdorf | Uhldingen-Mühlhofen |

Meersburg | |

Amtsgericht Ueckermünde | Ahlbeck | Liepgarten |

Altwarp | Lübs |

Altwigshagen | Luckow |

Eggesin, Stadt | Meiersberg |

Ferdinandshof | Mönkebude |

Grambin | Rothemühl |

Hammer a. d. Uecker | Torgelow, Stadt |

Heinrichsruh | Torgelow-Holländerei |

Heinrichswalde | Ueckermünde, Stadt |

Hintersee | Vogelsang-Warsin |

Leopoldshagen | Wilhelmsburg |

Amtsgericht Uelzen | Altenmedingen | Rätzlingen |

Bad Bevensen | Römstedt |

Barum | Rosche |

Bienenbüttel | Schwienau |

Bodenteich | Soltendieck |

Ebstorf | Stadensen |

Eimke | Stoetze |

Emmendorf | Suderburg |

Gerdau | Suhlendorf |

Hanstedt | Uelzen |

Himbergen | Weste |

Jelmstorf | Wieren |

Lüder | Wrestedt |

Natendorf | Wriedel |

Oetzen | |

Amtsgericht Ulm | Altheim (Alb) | Illerkirchberg |

Amstetten | Illerrieden |

Asselfingen | Laichingen |

Ballendorf | Langenau |

Balzheim | Lonsee |

Beimerstetten | Merklingen |

Berghülen | Neenstetten |

Bernstadt | Nellingen |

Blaubeuren | Nerenstetten |

Blaustein | Öllingen |

Börslingen | Rammingen |

Breitingen | Schnürpflingen |

Dietenheim | Setzingen |

Dornstadt | Staig |

Erbach | Ulm |

Heroldstatt | Weidenstetten |

Holzkirch | Westerheim |

Hüttisheim | Westerstetten |

Amtsgericht Unna | Bönen | Holzwickede |

Fröndenberg | Unna |

Amtsgericht Usingen | Grävenwiesbach | Usingen |

Neu-Anspach | Wehrheim |

Schmitten | Weilrod |

Amtsgericht Vaihingen | Eberdingen | Sersheim |

Oberriexingen | Vaihingen an der Enz |

Sachsenheim | |

Amtsgericht Varel | Bockhorn | Zetel |

Varel | |

Amtsgericht Vechta | Bakum | Lohne (Oldenburg) |

Damme | Neuenkirchen-Vörden |

Dinklage | Steinfeld (Oldenburg) |

Goldenstedt | Vechta |

Holdorf | Visbek |

Amtsgericht Velbert | Heiligenhaus | Velbert |

Amtsgericht Verden (Aller) | Dörverden | Langwedel |

Kirchlinteln | Verden (Aller) |

Amtsgericht Viechtach | Achslach | Kollnburg |

Arnbruck | Langdorf |

Bayerisch Eisenstein | Lindberg |

Bischofsmais | Patersdorf |

Bodenmais, M | Prackenbach |

Böbrach | Regen, St |

Drachselsried | Rinchnach |

Frauenau | Ruhmannsfelden, M |

Geiersthal | Teisnach, M |

Gotteszell | Viechtach, St |

Kircberg i. Wald | Zachenberg |

Kirchdorf i. Wald | Zwiesel, St |

Amtsgericht Viersen | Niederkrüchten | Viersen |

Schwalmtal | |

Amtsgericht Villingen-Schwenningen | Bad Dürrheim | Schonach im Schwarzwald |

Brigachtal | Schönwald im Schwarzwald |

Dauchingen | Triberg im Schwarzwald |

Königsfeld im Schwarzwald | Tuningen |

Mönchweiler | Unterkirnach |

Niedereschach | Villingen-Schwenningen |

Sankt Georgen im Schwarzwald | |

Amtsgericht Völklingen | Dorf im Warndt | Köllerbach |

Emmersweiler | Lauterbach |

Fenne | Ludweiler |

Fürstenhausen | Luisenthal |

Geislautern | Naßweiler |

Großrosseln | Püttlingen |

Heidstock | St. Nikolaus |

Hermann-Röchling-Höhe | Völklingen |

Karlsbrunn | Wehrden |

Amtsgericht Waiblingen | Berglen | Schwaikheim |

Fellbach | Waiblingen |

Kernen im Remstal | Weinstadt |

Korb | Winnenden |

Leutenbach | |

Amtsgericht Waldbröl | Morsbach | Waldbröl |

Nümbrecht | Windeck |

Reichshof | |

Amtsgericht Waldkirch | Biederbach | Simonswald |

Elzach | Waldkirch |

Gutach im Breisgau | Winden im Elztal |

Amtsgericht Waldshut-Tiengen | Albbruck | Küssaberg |

Bonndorf im Schwarzwald | Lauchringen |

Dettighofen | Lottstetten |

Dogern | Stühlingen |

Eggingen | Ühlingen-Birkendorf |

Görwihl | Waldshut-Tiengen |

Grafenhausen | Weilheim |

Hohentengen am Hochrhein | Wutach |

Jestetten | Wutöschingen |

Klettgau | |

Amtsgericht Walsrode | Ahlden (Aller) | Grethem |

Böhme | Hademstorf |

Bomlitz | Häuslingen |

Buchholz (Aller) | Hodenhagen |

Eickeloh | Lindwedel |

Essel | Osterheide |

Fallingbostel | Rethem (Aller) |

Frankenfeld | Schwarmstedt |

Gilten | Walsrode |

Amtsgericht Wangen | Achberg | Isny im Allgäu |

Amtzell | Kißlegg |

Argenbühl | Wangen im Allgäu |

Amtsgericht Warburg | Borgentreich | Willebadessen |

Warburg | |

Amtsgericht Waren | Adamshoffnung | Ludorf |

Altenhof | Lupendorf |

Alt Rehse | Malchow, Stadt |

Alt Schönau | Mallin |

Alt Schwerin | Marihn |

Ankershagen | Massow |

Bollewick | Melz |

Buchholz | Minzow |

Bütow | Möllenhagen |

Fincken | Mollenstorf |

Göhren-Lebbin | Moltzow |

Gotthun | Neu Gaarz |

Grabow-Below | Nossentiner Hütte |

Grabowhöfe | Penkow |

Groß Dratow | Penzlin, Stadt |

Groß Flotow | Priborn |

Groß Gievitz | Puchow |

Groß Kelle | Rechlin |

Groß Plasten | Röbel/Müritz, Stadt |

Groß Vielen | Rogeez |

Grüssow | Satow |

Hinrichshagen | Schloen |

Hohen Wangelin | Schwarz |

Jabel | Schwinkendorf |

Jaebetz | Sietow |

Kambs | Silz |

Kargow | Stuer |

Kieve | Torgelow am See |

Klein Lukow | Varchentin |

Klink | Vielist |

Klocksin | Vipperow |

Kogel | Vollrathsruhe |

Krukow | Walow |

Lansen | Waren (Müritz), Stadt |

Lapitz | Wredenhagen |

Lärz | Zepkow |

Leizen | Zislow |

Lexow | |

Amtsgericht Warendorf | Beelen | Sassenberg |

Ennigerloh | Telgte |

Everswinkel | Warendorf |

Ostbevern | |

Amtsgericht Warstein | Rüthen | Warstein |

Amtsgericht Weiden | Altenstadt/Waldnaab | Pirk |

Bechtsrieth | Pleystein, St |

Eschenbach i. d. Opf., St | Pressath, St |

Eslarn, M | Püchersreuth |

Etzenricht, M | Schirmitz |

Floss, M | Schlammersdorf |

Flossenbürg | Schwarzenbach |

Georgenberg | Speinshart |

Grafenwöhr, St | Störnstein |

Irchenrieth | Tännesberg, M |

Kirchendemenreuth | Theisseil |

Kirchenthumbach, M | Trabitz |

Kohlberg, M | Vohenstrauß, St |

Leuchtenberg, M | Vorbach |

Luhe-Wildenau, M | Waidhaus, M |

Mantel, M | Waldthurn, M |

Moosbach, M | Weiden i. d. OPf. |

Neustadt/Waldnaab, St | Weiherhammer |

Neustadt am Kulm, St | Windischeschenbach, St |

Parkstein, M | |

Amtsgericht Weilburg | Beselich | Villmar |

Löhnberg | Weilburg |

Mengerskirchen | Weilmünster |

Merenberg | Weinbach |

Amtsgericht Weilheim | Altenstadt | Peissenberg, M |

Antdorf | Peiting, M |

Bernbeuren | Penzberg, St |

Bernried | Polling |

Böbing | Prem |

Burggen | Raisting |

Eberfing | Rottenbuch |

Eglfing | Schongau, St |

Habach | Schwabbruck |

Hohenfurch | Schwabsoien |

Hohenpeissenberg | Seeshaupt |

Huglfing | Sindelsdorf |

Iffeldorf | Steingaden |

Ingenried | Weilheim i. OB., St |

Oberhausen | Wessobrunn |

Obersöchering | Wielenbach |

Pähl | Wildsteig |

Amtsgericht Weimar | Ballstedt | Krautheim |

Bechstedtstraß | Lehnstedt |

Bad Berka | Leutenthal |

Berlstedt | Magdala |

Blankenhain | Mechelroda |

Buchfart | Mellingen |

Buttelstedt | Mönchenholzhausen |

Daasdorf a. Berge | Nauendorf |

Döbritschen | Neumark |

Ettersburg | Niederzimmern |

Frankendorf | Nohra |

Großobringen | Oettern |

Großschwabhausen | Ottstedt a. Berge |

Gutendorf | Ramsla |

Hammerstedt | Rittersdorf |

Heichelheim | Rohrbach |

Hetschburg | Sachsenhausen |

Hohenfelden | Schwerstedt |

Hohlstedt | Tonndorf |

Hopfgarten | Troistedt |

Hottelstedt | Umpferstedt |

Isseroda | Utzberg |

Kapellendorf | Vippachedelhausen |

Kiliansroda | Vollersroda |

Kleinobringen | Weimar |

Kleinschwabhausen | Wiegendorf |

Klettbach | Wohlsborn |

Kranichfeld | |

Amtsgericht Weinheim | Heddesheim | Laudenbach |

Hemsbach | Schriesheim |

Hirschberg an der Bergstraße | Weinheim |

Amtsgericht Weißenburg | Ladenburg | |

Amtsgericht Weißenfels | Burgwerben | Reichardtswerben |

Dehlitz (Saale) | Rippach |

Goseck | Röcken |

Granschütz | Schelkau |

Gröben | Schkortleben |

Gröbitz | Sössen |

Groß Görschen | Starsiedel |

Großgrimma | Storkau |

Großkorbetha | Tagewerben |

Hohenmölsen | Taucha |

Krauschwitz | Teuchern |

Langendorf | Trebnitz |

Leißlingen | Ulchteritz |

Lützen | Webau |

Markwerben | Weißenfels |

Muschwitz | Wengelsdorf |

Nessa | Werschen |

Poserna | Zembschen |

Prittitz | Zorbau |

Amtsgericht Weißwasser | Bad Muskau | Niesky |

Boxberg/O. L. | Quitzdorf am See |

Gablenz | Rietschen |

Groß Düben | Rothenburg/O. L. |

Hähnichen | Schleife |

Hohendubrau | Trebendorf |

Klitten | Uhyst |

Krauschwitz | Waldhufen |

Kreba-Neudorf | Weißkeißel |

Mücka | Weißwasser/O. L. |

Amtsgericht Wennigsen (Deister) | Barsinghausen | Ronnenberg |

Gehrden | Wennigsen (Deister) |

Amtsgericht Werl | Ense | Wickede (Ruhr) |

Werl | |

Amtsgericht Wermelskirchen | Wermelskirchen | |

Amtsgericht Wernigerode | Abbenrode | Langeln |

Allrode | Reddeber |

Altenbrak | Rübeland |

Benneckenstein (Harz) | Schierke |

Blankenburg (Harz) | Schmatzfeld |

Cattenstedt | Sorge |

Darlingerode | Stapelburg |

Derenburg | Stiege |

Drübeck | Tanne |

Elbingerode (Harz) | Timmenrode |

Elend | Trautenstein |

Hasselfelde | Treseburg |

Heimburg | Veckenstedt |

Heudeber | Wasserleben |

Hüttenrode | Wernigerode |

Ilsenburg | Wienrode |

Königshütte | |

Amtsgericht Wertheim | Freudenberg | Wertheim |

Külsheim | |

Amtsgericht Wesel | Hamminkeln | Schermbeck |

Hünxe | Wesel |

Amtsgericht Westerburg | Ailertchen | Linden |

Alpenrod | Lochum |

Arnshöfen | Luckenbach |

Astert | Mähren |

Atzelgift | Marienstatt |

Bad Marienberg | Marzauermühle |

Bellingen | Marzhausen |

Berod | Merkelbach |

Berzhahn | Meudt |

Bilkheim | Molsberg |

Bölsberg | Mörlen |

Borod | Mörsbach |

Brandscheid | Mudenbach |

Bretthausen | Mündersbach |

Dammühle | Müschenbach |

Dreifelden | Neunkhausen |

Dreikirchen | Neunkirchen |

Dreisbach | Neustadt |

Elbingen | Niederahr |

Elsoff | Niederroßbach |

Enspel | Nister |

Ettinghausen | Nister-Möhrendorf |

Fehl-Ritzhausen | Nisterau |

Gehlert | Nistertal |

Gemünden | Norken |

Giesenhausen | Oberahr |

Girkenroth | Obererbach |

Großseifen | Oberrod |

Guckheim | Oberroßbach |

Hachenburg | Pottum |

Hahn | Rehe |

Halbs | Rennerod |

Hammermühle | Roßbach |

Hardt | Rotenhain |

Harschbacherfeld | Rothenbach |

Härtlingen | Salz |

Hattert | Salzburg |

Heimborn | Seck |

Hellenhahn-Schellenberg | Stahlhofen |

Hergenroth | Stein-Neukirch |

Herschbach | Stein-Wingert |

Heuzert | Steinebach |

Hilpischmühle | Steinefrenz |

Hirtscheid | Stockhausen-Illfurth |

Höchstenbach | Stockum-Püschen |

Hof | Stöffel |

Höhn | Streithausen |

Homberg | Talmühle |

Hüblingen | Unnau |

Hundsangen | Wahlrod |

Irmtraut | Waigandshain |

Jeremiasmühle | Waldmühlen |

Kaden | Wallmerod |

Kellershof | Welkenbach |

Kirburg | Weltersburg |

Kölbingen | Weroth |

Krambergsmühle | Westerburg |

Kroppach | Westernohe |

Kuhnhöfen | Westert |

Kundert | Wied |

Langenbach | Willingen |

Langenhahn | Willmenrod |

Lautzenbrücken | Winkelbach |

Liebenscheid | Winnen |

Limbach | Zehnhausen |

Amtsgericht Westerstede | Apen | Rastede |

Bad Zwischenahn | Westerstede |

Edewecht | Wiefelstede |

Amtsgericht Wetter (Ruhr) | Herdecke | Wetter (Ruhr) |

Amtsgericht Wetzlar | Aßlar | Lahnau |

Bischoffen | Leun |

Braunfels | Schöffengrund |

Ehringshausen | Solms |

Hohenahr | Waldsolms |

Hüttenberg | Wetzlar |

Amtsgericht Wiesbaden | Wiesbaden (einschl. Mainz-Amöneburg, Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim) | |

Amtsgericht Wiesloch | Dielheim | Sankt Leon-Rot |

Malsch | Walldorf |

Mühlhausen | Wiesloch |

Amtsgericht Wildeshausen | Beckeln | Harpstedt |

Colnrade | Kirchseelte |

Dötlingen | Prinzhöfte |

Dünsen | Wildeshausen |

Groß Ippener | Winkelsett |

Großenkneten | |

Amtsgericht Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | |

Amtsgericht Winsen (Luhe) | Asendorf | Marxen |

Brackel | Salzhausen |

Drage | Seevetal |

Egestorf | Stelle |

Eyendorf | Tespe |

Garlstorf | Toppenstedt |

Garstedt | Undeloh |

Gödenstorf | Vierhöfen |

Hanstedt | Winsen (Luhe) |

Marschacht | Wulfsen |

Amtsgericht Wipperfürth | Hückeswagen | Radevormwald |

Lindlar | Wipperfürth |

Amtsgericht Wismar | Benz | Krusenhagen |

Bibow | Lübberstorf |

Blowatz | Lübow |

Boiensdorf | Metelsdorf |

Dorf Mecklenburg | Neuburg-Steinhausen |

Glasin | Neukloster, Stadt |

Groß Labenz | Passee |

Groß Stieten | Schimm |

Hagebök | Warin, Stadt |

Hornstorf | Wismar |

Jesendorf | Zurow |

Kirchdorf/Poel | Züsow |

Krassow | |

Amtsgericht Witten | Witten | |

Amtsgericht Wittenberg | Abtsdorf | Mönchenhofe |

Annaburg | Morxdorf |

Arnsdorf | Mühlanger |

Alteritz | Naundorf b. Seyda |

Axien | Neuerstadt |

Bad Schmiedeberg | Nudersdorf |

Bergwitz | Plossig |

Bethau | Premsendorf |

Boßdorf | Prettin |

Bülzig | Pretzsch (Elbe) |

Buschkuhnsdorf | Priesitz |

Dabrun | Purzien |

Dietrichsdorf | Rackith |

Dorna | Rade |

Elster (Elbe) | Radis |

Eutzsch | Rahnsdorf |

Gadegast | Reicho |

Gentha | Rotta |

Globig-Bleddin | Ruhlsdorf |

Gräfenhainichen | Schköna |

Groß Naundorf | Schleesen |

Holzdorf | Schmilkendorf |

Jessen (Elster) | Schnellin |

Jüdenberg | Schützberg |

Kemberg | Selbitz |

Kleinkorga | Seyda |

Klöden | Söllichau |

Kropstädt | Straach |

Labrun | Tornau |

Lebien | Trebitz |

Leetza | Uthausen |

Leipa | Wartenburg |

Linda (Elster) | Wittenberg-Lutherstadt |

Listerferda | Zahna |

Löben | Zemnick |

Mellnitz | Zörnigall |

Meuro | Zschornewitz |

Mochau | |

Möhlau | |

Amtsgericht Wittlich | Altrich | Karl |

Arenrath | Kinderbeuern |

Bausendorf | Kinheim |

Bengel | Klausen |

Bergweiler | Kröv |

Bettenfeld | Landscheid |

Biermühle | Laufeld |

Binsfeld | Manderscheid |

Bruch | Meerfeld |

Buchholz | Melchhof |

Diefenbach | Minderlittgen |

Dierfeld | Musweiler |

Dierscheid | Neidhof |

Dodenburg | Niederöfflingen |

Dreis | Niederscheidweiler |

Eckfeld | Niersbach |

Eisenschmitt | Oberöfflingen |

Engelsberg | Oberscheidweiler |

Esch | Osann-Monzel |

Flußbach | Pantenburg |

Gipperath | Platten |

Gladbach | Plein |

Greimerath | Reil |

Großlittgen | Rivenich |

Hasborn | Salmberg |

Heckenmünster | Salmtal |

Heidweiler | Schladt |

Hetzerath | Schwarzenborn |

Hontheim | Sehlem |

Hupperath | Wallscheid |

Kaisermühle | Willwerscheid |

Kalbergerhof | Wittlich |

Amtsgericht Wittmund | Blomberg | Neuschoo |

Dunum | Ochtersum |

Esens | Schweindorf |

Eversmeer | Spiekeroog |

Friedeburg | Stedesdorf |

Holtgast | Utarp |

Langeoog | Werdum |

Moorweg | Westerholt |

Nenndorf | Wittmund |

Neuharlingersiel | |

Amtsgericht Witzenhausen | Bad Sooden-Allendorf | Neu-Eichenberg |

Großalmerode | Witzenhausen |

Hessisch Lichtenau | |

Amtsgericht Wolfach | Fischerbach | Hornberg |

Gutach (Schwarzwaldbahn) | Mühlenbach |

Haslach im Kinzigtal | Oberwolfach |

Hausach | Steinach |

Hofstetten | Wolfach |

Amtsgericht Wolfenbüttel | Achim | Kissenbrück |

Am Großen Rhode | Kneitlingen |

Barnstorf-Warle | Ohrum |

Börßum | Remlingen |

Cramme | Roklum |

Cremlingen | Schladen |

Dahlum | Schöppenstedt |

Denkte | Semmenstedt |

Dettum | Sickte |

Dorstadt | Uehrde |

Erkerorde | Vahlberg |

Evessen | Veltheim (Ohe) |

Flöthe | Voigtsdahlum |

Gielde | Werlaburgdorf |

Hedeper | Winnigstedt |

Heiningen | Wittmar |

Hornburg | Wolfenbüttel |

Amtsgericht Wolfhagen | Bad Emstal | Naumburg |

Breuna | Wolfhagen |

Habichtswald | Zierenberg |

Amtsgericht Wolfratshausen | Bad Heilbrunn | Jachenau |

Bad Tölz, St | Kochel a. See |

Benediktbeuren | Königsdorf |

Bichl | Lenggries |

Dietramszell | Münsing |

Egling | Reichersbeuern |

Eurasburg | Sachsenkam |

Gaissach | Schlehdorf |

Gerretsried, St | Wackersberg |

Greiling | Wolfratshause, St |

Icking | |

Amtsgericht Wolfsburg | Barwedel | Parsau |

Bergfeld | Rühen |

Bokensdorf | Tappenbeck |

Brome | Tiddische |

Ehra-Lessien | Tülau |

Giebel | Weyhausen |

Jembke | Wolfsburg |

Osloß | |

Amtsgericht Wolgast | Bansin | Mellenthin |

Benz | Mölschow |

Buddenhagen | Neppermin |

Groß Ernsthof | Peenemünde |

Heringsdorf | Pudagla |

Hohendorf | Sauzin |

Karlshagen | Trassenheide |

Koserow | Ückeritz |

Kröslin | Wolgast, Stadt |

Krummin | Zemitz |

Loddin | Zempin |

Lütow | Zinnowitz |

Amtsgericht Worbis | Berlingerode | Jützenbach |

Bernterode (bei Worbis) | Kallmerode |

Beuren | Keffershausen |

Bischofferode | Kirchworbis |

Bockelnhagen | Kleinbartloff |

Böseckendorf | Kreuzebra |

Brehme | Küllstedt |

Breitenbach | Leinefelde |

Breitenworbis | Neuendorf |

Büttstedt | Neustadt |

Buhla | Niederorschel |

Deuna | Silberhausen |

Dingelstädt | Silkerode |

Ecklingerode | Steinrode |

Effelder | Stöckey |

Ferna | Tastungen |

Gernrode | Teistungen |

Gerterode | Vollenborn |

Großbartloff | Wachstedt |

Großbodungen | Wehnde |

Hausen | Weißenborn-Lüderode |

Haynrode | Wintzingerode |

Helmsdorf | Worbis |

Holungen | Zwinge |

Hundeshagen | |

Amtsgericht Worms | Alsheim | Hochborn |

Bechtheim | Hohen-Sülzen |

Bermersheim | Mettenheim |

Dittelsheim-Heßloch | Mölsheim |

Eich | Monsheim |

Flörsheim-Dalsheim | Monzernheim |

Frettenheim | Mörstadt |

Gimbsheim | Offstein |

Gundersheim | Osthofen |

Gundheim | Wachenheim |

Hamm | Westhofen |

Hangen-Weisheim | Worms |

Amtsgericht Würzburg | Aub, St | Leinach |

Altertheim | Margetshöchheim |

Bergtheim | Neubrunn, M |

Bieberehren | Oberpleichfeld |

Bütthard, M | Ochsenfurt, St |

Eibelstadt, St | Prosselsheim |

Eisenheim, M | Randersacker, M |

Eisingen | Reichenberg, M |

Erlabrunn | Remlingen, M |

Estenfeld | Riedenheim |

Frickenhausen a. Main, M | Rimpar, M |

Gaukönigshofen | Röttingen, St |

Gelchsheim, M | Rottendorf |

Gerbrunn | Sommerhausen, M |

Geroldshausen | Sonderhofen |

Giebelstadt | Tauberrettersheim |

Greußenheim | Theilheim |

Güntersleben | Thüngersheim |

Hausen b. Würzburg | Üttingen |

Helmstadt, M | Unterpleichfeld |

Hettstadt | Veitshöchheim |

Höchberg, M | Waldbrunn |

Holzkirchen | Waldbüttelbrunn |

Kirchheim | Winterhausen, M |

Kist | Würzburg |

Kleinrinderfeld | Zell a. Main, M |

Kürnach | |

Amtsgericht Wunsiedel | Bad Alexandersbad | Schirnding, M |

Arzberg, St | Schönwald, St |

Höchtädt/Fichtelgebirge | Selb, GKST |

Hohenberg a. d. Eger, St | Thiersheim, M |

Kirchenlamitz, St | Thierstein, M |

Marktleuthen, St | Tröstau |

Marktredwitz, GKST | Weißenstadt, St |

Nagel | Wunsiedel, St |

Röslau | |

Amtsgericht Wuppertal | Wuppertal | |

Amtsgericht Zehdenick | Altthymen | Liebenwalde |

Badingen | Löwenberger Land |

Barsdorf | Marienthal |

Bergsdorf | Mildenberg |

Blumenow | Neuholland |

Bredereiche | D-16775 Ribbeck |

Burgwall | Rönnebeck |

D-16775 Dannenwalde | Schönermark |

Fürstenberg/Havel | D-16775 Schulzendorf |

Gransee | Sonnenberg |

Großwoltersdorf | Steinförde |

Hammer | D-16775Tornow |

Himmelpfort | D-16792 Vogelsang |

Kappe | Wesendorf |

Klein-Mutz | Zabelsdorf |

Kreuzbruch | Zehdenick |

Krewelin | D-16798 Zootzen |

Kurtschlag | |

D-16559 Liebenthal | |

Amtsgericht Zeitz | Bergisdorf | Lossa |

Bornitz | Luckenau |

Breitenbach | Meineweh |

Deuben | Nonnewitz |

Döbris | Osterfeld |

Döschwitz | Profen |

Draschwitz | Rehmsdorf |

Droßdorf | Reuden |

Droyßig | Schellbach |

Geußnitz | Spora |

Göbitz | Theißen |

Goldschau | Tröglitz |

Grana | Unterkaka |

Hoynsburg | Waldau |

Heuckewalde | Weickelsdorf |

Kayna | Weißenborn |

Kleinhelmsdorf | Wetterzeube |

Könderitz | Wittgendorf |

Kretzschau | Würchwitz |

Langendorf | Zeitz |

Amtsgericht Zerbst | Bias | Luso |

Bornum | Möllensdorf |

Brambach | Moritz |

Brandhorst | Mühlstedt |

Bräsen | Nedlitz |

Buko | Nutha |

Cobbelsdorf | Oranienbaum |

Coswig (Anhalt) | Polenzko |

Deetz | Prödel |

Dobritz | Pulspforde |

Dornburg | Rehsen |

Düben | Reuden |

Gehrden | Riesigk |

Gödnitz | Rodleben |

Gohrau | Rosian |

Griebo | Roßlau (Elbe) |

Griesen | Schweinitz |

Grimme | Senst |

Güterglück | Serno |

Hobeck | Stackelitz |

Hohenlepte | Steutz |

Horstdorf | Straguth |

Hundeluft | Streetz |

Jävenitz | Thießen |

Jütrichau | Vockerode |

Kakau | Walternienburg |

Klieken | Wörlitz |

Köselitz | Zerbst |

Ladeburg | Zernitz |

Leitzkau | Zieko |

Leps | |

Lindau | |

Loburg | |

Lübs | |

Amtsgericht Zeven | Breddorf | Lengenbostel |

Bülstedt | Sittensen |

Elsdorf | Tarmstedt |

Groß Meckelsen | Tiste |

Gyhum | Vierden |

Hamersen | Vorwerk |

Heeslingen | Westertimke |

Hepstedt | Wilstedt |

Kalbe | Wohnste |

Kirchtimke | Zeven |

Klein Meckelsen | |

Amtsgericht Zittau | Bertsdorf-Hörnitz | Oderwitz |

Dittelsdorf | Olbersdorf |

Großschönau | Ostritz |

Hainewalde | Oybin |

Hirschfelde | Schlegel |

Jonsdorf | Seifhennersdorf |

Leutersdorf | Walterdorf |

Mittelherwigsdorf | Zittau |

Amtsgericht Zossen | D-14974 Ahrensdorf | Kummersdorf-Alexanderdorf |

Baruth/Mark | Ludwigsfelde |

Blankenfelde | Mahlow |

Dahlewitz | Mellensee |

D-15831 Diedersdorf | Nächst Neuendorf |

Dornswalde | Nunsdorf |

Gadsdorf | Paplitz |

Glienick | Petkus |

Großbeeren | Rangsdorf |

Groß Kienitz | Rehagen |

Groß Machnow | Saalow |

Groß Schulzendorf | Schöbendorf |

Jühnsdorf | Schöneiche |

Kallinchen | Sperenberg |

Klasdorf | Wünsdorf |

Klausdorf | Zossen |

Kummersdorf-Gut | |

Amtsgericht Zweibrücken | Althornbach | Kleinsteinhausen |

Battweiler | Kneispermühle |

Bechhofen | Knopp-Labach |

Biedershausen | Knoppermühle |

Bödingerhof | Konradsmühle |

Buchholzbergerhof | Krähenberg |

Contwig | Mauschbach |

Dellfeld | Pirmannsteinerhof |

Dietrichingen | Riedelberg |

Einöderwiesenhof | Riedelberg-Tal |

Erlenmühle | Rosenkopf |

Etzenbachermühle | Saalstadt |

Faustermühle | Schauerberg |

Großbundenbach | Schmitshausen |

Großsteinhausen | Seitershof |

Hellborner Hof | Stausteinerhof |

Herschberg | Stockbornerhof |

Hettenhausen | Wallhalben |

Hirschhof | Walshausen |

Hitscherhof | Weselberg |

Hornbach | Wiesbach |

Hübelhof | Winterbach |

Käshofen | Würschhauserhof |

Kirschbacherhof | Würschhausermühle |

Kirschbachermühle | Ziegelhütte |

Kleinbundenbach | Zweibrücken |

Amtsgericht Zwickau | Crimmitschau | Langenweißbach |

Crinitzberg | Langenweißbach |

Dennheritz | Lichtentanne |

Fraureuth | Mülsen |

Hartenstein | Neukirchen/Pleiße |

Hartmannsdorf b. Kirchberg | Reinsdorf |

Hirschfeld | Werdau |

Kirchberg | Wildenfels |

Langenbernsdorf | Wilkau-Haßlau |

II. B

ES | Localidades en orden alfabético: columna 1: Código postal; columna 2: Localidad; columna 3: Competencia. |

DA | Retskredse i alfabetisk rækkefølge: spalte 1: postnummer; spalte 2: retskreds; spalte 3: kompetent byret. |

DE | Orte in alphabetischer Reihenfolge: Spalte 1: Postleitzahl; Spalte 2: Ort; Spalte 3: Zuständiges Amtsgericht. |

EL | Αλφαβητική κατάταξη των περιοχών: στήλη 1 = ταχυδρομικός τομέας· στήλη 2 = περιοχή· στήλη 3 = αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο. |

EN | Localities in alphabetical order: Column 1: post code; Column 2: locality; Column 3: district court [Amtsgericht] with jurisdiction. |

FR | Localités par ordre alphabétique: colonne 1: code postal; colonne 2: localité; colonne 3: Amtsgericht compétent. |

IT | Località in ordine alfabetico: colonna 1: Codice postale; colonna 2: Località; colonna 3: Pretura di competenza. |

NL | Lokaliteiten in alfabetische volgorde: kolom 1: postnummer; kolom 2: lokaliteit; kolom 3: bevoegd gerecht. |

PT | Classificação por ordem alfabética das localidades: coluna 1: código postal; coluna 2: localidade; coluna 3: Amtsgericht (tribunal de primeira instância) competente. |

FI | Paikkakunnat aakkosjärjestyksessä: 1 sarake: postinumero; 2 sarake: paikkakunnan nimi; 3 sarake: toimivaltainen tuomioistuin. |

SV | Orterna i alfabetisk ordning: kolumn 1: postnummer, kolumn 2: ortens namn, kolumn 3: behörig distriktsdomstol (Amtsgericht). |

1 | 2 | 3 |

54298 | AACH | Amtsgericht TRIER |

78267 | AACH | Amtsgericht SINGEN |

52062 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52064 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52066 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52068 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52070 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52072 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52074 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52076 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52078 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

52080 | AACHEN | Amtsgericht AACHEN |

73430 | AALEN | Amtsgericht AALEN |

73431 | AALEN | Amtsgericht AALEN |

73432 | AALEN | Amtsgericht AALEN |

73433 | AALEN | Amtsgericht AALEN |

73434 | AALEN | Amtsgericht AALEN |

65326 | AARBERGEN | Amtsgericht BAD SCHWALBACH |

34497 | AARMÜHLE | Amtsgericht KORBACH |

25560 | AASBÜTTEL | Amtsgericht ITZEHOE |

29416 | ABBAU ADER | Amtsgericht SALZWEDEL |

29413 | ABBENDORF | Amtsgericht SALZWEDEL |

38871 | ABBENRODE | Amtsgericht WERNIGERODE |

06543 | ABBERODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

91183 | ABENBERG | Amtsgericht SCHWABACH |

01623 | ABEND | Amtsgericht MEISSEN |

93326 | ABENSBERG | Amtsgericht KELHEIM |

55767 | ABENTHEUER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

08485 | ABHORN | Amtsgericht AUERBACH |

04769 | ABLASS | Amtsgericht OSCHATZ |

94036 | ABRAHAM | Amtsgericht PASSAU |

91720 | ABSBERG | Amtsgericht WEISSENBURG |

74232 | ABSTATT | Amtsgericht HEILBRONN |

06628 | ABTLÖBNITZ | Amtsgericht NAUMBURG |

99713 | ABTSBESSINGEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

06888 | ABTSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

73453 | ABTSGMÜND | Amtsgericht AALEN |

69518 | ABTSTEINACH | Amtsgericht FÜRTH |

97355 | ABTSWIND | Amtsgericht KITZINGEN |

55568 | ABTWEILER | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

88147 | ACHBERG | Amtsgericht WANGEN |

99310 | ACHELSTÄDT | Amtsgericht ARNSTADT |

83552 | ACHEN | Amtsgericht ROSENHEIM |

77855 | ACHERN | Amtsgericht ACHERN |

28832 | ACHIM | Amtsgericht ACHIM |

38312 | ACHIM | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

94250 | ACHSLACH | Amtsgericht VIECHTACH |

88480 | ACHSTETTEN | Amtsgericht BIBERACH |

56729 | ACHT | Amtsgericht MAYEN |

55767 | ACHTELSBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

56299 | ACHTERSPANNERHOF | Amtsgericht MAYEN |

24239 | ACHTERWEHR | Amtsgericht KIEL |

25917 | ACHTRUP | Amtsgericht NIEBÜLL |

39343 | ACKENDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

17237 | ADAMSDORF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17091 | ADAMSHOF | Amtsgericht DEMMIN |

17213 | ADAMSHOFFNUNG | Amtsgericht WAREN |

25842 | ADDEBÜLL | Amtsgericht HUSUM |

73099 | ADELBERG | Amtsgericht GÖPPINGEN |

37139 | ADELEBSEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

98646 | ADELHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

29352 | ADELHEIDSDORF | Amtsgericht CELLE |

73486 | ADELMANNSFELDEN | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

09127 | ADELSBERG | Amtsgericht CHEMNITZ |

37339 | ADELSBORN | Amtsgericht WORBIS |

85111 | ADELSCHLAG | Amtsgericht INGOLSTADT |

01561 | ADELSDORF | Amtsgericht RIESA |

91325 | ADELSDORF | Amtsgericht ERLANGEN |

74740 | ADELSHEIM | Amtsgericht ADELSHEIM |

82276 | ADELSHOFEN | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

91587 | ADELSHOFEN | Amtsgericht ANSBACH |

86477 | ADELSRIED | Amtsgericht AUGSBURG |

04886 | ADELWITZ | Amtsgericht TORGAU |

86559 | ADELZHAUSEN | Amtsgericht AICHACH |

53518 | ADENAU | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

67742 | ADENBACH | Amtsgericht KUSEL |

38528 | ADENBÜTTEL | Amtsgericht GIFHORN |

21365 | ADENDORF | Amtsgericht LÜNEBURG |

31079 | ADENSTEDT | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

06408 | ADERSTEDT | Amtsgericht BERNBURG |

38838 | ADERSTEDT | Amtsgericht HALBERSTADT |

73479 | ADLERSTEIGE | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

83364 | ADLIGSTADT | Amtsgericht LAUFEN |

84166 | ADLKOFEN | Amtsgericht LANDSHUT |

18211 | ADMANNSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

08626 | ADORF | Amtsgericht PLAUEN |

09221 | ADORF/ERZGEB. | Amtsgericht STOLLBERG |

25572 | AEBTISSINWISCH | Amtsgericht ITZEHOE |

31855 | AERZEN | Amtsgericht HAMELN |

08294 | AFFALTER | Amtsgericht AUE |

71563 | AFFALTERBACH | Amtsgericht MARBACH |

24392 | AFFEGÜNT | Amtsgericht KAPPELN |

86444 | AFFING | Amtsgericht AICHACH |

27257 | AFFINGHAUSEN | Amtsgericht SULINGEN |

54689 | AFFLER | Amtsgericht BITBURG |

56355 | AFTHOLDERBACH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

07554 | AGA | Amtsgericht GERA |

21684 | AGATHENBURG | Amtsgericht BUXTEHUDE |

25560 | AGETHORST | Amtsgericht ITZEHOE |

74858 | AGLASTERHAUSEN | Amtsgericht MOSBACH |

06536 | AGNESDORF | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

84168 | AHAM | Amtsgericht LANDSHUT |

48683 | AHAUS | Amtsgericht AHAUS |

27367 | AHAUSEN | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

17375 | AHLBECK | Amtsgericht ANKLAM |

29693 | AHLDEN | Amtsgericht WALSRODE |

24811 | AHLEFELD | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

59227 | AHLEN | Amtsgericht AHLEN |

59229 | AHLEN | Amtsgericht AHLEN |

21702 | AHLERSTEDT | Amtsgericht BUXTEHUDE |

06313 | AHLSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

98553 | AHLSTÄDT | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

38489 | AHLUM | Amtsgericht KLÖTZE |

34292 | AHNATAL | Amtsgericht KASSEL |

24996 | AHNEBY | Amtsgericht KAPPELN |

29353 | AHNSBECK | Amtsgericht CELLE |

31708 | AHNSEN | Amtsgericht BÜCKEBURG |

94345 | AHOLFING | Amtsgericht STRAUBING |

94527 | AHOLMING | Amtsgericht DEGGENDORF |

74744 | AHORN | Amtsgericht TAUBERBISCHOFSHEIM |

96482 | AHORN | Amtsgericht COBURG |

95491 | AHORNTAL | Amtsgericht BAYREUTH |

83739 | AHRAIN | Amtsgericht MIESBACH |

53506 | AHRBRÜCK | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

17255 | AHRENSBERG | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

23623 | AHRENSBÖK | Amtsgericht EUTIN |

22926 | AHRENSBURG | Amtsgericht AHRENSBURG |

14974 | AHRENSDORF | Amtsgericht ZOSSEN |

15864 | AHRENSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

16356 | AHRENSFELDE | Amtsgericht BERNAU |

18292 | AHRENSHAGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

18320 | AHRENSHAGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

25853 | AHRENSHÖFT | Amtsgericht HUSUM |

24787 | AHRENSTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

25885 | AHRENVIÖL | Amtsgericht HUSUM |

25885 | AHRENVIÖLFELD | Amtsgericht HUSUM |

94529 | AICHA | Amtsgericht PASSAU |

86551 | AICHACH | Amtsgericht AICHACH |

83565 | AICHAT | Amtsgericht EBERSBERG |

83329 | AICHBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

73101 | AICHELBERG | Amtsgericht GÖPPINGEN |

86479 | AICHEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

78733 | AICHHALDEN | Amtsgericht OBERNDORF |

88317 | AICHSTETTEN | Amtsgericht LEUTKIRCH |

72631 | AICHTAL | Amtsgericht NÜRTINGEN |

73773 | AICHWALD | Amtsgericht ESSLINGEN |

83329 | AICHWIES | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

94501 | AIDENBACH | Amtsgericht VILSHOFEN |

97491 | AIDHAUSEN | Amtsgericht HASSFURT |

71134 | AIDLINGEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

84089 | AIGLSBACH | Amtsgericht KELHEIM |

56459 | AILERTCHEN | Amtsgericht WESTERBURG |

86447 | AINDLING | Amtsgericht AICHACH |

83404 | AINRING | Amtsgericht LAUFEN |

89344 | AISLINGEN | Amtsgericht DILLINGEN |

94330 | AITERHOFEN | Amtsgericht STRAUBING |

79677 | AITERN | Amtsgericht SCHÖNAU |

84137 | AITERÖD | Amtsgericht LANDSHUT |

88319 | AITRACH | Amtsgericht LEUTKIRCH |

87648 | AITRANG | Amtsgericht KAUFBEUREN |

09326 | AITZENDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

06385 | AKEN | Amtsgericht KÖTHEN |

99100 | ALACH | Amtsgericht ERFURT |

83544 | ALBACHING | Amtsgericht ROSENHEIM |

79774 | ALBBRUCK | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

08321 | ALBERNAU | Amtsgericht AUE |

93449 | ALBERNHOF | Amtsgericht CHAM |

04420 | ALBERSDORF | Amtsgericht BORNA |

07646 | ALBERSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

07980 | ALBERSDORF | Amtsgericht GREIZ |

25767 | ALBERSDORF | Amtsgericht MELDORF |

73095 | ALBERSHAUSEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

06268 | ALBERSRODA | Amtsgericht QUERFURT |

06279 | ALBERSTEDT | Amtsgericht QUERFURT |

76857 | ALBERSWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

57614 | ALBERTHOFEN | Amtsgericht NEUWIED |

19260 | ALBERTINENHOF | Amtsgericht HAGENOW |

01623 | ALBERTITZ | Amtsgericht MEISSEN |

97320 | ALBERTSHOFEN | Amtsgericht KITZINGEN |

66871 | ALBESSEN | Amtsgericht KUSEL |

55234 | ALBIG | Amtsgericht ALZEY |

98663 | ALBINGSHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

17391 | ALBINSHOF | Amtsgericht ANKLAM |

67308 | ALBISHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

98529 | ALBRECHTS | Amtsgericht SUHL |

04683 | ALBRECHTSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

17268 | ALBRECHTSTHAL | Amtsgericht PRENZLAU |

23909 | ALBSFELDE | Amtsgericht RATZEBURG |

72458 | ALBSTADT | Amtsgericht ALBSTADT |

72459 | ALBSTADT | Amtsgericht ALBSTADT |

72461 | ALBSTADT | Amtsgericht ALBSTADT |

52457 | ALDENHOVEN | Amtsgericht JÜLICH |

94501 | ALDERSBACH | Amtsgericht PASSAU |

78554 | ALDINGEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

86733 | ALERHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

91793 | ALESHEIM | Amtsgericht WEISSENBURG |

86480 | ALETSHAUSEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

56859 | ALF | Amtsgericht COCHEM |

73553 | ALFDORF | Amtsgericht SCHORNDORF |

31061 | ALFELD | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

91236 | ALFELD | Amtsgericht HERSBRUCK |

49594 | ALFHAUSEN | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

56828 | ALFLEN | Amtsgericht COCHEM |

27432 | ALFSTEDT | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

53347 | ALFTER | Amtsgericht BONN |

39638 | ALGENSTEDT | Amtsgericht GARDELEGEN |

31191 | ALGERMISSEN | Amtsgericht HILDESHEIM |

86926 | ALGERTSHAUSEN | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

38551 | ALGESBÜTTEL | Amtsgericht GIFHORN |

73453 | ALGISHOFEN | Amtsgericht AALEN |

36211 | ALHEIM | Amtsgericht ROTENBURG A. D. FULDA |

39398 | ALIKENDORF | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

56332 | ALKEN | Amtsgericht KOBLENZ |

99310 | ALKERSLEBEN | Amtsgericht ARNSTADT |

25938 | ALKERSUM | Amtsgericht NIEBÜLL |

55758 | ALLENBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

07426 | ALLENDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

35108 | ALLENDORF | Amtsgericht FRANKENBERG (EDER) |

35469 | ALLENDORF | Amtsgericht GIESSEN |

56370 | ALLENDORF | Amtsgericht DIEZ |

55595 | ALLENFELD | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

78476 | ALLENSBACH | Amtsgericht KONSTANZ |

39343 | ALLERINGERSLEBEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

90584 | ALLERSBERG | Amtsgericht SCHWABACH |

98701 | ALLERSDORF | Amtsgericht ILMENAU |

85391 | ALLERSHAUSEN | Amtsgericht FREISING |

18337 | ALLERSTORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

88422 | ALLESHAUSEN | Amtsgericht RIEDLINGEN |

82239 | ALLING | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

86695 | ALLMANNSHOFEN | Amtsgericht AUGSBURG |

88348 | ALLMANNSWEILER | Amtsgericht RIEDLINGEN |

89604 | ALLMENDINGEN | Amtsgericht EHINGEN |

99713 | ALLMENHAUSEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

71573 | ALLMERSBACH | Amtsgericht BACKNANG |

01983 | ALLMOSEN | Amtsgericht SENFTENBERG |

06507 | ALLRODE | Amtsgericht WERNIGERODE |

06542 | ALLSTEDT | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

98711 | ALLZUNAH | Amtsgericht ILMENAU |

25821 | ALMDORF | Amtsgericht HUSUM |

57610 | ALMERSBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

93449 | ALMOSMÜHLE | Amtsgericht CHAM |

38889 | ALMSFELD — HARZTOURIST | Amtsgericht WERNIGERODE |

31079 | ALMSTEDT | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

46519 | ALPEN | Amtsgericht RHEINBERG |

57642 | ALPENROD | Amtsgericht WESTERBURG |

99195 | ALPERSTEDT | Amtsgericht SÖMMERDA |

72275 | ALPIRSBACH | Amtsgericht FREUDENSTADT |

53547 | ALSAU | Amtsgericht NEUWIED |

56237 | ALSBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

64665 | ALSBACH — HÄHNLEIN | Amtsgericht DARMSTADT |

52477 | ALSDORF | Amtsgericht AACHEN |

54668 | ALSDORF | Amtsgericht BITBURG |

57518 | ALSDORF | Amtsgericht BETZDORF |

17268 | ALSENHOF | Amtsgericht PRENZLAU |

67821 | ALSENZ | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

36304 | ALSFELD | Amtsgericht ALSFELD |

67577 | ALSHEIM | Amtsgericht WORMS |

06425 | ALSLEBEN | Amtsgericht BERNBURG |

18146 | ALT BARTELSDORF | Amtsgericht ROSTOCK |

14822 | ALT BORK | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

18233 | ALT BUKOW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

02708 | ALT — CUNNEWITZ | Amtsgericht LÖBAU |

01920 | ALTE ZIEGELSCHEUNE | Amtsgericht KAMENZ |

17192 | ALT FALKENHAGEN | Amtsgericht WAREN |

17248 | ALT GAARZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

15526 | ALT GOLM | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

17121 | ALT JARGENOW | Amtsgericht DEMMIN |

18299 | ALT KÄTWIN | Amtsgericht GÜSTROW |

18279 | ALT KRASSOW | Amtsgericht GÜSTROW |

19288 | ALT KRENZLIN | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

16921 | ALT KRÜSSOW | Amtsgericht PERLEBERG |

01462 | ALT — LEUTERITZ | Amtsgericht DRESDEN |

15518 | ALT MADLITZ | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

15306 | ALT MAHLISCH | Amtsgericht FRANKFURT (ODER) |

19069 | ALT METELN | Amtsgericht SCHWERIN |

06420 | ALT MÖDEWITZ | Amtsgericht BERNBURG |

23881 | ALT MÖLLN | Amtsgericht MÖLLN |

17498 | ALT NEGENTIN | Amtsgericht GREIFSWALD |

17179 | ALT PANNEKOW | Amtsgericht GÜSTROW |

17498 | ALT PANSOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

17129 | ALT PLESTLIN | Amtsgericht DEMMIN |

18586 | ALT REDDEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

17217 | ALT REHSE | Amtsgericht WAREN |

17429 | ALT SALLENTHIN | Amtsgericht WOLGAST |

18292 | ALT SAMMIT | Amtsgericht GÜSTROW |

18528 | ALT SASSITZ | Amtsgericht BERGEN |

15910 | ALT — SCHADOW | Amtsgericht LÜBBEN |

17192 | ALT SCHÖNAU | Amtsgericht WAREN |

17214 | ALT SCHWERIN | Amtsgericht WAREN |

18469 | ALT SEEHAGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

18528 | ALT SÜLLITZ | Amtsgericht BERGEN |

17129 | ALT TELLIN | Amtsgericht DEMMIN |

17392 | ALT TETERIN | Amtsgericht ANKLAM |

15328 | ALT TUCHEBAND | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

17498 | ALT UNGNADE | Amtsgericht GREIFSWALD |

15913 | ALT ZAUCHE | Amtsgericht LÜBBEN |

15326 | ALT ZESCHDORF | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

17166 | ALT — SÜHRKOW | Amtsgericht TETEROW |

73776 | ALTBACH | Amtsgericht ESSLINGEN |

17159 | ALTBAUHOF | Amtsgericht MALCHIN |

39307 | ALTBELLIN | Amtsgericht GENTHIN |

02748 | ALTBERNSDORF A. D. EIGEN | Amtsgericht LÖBAU |

76726 | ALTBRAND | Amtsgericht GERMERSHEIM |

39387 | ALTBRANDSLEBEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

39307 | ALTBUCHHOLZ | Amtsgericht GENTHIN |

03229 | ALTDÖBERN | Amtsgericht SENFTENBERG |

67482 | ALTDORF | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

71155 | ALTDORF | Amtsgericht BÖBLINGEN |

72655 | ALTDORF | Amtsgericht NÜRTINGEN |

84032 | ALTDORF | Amtsgericht LANDSHUT |

90518 | ALTDORF | Amtsgericht HERSBRUCK |

99444 | ALTDÖRNFELD | Amtsgericht WEIMAR |

39264 | ALTE SORGE | Amtsgericht ZERBST |

18573 | ALTEFÄHR | Amtsgericht BERGEN |

93087 | ALTEGLOFSHEIM | Amtsgericht REGENSBURG |

58762 | ALTENA | Amtsgericht ALTENA |

53505 | ALTENAHR | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

04931 | ALTENAU | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

38707 | ALTENAU | Amtsgericht CLAUSTHAL — ZELLERFELD |

04828 | ALTENBACH | Amtsgericht GRIMMA |

55585 | ALTENBAMBERG | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

33184 | ALTENBEKEN | Amtsgericht PADERBORN |

01773 | ALTENBERG | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07768 | ALTENBERGA | Amtsgericht STADTRODA |

48341 | ALTENBERGE | Amtsgericht STEINFURT |

99887 | ALTENBERGEN | Amtsgericht GOTHA |

07338 | ALTENBEUTHEN | Amtsgericht SAALFELD |

38889 | ALTENBRAK | Amtsgericht WERNIGERODE |

97901 | ALTENBUCH | Amtsgericht OBERNBURG |

04600 | ALTENBURG | Amtsgericht ALTENBURG |

98553 | ALTENDAMBACH | Amtsgericht SUHL |

65624 | ALTENDIEZ | Amtsgericht DIEZ |

01855 | ALTENDORF | Amtsgericht PIRNA |

04603 | ALTENDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

07768 | ALTENDORF | Amtsgericht JENA |

92540 | ALTENDORF | Amtsgericht NABBURG |

96146 | ALTENDORF | Amtsgericht BAMBERG |

98701 | ALTENFELD | Amtsgericht ILMENAU |

07356 | ALTENGESEES | Amtsgericht LOBENSTEIN |

66885 | ALTENGLAN | Amtsgericht KUSEL |

07778 | ALTENGÖNNA | Amtsgericht JENA |

99991 | ALTENGOTTERN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

39291 | ALTENGRABOW | Amtsgericht BURG |

04643 | ALTENGROITZSCH | Amtsgericht BORNA |

17091 | ALTENHAGEN | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

18236 | ALTENHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18276 | ALTENHAGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

18469 | ALTENHAGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

18510 | ALTENHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

04687 | ALTENHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

09669 | ALTENHAIN | Amtsgericht HAINICHEN |

39343 | ALTENHAUSEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

04703 | ALTENHOF | Amtsgericht DÖBELN |

16244 | ALTENHOF | Amtsgericht EBERSWALDE |

17209 | ALTENHOF | Amtsgericht RÖBEL |

24340 | ALTENHOF | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

54636 | ALTENHOF | Amtsgericht BITBURG |

54655 | ALTENHOF | Amtsgericht BITBURG |

67677 | ALTENHOF | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

24161 | ALTENHOLZ | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

18556 | ALTENKIRCHEN (Westerwald) | Amtsgericht BERGEN |

57610 | ALTENKIRCHEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

66903 | ALTENKIRCHEN | Amtsgericht LANDSTUHL |

39307 | ALTENKLITSCHE | Amtsgericht GENTHIN |

23730 | ALTENKREMPE | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

96264 | ALTENKUNSTADT | Amtsgericht LICHTENFELS |

19395 | ALTENLINDEN | Amtsgericht PARCHIM |

83352 | ALTENMARKT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

29575 | ALTENMEDINGEN | Amtsgericht UELZEN |

25335 | ALTENMOOR | Amtsgericht ITZEHOE |

86450 | ALTENMÜNSTER | Amtsgericht AUGSBURG |

18445 | ALTENPLEEN | Amtsgericht STRALSUND |

72657 | ALTENRIET | Amtsgericht NÜRTINGEN |

06642 | ALTENRODA | Amtsgericht NEBRA |

08541 | ALTENSALZ | Amtsgericht AUERBACH |

29416 | ALTENSALZWEDEL | Amtsgericht SALZWEDEL |

18586 | ALTENSIEN | Amtsgericht BERGEN |

63674 | ALTENSTADT | Amtsgericht BÜDINGEN |

86972 | ALTENSTADT | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

89281 | ALTENSTADT | Amtsgericht ILLERTISSEN |

92665 | ALTENSTADT | Amtsgericht WEIDEN |

72213 | ALTENSTEIG | Amtsgericht NAGOLD |

93177 | ALTENTHANN | Amtsgericht REGENSBURG |

17087 | ALTENTREPTOW | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

39171 | ALTENWEDDINGEN | Amtsgericht WANZLEBEN |

39596 | ALTENZAUN | Amtsgericht OSTERBURG |

56288 | ALTERKÜLZ | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

06543 | ALTERODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

98587 | ALTERSBACH | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

99947 | ALTERSTEDT | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

97237 | ALTERTHEIM | Amtsgericht WÜRZBURG |

56130 | ALTES FORSTHAUS | Amtsgericht LAHNSTEIN |

01462 | ALTFRANKEN | Amtsgericht DRESDEN |

84169 | ALTFRAUNHOFEN | Amtsgericht LANDSHUT |

09326 | ALTGERINGSWALDE | Amtsgericht HAINICHEN |

07980 | ALTGERNSDORF | Amtsgericht GREIZ |

16259 | ALTGLIETZEN | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

82278 | ALTHEGNENBERG | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

88499 | ALTHEIM | Amtsgericht RIEDLINGEN |

89174 | ALTHEIM | Amtsgericht ULM |

89605 | ALTHEIM | Amtsgericht EHINGEN |

91788 | ALTHEIMERSBERG | Amtsgericht WEISSENBURG |

04451 | ALTHEN | Amtsgericht LEIPZIG |

75382 | ALTHENGSTETT | Amtsgericht CALW |

01594 | ALTHIRSCHSTEIN | Amtsgericht RIESA |

18209 | ALTHOF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

66484 | ALTHORNBACH | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

71566 | ALTHÜTTE | Amtsgericht BACKNANG |

16247 | ALTHÜTTENDORF | Amtsgericht EBERSWALDE |

06800 | ALTJESSNITZ | Amtsgericht BITTERFELD |

17179 | ALTKALEN | Amtsgericht TETEROW |

18581 | ALTKAMP | Amtsgericht BERGEN |

04626 | ALTKIRCHEN | Amtsgericht ALTENBURG |

15345 | ALTLANDSBERG | Amtsgericht STRAUSBERG |

56858 | ALTLAY | Amtsgericht COCHEM |

67317 | ALTLEININGEN | Amtsgericht GRÜNSTADT |

01561 | ALTLEIS | Amtsgericht RIESA |

04703 | ALTLEISNIG | Amtsgericht DÖBELN |

02956 | ALTLIEBEL | Amtsgericht WEISSWASSER |

01920 | ALTLINDENAU | Amtsgericht KAMENZ |

01623 | ALTLOMMATZSCH | Amtsgericht MEISSEN |

68804 | ALTLUSSHEIM | Amtsgericht SCHWETZINGEN |

54492 | ALTMACHERN | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

08233 | ALTMANNSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

08606 | ALTMANNSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

93336 | ALTMANNSTEIN | Amtsgericht INGOLSTADT |

39624 | ALTMERSLEBEN | Amtsgericht GARDELEGEN |

09648 | ALTMITTWEIDA | Amtsgericht HAINICHEN |

04655 | ALTMÖRBITZ | Amtsgericht BORNA |

85250 | ALTOMÜNSTER | Amtsgericht DACHAU |

19294 | ALTONA | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

84503 | ALTÖTTING | Amtsgericht ALTÖTTING |

04617 | ALTPODERSCHAU | Amtsgericht ALTENBURG |

04420 | ALTRANSTÄDT | Amtsgericht BORNA |

16259 | ALTREETZ | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

07407 | ALTREMDA | Amtsgericht RUDOLSTADT |

54518 | ALTRICH | Amtsgericht WITTLICH |

67122 | ALTRIP | Amtsgericht LUDWIGSHAFEN AM RHEIN |

08115 | ALTROTTMANNSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

01623 | ALTSATTEL | Amtsgericht MEISSEN |

54636 | ALTSCHEID | Amtsgericht BITBURG |

88361 | ALTSHAUSEN | Amtsgericht RAVENSBURG |

56858 | ALTSTRIMMIG | Amtsgericht COCHEM |

16798 | ALTTHYMEN | Amtsgericht ZEHDENICK |

87452 | ALTUSRIED | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

17375 | ALTWARP | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

55469 | ALTWEIDELBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

06268 | ALTWEIDENBACH | Amtsgericht QUERFURT |

17379 | ALTWIGSHAGEN | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

24214 | ALTWITTENBEK | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

25486 | ALVESLOHE | Amtsgericht NORDERSTEDT |

63755 | ALZENAU | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

55232 | ALZEY | Amtsgericht ALZEY |

09306 | ALTZSCHILLEN | Amtsgericht HAINICHEN |

09569 | AM BAHNHOF FRANKENSTEIN | Amtsgericht FREIBERG |

02689 | AM HOHBERG | Amtsgericht BAUTZEN |

82493 | AM QUICKEN | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

34497 | AM RAINBERGE | Amtsgericht KORBACH |

61200 | AM RÖMERHOF | Amtsgericht FRIEDBERG (HESSEN) |

61200 | AM RÖMERSCHACHT | Amtsgericht FRIEDBERG (HESSEN) |

65385 | AM RÜDESHEIMER HAFEN | Amtsgericht RÜDESHEIM AM RHEIN |

34127 | AM SANDKOPF | Amtsgericht KASSEL |

66849 | AM SANDWEIHER | Amtsgericht LANDSTUHL |

76889 | AM SPRINGBERG | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

17166 | AMALIENHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

17168 | AMALIENHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

86854 | AMBERG | Amtsgericht MEMMINGEN |

92224 | AMBERG | Amtsgericht AMBERG |

21385 | AMELINGHAUSEN | Amtsgericht LÜNEBURG |

83123 | AMERANG | Amtsgericht ROSENHEIM |

86735 | AMERDINGEN | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

09322 | AMERIKA | Amtsgericht HAINICHEN |

39439 | AMESDORF | Amtsgericht STASSFURT |

54675 | AMMELDINGEN A. D. OUR | Amtsgericht BITBURG |

54673 | AMMELDINGEN B. NEUERBURG | Amtsgericht BITBURG |

04886 | AMMELGOSSWITZ | Amtsgericht TORGAU |

01762 | AMMELSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

04683 | AMMELSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

07407 | AMMELSTÄDT | Amtsgericht RUDOLSTADT |

31195 | AMMENHAUSEN | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

39326 | AMMENSLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

72119 | AMMERBUCH | Amtsgericht TÜBINGEN |

99974 | AMMERN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

90614 | AMMERNDORF | Amtsgericht FÜRTH |

22949 | AMMERSBEK | Amtsgericht AHRENSBURG |

92260 | AMMERTHAL | Amtsgericht AMBERG |

35287 | AMÖNEBURG | Amtsgericht KIRCHHAIN |

63916 | AMORBACH | Amtsgericht OBERNBURG |

84539 | AMPFING | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

39387 | AMPFURTH | Amtsgericht WANZLEBEN |

06317 | AMSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

83329 | AMSELGRABEN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

73340 | AMSTETTEN | Amtsgericht ULM |

99759 | AMT LOHRA | Amtsgericht NORDHAUSEN |

19273 | AMT NEUHAUS | Amtsgericht LÜNEBURG |

09439 | AMTSBERG | Amtsgericht MARIENBERG |

07607 | AMTSSCHREIBERMÜHLE | Amtsgericht STADTRODA |

88279 | AMTZELL | Amtsgericht WANGEN |

25840 | AN DER CHAUSSEE | Amtsgericht HUSUM |

09557 | AN DER FINKENMÜHLE | Amtsgericht FREIBERG |

82346 | ANDECHS | Amtsgericht STARNBERG |

36452 | ANDENHAUSEN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

38836 | ANDERBECK | Amtsgericht HALBERSTADT |

27446 | ANDERLINGEN | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

56626 | ANDERNACH | Amtsgericht ANDERNACH |

49832 | ANDERVENNE | Amtsgericht LINGEN (EMS) |

99189 | ANDISLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

29413 | ANDORF | Amtsgericht SALZWEDEL |

83364 | ANDRICHSTADT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

74918 | ANGELBACHTAL | Amtsgericht SINSHEIM |

35719 | ANGELBURG | Amtsgericht BIEDENKOPF |

67346 | ANGELHOF I U. II | Amtsgericht SPEYER |

99338 | ANGELRODA | Amtsgericht ILMENAU |

04177 | ANGER — CROTTENDORF | Amtsgericht LEIPZIG |

83454 | ANGER | Amtsgericht LAUFEN |

83565 | ANGER | Amtsgericht EBERSBERG |

16278 | ANGERMÜNDE | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

39326 | ANGERN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

18461 | ANGERODE | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

06179 | ANGERSDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

83739 | ANGL | Amtsgericht MIESBACH |

56584 | ANHAUSEN | Amtsgericht NEUWIED |

37308 | ANKERHOF | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

37308 | ANKERMÜHLE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

17219 | ANKERSHAGEN | Amtsgericht WAREN |

17389 | ANKLAM | Amtsgericht ANKLAM |

49577 | ANKUM | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

18239 | ANNA LUISENHOF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

67098 | ANNABERG | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

99976 | ANNABERG | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

09456 | ANNABERG — BUCHHOLZ | Amtsgericht ANNABERG |

06925 | ANNABURG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

01994 | ANNAHÜTTE | Amtsgericht SENFTENBERG |

06308 | ANNARODE | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

17111 | ANNENHOF | Amtsgericht DEMMIN |

17268 | ANNENHOF | Amtsgericht PRENZLAU |

39307 | ANNENHOF | Amtsgericht GENTHIN |

83368 | ANNING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

76855 | ANNWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

59609 | ANRÖCHTE | Amtsgericht LIPPSTADT |

99976 | ANRODE | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

91522 | ANSBACH | Amtsgericht ANSBACH |

56729 | ANSCHAU | Amtsgericht MAYEN |

09517 | ANSPRUNG | Amtsgericht MARIENBERG |

82387 | ANTDORF | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

08359 | ANTONSHÖHE | Amtsgericht AUE |

08359 | ANTONSTHAL | Amtsgericht AUE |

36326 | ANTRIFTTAL | Amtsgericht ALSFELD |

53533 | ANTWEILER | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

85646 | ANZING | Amtsgericht EBERSBERG |

31552 | APELERN | Amtsgericht STADTHAGEN |

26689 | APEN | Amtsgericht WESTERSTEDE |

38486 | APENBURG | Amtsgericht KLÖTZE |

21641 | APENSEN | Amtsgericht BUXTEHUDE |

36419 | APFELBACH | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

86974 | APFELDORF | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

99192 | APFELSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

87742 | APFELTRACH | Amtsgericht MEMMINGEN |

99510 | APOLDA | Amtsgericht APOLDA |

21279 | APPEL | Amtsgericht TOSTEDT |

21279 | APPELBECK | Amtsgericht TOSTEDT |

17166 | APPELHAGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

27616 | APPELN | Amtsgericht LANGEN |

18507 | APPELSHOF | Amtsgericht GRIMMEN |

25482 | APPEN | Amtsgericht PINNEBERG |

55437 | APPENHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

99768 | APPENRODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

74597 | APPENSEE | Amtsgericht CRAILSHEIM |

77767 | APPENWEIER | Amtsgericht OFFENBURG |

83376 | APPERTING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

56769 | ARBACH | Amtsgericht DAUN |

91722 | ARBERG | Amtsgericht ANSBACH |

38838 | ARBKETAL | Amtsgericht HALBERSTADT |

53533 | AREMBERG | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

39619 | ARENDSEE | Amtsgericht SALZWEDEL |

54518 | ARENRATH | Amtsgericht WITTLICH |

06369 | ARENSDORF | Amtsgericht KÖTHEN |

15518 | ARENSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

37318 | ARENSHAUSEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

03253 | ARENZHAIN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

86561 | ARESING | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

56729 | ARFT | Amtsgericht MAYEN |

88260 | ARGENBÜHL | Amtsgericht WANGEN |

55595 | ARGENSCHWANG | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

55496 | ARGENTHAL | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

37627 | ARHOLZEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

25767 | ARKEBEK | Amtsgericht MELDORF |

07366 | ARLAS | Amtsgericht LOBENSTEIN |

83374 | ARLETING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

25860 | ARLEWATT | Amtsgericht HUSUM |

55288 | ARMSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

24616 | ARMSTEDT | Amtsgericht SEGEBERG |

21769 | ARMSTORF | Amtsgericht OTTERNDORF |

93471 | ARNBRUCK | Amtsgericht VIECHTACH |

39596 | ARNEBURG | Amtsgericht STENDAL |

39596 | ARNIM | Amtsgericht STENDAL |

24399 | ARNIS | Amtsgericht KAPPELN |

08261 | ARNOLDSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

53547 | ARNSAU | Amtsgericht NEUWIED |

07330 | ARNSBACH | Amtsgericht SAALFELD |

59755 | ARNSBERG | Amtsgericht ARNSBERG |

59757 | ARNSBERG | Amtsgericht ARNSBERG |

59759 | ARNSBERG | Amtsgericht ARNSBERG |

59821 | ARNSBERG | Amtsgericht ARNSBERG |

59823 | ARNSBERG | Amtsgericht ARNSBERG |

93473 | ARNSCHWANG | Amtsgericht CHAM |

01477 | ARNSDORF B. DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

02633 | ARNSDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

02894 | ARNSDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

06917 | ARNSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

09661 | ARNSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

01477 | ARNSDORF B. DRESDEN | Amtsgericht KAMENZ |

09322 | ARNSDORF B. PENIG | Amtsgericht HAINICHEN |

09477 | ARNSFELD | Amtsgericht ANNABERG |

07318 | ARNSGEREUTH | Amtsgericht SAALFELD |

07952 | ARNSGRÜN | Amtsgericht GREIZ |

08626 | ARNSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

56244 | ARNSHÖFEN | Amtsgericht WESTERBURG |

04916 | ARNSNESTA | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

99310 | ARNSTADT | Amtsgericht ARNSTADT |

06333 | ARNSTEDT | Amtsgericht HETTSTEDT |

56379 | ARNSTEIN | Amtsgericht DIEZ |

97450 | ARNSTEIN | Amtsgericht GEMÜNDEN |

94424 | ARNSTORF | Amtsgericht EGGENFELDEN |

01623 | ARNTITZ | Amtsgericht MEISSEN |

24634 | ARPSDORF | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

23948 | ARPSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

93474 | ARRACH | Amtsgericht CHAM |

04703 | ARRAS | Amtsgericht DÖBELN |

09326 | ARRAS | Amtsgericht HAINICHEN |

66849 | ARTAMHOF | Amtsgericht LANDSTUHL |

06556 | ARTERN | Amtsgericht ARTERN |

21380 | ARTLENBURG | Amtsgericht LÜNEBURG |

56337 | ARZBACH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

04886 | ARZBERG | Amtsgericht TORGAU |

95659 | ARZBERG | Amtsgericht WUNSIEDEL |

54687 | ARZFELD | Amtsgericht PRÜM |

37318 | ASBACH | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

53567 | ASBACH | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

55758 | ASBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

89522 | ASBACH | Amtsgericht HEIDENHEIM |

98574 | ASBACH | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

86663 | ASBACH — BÄUMENHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

55758 | ASBACHERHÜTTE | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

94347 | ASCHA | Amtsgericht STRAUBING |

63739 | ASCHAFFENBURG | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

63741 | ASCHAFFENBURG | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

63743 | ASCHAFFENBURG | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

99958 | ASCHARA | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

07426 | ASCHAU | Amtsgericht RUDOLSTADT |

83229 | ASCHAU | Amtsgericht ROSENHEIM |

84544 | ASCHAU | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

67753 | ASCHBACH | Amtsgericht KUSEL |

83739 | ASCHBACH | Amtsgericht ROSENHEIM |

24326 | ASCHEBERG | Amtsgericht PLÖN |

59387 | ASCHEBERG | Amtsgericht LÜDINGHAUSEN |

24358 | ASCHEFFEL | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

26871 | ASCHENDORF | Amtsgericht PAPENBURG |

98634 | ASCHENHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

37412 | ASCHENHÜTTE | Amtsgericht HERZBERG AM HARZ |

07646 | ASCHERHÜTTE | Amtsgericht STADTRODA |

37308 | ASCHERODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

37339 | ASCHERODE | Amtsgericht WORBIS |

04746 | ASCHERSHAIN | Amtsgericht DÖBELN |

06449 | ASCHERSLEBEN | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

85609 | ASCHHEIM | Amtsgericht MÜNCHEN |

06317 | ASELEBEN | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

06179 | ASENDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

21271 | ASENDORF | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

27330 | ASENDORF | Amtsgericht BASSUM |

71546 | ASPACH | Amtsgericht BACKNANG |

99880 | ASPACH | Amtsgericht GOTHA |

21388 | ASPELHORN | Amtsgericht LÜNEBURG |

38822 | ASPENSTEDT | Amtsgericht HALBERSTADT |

71679 | ASPERG | Amtsgericht LUDWIGSBURG |

55459 | ASPISHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

97959 | ASSAMSTADT | Amtsgericht BAD MERGENTHEIM |

06895 | ASSAU | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

06343 | ASSEBURG | Amtsgericht HETTSTEDT |

89176 | ASSELFINGEN | Amtsgericht ULM |

35614 | ASSLAR | Amtsgericht WETZLAR |

85617 | ASSLING | Amtsgericht EBERSBERG |

83565 | AST | Amtsgericht EBERSBERG |

93449 | AST | Amtsgericht CHAM |

57627 | ASTERT | Amtsgericht WESTERBURG |

06901 | ATERITZ | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

38822 | ATHENSTEDT | Amtsgericht HALBERSTADT |

57439 | ATTENDORN | Amtsgericht OLPE |

56370 | ATTENHAUSEN | Amtsgericht DIEZ |

84091 | ATTENHOFEN | Amtsgericht KELHEIM |

85395 | ATTENKIRCHEN | Amtsgericht FREISING |

88448 | ATTENWEILER | Amtsgericht BIBERACH |

03172 | ATTERWASCH | Amtsgericht GUBEN |

94348 | ATTING | Amtsgericht STRAUBING |

57629 | ATZELGIFT | Amtsgericht WESTERBURG |

06217 | ATZENDORF | Amtsgericht MERSEBURG |

39443 | ATZENDORF | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

98593 | ATZERODE | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

83364 | ATZLBACH | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

76474 | AU | Amtsgericht RASTATT |

79280 | AU | Amtsgericht FREIBURG |

83364 | AU | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83546 | AU | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

84072 | AU | Amtsgericht FREISING |

97239 | AUB | Amtsgericht WÜRZBURG |

07616 | AUBITZ | Amtsgericht STADTRODA |

97633 | AUBSTADT | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

04838 | AUDENHAIN | Amtsgericht TORGAU |

56766 | AUDERATH | Amtsgericht COCHEM |

04539 | AUDIGAST | Amtsgericht BORNA |

38489 | AUDORF | Amtsgericht KLÖTZE |

06618 | AUE | Amtsgericht NAUMBURG |

08280 | AUE | Amtsgericht AUE |

07318 | AUE A. BERG | Amtsgericht SAALFELD |

56357 | AUEL | Amtsgericht SANKT GOAR |

55569 | AUEN | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

99837 | AUENHEIM — RIENAU | Amtsgericht EISENACH |

04416 | AUENHAIN | Amtsgericht BORNA |

71549 | AUENWALD | Amtsgericht BACKNANG |

01468 | AUER | Amtsgericht MEISSEN |

08066 | AUERBACH | Amtsgericht ZWICKAU |

08209 | AUERBACH/VOGTL. | Amtsgericht AUERBACH |

09392 | AUERBACH | Amtsgericht STOLLBERG |

91275 | AUERBACH | Amtsgericht AMBERG |

94530 | AUERBACH | Amtsgericht DEGGENDORF |

06547 | AUERBERG | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

95703 | AUERBERG | Amtsgericht FORCHHEIM |

17398 | AUEROSE | Amtsgericht ANKLAM |

04749 | AUERSCHÜTZ | Amtsgericht DÖBELN |

99518 | AUERSTEDT | Amtsgericht APOLDA |

09238 | AUERSWALDE | Amtsgericht HAINICHEN |

31749 | AUETAL | Amtsgericht BÜCKEBURG |

93089 | AUFHAUSEN | Amtsgericht REGENSBURG |

82282 | AUFKIRCHEN | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

91347 | AUFSESS | Amtsgericht BAYREUTH |

79424 | AUGGEN | Amtsgericht MÜLLHEIM |

86150 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86152 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86153 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86154 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86156 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86157 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86159 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86161 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86163 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86165 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86167 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86169 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86179 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

86199 | AUGSBURG | Amtsgericht AUGSBURG |

06308 | AUGSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

32832 | AUGUSTDORF | Amtsgericht DETMOLD |

18528 | AUGUSTENHOF | Amtsgericht BERGEN |

25881 | AUGUSTENKOOG | Amtsgericht HUSUM |

18276 | AUGUSTENRUH | Amtsgericht GÜSTROW |

17209 | AUGUSTHOF | Amtsgericht WAREN |

09573 | AUGUSTUSBURG | Amtsgericht FREIBERG |

19399 | AUGZIN | Amtsgericht PARCHIM |

31553 | AUHAGEN | Amtsgericht STADTHAGEN |

86736 | AUHAUSEN | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

74564 | AUHOF | Amtsgericht CRAILSHEIM |

24613 | AUKRUG | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

99765 | AULEBEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

88326 | AULENDORF | Amtsgericht BAD WALDSEE |

04539 | AULIGK | Amtsgericht BORNA |

65582 | AULL | Amtsgericht DIEZ |

39615 | AULOSEN | Amtsgericht OSTERBURG |

07955 | AUMA | Amtsgericht GREIZ |

21521 | AUMÜHLE | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

06679 | AUPITZ | Amtsgericht WEISSENFELS |

97717 | AURA | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

97773 | AURA | Amtsgericht GEMÜNDEN |

91589 | AURACH | Amtsgericht ANSBACH |

91086 | AURACHTAL | Amtsgericht ERLANGEN |

26603 | AURICH | Amtsgericht AURICH |

26605 | AURICH | Amtsgericht AURICH |

26607 | AURICH | Amtsgericht AURICH |

02627 | AURITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

24975 | AUSACKER | Amtsgericht FLENSBURG |

01920 | AUSCHKOWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

39393 | AUSLEBEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

94532 | AUSSERNZELL | Amtsgericht DEGGENDORF |

04720 | AUTERWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

04849 | AUTHAUSEN | Amtsgericht EILENBURG |

66849 | AUTOBAHNMEISTEREI LANDSTUHL | Amtsgericht LANDSTUHL |

25548 | AUUFER | Amtsgericht ITZEHOE |

54597 | AUW | Amtsgericht PRÜM |

54664 | AUW | Amtsgericht BITBURG |

94568 | AUWIES | Amtsgericht FREYUNG |

25927 | AVENTOFT | Amtsgericht NIEBÜLL |

25715 | AVERLAK | Amtsgericht MELDORF |

17139 | AXELSHOF | Amtsgericht DEMMIN |

06922 | AXIEN | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

27729 | AXSTEDT | Amtsgericht OSTERHOLZ — SCHARMBECK |

85653 | AYING | Amtsgericht MÜNCHEN |

54441 | AYL | Amtsgericht SAARBURG |

86482 | AYSTETTEN | Amtsgericht AUGSBURG |

99198 | AZMANNSDORF | Amtsgericht ERFURT |

06408 | BAALBERGE | Amtsgericht BERNBURG |

04457 | BAALSDORF | Amtsgericht LEIPZIG |

56729 | BAAR | Amtsgericht MAYEN |

86674 | BAAR | Amtsgericht AICHACH |

85107 | BAAR — EBENHAUSEN | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

29416 | BAARS | Amtsgericht SALZWEDEL |

02906 | BAARSDORF | Amtsgericht WEISSWASSER |

19309 | BAARZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

06388 | BAASDORF | Amtsgericht KÖTHEN |

23992 | BÄBELIN | Amtsgericht WISMAR |

17179 | BÄBELITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

39596 | BABEN | Amtsgericht OSTERBURG |

64832 | BABENHAUSEN | Amtsgericht DIEBURG |

87727 | BABENHAUSEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

83547 | BABENSHAM | Amtsgericht ROSENHEIM |

01731 | BABISNAU | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

17237 | BABKE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

23992 | BABST | Amtsgericht WISMAR |

04828 | BACH | Amtsgericht GRIMMA |

83364 | BACH | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83739 | BACH | Amtsgericht MIESBACH |

93090 | BACH | Amtsgericht REGENSBURG |

55422 | BACHARACH | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

57610 | BACHENBERG | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

96528 | BACHFELD | Amtsgericht SONNEBERG |

89429 | BACHHAGEL | Amtsgericht DILLINGEN |

89431 | BÄCHINGEN | Amtsgericht DILLINGEN |

99636 | BACHRA | Amtsgericht SÖMMERDA |

84428 | BACHZELTEN | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

71522 | BACKNANG | Amtsgericht BACKNANG |

93077 | BAD ABBACH | Amtsgericht KELHEIM |

83043 | BAD AIBLING | Amtsgericht ROSENHEIM |

95680 | BAD ALEXANDERSBAD | Amtsgericht WUNSIEDEL |

34454 | BAD AROLSEN | Amtsgericht BAD AROLSEN |

82435 | BAD BAYERSOIEN | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

27624 | BAD BEDERKESA | Amtsgericht LANGEN |

79415 | BAD BELLINGEN | Amtsgericht LÖRRACH |

48455 | BAD BENTHEIM | Amtsgericht NORDHORN |

99438 | BAD BERKA | Amtsgericht WEIMAR |

57319 | BAD BERLEBURG | Amtsgericht BAD BERLEBURG |

95460 | BAD BERNECK | Amtsgericht BAYREUTH |

56864 | BAD BERTRICH | Amtsgericht COCHEM |

29549 | BAD BEVENSEN | Amtsgericht UELZEN |

06647 | BAD BIBRA | Amtsgericht NEBRA |

84364 | BAD BIRNBACH | Amtsgericht EGGENFELDEN |

07422 | BAD BLANKENBURG | Amtsgericht RUDOLSTADT |

97708 | BAD BOCKLET | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

08648 | BAD BRAMBACH | Amtsgericht PLAUEN |

24576 | BAD BRAMSTEDT | Amtsgericht BAD BRAMSTEDT |

53498 | BAD BREISIG | Amtsgericht SINZIG |

97769 | BAD BRÜCKENAU | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

88422 | BAD BUCHAU | Amtsgericht RIEDLINGEN |

65520 | BAD CAMBERG | Amtsgericht LIMBURG A. D. LAHN |

98663 | BAD COLBERG | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

73342 | BAD DITZENBACH | Amtsgericht GEISLINGEN |

18209 | BAD DOBERAN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

33014 | BAD DRIBURG | Amtsgericht BRAKEL |

04849 | BAD DÜBEN | Amtsgericht EILENBURG |

67098 | BAD DÜRKHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

06231 | BAD DÜRRENBERG | Amtsgericht MERSEBURG |

78073 | BAD DÜRRHEIM | Amtsgericht VILLINGEN — SCHWENNINGEN |

31707 | BAD EILSEN | Amtsgericht BÜCKEBURG |

08645 | BAD ELSTER | Amtsgericht PLAUEN |

56130 | BAD EMS | Amtsgericht LAHNSTEIN |

34308 | BAD EMSTAL | Amtsgericht WOLFHAGEN |

35080 | BAD ENDBACH | Amtsgericht GLADENBACH |

83093 | BAD ENDORF | Amtsgericht ROSENHEIM |

49152 | BAD ESSEN | Amtsgericht OSNABRÜCK |

83075 | BAD FEILNBACH | Amtsgericht ROSENHEIM |

06567 | BAD FRANKENHAUSEN | Amtsgericht ARTERN |

16259 | BAD FREIENWALDE (ODER) | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

74177 | BAD FRIEDRICHSHALL | Amtsgericht HEILBRONN |

94072 | BAD FÜSSING | Amtsgericht PASSAU |

37581 | BAD GANDERSHEIM | Amtsgericht BAD GANDERSHEIM |

01816 | BAD GOTTLEUBA, KURORT | Amtsgericht PIRNA |

01816 | BAD GOTTLEUBA — BERGGIESSHÜBEL | Amtsgericht PIRNA |

01819 | BAD GOTTLEUBA — BERGGIESSHÜBEL | Amtsgericht PIRNA |

01825 | BAD GOTTLEUBA — BERGGIESSHÜBEL | Amtsgericht PIRNA |

37539 | BAD GRUND | Amtsgericht OSTERODE AM HARZ |

38667 | BAD HARZBURG | Amtsgericht GOSLAR |

83670 | BAD HEILBRUNN | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

76332 | BAD HERRENALB | Amtsgericht CALW |

36251 | BAD HERSFELD | Amtsgericht BAD HERSFELD |

61348 | BAD HOMBURG | Amtsgericht BAD HOMBURG V. D. HÖHE |

61350 | BAD HOMBURG | Amtsgericht BAD HOMBURG V. D. HÖHE |

61352 | BAD HOMBURG | Amtsgericht BAD HOMBURG V. D. HÖHE |

53604 | BAD HONNEF | Amtsgericht KÖNIGSWINTER |

53557 | BAD HÖNNINGEN | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

49186 | BAD IBURG | Amtsgericht BAD IBURG |

34385 | BAD KARLSHAFEN | Amtsgericht HOFGEISMAR |

97688 | BAD KISSINGEN | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

23996 | BAD KLEINEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

07639 | BAD KLOSTERLAUSNITZ | Amtsgericht STADTRODA |

82433 | BAD KOHLGRUB | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

64732 | BAD KÖNIG | Amtsgericht MICHELSTADT |

97631 | BAD KÖNIGSHOFEN | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

06628 | BAD KÖSEN | Amtsgericht NAUMBURG |

07586 | BAD KÖSTRITZ | Amtsgericht GERA |

55543 | BAD KREUZNACH | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

55545 | BAD KREUZNACH | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

79189 | BAD KROZINGEN | Amtsgericht STAUFEN I. BR. |

57334 | BAD LAASPHE | Amtsgericht BAD BERLEBURG |

49196 | BAD LAER | Amtsgericht BAD IBURG |

99947 | BAD LANGENSALZA | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

06246 | BAD LAUCHSTÄDT | Amtsgericht MERSEBURG |

04651 | BAD LAUSICK | Amtsgericht GRIMMA |

37431 | BAD LAUTERBERG | Amtsgericht HERZBERG AM HARZ |

36448 | BAD LIEBENSTEIN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

04924 | BAD LIEBENWERDA | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

75378 | BAD LIEBENZELL | Amtsgericht CALW |

07952 | BAD LINDA | Amtsgericht PLAUEN |

33175 | BAD LIPPSPRINGE | Amtsgericht PADERBORN |

56470 | BAD MARIENBERG | Amtsgericht WESTERBURG |

97980 | BAD MERGENTHEIM | Amtsgericht BAD MERGENTHEIM |

31848 | BAD MÜNDER | Amtsgericht HAMELN |

55583 | BAD MÜNSTER | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

53902 | BAD MÜNSTEREIFEL | Amtsgericht EUSKIRCHEN |

02953 | BAD MUSKAU | Amtsgericht WEIßWASSER |

61231 | BAD NAUHEIM | Amtsgericht FRIEDBERG (HESSEN) |

31542 | BAD NENNDORF | Amtsgericht STADTHAGEN |

53474 | BAD NEUENAHR — AHRWEILER | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

97616 | BAD NEUSTADT | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

32545 | BAD OEYNHAUSEN | Amtsgericht BAD OEYNHAUSEN |

32547 | BAD OEYNHAUSEN | Amtsgericht BAD OEYNHAUSEN |

32549 | BAD OEYNHAUSEN | Amtsgericht BAD OEYNHAUSEN |

23843 | BAD OLDESLOE | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

63619 | BAD ORB | Amtsgericht GELNHAUSEN |

77740 | BAD PETERSTAL — GRIESBACH | Amtsgericht OBERKIRCH |

31812 | BAD PYRMONT | Amtsgericht HAMELN |

74906 | BAD RAPPENAU | Amtsgericht HEILBRONN |

83435 | BAD REICHENHALL | Amtsgericht LAUFEN |

77776 | BAD RIPPOLDSAU — SCHAPBACH | Amtsgericht FREUDENSTADT |

96476 | BAD RODACH | Amtsgericht COBURG |

49214 | BAD ROTHENFELDE | Amtsgericht BAD IBURG |

15526 | BAD SAAROW — PIESKOW | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

37441 | BAD SACHSA | Amtsgericht HERZBERG AM HARZ |

79713 | BAD SÄCKINGEN | Amtsgericht BAD SÄCKINGEN |

31162 | BAD SALZDETFURTH | Amtsgericht HILDESHEIM |

36364 | BAD SALZSCHLIRF | Amtsgericht FULDA |

32105 | BAD SALZUFLEN | Amtsgericht LEMGO |

32107 | BAD SALZUFLEN | Amtsgericht LEMGO |

32108 | BAD SALZUFLEN | Amtsgericht LEMGO |

36433 | BAD SALZUNGEN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

59505 | BAD SASSENDORF | Amtsgericht SOEST |

01814 | BAD SCHANDAU | Amtsgericht PIRNA |

06905 | BAD SCHMIEDEBERG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

76669 | BAD SCHÖNBORN | Amtsgericht BRUCHSAL |

88427 | BAD SCHUSSENRIED | Amtsgericht BIBERACH |

65307 | BAD SCHWALBACH | Amtsgericht BAD SCHWALBACH |

23611 | BAD SCHWARTAU | Amtsgericht BAD SCHWARTAU |

23795 | BAD SEGEBERG | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

55566 | BAD SOBERNHEIM | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

65812 | BAD SODEN | Amtsgericht KÖNIGSTEIN/TAUNUS |

63628 | BAD SODEN — SALMÜNSTER | Amtsgericht BAD SODEN — SALMÜNSTER |

37242 | BAD SOODEN — ALLENDORF | Amtsgericht WITZENHAUSEN |

95138 | BAD STEBEN | Amtsgericht HOF |

06507 | BAD SUDERODE | Amtsgericht QUEDLINBURG |

99518 | BAD SULZA | Amtsgericht APOLDA |

18334 | BAD SÜLZE | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

75385 | BAD TEINACH — ZAVELSTEIN | Amtsgericht CALW |

99955 | BAD TENNSTEDT | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

83646 | BAD TÖLZ | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

73337 | BAD ÜBERKINGEN | Amtsgericht GEISLINGEN |

72574 | BAD URACH | Amtsgericht BAD URACH |

61118 | BAD VILBEL | Amtsgericht BAD VILBEL |

88339 | BAD WALDSEE | Amtsgericht BAD WALDSEE |

83707 | BAD WIESSEE | Amtsgericht MIESBACH |

75323 | BAD WILDBAD | Amtsgericht CALW |

34537 | BAD WILDUNGEN | Amtsgericht BAD WILDUNGEN |

19336 | BAD WILSNACK | Amtsgericht PERLEBERG |

74206 | BAD WIMPFEN | Amtsgericht HEILBRONN |

91438 | BAD WINDSHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

86825 | BAD WÖRISHOFEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

33181 | BAD WÜNNENBERG | Amtsgericht PADERBORN |

88410 | BAD WURZACH | Amtsgericht LEUTKIRCH |

34596 | BAD ZWESTEN | Amtsgericht FRITZLAR |

26160 | BAD ZWISCHENAHN | Amtsgericht WESTERSTEDE |

49635 | BADBERGEN | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

38271 | BADDECKENSTEDT | Amtsgericht SALZGITTER |

06493 | BADEBORN | Amtsgericht QUEDLINBURG |

19258 | BADEKOW | Amtsgericht HAGENOW |

39624 | BADEL | Amtsgericht SALZWEDEL |

36404 | BADELACHEN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

54657 | BADEM | Amtsgericht BITBURG |

76530 | BADEN — BADEN | Amtsgericht BADEN — BADEN |

76532 | BADEN — BADEN | Amtsgericht BADEN — BADEN |

76534 | BADEN — BADEN | Amtsgericht BADEN — BADEN |

18276 | BADENDIEK | Amtsgericht GÜSTROW |

23619 | BADENDORF | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

56291 | BADENHARD | Amtsgericht SANKT GOAR |

37534 | BADENHAUSEN | Amtsgericht OSTERODE AM HARZ |

55576 | BADENHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

18209 | BADENMÜHLE | Amtsgericht BAD DOBERAN |

79410 | BADENWEILER | Amtsgericht MÜLLHEIM |

04720 | BADERITZ | Amtsgericht DÖBELN |

04769 | BADERITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

01623 | BADERSEN | Amtsgericht MEISSEN |

38836 | BADERSLEBEN | Amtsgericht HALBERSTADT |

39264 | BADETZ | Amtsgericht ZERBST |

39264 | BADEWITZ | Amtsgericht ZERBST |

16775 | BADINGEN | Amtsgericht ZEHDENICK |

39579 | BADINGEN | Amtsgericht STENDAL |

64754 | BADISCH SCHÖLLENBACH | Amtsgericht MICHELSTADT |

19209 | BADOW | Amtsgericht SCHWERIN |

99706 | BADRA | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

04509 | BADRINA | Amtsgericht EILENBURG |

18292 | BAEBELIN | Amtsgericht GÜSTROW |

19348 | BAEK | Amtsgericht PERLEBERG |

52499 | BAESWEILER | Amtsgericht AACHEN |

17326 | BAGEMÜHL | Amtsgericht PRENZLAU |

03130 | BAGENZ | Amtsgericht COTTBUS |

06188 | BAGERITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

19089 | BAHLENHÜSCHEN | Amtsgericht PARCHIM |

19386 | BAHLENRADE | Amtsgericht PARCHIM |

79353 | BAHLINGEN | Amtsgericht KENZINGEN |

99100 | BAHNHOF ZIMMERNSUPRA — TÖTTEL | Amtsgericht ERFURT |

01983 | BAHNSDORF | Amtsgericht SENFTENBERG |

04895 | BAHNSDORF | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

88441 | BAHNSTOCK | Amtsgericht RIEDLINGEN |

01594 | BAHRA | Amtsgericht RIESA |

01819 | BAHRA | Amtsgericht PIRNA |

01816 | BAHRATAL | Amtsgericht PIRNA |

38459 | BAHRDORF | Amtsgericht HELMSTEDT |

03249 | BAHREN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

04685 | BAHREN | Amtsgericht GRIMMA |

27245 | BAHRENBORSTEL | Amtsgericht SULINGEN |

39171 | BAHRENDORF | Amtsgericht WANZLEBEN |

25569 | BAHRENFLETH | Amtsgericht ITZEHOE |

23845 | BAHRENHOF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

18211 | BAHRENHORST | Amtsgericht BAD DOBERAN |

01819 | BAHRETAL | Amtsgericht PIRNA |

15898 | BAHRO | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

88255 | BAIENFURT | Amtsgericht RAVENSBURG |

84171 | BAIERBACH | Amtsgericht LANDSHUT |

82065 | BAIERBRUNN | Amtsgericht MÜNCHEN |

73079 | BAIERHOF | Amtsgericht GEISLINGEN |

85625 | BAIERN | Amtsgericht EBERSBERG |

72270 | BAIERSBRONN | Amtsgericht FREUDENSTADT |

91083 | BAIERSDORF | Amtsgericht ERLANGEN |

88255 | BAINDT | Amtsgericht RAVENSBURG |

87650 | BAISWEIL | Amtsgericht KAUFBEUREN |

14806 | BAITZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

23909 | BÄK | Amtsgericht RATZEBURG |

18556 | BAKENBERG | Amtsgericht BERGEN |

49456 | BAKUM | Amtsgericht VECHTA |

23881 | BÄLAU | Amtsgericht MÖLLN |

07580 | BALDENHAIN | Amtsgericht GERA |

87538 | BALDERSCHWANG | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

85598 | BALDHAM | Amtsgericht EBERSBERG |

54314 | BALDRINGEN | Amtsgericht HERMESKEIL |

65558 | BALDUINSTEIN | Amtsgericht DIEZ |

54597 | BALESFELD | Amtsgericht BITBURG |

31609 | BALGE | Amtsgericht NIENBURG |

78582 | BALGHEIM | Amtsgericht SPAICHINGEN |

06632 | BALGSTÄDT | Amtsgericht NEBRA |

72336 | BALINGEN | Amtsgericht BALINGEN |

21730 | BALJE | Amtsgericht STADE |

18320 | BALKENKOPPEL | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

04651 | BALLENDORF | Amtsgericht GRIMMA |

89177 | BALLENDORF | Amtsgericht ULM |

06493 | BALLENSTEDT | Amtsgericht QUEDLINBURG |

39606 | BALLERSTEDT | Amtsgericht OSTERBURG |

99955 | BALLHAUSEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

17349 | BALLIN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

79282 | BALLRECHTEN — DOTTINGEN | Amtsgericht STAUFEN I. BR. |

99869 | BALLSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

99439 | BALLSTEDT | Amtsgericht WEIMAR |

17094 | BALLWITZ | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

17429 | BALM | Amtsgericht WOLGAST |

19300 | BALOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

19322 | BÄLOW | Amtsgericht PERLEBERG |

73666 | BALTMANNSWEILER | Amtsgericht ESSLINGEN |

26579 | BALTRUM | Amtsgericht NORDEN |

58802 | BALVE | Amtsgericht MENDEN (SAUERLAND) |

86483 | BALZHAUSEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

88481 | BALZHEIM | Amtsgericht ULM |

96047 | BAMBERG | Amtsgericht BAMBERG |

96049 | BAMBERG | Amtsgericht BAMBERG |

96050 | BAMBERG | Amtsgericht BAMBERG |

96052 | BAMBERG | Amtsgericht BAMBERG |

14715 | BAMME | Amtsgericht RATHENOW |

69245 | BAMMENTAL | Amtsgericht HEIDELBERG |

38486 | BANDAU | Amtsgericht KLÖTZE |

19249 | BANDEKOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

19273 | BANDEKOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

17506 | BANDELIN | Amtsgericht GREIFSWALD |

19230 | BANDENITZ | Amtsgericht HAGENOW |

18258 | BANDOW | Amtsgericht ROSTOCK |

66851 | BANN | Amtsgericht LANDSTUHL |

56424 | BANNBERSCHEID | Amtsgericht MONTABAUR |

17449 | BANNEMIN | Amtsgericht WOLGAST |

23769 | BANNESDORF | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

01728 | BANNEWITZ | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

18279 | BANSOW | Amtsgericht GÜSTROW |

31029 | BANTELN | Amtsgericht ELZE |

19246 | BANTIN | Amtsgericht HAGENOW |

18556 | BANZ | Amtsgericht BERGEN |

16835 | BANZENDORF | Amtsgericht NEURUPPIN |

54619 | BANZENHOF | Amtsgericht PRÜM |

19260 | BANZIN | Amtsgericht HAGENOW |

19079 | BANZKOW | Amtsgericht SCHWERIN |

06567 | BARBAROSSAHÖHLE | Amtsgericht ARTERN |

76889 | BARBELROTH | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

93092 | BARBING | Amtsgericht REGENSBURG |

39249 | BARBY | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

36456 | BARCHFELD | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

14913 | BARDENITZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

21357 | BARDOWICK | Amtsgericht LÜNEBURG |

55483 | BÄRENBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

55758 | BÄRENBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

73655 | BÄRENBACH | Amtsgericht SCHORNDORF |

66996 | BÄRENBRUNNERHOF | Amtsgericht PIRMASENS |

66996 | BÄRENBRUNNERMÜHLE | Amtsgericht PIRMASENS |

27245 | BARENBURG | Amtsgericht SULINGEN |

08648 | BÄRENDORF | Amtsgericht PLAUEN |

21397 | BARENDORF | Amtsgericht LÜNEBURG |

23936 | BARENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

01768 | BÄRENHECKE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

73529 | BÄRENHOF | Amtsgericht SCHORNDORF |

73529 | BÄRENHÖFE | Amtsgericht SCHORNDORF |

03172 | BÄRENKLAU | Amtsgericht GUBEN |

16727 | BÄRENKLAU | Amtsgericht ORANIENBURG |

01731 | BÄRENKLAUSE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

08645 | BÄRENLOH | Amtsgericht PLAUEN |

07343 | BÄRENMÜHLE | Amtsgericht LOBENSTEIN |

01768 | BÄRENSTEIN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07349 | BÄRENSTEIN | Amtsgericht LOBENSTEIN |

09471 | BÄRENSTEIN | Amtsgericht ANNABERG — BUCHHOLZ |

08648 | BÄRENTEICH | Amtsgericht PLAUEN |

78580 | BÄRENTHAL | Amtsgericht TUTTLINGEN |

16866 | BARENTHIN | Amtsgericht PERLEBERG |

39264 | BÄRENTHOREN | Amtsgericht ZERBST |

08147 | BÄRENWALDE | Amtsgericht ZWICKAU |

25704 | BARGENSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

18211 | BARGESHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

23863 | BARGFELD — STEGEN | Amtsgericht AHRENSBURG |

25563 | BARGHOLZ | Amtsgericht BAD BRAMSTEDT |

17398 | BARGISCHOW | Amtsgericht ANKLAM |

24806 | BARGSTALL | Amtsgericht RENDSBURG |

21698 | BARGSTEDT | Amtsgericht BUXTEHUDE |

24793 | BARGSTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

22941 | BARGTEHEIDE | Amtsgericht AHRENSBURG |

25842 | BARGUM | Amtsgericht HUSUM |

18445 | BARHÖFT | Amtsgericht STRALSUND |

07426 | BARIGAU | Amtsgericht RUDOLSTADT |

23826 | BARK | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

24360 | BARKELSBY | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

25791 | BARKENHOLM | Amtsgericht MELDORF |

24863 | BARKHORN | Amtsgericht SCHLESWIG |

17091 | BARKOW | Amtsgericht DEMMIN |

18516 | BARKOW | Amtsgericht GRIMMEN |

19395 | BARKOW | Amtsgericht PLAU AM SEE |

39179 | BARLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

25719 | BARLT | Amtsgericht MELDORF |

01623 | BARMENITZ | Amtsgericht MEISSEN |

24245 | BARMISSEN | Amtsgericht PLÖN |

25355 | BARMSTEDT | Amtsgericht ELMSHORN |

95671 | BÄRNAU | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

01471 | BÄRNSDORF | Amtsgericht MEISSEN |

29413 | BARNEBECK | Amtsgericht SALZWEDEL |

39393 | BARNEBERG | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

23968 | BARNEKOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

14715 | BARNEWITZ | Amtsgericht RATHENOW |

19089 | BARNIN | Amtsgericht PARCHIM |

01665 | BARNITZ | Amtsgericht MEISSEN |

23858 | BARNITZ | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

18573 | BARNKEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

06268 | BARNSTÄDT | Amtsgericht QUERFURT |

21406 | BARNSTEDT | Amtsgericht LÜNEBURG |

49406 | BARNSTORF | Amtsgericht DIEPHOLZ |

32683 | BARNTRUP | Amtsgericht BLOMBERG |

39356 | BARRIERE REHM | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

24217 | BARSBEK | Amtsgericht PLÖN |

22885 | BARSBÜTTEL | Amtsgericht REINBEK |

16775 | BARSDORF | Amtsgericht ZEHDENICK |

16845 | BARSIKOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

30890 | BARSINGHAUSEN | Amtsgericht WENNIGSEN (DEISTER) |

26676 | BARSSEL | Amtsgericht CLOPPENBURG |

17166 | BARTELSHAGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

18337 | BARTELSHAGEN I | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

18314 | BARTELSHAGEN II | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

18209 | BARTENSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

39343 | BARTENSLEBEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

18356 | BARTH | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

08543 | BARTHMÜHLE | Amtsgericht PLAUEN |

73566 | BARTHOLOMÄ | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

18516 | BARTMANNSHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

17089 | BARTOW | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

21357 | BARUM | Amtsgericht LÜNEBURG |

29576 | BARUM | Amtsgericht UELZEN |

02694 | BARUTH | Amtsgericht BAUTZEN |

15837 | BARUTH/MARK | Amtsgericht ZOSSEN |

49453 | BARVER | Amtsgericht DIEPHOLZ |

38476 | BARWEDEL | Amtsgericht WOLFSBURG |

53534 | BARWEILER | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

01471 | BÄRWALDE | Amtsgericht MEISSEN |

02943 | BÄRWALDE | Amtsgericht WEISSWASSER |

55606 | BÄRWEILER | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

17166 | BARZ | Amtsgericht GÜSTROW |

01994 | BARZIG | Amtsgericht SENFTENBERG |

54578 | BASBERG | Amtsgericht DAUN |

02627 | BASCHÜTZ | Amtsgericht BAUTZEN |

27432 | BASDAHL | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

16352 | BASDORF | Amtsgericht BERNAU |

16818 | BASDORF | Amtsgericht NEURUPPIN |

17139 | BASEDOW | Amtsgericht MALCHIN |

21483 | BASEDOW | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

01561 | BASELITZ | Amtsgericht RIESA |

18513 | BASSENDORF | Amtsgericht GRIMMEN |

56220 | BASSENHEIM | Amtsgericht ANDERNACH |

18513 | BASSIN | Amtsgericht GRIMMEN |

01561 | BASSLITZ | Amtsgericht RIESA |

17099 | BASSOW | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

27211 | BASSUM | Amtsgericht SYKE |

97654 | BASTHEIM | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

19065 | BASTHORST | Amtsgericht SCHWERIN |

21493 | BASTHORST | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

18230 | BASTORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18445 | BATEVITZ | Amtsgericht STRALSUND |

04838 | BATTAUNE | Amtsgericht EILENBURG |

35088 | BATTENBERG | Amtsgericht FRANKENBERG (EDER) |

67271 | BATTENBERG | Amtsgericht GRÜNSTADT |

99625 | BATTGENDORF | Amtsgericht SÖMMERDA |

06917 | BATTIN | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

17328 | BATTINSTHAL | Amtsgericht PASEWALK |

66484 | BATTWEILER | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

01665 | BATZDORF | Amtsgericht MEISSEN |

15377 | BATZLOW | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

01561 | BAUDA | Amtsgericht RIESA |

91460 | BAUDENBACH | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

17440 | BAUER | Amtsgericht WOLGAST |

98617 | BAUERBACH | Amtsgericht MEININGEN |

19372 | BAUERKUHL | Amtsgericht PARCHIM |

17194 | BAUERNBERG | Amtsgericht WAREN |

53534 | BAULER | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

54673 | BAULER | Amtsgericht BITBURG |

06667 | BÄUMCHEN | Amtsgericht WEISSENFELS |

06632 | BAUMERSRODA | Amtsgericht NEBRA |

17219 | BAUMGARTEN | Amtsgericht WAREN |

18246 | BAUMGARTEN | Amtsgericht BÜTZOW |

39596 | BAUMGARTEN | Amtsgericht STENDAL |

55774 | BAUMHOLDER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

06343 | BAUMRODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

96148 | BAUNACH | Amtsgericht BAMBERG |

34225 | BAUNATAL | Amtsgericht KASSEL |

54538 | BAUSENDORF | Amtsgericht WITTLICH |

54636 | BAUSTERT | Amtsgericht BITBURG |

02625 | BAUTZEN | Amtsgericht BAUTZEN |

49844 | BAWINKEL | Amtsgericht LINGEN (EMS) |

84092 | BAYERBACH | Amtsgericht LANDSHUT |

94137 | BAYERBACH | Amtsgericht EGGENFELDEN |

67808 | BAYERFELD — STECKWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

94252 | BAYERISCH EISENSTEIN | Amtsgericht VIECHTACH |

83457 | BAYERISCH GMAIN | Amtsgericht LAUFEN |

95444 | BAYREUTH | Amtsgericht BAYREUTH |

95445 | BAYREUTH | Amtsgericht BAYREUTH |

95447 | BAYREUTH | Amtsgericht BAYREUTH |

95448 | BAYREUTH | Amtsgericht BAYREUTH |

83735 | BAYRISCHZELL | Amtsgericht MIESBACH |

37308 | BEBENDORF | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

23816 | BEBENSEE | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

99976 | BEBERSTEDT | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

39343 | BEBERTAL | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

87770 | BEBLINSTETTEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

36179 | BEBRA | Amtsgericht ROTENBURG A. D. FULDA |

56132 | BECHELN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

23923 | BECHELSDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

55234 | BECHENHEIM | Amtsgericht ALZEY |

55608 | BECHERBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

67827 | BECHERBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

66894 | BECHHOFEN | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

91572 | BECHHOFEN | Amtsgericht ANSBACH |

07426 | BECHSTEDT | Amtsgericht RUDOLSTADT |

99102 | BECHSTEDT — WAGD | Amtsgericht ERFURT |

99428 | BECHSTEDTSTRASS | Amtsgericht WEIMAR |

67595 | BECHTHEIM | Amtsgericht WORMS |

55234 | BECHTOLSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

92699 | BECHTSRIETH | Amtsgericht WEIDEN |

21643 | BECKDORF | Amtsgericht BUXTEHUDE |

31699 | BECKEDORF | Amtsgericht STADTHAGEN |

27243 | BECKELN | Amtsgericht WILDESHAUSEN |

19386 | BECKENDORF | Amtsgericht PARCHIM |

39393 | BECKENDORF | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

66955 | BECKENHOF | Amtsgericht PIRMASENS |

17194 | BECKENKRUG | Amtsgericht WAREN |

19300 | BECKENTIN | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

24558 | BECKERSHOF | Amtsgericht BAD BRAMSTEDT |

66701 | BECKINGEN | Amtsgericht MERZIG |

59269 | BECKUM | Amtsgericht BECKUM |

04889 | BECKWITZ | Amtsgericht TORGAU |

50181 | BEDBURG | Amtsgericht BERGHEIM |

47551 | BEDBURG — HAU | Amtsgericht KLEVE |

02681 | BEDERWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

66885 | BEDESBACH | Amtsgericht KUSEL |

09306 | BEEDELN | Amtsgericht HAINICHEN |

29355 | BEEDENBOSTEL | Amtsgericht CELLE |

48361 | BEELEN | Amtsgericht WARENDORF |

14547 | BEELITZ | Amtsgericht POTSDAM |

39596 | BEELITZ | Amtsgericht STENDAL |

39343 | BEENDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

17258 | BEENZ | Amtsgericht PRENZLAU |

04509 | BEERENDORF | Amtsgericht EILENBURG |

15518 | BEERFELDE | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

64743 | BEERFELDEN | Amtsgericht MICHELSTADT |

08209 | BEERHEIDE | Amtsgericht AUERBACH |

06725 | BEERSDORF | Amtsgericht ZEITZ |

01774 | BEERWALDE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

04626 | BEERWALDE | Amtsgericht ALTENBURG |

09648 | BEERWALDE | Amtsgericht HAINICHEN |

15926 | BEESDAU | Amtsgericht LÜBBEN |

06425 | BEESENLAUBLINGEN | Amtsgericht BERNBURG |

06198 | BEESENSTEDT | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

39606 | BEESEWEGE | Amtsgericht STENDAL |

15848 | BEESKOW | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

49832 | BEESTEN | Amtsgericht LINGEN (EMS) |

17111 | BEESTLAND | Amtsgericht DEMMIN |

16766 | BEETZ | Amtsgericht ORANIENBURG |

38489 | BEETZENDORF | Amtsgericht KLÖTZE |

17111 | BEGGEROW | Amtsgericht DEMMIN |

23919 | BEHLENDORF | Amtsgericht RATZEBURG |

04838 | BEHLITZ | Amtsgericht EILENBURG |

18510 | BEHNKENDORF | Amtsgericht GRIMMEN |

18516 | BEHNKENHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

39356 | BEHNSDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

17179 | BEHREN — LÜBCHIN | Amtsgericht TETEROW |

39615 | BEHREND | Amtsgericht OSTERBURG |

25850 | BEHRENDORF | Amtsgericht HUSUM |

39606 | BEHRENDORF | Amtsgericht OSTERBURG |

17498 | BEHRENHOFF | Amtsgericht GREIFSWALD |

24321 | BEHRENSDORF | Amtsgericht PLÖN |

18461 | BEHRENWALDE | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

99326 | BEHRINGEN | Amtsgericht ARNSTADT |

99947 | BEHRINGEN | Amtsgericht EISENACH |

99326 | BEHRINGER SCHENKE | Amtsgericht ARNSTADT |

98631 | BEHRUNGEN | Amtsgericht MEININGEN |

63543 | BEI DEN TONGRUBEN | Amtsgericht HANAU |

04720 | BEICHA | Amtsgericht DÖBELN |

99625 | BEICHLINGEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

23996 | BEIDENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

25573 | BEIDENFLETH | Amtsgericht ITZEHOE |

06193 | BEIDERSEE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

08340 | BEIERFELD | Amtsgericht AUE |

04618 | BEIERN | Amtsgericht ALTENBURG |

01561 | BEIERSDORF | Amtsgericht RIESA |

02736 | BEIERSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

04686 | BEIERSDORF | Amtsgericht GRIMMA |

04703 | BEIERSDORF | Amtsgericht DÖBELN |

07554 | BEIERSDORF | Amtsgericht GERA |

08427 | BEIERSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

16259 | BEIERSDORF | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

38382 | BEIERSTEDT | Amtsgericht HELMSTEDT |

54662 | BEILINGEN | Amtsgericht BITBURG |

92339 | BEILNGRIES | Amtsgericht INGOLSTADT |

04886 | BEILRODE | Amtsgericht TORGAU |

56814 | BEILSTEIN | Amtsgericht COCHEM |

71717 | BEILSTEIN | Amtsgericht HEILBRONN |

89179 | BEIMERSTETTEN | Amtsgericht ULM |

67259 | BEINDERSHEIM | Amtsgericht FRANKENTHAL (PFALZ) |

98660 | BEINERSTADT | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

54552 | BEINHAUSEN | Amtsgericht DAUN |

37327 | BEINRODE | Amtsgericht WORBIS |

25554 | BEKDORF | Amtsgericht ITZEHOE |

25524 | BEKMÜNDE | Amtsgericht ITZEHOE |

54340 | BEKOND | Amtsgericht TRIER |

24601 | BELAU | Amtsgericht PLÖN |

25557 | BELDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

56858 | BELG | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

02627 | BELGERN | Amtsgericht BAUTZEN |

04874 | BELGERN | Amtsgericht TORGAU |

04683 | BELGERSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

55469 | BELGWEILER | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

39307 | BELICKE | Amtsgericht GENTHIN |

17168 | BELITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

39579 | BELKAU | Amtsgericht STENDAL |

56288 | BELL | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

56745 | BELL | Amtsgericht MAYEN |

06425 | BELLEBEN | Amtsgericht BERNBURG |

89287 | BELLENBERG | Amtsgericht NEU — ULM |

36208 | BELLERS | Amtsgericht ROTENBURG A. D. FULDA |

74357 | BELLEVUE | Amtsgericht BRACKENHEIM |

76756 | BELLHEIM | Amtsgericht GERMERSHEIM |

17375 | BELLIN | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

18292 | BELLIN | Amtsgericht GÜSTROW |

17309 | BELLING | Amtsgericht PASEWALK |

39579 | BELLINGEN | Amtsgericht STENDAL |

56459 | BELLINGEN | Amtsgericht WESTERBURG |

99713 | BELLSTEDT | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

02708 | BELLWITZ | Amtsgericht LÖBAU |

49191 | BELM | Amtsgericht OSNABRÜCK |

01877 | BELMSDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

17209 | BELOW | Amtsgericht WAREN |

17255 | BELOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

19399 | BELOW | Amtsgericht PARCHIM |

98617 | BELRIETH | Amtsgericht MEININGEN |

19230 | BELSCH | Amtsgericht HAGENOW |

39356 | BELSDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

56290 | BELTHEIM | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

21785 | BELUM | Amtsgericht OTTERNDORF |

99425 | BELVEDERE | Amtsgericht WEIMAR |

73494 | BELZHOF | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

14806 | BELZIG | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

56203 | BEMBERMÜHLE | Amtsgericht MONTABAUR |

56170 | BEMBSMÜHLE | Amtsgericht KOBLENZ |

72658 | BEMPFLINGEN | Amtsgericht NÜRTINGEN |

23942 | BENCKENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

99706 | BENDELEBEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

19339 | BENDELIN | Amtsgericht PERLEBERG |

21227 | BENDESTORF | Amtsgericht TOSTEDT |

24217 | BENDFELD | Amtsgericht PLÖN |

19205 | BENDHOF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

25557 | BENDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

56170 | BENDORF | Amtsgericht KOBLENZ |

83671 | BENEDIKTBEUERN | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

54538 | BENGEL | Amtsgericht WITTLICH |

19258 | BENGERSTORF | Amtsgericht HAGENOW |

18258 | BENITZ | Amtsgericht ROSTOCK |

67435 | BENJENTAL | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

14806 | BENKEN | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

29416 | BENKENDORF | Amtsgericht SALZWEDEL |

06179 | BENKENDORF B. SALZMÜHLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

04509 | BENNDORF | Amtsgericht EILENBURG |

04654 | BENNDORF | Amtsgericht BORNA |

06184 | BENNDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06308 | BENNDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

06628 | BENNDORF | Amtsgericht NAUMBURG |

24848 | BENNEBEK | Amtsgericht SCHLESWIG |

38877 | BENNECKENSTEIN | Amtsgericht WERNIGERODE |

04720 | BENNEWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

04828 | BENNEWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

04889 | BENNEWITZ | Amtsgericht TORGAU |

67808 | BENNHAUSEN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

19260 | BENNIN | Amtsgericht HAGENOW |

71726 | BENNINGEN | Amtsgericht MARBACH |

87734 | BENNINGEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

06179 | BENNSTEDT | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06536 | BENNUNGEN | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

54314 | BENRATHERHOF | Amtsgericht HERMESKEIL |

14789 | BENSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

98554 | BENSHAUSEN | Amtsgericht SUHL |

64625 | BENSHEIM | Amtsgericht BENSHEIM |

19386 | BENTHEN | Amtsgericht PARCHIM |

18182 | BENTWISCH | Amtsgericht ROSTOCK |

17129 | BENTZIN | Amtsgericht DEMMIN |

17429 | BENZ | Amtsgericht WOLGAST |

18574 | BENZ | Amtsgericht BERGEN |

19249 | BENZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

23970 | BENZ | Amtsgericht WISMAR |

19217 | BENZIN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

19386 | BENZIN | Amtsgericht PARCHIM |

55494 | BENZWEILER | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

93176 | BERATZHAUSEN | Amtsgericht REGENSBURG |

09661 | BERBERSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

01471 | BERBISDORF | Amtsgericht MEISSEN |

92334 | BERCHING | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

83471 | BERCHTESGADEN | Amtsgericht LAUFEN |

56769 | BEREBORN | Amtsgericht DAUN |

56766 | BERENBACH | Amtsgericht DAUN |

39638 | BERENBROCK | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

18239 | BERENDSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

53505 | BERG | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

56357 | BERG | Amtsgericht LAHNSTEIN |

76768 | BERG | Amtsgericht KANDEL |

82335 | BERG | Amtsgericht STARNBERG |

83362 | BERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83546 | BERG | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

88276 | BERG | Amtsgericht RAVENSBURG |

92348 | BERG | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

95180 | BERG | Amtsgericht HOF |

86562 | BERG IM GAU | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

06536 | BERGA | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

07980 | BERGA | Amtsgericht GREIZ |

88368 | BERGATREUTE | Amtsgericht BAD WALDSEE |

02692 | BERGE | Amtsgericht BAUTZEN |

14641 | BERGE | Amtsgericht NAUEN |

19348 | BERGE | Amtsgericht PERLEBERG |

39606 | BERGE | Amtsgericht OSTERBURG |

39638 | BERGE | Amtsgericht GARDELEGEN |

49626 | BERGE | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

02979 | BERGEN | Amtsgericht HOYERSWERDA |

08239 | BERGEN | Amtsgericht PLAUEN |

08626 | BERGEN | Amtsgericht PLAUEN |

29303 | BERGEN | Amtsgericht CELLE |

29468 | BERGEN | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

55608 | BERGEN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

83346 | BERGEN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

91790 | BERGEN | Amtsgericht WEISSENBURG |

18528 | BERGEN AUF RÜGEN | Amtsgericht BERGEN |

55469 | BERGENHAUSEN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

24861 | BERGENHUSEN | Amtsgericht SCHLESWIG |

94542 | BERGER | Amtsgericht PASSAU |

14641 | BERGERDAMM | Amtsgericht NAUEN |

56379 | BERGERHOF | Amtsgericht DIEZ |

07768 | BERGERN | Amtsgericht JENA |

99438 | BERGERN | Amtsgericht WEIMAR |

25779 | BERGEWÖHRDEN | Amtsgericht MELDORF |

17237 | BERGFELD | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18279 | BERGFELD | Amtsgericht GÜSTROW |

38467 | BERGFELD | Amtsgericht WOLFSBURG |

01819 | BERGGIESSHÜBEL | Amtsgericht PIRNA |

08538 | BERGLAS | Amtsgericht PLAUEN |

77791 | BERGHAUPTEN | Amtsgericht GENGENBACH |

18233 | BERGHAUSEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

56368 | BERGHAUSEN | Amtsgericht DIEZ |

50126 | BERGHEIM | Amtsgericht BERGHEIM |

50127 | BERGHEIM | Amtsgericht BERGHEIM |

50129 | BERGHEIM | Amtsgericht BERGHEIM |

86673 | BERGHEIM | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

73249 | BERGHOF | Amtsgericht ESSLINGEN |

14806 | BERGHOLZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

17321 | BERGHOLZ | Amtsgericht PASEWALK |

14558 | BERGHOLZ — REHBRÜCKE | Amtsgericht POTSDAM |

89180 | BERGHÜLEN | Amtsgericht ULM |

51427 | BERGISCH GLADBACH | Amtsgericht BERGISCH GLADBACH |

51429 | BERGISCH GLADBACH | Amtsgericht BERGISCH GLADBACH |

51465 | BERGISCH GLADBACH | Amtsgericht BERGISCH GLADBACH |

51467 | BERGISCH GLADBACH | Amtsgericht BERGISCH GLADBACH |

51469 | BERGISCH GLADBACH | Amtsgericht BERGISCH GLADBACH |

06712 | BERGISDORF | Amtsgericht ZEITZ |

59192 | BERGKAMEN | Amtsgericht KAMEN |

85232 | BERGKIRCHEN | Amtsgericht DACHAU |

49459 | BERGLAGE | Amtsgericht DIEPHOLZ |

55776 | BERGLANGENBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

08538 | BERGLAS | Amtsgericht PLAUEN |

73663 | BERGLEN | Amtsgericht WAIBLINGEN |

85459 | BERGLERN | Amtsgericht ERDING |

54426 | BERGLICHT | Amtsgericht HERMESKEIL |

08340 | BERMSGRÜN | Amtsgericht AUE |

67823 | BERGMÜHLE | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

51702 | BERGNEUSTADT | Amtsgericht GUMMERSBACH |

97493 | BERGRHEINFELD | Amtsgericht SCHWEINFURT |

08373 | BERGSCHMIEDE | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

16775 | BERGSDORF | Amtsgericht ZEHDENICK |

99518 | BERGSULZA | Amtsgericht APOLDA |

97241 | BERGTHEIM | Amtsgericht WÜRZBURG |

54518 | BERGWEILER | Amtsgericht WITTLICH |

06773 | BERGWITZ | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

39307 | BERGZOW | Amtsgericht GENTHIN |

25575 | BERINGSTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

99706 | BERKA | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

99826 | BERKA V. D. HAINICH | Amtsgericht EISENACH |

99837 | BERKA/WERRA | Amtsgericht EISENACH |

98631 | BERKACH | Amtsgericht MEININGEN |

37297 | BERKATAL | Amtsgericht ESCHWEGE |

06896 | BERKAU | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

39624 | BERKAU | Amtsgericht STENDAL |

15518 | BERKENBRÜCK | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

23919 | BERKENTHIN | Amtsgericht RATZEBURG |

88450 | BERKHEIM | Amtsgericht BIBERACH |

17291 | BERKHOLZ | Amtsgericht PRENZLAU |

16306 | BERKHOLZ — MEYENBURG | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

54673 | BERKOTH | Amtsgericht BITBURG |

10115 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10117 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10119 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10178 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10179 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10234 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10243 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10245 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10247 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10249 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10315 | BERLIN | Amtsgericht LICHTENBERG |

10317 | BERLIN | Amtsgericht LICHTENBERG |

10318 | BERLIN | Amtsgericht LICHTENBERG |

10319 | BERLIN | Amtsgericht LICHTENBERG |

10365 | BERLIN | Amtsgericht LICHTENBERG |

10367 | BERLIN | Amtsgericht LICHTENBERG |

10369 | BERLIN | Amtsgericht LICHTENBERG |

10405 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10407 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10409 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10435 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10437 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10439 | BERLIN | Amtsgericht MITTE |

10551 | BERLIN | Amtsgericht TIERGARTEN |

10553 | BERLIN | Amtsgericht TIERGARTEN |

10555 | BERLIN | Amtsgericht TIERGARTEN |

10557 | BERLIN | Amtsgericht TIERGARTEN |

10559 | BERLIN | Amtsgericht TIERGARTEN |

10585 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10587 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10589 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10623 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10625 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10627 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10629 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10707 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10709 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10711 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10713 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10715 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10717 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10719 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10777 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10779 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

10781 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10783 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10785 | BERLIN | Amtsgericht TIERGARTEN |

10787 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10789 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10823 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10825 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10827 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10829 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

10961 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

10963 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

10965 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

10967 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

10969 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

10997 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

10999 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12043 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12045 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12047 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12049 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12051 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12053 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12055 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12057 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12059 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12099 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12101 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12103 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12105 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12107 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12109 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12157 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12159 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12161 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12163 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12165 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12167 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12169 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12203 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12205 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12207 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12209 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12247 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12249 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

12277 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12279 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12305 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12307 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12309 | BERLIN | Amtsgericht TEMPELHOF — KREUZBERG |

12347 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12349 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12351 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12353 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12355 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12357 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12359 | BERLIN | Amtsgericht NEUKÖLLN |

12435 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12437 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12439 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12459 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12487 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12489 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12524 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12526 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12527 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12555 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12557 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12559 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12587 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12589 | BERLIN | Amtsgericht KÖPENICK |

12619 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12621 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12623 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12627 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12629 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12679 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12681 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12683 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12685 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12687 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

12689 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

13051 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

13053 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

13055 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

13057 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

13059 | BERLIN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

13086 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13088 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13089 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13125 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13127 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13129 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13156 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13158 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13159 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13187 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13189 | BERLIN | Amtsgericht PANKOW/WEISSENSEE |

13347 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13349 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13351 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13353 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13355 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13357 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13359 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13403 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13405 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13407 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13409 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13435 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13437 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13439 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13465 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13467 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13469 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13503 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13505 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13507 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13509 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

13581 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13583 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13585 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13587 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13589 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13591 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13593 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13595 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13597 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13599 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13627 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

13629 | BERLIN | Amtsgericht WEDDING |

14050 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14052 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14053 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14055 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14057 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14059 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14089 | BERLIN | Amtsgericht SPANDAU |

14109 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

14129 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

14163 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

14165 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

14167 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

14169 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

14193 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14195 | BERLIN | Amtsgericht SCHÖNEBERG |

14197 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

14199 | BERLIN | Amtsgericht CHARLOTTENBURG |

16909 | BERLINCHEN | Amtsgericht NEURUPPIN |

54570 | BERLINGEN | Amtsgericht DAUN |

37339 | BERLINGERODE | Amtsgericht WORBIS |

99439 | BERLSTEDT | Amtsgericht WEIMAR |

88697 | BERMATINGEN | Amtsgericht ÜBERLINGEN |

36419 | BERMBACH | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

98587 | BERMBACH | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

56729 | BERMEL | Amtsgericht MAYEN |

55234 | BERMERSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

67593 | BERMERSHEIM | Amtsgericht WORMS |

16321 | BERNAU BEI BERLIN | Amtsgericht BERNAU |

83233 | BERNAU | Amtsgericht ROSENHEIM |

79872 | BERNAU IM SCHWARZWALD | Amtsgericht SANKT BLASIEN |

86975 | BERNBEUREN | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

01917 | BERNBRUCH | Amtsgericht KAMENZ |

04668 | BERNBRUCH | Amtsgericht GRIMMA |

06406 | BERNBURG | Amtsgericht BERNBURG |

04539 | BERNDORF | Amtsgericht BORNA |

54578 | BERNDORF | Amtsgericht DAUN |

56370 | BERNDROTH | Amtsgericht DIEZ |

17375 | BERNDSHOF | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

27804 | BERNE | Amtsgericht BRAKE |

73312 | BERNECK | Amtsgericht GEISLINGEN |

92361 | BERNGAU | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

71560 | BERNHALDEN | Amtsgericht BACKNANG |

93170 | BERNHARDSWALD | Amtsgericht REGENSBURG |

19309 | BERNHEIDE | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

18249 | BERNITT | Amtsgericht BÜTZOW |

54470 | BERNKASTEL — KUES | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

82347 | BERNRIED | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

94505 | BERNRIED | Amtsgericht DEGGENDORF |

08315 | BERNSBACH | Amtsgericht AUE |

02994 | BERNSDORF | Amtsgericht HOYERSWERDA |

04916 | BERNSDORF | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

07318 | BERNSDORF | Amtsgericht SAALFELD |

09306 | BERNSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

09337 | BERNSDORF | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

07952 | BERNSGRÜN | Amtsgericht GREIZ |

36457 | BERNSHAUSEN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

02748 | BERNSTADT A. D. EIGEN | Amtsgericht LÖBAU |

89182 | BERNSTADT | Amtsgericht ULM |

19246 | BERNSTORF | Amtsgericht HAGENOW |

23936 | BERNSTORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

37308 | BERNTERODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

37355 | BERNTERODE | Amtsgericht WORBIS |

04769 | BERNTITZ | Amtsgericht TORGAU |

56414 | BEROD | Amtsgericht WESTERBURG |

57614 | BEROD | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

01744 | BERREUTH | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

54673 | BERSCHEID | Amtsgericht BITBURG |

55608 | BERSCHWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

55777 | BERSCHWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

49593 | BERSENBRÜCK | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

15926 | BERSTEQUELL | Amtsgericht LÜBBEN |

38835 | BERSSEL | Amtsgericht HALBERSTADT |

49777 | BERSSEN | Amtsgericht MEPPEN |

01825 | BERTHELSDORF | Amtsgericht PIRNA |

01844 | BERTHELSDORF | Amtsgericht PIRNA |

02747 | BERTHELSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

08138 | BERTHELSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

09328 | BERTHELSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

09600 | BERTHELSDORF/ERZGEB. | Amtsgericht FREIBERG |

18442 | BERTHKE | Amtsgericht STRALSUND |

94565 | BERTHOLLING | Amtsgericht VILSHOFEN |

17291 | BERTIKOW | Amtsgericht PRENZLAU |

39517 | BERTINGEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

39596 | BERTKOW | Amtsgericht OSTERBURG |

02763 | BERTSDORF | Amtsgericht ZITTAU |

26524 | BERUMBUR | Amtsgericht NORDEN |

56459 | BERZHAHN | Amtsgericht WESTERBURG |

57632 | BERZHAUSEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

19309 | BESANDTEN | Amtsgericht PERLEBERG |

54413 | BESCHEID | Amtsgericht HERMESKEIL |

23738 | BESCHENDORF | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

25584 | BESDORF | Amtsgericht ITZEHOE |

65614 | BESELICH | Amtsgericht WEILBURG |

23899 | BESENTHAL | Amtsgericht MÖLLN |

17039 | BESERITZ | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

74354 | BESIGHEIM | Amtsgericht BESIGHEIM |

19258 | BESITZ | Amtsgericht HAGENOW |

63856 | BESSENBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

18573 | BESSIN | Amtsgericht BERGEN |

19217 | BESTENRADE | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

15741 | BESTENSEE | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

59909 | BESTWIG | Amtsgericht MESCHEDE |

08258 | BETHANIEN | Amtsgericht AUERBACH |

06925 | BETHAU | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

31032 | BETHELN | Amtsgericht ELZE |

07554 | BETHENHAUSEN | Amtsgericht GERA |

54570 | BETTELDORF | Amtsgericht DAUN |

56355 | BETTENDORF | Amtsgericht LAHNSTEIN |

54533 | BETTENFELD | Amtsgericht WITTLICH |

98617 | BETTENHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

54646 | BETTINGEN | Amtsgericht BITBURG |

57518 | BETZDORF | Amtsgericht BETZDORF |

21386 | BETZENDORF | Amtsgericht LÜNEBURG |

87743 | BETZENHAUSEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

91282 | BETZENSTEIN | Amtsgericht BAYREUTH |

88422 | BETZENWEILER | Amtsgericht RIEDLINGEN |

87488 | BETZIGAU | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

16833 | BETZIN | Amtsgericht NEURUPPIN |

72291 | BETZWEILER — WÄLDE | Amtsgericht FREUDENSTADT |

04651 | BEUCHA | Amtsgericht GRIMMA |

04824 | BEUCHA | Amtsgericht GRIMMA |

06179 | BEUCHLITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

18581 | BEUCHOW | Amtsgericht BERGEN |

04519 | BEUDEN | Amtsgericht EILENBURG |

06184 | BEUDITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06618 | BEUDITZ | Amtsgericht NAUMBURG |

99819 | BEUERNFELD | Amtsgericht EISENACH |

18314 | BEUGHORST | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

07616 | BEULBAR | Amtsgericht STADTRODA |

56283 | BEULICH | Amtsgericht SANKT GOAR |

07318 | BEULWITZ | Amtsgericht SAALFELD |

06217 | BEUNA | Amtsgericht MERSEBURG |

06259 | BEUNA | Amtsgericht MERSEBURG |

37327 | BEUREN | Amtsgericht WORBIS |

54413 | BEUREN | Amtsgericht HERMESKEIL |

56825 | BEUREN | Amtsgericht COCHEM |

72660 | BEUREN | Amtsgericht NÜRTINGEN |

56864 | BEURENERMÜHLE | Amtsgericht COCHEM |

88631 | BEURON | Amtsgericht SIGMARINGEN |

39615 | BEUSTER | Amtsgericht OSTERBURG |

17268 | BEUTEL | Amtsgericht PRENZLAU |

94501 | BEUTELSBACH | Amtsgericht PASSAU |

07407 | BEUTELSDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

73547 | BEUTENMÜHLE | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

09366 | BEUTHA | Amtsgericht STOLLBERG |

04749 | BEUTIG | Amtsgericht DÖBELN |

07751 | BEUTNITZ | Amtsgericht JENA |

16928 | BEVERINGEN | Amtsgericht PERLEBERG |

25355 | BEVERN | Amtsgericht ELMSHORN |

37639 | BEVERN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

27616 | BEVERSTEDT | Amtsgericht LANGEN |

37688 | BEVERUNGEN | Amtsgericht HÖXTER |

66450 | BEXBACH | Amtsgericht HOMBURG |

39171 | BEYENDORF | Amtsgericht WANZLEBEN |

04895 | BEYERN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

06528 | BEYERNAUMBURG | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

06794 | BEYERSDORF | Amtsgericht BITTERFELD |

99976 | BEYRODE | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

39264 | BIAS | Amtsgericht ZERBST |

77781 | BIBERACH | Amtsgericht GENGENBACH |

88400 | BIBERACH | Amtsgericht BIBERACH |

88441 | BIBERACH | Amtsgericht BIBERACH |

98666 | BIBERAU | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

86485 | BIBERBACH | Amtsgericht AUGSBURG |

98666 | BIBERSCHLAG | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

73566 | BIBERSOHL | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

89346 | BIBERTAL | Amtsgericht GÜNZBURG |

68647 | BIBLIS | Amtsgericht LAMPERTHEIM |

19417 | BIBOW | Amtsgericht WISMAR |

07768 | BIBRA | Amtsgericht STADTRODA |

98631 | BIBRA | Amtsgericht MEININGEN |

83546 | BIBURG | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

93354 | BIBURG | Amtsgericht KELHEIM |

83673 | BICHL | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

83739 | BICHL | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

24392 | BICKEN | Amtsgericht KAPPELN |

56291 | BICKENBACH | Amtsgericht SANKT GOAR |

64404 | BICKENBACH | Amtsgericht DARMSTADT |

54636 | BICKENDORF | Amtsgericht BITBURG |

99976 | BICKENRIEDE | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

19258 | BICKHUSEN | Amtsgericht HAGENOW |

87651 | BIDINGEN | Amtsgericht KAUFBEUREN |

55234 | BIEBELNHEIM | Amtsgericht ALZEY |

97318 | BIEBELRIED | Amtsgericht KITZINGEN |

55546 | BIEBELSHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

01561 | BIEBERACH | Amtsgericht RIESA |

97243 | BIEBEREHREN | Amtsgericht WÜRZBURG |

63599 | BIEBERGEMÜND | Amtsgericht GELNHAUSEN |

55471 | BIEBERN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

15913 | BIEBERSDORF | Amtsgericht LÜBBEN |

09629 | BIEBERSTEIN | Amtsgericht FREIBERG |

35444 | BIEBERTAL | Amtsgericht GIESSEN |

64584 | BIEBESHEIM | Amtsgericht GROSS — GERAU |

83565 | BIEBING | Amtsgericht EBERSBERG |

56370 | BIEBRICH | Amtsgericht DIEZ |

35216 | BIEDENKOPF | Amtsgericht BIEDENKOPF |

79215 | BIEDERBACH | Amtsgericht WALDKIRCH |

39175 | BIEDERITZ | Amtsgericht BURG |

66917 | BIEDERSHAUSEN | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

67308 | BIEDESHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

15236 | BIEGEN | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

02923 | BIEHAIN | Amtsgericht WEISSWASSER |

01920 | BIEHLA | Amtsgericht KAMENZ |

01824 | BIELATAL | Amtsgericht PIRNA |

66996 | BIEHLERHOF | Amtsgericht PIRMASENS |

33602 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33604 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33605 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33607 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33609 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33611 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33613 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33615 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33617 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33619 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33647 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33649 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33659 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33689 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33699 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33719 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33729 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

33739 | BIELEFELD | Amtsgericht BIELEFELD |

99735 | BIELEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

54612 | BIELENHOF | Amtsgericht PRÜM |

06408 | BIENDORF | Amtsgericht BERNBURG |

18230 | BIENDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

29553 | BIENENBÜTTEL | Amtsgericht UELZEN |

01825 | BIENSDORF | Amtsgericht PIRNA |

09648 | BIENSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

99100 | BIENSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

39221 | BIERE | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

54533 | BIERMÜHLE | Amtsgericht WITTLICH |

93195 | BIERSACKSCHLAG | Amtsgericht REGENSBURG |

53520 | BIERSCHBACHERMÜHLE | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

54636 | BIERSDORF | Amtsgericht BITBURG |

29416 | BIERSTEDT | Amtsgericht SALZWEDEL |

54675 | BIESDORF | Amtsgericht BITBURG |

04509 | BIESEN | Amtsgericht EILENBURG |

16278 | BIESENBROW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

16306 | BIESENDAHLSHOF | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

06343 | BIESENRODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

16359 | BIESENTHAL | Amtsgericht BERNAU |

39624 | BIESENTHAL | Amtsgericht GARDELEGEN |

09306 | BIESERN | Amtsgericht HAINICHEN |

02894 | BIESIG | Amtsgericht GÖRLITZ |

87640 | BIESSENHOFEN | Amtsgericht KAUFBEUREN |

17213 | BIESTORF | Amtsgericht WAREN |

06901 | BIETEGAST | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

18574 | BIETEGAST | Amtsgericht BERGEN |

76467 | BIETIGHEIM | Amtsgericht RASTATT |

74321 | BIETIGHEIM — BISSINGEN | Amtsgericht BESIGHEIM |

17291 | BIETIKOW | Amtsgericht PRENZLAU |

56414 | BILKHEIM | Amtsgericht WESTERBURG |

22946 | BILLBAUM | Amtsgericht AHRENSBURG |

39590 | BILLBERGE | Amtsgericht STENDAL |

99713 | BILLEBEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

48727 | BILLERBECK | Amtsgericht COESFELD |

74842 | BILLIGHEIM | Amtsgericht MOSBACH |

76831 | BILLIGHEIM — INGENHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

98663 | BILLMUTHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

06647 | BILLRODA | Amtsgericht NEBRA |

25485 | BILSEN | Amtsgericht ELMSHORN |

37434 | BILSHAUSEN | Amtsgericht DUDERSTADT |

06578 | BILZINGSLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

24576 | BIMOEHLEN | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

74862 | BINAU | Amtsgericht MOSBACH |

29416 | BINDE | Amtsgericht SALZWEDEL |

39590 | BINDFELDE | Amtsgericht STENDAL |

95463 | BINDLACH | Amtsgericht BAYREUTH |

15754 | BINDOW | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

55411 | BINGEN AM RHEIN | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

72511 | BINGEN | Amtsgericht SIGMARINGEN |

61203 | BINGENHEIMER MÜHLE | Amtsgericht FRIEDBERG (HESSEN) |

31619 | BINNEN | Amtsgericht NIENBURG |

39307 | BINNENHEIDE | Amtsgericht GENTHIN |

04749 | BINNEWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

56754 | BINNINGEN | Amtsgericht COCHEM |

88450 | BINNROT | Amtsgericht BIBERACH |

54518 | BINSFELD | Amtsgericht WITTLICH |

86637 | BINSWANGEN | Amtsgericht DILLINGEN |

79589 | BINZEN | Amtsgericht LÖRRACH |

49626 | BIPPEN | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

73102 | BIRENBACH | Amtsgericht GÖPPINGEN |

54587 | BIRGEL | Amtsgericht PRÜM |

92262 | BIRGLAND | Amtsgericht AMBERG |

71364 | BIRKACHHOF | Amtsgericht WAIBLINGEN |

02633 | BIRKAU | Amtsgericht BAUTZEN |

57587 | BIRKEN — HONIGSESSEN | Amtsgericht BETZDORF |

69488 | BIRKENAU | Amtsgericht FÜRTH |

57589 | BIRKENBEUL | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

55765 | BIRKENFELD | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

75217 | BIRKENFELD | Amtsgericht PFORZHEIM |

97834 | BIRKENFELD | Amtsgericht GEMÜNDEN |

98646 | BIRKENFELD | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

37318 | BIRKENFELDE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

01723 | BIRKENHAIN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07422 | BIRKENHEIDE | Amtsgericht RUDOLSTADT |

67134 | BIRKENHEIDE | Amtsgericht LUDWIGSHAFEN AM RHEIN |

55469 | BIRKENHOF | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

76889 | BIRKENHÖRDT | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

07366 | BIRKENHÜGEL | Amtsgericht LOBENSTEIN |

99768 | BIRKENMOOR | Amtsgericht NORDHAUSEN |

06528 | BIRKENSCHÄFEREI | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

63699 | BIRKENSTÖCKE | Amtsgericht BÜDINGEN |

73566 | BIRKENTEICH | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

16547 | BIRKENWERDER | Amtsgericht ORANIENBURG |

07589 | BIRKHAUSEN | Amtsgericht GERA |

56291 | BIRKHEIM | Amtsgericht SANKT GOAR |

73553 | BIRKHOF | Amtsgericht GÖPPINGEN |

88441 | BIRKHOF | Amtsgericht RIEDLINGEN |

15848 | BIRKHOLZ | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

39517 | BIRKHOLZ | Amtsgericht STENDAL |

07336 | BIRKIGT | Amtsgericht SAALFELD |

07570 | BIRKIGT | Amtsgericht GERA |

08626 | BIRKIGT | Amtsgericht PLAUEN |

37327 | BIRKUNGEN | Amtsgericht WORBIS |

76831 | BIRKWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

01827 | BIRKWITZ | Amtsgericht PIRNA |

01827 | BIRKWITZ — PRATZSCHWITZ | Amtsgericht PIRNA |

65626 | BIRLENBACH | Amtsgericht DIEZ |

01623 | BIRMENITZ | Amtsgericht MEISSEN |

57612 | BIRNBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

84419 | BIRNBACH | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

54574 | BIRRESBORN | Amtsgericht DAUN |

63633 | BIRSTEIN | Amtsgericht WÄCHTERSBACH |

54634 | BIRTLINGEN | Amtsgericht BITBURG |

98634 | BIRX | Amtsgericht MEININGEN |

96120 | BISCHBERG | Amtsgericht BAMBERG |

97836 | BISCHBRUNN | Amtsgericht GEMÜNDEN |

02708 | BISCHDORF | Amtsgericht LÖBAU |

03205 | BISCHDORF | Amtsgericht LÜBBEN |

37308 | BISCHHAGEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

67294 | BISCHHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

01920 | BISCHHEIM — HÄSLICH | Amtsgericht KAMENZ |

35649 | BISCHOFFEN | Amtsgericht WETZLAR |

37345 | BISCHOFFERODE | Amtsgericht WORBIS |

99768 | BISCHOFFERODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

98553 | BISCHOFROD | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

99826 | BISCHOFRODA | Amtsgericht EISENACH |

06295 | BISCHOFRODE | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

95493 | BISCHOFSGRÜN | Amtsgericht BAYREUTH |

65474 | BISCHOFSHEIM | Amtsgericht GROß — GERAU |

97653 | BISCHOFSHEIM | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

94253 | BISCHOFSMAIS | Amtsgericht VIECHTACH |

99976 | BISCHOFSTEIN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

39343 | BISCHOFSWALD | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

01877 | BISCHOFSWERDA | Amtsgericht BAUTZEN |

83483 | BISCHOFSWIESEN | Amtsgericht LAUFEN |

76476 | BISCHWEIER | Amtsgericht RASTATT |

18445 | BISDORF | Amtsgericht STRALSUND |

72406 | BISINGEN | Amtsgericht HECHINGEN |

21521 | BISMARCKQUELLE | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

17322 | BISMARK | Amtsgericht PASEWALK |

39629 | BISMARK | Amtsgericht STENDAL |

29646 | BISPINGEN | Amtsgericht SOLTAU |

24582 | BISSEE | Amtsgericht RENDSBURG |

49143 | BISSENDORF | Amtsgericht OSNABRÜCK |

67281 | BISSERSHEIM | Amtsgericht GRÜNSTADT |

73266 | BISSINGEN | Amtsgericht KIRCHHEIM |

86657 | BISSINGEN | Amtsgericht DILLINGEN |

24358 | BISTENSEE | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

67806 | BISTERSCHIED | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

54634 | BITBURG | Amtsgericht BITBURG |

19273 | BITTER | Amtsgericht LÜNEBURG |

06749 | BITTERFELD | Amtsgericht BITTERFELD |

39517 | BITTKAU | Amtsgericht STENDAL |

72475 | BITZ | Amtsgericht ALBSTADT |

57539 | BITZEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

93476 | BLAIBACH | Amtsgericht CHAM |

87544 | BLAICHACH | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

16909 | BLANDIKOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

25715 | BLANGENMOORFELD | Amtsgericht MELDORF |

63825 | BLANKENBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

07366 | BLANKENBERG | Amtsgericht LOBENSTEIN |

19412 | BLANKENBERG | Amtsgericht STERNBERG |

17291 | BLANKENBURG | Amtsgericht PRENZLAU |

38889 | BLANKENBURG | Amtsgericht WERNIGERODE |

99955 | BLANKENBURG | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

15827 | BLANKENFELDE | Amtsgericht ZOSSEN |

17237 | BLANKENFÖRDE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18182 | BLANKENHAGEN | Amtsgericht ROSTOCK |

08451 | BLANKENHAIN | Amtsgericht ZWICKAU |

99444 | BLANKENHAIN | Amtsgericht WEIMAR |

06528 | BLANKENHEIM | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

53945 | BLANKENHEIM | Amtsgericht SCHLEIDEN |

17039 | BLANKENHOF | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

56865 | BLANKENRATH | Amtsgericht COCHEM |

17237 | BLANKENSEE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17322 | BLANKENSEE | Amtsgericht PASEWALK |

01723 | BLANKENSTEIN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07366 | BLANKENSTEIN | Amtsgericht LOBENSTEIN |

96528 | BLATTERNDORF | Amtsgericht SONNEBERG |

01561 | BLATTERSLEBEN | Amtsgericht RIESA |

39517 | BLÄTZ | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

66869 | BLAUBACH | Amtsgericht KUSEL |

89143 | BLAUBEUREN | Amtsgericht ULM |

83486 | BLAUEISHÜTTE | Amtsgericht LAUFEN |

08318 | BLAUENTHAL | Amtsgericht AUE |

07338 | BLAUES GLÜCK | Amtsgericht SAALFELD |

74572 | BLAUFELDEN | Amtsgericht LANGENBURG |

89134 | BLAUSTEIN | Amtsgericht ULM |

08309 | BLECHHAMMER | Amtsgericht AUE |

96515 | BLECHHAMMER | Amtsgericht SONNEBERG |

21354 | BLECKEDE | Amtsgericht LÜNEBURG |

19273 | BLECKEDERWERDER | Amtsgericht HAGENOW |

37339 | BLECKENRODE | Amtsgericht WORBIS |

54570 | BLECKHAUSEN | Amtsgericht DAUN |

54570 | BLECKHAUSENER MÜHLE | Amtsgericht DAUN |

06901 | BLEDDIN | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

54608 | BLEIALF | Amtsgericht PRÜM |

39326 | BLEICHE | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

99752 | BLEICHERODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

56368 | BLEIDENBACH | Amtsgericht DIEZ |

24327 | BLEKENDORF | Amtsgericht PLÖN |

27337 | BLENDER | Amtsgericht ACHIM |

18230 | BLENGOW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

16909 | BLESENDORF | Amtsgericht NEURUPPIN |

17392 | BLESEWITZ | Amtsgericht ANKLAM |

15328 | BLEYEN | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

24392 | BLICK | Amtsgericht KAPPELN |

21640 | BLIEDERSDORF | Amtsgericht BUXTEHUDE |

99718 | BLIEDERSTEDT | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

23936 | BLIESCHENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18546 | BLIESCHOW | Amtsgericht BERGEN |

18551 | BLIESCHOW | Amtsgericht BERGEN |

16269 | BLIESDORF | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

66440 | BLIESKASTEL | Amtsgericht BLIESKASTEL |

23847 | BLIESTORF | Amtsgericht RATZEBURG |

19306 | BLIEVENSTORF | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

85655 | BLINDHAM | Amtsgericht ROSENHEIM |

89434 | BLINDHEIM | Amtsgericht DILLINGEN |

17291 | BLINDOW | Amtsgericht PRENZLAU |

02625 | BLOASCHÜTZ | Amtsgericht BAUTZEN |

01561 | BLOCHWITZ | Amtsgericht RIESA |

99510 | BLOCKSTELLE | Amtsgericht APOLDA |

03130 | BLOISCHDORF | Amtsgericht COTTBUS |

26487 | BLOMBERG | Amtsgericht ESENS |

32825 | BLOMBERG | Amtsgericht BLOMBERG |

25348 | BLOMESCHE WILDNIS | Amtsgericht ITZEHOE |

02627 | BLÖSA | Amtsgericht BAUTZEN |

08606 | BLOSENBERG | Amtsgericht PLAUEN |

06217 | BLÖSIEN | Amtsgericht MERSEBURG |

15754 | BLOSSIN | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

01594 | BLOSSWITZ | Amtsgericht RIESA |

23974 | BLOWATZ | Amtsgericht WISMAR |

17194 | BLÜCHERHOF | Amtsgericht WAREN |

04886 | BLUMBERG | Amtsgericht TORGAU |

16306 | BLUMBERG | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

16356 | BLUMBERG | Amtsgericht BERNAU |

78176 | BLUMBERG | Amtsgericht DONAUESCHINGEN |

09526 | BLUMENAU | Amtsgericht MARIENBERG |

17237 | BLUMENHAGEN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17337 | BLUMENHAGEN | Amtsgericht PASEWALK |

17237 | BLUMENHOLZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

16775 | BLUMENOW | Amtsgericht ZEHDENICK |

02692 | BLUMENTHAL | Amtsgericht BAUTZEN |

16928 | BLUMENTHAL | Amtsgericht NEURUPPIN |

24241 | BLUMENTHAL | Amtsgericht KIEL |

39288 | BLUMENTHAL | Amtsgericht BURG |

17379 | BLUMENTHAL B. TORGELOW | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

06343 | BLUMERODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

04552 | BLUMRODA | Amtsgericht BORNA |

23813 | BLUNK | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

02979 | BLUNO | Amtsgericht HOYERSWERDA |

23923 | BLÜSSEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

19357 | BLÜTHEN | Amtsgericht PERLEBERG |

06766 | BOBBAU | Amtsgericht BITTERFELD |

17179 | BOBBIN | Amtsgericht DEMMIN |

07646 | BOBECK | Amtsgericht STADTRODA |

67273 | BOBENHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

67240 | BOBENHEIM — ROXHEIM | Amtsgericht FRANKENTHAL (PFALZ) |

08606 | BOBENNEUKIRCHEN | Amtsgericht PLAUEN |

76891 | BOBENTHAL | Amtsgericht PIRMASENS |

19357 | BOBEROW | Amtsgericht PERLEBERG |

82389 | BÖBING | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

86399 | BOBINGEN | Amtsgericht AUGSBURG |

67482 | BÖBINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

73560 | BÖBINGEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

23996 | BOBITZ | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

06618 | BOBLAS | Amtsgericht NAUMBURG |

71032 | BÖBLINGEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

71034 | BÖBLINGEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

03222 | BOBLITZ | Amtsgericht LÜBBEN |

94255 | BÖBRACH | Amtsgericht VIECHTACH |

09627 | BOBRITZSCH | Amtsgericht FREIBERG |

19230 | BOBZIN | Amtsgericht HAGENOW |

19386 | BOBZIN | Amtsgericht PARCHIM |

76833 | BÖCHINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

46395 | BOCHOLT | Amtsgericht BOCHOLT |

46397 | BOCHOLT | Amtsgericht BOCHOLT |

46399 | BOCHOLT | Amtsgericht BOCHOLT |

14550 | BOCHOW | Amtsgericht POTSDAM |

44787 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44789 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44791 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44793 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44795 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44797 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44799 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44801 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44803 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44805 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44807 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44809 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44866 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44867 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44869 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44879 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44892 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

44894 | BOCHUM | Amtsgericht BOCHUM |

07589 | BOCKA | Amtsgericht GERA |

08324 | BOCKAU | Amtsgericht AUE |

14778 | BOECKE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

37345 | BOCKELNHAGEN | Amtsgericht WORBIS |

04703 | BOCKELWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

55595 | BOCKENAU | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

09661 | BOCKENDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

31167 | BOCKENEM | Amtsgericht HILDESHEIM |

67278 | BOCKENHEIM | Amtsgericht GRÜNSTADT |

26345 | BOCKHORN | Amtsgericht VAREL |

85461 | BOCKHORN | Amtsgericht ERDING |

26897 | BOCKHORST | Amtsgericht PAPENBURG |

07429 | BOCKSCHMIEDE | Amtsgericht RUDOLSTADT |

17219 | BOCKSEE | Amtsgericht WAREN |

98673 | BOCKSTADT | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

01665 | BOCKWEN | Amtsgericht MEISSEN |

04680 | BOCKWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

04874 | BOCKWITZ | Amtsgericht TORGAU |

06712 | BOCKWITZ | Amtsgericht ZEITZ |

38486 | BÖCKWITZ | Amtsgericht KLÖTZE |

39359 | BÖDDENSELL | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

16928 | BODDIN — LANGNOW | Amtsgericht PERLEBERG |

17179 | BODDIN | Amtsgericht TETEROW |

19243 | BODDIN | Amtsgericht HAGENOW |

72411 | BODELSHAUSEN | Amtsgericht TÜBINGEN |

07381 | BODELWITZ | Amtsgericht PÖSSNECK |

01471 | BODEN | Amtsgericht MEISSEN |

09518 | BODEN | Amtsgericht MARIENBERG |

56412 | BODEN | Amtsgericht MONTABAUR |

01683 | BODENBACH | Amtsgericht MEISSEN |

53539 | BODENBACH | Amtsgericht DAUN |

39343 | BODENDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

37194 | BODENFELDE | Amtsgericht NORTHEIM |

55294 | BODENHEIM | Amtsgericht MAINZ |

84155 | BODENKIRCHEN | Amtsgericht LANDSHUT |

94249 | BODENMAIS | Amtsgericht VIECHTACH |

37308 | BODENRODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

37434 | BODENSEE | Amtsgericht DUDERSTADT |

37339 | BODENSTEIN | Amtsgericht WORBIS |

29389 | BODENTEICH | Amtsgericht UELZEN |

37619 | BODENWERDER | Amtsgericht HOLZMINDEN |

92439 | BODENWÖHR | Amtsgericht SCHWANDORF |

01920 | BODERITZ | Amtsgericht KAMENZ |

04618 | BODERITZ | Amtsgericht ALTENBURG |

66500 | BÖDINGERHOF | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

78351 | BODMAN — LUDWIGSHAFEN | Amtsgericht STOCKACH |

88285 | BODNEGG | Amtsgericht RAVENSBURG |

88131 | BODOLZ | Amtsgericht LINDAU (BODENSEE) |

18356 | BODSTEDT | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

17248 | BOEK | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17248 | BOEKER MÜHLE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

24401 | BÖEL | Amtsgericht KAPPELN |

24405 | BÖELNORDERFELD | Amtsgericht KAPPELN |

26831 | BOEN | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

37691 | BOFFZEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

56357 | BOGEL | Amtsgericht LAHNSTEIN |

94327 | BOGEN | Amtsgericht STRAUBING |

87736 | BÖHEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

01561 | BÖHLA | Amtsgericht RIESA |

01594 | BÖHLA | Amtsgericht RIESA |

67459 | BÖHL — IGGELHEIM | Amtsgericht SPEYER |

01594 | BÖHLEN | Amtsgericht RIESA |

04564 | BÖHLEN | Amtsgericht BORNA |

04668 | BÖHLEN | Amtsgericht GRIMMA |

98701 | BÖHLEN | Amtsgericht ILMENAU |

18334 | BÖHLENDORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

04808 | BÖHLITZ | Amtsgericht GRIMMA |

07619 | BÖHLITZ | Amtsgericht STADTRODA |

04430 | BÖHLITZ — EHRENBERG | Amtsgericht LEIPZIG |

07422 | BÖHLSCHEIBEN | Amtsgericht RUDOLSTADT |

29693 | BÖHME | Amtsgericht WALSRODE |

89558 | BÖHMENKIRCH | Amtsgericht GEISLINGEN |

85113 | BÖHMFELD | Amtsgericht INGOLSTADT |

25853 | BOHMSTEDT | Amtsgericht HUSUM |

49163 | BOHMTE | Amtsgericht OSNABRÜCK |

14715 | BÖHNE | Amtsgericht RATHENOW |

19273 | BOHNENBURG | Amtsgericht LÜNEBURG |

24220 | BÖHNHUSEN | Amtsgericht RENDSBURG |

38895 | BÖHNSHAUSEN | Amtsgericht HALBERSTADT |

04626 | BOHRA | Amtsgericht ALTENBURG |

09661 | BÖHRIGEN | Amtsgericht HAINICHEN |

03130 | BOHSDORF | Amtsgericht COTTBUS |

23936 | BOIENHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23974 | BOIENSDORF | Amtsgericht WISMAR |

19246 | BOISSOW | Amtsgericht HAGENOW |

18249 | BOITIN | Amtsgericht GADEBUSCH |

23923 | BOITIN — RESDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

21368 | BOITZE | Amtsgericht LÜNEBURG |

17268 | BOITZENBURG | Amtsgericht PRENZLAU |

19246 | BOIZE | Amtsgericht HAGENOW |

19258 | BOIZENBURG | Amtsgericht HAGENOW |

24802 | BOKEL | Amtsgericht RENDSBURG |

25364 | BOKEL | Amtsgericht ELMSHORN |

27616 | BOKEL | Amtsgericht LANGEN |

25596 | BOKELREHM | Amtsgericht ITZEHOE |

17121 | BÖKEN | Amtsgericht DEMMIN |

19069 | BÖKEN | Amtsgericht SCHWERIN |

23717 | BÖKENSBERG | Amtsgericht EUTIN |

38556 | BOKENSDORF | Amtsgericht WOLFSBURG |

25335 | BOKHOLT — HANREDDER | Amtsgericht ELMSHORN |

25560 | BOKHORST | Amtsgericht ITZEHOE |

24848 | BOKLUND | Amtsgericht SCHLESWIG |

24860 | BÖKLUND | Amtsgericht SCHLESWIG |

24220 | BOKSEE | Amtsgericht PLÖN |

67295 | BOLANDEN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

67292 | BOLANDERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

02625 | BOLBRITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

17392 | BOLDEKOW | Amtsgericht ANKLAM |

18230 | BOLDENSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18246 | BOLDENSTORF | Amtsgericht GÜSTROW |

18528 | BOLDEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

17335 | BOLDSHOF | Amtsgericht PASEWALK |

16248 | BÖLKENDORF | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

18239 | BÖLKOW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

73087 | BOLL | Amtsgericht GÖPPINGEN |

18233 | BOLLAND | Amtsgericht BAD DOBERAN |

07646 | BOLLBERG | Amtsgericht STADTRODA |

18209 | BOLLBRÜCKE | Amtsgericht BAD DOBERAN |

79677 | BÖLLEN | Amtsgericht SCHÖNAU |

55624 | BOLLENBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

76887 | BÖLLENBORN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

54669 | BOLLENDORF | Amtsgericht BITBURG |

15936 | BOLLENSDORF | Amtsgericht LUCKENWALDE |

99819 | BOLLERODA | Amtsgericht EISENACH |

15377 | BOLLERSDORF | Amtsgericht STRAUSBERG |

17207 | BOLLEWICK | Amtsgericht WAREN |

18209 | BOLLHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

24855 | BOLLINGSTEDT | Amtsgericht SCHLESWIG |

79283 | BOLLSCHWEIL | Amtsgericht STAUFEN I. BR. |

99998 | BOLLSTEDT | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

24640 | BOLLWEG | Amtsgericht BAD BRAMSTEDT |

57648 | BÖLSBERG | Amtsgericht WESTERBURG |

03205 | BOLSCHWITZ | Amtsgericht SENFTENBERG |

39517 | BÖLSDORF | Amtsgericht STENDAL |

87538 | BOLSTERLANG | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

17498 | BOLTENHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18516 | BOLTENHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

06179 | BOLTZENHÖH | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

19406 | BOLZ | Amtsgericht PARCHIM |

29413 | BOMBECK | Amtsgericht SALZWEDEL |

39615 | BÖMENZIEN | Amtsgericht OSTERBURG |

17390 | BÖMITZ | Amtsgericht ANKLAM |

29699 | BOMLITZ | Amtsgericht WALSRODE |

88361 | BOMS | Amtsgericht RAVENSBURG |

15898 | BOMSDORF | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

39279 | BOMSDORF | Amtsgericht ZERBST |

06682 | BONAU | Amtsgericht WEISSENFELS |

25850 | BONDELUM | Amtsgericht HUSUM |

71149 | BONDORF | Amtsgericht BÖBLINGEN |

39264 | BONE | Amtsgericht ZERBST |

24620 | BÖNEBÜTTEL | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

56579 | BONEFELD | Amtsgericht NEUWIED |

59199 | BÖNEN | Amtsgericht UNNA |

54316 | BONERATH | Amtsgericht TRIER |

29413 | BONESE | Amtsgericht SALZWEDEL |

53539 | BONGARD | Amtsgericht DAUN |

39264 | BONITZ | Amtsgericht ZERBST |

53111 | BONN | Amtsgericht BONN |

53113 | BONN | Amtsgericht BONN |

53115 | BONN | Amtsgericht BONN |

53117 | BONN | Amtsgericht BONN |

53119 | BONN | Amtsgericht BONN |

53121 | BONN | Amtsgericht BONN |

53123 | BONN | Amtsgericht BONN |

53125 | BONN | Amtsgericht BONN |

53127 | BONN | Amtsgericht BONN |

53129 | BONN | Amtsgericht BONN |

53173 | BONN | Amtsgericht BONN |

53175 | BONN | Amtsgericht BONN |

53177 | BONN | Amtsgericht BONN |

53179 | BONN | Amtsgericht BONN |

53225 | BONN | Amtsgericht BONN |

53227 | BONN | Amtsgericht BONN |

53229 | BONN | Amtsgericht BONN |

79848 | BONNDORF | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

98634 | BONNDORF | Amtsgericht MEININGEN |

01827 | BONNEWITZ | Amtsgericht PIRNA |

23936 | BONNHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

74357 | BÖNNIGHEIM | Amtsgericht BESIGHEIM |

25474 | BÖNNINGSTEDT | Amtsgericht PINNEBERG |

99718 | BONNRODE | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

56864 | BONSBEUERN | Amtsgericht COCHEM |

86486 | BONSTETTEN | Amtsgericht AUGSBURG |

17322 | BOOCK | Amtsgericht PASEWALK |

39606 | BOOCK | Amtsgericht OSTERBURG |

18510 | BOOKHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

55595 | BOOS | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

56729 | BOOS | Amtsgericht MAYEN |

87737 | BOOS | Amtsgericht MEMMINGEN |

24598 | BOOSTEDT | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

73441 | BOPFINGEN | Amtsgericht NERESHEIM |

56154 | BOPPARD | Amtsgericht SANKT GOAR |

36419 | BORBELS | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

33178 | BORCHEN | Amtsgericht PADERBORN |

18528 | BORCHTITZ | Amtsgericht BERGEN |

02894 | BORDA | Amtsgericht GÖRLITZ |

25852 | BORDELUM | Amtsgericht HUSUM |

25821 | BORDELUMSIEL | Amtsgericht HUSUM |

24582 | BORDESHOLM | Amtsgericht RENDSBURG |

24392 | BOREN | Amtsgericht KAPPELN |

54422 | BÖRFINK | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

24589 | BORGDORF — SEEDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

34434 | BORGENTREICH | Amtsgericht WARBURG |

26904 | BÖRGER | Amtsgericht MEPPEN |

18211 | BÖRGERENDE | Amtsgericht BAD DOBERAN |

17091 | BORGFELD | Amtsgericht DEMMIN |

33829 | BORGHOLZHAUSEN | Amtsgericht HALLE (WESTF.) |

04603 | BORGISHAIN | Amtsgericht ALTENBURG |

39599 | BÖRGITZ | Amtsgericht STENDAL |

18513 | BORGSTEDT | Amtsgericht GRIMMEN |

24794 | BORGSTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

25938 | BORGSUM | Amtsgericht NIEBÜLL |

17129 | BORGWALL | Amtsgericht DEMMIN |

24857 | BORGWEDEL | Amtsgericht SCHLESWIG |

18551 | BORIN | Amtsgericht BERGEN |

01594 | BORITZ | Amtsgericht RIESA |

16866 | BORK — LELLICHOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

04916 | BORKEN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

17309 | BORKEN | Amtsgericht PASEWALK |

34582 | BORKEN | Amtsgericht FRITZLAR |

46325 | BORKEN | Amtsgericht BORKEN |

17379 | BORKENFRIEDE | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

23942 | BORKENHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

14822 | BORKHEIDE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

19406 | BORKOW | Amtsgericht STERNBERG |

26757 | BORKUM | Amtsgericht EMDEN |

14822 | BORKWALDE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

01774 | BORLAS | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

53539 | BORLER | Amtsgericht DAUN |

04774 | BÖRLN | Amtsgericht OSCHATZ |

24863 | BÖRM | Amtsgericht SCHLESWIG |

04720 | BORMITZ | Amtsgericht DÖBELN |

18375 | BORN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

39345 | BORN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

01819 | BORNA | Amtsgericht PIRNA |

04552 | BORNA | Amtsgericht BORNA |

04758 | BORNA | Amtsgericht OSCHATZ |

09114 | BORNA — HEINERSDORF | Amtsgericht CHEMNITZ |

01728 | BÖRNCHEN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01768 | BÖRNCHEN B. LAUENSTEIN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01825 | BÖRNERSDORF — BREITNAU | Amtsgericht PIRNA |

14806 | BORNE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

39435 | BORNE | Amtsgericht STASSFURT |

37318 | BORNHAGEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

53332 | BORNHEIM | Amtsgericht BONN |

55237 | BORNHEIM | Amtsgericht ALZEY |

76879 | BORNHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

17219 | BORNHOF | Amtsgericht WAREN |

25557 | BORNHOLT | Amtsgericht RENDSBURG |

25725 | BORNHOLT | Amtsgericht RENDSBURG |

24619 | BORNHÖVED | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

56348 | BORNICH | Amtsgericht SANKT GOAR |

09437 | BÖRNICHEN | Amtsgericht MARIENBERG |

09569 | BÖRNICHEN | Amtsgericht FREIBERG |

09437 | BÖRNICHEN/ERZGEB. | Amtsgericht MARIENBERG |

14641 | BÖRNICKE | Amtsgericht NAUEN |

16321 | BÖRNICKE | Amtsgericht BERNAU |

02627 | BORNITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

04758 | BORNITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

06712 | BORNITZ | Amtsgericht ZEITZ |

29413 | BORNSEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

21039 | BÖRNSEN | Amtsgericht GEESTHACHT |

04639 | BORNSHAIN | Amtsgericht ALTENBURG |

56346 | BORNSMÜHLE | Amtsgericht SANKT GOAR |

06295 | BORNSTEDT | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

39343 | BORNSTEDT | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

17392 | BORNTIN | Amtsgericht ANKLAM |

39264 | BORNUM | Amtsgericht ZERBST |

57614 | BOROD | Amtsgericht WESTERBURG |

17111 | BORRENTIN | Amtsgericht DEMMIN |

24405 | BORRISHAAG | Amtsgericht KAPPELN |

67725 | BÖRRSTADT | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

01474 | BORSBERG | Amtsgericht DRESDEN |

66904 | BÖRSBORN | Amtsgericht KUSEL |

36419 | BORSCH | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

04451 | BORSDORF | Amtsgericht GRIMMA |

25376 | BORSFLETH | Amtsgericht ITZEHOE |

89177 | BÖRSLINGEN | Amtsgericht ULM |

38312 | BÖRSSUM | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

23845 | BORSTEL | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

24616 | BORSTEL | Amtsgericht BAD BRAMSTEDT |

27246 | BORSTEL | Amtsgericht SULINGEN |

25494 | BORSTEL — HOHENRADEN | Amtsgericht PINNEBERG |

09579 | BORSTENDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

23881 | BORSTORF | Amtsgericht MÖLLN |

04774 | BORTEWITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

04703 | BÖRTEWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

01809 | BORTHEN | Amtsgericht PIRNA |

73104 | BÖRTLINGEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

06556 | BORXLEBEN | Amtsgericht ARTERN |

23936 | BÖRZOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23715 | BOSAU | Amtsgericht EUTIN |

06679 | BÖSAU | Amtsgericht WEISSENFELS |

25899 | BOSBÜLL | Amtsgericht NIEBÜLL |

24354 | BÖSBY | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

24354 | BÖSBYFELD | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

18569 | BÖSCHOW | Amtsgericht BERGEN |

24306 | BÖSDORF | Amtsgericht PLÖN |

39359 | BÖSDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

37339 | BÖSECKENDORF | Amtsgericht WORBIS |

26219 | BÖSEL, OLDENBURG | Amtsgericht CLOPPENBURG |

66887 | BOSENBACH | Amtsgericht KUSEL |

08606 | BÖSENBRUNN | Amtsgericht PLAUEN |

06295 | BÖSENBURG | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

04610 | BOSENGRÖBA | Amtsgericht ALTENBURG |

06536 | BÖSENRODE | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

06909 | BÖSEWIG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

01809 | BOSEWITZ | Amtsgericht PIRNA |

78662 | BÖSINGEN | Amtsgericht ROTTWEIL |

99310 | BÖSLEBEN | Amtsgericht ARNSTADT |

67742 | BÖSODENBACHERHOF | Amtsgericht KUSEL |

06895 | BOSSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

17419 | BOSSIN | Amtsgericht ANKLAM |

18292 | BOSSOW | Amtsgericht GÜSTROW |

23936 | BÖSSOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

19205 | BOTELSDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

27367 | BÖTERSEN | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

27386 | BOTHEL | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

99947 | BOTHENHEILINGEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

06686 | BOTHFELD | Amtsgericht WEISSENFELS |

24250 | BOTHKAMP | Amtsgericht PLÖN |

99448 | BÖTTELBORN | Amtsgericht WEIMAR |

66504 | BOTTENBACH | Amtsgericht PIRMASENS |

06571 | BOTTENDORF | Amtsgericht ARTERN |

78583 | BÖTTINGEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

39164 | BOTTMERSDORF | Amtsgericht WANZLEBEN |

46236 | BOTTROP | Amtsgericht BOTTROP |

46238 | BOTTROP | Amtsgericht BOTTROP |

46240 | BOTTROP | Amtsgericht BOTTROP |

46242 | BOTTROP | Amtsgericht BOTTROP |

46244 | BOTTROP | Amtsgericht BOTTROP |

79268 | BÖTZINGEN | Amtsgericht FREIBURG |

16727 | BÖTZOW | Amtsgericht ORANIENBURG |

66359 | BOUS | Amtsgericht SAARLOUIS |

24796 | BOVENAU | Amtsgericht RENDSBURG |

37120 | BOVENDEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

97957 | BOWIESEN | Amtsgericht BAD MERGENTHEIM |

02943 | BOXBERG | Amtsgericht WEISSWASSER |

54552 | BOXBERG | Amtsgericht DAUN |

97944 | BOXBERG | Amtsgericht TAUBERBISCHOFSHEIM |

01468 | BOXDORF | Amtsgericht MEISSEN |

24994 | BÖXLUND | Amtsgericht FLENSBURG |

04509 | BOYDA | Amtsgericht EILENBURG |

22145 | BRAAK | Amtsgericht REINBEK |

01462 | BRABSCHÜTZ | Amtsgericht DRESDEN |

57555 | BRACHBACH | Amtsgericht BETZDORF |

56727 | BRACHEMS | Amtsgericht MAYEN |

06188 | BRACHSTEDT | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

56761 | BRACHTENDORF | Amtsgericht COCHEM |

63636 | BRACHTTAL | Amtsgericht WÄCHTERSBACH |

06198 | BRACHWITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

14822 | BRACHWITZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

21438 | BRACKEL | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

74336 | BRACKENHEIM | Amtsgericht BRACKENHEIM |

25923 | BRADERUP | Amtsgericht NIEBÜLL |

14641 | BRÄDIKOW | Amtsgericht NAUEN |

19273 | BRAHLSTORF | Amtsgericht HAGENOW |

07554 | BRAHMENAU | Amtsgericht GERA |

26919 | BRAKE | Amtsgericht BRAKE |

33034 | BRAKEL | Amtsgericht BRAKEL |

16259 | BRALITZ | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

06862 | BRAMBACH | Amtsgericht DESSAU |

24793 | BRAMMER | Amtsgericht RENDSBURG |

49565 | BRAMSCHE | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

24569 | BRAMSTEDT | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

24576 | BRAMSTEDT | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

27628 | BRAMSTEDT | Amtsgericht LANGEN |

25926 | BRAMSTEDTLUND | Amtsgericht NIEBÜLL |

95682 | BRAND | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

09618 | BRAND — ERBISDORF | Amtsgericht FREIBERG |

25364 | BRANDE — HÖRNERKIRCHEN | Amtsgericht ELMSHORN |

14770 | BRANDENBURG | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

14772 | BRANDENBURG | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

14774 | BRANDENBURG | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

14776 | BRANDENBURG | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

07389 | BRANDENSTEIN | Amtsgericht PÖSSNECK |

39307 | BRANDENSTEIN | Amtsgericht GENTHIN |

06632 | BRANDERODA | Amtsgericht MERSEBURG |

99755 | BRANDERODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

89335 | BRANDFELD | Amtsgericht GÜNZBURG |

73453 | BRANDHOF | Amtsgericht AALEN |

06785 | BRANDHORST | Amtsgericht ZERBST |

04821 | BRANDIS | Amtsgericht GRIMMA |

04824 | BRANDIS | Amtsgericht GRIMMA |

25791 | BRANDMOOR | Amtsgericht MELDORF |

04626 | BRANDRÜBEL | Amtsgericht ALTENBURG |

54608 | BRANDSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

56459 | BRANDSCHEID | Amtsgericht WESTERBURG |

18519 | BRANDSHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

83098 | BRANNENBURG | Amtsgericht ROSENHEIM |

06188 | BRASCHWITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06862 | BRÄSEN | Amtsgericht DESSAU |

98673 | BRATTENDORF | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

56338 | BRAUBACH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

01920 | BRAUNA | Amtsgericht KAMENZ |

54472 | BRAUNEBERG | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

35619 | BRAUNFELS | Amtsgericht WETZLAR |

07580 | BRAUNICHSWALDE | Amtsgericht GERA |

06785 | BRÄUNIGK | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

38700 | BRAUNLAGE | Amtsgericht CLAUSTHAL — ZELLERFELD |

73569 | BRÄUNLESRAIN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

78199 | BRÄUNLINGEN | Amtsgericht DONAUESCHINGEN |

06333 | BRÄUNRODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

09212 | BRÄUNSDORF | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

09603 | BRÄUNSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

74542 | BRAUNSBACH | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

06242 | BRAUNSBEDRA | Amtsgericht MERSEBURG |

16818 | BRAUNSBERG | Amtsgericht NEURUPPIN |

18276 | BRAUNSBERG | Amtsgericht GÜSTROW |

38100 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38102 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38104 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38106 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38108 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38110 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38112 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38114 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38116 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38118 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38120 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38122 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38124 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

38126 | BRAUNSCHWEIG | Amtsgericht BRAUNSCHWEIG |

06543 | BRAUNSCHWENDE | Amtsgericht HETTSTEDT |

01737 | BRAUNSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07422 | BRAUNSDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

07955 | BRAUNSDORF | Amtsgericht GREIZ |

09577 | BRAUNSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

15518 | BRAUNSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

04626 | BRAUNSHAIN | Amtsgericht ALTENBURG |

56288 | BRAUNSHORN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

39517 | BRAUNSPFORTE | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

06577 | BRAUNSRODA | Amtsgericht ARTERN |

06648 | BRAUNSRODA | Amtsgericht NAUMBURG |

04567 | BRAUSSWIG | Amtsgericht BORNA |

55595 | BRAUNWEILER | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

55606 | BRAUWEILER | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

24392 | BREBEL | Amtsgericht KAPPELN |

24888 | BREBELMOOR | Amtsgericht SCHLESWIG |

65611 | BRECHEN | Amtsgericht LIMBURG A. D. LAHN |

54636 | BRECHT | Amtsgericht BITBURG |

58339 | BRECKERFELD | Amtsgericht SCHWELM |

26897 | BREDDENBERG | Amtsgericht PAPENBURG |

16845 | BREDDIN | Amtsgericht NEURUPPIN |

27412 | BREDDORF | Amtsgericht ZEVEN |

24796 | BREDENBEK | Amtsgericht KIEL |

17153 | BREDENFELDE | Amtsgericht MALCHIN |

17349 | BREDENFELDE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18276 | BREDENTIN | Amtsgericht GÜSTROW |

16775 | BREDEREICHE | Amtsgericht ZEHDENICK |

14641 | BREDOW | Amtsgericht NAUEN |

25821 | BREDSTEDT | Amtsgericht HUSUM |

17506 | BREECHEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18556 | BREEGE | Amtsgericht BERGEN |

19322 | BREESE | Amtsgericht PERLEBERG |

04617 | BREESEN | Amtsgericht ALTENBURG |

17091 | BREESEN | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

18299 | BREESEN | Amtsgericht GÜSTROW |

18334 | BREESEN | Amtsgericht DEMMIN |

18573 | BREESEN | Amtsgericht BERGEN |

19205 | BREESEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

17089 | BREEST | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

18569 | BREETZ | Amtsgericht BERGEN |

39343 | BREGENSTEDT | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

37339 | BREHME | Amtsgericht WORBIS |

02694 | BREHMEN | Amtsgericht BAUTZEN |

06796 | BREHNA | Amtsgericht BITTERFELD |

35236 | BREIDENBACH | Amtsgericht BIEDENKOPF |

24797 | BREIHOLZ | Amtsgericht RENDSBURG |

79206 | BREISACH | Amtsgericht BREISACH A. RH. |

54426 | BREIT | Amtsgericht HERMESKEIL |

83254 | BREITBRUNN | Amtsgericht ROSENHEIM |

96151 | BREITBRUNN | Amtsgericht HASSFURT |

39649 | BREITEICHE | Amtsgericht GARDELEGEN |

01825 | BREITENAU | Amtsgericht PIRNA |

03249 | BREITENAU | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

09569 | BREITENAU | Amtsgericht FREIBERG |

56237 | BREITENAU | Amtsgericht MONTABAUR |

67661 | BREITENAU | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

06528 | BREITENBACH | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

06712 | BREITENBACH | Amtsgericht ZEITZ |

36287 | BREITENBACH | Amtsgericht BAD HERSFELD |

37327 | BREITENBACH | Amtsgericht WORBIS |

66916 | BREITENBACH | Amtsgericht LANDSTUHL |

98553 | BREITENBACH | Amtsgericht SUHL |

25597 | BREITENBERG | Amtsgericht ITZEHOE |

94139 | BREITENBERG | Amtsgericht PASSAU |

99976 | BREITENBICH | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

09306 | BREITENBORN | Amtsgericht HAINICHEN |

08359 | BREITENBRUNN/ERZGEB. | Amtsgericht AUE |

87739 | BREITENBRUNN | Amtsgericht MEMMINGEN |

92363 | BREITENBRUNN | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

25524 | BREITENBURG | Amtsgericht ITZEHOE |

25587 | BREITENBURGER SCHLEUSE | Amtsgericht ITZEHOE |

21734 | BREITENDEICH | Amtsgericht STADE |

02627 | BREITENDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

04466 | BREITENFELD | Amtsgericht LEIPZIG |

08258 | BREITENFELD | Amtsgericht PLAUEN |

39638 | BREITENFELD | Amtsgericht GARDELEGEN |

23881 | BREITENFELDE | Amtsgericht MÖLLN |

96149 | BREITENGÜSSBACH | Amtsgericht BAMBERG |

39240 | BREITENHAGEN | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

04613 | BREITENHAIN | Amtsgericht ALTENBURG |

07806 | BREITENHAIN | Amtsgericht PÖSSNECK |

07407 | BREITENHEERDA | Amtsgericht RUDOLSTADT |

55592 | BREITENHEIM | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

37327 | BREITENHOLZ | Amtsgericht WORBIS |

06547 | BREITENSTEIN | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

17309 | BREITENSTEIN | Amtsgericht PASEWALK |

67466 | BREITENSTEIN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE |

55758 | BREITENTHAL | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

86488 | BREITENTHAL | Amtsgericht GÜNZBURG |

37339 | BREITENWORBIS | Amtsgericht WORBIS |

89183 | BREITINGEN | Amtsgericht ULM |

79874 | BREITNAU | Amtsgericht TITISEE — NEUSTADT |

78733 | BREITREUTE | Amtsgericht OBERNDORF |

35767 | BREITSCHEID | Amtsgericht HERBORN |

53547 | BREITSCHEID | Amtsgericht NEUWIED |

55422 | BREITSCHEID | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

56305 | BREITSCHEID | Amtsgericht NEUWIED |

57539 | BREITSCHEIDT | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

06536 | BREITUNGEN | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

98597 | BREITUNGEN | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

94060 | BREITWIES | Amtsgericht PASSAU |

24811 | BREKENDORF | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

25821 | BREKLUM | Amtsgericht HUSUM |

56370 | BREMBERG | Amtsgericht DIEZ |

28195 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28197 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28199 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28201 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28203 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28205 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28207 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28209 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28211 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28213 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28215 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28217 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28219 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28237 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28239 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28259 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28277 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28279 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28307 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28309 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28325 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28327 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28329 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28355 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28357 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28359 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN |

28717 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN — BLUMENTHAL |

28719 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN — BLUMENTHAL |

28755 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN — BLUMENTHAL |

28757 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN — BLUMENTHAL |

28759 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN — BLUMENTHAL |

28777 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN — BLUMENTHAL |

28779 | BREMEN | Amtsgericht BREMEN — BLUMENTHAL |

36419 | BREMEN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

02929 | BREMENHAIN | Amtsgericht WEISSWASSER |

18519 | BREMERHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

27568 | BREMERHAVEN | Amtsgericht BREMERHAVEN |

27570 | BREMERHAVEN | Amtsgericht BREMERHAVEN |

27572 | BREMERHAVEN | Amtsgericht BREMERHAVEN |

27574 | BREMERHAVEN | Amtsgericht BREMERHAVEN |

27576 | BREMERHAVEN | Amtsgericht BREMERHAVEN |

27578 | BREMERHAVEN | Amtsgericht BREMERHAVEN |

27580 | BREMERHAVEN | Amtsgericht BREMERHAVEN |

27432 | BREMERVÖRDE | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

37620 | BREMKE | Amtsgericht HOLZMINDEN |

56814 | BREMM | Amtsgericht COCHEM |

67822 | BREMRICHERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

56588 | BREMSCHEID | Amtsgericht NEUWIED |

15890 | BREMSDORF | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

07646 | BREMSNITZ | Amtsgericht STADTRODA |

03253 | BRENITZ | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

56651 | BRENK | Amtsgericht SINZIG |

17391 | BRENKENHOF | Amtsgericht ANKLAM |

93179 | BRENNBERG | Amtsgericht REGENSBURG |

64395 | BRENSBACH | Amtsgericht MICHELSTADT |

19306 | BRENZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

23883 | BRESAHN | Amtsgericht RATZEBURG |

19230 | BRESEGARD | Amtsgericht HAGENOW |

19294 | BRESEGARD | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

17099 | BRESEWITZ | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

18356 | BRESEWITZ | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

15898 | BRESLACK | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

21698 | BREST | Amtsgericht BUXTEHUDE |

06556 | BRETLEBEN | Amtsgericht ARTERN |

07973 | BRETMÜHLE | Amtsgericht GREIZ |

01900 | BRETNIG | Amtsgericht KAMENZ |

01900 | BRETNIG — HAUSWALDE | Amtsgericht KAMENZ |

39606 | BRETSCH | Amtsgericht OSTERBURG |

75015 | BRETTEN | Amtsgericht BRETTEN |

56479 | BRETTHAUSEN | Amtsgericht WESTERBURG |

39307 | BRETTIN | Amtsgericht GENTHIN |

09471 | BRETTMÜHLE | Amtsgericht ANNABERG |

18516 | BRETWISCH | Amtsgericht GRIMMEN |

55559 | BRETZENHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

74626 | BRETZFELD | Amtsgericht ÖHRINGEN |

64747 | BREUBERG | Amtsgericht MICHELSTADT |

34479 | BREUNA | Amtsgericht WOLFHAGEN |

67725 | BREUNIGWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

04574 | BREUNSDORF | Amtsgericht BORNA |

37647 | BREVÖRDE | Amtsgericht HOLZMINDEN |

29416 | BREWITZ | Amtsgericht SALZWEDEL |

56321 | BREY | Amtsgericht KOBLENZ |

16230 | BREYDIN | Amtsgericht BERNAU |

25712 | BRICKELN | Amtsgericht MELDORF |

56867 | BRIEDEL | Amtsgericht COCHEM |

56850 | BRIEDELER HECK | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

56829 | BRIEDEN | Amtsgericht COCHEM |

56820 | BRIEDERN | Amtsgericht COCHEM |

83739 | BRIEFER | Amtsgericht MIESBACH |

14778 | BRIELOW | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

15848 | BRIESCHT | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

14656 | BRIESELANG | Amtsgericht NAUEN |

03096 | BRIESEN | Amtsgericht COTTBUS |

15518 | BRIESEN | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

15757 | BRIESEN | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

15913 | BRIESENSEE | Amtsgericht LÜBBEN |

02694 | BRIESING | Amtsgericht BAUTZEN |

01968 | BRIESKE | Amtsgericht SENFTENBERG |

15295 | BRIESKOW — FINKENHEERD | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

02694 | BRIESSNITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

14778 | BRIEST | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

19249 | BRIEST | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

39517 | BRIEST | Amtsgericht STENDAL |

39524 | BRIEST | Amtsgericht HAVELBERG |

21382 | BRIETLINGEN | Amtsgericht LÜNEBURG |

29413 | BRIETZ | Amtsgericht SALZWEDEL |

17309 | BRIETZIG | Amtsgericht PASEWALK |

39279 | BRIETZKE — KALITZ | Amtsgericht ZERBST |

78086 | BRIGACHTAL | Amtsgericht VILLINGEN — SCHWENNINGEN |

17153 | BRIGGOW | Amtsgericht MALCHIN |

59929 | BRILON | Amtsgericht BRILON |

54646 | BRIMINGEN | Amtsgericht BITBURG |

24816 | BRINJAHE | Amtsgericht RENDSBURG |

18519 | BRINKHOF | Amtsgericht GRIMMEN |

26835 | BRINKUM | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

04509 | BRINNIS | Amtsgericht EILENBURG |

02997 | BRISCHKO | Amtsgericht HOYERSWERDA |

17166 | BRISTOW | Amtsgericht TETEROW |

16230 | BRITZ | Amtsgericht EBERSWALDE |

18258 | BRÖBBEROW | Amtsgericht ROSTOCK |

08491 | BROCKAU | Amtsgericht AUERBACH |

06724 | BRÖCKAU | Amtsgericht ZEITZ |

27386 | BROCKEL | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

29356 | BRÖCKEL | Amtsgericht CELLE |

54552 | BROCKSCHEID | Amtsgericht DAUN |

49448 | BROCKUM | Amtsgericht DIEPHOLZ |

01561 | BROCKWITZ | Amtsgericht RIESA |

01640 | BROCKWITZ | Amtsgericht MEISSEN |

04509 | BRODAU | Amtsgericht EILENBURG |

04509 | BRODENAUNDORF | Amtsgericht EILENBURG |

56332 | BRODENBACH | Amtsgericht KOBLENZ |

24398 | BRODERSBY | Amtsgericht KAPPELN |

24864 | BRODERSBY | Amtsgericht SCHLESWIG |

23684 | BRODERSDAMSKAMP | Amtsgericht BAD SCHWARTAU |

24235 | BRODERSDORF | Amtsgericht PLÖN |

18184 | BRODERSTORF | Amtsgericht ROSTOCK |

18209 | BRODHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

16230 | BRODOWIN | Amtsgericht EBERSWALDE |

17309 | BROELLIN | Amtsgericht PASEWALK |

04668 | BRÖHSEN | Amtsgericht GRIMMA |

56754 | BROHL | Amtsgericht COCHEM |

56656 | BROHL — LÜTZING | Amtsgericht SINZIG |

17099 | BROHM | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

02627 | BROHNA | Amtsgericht BAUTZEN |

25576 | BROKDORF | Amtsgericht ITZEHOE |

25554 | BROKDORFERLANDSCHEIDE | Amtsgericht ITZEHOE |

24616 | BROKSTEDT | Amtsgericht ITZEHOE |

69434 | BROMBACH | Amtsgericht HEIDELBERG |

64753 | BROMBACHTAL | Amtsgericht MICHELSTADT |

38465 | BROME | Amtsgericht WOLFSBURG |

25821 | BROMMELUND | Amtsgericht HUSUM |

19249 | BRÖMSENBERG | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

59969 | BROMSKIRCHEN | Amtsgericht FRANKENBERG (EDER) |

03205 | BRONKOW | Amtsgericht SENFTENBERG |

18513 | BRÖNKOW | Amtsgericht GRIMMEN |

87757 | BRONNERLEHE | Amtsgericht MEMMINGEN |

17129 | BROOCK | Amtsgericht DEMMIN |

19386 | BROOCK | Amtsgericht PLAU AM SEE |

17498 | BROOK | Amtsgericht GREIFSWALD |

23948 | BROOK | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18258 | BROOKHUSEN | Amtsgericht ROSTOCK |

02694 | BRÖSA | Amtsgericht BAUTZEN |

06774 | BRÖSA | Amtsgericht BITTERFELD |

02633 | BRÖSANG | Amtsgericht BAUTZEN |

04703 | BRÖSEN | Amtsgericht BORNA |

04849 | BRÖSEN | Amtsgericht DÖBELN |

01731 | BRÖSGEN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

04610 | BROSSEN | Amtsgericht ALTENBURG |

01561 | BRÖSSNITZ | Amtsgericht RIESA |

21514 | BRÖTHEN | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

02977 | BRÖTHEN/MICHALKEN | Amtsgericht HOYERSWERDA |

08606 | BROTENFELD | Amtsgericht PLAUEN |

98599 | BROTTERODE | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

04895 | BROTTEWITZ | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

57614 | BRUBBACH | Amtsgericht NEUWIED |

54518 | BRUCH | Amtsgericht WITTLICH |

39624 | BRÜCHAU | Amtsgericht GARDELEGEN |

57539 | BRUCHERTSEIFEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

16278 | BRUCHHAGEN | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

53572 | BRUCHHAUSEN | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

27305 | BRUCHHAUSEN — VILSEN | Amtsgericht SYKE |

04643 | BRUCHHEIM | Amtsgericht BORNA |

63486 | BRUCHKÖBEL | Amtsgericht HANAU |

66892 | BRUCHMÜHLBACH — MIESAU | Amtsgericht LANDSTUHL |

15370 | BRUCHMÜHLE | Amtsgericht STRAUSBERG |

17213 | BRUCHMÜHLE | Amtsgericht WAREN |

67281 | BRUCHMÜHLE | Amtsgericht GRÜNSTADT |

76646 | BRUCHSAL | Amtsgericht BRUCHSAL |

76872 | BRUCHSIEDLUNG | Amtsgericht KANDEL |

99955 | BRUCHSTEDT | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

55758 | BRUCHWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

76891 | BRUCHWEILER — BÄRENBACH | Amtsgericht PIRMASENS |

85567 | BRUCK | Amtsgericht EBERSBERG |

92436 | BRUCK | Amtsgericht SCHWANDORF |

14822 | BRÜCK | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

84079 | BRUCKBERG | Amtsgericht LANDSHUT |

91590 | BRUCKBERG | Amtsgericht ANSBACH |

06528 | BRÜCKEN | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

55767 | BRÜCKEN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

66904 | BRÜCKEN | Amtsgericht LANDSTUHL |

82380 | BRUCKERHOF | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

07958 | BRÜCKLA | Amtsgericht GREIZ |

82515 | BRUCKMAIER | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

83052 | BRUCKMÜHL | Amtsgericht ROSENHEIM |

53539 | BRÜCKTAL | Amtsgericht DAUN |

17159 | BRUDERSDORF | Amtsgericht MALCHIN |

19412 | BRÜEL | Amtsgericht STERNBERG |

24582 | BRÜGGE | Amtsgericht RENDSBURG |

31033 | BRÜGGEN | Amtsgericht ELZE |

41379 | BRÜGGEN | Amtsgericht NETTETAL |

99869 | BRÜHEIM | Amtsgericht GOTHA |

50321 | BRÜHL | Amtsgericht BRÜHL |

68782 | BRÜHL | Amtsgericht SCHWETZINGEN |

67737 | BRÜHLHOF | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

89611 | BRÜHLHOF | Amtsgericht EHINGEN |

39240 | BRUMBY | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

39343 | BRUMBY | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

39624 | BRUNAU | Amtsgericht SALZWEDEL |

39517 | BRUNKAU | Amtsgericht STENDAL |

18337 | BRÜNKENDORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

08209 | BRUNN | Amtsgericht AUERBACH |

08468 | BRUNN | Amtsgericht AUERBACH |

17039 | BRUNN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

84405 | BRUNN | Amtsgericht EBERSBERG |

93164 | BRUNN | Amtsgericht REGENSBURG |

98673 | BRÜNN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

83346 | BRÜNNDLING — ALM | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

08297 | BRÜNLOS | Amtsgericht STOLLBERG |

16833 | BRUNNE | Amtsgericht NEURUPPIN |

86564 | BRUNNEN | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

36452 | BRUNNHARTSHAUSEN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

83362 | BRUNNSTADT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

63925 | BRUNNTHAL | Amtsgericht MÜNCHEN |

85649 | BRUNNTHAL | Amtsgericht MÜNCHEN |

94542 | BRUNNWIES | Amtsgericht PASSAU |

16259 | BRUNOW | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

19372 | BRUNOW | Amtsgericht PARCHIM |

22946 | BRUNSBEK | Amtsgericht AHRENSBURG |

25541 | BRUNSBÜTTEL | Amtsgericht MELDORF |

23883 | BRUNSMARK | Amtsgericht MÖLLN |

21524 | BRUNSTORF | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

17509 | BRÜNZOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

55606 | BRUSCHIED | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

23996 | BRUSENBECK | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

15749 | BRUSENDORF | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

19071 | BRÜSEWITZ | Amtsgericht SCHWERIN |

18236 | BRUSOW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

17326 | BRÜSSOW | Amtsgericht PRENZLAU |

17495 | BRÜSSOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

17237 | BRUSTORF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

56814 | BRUTTIG — FANKEL | Amtsgericht COCHEM |

19217 | BRÜTZKOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

19386 | BRÜZ | Amtsgericht PARCHIM |

56288 | BUBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

04654 | BUBENDORF | Amtsgericht BORNA |

55270 | BUBENHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

67308 | BUBENHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

91088 | BUBENREUTH | Amtsgericht ERLANGEN |

89347 | BUBESHEIM | Amtsgericht GÜNZBURG |

18528 | BUBKEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

67742 | BUBORN | Amtsgericht KUSEL |

78585 | BUBSHEIM | Amtsgericht SPAICHINGEN |

08233 | BUCH | Amtsgericht AUERBACH |

39517 | BUCH | Amtsgericht STENDAL |

56290 | BUCH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

56357 | BUCH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

74532 | BUCH | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

84172 | BUCH | Amtsgericht LANDSHUT |

85656 | BUCH | Amtsgericht ERDING |

89290 | BUCH | Amtsgericht NEU — ULM |

91592 | BUCH | Amtsgericht ANSBACH |

96524 | BUCH | Amtsgericht SONNEBERG |

04758 | BUCHA | Amtsgericht OSCHATZ |

06642 | BUCHA | Amtsgericht NEBRA |

07334 | BUCHA | Amtsgericht SAALFELD |

07389 | BUCHA | Amtsgericht LOBENSTEIN |

07751 | BUCHA | Amtsgericht STADTRODA |

17087 | BUCHAR | Amtsgericht DEMMIN |

84428 | BUCHBACH | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

98743 | BUCHBACH | Amtsgericht SONNEBERG |

83371 | BUCHBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

97320 | BUCHBRUNN | Amtsgericht KITZINGEN |

86675 | BUCHDORF | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

56823 | BÜCHEL | Amtsgericht COCHEM |

99638 | BÜCHEL | Amtsgericht SÖMMERDA |

56340 | BÜCHELBORN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

98693 | BÜCHELOH | Amtsgericht ILMENAU |

74722 | BUCHEN | Amtsgericht BUCHEN |

21514 | BÜCHEN | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

79256 | BUCHENBACH | Amtsgericht FREIBURG |

91186 | BÜCHENBACH | Amtsgericht SCHWABACH |

17498 | BUCHENBERG | Amtsgericht GREIFSWALD |

56130 | BUCHENBERG | Amtsgericht LAHNSTEIN |

87474 | BUCHENBERG | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

55491 | BÜCHENBEUREN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

17268 | BUCHENHAIN | Amtsgericht PRENZLAU |

18249 | BUCHENHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

18320 | BUCHENHORST | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

54608 | BUCHET | Amtsgericht PRÜM |

99438 | BUCHFART | Amtsgericht WEIMAR |

03253 | BUCHHAIN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

04651 | BUCHHEIM | Amtsgericht GRIMMA |

88637 | BUCHHEIM | Amtsgericht TUTTLINGEN |

73569 | BUCHHOF | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

73577 | BUCHHOF | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

74249 | BUCHHOF | Amtsgericht HEILBRONN |

89522 | BUCHHOF | Amtsgericht HEIDENHEIM |

94533 | BUCHHOFEN | Amtsgericht DEGGENDORF |

14547 | BUCHHOLZ BEI BEELITZ | Amtsgericht POTSDAM |

14823 | BUCHHOLZ B. NIEMEGK | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

02894 | BUCHHOLZ | Amtsgericht GÖRLITZ |

15345 | BUCHHOLZ | Amtsgericht STRAUSBERG |

15518 | BUCHHOLZ | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

16928 | BUCHHOLZ | Amtsgericht PERLEBERG |

17091 | BUCHHOLZ | Amtsgericht DEMMIN |

17129 | BUCHHOLZ | Amtsgericht DEMMIN |

17209 | BUCHHOLZ | Amtsgericht RÖBEL |

18461 | BUCHHOLZ | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

21244 | BUCHHOLZ | Amtsgericht TOSTEDT |

23911 | BUCHHOLZ | Amtsgericht RATZEBURG |

25712 | BUCHHOLZ | Amtsgericht MELDORF |

29690 | BUCHHOLZ | Amtsgericht WALSRODE |

31710 | BUCHHOLZ | Amtsgericht BÜCKEBURG |

39579 | BUCHHOLZ | Amtsgericht STENDAL |

53567 | BUCHHOLZ | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

54531 | BUCHHOLZ | Amtsgericht WITTLICH |

56379 | BUCHHOLZ | Amtsgericht DIEZ |

99762 | BUCHHOLZ | Amtsgericht NORDHAUSEN |

23812 | BUCHHOLZ, FORSTGUTSBEZIRK | Amtsgericht RATZEBURG |

66500 | BUCHHOLZBERGERHOF | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

21481 | BUCHHORST | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

94124 | BÜCHLBERG | Amtsgericht PASSAU |

86807 | BUCHLOE | Amtsgericht KAUFBEUREN |

37339 | BUCHMÜHLE | Amtsgericht WORBIS |

74579 | BUCHMÜHLE | Amtsgericht CRAILSHEIM |

14641 | BUCHOW — KARPZOW | Amtsgericht NAUEN |

07389 | BUCHTAHÖHE | Amtsgericht PÖSSNECK |

08491 | BUCHWALD | Amtsgericht AUERBACH |

02694 | BUCHWALDE | Amtsgericht BAUTZEN |

03229 | BUCHWÄLDCHEN | Amtsgericht SENFTENBERG |

29416 | BUCHWITZ | Amtsgericht SALZWEDEL |

04895 | BUCKAU | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

14793 | BUCKAU | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

31675 | BÜCKEBURG | Amtsgericht BÜCKEBURG |

27333 | BÜCKEN | Amtsgericht NIENBURG |

91054 | BUCKENHOF | Amtsgericht ERLANGEN |

14793 | BÜCKNITZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

03205 | BUCKOW | Amtsgericht SENFTENBERG |

14715 | BUCKOW BEI NENNHAUSEN | Amtsgericht RATHENOW |

14913 | BUCKOW | Amtsgericht LUCKENWALDE |

15377 | BUCKOW | Amtsgericht STRAUSBERG |

15848 | BUCKOW | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

16845 | BÜCKWITZ | Amtsgericht NEURUPPIN |

17440 | BUDDENHAGEN | Amtsgericht WOLGAST |

18546 | BUDDENHAGEN | Amtsgericht BERGEN |

38372 | BÜDDENSTEDT | Amtsgericht HELMSTEDT |

24782 | BÜDELSDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

39291 | BÜDEN | Amtsgericht BURG |

55469 | BUDENBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

55257 | BUDENHEIM | Amtsgericht MAINZ |

54610 | BÜDESHEIM | Amtsgericht PRÜM |

63654 | BÜDINGEN | Amtsgericht BÜDINGEN |

54426 | BÜDLICH | Amtsgericht HERMESKEIL |

99869 | BUFLEBEN | Amtsgericht GOTHA |

18556 | BUG | Amtsgericht BERGEN |

17398 | BUGEWITZ | Amtsgericht ANKLAM |

17440 | BUGGENHAGEN | Amtsgericht ANKLAM |

79426 | BUGGINGEN | Amtsgericht MÜLLHEIM |

17390 | BUGGOW | Amtsgericht ANKLAM |

15859 | BUGK | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

77815 | BÜHL | Amtsgericht BÜHL |

37339 | BUHLA | Amtsgericht WORBIS |

01909 | BÜHLAU | Amtsgericht BAUTZEN |

55767 | BUHLENBERG | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

39264 | BUHLENDORF | Amtsgericht ZERBST |

77830 | BÜHLERTAL | Amtsgericht BÜHL |

74424 | BÜHLERTANN | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

74426 | BÜHLERZELL | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

74523 | BÜHLERZIMMERN | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

38835 | BÜHNE | Amtsgericht HALBERSTADT |

39624 | BÜHNE | Amtsgericht GARDELEGEN |

23845 | BÜHNSDORF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

37127 | BÜHREN | Amtsgericht HAN/MÜNDEN |

49685 | BÜHREN | Amtsgericht CLOPPENBURG |

18556 | BUHRKOW | Amtsgericht BERGEN |

18574 | BUHSE | Amtsgericht BERGEN |

06869 | BUKO | Amtsgericht ZERBST |

39579 | BÜLITZ | Amtsgericht STENDAL |

21782 | BÜLKAU | Amtsgericht OTTERNDORF |

56859 | BULLAY | Amtsgericht COCHEM |

25355 | BULLENKUHLEN | Amtsgericht ELMSHORN |

01936 | BULLERITZ | Amtsgericht KAMENZ |

17166 | BÜLOW | Amtsgericht TETEROW |

18276 | BÜLOW | Amtsgericht GÜSTROW |

19089 | BÜLOW | Amtsgericht PARCHIM |

19217 | BÜLOW | Amtsgericht GADEBUSCH |

18276 | BÜLOWER BURG | Amtsgericht GÜSTROW |

27412 | BÜLSTEDT | Amtsgericht ZEVEN |

39345 | BÜLSTRINGEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

06895 | BÜLZIG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

26831 | BUNDE | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

32257 | BÜNDE | Amtsgericht BÜNDE |

55626 | BUNDENBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

76891 | BUNDENTHAL | Amtsgericht PIRMASENS |

26831 | BUNDERHEE | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

97494 | BUNDORF | Amtsgericht HASSFURT |

06246 | BÜNDORF | Amtsgericht MERSEBURG |

04838 | BUNITZ | Amtsgericht EILENBURG |

23923 | BÜNSDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

24794 | BÜNSDORF | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

25767 | BUNSOH | Amtsgericht MELDORF |

54597 | BURBACH | Amtsgericht BITBURG |

57299 | BURBACH | Amtsgericht SIEGEN |

79683 | BÜRCHAU | Amtsgericht SCHOPFHEIM |

56593 | BÜRDENBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

33142 | BÜREN | Amtsgericht PADERBORN |

02979 | BURG | Amtsgericht HOYERSWERDA |

03096 | BURG (Spreewald) | Amtsgericht COTTBUS |

23769 | BURG | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

25712 | BURG | Amtsgericht MELDORF |

39288 | BURG | Amtsgericht BURG |

54646 | BURG | Amtsgericht BITBURG |

56843 | BURG | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

17094 | BURG STARGARD | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

07745 | BURGAU | Amtsgericht JENA |

89331 | BURGAU | Amtsgericht GÜNZBURG |

87545 | BURGBERG | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

91593 | BURGBERNHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

74523 | BURGBRETZINGEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

56659 | BURGBROHL | Amtsgericht SINZIG |

31303 | BURGDORF | Amtsgericht BURGDORF |

38272 | BURGDORF | Amtsgericht SALZGITTER |

96138 | BURGEBRACH | Amtsgericht BAMBERG |

07616 | BÜRGEL | Amtsgericht STADTRODA |

54472 | BURGEN | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

56332 | BURGEN | Amtsgericht KOBLENZ |

25572 | BURGERFÄHRE | Amtsgericht ITZEHOE |

25712 | BURGERFÄHRE | Amtsgericht MELDORF |

25572 | BURGERFELD | Amtsgericht ITZEHOE |

25712 | BURGERFELD | Amtsgericht MELDORF |

86977 | BURGGEN | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

02979 | BURGHAMMER | Amtsgericht HOYERSWERDA |

96152 | BURGHASLACH | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

36151 | BURGHAUN | Amtsgericht HÜNFELD |

04430 | BURGHAUSEN | Amtsgericht LEIPZIG |

84489 | BURGHAUSEN | Amtsgericht ALTÖTTING |

86666 | BURGHEIM | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

06647 | BURGHESSLER | Amtsgericht NAUMBURG |

06648 | BURGHOLZHAUSEN | Amtsgericht NAUMBURG |

07907 | BURGK | Amtsgericht LOBENSTEIN |

06804 | BURGKEMNITZ | Amtsgericht BITTERFELD |

07907 | BURGKHAMMER | Amtsgericht LOBENSTEIN |

84508 | BURGKIRCHEN | Amtsgericht ALTÖTTING |

96224 | BURGKUNSTADT | Amtsgericht LICHTENFELS |

57614 | BURGLAHR | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

97724 | BURGLAUER | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

07356 | BURGLEMNITZ | Amtsgericht LOBENSTEIN |

93133 | BURGLENGENFELD | Amtsgericht SCHWANDORF |

06184 | BURGLIEBENAU | Amtsgericht MERSEBURG |

02979 | BURGNEUDORF | Amtsgericht HOYERSWERDA |

91595 | BURGOBERBACH | Amtsgericht ANSBACH |

97496 | BURGPREPPACH | Amtsgericht HASSFURT |

88483 | BURGRIEDEN | Amtsgericht BIBERACH |

91790 | BURGSALACH | Amtsgericht WEISSENBURG |

06636 | BURGSCHEIDUNGEN | Amtsgericht NEBRA |

65558 | BURGSCHWALBACH | Amtsgericht DIEZ |

06295 | BURGSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

97775 | BURGSINN | Amtsgericht GEMÜNDEN |

55595 | BURGSPONHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

09217 | BURGSTÄDT | Amtsgericht HAINICHEN |

01809 | BURGSTÄDTEL | Amtsgericht PIRNA |

09481 | BURGSTÄDTEL | Amtsgericht ANNABERG |

63927 | BÜRGSTADT | Amtsgericht OBERNBURG |

39517 | BURGSTALL | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

83329 | BURGSTALL | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

08538 | BURGSTEIN | Amtsgericht PLAUEN |

71576 | BURGSTETTEN | Amtsgericht BACKNANG |

90559 | BURGTHANN | Amtsgericht HERSBRUCK |

99958 | BURGTONNA | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

35099 | BURGWALD | Amtsgericht FRANKENBERG (EDER) |

37318 | BURGWALDE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

16775 | BURGWALL | Amtsgericht ZEHDENICK |

30938 | BURGWEDEL | Amtsgericht BURGWEDEL |

06667 | BURGWERBEN | Amtsgericht WEISSENFELS |

96154 | BURGWINDHEIM | Amtsgericht BAMBERG |

07806 | BURGWITZ | Amtsgericht GREIZ |

02625 | BURK | Amtsgericht BAUTZEN |

91596 | BURK | Amtsgericht ANSBACH |

97705 | BURKARDROTH | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

04808 | BURKARTSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

01906 | BURKAU | Amtsgericht BAUTZEN |

04603 | BURKERSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

04626 | BURKERSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

07422 | BURKERSDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

07570 | BURKERSDORF | Amtsgericht GERA |

07819 | BURKERSDORF | Amtsgericht GREIZ |

08107 | BURKERSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

09623 | BURKERSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

09629 | BURKERSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

06647 | BURKERSRODA | Amtsgericht NAUMBURG |

01665 | BURKHARDSWALDE | Amtsgericht MEISSEN |

01809 | BURKHARDSWALDE | Amtsgericht PIRNA |

09235 | BURKHARDTSDORF | Amtsgericht STOLLBERG |

08321 | BURKHARDTSGRÜN | Amtsgericht AUE |

08606 | BURKHARDTSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

71111 | BURKHARDTSMÜHLE | Amtsgericht BÖBLINGEN |

18573 | BURKVITZ | Amtsgericht BERGEN |

72393 | BURLADINGEN | Amtsgericht HECHINGEN |

49459 | BURLAGE | Amtsgericht DIEPHOLZ |

06869 | BURO | Amtsgericht ZERBST |

17089 | BUROW | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

76835 | BURRWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

39596 | BÜRS | Amtsgericht STENDAL |

51399 | BURSCHEID | Amtsgericht LEVERKUSEN |

54673 | BURSCHEID | Amtsgericht BITBURG |

68642 | BÜRSTADT | Amtsgericht LAMPERTHEIM |

89349 | BURTENBACH | Amtsgericht GÜNZBURG |

54424 | BURTSCHEID | Amtsgericht HERMESKEIL |

21709 | BURWEG | Amtsgericht STADE |

39606 | BUSCH | Amtsgericht OSTERBURG |

04618 | BUSCHA | Amtsgericht ALTENBURG |

18442 | BUSCHENHAGEN | Amtsgericht STRALSUND |

02633 | BUSCHERITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

01665 | BUSCHHÄUSER | Amtsgericht MEISSEN |

17252 | BUSCHHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18581 | BUSCHHOF | Amtsgericht BERGEN |

06926 | BUSCHKUHNSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

17111 | BUSCHMÜHL | Amtsgericht DEMMIN |

01689 | BUSCHMÜHLE | Amtsgericht MEISSEN |

14715 | BUSCHOW | Amtsgericht RATHENOW |

19417 | BÜSCHOW | Amtsgericht WISMAR |

18528 | BUSCHVITZ | Amtsgericht BERGEN |

17498 | BUSDORF | Amtsgericht GREIFSWALD |

24866 | BUSDORF | Amtsgericht SCHLESWIG |

35418 | BUSECK | Amtsgericht GIESSEN |

76891 | BUSENBERG | Amtsgericht PIRMASENS |

14547 | BUSENDORF | Amtsgericht POTSDAM |

57612 | BUSENHAUSEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

25719 | BUSENWURTH | Amtsgericht MELDORF |

78266 | BÜSINGEN | Amtsgericht SINGEN |

29416 | BÜSSEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

98597 | BUSSHOF | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

24398 | BÜSSHOLZ | Amtsgericht KAPPELN |

99198 | BÜSSLEBEN | Amtsgericht ERFURT |

17328 | BÜSSOW | Amtsgericht PASEWALK |

18573 | BUSSVITZ | Amtsgericht BERGEN |

39624 | BÜSTE | Amtsgericht STENDAL |

25761 | BÜSUM | Amtsgericht MELDORF |

25761 | BÜSUMER DEICHHAUSEN | Amtsgericht MELDORF |

26969 | BUTJADINGEN | Amtsgericht NORDENHAM |

17209 | BÜTOW | Amtsgericht RÖBEL |

25572 | BÜTTEL | Amtsgericht ITZEHOE |

64572 | BÜTTELBORN | Amtsgericht GROSS — GERAU |

18230 | BÜTTELKOW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

99439 | BUTTELSTEDT | Amtsgericht WEIMAR |

96155 | BUTTENHEIM | Amtsgericht BAMBERG |

86647 | BUTTENWIESEN | Amtsgericht DILLINGEN |

39624 | BUTTERHORST | Amtsgericht GARDELEGEN |

97244 | BÜTTHARD | Amtsgericht WÜRZBURG |

36419 | BUTTLAR | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

23936 | BÜTTLINGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

39606 | BÜTTNERSHOF | Amtsgericht OSTERBURG |

99628 | BUTTSTÄDT | Amtsgericht SÖMMERDA |

37359 | BÜTTSTEDT | Amtsgericht WORBIS |

35510 | BUTZBACH | Amtsgericht BUTZBACH |

15913 | BUTZEN | Amtsgericht LÜBBEN |

14715 | BÜTZER | Amtsgericht RATHENOW |

14778 | BUTZOW | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

17392 | BUTZOW | Amtsgericht ANKLAM |

18246 | BÜTZOW | Amtsgericht BÜTZOW |

85114 | BUXHEIM | Amtsgericht INGOLSTADT |

87740 | BUXHEIM | Amtsgericht MEMMINGEN |

21614 | BUXTEHUDE | Amtsgericht BUXTEHUDE |

15913 | BYHLEGUHRE | Amtsgericht LÜBBEN |

15913 | BYHLEN | Amtsgericht LÜBBEN |

56237 | CAAN | Amtsgericht MONTABAUR |

07586 | CAASCHWITZ | Amtsgericht GERA |

07554 | CAASEN | Amtsgericht GERA |

21781 | CADENBERGE | Amtsgericht OTTERNDORF |

90556 | CADOLZBURG | Amtsgericht FÜRTH |

09544 | CÄMMERSWALDE | Amtsgericht FREIBERG |

15926 | CAHNSDORF | Amtsgericht LÜBBEN |

08124 | CAINSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

03205 | CALAU | Amtsgericht SENFTENBERG |

39240 | CALBE | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

38547 | CALBERLAH | Amtsgericht GIFHORN |

39606 | CALBERWISCH | Amtsgericht OSTERBURG |

04774 | CALBITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

34379 | CALDEN | Amtsgericht HOFGEISMAR |

39221 | CALENBERGE | Amtsgericht MAGDEBURG |

67829 | CALLBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

02681 | CALLENBERG | Amtsgericht BAUTZEN |

09337 | CALLENBERG | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

53424 | CALMUTH | Amtsgericht SINZIG |

39359 | CALVÖRDE | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

75365 | CALW | Amtsgericht CALW |

19067 | CAMBS | Amtsgericht SCHWERIN |

07774 | CAMBURG | Amtsgericht JENA |

19246 | CAMIN | Amtsgericht HAGENOW |

02627 | CAMINA | Amtsgericht BAUTZEN |

02699 | CAMINAU | Amtsgericht BAUTZEN |

15913 | CAMINCHEN | Amtsgericht LÜBBEN |

14822 | CAMMER | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

17094 | CAMMIN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

18195 | CAMMIN | Amtsgericht ROSTOCK |

18528 | CAMPEHOF | Amtsgericht BERGEN |

19217 | CAMPOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

01591 | CANITZ | Amtsgericht RIESA |

01665 | CANITZ | Amtsgericht MEISSEN |

04808 | CANITZ | Amtsgericht GRIMMA |

02627 | CANITZ — CHRISTINA | Amtsgericht BAUTZEN |

01877 | CANNEWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

01920 | CANNEWITZ | Amtsgericht KAMENZ |

02694 | CANNEWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

04685 | CANNEWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

17255 | CANOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17258 | CANTNITZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17348 | CANZOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

35043 | CAPELLE | Amtsgericht MARBURG |

27632 | CAPPEL | Amtsgericht LANGEN |

49692 | CAPPELN | Amtsgericht CLOPPENBURG |

14548 | CAPUTH | Amtsgericht POTSDAM |

19217 | CARLOW | Amtsgericht GADEBUSCH |

02681 | CARLSBERG | Amtsgericht BAUTZEN |

67316 | CARLSBERG | Amtsgericht GRÜNSTADT |

02708 | CARLSBRUNN | Amtsgericht LÖBAU |

18279 | CARLSDORF | Amtsgericht GÜSTROW |

06796 | CARLSFELD | Amtsgericht BITTERFELD |

08325 | CARLSFELD | Amtsgericht AUE |

17166 | CARLSHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

17348 | CARLSLUST | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18337 | CARLSRUHE | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

17219 | CARLSTEIN | Amtsgericht WAREN |

17291 | CARMZOW | Amtsgericht PRENZLAU |

08359 | CAROLATHAL | Amtsgericht AUE |

17219 | CAROLINENHOF | Amtsgericht WAREN |

17237 | CAROLINENHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17348 | CAROLINENHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17237 | CARPIN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

09306 | CARSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

17258 | CARWITZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

15326 | CARZIG | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

04769 | CASABRA | Amtsgericht OSCHATZ |

06618 | CASEKIRCHEN | Amtsgericht NAUMBURG |

16306 | CASEKOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

03229 | CASEL | Amtsgericht COTTBUS |

17321 | CASELOW | Amtsgericht PASEWALK |

01920 | CASERITZ | Amtsgericht KAMENZ |

02699 | CASSLAU | Amtsgericht BAUTZEN |

97355 | CASTELL | Amtsgericht KITZINGEN |

44575 | CASTROP — RAUXEL | Amtsgericht CASTROP — RAUXEL |

44577 | CASTROP — RAUXEL | Amtsgericht CASTROP — RAUXEL |

44579 | CASTROP — RAUXEL | Amtsgericht CASTROP — RAUXEL |

44581 | CASTROP — RAUXEL | Amtsgericht CASTROP — RAUXEL |

38889 | CATTENSTEDT | Amtsgericht WERNIGERODE |

99887 | CATTERFELD | Amtsgericht GOTHA |

06618 | CAUERWITZ | Amtsgericht NAUMBURG |

04758 | CAVERTITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

09306 | CEESEWITZ | Amtsgericht HAINICHEN |

29221 | CELLE | Amtsgericht CELLE |

29223 | CELLE | Amtsgericht CELLE |

29225 | CELLE | Amtsgericht CELLE |

29227 | CELLE | Amtsgericht CELLE |

29229 | CELLE | Amtsgericht CELLE |

93413 | CHAM | Amtsgericht CHAM |

93466 | CHAMERAU | Amtsgericht CHAM |

56379 | CHARLOTTENBERG | Amtsgericht DIEZ |

23992 | CHARLOTTENFELDE | Amtsgericht WISMAR |

02829 | CHARLOTTENHOF | Amtsgericht GÖRLITZ |

17349 | CHARLOTTENHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17398 | CHARLOTTENHOF | Amtsgericht ANKLAM |

39590 | CHARLOTTENHOF | Amtsgericht STENDAL |

18292 | CHARLOTTENTHAL | Amtsgericht GÜSTROW |

39596 | CHAUSSEEHAUS HASSEL | Amtsgericht STENDAL |

29413 | CHEINE | Amtsgericht SALZWEDEL |

09111 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09112 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09113 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09114 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09115 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09116 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09117 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09118 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09119 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09120 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09121 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09122 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09123 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09124 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09125 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09126 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09127 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09128 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09130 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09131 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09224 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09228 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

09247 | CHEMNITZ | Amtsgericht CHEMNITZ |

17039 | CHEMNITZ | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

83339 | CHIEMING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83256 | CHIEMSEE | Amtsgericht ROSENHEIM |

06386 | CHÖRAU | Amtsgericht KÖTHEN |

04720 | CHOREN | Amtsgericht DÖBELN |

16230 | CHORIN | Amtsgericht EBERSWALDE |

16909 | CHRISTDORF | Amtsgericht NEURUPPIN |

98547 | CHRISTES | Amtsgericht MEININGEN |

08543 | CHRISTGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

24799 | CHRISTIANSHOLM | Amtsgericht RENDSBURG |

25693 | CHRISTIANSLUST | Amtsgericht MELDORF |

08626 | CHRISTIANSREUTH | Amtsgericht PLAUEN |

23948 | CHRISTINENFELD | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

25593 | CHRISTINENTHAL | Amtsgericht ITZEHOE |

89522 | CHRISTOPHRUHE | Amtsgericht HEIDENHEIM |

09337 | CHURSBACHTAL | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

01623 | CHURSCHÜTZ | Amtsgericht MEISSEN |

07580 | CHURSDORF | Amtsgericht GERA |

07907 | CHURSDORF | Amtsgericht LOBENSTEIN |

09322 | CHURSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

29413 | CHÜTTLITZ | Amtsgericht SALZWEDEL |

04749 | CLANTZSCHWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

04758 | CLANZSCHWITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

18233 | CLAUSDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18239 | CLAUSDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

66978 | CLAUSEN | Amtsgericht PIRMASENS |

09623 | CLAUSNITZ/ERZGEB. | Amtsgericht FREIBERG |

09236 | CLAUSSNITZ | Amtsgericht HAINICHEN |

38678 | CLAUSTHAL — ZELLERFELD | Amtsgericht CLAUSTHAL — ZELLERFELD |

74389 | CLEEBRONN | Amtsgericht BRACKENHEIM |

99755 | CLEISINGEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

04703 | CLENNEN | Amtsgericht DÖBELN |

29459 | CLENZE | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

99718 | CLINGEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

49661 | CLOPPENBURG | Amtsgericht CLOPPENBURG |

07751 | CLOSEWITZ | Amtsgericht JENA |

07407 | CLÖSWITZ | Amtsgericht RUDOLSTADT |

39517 | COBBEL | Amtsgericht STENDAL |

06869 | COBBELSDORF | Amtsgericht ZERBST |

02633 | COBLENZ | Amtsgericht BAUTZEN |

99869 | COBSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

96450 | COBURG | Amtsgericht COBURG |

56812 | COCHEM | Amtsgericht COCHEM |

06449 | COCHSTEDT | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

48653 | COESFELD | Amtsgericht COESFELD |

35091 | CÖLBE | Amtsgericht MARBURG |

02627 | CÖLLN | Amtsgericht BAUTZEN |

04539 | CÖLLNITZ | Amtsgericht BORNA |

39326 | COLBITZ | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

04680 | COLDITZ | Amtsgericht GRIMMA |

97903 | COLLENBERG | Amtsgericht OBERNBURG |

07554 | COLLIS | Amtsgericht GERA |

04779 | COLLM | Amtsgericht OSCHATZ |

04680 | COLLMEN | Amtsgericht GRIMMA |

91598 | COLMBERG | Amtsgericht ANSBACH |

01612 | COLMNITZ | Amtsgericht RIESA |

01738 | COLMNITZ | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

27243 | COLNRADE | Amtsgericht WILDESHAUSEN |

17094 | CÖLPIN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

17237 | COMTHUREY | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

02694 | COMMERAU B. KLIX | Amtsgericht BAUTZEN |

02699 | COMMERAU | Amtsgericht BAUTZEN |

04680 | COMMICHAU | Amtsgericht GRIMMA |

17258 | CONOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

19294 | CONOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

09633 | CONRADSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

01665 | CONSTAPPEL | Amtsgericht MEISSEN |

66497 | CONTWIG | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

07751 | COPPANZ | Amtsgericht JENA |

31863 | COPPENBRÜGGE | Amtsgericht HAMELN |

31091 | COPPENGRAVE | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

09306 | CORBA | Amtsgericht HAINICHEN |

06408 | CÖRMIGK | Amtsgericht BERNBURG |

36219 | CORNBERG | Amtsgericht ROTENBURG A. D. FULDA |

02627 | CORTNITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

06369 | COSA | Amtsgericht KÖTHEN |

15898 | COSCHEN | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

07985 | COSCHÜTZ | Amtsgericht PLAUEN |

01936 | COSEL | Amtsgericht KAMENZ |

06369 | CÖSITZ | Amtsgericht KÖTHEN |

07751 | COSPEDA | Amtsgericht JENA |

01462 | COSSEBAUDE | Amtsgericht DRESDEN |

07985 | COSSENGRÜN | Amtsgericht GREIZ |

09328 | COSSEN | Amtsgericht HAINICHEN |

01877 | COSSERN | Amtsgericht BAUTZEN |

02692 | COSUL | Amtsgericht BAUTZEN |

01640 | COSWIG | Amtsgericht MEISSEN |

06869 | COSWIG | Amtsgericht ZERBST |

01796 | COTTA | Amtsgericht PIRNA |

03042 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03044 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03046 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03048 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03050 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03051 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03052 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03053 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03054 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

03055 | COTTBUS | Amtsgericht COTTBUS |

99326 | COTTENDORF | Amtsgericht ARNSTADT |

01619 | COTTEWITZ | Amtsgericht RIESA |

74564 | CRAILSHEIM | Amtsgericht CRAILSHEIM |

65558 | CRAMBERG | Amtsgericht DIEZ |

38312 | CRAMME | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

19071 | CRAMONSHAGEN | Amtsgericht SCHWERIN |

08340 | CRANDORF | Amtsgericht AUE |

09465 | CRANZAHL | Amtsgericht ANNABERG |

99947 | CRAULA | Amtsgericht EISENACH |

03205 | CRAUPE | Amtsgericht SENFTENBERG |

06618 | CRAUSCHWITZ | Amtsgericht NAUMBURG |

99330 | CRAWINKEL | Amtsgericht GOTHA |

97993 | CREGLINGEN | Amtsgericht BAD MERGENTHEIM |

38162 | CREMLINGEN | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

07554 | CRETZSCHWITZ | Amtsgericht GERA |

98743 | CREUNITZ | Amtsgericht SONNEBERG |

95473 | CREUSSEN | Amtsgericht BAYREUTH |

99831 | CREUZBURG | Amtsgericht EISENACH |

16306 | CRIEWEN | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

07557 | CRIMLA | Amtsgericht GERA |

08451 | CRIMMITSCHAU | Amtsgericht ZWICKAU |

03246 | CRINITZ | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

08147 | CRINITZBERG | Amtsgericht ZWICKAU |

07924 | CRISPENDORF | Amtsgericht PÖSSNECK |

19089 | CRIVITZ | Amtsgericht PARCHIM |

39517 | CRÖCHERN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

98673 | CROCK | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

06628 | CRÖLPA — LÖBSCHÜTZ | Amtsgericht NAUMBURG |

67744 | CRONENBERG | Amtsgericht KUSEL |

08129 | CROSSEN | Amtsgericht ZWICKAU |

09306 | CROSSEN | Amtsgericht HAINICHEN |

07613 | CROSSEN AN DER ELSTER | Amtsgericht STADTRODA |

02694 | CROSTA | Amtsgericht BAUTZEN |

02681 | CROSTAU | Amtsgericht BAUTZEN |

07318 | CRÖSTEN | Amtsgericht SAALFELD |

01920 | CROSTWITZ | Amtsgericht KAMENZ |

01809 | CROTTA | Amtsgericht PIRNA |

09474 | CROTTENDORF | Amtsgericht ANNABERG — BUCHHOLZ |

16278 | CRUSSOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

08112 | CULITZSCH | Amtsgericht ZWICKAU |

99894 | CUMBACH | Amtsgericht GOTHA |

19322 | CUMLOSEN | Amtsgericht PERLEBERG |

08107 | CUNERSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

09456 | CUNERSDORF | Amtsgericht ANNABERG |

02733 | CUNEWALDE | Amtsgericht BAUTZEN |

01474 | CUNNERSDORF | Amtsgericht DRESDEN |

01768 | CUNNERSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01796 | CUNNERSDORF | Amtsgericht PIRNA |

01848 | CUNNERSDORF | Amtsgericht PIRNA |

01920 | CUNNERSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

04451 | CUNNERSDORF | Amtsgericht GRIMMA |

09661 | CUNNERSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

01824 | CUNNERSDORF B. KÖNIGSTEIN | Amtsgericht PIRNA |

01561 | CUNNERSDORF | Amtsgericht RIESA |

01471 | CUNNERTSWALDE | Amtsgericht MEISSEN |

01920 | CUNNEWITZ | Amtsgericht KAMENZ |

07985 | CUNSDORF | Amtsgericht PLAUEN |

98744 | CURSDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

27472 | CUXHAVEN | Amtsgericht CUXHAVEN |

27474 | CUXHAVEN | Amtsgericht CUXHAVEN |

27476 | CUXHAVEN | Amtsgericht CUXHAVEN |

27478 | CUXHAVEN | Amtsgericht CUXHAVEN |

02733 | CZORNEBOH | Amtsgericht LÖBAU |

57567 | DAADEN | Amtsgericht BETZDORF |

99428 | DAASDORF A. BERGE | Amtsgericht WEIMAR |

99439 | DAASDORF B. BUTTELSTEDT | Amtsgericht WEIMAR |

19406 | DABEL | Amtsgericht STERNBERG |

17237 | DABELOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

16818 | DABERGOTZ | Amtsgericht NEURUPPIN |

17129 | DABERKOW | Amtsgericht DEMMIN |

04720 | DÄBRITZ | Amtsgericht DÖBELN |

06888 | DABRUN | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

85221 | DACHAU | Amtsgericht DACHAU |

99974 | DACHRIEDEN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

06193 | DACHRITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

91462 | DACHSBACH | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

79875 | DACHSBERG | Amtsgericht SANKT BLASIEN |

84371 | DACHSBERGAU | Amtsgericht EGGENFELDEN |

56340 | DACHSBORN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

56340 | DACHSENHAUSEN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

75385 | DACHSHOF | Amtsgericht CALW |

99100 | DACHWIG | Amtsgericht GOTHA |

67273 | DACKENHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

54619 | DACKSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

54649 | DACKSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

19294 | DADOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

25899 | DAGEBÜLL | Amtsgericht NIEBÜLL |

25578 | DÄGELING | Amtsgericht ITZEHOE |

21368 | DAHLEM | Amtsgericht LÜNEBURG |

53949 | DAHLEM | Amtsgericht SCHLEIDEN |

54636 | DAHLEM | Amtsgericht BITBURG |

04774 | DAHLEN | Amtsgericht OSCHATZ |

17039 | DAHLEN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

39539 | DAHLEN | Amtsgericht HAVELBERG |

39579 | DAHLEN | Amtsgericht STENDAL |

21368 | DAHLENBURG | Amtsgericht LÜNEBURG |

39326 | DAHLENWARSLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

15827 | DAHLEWITZ | Amtsgericht ZOSSEN |

56348 | DAHLHEIM | Amtsgericht SANKT GOAR |

02694 | DAHLOWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

38170 | DAHLUM | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

15366 | DAHLWITZ — HOPPEGARTEN | Amtsgericht STRAUSBERG |

15936 | DAHME/MARK | Amtsgericht LUCKENWALDE |

23747 | DAHME | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

17166 | DAHMEN | Amtsgericht TETEROW |

22946 | DAHMKER | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

15864 | DAHMSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

66994 | DAHN | Amtsgericht PIRMASENS |

54689 | DAHNEN | Amtsgericht PRÜM |

14806 | DAHNSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

29413 | DÄHRE | Amtsgericht SALZWEDEL |

02633 | DAHREN | Amtsgericht BAUTZEN |

29413 | DAHRENDORF | Amtsgericht SALZWEDEL |

39579 | DAHRENSTEDT | Amtsgericht STENDAL |

88718 | DAISENDORF | Amtsgericht ÜBERLINGEN |

86653 | DAITING | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

55595 | DALBERG | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

19071 | DALBERG — WENDELSTORF | Amtsgericht SCHWERIN |

39279 | DALCHAU | Amtsgericht ZERBST |

39596 | DALCHAU | Amtsgericht STENDAL |

24635 | DALDORF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

54689 | DALEIDEN | Amtsgericht PRÜM |

55278 | DALHEIM | Amtsgericht MAINZ |

17166 | DALKENDORF | Amtsgericht TETEROW |

18528 | DALKVITZ | Amtsgericht BERGEN |

21483 | DALLDORF | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

39397 | DALLDORF | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

14624 | DALLGOW — DÖBERITZ | Amtsgericht NAUEN |

23996 | DALLIENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

19357 | DALLMIN | Amtsgericht PERLEBERG |

01561 | DALLWITZ | Amtsgericht RIESA |

17237 | DALMSDORF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17179 | DALWITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

55765 | DAMBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

17209 | DAMBECK | Amtsgericht WAREN |

17237 | DAMBECK | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17495 | DAMBECK | Amtsgericht GREIFSWALD |

23996 | DAMBECK | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

29416 | DAMBECK | Amtsgericht SALZWEDEL |

14822 | DAMELANG — FREIENTHAL | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

19417 | DÄMELOW | Amtsgericht WISMAR |

24361 | DAMENDORF | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

17121 | DAMEROW | Amtsgericht DEMMIN |

17194 | DAMEROW | Amtsgericht WAREN |

17309 | DAMEROW | Amtsgericht PASEWALK |

17459 | DAMEROW | Amtsgericht WOLGAST |

39539 | DAMEROW | Amtsgericht HAVELBERG |

54413 | DAMFLOS | Amtsgericht HERMESKEIL |

23738 | DAMLOS | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

17179 | DAMM | Amtsgericht GÜSTROW |

18196 | DAMM | Amtsgericht ROSTOCK |

19374 | DAMM | Amtsgericht PARCHIM |

63874 | DAMMBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

14715 | DAMME | Amtsgericht RATHENOW |

49401 | DAMME | Amtsgericht VECHTA |

06188 | DAMMENDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

15299 | DAMMENDORF | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

19273 | DAMMEREEZ | Amtsgericht HAGENOW |

94526 | DAMMERSBACH | Amtsgericht DEGGENDORF |

18334 | DAMMERSTORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

36326 | DAMMESHOF | Amtsgericht ALSFELD |

36326 | DAMMESMÜHLE | Amtsgericht ALSFELD |

25554 | DAMMFLETH | Amtsgericht ITZEHOE |

39624 | DAMMKRUG | Amtsgericht GARDELEGEN |

25776 | DAMMSFELD | Amtsgericht MELDORF |

56472 | DAMMÜHLE | Amtsgericht WESTERBURG |

29472 | DAMNATZ | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

24351 | DAMP | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

55432 | DAMSCHEID | Amtsgericht SANKT GOAR |

14797 | DAMSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

23824 | DAMSDORF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

39356 | DAMSENDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

23948 | DAMSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

16321 | DANEWITZ | Amtsgericht BERNAU |

24229 | DÄNISCHENHAGEN | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

08459 | DÄNKRITZ | Amtsgericht ZWICKAU |

29413 | DANKENSEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

53520 | DANKERATH | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

06493 | DANKERODE | Amtsgericht QUEDLINBURG |

99837 | DANKMARSHAUSEN | Amtsgericht EISENACH |

24329 | DANNAU | Amtsgericht PLÖN |

38461 | DANNDORF | Amtsgericht HELMSTEDT |

18236 | DANNEBORTH | Amtsgericht BAD DOBERAN |

39649 | DANNEFELD | Amtsgericht GARDELEGEN |

16259 | DANNENBERG/MARK | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

29451 | DANNENBERG | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

67814 | DANNENFELS | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

15754 | DANNENREICH | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

16775 | DANNENWALDE | Amtsgericht ZEHDENICK |

16866 | DANNENWALDE | Amtsgericht PERLEBERG |

24867 | DANNEWERK | Amtsgericht SCHLESWIG |

39245 | DANNIGKOW | Amtsgericht BURG |

67125 | DANNSTADT — SCHAUERNHEIM | Amtsgericht LUDWIGSHAFEN AM RHEIN |

38855 | DANSTEDT | Amtsgericht HALBERSTADT |

02627 | DARANITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

19273 | DARCHAU | Amtsgericht LÜNEBURG |

38836 | DARDESHEIM | Amtsgericht HALBERSTADT |

18546 | DARGAST | Amtsgericht BERGEN |

17498 | DARGELIN | Amtsgericht GREIFSWALD |

19370 | DARGELÜTZ | Amtsgericht PARCHIM |

17419 | DARGEN | Amtsgericht ANKLAM |

17506 | DARGEZIN | Amtsgericht GREIFSWALD |

17398 | DARGIBELL | Amtsgericht ANKLAM |

17309 | DARGITZ | Amtsgericht PASEWALK |

23883 | DARGOW | Amtsgericht RATZEBURG |

17159 | DARGUN | Amtsgericht MALCHIN |

38871 | DARLINGERODE | Amtsgericht WERNIGERODE |

64283 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64285 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64287 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64289 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64291 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64293 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64295 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64297 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

64923 | DARMSTADT | Amtsgericht DARMSTADT |

38489 | DARNEBECK | Amtsgericht KLÖTZE |

39579 | DARNEWITZ | Amtsgericht STENDAL |

99518 | DARNSTEDT | Amtsgericht APOLDA |

39326 | DARRKRUG | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

18581 | DARSBAND | Amtsgericht BERGEN |

54552 | DARSCHEID | Amtsgericht DAUN |

29413 | DARSEKAU | Amtsgericht SALZWEDEL |

19386 | DARSS | Amtsgericht PARCHIM |

76848 | DARSTEIN | Amtsgericht PIRMASENS |

18528 | DARZ | Amtsgericht BERGEN |

17209 | DARZE | Amtsgericht WAREN |

19372 | DARZE | Amtsgericht PARCHIM |

54689 | DASBURG | Amtsgericht PRÜM |

19386 | DASCHOW | Amtsgericht PARCHIM |

86453 | DASING | Amtsgericht AICHACH |

18320 | DASKOW | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

37586 | DASSEL | Amtsgericht EINBECK |

21521 | DASSENDORF | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

07980 | DASSLITZ | Amtsgericht GREIZ |

23942 | DASSOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

24589 | DÄTGEN | Amtsgericht RENDSBURG |

45711 | DATTELN | Amtsgericht RECKLINGHAUSEN |

53547 | DATTENBERG | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

56589 | DATZEROTH | Amtsgericht NEUWIED |

18574 | DATZOW | Amtsgericht BERGEN |

55566 | DAUBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

56412 | DAUBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

02906 | DAUBAN | Amtsgericht WEISSWASSER |

01847 | DAUBE | Amtsgericht PIRNA |

53520 | DAUBIANSMÜHLE | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

02956 | DAUBITZ | Amtsgericht WEISSWASSER |

01623 | DAUBNITZ | Amtsgericht MEISSEN |

78083 | DAUCHINGEN | Amtsgericht VILLINGEN — SCHWENNINGEN |

17291 | DAUER | Amtsgericht PRENZLAU |

17390 | DAUGZIN | Amtsgericht ANKLAM |

07389 | DAUMITSCH | Amtsgericht PÖSSNECK |

54550 | DAUN | Amtsgericht DAUN |

56132 | DAUSENAU | Amtsgericht LAHNSTEIN |

72356 | DAUTMERGEN | Amtsgericht BALINGEN |

35232 | DAUTPHETAL | Amtsgericht BIEDENKOPF |

04886 | DAUTZSCHEN | Amtsgericht TORGAU |

54673 | DAUWELSHAUSEN | Amtsgericht BITBURG |

83368 | DAXBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

94579 | DAXSTEIN | Amtsgericht FREYUNG |

55442 | DAXWEILER | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

08606 | DECHENGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

19217 | DECHOW | Amtsgericht GADEBUSCH |

16833 | DECHTOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

93152 | DECKELSTEIN | Amtsgericht REGENSBURG |

75392 | DECKENPFRONN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

38836 | DEDELEBEN | Amtsgericht HALBERSTADT |

17291 | DEDELOW | Amtsgericht PRENZLAU |

29386 | DEDELSTORF | Amtsgericht GIFHORN |

53426 | DEDENBACH | Amtsgericht SINZIG |

06295 | DEDERSTEDT | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

04685 | DEDITZ | Amtsgericht GRIMMA |

37627 | DEENSEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

38835 | DEERSHEIM | Amtsgericht HALBERSTADT |

98744 | DEESBACH | Amtsgericht RUDOLSTADT |

56237 | DEESEN | Amtsgericht MONTABAUR |

14550 | DEETZ | Amtsgericht POTSDAM |

39264 | DEETZ | Amtsgericht ZERBST |

39599 | DEETZ | Amtsgericht STENDAL |

39599 | DEETZER WARTHE | Amtsgericht STENDAL |

94469 | DEGGENDORF | Amtsgericht DEGGENDORF |

88693 | DEGGENHAUSERTAL | Amtsgericht ÜBERLINGEN |

73326 | DEGGINGEN | Amtsgericht GEISLINGEN |

08538 | DEHLES | Amtsgericht PLAUEN |

06686 | DEHLITZ | Amtsgericht WEISSENFELS |

18276 | DEHMEN | Amtsgericht GÜSTROW |

04808 | DEHNITZ | Amtsgericht GRIMMA |

19300 | DEIBOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

36404 | DEICHERODA | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

67146 | DEIDESHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

01665 | DEILA | Amtsgericht MEISSEN |

78586 | DEILINGEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

67742 | DEIMBERG | Amtsgericht KUSEL |

83739 | DEINING | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

92364 | DEINING | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

86738 | DEININGEN | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

21717 | DEINSTE | Amtsgericht STADE |

27446 | DEINSTEDT | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

86489 | DEISENHAUSEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

82041 | DEISENHOFEN | Amtsgericht MÜNCHEN |

78652 | DEISSLINGEN | Amtsgericht ROTTWEIL |

73779 | DEIZISAU | Amtsgericht ESSLINGEN |

33129 | DELBRÜCK | Amtsgericht DELBRÜCK |

22941 | DELINGSDORF | Amtsgericht AHRENSBURG |

06246 | DELITZ | Amtsgericht MERSEBURG |

04509 | DELITZSCH | Amtsgericht EILENBURG |

66503 | DELLFELD | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

19273 | DELLIEN | Amtsgericht LÜNEBURG |

31073 | DELLIGSEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

57537 | DELLINGEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

25786 | DELLSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

27749 | DELMENHORST | Amtsgericht DELMENHORST |

27751 | DELMENHORST | Amtsgericht DELMENHORST |

27753 | DELMENHORST | Amtsgericht DELMENHORST |

27755 | DELMENHORST | Amtsgericht DELMENHORST |

04749 | DELMSCHÜTZ | Amtsgericht DÖBELN |

25788 | DELVE | Amtsgericht MELDORF |

19089 | DEMEN | Amtsgericht PARCHIM |

54552 | DEMERATH | Amtsgericht DAUN |

19217 | DEMERN | Amtsgericht GADEBUSCH |

16866 | DEMERTHIN | Amtsgericht PERLEBERG |

08539 | DEMEUSEL | Amtsgericht PLAUEN |

01877 | DEMITZ — THUMITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

39579 | DEMKER | Amtsgericht STENDAL |

17109 | DEMMIN | Amtsgericht DEMMIN |

15518 | DEMNITZ | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

17379 | DEMNITZ | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

39307 | DEMSIN | Amtsgericht GENTHIN |

73770 | DENKENDORF | Amtsgericht ESSLINGEN |

85095 | DENKENDORF | Amtsgericht INGOLSTADT |

78588 | DENKINGEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

86920 | DENKLINGEN | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

38321 | DENKTE | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

02692 | DENKWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

04685 | DENKWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

08393 | DENNHERITZ | Amtsgericht ZWICKAU |

17392 | DENNIN | Amtsgericht ANKLAM |

01623 | DENNSCHÜTZ | Amtsgericht MEISSEN |

66871 | DENNWEILER — FROHNBACH | Amtsgericht KUSEL |

54570 | DENSBORN | Amtsgericht DAUN |

17268 | DENSOW | Amtsgericht PRENZLAU |

54597 | DENTERHOF | Amtsgericht PRÜM |

91599 | DENTLEIN | Amtsgericht ANSBACH |

79211 | DENZLINGEN | Amtsgericht EMMENDINGEN |

29416 | DEPEKOLK | Amtsgericht SALZWEDEL |

39606 | DEQUEDE | Amtsgericht OSTERBURG |

39317 | DERBEN | Amtsgericht GENTHIN |

38895 | DERENBURG | Amtsgericht WERNIGERODE |

37691 | DERENTAL | Amtsgericht HOLZMINDEN |

36466 | DERMBACH | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

99625 | DERMSDORF | Amtsgericht SÖMMERDA |

53507 | DERNAU | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

56307 | DERNBACH | Amtsgericht NEUWIED |

56428 | DERNBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

76857 | DERNBACH | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

24326 | DERSAU | Amtsgericht PLÖN |

57520 | DERSCHEN | Amtsgericht BETZDORF |

02829 | DESCHKA | Amtsgericht GÖRLITZ |

17498 | DERSEKOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

19260 | DERSENOW | Amtsgericht HAGENOW |

18279 | DERSENTIN | Amtsgericht GÜSTROW |

17391 | DERSEWITZ | Amtsgericht ANKLAM |

26906 | DERSUM | Amtsgericht PAPENBURG |

14550 | DERWITZ | Amtsgericht POTSDAM |

55592 | DESLOCH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

31035 | DESPETAL | Amtsgericht ELZE |

06842 | DESSAU | Amtsgericht DESSAU |

06844 | DESSAU | Amtsgericht DESSAU |

06846 | DESSAU | Amtsgericht DESSAU |

06847 | DESSAU | Amtsgericht DESSAU |

06849 | DESSAU | Amtsgericht DESSAU |

56357 | DESSIGHOFEN | Amtsgericht DIEZ |

19406 | DESSIN | Amtsgericht PARCHIM |

16845 | DESSOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

26847 | DETERN | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

18236 | DETERSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

39291 | DETERSHAGEN | Amtsgericht BURG |

32756 | DETMOLD | Amtsgericht DETMOLD |

32758 | DETMOLD | Amtsgericht DETMOLD |

32760 | DETMOLD | Amtsgericht DETMOLD |

97337 | DETTELBACH | Amtsgericht KITZINGEN |

72135 | DETTENHAUSEN | Amtsgericht TÜBINGEN |

76706 | DETTENHEIM | Amtsgericht BRUCHSAL |

79802 | DETTIGHOFEN | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

72581 | DETTINGEN | Amtsgericht BAD URACH |

73265 | DETTINGEN | Amtsgericht KIRCHHEIM |

88451 | DETTINGEN | Amtsgericht BIBERACH |

18334 | DETTMANNSDORF B. BAD SÜLZE | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

38173 | DETTUM | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

39345 | DETZEL | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

54340 | DETZEM | Amtsgericht TRIER |

99848 | DEUBACH | Amtsgericht EISENACH |

99819 | DEUBACHSHOF | Amtsgericht EISENACH |

04828 | DEUBEN | Amtsgericht GRIMMA |

06682 | DEUBEN | Amtsgericht ZEITZ |

54570 | DEUDESFELD | Amtsgericht DAUN |

93180 | DEUERLING | Amtsgericht REGENSBURG |

06679 | DEUMEN | Amtsgericht WEISSENFELS |

37355 | DEUNA | Amtsgericht WORBIS |

54411 | DEUSELBACH | Amtsgericht HERMESKEIL |

86989 | DEUTENRIED | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

06198 | DEUTLEBEN | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

14822 | DEUTSCH BORK | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

21407 | DEUTSCH EVERN | Amtsgericht LÜNEBURG |

02829 | DEUTSCH PAULSDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

01917 | DEUTSCHBASELITZ | Amtsgericht KAMENZ |

09548 | DEUTSCHEINSIEDEL | Amtsgericht MARIENBERG |

01683 | DEUTSCHENBORA | Amtsgericht MEISSEN |

09544 | DEUTSCHGEORGENTHAL | Amtsgericht FREIBERG |

16818 | DEUTSCHHOF | Amtsgericht NEURUPPIN |

29413 | DEUTSCHHORST | Amtsgericht SALZWEDEL |

09548 | DEUTSCHKATHARINENBERG | Amtsgericht MARIENBERG |

09548 | DEUTSCHNEUDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

04574 | DEUTZEN | Amtsgericht BORNA |

17192 | DEVEN | Amtsgericht WAREN |

18439 | DEVIN | Amtsgericht STRALSUND |

17406 | DEWICHOW | Amtsgericht ANKLAM |

17094 | DEWITZ | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

39606 | DEWITZ | Amtsgericht OSTERBURG |

55278 | DEXHEIM | Amtsgericht MAINZ |

18513 | DEYELSDORF | Amtsgericht GRIMMEN |

54426 | DHRONECKEN | Amtsgericht HERMESKEIL |

55494 | DICHTELBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

49453 | DICKEL | Amtsgericht DIEPHOLZ |

57520 | DICKENDORF | Amtsgericht BETZDORF |

55483 | DICKENSCHIED | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

55758 | DICKESBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

38530 | DIDDERSE | Amtsgericht GIFHORN |

91583 | DIEBACH | Amtsgericht ANSBACH |

56332 | DIEBLICH | Amtsgericht KOBLENZ |

64807 | DIEBURG | Amtsgericht DIEBURG |

06369 | DIEBZIG | Amtsgericht KÖTHEN |

57548 | DIEDENBERG | Amtsgericht BETZDORF |

04746 | DIEDENHAIN | Amtsgericht DÖBELN |

15306 | DIEDERSDORF | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

15831 | DIEDERSDORF | Amtsgericht ZOSSEN |

36452 | DIEDORF | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

86420 | DIEDORF | Amtsgericht AUGSBURG |

99988 | DIEDORF | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

17498 | DIEDRICHSHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18230 | DIEDRICHSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

23936 | DIEDRICHSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

54538 | DIEFENBACH | Amtsgericht WITTLICH |

02633 | DIEHMEN | Amtsgericht BAUTZEN |

02906 | DIEHSA | Amtsgericht WEIßWASSER |

18299 | DIEKHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

31199 | DIEKHOLZEN | Amtsgericht HILDESHEIM |

25709 | DIEKHUSEN — FAHRSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

56283 | DIELER | Amtsgericht SANKT GOAR |

69234 | DIELHEIM | Amtsgericht WIESLOCH |

67811 | DIELKIRCHEN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

37633 | DIELMISSEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

34519 | DIEMELSEE | Amtsgericht KORBACH |

34474 | DIEMELSTADT | Amtsgericht BAD AROLSEN |

17252 | DIEMITZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

56379 | DIENETHAL | Amtsgericht DIEZ |

55276 | DIENHEIM | Amtsgericht MAINZ |

15864 | DIENSDORF — RADLOW | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

07768 | DIENSTÄDT | Amtsgericht JENA |

99326 | DIENSTEDT | Amtsgericht ARNSTADT |

55765 | DIENSTWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

31603 | DIEPENAU | Amtsgericht STOLZENAU |

15831 | DIEPENSEE | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

49356 | DIEPHOLZ | Amtsgericht DIEPHOLZ |

73266 | DIEPOLDSBURG | Amtsgericht KIRCHHEIM |

83364 | DIEPOLTSTATT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

01665 | DIERA | Amtsgericht MEISSEN |

01665 | DIERA — ZEHREN | Amtsgericht MEISSEN |

76889 | DIERBACH | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

16835 | DIERBERG | Amtsgericht NEURUPPIN |

56269 | DIERDORF | Amtsgericht NEUWIED |

54533 | DIERFELD | Amtsgericht WITTLICH |

54523 | DIERSCHEID | Amtsgericht WITTLICH |

01612 | DIESBAR — SEUSSLITZ | Amtsgericht RIESA |

54668 | DIESBURGERHOF | Amtsgericht BITBURG |

29413 | DIESDORF | Amtsgericht SALZWEDEL |

06184 | DIESKAU | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

91456 | DIESPECK | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

86911 | DIESSEN | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

19399 | DIESTELOW | Amtsgericht PARCHIM |

99713 | DIETENBORN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

06722 | DIETENDORF | Amtsgericht ZEITZ |

89165 | DIETENHEIM | Amtsgericht ULM |

90599 | DIETENHOFEN | Amtsgericht ANSBACH |

37318 | DIETERODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

84378 | DIETERSBURG | Amtsgericht EGGENFELDEN |

06536 | DIETERSDORF | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

14913 | DIETERSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

91463 | DIETERSHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

92542 | DIETERSKIRCHEN | Amtsgericht SCHWANDORF |

92345 | DIETFURT | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

56355 | DIETHARDT | Amtsgericht LAHNSTEIN |

09236 | DIETHENSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

78661 | DIETINGEN | Amtsgericht ROTTWEIL |

36460 | DIETLAS | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

87463 | DIETMANNSRIED | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

83623 | DIETRAMSZELL | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

66484 | DIETRICHINGEN | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

06888 | DIETRICHSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

18249 | DIETRICHSHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

06647 | DIETRICHSRODA | Amtsgericht NAUMBURG |

63128 | DIETZENBACH | Amtsgericht OFFENBACH AM MAIN |

37318 | DIETZENRODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

98530 | DIETZHAUSEN | Amtsgericht SUHL |

35716 | DIETZHÖLZTAL | Amtsgericht DILLENBURG |

65582 | DIEZ | Amtsgericht DIEZ |

55487 | DILL | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

35683 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

35684 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

35685 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

35686 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

35687 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

35688 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

35689 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

35690 | DILLENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

55481 | DILLENDORF | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

66763 | DILLINGEN | Amtsgericht SAARLOUIS |

89407 | DILLINGEN | Amtsgericht DILLINGEN |

98530 | DILLSTÄDT | Amtsgericht MEININGEN |

76848 | DIMBACH | Amtsgericht PIRMASENS |

54614 | DINGDORF | Amtsgericht PRÜM |

37351 | DINGELSTÄDT | Amtsgericht WORBIS |

38838 | DINGELSTEDT | Amtsgericht HALBERSTADT |

25715 | DINGEN | Amtsgericht MELDORF |

84130 | DINGOLFING | Amtsgericht LANDAU AN DER ISAR |

97497 | DINGOLSHAUSEN | Amtsgericht SCHWEINFURT |

98646 | DINGSLEBEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

24891 | DINGWATT | Amtsgericht SCHLESWIG |

91550 | DINKELSBÜHL | Amtsgericht ANSBACH |

86424 | DINKELSCHERBEN | Amtsgericht AUGSBURG |

49413 | DINKLAGE | Amtsgericht VECHTA |

19406 | DINNIES | Amtsgericht PARCHIM |

46535 | DINSLAKEN | Amtsgericht DINSLAKEN |

46537 | DINSLAKEN | Amtsgericht DINSLAKEN |

46539 | DINSLAKEN | Amtsgericht DINSLAKEN |

55234 | DINTESHEIM | Amtsgericht ALZEY |

99837 | DIPPACH | Amtsgericht EISENACH |

36160 | DIPPERZ | Amtsgericht FULDA |

14806 | DIPPMANNSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

01744 | DIPPOLDISWALDE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

87742 | DIRLEWANG | Amtsgericht MEMMINGEN |

67246 | DIRMSTEIN | Amtsgericht GRÜNSTADT |

89264 | DIRRFELDEN | Amtsgericht NEU — ULM |

89561 | DISCHINGEN | Amtsgericht HEIDENHEIM |

17099 | DISHLEY | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

03096 | DISSEN | Amtsgericht COTTBUS |

49201 | DISSEN | Amtsgericht BAD IBURG |

06484 | DITFURT | Amtsgericht QUEDLINBURG |

56729 | DITSCHEID | Amtsgericht MAYEN |

97456 | DITTELBRUNN | Amtsgericht SCHWEINFURT |

02788 | DITTELSDORF | Amtsgericht ZITTAU |

67596 | DITTELSHEIM — HESSLOCH | Amtsgericht WORMS |

91723 | DITTENHEIM | Amtsgericht WEISSENBURG |

09544 | DITTERSBACH | Amtsgericht FREIBERG |

09623 | DITTERSBACH | Amtsgericht FREIBERG |

09669 | DITTERSBACH | Amtsgericht HAINICHEN |

02748 | DITTERSBACH A. D. EIGEN | Amtsgericht LÖBAU |

01768 | DITTERSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07422 | DITTERSDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

07907 | DITTERSDORF | Amtsgericht LOBENSTEIN |

07980 | DITTERSDORF | Amtsgericht GREIZ |

08294 | DITTERSDORF | Amtsgericht AUE |

09439 | DITTERSDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

09661 | DITTERSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

06536 | DITTICHENRODE | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

02894 | DITTMANNSDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

04567 | DITTMANNSDORF | Amtsgericht BORNA |

09322 | DITTMANNSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

09326 | DITTMANNSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

09526 | DITTMANNSDORF B. SAYDA | Amtsgericht MARIENBERG |

09573 | DITTMANNSDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

09629 | DITTMANNSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

08393 | DITTRICH | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

07422 | DITTRICHSHÜTTE | Amtsgericht RUDOLSTADT |

66903 | DITTWEILER | Amtsgericht LANDSTUHL |

71254 | DITZINGEN | Amtsgericht LUDWIGSBURG |

18314 | DIVITZ | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

06928 | DIXFÖRDA | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

39599 | DÖBBELIN | Amtsgericht STENDAL |

39606 | DOBBERKAU | Amtsgericht STENDAL |

19243 | DÖBBERSEN | Amtsgericht HAGENOW |

19399 | DOBBERTIN | Amtsgericht PLAU AM SEE |

18292 | DOBBIN | Amtsgericht GÜSTROW |

19399 | DOBBIN | Amtsgericht PARCHIM |

39606 | DOBBRUN | Amtsgericht OSTERBURG |

75335 | DOBEL | Amtsgericht CALW |

83329 | DOBELGRABEN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

04720 | DÖBELN | Amtsgericht DÖBELN |

08606 | DOBENECK | Amtsgericht PLAUEN |

15868 | DOBERBURG | Amtsgericht GUBEN |

09306 | DOBERENZ | Amtsgericht HAINICHEN |

14727 | DÖBERITZ | Amtsgericht RATHENOW |

02625 | DÖBERKITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

03253 | DOBERLUG — KIRCHHAIN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

03159 | DÖBERN | Amtsgericht COTTBUS |

04880 | DÖBERN | Amtsgericht TORGAU |

04509 | DÖBERNITZ | Amtsgericht EILENBURG |

04703 | DOBERNITZ | Amtsgericht DÖBELN |

01594 | DOBERNITZ | Amtsgericht RIESA |

02692 | DOBERSCHAU | Amtsgericht BAUTZEN |

01877 | DOBERSCHAU — GAUSSIG | Amtsgericht BAUTZEN |

02633 | DOBERSCHAU — GAUSSIG | Amtsgericht BAUTZEN |

02692 | DOBERSCHAU — GAUSSIG | Amtsgericht BAUTZEN |

02694 | DOBERSCHÜTZ | Amtsgericht BAUTZEN |

02699 | DOBERSCHÜTZ | Amtsgericht BAUTZEN |

04838 | DOBERSCHÜTZ | Amtsgericht EILENBURG |

04703 | DOBERSCHWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

24232 | DOBERSDORF | Amtsgericht PLÖN |

04703 | DOBERQUITZ | Amtsgericht DÖBELN |

04509 | DOBERSTAU | Amtsgericht EILENBURG |

01847 | DOBERZEIT | Amtsgericht PIRNA |

07937 | DOBIA | Amtsgericht GREIZ |

07389 | DOBIAN | Amtsgericht PÖSSNECK |

06618 | DOBICHAU | Amtsgericht NAUMBURG |

06198 | DOBIS | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

04626 | DOBITSCHEN | Amtsgericht ALTENBURG |

06729 | DÖBITZSCHEN | Amtsgericht ZEITZ |

06198 | DÖBLITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

07819 | DÖBLITZ | Amtsgericht GREIZ |

01561 | DOBRA | Amtsgericht RIESA |

01833 | DOBRA | Amtsgericht NEUSTADT |

04626 | DOBRA | Amtsgericht ALTENBURG |

04617 | DOBRASCHÜTZ | Amtsgericht ALTENBURG |

07774 | DÖBRICHAU | Amtsgericht JENA |

06727 | DÖBRIS | Amtsgericht ZEITZ |

07774 | DÖBRITSCHEN | Amtsgericht JENA |

99441 | DÖBRITSCHEN | Amtsgericht WEIMAR |

39264 | DOBRITZ | Amtsgericht ZERBST |

07381 | DÖBRITZ | Amtsgericht PÖSSNECK |

54636 | DOCKENDORF | Amtsgericht BITBURG |

06268 | DÖCKLITZ | Amtsgericht QUERFURT |

54552 | DOCKWEILER | Amtsgericht DAUN |

54518 | DODENBURG | Amtsgericht WITTLICH |

39171 | DODENDORF | Amtsgericht WANZLEBEN |

19243 | DODOW | Amtsgericht HAGENOW |

04720 | DOEBELN | Amtsgericht DÖBELN |

04874 | DOEBELTITZ | Amtsgericht TORGAU |

04668 | DOEBEN | Amtsgericht GRIMMA |

01825 | DOEBRA | Amtsgericht PIRNA |

01920 | DOEBRA | Amtsgericht KAMENZ |

02633 | DOBRANITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

04886 | DÖBRICHAU | Amtsgericht TORGAU |

01920 | DOBRIG | Amtsgericht KAMENZ |

01561 | DOBRITZCHEN | Amtsgericht RIESA |

02633 | DÖBSCHKE | Amtsgericht BAUTZEN |

01623 | DOBSCHÜTZ | Amtsgericht MEISSEN |

02894 | DÖBSCHÜTZ | Amtsgericht GÖRLITZ |

04828 | DÖGNITZ | Amtsgericht GRIMMA |

79804 | DOGERN | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

95182 | DÖHLAU | Amtsgericht HOF |

96528 | DÖHLAU | Amtsgericht SONNEBERG |

02627 | DÖHLEN | Amtsgericht BAUTZEN |

04420 | DÖHLEN | Amtsgericht BORNA |

04741 | DÖHLEN | Amtsgericht DÖBELN |

07330 | DÖHLEN | Amtsgericht SAALFELD |

04886 | DÖHLEN | Amtsgericht TORGAU |

09306 | DÖHLEN | Amtsgericht HAINICHEN |

54576 | DOHM — LAMMERSDORF | Amtsgericht DAUN |

01796 | DOHMA | Amtsgericht PIRNA |

01809 | DOHNA | Amtsgericht PIRNA |

06369 | DOHNDORF | Amtsgericht KÖTHEN |

37620 | DOHNSEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

56812 | DOHR | Amtsgericht COCHEM |

21255 | DOHREN | Amtsgericht TOSTEDT |

49770 | DOHREN | Amtsgericht MEPPEN |

39356 | DÖHREN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

06184 | DÖLBAU | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

15306 | DOLGELIN | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

18581 | DOLGEMOST | Amtsgericht BERGEN |

17258 | DOLGEN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18299 | DOLGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

18461 | DOLGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

15754 | DOLGENBRODT | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

55278 | DOLGESHEIM | Amtsgericht MAINZ |

18239 | DOLGLAS | Amtsgericht BAD DOBERAN |

02708 | DOLGOWITZ | Amtsgericht LÖBAU |

17179 | DÖLITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

04657 | DÖLITZSCH | Amtsgericht BORNA |

06254 | DÖLKAU | Amtsgericht MERSEBURG |

26831 | DOLLART | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

39517 | DOLLE | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

16866 | DÖLLEN | Amtsgericht PERLEBERG |

21739 | DOLLERN | Amtsgericht BUXTEHUDE |

24989 | DOLLERUP | Amtsgericht FLENSBURG |

15913 | DOLLGEN | Amtsgericht LÜBBEN |

04928 | DÖLLINGEN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

06184 | DÖLLNITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

91795 | DOLLNSTEIN | Amtsgericht INGOLSTADT |

24392 | DOLLROTTFELD | Amtsgericht KAPPELN |

07616 | DÖLLSCHÜTZ | Amtsgericht STADTRODA |

99100 | DÖLLSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

99326 | DÖLLSTEDT | Amtsgericht ARNSTADT |

04655 | DOLSENHAIN | Amtsgericht BORNA |

29413 | DOLSLEBEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

04430 | DÖLZIG | Amtsgericht EILENBURG |

04617 | DÖLZIG | Amtsgericht ALTENBURG |

91601 | DOMBÜHL | Amtsgericht ANSBACH |

39164 | DOMERSLEBEN | Amtsgericht WANZLEBEN |

19303 | DÖMITZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

18519 | DÖMITZOW | Amtsgericht GRIMMEN |

56290 | DOMMERSHAUSEN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

04880 | DOMMITZSCH | Amtsgericht TORGAU |

06420 | DOMNITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

03116 | DOMSDORF | Amtsgericht COTTBUS |

06679 | DOMSEN | Amtsgericht WEISSENFELS |

19374 | DOMSÜHL | Amtsgericht PARCHIM |

78166 | DONAUESCHINGEN | Amtsgericht DONAUESCHINGEN |

93093 | DONAUSTAUF | Amtsgericht REGENSBURG |

86609 | DONAUWÖRTH | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

36460 | DÖNGES | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

38486 | DÖNITZ | Amtsgericht KLÖTZE |

23942 | DÖNKENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18573 | DÖNKVITZ | Amtsgericht BERGEN |

06571 | DONNDORF | Amtsgericht ARTERN |

97499 | DONNERSDORF | Amtsgericht SCHWEINFURT |

18516 | DÖNNIE | Amtsgericht GRIMMEN |

01762 | DÖNSCHTEN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

66978 | DONSIEDERS | Amtsgericht PIRMASENS |

73072 | DONZDORF | Amtsgericht GEISLINGEN |

32694 | DÖRENTRUP | Amtsgericht LEMGO |

23948 | DORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23972 | DORF MECKLENBURG | Amtsgericht WISMAR |

23923 | DORF WAHRSOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

16837 | DORF ZECHLIN | Amtsgericht NEURUPPIN |

08297 | DORFCHEMNITZ | Amtsgericht STOLLBERG |

09619 | DORFCHEMNITZ | Amtsgericht FREIBERG |

09619 | DORFCHEMNITZ B. SAYDA | Amtsgericht FREIBERG |

84405 | DORFEN | Amtsgericht ERDING |

01738 | DORFHAIN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07338 | DORFILM | Amtsgericht SAALFELD |

07318 | DORFKULM | Amtsgericht SAALFELD |

09487 | DÖRFEL | Amtsgericht ANNABERG |

09496 | DÖRFEL | Amtsgericht MARIENBERG |

07907 | DÖRFLAS | Amtsgericht LOBENSTEIN |

96487 | DÖRFLES — ESBACH | Amtsgericht COBURG |

97904 | DORFPROZELTEN | Amtsgericht OBERNBURG |

08223 | DORFSTADT | Amtsgericht AUERBACH |

02977 | DÖRGENHAUSEN | Amtsgericht HOYERSWERDA |

02979 | DÖRGENHAUSEN | Amtsgericht HOYERSWERDA |

37308 | DÖRINGSDORF | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

41539 | DORMAGEN | Amtsgericht NEUSS |

41540 | DORMAGEN | Amtsgericht NEUSS |

41541 | DORMAGEN | Amtsgericht NEUSS |

41542 | DORMAGEN | Amtsgericht NEUSS |

72358 | DORMETTINGEN | Amtsgericht BALINGEN |

91077 | DORMITZ | Amtsgericht FORCHHEIM |

67585 | DORN — DÜRKHEIM | Amtsgericht MAINZ |

04668 | DORNA | Amtsgericht GRIMMA |

06901 | DORNA | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

07554 | DORNA | Amtsgericht GERA |

07646 | DORNA | Amtsgericht STADTRODA |

99976 | DÖRNA | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

56379 | DÖRNBERG | Amtsgericht DIEZ |

06369 | DORNBOCK | Amtsgericht KÖTHEN |

07778 | DORNBURG | Amtsgericht JENA |

39264 | DORNBURG | Amtsgericht ZERBST |

65599 | DORNBURG | Amtsgericht HADAMAR |

07407 | DORNDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

36460 | DORNDORF | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

07778 | DORNDORF — STEUDNITZ | Amtsgericht JENA |

07426 | DÖRNFELD A. D. HEIDE | Amtsgericht RUDOLSTADT |

99326 | DÖRNFELD A. D. ILM | Amtsgericht ARNSTADT |

72175 | DORNHAN | Amtsgericht OBERNDORF |

83546 | DORNHECKEN | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

99310 | DORNHEIM | Amtsgericht ARNSTADT |

56357 | DORNHOLZHAUSEN | Amtsgericht DIEZ |

24326 | DÖRNICK | Amtsgericht PLÖN |

39291 | DÖRNITZ | Amtsgericht BURG |

04808 | DORNREICHENBACH | Amtsgericht GRIMMA |

89160 | DORNSTADT | Amtsgericht ULM |

06179 | DORNSTEDT | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

72280 | DORNSTETTEN | Amtsgericht HORB |

09526 | DÖRNTHAL | Amtsgericht MARIENBERG |

15837 | DORNSWALDE | Amtsgericht ZOSSEN |

26553 | DORNUM | Amtsgericht NORDEN |

26553 | DORNUMERSIEL | Amtsgericht NORDEN |

17111 | DOROTHEENHOF | Amtsgericht DEMMIN |

18513 | DOROW | Amtsgericht GRIMMEN |

26892 | DÖRPEN | Amtsgericht PAPENBURG |

24398 | DÖRPHOF | Amtsgericht KAPPELN |

25794 | DÖRPLING | Amtsgericht MELDORF |

24869 | DÖRPSTEDT | Amtsgericht SCHLESWIG |

25821 | DÖRPUM | Amtsgericht HUSUM |

25821 | DÖRPUMFELD | Amtsgericht HUSUM |

99330 | DÖRRBERG | Amtsgericht ARNSTADT |

55444 | DÖRREBACH | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

76889 | DÖRRENBACH | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

98634 | DÖRRENSOLZ | Amtsgericht MEININGEN |

67806 | DÖRRMOSCHEL | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

56348 | DÖRSCHEID | Amtsgericht SANKT GOAR |

01623 | DÖRSCHNITZ | Amtsgericht MEISSEN |

56370 | DÖRSDORF | Amtsgericht DIEZ |

53533 | DORSEL | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

55452 | DORSHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

39638 | DORST | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

38312 | DORSTADT | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

46282 | DORSTEN | Amtsgericht DORSTEN |

46284 | DORSTEN | Amtsgericht DORSTEN |

46286 | DORSTEN | Amtsgericht DORSTEN |

06246 | DÖRSTEWITZ | Amtsgericht MERSEBURG |

07950 | DÖRTENDORF | Amtsgericht GREIZ |

56281 | DÖRTH | Amtsgericht SANKT GOAR |

44135 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44137 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44139 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44141 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44143 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44145 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44147 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44149 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44225 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44227 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44229 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44263 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44265 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44267 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44269 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44287 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44289 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44309 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44319 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44328 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44329 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44339 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44357 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44359 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44369 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44379 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

44388 | DORTMUND | Amtsgericht DORTMUND |

27632 | DORUM | Amtsgericht LANGEN |

27313 | DÖRVERDEN | Amtsgericht VERDEN (ALLER) |

74677 | DÖRZBACH | Amtsgericht KÜNZELSAU |

07429 | DÖSCHNITZ | Amtsgericht RUDOLSTADT |

06712 | DÖSCHWITZ | Amtsgericht ZEITZ |

04720 | DÖSCHÜTZ | Amtsgericht DÖBELN |

01561 | DÖSCHÜTZ | Amtsgericht RIESA |

99338 | DOSDORF | Amtsgericht ARNSTADT |

01594 | DÖSITZ | Amtsgericht RIESA |

06198 | DÖSSEL | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

69221 | DOSSENHEIM | Amtsgericht HEIDELBERG |

16909 | DOSSOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

07619 | DOTHEN | Amtsgericht STADTRODA |

27801 | DÖTLINGEN | Amtsgericht WILDESHAUSEN |

72359 | DOTTERNHAUSEN | Amtsgericht BALINGEN |

56305 | DÖTTESFELD | Amtsgericht NEUWIED |

53520 | DÖTTINGER HÖHE | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

39356 | DRACHENBERG | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

03185 | DRACHHAUSEN | Amtsgericht COTTBUS |

94256 | DRACHSELSRIED | Amtsgericht VIECHTACH |

07751 | DRACKENDORF | Amtsgericht JENA |

39365 | DRACKENSTEDT | Amtsgericht WANZLEBEN |

73345 | DRACKENSTEIN | Amtsgericht GEISLINGEN |

21423 | DRAGE | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

25582 | DRAGE | Amtsgericht ITZEHOE |

25878 | DRAGE | Amtsgericht HUSUM |

07907 | DRAGENSDORF | Amtsgericht LOBENSTEIN |

06712 | DRAGSDORF | Amtsgericht ZEITZ |

19205 | DRAGUN | Amtsgericht GADEBUSCH |

15848 | DRAHENDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

15938 | DRAHNSDORF | Amtsgericht LÜBBEN |

31623 | DRAKENBURG | Amtsgericht NIENBURG |

18573 | DRAMMENDORF | Amtsgericht BERGEN |

27624 | DRANGSTEDT | Amtsgericht LANGEN |

16909 | DRANSE | Amtsgericht NEURUPPIN |

37127 | DRANSFELD | Amtsgericht HAN/MÜNDEN |

18556 | DRANSKE | Amtsgericht BERGEN |

49685 | DRANTUM | Amtsgericht CLOPPENBURG |

04668 | DRASCHWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

06712 | DRASCHWITZ | Amtsgericht ZEITZ |

04938 | DRASDO | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

02633 | DRAUSCHKOWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

02788 | DRAUSENDORF | Amtsgericht ZITTAU |

07806 | DREBA | Amtsgericht LOBENSTEIN |

09430 | DREBACH | Amtsgericht MARIENBERG |

49457 | DREBBER | Amtsgericht DIEPHOLZ |

03116 | DREBKAU | Amtsgericht COTTBUS |

04880 | DREBLIGAR | Amtsgericht TORGAU |

06528 | DREBSDORF | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

18465 | DRECHOW | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

49457 | DREEKER FLADDER | Amtsgericht DIEPHOLZ |

53520 | DREES | Amtsgericht DAUN |

16845 | DREETZ | Amtsgericht NEURUPPIN |

18249 | DREETZ | Amtsgericht BÜTZOW |

19372 | DREFAHL | Amtsgericht PARCHIM |

23845 | DREGGERS | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

09629 | DREHFELD | Amtsgericht FREIBERG |

06193 | DREHLITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

02999 | DREHNA | Amtsgericht WEIßWASSER |

03185 | DREHNOW | Amtsgericht COTTBUS |

02627 | DREHSA | Amtsgericht BAUTZEN |

38875 | DREI ANNEN HOHNE | Amtsgericht WERNIGERODE |

18246 | DREIBERGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

63303 | DREIEICH | Amtsgericht LANGEN |

04639 | DREIERHÄUSCHEN | Amtsgericht ALTENBURG |

01920 | DREIHÄUSER | Amtsgericht KAMENZ |

84164 | DREIFALTIGKEITSBERG, GEM WE | Amtsgericht LANDAU A. D. ISAR |

57629 | DREIFELDEN | Amtsgericht WESTERBURG |

39307 | DREIHÄUSER | Amtsgericht GENTHIN |

04860 | DREIHEIDE | Amtsgericht TORGAU |

76879 | DREIHOF | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

56414 | DREIKIRCHEN | Amtsgericht WESTERBURG |

02633 | DREIKRETSCHAM | Amtsgericht BAUTZEN |

39365 | DREILEBEN | Amtsgericht WANZLEBEN |

19243 | DREILÜTZOW | Amtsgericht HAGENOW |

54518 | DREIS | Amtsgericht WITTLICH |

54552 | DREIS — BRÜCK | Amtsgericht DAUN |

56472 | DREISBACH | Amtsgericht WESTERBURG |

67816 | DREISEN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

04463 | DREISKAU — MUCKERN | Amtsgericht BORNA |

04720 | DREISSIG | Amtsgericht DÖBELN |

98617 | DREISSIGACKER | Amtsgericht MEININGEN |

02633 | DREISTERN | Amtsgericht BAUTZEN |

07819 | DREITZSCH | Amtsgericht PÖSSNECK |

02999 | DREIWEIBERN | Amtsgericht HOYERSWERDA |

25853 | DRELSDORF | Amtsgericht HUSUM |

19376 | DRENKOW | Amtsgericht PARCHIM |

48317 | DRENSTEINFURT | Amtsgericht AHLEN |

49406 | DRENTWEDE | Amtsgericht DIEPHOLZ |

18573 | DRESCHVITZ | Amtsgericht BERGEN |

01067 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01069 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01097 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01099 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01108 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01109 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01127 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01129 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01139 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01157 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01159 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01169 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01187 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01189 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01217 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01219 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01237 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01239 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01257 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01259 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01277 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01279 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01307 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01309 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01324 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01326 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01462 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01465 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

01474 | DRESDEN | Amtsgericht DRESDEN |

19395 | DRESENOW | Amtsgericht PARCHIM |

21279 | DRESTEDT | Amtsgericht TOSTEDT |

02633 | DRETSCHEN | Amtsgericht BAUTZEN |

39307 | DRETZEL | Amtsgericht GENTHIN |

14793 | DRETZEN | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

17392 | DREWELOW | Amtsgericht ANKLAM |

16866 | DREWEN | Amtsgericht NEURUPPIN |

03197 | DREWITZ | Amtsgericht GUBEN |

17214 | DREWITZ | Amtsgericht WAREN |

39291 | DREWITZ | Amtsgericht BURG |

35759 | DRIEDORF | Amtsgericht HERBORN |

03130 | DRIESCHNITZ — KAHSEL | Amtsgericht COTTBUS |

02999 | DRIEWITZ | Amtsgericht HOYERSWERDA |

27628 | DRIFTSETHE | Amtsgericht LANGEN |

18574 | DRIGGE | Amtsgericht BERGEN |

19069 | DRISPETH | Amtsgericht SCHWERIN |

07426 | DRÖBISCHAU | Amtsgericht RUDOLSTADT |

02699 | DROBEN | Amtsgericht BAUTZEN |

06193 | DROBITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

08539 | DROCHAUS | Amtsgericht PLAUEN |

01994 | DROCHOW | Amtsgericht SENFTENBERG |

21706 | DROCHTERSEN | Amtsgericht STADE |

08606 | DRÖDA | Amtsgericht PLAUEN |

04626 | DROGEN | Amtsgericht ALTENBURG |

07338 | DROGNITZ | Amtsgericht SAALFELD |

06456 | DROHNDORF | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

06618 | DROITZEN | Amtsgericht NAUMBURG |

18299 | DRÖLITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

57489 | DROLSHAGEN | Amtsgericht OLPE |

54619 | DROMIGT | Amtsgericht PRÜM |

19243 | DRÖNNEWITZ | Amtsgericht HAGENOW |

06369 | DROSA | Amtsgericht KÖTHEN |

07616 | DROSCHKA | Amtsgericht STADTRODA |

04874 | DRÖSCHKAU | Amtsgericht TORGAU |

39615 | DRÖSEDE | Amtsgericht OSTERBURG |

17121 | DROSEDOW | Amtsgericht DEMMIN |

17255 | DROSEDOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

04626 | DROSEN | Amtsgericht ALTENBURG |

18546 | DROSEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

08606 | DROSSDORF | Amtsgericht PLAUEN |

06712 | DROSSDORF | Amtsgericht ZEITZ |

04539 | DROSSKAU | Amtsgericht BORNA |

07768 | DRÖSSNITZ | Amtsgericht JENA |

07919 | DRÖSWEIN | Amtsgericht LOBENSTEIN |

06722 | DROYSSIG | Amtsgericht ZEITZ |

38871 | DRÜBECK | Amtsgericht WERNIGERODE |

39615 | DRÜSEDAU | Amtsgericht OSTERBURG |

23879 | DRÜSEN | Amtsgericht MÖLLN |

39365 | DRUXBERGE | Amtsgericht WANZLEBEN |

15926 | DUBEN | Amtsgericht LÜBBEN |

06869 | DÜBEN | Amtsgericht ZERBST |

18546 | DUBNITZ | Amtsgericht BERGEN |

03253 | DÜBRICHEN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

02694 | DUBRAUKE | Amtsgericht BAUTZEN |

02997 | DUBRING | Amtsgericht HOYERSWERDA |

23847 | DÜCHELSDORF | Amtsgericht RATZEBURG |

17398 | DUCHEROW | Amtsgericht ANKLAM |

55585 | DUCHROTH | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

17139 | DUCKOW | Amtsgericht MALCHIN |

17179 | DUCKWITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

54647 | DUDELDORF | Amtsgericht BITBURG |

67731 | DUDENBACHERHOF | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

21709 | DÜDENBÜTTEL | Amtsgericht STADE |

18334 | DUDENDORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

67373 | DUDENHOFEN | Amtsgericht SPEYER |

56288 | DUDENROTH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

37115 | DUDERSTADT | Amtsgericht DUDERSTADT |

18299 | DUDINGHAUSEN | Amtsgericht GÜSTROW |

93182 | DUGGENDORF | Amtsgericht REGENSBURG |

31089 | DUINGEN | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

47051 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47053 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47055 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47057 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47058 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47059 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47119 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — RUHRORT |

47137 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — RUHRORT |

47138 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — RUHRORT |

47139 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — RUHRORT |

47166 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — HAMBORN |

47167 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — HAMBORN |

47169 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — HAMBORN |

47178 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — HAMBORN |

47179 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — HAMBORN |

47198 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — RUHRORT |

47199 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG — RUHRORT |

47226 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47228 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47229 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47239 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47249 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47259 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47269 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47279 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

47529 | DUISBURG | Amtsgericht DUISBURG |

48249 | DÜLMEN | Amtsgericht DÜLMEN |

18581 | DUMGENEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

19073 | DÜMMER | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

18196 | DUMMERSTORF | Amtsgericht ROSTOCK |

18586 | DUMMERTEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

53520 | DÜMPELFELD | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

18573 | DUMRADE | Amtsgericht BERGEN |

18528 | DUMSEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

18574 | DUMSEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

56754 | DÜNFUS | Amtsgericht COCHEM |

56761 | DÜNGENHEIM | Amtsgericht COCHEM |

08491 | DUNGERSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

39307 | DUNKELFORTH | Amtsgericht GENTHIN |

02929 | DUNKELHÄUSER | Amtsgericht WEISSWASSER |

78655 | DUNNINGEN | Amtsgericht ROTTWEIL |

27243 | DÜNSEN | Amtsgericht WILDESHAUSEN |

25938 | DUNSUM | Amtsgericht NIEBÜLL |

26427 | DUNUM | Amtsgericht ESENS |

66916 | DUNZWEILER | Amtsgericht LANDSTUHL |

54597 | DUPPACH | Amtsgericht DAUN |

06578 | DÜPPEL | Amtsgericht ARTERN |

87471 | DURACH | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

89165 | DÜRACH | Amtsgericht ULM |

77770 | DURBACH | Amtsgericht OFFENBURG |

78589 | DÜRBHEIM | Amtsgericht SPAICHINGEN |

78591 | DURCHHAUSEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

04849 | DURCHWEHNA | Amtsgericht EILENBURG |

52349 | DÜREN | Amtsgericht DÜREN |

52351 | DÜREN | Amtsgericht DÜREN |

52353 | DÜREN | Amtsgericht DÜREN |

52355 | DÜREN | Amtsgericht DÜREN |

73568 | DURLANGEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

88525 | DÜRMENTINGEN | Amtsgericht RIEDLINGEN |

76448 | DURMERSHEIM | Amtsgericht RASTATT |

73105 | DÜRNAU | Amtsgericht GÖPPINGEN |

88422 | DÜRNAU | Amtsgericht RIEDLINGEN |

02906 | DUERRBACH | Amtsgericht WEISSWASSER |

93437 | DÜRNBERG | Amtsgericht CHAM |

07343 | DÜRRENBACH | Amtsgericht LOBENSTEIN |

07586 | DÜRRENBERG | Amtsgericht GERA |

08399 | DUERRENGERBISDORF | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

07751 | DÜRRENGLEINA | Amtsgericht JENA |

15910 | DÜRRENHOFE | Amtsgericht LÜBBEN |

08396 | DUERRENUHLSDORF | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

83552 | DURRHAUSEN | Amtsgericht ROSENHEIM |

02708 | DÜRRHENNERSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

56307 | DÜRRHOLZ | Amtsgericht NEUWIED |

89350 | DÜRRLAUINGEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

01833 | DÜRRRÖHRSDORF — DITTERSBACH | Amtsgericht PIRNA |

54597 | DÜRRSITTERT | Amtsgericht PRÜM |

91602 | DÜRRWANGEN | Amtsgericht ANSBACH |

04668 | DUERRWEITZSCHEN | Amtsgericht GRIMMA |

04720 | DUERRWEITZSCHEN | Amtsgericht DÖBELN |

01920 | DUERRWICKNITZ | Amtsgericht KAMENZ |

39606 | DÜSEDAU | Amtsgericht OSTERBURG |

66989 | DUSENBRÜCKEN | Amtsgericht PIRMASENS |

40210 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40211 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40212 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40213 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40215 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40217 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40219 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40221 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40223 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40225 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40227 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40229 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40231 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40233 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40235 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40237 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40239 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40468 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40470 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40472 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40474 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40476 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40477 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40479 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40489 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40545 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40547 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40549 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40589 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40591 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40593 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40595 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40597 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40599 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40625 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40627 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

40629 | DÜSSELDORF | Amtsgericht DÜSSELDORF |

72144 | DUSSLINGEN | Amtsgericht TÜBINGEN |

06917 | DÜSSNITZ | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

18573 | DUSSVITZ | Amtsgericht BERGEN |

17237 | DÜSTERFÖRDE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

24782 | DUTEN | Amtsgericht RENDSBURG |

19372 | DÜTSCHOW | Amtsgericht PARCHIM |

91438 | DUTZENTHAL | Amtsgericht WEISSENBURG |

19205 | DUTZOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18442 | DUVENDIEK | Amtsgericht STRALSUND |

23923 | DUVENNEST | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23898 | DUVENSEE | Amtsgericht RATZEBURG |

24791 | DUVENSTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

17121 | DÜVIER | Amtsgericht DEMMIN |

18569 | DWARSDORF | Amtsgericht BERGEN |

49696 | DWERGTE | Amtsgericht CLOPPENBURG |

99713 | EBELEBEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

97500 | EBELSBACH | Amtsgericht HASSFURT |

39179 | EBENDORF | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

02692 | EBENDÖRFEL | Amtsgericht BAUTZEN |

82067 | EBENHAUSEN | Amtsgericht MÜNCHEN |

97896 | EBENHEIDERHOF | Amtsgericht OBERNBURG |

99869 | EBENHEIM | Amtsgericht GOTHA |

01796 | EBENHEIT | Amtsgericht PIRNA |

96250 | EBENSFELD | Amtsgericht LICHTENFELS |

99826 | EBENSHAUSEN | Amtsgericht EISENACH |

88370 | EBENWEILER | Amtsgericht RAVENSBURG |

93152 | EBENWIES | Amtsgericht REGENSBURG |

69412 | EBERBACH | Amtsgericht HEIDELBERG |

71735 | EBERDINGEN | Amtsgericht VAIHINGEN |

82390 | EBERFING | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

37136 | EBERGÖTZEN | Amtsgericht DUDERSTADT |

88436 | EBERHARDZELL | Amtsgericht BIBERACH |

31079 | EBERHOLZEN | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

92263 | EBERMANNSDORF | Amtsgericht AMBERG |

91320 | EBERMANNSTADT | Amtsgericht FORCHHEIM |

96106 | EBERN | Amtsgericht HASSFURT |

56424 | EBERNHAHN | Amtsgericht MONTABAUR |

01561 | EBERSBACH | Amtsgericht RIESA |

02730 | EBERSBACH/SA. | Amtsgericht LÖBAU |

02829 | EBERSBACH | Amtsgericht GÖRLITZ |

04651 | EBERSBACH | Amtsgericht DÖBELN |

04720 | EBERSBACH | Amtsgericht GRIMMA |

08373 | EBERSBACH | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

08626 | EBERSBACH | Amtsgericht PLAUEN |

73061 | EBERSBACH | Amtsgericht GÖPPINGEN |

88371 | EBERSBACH — MUSBACH | Amtsgericht RAVENSBURG |

08606 | EBERSBERG | Amtsgericht PLAUEN |

85560 | EBERSBERG | Amtsgericht EBERSBERG |

08144 | EBERSBRUNN | Amtsgericht ZWICKAU |

36157 | EBERSBURG | Amtsgericht GERSFELD |

02708 | EBERSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

27432 | EBERSDORF | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

96237 | EBERSDORF | Amtsgericht COBURG |

07952 | EBERSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

86491 | EBERSHAUSEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

06632 | EBERSRODA | Amtsgericht NEBRA |

74246 | EBERSTADT | Amtsgericht HEILBRONN |

99869 | EBERSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

99518 | EBERSTEDT | Amtsgericht APOLDA |

78083 | EBERSTEINERHOF | Amtsgericht VILLINGEN — SCHWENNINGEN |

16225 | EBERSWALDE — FINOW | Amtsgericht EBERSWALDE |

56370 | EBERTSHAUSEN | Amtsgericht DIEZ |

67280 | EBERTSHEIM | Amtsgericht GRÜNSTADT |

72224 | EBHAUSEN | Amtsgericht NAGOLD |

83367 | EBING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

08626 | EBMATH | Amtsgericht PLAUEN |

95683 | EBNATH | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

73667 | EBNISEE | Amtsgericht SCHORNDORF |

55765 | EBORN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

96157 | EBRACH | Amtsgericht BAMBERG |

79285 | EBRINGEN | Amtsgericht FREIBURG |

35085 | EBSDORFERGRUND | Amtsgericht MARBURG |

29574 | EBSTORF | Amtsgericht UELZEN |

21379 | ECHEM | Amtsgericht LÜNEBURG |

82279 | ECHING | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

84174 | ECHING | Amtsgericht LANDSHUT |

85386 | ECHING | Amtsgericht FREISING |

54668 | ECHTERNACHERBRÜCK | Amtsgericht BITBURG |

54636 | ECHTERSHAUSEN | Amtsgericht BITBURG |

61209 | ECHZELL | Amtsgericht NIDDA |

83552 | ECK | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

98590 | ECKARDTS | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

99819 | ECKARDTSHAUSEN | Amtsgericht EISENACH |

99958 | ECKARDTSLEBEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

74597 | ECKARROT | Amtsgericht CRAILSHEIM |

02763 | ECKARTSBERG | Amtsgericht ZITTAU |

06648 | ECKARTSBERGA | Amtsgericht NAUMBURG |

55599 | ECKELSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

55444 | ECKENROTH | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

90542 | ECKENTAL | Amtsgericht ERLANGEN |

24340 | ECKERNFÖRDE | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

95488 | ECKERSDORF | Amtsgericht BAYREUTH |

55777 | ECKERSWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

54531 | ECKFELD | Amtsgericht WITTLICH |

94374 | ECKHÜTT | Amtsgericht STRAUBING |

25572 | ECKLAK | Amtsgericht ITZEHOE |

37339 | ECKLINGERODE | Amtsgericht WORBIS |

99510 | ECKOLSTÄDT | Amtsgericht APOLDA |

99195 | ECKSTEDT | Amtsgericht SÖMMERDA |

37318 | ECKSTIEG | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

25715 | EDDELAK | Amtsgericht MELDORF |

06388 | EDDERITZ | Amtsgericht KÖTHEN |

92265 | EDELSFELD | Amtsgericht AMBERG |

31234 | EDEMISSEN | Amtsgericht PEINE |

67480 | EDENKOBEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

83362 | EDER | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

86739 | EDERHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

34295 | EDERMÜNDE | Amtsgericht FRITZLAR |

06528 | EDERSLEBEN | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

34549 | EDERTAL | Amtsgericht BAD WILDUNGEN |

67483 | EDESHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

26188 | EDEWECHT | Amtsgericht WESTERSTEDE |

56814 | EDIGER — ELLER | Amtsgericht COCHEM |

68535 | EDINGEN — NECKARHAUSEN | Amtsgericht HEIDELBERG |

06420 | EDLAU | Amtsgericht BERNBURG |

83533 | EDLING | Amtsgericht ROSENHEIM |

37359 | EFFELDER | Amtsgericht WORBIS |

96528 | EFFELDER | Amtsgericht SONNEBERG |

91090 | EFFELTRICH | Amtsgericht FORCHHEIM |

79588 | EFRINGEN — KIRCHEN | Amtsgericht LÖRRACH |

39435 | EGELN | Amtsgericht STASSFURT |

63329 | EGELSBACH | Amtsgericht LANGEN |

07426 | EGELSDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

99444 | EGENDORF | Amtsgericht WEIMAR |

72227 | EGENHAUSEN | Amtsgericht NAGOLD |

82281 | EGENHOFEN | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

83379 | EGERDACH | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

78592 | EGESHEIM | Amtsgericht SPAICHINGEN |

21272 | EGESTORF | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

87743 | EGG | Amtsgericht MEMMINGEN |

24852 | EGGEBEK | Amtsgericht FLENSBURG |

84307 | EGGENFELDEN | Amtsgericht EGGENFELDEN |

39365 | EGGENSTEDT | Amtsgericht WANZLEBEN |

76344 | EGGENSTEIN — LEOPOLDSHAFEN | Amtsgericht KARLSRUHE |

87653 | EGGENTHAL | Amtsgericht KAUFBEUREN |

83119 | EGGERDACH | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

21734 | EGGERKAMP | Amtsgericht STADE |

49577 | EGGERMÜHLEN | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

15345 | EGGERSDORF/MÜ. | Amtsgericht STRAUSBERG |

15518 | EGGERSDORF/MÜ. | Amtsgericht STRAUSBERG |

39221 | EGGERSDORF | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

17367 | EGGESIN | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

79805 | EGGINGEN | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

84385 | EGGLHAM | Amtsgericht EGGENFELDEN |

84546 | EGGLKOFEN | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

91330 | EGGOLSHEIM | Amtsgericht FORCHHEIM |

83125 | EGGSTÄTT | Amtsgericht ROSENHEIM |

25721 | EGGSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

94535 | EGING | Amtsgericht PASSAU |

82436 | EGLFING | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

82544 | EGLING | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

86492 | EGLING | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

91349 | EGLOFFSTEIN | Amtsgericht FORCHHEIM |

83329 | EGLSEE | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

85658 | EGMATING | Amtsgericht EBERSBERG |

75059 | EGONMÜHLE | Amtsgericht BRETTEN |

99102 | EGSTEDT A. STEIGER | Amtsgericht ERFURT |

85116 | EGWEIL | Amtsgericht INGOLSTADT |

18211 | EHBRUCH | Amtsgericht BAD DOBERAN |

86676 | EHEKIRCHEN | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

83739 | EHGARTEN | Amtsgericht MIESBACH |

86678 | EHINGEN | Amtsgericht AUGSBURG |

86741 | EHINGEN | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

89584 | EHINGEN | Amtsgericht EHINGEN |

91725 | EHINGEN | Amtsgericht ANSBACH |

54636 | EHLENZ | Amtsgericht BITBURG |

56581 | EHLSCHEID | Amtsgericht NEUWIED |

18337 | EHMKENHAGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

24647 | EHNDORF | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

96528 | EHNES | Amtsgericht SONNEBERG |

71139 | EHNINGEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

56357 | EHR | Amtsgericht LAHNSTEIN |

38468 | EHRA — LESSIEN | Amtsgericht WOLFSBURG |

01848 | EHRENBERG | Amtsgericht PIRNA |

09648 | EHRENBERG | Amtsgericht HAINICHEN |

36115 | EHRENBERG | Amtsgericht HILDERS |

98660 | EHRENBERG | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

27248 | EHRENBURG | Amtsgericht SULINGEN |

09427 | EHRENFRIEDERSDORF | Amtsgericht ANNABERG — BUCHHOLZ |

17237 | EHRENHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

79238 | EHRENKIRCHEN | Amtsgericht STAUFEN I. BR. |

85304 | EHRENSBERG | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

99326 | EHRENSTEIN | Amtsgericht ARNSTADT |

08355 | EHRENZIPFEL | Amtsgericht AUE |

35630 | EHRINGSHAUSEN | Amtsgericht WETZLAR |

66871 | EHWEILER | Amtsgericht KUSEL |

02739 | EIBAU | Amtsgericht LÖBAU |

97246 | EIBELSTADT | Amtsgericht WÜRZBURG |

09235 | EIBENBERG | Amtsgericht STOLLBERG |

73642 | EIBENHOF | Amtsgericht SCHORNDORF |

08309 | EIBENSTOCK | Amtsgericht AUE |

08317 | EIBENSTOCK | Amtsgericht AUE |

08325 | EIBENSTOCK | Amtsgericht AUE |

67575 | EICH | Amtsgericht WORMS |

08233 | EICH/SA. | Amtsgericht AUERBACH |

98646 | EICHA | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

04749 | EICHARDT | Amtsgericht DÖBELN |

83565 | EICHBICHL | Amtsgericht EBERSBERG |

01474 | EICHBUSCH | Amtsgericht DRESDEN |

16356 | EICHE | Amtsgericht BERNAU |

99198 | EICHELBORN | Amtsgericht ERFURT |

57612 | EICHELHARDT | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

02736 | EICHEN | Amtsgericht LÖBAU |

57632 | EICHEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

82223 | EICHENAU | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

53533 | EICHENBACH | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

67680 | EICHENBACHERMÜHLE | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

39167 | EICHENBARLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

07768 | EICHENBERG | Amtsgericht STADTRODA |

98553 | EICHENBERG | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

63928 | EICHENBÜHL | Amtsgericht OBERNBURG |

94428 | EICHENDORF | Amtsgericht LANDAU A. D. ISAR |

36124 | EICHENZELL | Amtsgericht FULDA |

07407 | EICHFELD | Amtsgericht RUDOLSTADT |

02763 | EICHGRABEN | Amtsgericht ZITTAU |

17379 | EICHHOF | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

18461 | EICHHOLZ | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

23974 | EICHHOLZ | Amtsgericht WISMAR |

39264 | EICHHOLZ | Amtsgericht ZERBST |

03238 | EICHHOLZ — DRÖSSIG | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

17099 | EICHHORST | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

07338 | EICHICHT | Amtsgericht SAALFELD |

08626 | EICHIGT | Amtsgericht PLAUEN |

07973 | EICHLEITE | Amtsgericht GREIZ |

08491 | EICHMÜHLE | Amtsgericht AUERBACH |

85072 | EICHSTÄTT | Amtsgericht INGOLSTADT |

39596 | EICHSTEDT | Amtsgericht STENDAL |

88361 | EICHSTEGEN | Amtsgericht RAVENSBURG |

79356 | EICHSTETTEN | Amtsgericht FREIBURG |

37318 | EICHSTRUTH | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

15732 | EICHWALDE | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

18249 | EICKELBERG | Amtsgericht GÜSTROW |

29693 | EICKELOH | Amtsgericht WALSRODE |

39221 | EICKENDORF | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

39359 | EICKENDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

18249 | EICKHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

18320 | EICKHOF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

29413 | EICKHORST | Amtsgericht SALZWEDEL |

29358 | EICKLINGEN | Amtsgericht CELLE |

17291 | EICKSTEDT | Amtsgericht PRENZLAU |

78253 | EIGELTINGEN | Amtsgericht STOCKACH |

99976 | EIGENRIEDEN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

99976 | EIGENRODE | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

04838 | EILENBURG | Amtsgericht EILENBURG |

38838 | EILENSTEDT | Amtsgericht HALBERSTADT |

54649 | EILSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

38838 | EILSDORF | Amtsgericht HALBERSTADT |

39365 | EILSLEBEN | Amtsgericht WANZLEBEN |

31036 | EIME | Amtsgericht ELZE |

79591 | EIMELDINGEN | Amtsgericht LÖRRACH |

37632 | EIMEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

39343 | EIMERSLEBEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

29578 | EIMKE | Amtsgericht UELZEN |

55278 | EIMSHEIM | Amtsgericht MAINZ |

37574 | EINBECK | Amtsgericht EINBECK |

07646 | EINEBORN | Amtsgericht STADTRODA |

23911 | EINHAUS | Amtsgericht RATZEBURG |

64683 | EINHAUSEN | Amtsgericht BENSHEIM |

98617 | EINHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

18236 | EINHUSEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

56751 | EINIG | Amtsgericht MAYEN |

74523 | EINKORN | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

98663 | EINÖD | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

66482 | EINÖDERWIESENHOF | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

67753 | EINÖLLEN | Amtsgericht KUSEL |

85254 | EINSBACH | Amtsgericht DACHAU |

67308 | EINSELTHUM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

09123 | EINSIEDEL | Amtsgericht CHEMNITZ |

39606 | EINWINKEL | Amtsgericht OSTERBURG |

99334 | EISCHLEBEN | Amtsgericht ARNSTADT |

04460 | EISDORF | Amtsgericht BORNA |

06179 | EISDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

37534 | EISDORF | Amtsgericht OSTERODE AM HARZ |

83549 | EISELFING | Amtsgericht ROSENHEIM |

54298 | EISENACH | Amtsgericht BITBURG |

99817 | EISENACH | Amtsgericht EISENACH |

79871 | EISENBACH | Amtsgericht TITISEE — NEUSTADT |

07607 | EISENBERG | Amtsgericht STADTRODA |

67304 | EISENBERG | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

87637 | EISENBERG | Amtsgericht KAUFBEUREN |

24589 | EISENDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

07806 | EISENHAMMER | Amtsgericht GREIZ |

97247 | EISENHEIM | Amtsgericht WÜRZBURG |

15890 | EISENHÜTTENSTADT | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

67705 | EISENSCHMELZ | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

54533 | EISENSCHMITT | Amtsgericht WITTLICH |

61203 | EISERHOF | Amtsgericht FRIEDBERG (HESSEN) |

02708 | EISERODE | Amtsgericht LÖBAU |

98673 | EISFELD | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

99768 | EISFELDER TALMÜHLE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

98646 | EISHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

56370 | EISIGHOFEN | Amtsgericht DIEZ |

75239 | EISINGEN | Amtsgericht PFORZHEIM |

97249 | EISINGEN | Amtsgericht WÜRZBURG |

73054 | EISLINGEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

06188 | EISMANNSDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

56337 | EITELBORN | Amtsgericht MONTABAUR |

85117 | EITENSHEIM | Amtsgericht INGOLSTADT |

36132 | EITERFELD | Amtsgericht HÜNFELD |

73037 | EITLESHOF | Amtsgericht GÖPPINGEN |

53783 | EITORF | Amtsgericht SIEGBURG |

85462 | EITTING | Amtsgericht ERDING |

18334 | EIXEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

24891 | EKEBERGKRUG | Amtsgericht SCHLESWIG |

24392 | EKENIS | Amtsgericht KAPPELN |

38274 | ELBE | Amtsgericht SALZGITTER |

57580 | ELBEN | Amtsgericht BETZDORF |

79692 | ELBENSCHWAND | Amtsgericht SCHOPFHEIM |

01833 | ELBERSDORF | Amtsgericht PIRNA |

39326 | ELBEU | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

56459 | ELBINGEN | Amtsgericht WESTERBURG |

37412 | ELBINGERODE | Amtsgericht HERZBERG AM HARZ |

38875 | ELBINGERODE | Amtsgericht WERNIGERODE |

04651 | ELBISBACH | Amtsgericht BORNA |

06295 | ELBITZ | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

83546 | ELBRECHTING | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

65627 | ELBTAL | Amtsgericht HADAMAR |

76477 | ELCHESHEIM — ILLINGEN | Amtsgericht RASTATT |

89275 | ELCHINGEN | Amtsgericht NEU — ULM |

55765 | ELCHWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

19294 | ELDENA | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

19309 | ELDENBURG | Amtsgericht PERLEBERG |

29351 | ELDINGEN | Amtsgericht CELLE |

01744 | ELEND | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

38875 | ELEND | Amtsgericht WERNIGERODE |

99759 | ELENDE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

97725 | ELFERSHAUSEN | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

98716 | ELGERSBURG | Amtsgericht ILMENAU |

01683 | ELGERSDORF | Amtsgericht MEISSEN |

07356 | ELIASBRUNN | Amtsgericht LOBENSTEIN |

25845 | ELISABETH — SOPHIEN — KOOG | Amtsgericht HUSUM |

39307 | ELISENAU | Amtsgericht GENTHIN |

57578 | ELKENROTH | Amtsgericht BETZDORF |

99334 | ELLEBEN | Amtsgericht ARNSTADT |

08236 | ELLEFELD | Amtsgericht AUERBACH |

29413 | ELLENBERG | Amtsgericht SALZWEDEL |

55765 | ELLENBERG | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

73488 | ELLENBERG | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

56242 | ELLENHAUSEN | Amtsgericht MONTABAUR |

56821 | ELLENZ — POLTERSDORF | Amtsgericht COCHEM |

25479 | ELLERAU | Amtsgericht NORDERSTEDT |

06231 | ELLERBACH | Amtsgericht MERSEBURG |

25474 | ELLERBEK | Amtsgericht PINNEBERG |

02689 | ELLERSDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

24589 | ELLERDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

17248 | ELLERHOLZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

25373 | ELLERHOOP | Amtsgericht ELMSHORN |

55497 | ELLERN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

39326 | ELLERSELL | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

39345 | ELLERSELL | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

99628 | ELLERSLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

67158 | ELLERSTADT | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

86679 | ELLGAU | Amtsgericht AUGSBURG |

74248 | ELLHOFEN | Amtsgericht HEILBRONN |

25923 | ELLHÖFT | Amtsgericht NIEBÜLL |

99310 | ELLICHLEBEN | Amtsgericht ARNSTADT |

91792 | ELLINGEN | Amtsgericht WEISSENBURG |

37355 | ELLINGRÖDERMÜHLE | Amtsgericht WORBIS |

98617 | ELLINGSHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

24870 | ELLINGSTEDT | Amtsgericht SCHLESWIG |

99755 | ELLRICH | Amtsgericht NORDHAUSEN |

73485 | ELLRICHSBRONN | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

54552 | ELLSCHEID | Amtsgericht DAUN |

73479 | ELLWANGEN | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

55765 | ELLWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

89352 | ELLZEE | Amtsgericht GÜNZBURG |

82493 | ELMAU | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

18510 | ELMENHORST | Amtsgericht GRIMMEN |

21493 | ELMENHORST | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

23869 | ELMENHORST | Amtsgericht AHRENSBURG |

23948 | ELMENHORST | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18107 | ELMENHORST/LICHTENHAGEN | Amtsgericht ROSTOCK |

98596 | ELMENTHAL | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

27624 | ELMLOHE | Amtsgericht LANGEN |

25335 | ELMSHORN | Amtsgericht ELMSHORN |

25336 | ELMSHORN | Amtsgericht ELMSHORN |

25337 | ELMSHORN | Amtsgericht ELMSHORN |

67471 | ELMSTEIN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE |

25704 | ELPERSBÜTTEL | Amtsgericht MELDORF |

66892 | ELSCHBACHERHOF | Amtsgericht LANDSTUHL |

06369 | ELSDORF | Amtsgericht KÖTHEN |

09328 | ELSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

27404 | ELSDORF | Amtsgericht ZEVEN |

50189 | ELSDORF | Amtsgericht BERGHEIM |

24800 | ELSDORF — WESTERMÜHLEN | Amtsgericht RENDSBURG |

84094 | ELSENDORF | Amtsgericht KELHEIM |

63820 | ELSENFELD | Amtsgericht OBERNBURG |

26931 | ELSFLETH | Amtsgericht BRAKE |

14547 | ELSHOLZ | Amtsgericht POTSDAM |

25361 | ELSKOP | Amtsgericht ITZEHOE |

04880 | ELSNIG | Amtsgericht TORGAU |

06386 | ELSNIGK | Amtsgericht KÖTHEN |

56479 | ELSOFF | Amtsgericht WESTERBURG |

14627 | ELSTAL | Amtsgericht NAUEN |

06918 | ELSTER | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

07985 | ELSTERBERG | Amtsgericht PLAUEN |

04886 | ELSTERBERG | Amtsgericht TORGAU |

02979 | ELSTERHEIDE | Amtsgericht HOYERSWERDA |

08626 | ELSTERTAL | Amtsgericht PLAUEN |

04523 | ELSTERTREBNITZ | Amtsgericht BORNA |

04910 | ELSTERWERDA | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

01920 | ELSTRA | Amtsgericht KAMENZ |

09481 | ELTERLEIN | Amtsgericht ANNABERG — BUCHHOLZ |

97483 | ELTMANN | Amtsgericht HASSFURT |

65343 | ELTVILLE | Amtsgericht ELTVILLE AM RHEIN |

65344 | ELTVILLE | Amtsgericht ELTVILLE AM RHEIN |

65345 | ELTVILLE | Amtsgericht ELTVILLE AM RHEIN |

65346 | ELTVILLE | Amtsgericht ELTVILLE AM RHEIN |

65347 | ELTVILLE | Amtsgericht ELTVILLE AM RHEIN |

39579 | ELVERSDORF | Amtsgericht STENDAL |

99189 | ELXLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

99334 | ELXLEBEN | Amtsgericht ARNSTADT |

65604 | ELZ | Amtsgericht HADAMAR |

79215 | ELZACH | Amtsgericht WALDKIRCH |

31008 | ELZE | Amtsgericht ELZE |

74834 | ELZTAL | Amtsgericht MOSBACH |

66887 | ELZWEILER | Amtsgericht KUSEL |

21409 | EMBSEN | Amtsgericht LÜNEBURG |

24819 | EMBÜHREN | Amtsgericht RENDSBURG |

26721 | EMDEN | Amtsgericht EMDEN |

26723 | EMDEN | Amtsgericht EMDEN |

26725 | EMDEN | Amtsgericht EMDEN |

39343 | EMDEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

88499 | EMERINGEN | Amtsgericht EHINGEN |

89607 | EMERKINGEN | Amtsgericht EHINGEN |

86494 | EMERSACKER | Amtsgericht AUGSBURG |

38822 | EMERSLEBEN | Amtsgericht HALBERSTADT |

88430 | EMISHALDEN | Amtsgericht BIBERACH |

24802 | EMKENDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

99869 | EMLEBEN | Amtsgericht GOTHA |

49824 | EMLICHHEIM | Amtsgericht NORDHORN |

54673 | EMMELBAUM | Amtsgericht BITBURG |

25924 | EMMELSBÜLL — HORSBÜLL | Amtsgericht NIEBÜLL |

56281 | EMMELSHAUSEN | Amtsgericht SANKT GOAR |

79312 | EMMENDINGEN | Amtsgericht EMMENDINGEN |

29579 | EMMENDORF | Amtsgericht UELZEN |

46446 | EMMERICH AM RHEIN | Amtsgericht EMMERICH AM RHEIN |

02829 | EMMERICHSWALDE | Amtsgericht GÖRLITZ |

82275 | EMMERING | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

83550 | EMMERING | Amtsgericht EBERSBERG |

31860 | EMMERTHAL | Amtsgericht HAMELN |

84547 | EMMERTING | Amtsgericht ALTÖTTING |

57520 | EMMERZHAUSEN | Amtsgericht BETZDORF |

78576 | EMMINGEN — LIPTINGEN | Amtsgericht TUTTLINGEN |

36452 | EMPFERTSHAUSEN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

72186 | EMPFINGEN | Amtsgericht HORB |

48488 | EMSBÜREN | Amtsgericht LINGEN (EMS) |

48282 | EMSDETTEN | Amtsgericht RHEINE |

06528 | EMSELOH | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

91448 | EMSKIRCHEN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

96528 | EMSTADT | Amtsgericht SONNEBERG |

14797 | EMSTAL | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

49685 | EMSTEK | Amtsgericht CLOPPENBURG |

27321 | EMTINGHAUSEN | Amtsgericht ACHIM |

95517 | EMTMANNSBERG | Amtsgericht BAYREUTH |

79346 | ENDINGEN | Amtsgericht KENZINGEN |

56355 | ENDLICHHOFEN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

06333 | ENDORF | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

07570 | ENDSCHÜTZ | Amtsgericht GERA |

48465 | ENGDEN | Amtsgericht NORDHORN |

25917 | ENGE — SANDE | Amtsgericht NIEBÜLL |

83471 | ENGEDEY | Amtsgericht LAUFEN |

25348 | ENGELBRECHTSCHE WILDNIS | Amtsgericht ITZEHOE |

08606 | ENGELHARDTSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

73266 | ENGELHOF | Amtsgericht KIRCHHEIM |

27305 | ENGELN | Amtsgericht SYKE |

99898 | ENGELSBACH | Amtsgericht GOTHA |

54538 | ENGELSBERG | Amtsgericht WITTLICH |

84549 | ENGELSBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

75331 | ENGELSBRAND | Amtsgericht PFORZHEIM |

06526 | ENGELSBURG | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

21710 | ENGELSCHOFF | Amtsgericht STADE |

04439 | ENGELSDORF | Amtsgericht LEIPZIG |

54673 | ENGELSDORF | Amtsgericht BITBURG |

86399 | ENGELSHOF | Amtsgericht AUGSBURG |

51766 | ENGELSKIRCHEN | Amtsgericht GUMMERSBACH |

55270 | ENGELSTADT | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

18519 | ENGELSWACHT | Amtsgericht GRIMMEN |

91238 | ENGELTHAL | Amtsgericht HERSBRUCK |

78234 | ENGEN | Amtsgericht SINGEN |

32130 | ENGER | Amtsgericht HERFORD |

07407 | ENGERDA | Amtsgericht RUDOLSTADT |

39638 | ENGERSEN | Amtsgericht GARDELEGEN |

04618 | ENGERTSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

82282 | ENGLERTSHOFEN | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

94542 | ENGLÖD | Amtsgericht PASSAU |

83552 | ENGLSTETTEN | Amtsgericht ROSENHEIM |

72829 | ENGSTINGEN | Amtsgericht MÜNSINGEN |

72800 | ENINGEN | Amtsgericht REUTLINGEN |

67677 | ENKENBACH — ALSENBORN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

56850 | ENKIRCH | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

93437 | ENKLARN | Amtsgericht CHAM |

58256 | ENNEPETAL | Amtsgericht SCHWELM |

59320 | ENNIGERLOH | Amtsgericht WARENDORF |

54340 | ENSCH | Amtsgericht TRIER |

66806 | ENSDORF | Amtsgericht SAARLOUIS |

83546 | ENSDORF | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

92266 | ENSDORF | Amtsgericht AMBERG |

59469 | ENSE | Amtsgericht WERL |

55232 | ENSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

57647 | ENSPEL | Amtsgericht WESTERBURG |

02699 | ENTENSCHÄNKE | Amtsgericht BAUTZEN |

85307 | ENTRISCHENBRUNN | Amtsgericht FREISING |

54646 | ENZEN | Amtsgericht BITBURG |

83329 | ENZERSDORF | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

75337 | ENZKLÖSTERLE | Amtsgericht CALW |

25704 | EPENWÖHRDEN | Amtsgericht MELDORF |

86920 | EPFACH | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

74925 | EPFENBACH | Amtsgericht SINSHEIM |

78736 | EPFENDORF | Amtsgericht OBERNDORF |

66571 | EPPELBORN | Amtsgericht OTTWEILER |

69214 | EPPELHEIM | Amtsgericht HEIDELBERG |

55234 | EPPELSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

56759 | EPPENBERG | Amtsgericht COCHEM |

66957 | EPPENBRUNN | Amtsgericht PIRMASENS |

09575 | EPPENDORF | Amtsgericht FREIBERG |

65558 | EPPENROD | Amtsgericht DIEZ |

94536 | EPPENSCHLAG | Amtsgericht FREYUNG |

64859 | EPPERTSHAUSEN | Amtsgericht DIEBURG |

75031 | EPPINGEN | Amtsgericht HEILBRONN |

87745 | EPPISHAUSEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

65817 | EPPSTEIN | Amtsgericht KÖNIGSTEIN/TAUNUS |

55494 | ERBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

64711 | ERBACH | Amtsgericht MICHELSTADT |

89155 | ERBACH | Amtsgericht ULM |

92681 | ERBENDORF | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

07985 | ERBENGRÜN | Amtsgericht GREIZ |

98634 | ERBENHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

55234 | ERBES — BÜDESHEIM | Amtsgericht ALZEY |

92345 | ERBMÜHLE | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

06317 | ERDEBORN | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

54492 | ERDEN | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

66887 | ERDESBACH | Amtsgericht KUSEL |

61250 | ERDFUNKSTELLE USINGEN | Amtsgericht USINGEN |

09573 | ERDMANNSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

04683 | ERDMANNSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

85435 | ERDING | Amtsgericht ERDING |

71729 | ERDMANNHAUSEN | Amtsgericht MARBACH |

07646 | ERDMANNSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

85253 | ERDWEG | Amtsgericht DACHAU |

86922 | ERESING | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

24803 | ERFDE | Amtsgericht SCHLESWIG |

25868 | ERFDERDAMM | Amtsgericht SCHLESWIG |

09125 | ERFENSCHLAG | Amtsgericht CHEMNITZ |

67466 | ERFENSTEIN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE |

50374 | ERFTSTADT | Amtsgericht BRÜHL |

99084 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99085 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99086 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99087 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99089 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99091 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99092 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99094 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99096 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99097 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

99099 | ERFURT | Amtsgericht ERFURT |

66996 | ERFWEILER | Amtsgericht PIRMASENS |

91465 | ERGERSHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

56368 | ERGESHAUSEN | Amtsgericht DIEZ |

84030 | ERGOLDING | Amtsgericht LANDSHUT |

84061 | ERGOLDSBACH | Amtsgericht LANDSHUT |

84513 | ERHARTING | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

94140 | ERING | Amtsgericht EGGENFELDEN |

88097 | ERISKIRCH | Amtsgericht TETTNANG |

41812 | ERKELENZ | Amtsgericht ERKELENZ |

66851 | ERKELSHÄUSERHOF | Amtsgericht LANDSTUHL |

73268 | ERKENBRECHTSWEILER | Amtsgericht KIRCHHEIM |

38173 | ERKERODE | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

87746 | ERKHEIM | Amtsgericht MEMMINGEN |

07924 | ERKMANNSDORF | Amtsgericht LOBENSTEIN |

15537 | ERKNER | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

40699 | ERKRATH | Amtsgericht METTMANN |

08340 | ERLA | Amtsgericht AUE |

08349 | ERLABRUNN | Amtsgericht AUE |

97250 | ERLABRUNN | Amtsgericht WÜRZBURG |

91469 | ERLACHSKIRCHEN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

91052 | ERLANGEN | Amtsgericht ERLANGEN |

91054 | ERLANGEN | Amtsgericht ERLANGEN |

91056 | ERLANGEN | Amtsgericht ERLANGEN |

91058 | ERLANGEN | Amtsgericht ERLANGEN |

09306 | ERLAU | Amtsgericht HAINICHEN |

09326 | ERLAU | Amtsgericht HAINICHEN |

09648 | ERLAU | Amtsgericht HAINICHEN |

98553 | ERLAU | Amtsgericht SUHL |

08258 | ERLBACH | Amtsgericht PLAUEN |

08265 | ERLBACH | Amtsgericht PLAUEN |

09326 | ERLBACH | Amtsgericht STOLLBERG |

84567 | ERLBACH | Amtsgericht ALTÖTTING |

09385 | ERLBACH — KIRCHBERG | Amtsgericht STOLLBERG |

09648 | ERLEBACH | Amtsgericht HAINICHEN |

98663 | ERLEBACH | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

63906 | ERLENBACH | Amtsgericht OBERNBURG |

74235 | ERLENBACH | Amtsgericht HEILBRONN |

76872 | ERLENBACH | Amtsgericht KANDEL |

97837 | ERLENBACH | Amtsgericht GEMÜNDEN |

76891 | ERLENBACH BEI DAHN | Amtsgericht PIRMASENS |

67468 | ERLENBACHER FORSTHAUS | Amtsgericht NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE |

56340 | ERLENBORN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

97840 | ERLENFURT | Amtsgericht GEMÜNDEN |

73249 | ERLENHOF | Amtsgericht ESSLINGEN |

17209 | ERLENKAMP | Amtsgericht WAREN |

88416 | ERLENMOOS | Amtsgericht BIBERACH |

66917 | ERLENMÜHLE | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

78554 | ERLENMÜHLE | Amtsgericht SPAICHINGEN |

63526 | ERLENSEE | Amtsgericht HANAU |

73087 | ERLENWASEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

94565 | ERLHOF | Amtsgericht PASSAU |

09600 | ERLICHT | Amtsgericht FREIBERG |

74391 | ERLIGHEIM | Amtsgericht BESIGHEIM |

04680 | ERLLN | Amtsgericht GRIMMA |

01561 | ERMENDORF | Amtsgericht RIESA |

96126 | ERMERSHAUSEN | Amtsgericht HASSFURT |

49696 | ERMKE | Amtsgericht CLOPPENBURG |

06184 | ERMLITZ | Amtsgericht MERSEBURG |

06463 | ERMSLEBEN | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

99192 | ERMSTEDT | Amtsgericht ERFURT |

57339 | ERNDTEBRÜCK | Amtsgericht BAD BERLEBURG |

85119 | ERNSGADEN | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

56814 | ERNST | Amtsgericht COCHEM |

99427 | ERNST — THÄLMANN — SIEDLUNG | Amtsgericht WEIMAR |

99894 | ERNSTRODA | Amtsgericht GOTHA |

98724 | ERNSTTHAL | Amtsgericht SONNEBERG |

54668 | ERNZEN | Amtsgericht BITBURG |

88453 | EROLZHEIM | Amtsgericht BIBERACH |

53579 | ERPEL | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

67167 | ERPOLZHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

57635 | ERSFELD | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

37308 | ERSHAUSEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

88521 | ERTINGEN | Amtsgericht RIEDLINGEN |

59597 | ERWITTE | Amtsgericht LIPPSTADT |

39343 | ERXLEBEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

39606 | ERXLEBEN | Amtsgericht OSTERBURG |

67685 | ERZENHAUSEN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

64390 | ERZHAUSEN | Amtsgericht DARMSTADT |

39615 | ESACK | Amtsgericht OSTERBURG |

54518 | ESCH | Amtsgericht WITTLICH |

54585 | ESCH | Amtsgericht PRÜM |

73569 | ESCHACH | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

63863 | ESCHAU | Amtsgericht OBERNBURG |

56357 | ESCHBACH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

76831 | ESCHBACH | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

79427 | ESCHBACH | Amtsgericht STAUFEN I. BR. |

65760 | ESCHBORN | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

78664 | ESCHBRONN | Amtsgericht ROTTWEIL |

01474 | ESCHDORF | Amtsgericht DRESDEN |

07407 | ESCHDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

49828 | ESCHE | Amtsgericht NORDHORN |

21039 | ESCHEBURG | Amtsgericht GEESTHACHT |

29348 | ESCHEDE | Amtsgericht CELLE |

04654 | ESCHEFELD | Amtsgericht BORNA |

74927 | ESCHELBRONN | Amtsgericht SINSHEIM |

08261 | ESCHENBACH | Amtsgericht PLAUEN |

73107 | ESCHENBACH | Amtsgericht GÖPPINGEN |

92676 | ESCHENBACH | Amtsgericht WEIDEN |

99869 | ESCHENBERGEN | Amtsgericht GOTHA |

35713 | ESCHENBURG | Amtsgericht DILLENBURG |

82438 | ESCHENLOHE | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

83565 | ESCHENLOHE | Amtsgericht EBERSBERG |

39356 | ESCHENRODE | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

96523 | ESCHENTHAL | Amtsgericht SONNEBERG |

99518 | ESCHERODE | Amtsgericht APOLDA |

37632 | ESCHERSHAUSEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

54619 | ESCHFELD | Amtsgericht PRÜM |

94542 | ESCHLBACH | Amtsgericht PASSAU |

93449 | ESCHLHOF | Amtsgericht CHAM |

93458 | ESCHLKAM | Amtsgericht CHAM |

37269 | ESCHWEGE | Amtsgericht ESCHWEGE |

52249 | ESCHWEILER | Amtsgericht ESCHWEILER |

73349 | ESELHÖFE | Amtsgericht GEISLINGEN |

26427 | ESENS | Amtsgericht WITTMUND |

24402 | ESGRUS | Amtsgericht KAPPELN |

92693 | ESLARN | Amtsgericht WEIDEN |

24891 | ESLINGHOLZ | Amtsgericht SCHLESWIG |

59889 | ESLOHE | Amtsgericht MESCHEDE |

32339 | ESPELKAMP | Amtsgericht RAHDEN |

34314 | ESPENAU | Amtsgericht KASSEL |

99338 | ESPENFELD | Amtsgericht ARNSTADT |

04579 | ESPENHAIN | Amtsgericht BORNA |

06279 | ESPERSTEDT | Amtsgericht QUERFURT |

06567 | ESPERSTEDT | Amtsgericht ARTERN |

07924 | ESSBACH | Amtsgericht PÖSSNECK |

83552 | ESSBAUM | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

29690 | ESSEL | Amtsgericht WALSRODE |

97839 | ESSELBACH | Amtsgericht GEMÜNDEN |

55234 | ESSELBORN | Amtsgericht ALZEY |

45127 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45128 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45130 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45131 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45133 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45134 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45136 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45138 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45139 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45141 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45143 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45144 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45145 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45147 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45149 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45219 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45239 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45257 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — STEELE |

45259 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45276 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — STEELE |

45277 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — STEELE |

45279 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — STEELE |

45289 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — STEELE |

45307 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — STEELE |

45309 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45326 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45327 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45329 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN |

45355 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — BORBECK |

45356 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — BORBECK |

45357 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — BORBECK |

45359 | ESSEN | Amtsgericht ESSEN — BORBECK |

49632 | ESSEN | Amtsgericht CLOPPENBURG |

84051 | ESSENBACH | Amtsgericht LANDSHUT |

55270 | ESSENHEIM | Amtsgericht MAINZ |

93343 | ESSING | Amtsgericht KELHEIM |

73457 | ESSINGEN | Amtsgericht AALEN |

76879 | ESSINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

99628 | ESSLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

54636 | ESSLINGEN | Amtsgericht BITBURG |

73728 | ESSLINGEN | Amtsgericht ESSLINGEN |

73730 | ESSLINGEN | Amtsgericht ESSLINGEN |

73732 | ESSLINGEN | Amtsgericht ESSLINGEN |

73733 | ESSLINGEN | Amtsgericht ESSLINGEN |

73734 | ESSLINGEN | Amtsgericht ESSLINGEN |

67754 | ESSWEILER | Amtsgericht KUSEL |

39638 | ESTEDT | Amtsgericht GARDELEGEN |

97230 | ESTENFELD | Amtsgericht WÜRZBURG |

26897 | ESTERWEGEN | Amtsgericht PAPENBURG |

67472 | ESTHAL | Amtsgericht NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE |

21727 | ESTORF | Amtsgericht STADE |

31629 | ESTORF | Amtsgericht STOLZENAU |

39448 | ETGERSLEBEN | Amtsgericht STASSFURT |

54424 | ETGERT | Amtsgericht HERMESKEIL |

39359 | ETINGEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

66871 | ETSCHBERG | Amtsgericht KUSEL |

82488 | ETTAL | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

54655 | ETTELDORF | Amtsgericht BITBURG |

83359 | ETTENDORF | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

99819 | ETTENHAUSEN | Amtsgericht EISENACH |

77955 | ETTENHEIM | Amtsgericht ETTENHEIM |

91796 | ETTENSTATT | Amtsgericht WEISSENBURG |

99439 | ETTERSBURG | Amtsgericht WEIMAR |

56244 | ETTINGHAUSEN | Amtsgericht WESTERBURG |

76275 | ETTLINGEN | Amtsgericht ETTLINGEN |

56729 | ETTRINGEN | Amtsgericht MAYEN |

86833 | ETTRINGEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

57539 | ETZBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

06179 | ETZDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

09661 | ETZDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

99735 | ETZELSRODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

92268 | ETZELWANG | Amtsgericht AMBERG |

66894 | ETZENBACHERMÜHLE | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

92694 | ETZENRICHT | Amtsgericht WEIDEN |

14641 | ETZIN | Amtsgericht NAUEN |

06577 | ETZLEBEN | Amtsgericht ARTERN |

04651 | ETZOLDSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

06729 | ETZOLDSHAIN | Amtsgericht ZEITZ |

09128 | EUBA | Amtsgericht CHEMNITZ |

08265 | EUBABRUNN | Amtsgericht PLAUEN |

07952 | EUBENBERG | Amtsgericht GREIZ |

97502 | EUERBACH | Amtsgericht SCHWEINFURT |

97717 | EUERDORF | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

17111 | EUGENIENBERG | Amtsgericht DEMMIN |

04617 | EUGENSCHACHT | Amtsgericht ALTENBURG |

04552 | EULA | Amtsgericht BORNA |

07980 | EULA | Amtsgericht GREIZ |

04643 | EUALTAL | Amtsgericht BORNA |

04651 | EULATAL | Amtsgericht BORNA |

06618 | EULAU | Amtsgericht NAUMBURG |

02747 | EULDORF | Amtsgericht LÖBAU |

04886 | EULENAU | Amtsgericht TORGAU |

57614 | EULENBERG | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

67685 | EULENBIS | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

09661 | EULENDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

73655 | EULENHOF | Amtsgericht SCHORNDORF |

23923 | EULENKRUG | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23948 | EULENKRUG | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

74597 | EULENMÜHLE | Amtsgericht CRAILSHEIM |

56761 | EULGEM | Amtsgericht COCHEM |

01623 | EULITZ | Amtsgericht MEIßEN |

02692 | EULOWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

82547 | EURASBURG | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

86495 | EURASBURG | Amtsgericht AICHACH |

82282 | EURASTETTEN | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

54597 | EUSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

53879 | EUSKIRCHEN | Amtsgericht EUSKIRCHEN |

53881 | EUSKIRCHEN | Amtsgericht EUSKIRCHEN |

97776 | EUSSENHEIM | Amtsgericht GEMÜNDEN |

76857 | EUSSERTHAL | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

57555 | EUTENEUEN | Amtsgericht BETZDORF |

23701 | EUTIN | Amtsgericht EUTIN |

72184 | EUTINGEN | Amtsgericht HORB |

02699 | EUTRICH | Amtsgericht BAUTZEN |

06888 | EUTZSCH | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

17209 | EVCHENSRUH | Amtsgericht WAREN |

83552 | EVENHAUSEN | Amtsgericht ROSENHEIM |

39359 | EVERINGEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

31085 | EVERODE | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

29416 | EVERSDORF | Amtsgericht SALZWEDEL |

26556 | EVERSMEER | Amtsgericht WITTMUND |

23936 | EVERSTORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

48351 | EVERSWINKEL | Amtsgericht WARENDORF |

38173 | EVESSEN | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

56244 | EWIGHAUSEN | Amtsgericht MONTABAUR |

98631 | EXDORF | Amtsgericht MEININGEN |

32699 | EXTERTAL | Amtsgericht LEMGO |

07318 | EYBA | Amtsgericht SAALFELD |

49406 | EYDELSTEDT | Amtsgericht DIEPHOLZ |

21376 | EYENDORF | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

83739 | EYRAIN | Amtsgericht MIESBACH |

27324 | EYSTRUP | Amtsgericht NIENBURG |

73453 | FACH | Amtsgericht AALEN |

56133 | FACHBACH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

65626 | FACHINGEN | Amtsgericht DIEZ |

14532 | FAHLHORST | Amtsgericht POTSDAM |

19288 | FAHRBINDE | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

24857 | FAHRDORF | Amtsgericht SCHLESWIG |

23992 | FAHREN | Amtsgericht WISMAR |

24253 | FAHREN | Amtsgericht PLÖN |

74864 | FAHRENBACH | Amtsgericht MOSBACH |

21039 | FAHRENDORF | Amtsgericht HAMBURG — BERGEDORF |

29413 | FAHRENDORF | Amtsgericht SALZWEDEL |

17091 | FAHRENHOLZ | Amtsgericht DEMMIN |

17337 | FAHRENHOLZ | Amtsgericht PRENZLAU |

24214 | FAHRENHORST | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

18356 | FAHRENKAMP | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

23795 | FAHRENKRUG | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

17309 | FAHRENWALDE | Amtsgericht PASEWALK |

85777 | FAHRENZHAUSEN | Amtsgericht FREISING |

18565 | FÄHRINSEL | Amtsgericht BERGEN |

39606 | FÄHRKRUG | Amtsgericht OSTERBURG |

14476 | FAHRLAND | Amtsgericht POTSDAM |

83250 | FAHRNPOINT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

56814 | FAID | Amtsgericht COCHEM |

09337 | FALKEN | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

99830 | FALKEN | Amtsgericht EISENACH |

04626 | FALKENAU | Amtsgericht ALTENBURG |

09569 | FALKENAU | Amtsgericht FREIBERG |

09661 | FALKENAU | Amtsgericht HAINICHEN |

54673 | FALKENAUEL | Amtsgericht BITBURG |

09429 | FALKENBACH | Amtsgericht MARIENBERG |

04895 | FALKENBERG/ELSTER | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

04880 | FALKENBERG | Amtsgericht TORGAU |

09633 | FALKENBERG | Amtsgericht FREIBERG |

15518 | FALKENBERG | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

15848 | FALKENBERG | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

15926 | FALKENBERG | Amtsgericht LÜBBEN |

16259 | FALKENBERG/MARK | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

39615 | FALKENBERG | Amtsgericht OSTERBURG |

84326 | FALKENBERG | Amtsgericht EGGENFELDEN |

95685 | FALKENBERG | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

94350 | FALKENFELS | Amtsgericht STRAUBING |

15306 | FALKENHAGEN | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

16928 | FALKENHAGEN | Amtsgericht PERLEBERG |

18519 | FALKENHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

01776 | FALKENHAIN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01809 | FALKENHAIN | Amtsgericht PIRNA |

04808 | FALKENHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

15938 | FALKENHAIN | Amtsgericht LÜBBEN |

76891 | FALKENMÜHLE | Amtsgericht PIRMASENS |

14641 | FALKENREHDE | Amtsgericht NAUEN |

14612 | FALKENSEE | Amtsgericht NAUEN |

08223 | FALKENSTEIN/VOGTL. | Amtsgericht AUERBACH |

08223 | FALKENSTEIN | Amtsgericht AUERBACH |

67808 | FALKENSTEIN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

93167 | FALKENSTEIN | Amtsgericht CHAM |

04886 | FALKENSTRUTH | Amtsgericht TORGAU |

17291 | FALKENWALDE | Amtsgericht PRENZLAU |

29683 | FALLINGBOSTEL | Amtsgericht WALSRODE |

98597 | FAMBACH | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

82490 | FARCHANT | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

23909 | FARCHAU | Amtsgericht RATZEBURG |

23909 | FARCHAUERMÜHLE | Amtsgericht RATZEBURG |

24256 | FARGAU — PRATJAU | Amtsgericht PLÖN |

98597 | FARNBACH | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

06279 | FARNSTÄDT | Amtsgericht QUERFURT |

54317 | FARSCHWEILER | Amtsgericht TRIER |

39326 | FARSLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

27446 | FARVEN | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

17392 | FASANENHOF | Amtsgericht ANKLAM |

76694 | FASANENHOF | Amtsgericht BRUCHSAL |

83371 | FASANENJÄGER | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

01561 | FASANERIE | Amtsgericht RIESA |

18513 | FÄSEKOW | Amtsgericht GRIMMEN |

08539 | FASENDORF | Amtsgericht PLAUEN |

29328 | FASSBERG | Amtsgericht CELLE |

95189 | FATTIGSMÜHLE | Amtsgericht HOF |

56235 | FAULBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

97906 | FAULBACH | Amtsgericht OBERNBURG |

39624 | FAULENHORST | Amtsgericht GARDELEGEN |

17139 | FAULENROST | Amtsgericht MALCHIN |

99976 | FAULUNGEN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

64658 | FAUSTENBACH | Amtsgericht FÜRTH |

66482 | FAUSTERMÜHLE | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

25779 | FEDDERINGEN | Amtsgericht MELDORF |

25840 | FEDDERSDEICH | Amtsgericht HUSUM |

17192 | FEDEROW | Amtsgericht WAREN |

56472 | FEHL — RITZHAUSEN | Amtsgericht WESTERBURG |

16833 | FEHRBELLIN | Amtsgericht NEURUPPIN |

98666 | FEHRENBACH | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

03096 | FEHROW | Amtsgericht COTTBUS |

83552 | FEICHTEN | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

84550 | FEICHTEN | Amtsgericht ALTÖTTING |

67824 | FEILBINGERT | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

95183 | FEILITZSCH | Amtsgericht HOF |

54636 | FEILSDORF | Amtsgericht BITBURG |

16278 | FELCHOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

82340 | FELDAFING | Amtsgericht STARNBERG |

36325 | FELDATAL | Amtsgericht ALSFELD |

17258 | FELDBERG | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

79868 | FELDBERG | Amtsgericht TITISEE — NEUSTADT |

24242 | FELDE | Amtsgericht KIEL |

99718 | FELDENGEL | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

02894 | FELDHÄUSER | Amtsgericht GÖRLITZ |

02829 | FELDHÄUSER | Amtsgericht GÖRLITZ |

14913 | FELDHEIM | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

23858 | FELDHORST | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

23942 | FELDHUSEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

85622 | FELDKIRCHEN | Amtsgericht MÜNCHEN |

94351 | FELDKIRCHEN | Amtsgericht STRAUBING |

83620 | FELDKIRCHEN — WESTERHAM | Amtsgericht ROSENHEIM |

85276 | FELDMÜHLE | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

01454 | FELDSCHLÖSSCHEN | Amtsgericht KAMENZ |

08491 | FELDWIESE | Amtsgericht AUERBACH |

54341 | FELL | Amtsgericht TRIER |

70734 | FELLBACH | Amtsgericht WAIBLINGEN |

70736 | FELLBACH | Amtsgericht WAIBLINGEN |

97778 | FELLEN | Amtsgericht GEMÜNDEN |

87748 | FELLHEIM | Amtsgericht MEMMINGEN |

24244 | FELM | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

95131 | FELS | Amtsgericht KULMBACH |

34587 | FELSBERG | Amtsgericht MELSUNGEN |

67806 | FELSBERGERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

67821 | FELSENMÜHLE | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

57580 | FENSDORF | Amtsgericht BETZDORF |

92269 | FENSTERBACH | Amtsgericht SCHWANDORF |

19309 | FERBITZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

14548 | FERCH | Amtsgericht POTSDAM |

29416 | FERCHAU | Amtsgericht SALZWEDEL |

14715 | FERCHESAR | Amtsgericht RATHENOW |

39317 | FERCHLAND | Amtsgericht GENTHIN |

17379 | FERDINANDSHOF | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

17291 | FERDINANDSHORST | Amtsgericht PRENZLAU |

04895 | FERMERSWALDE | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

37339 | FERNA | Amtsgericht WORBIS |

18556 | FERNLÜTTKEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

35463 | FERNWALD | Amtsgericht GIESSEN |

54668 | FERSCHWEILER | Amtsgericht BITBURG |

90537 | FEUCHT | Amtsgericht HERSBRUCK |

91555 | FEUCHTWANGEN | Amtsgericht ANSBACH |

54597 | FEUERSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

54584 | FEUSDORF | Amtsgericht PRÜM |

96528 | FICHTACH | Amtsgericht SONNEBERG |

95686 | FICHTELBERG | Amtsgericht BAYREUTH |

74579 | FICHTENAU | Amtsgericht CRAILSHEIM |

04931 | FICHTENBERG | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

74427 | FICHTENBERG | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

23996 | FICHTENHUSEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

14547 | FICHTENWALDE | Amtsgericht POTSDAM |

24217 | FIEFBERGEN | Amtsgericht PLÖN |

39307 | FIENERODE | Amtsgericht GENTHIN |

06198 | FIENSTEDT | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

57612 | FIERSBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

70794 | FILDERSTADT | Amtsgericht NÜRTINGEN |

56341 | FILSEN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

26849 | FILSUM | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

56766 | FILZ | Amtsgericht COCHEM |

17209 | FINCKEN | Amtsgericht RÖBEL |

67822 | FINKENBACH — GERSWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

74579 | FINKENBERG | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

74579 | FINKENHAUS | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

17179 | FINKENTHAL | Amtsgericht BÜTZOW |

57413 | FINNENTROP | Amtsgericht LENNESTADT |

86923 | FINNING | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

89435 | FINNINGEN | Amtsgericht DILLINGEN |

16244 | FINOWFURT | Amtsgericht EBERSWALDE |

85464 | FINSING | Amtsgericht ERDING |

99898 | FINSTERBERGEN | Amtsgericht GOTHA |

67705 | FINSTERBRUNNERTAL | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

03238 | FINSTERWALDE | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

27389 | FINTEL | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

26835 | FIRREL | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

54439 | FISCH | Amtsgericht SAARBURG |

86850 | FISCHACH | Amtsgericht AUGSBURG |

01477 | FISCHBACH | Amtsgericht KAMENZ |

36452 | FISCHBACH | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

55743 | FISCHBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

66996 | FISCHBACH | Amtsgericht PIRMASENS |

67693 | FISCHBACH | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

99891 | FISCHBACH | Amtsgericht GOTHA |

54675 | FISCHBACH — OBERRADEN | Amtsgericht BITBURG |

83730 | FISCHBACHAU | Amtsgericht MIESBACH |

64405 | FISCHBACHTAL | Amtsgericht DIEBURG |

39524 | FISCHBECK | Amtsgericht HAVELBERG |

87538 | FISCHEN | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

04703 | FISCHENDORF | Amtsgericht DÖBELN |

77716 | FISCHERBACH | Amtsgericht WOLFACH |

09306 | FISCHHEIM | Amtsgericht HAINICHEN |

79592 | FISCHINGEN | Amtsgericht LÖRRACH |

03238 | FISCHWASSER | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

76359 | FISCHWEIER | Amtsgericht ETTLINGEN |

56330 | FISSMÜHLE | Amtsgericht KOBLENZ |

25579 | FITZBEK | Amtsgericht ITZEHOE |

21514 | FITZEN | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

91604 | FLACHSLANDEN | Amtsgericht ANSBACH |

65558 | FLACHT | Amtsgericht DIEZ |

97650 | FLADUNGEN | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

57632 | FLAMMERSFELD | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

99986 | FLARCHHEIM | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

99735 | FLARICHSMÜHLE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

24392 | FLARUPHOLZ | Amtsgericht KAPPELN |

16766 | FLATOW | Amtsgericht ORANIENBURG |

17237 | FLATOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

39345 | FLECHTINGEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

24357 | FLECKEBY | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

16837 | FLECKEN ZECHLIN | Amtsgericht NEURUPPIN |

73494 | FLECKENBACHER SÄGMÜHLE | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

17252 | FLEETH | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17099 | FLEETHOF | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

29416 | FLEETMARK | Amtsgericht SALZWEDEL |

74223 | FLEIN | Amtsgericht HEILBRONN |

88373 | FLEISCHWANGEN | Amtsgericht RAVENSBURG |

18442 | FLEMENDORF | Amtsgericht STRALSUND |

76835 | FLEMLINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

04618 | FLEMMINGEN | Amtsgericht ALTENBURG |

04746 | FLEMMINGEN | Amtsgericht DÖBELN |

06618 | FLEMMINGEN | Amtsgericht NAUMBURG |

16306 | FLEMSDORF | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

24937 | FLENSBURG | Amtsgericht FLENSBURG |

24939 | FLENSBURG | Amtsgericht FLENSBURG |

24941 | FLENSBURG | Amtsgericht FLENSBURG |

24943 | FLENSBURG | Amtsgericht FLENSBURG |

24944 | FLENSBURG | Amtsgericht FLENSBURG |

54597 | FLERINGEN | Amtsgericht PRÜM |

39606 | FLESSAU | Amtsgericht OSTERBURG |

36103 | FLIEDEN | Amtsgericht NEUHOF |

23919 | FLIEGENBERG | Amtsgericht RATZEBURG |

54636 | FLIESSEM | Amtsgericht BITBURG |

17268 | FLIETH | Amtsgericht PRENZLAU |

37308 | FLINSBERG | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

24220 | FLINTBEK | Amtsgericht RENDSBURG |

83126 | FLINTSBACH | Amtsgericht ROSENHEIM |

27624 | FLÖGELN | Amtsgericht LANGEN |

98593 | FLOH — SELIGENTHAL | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

09557 | FLÖHA | Amtsgericht ÖDERAN |

87671 | FLOHKRAUT | Amtsgericht KAUFBEUREN |

55234 | FLOMBORN | Amtsgericht ALZEY |

55237 | FLONHEIM | Amtsgericht ALZEY |

63639 | FLÖRSBACHTAL | Amtsgericht GELNHAUSEN |

65439 | FLÖRSHEIM | Amtsgericht HOCHHEIM AM MAIN |

67592 | FLÖRSHEIM — DALSHEIM | Amtsgericht WORMS |

61197 | FLORSTADT | Amtsgericht FRIEDBERG (HESSEN) |

92685 | FLOSS | Amtsgericht WEIDEN |

04651 | FLÖSSBERG | Amtsgericht BORNA |

92696 | FLOSSENBÜRG | Amtsgericht WEIDEN |

38312 | FLÖTHE | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

39264 | FLÖTZ | Amtsgericht ZERBST |

78737 | FLUORN — WINZELN | Amtsgericht OBERNDORF |

99510 | FLURSTEDT | Amtsgericht APOLDA |

54516 | FLUSSBACH | Amtsgericht WITTLICH |

57614 | FLUTERSCHEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

24787 | FOCKBEK | Amtsgericht RENDSBURG |

66887 | FÖCKELBERG | Amtsgericht KUSEL |

04617 | FOCKENDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

36452 | FÖHLRITZ | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

14798 | FOHRDE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

25563 | FÖHRDEN — BARL | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

54343 | FÖHREN | Amtsgericht TRIER |

55777 | FOHREN — LINDEN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

01558 | FOLBERN | Amtsgericht RIESA |

76596 | FORBACH | Amtsgericht GERNSBACH |

01616 | FORBERGE | Amtsgericht RIESA |

04720 | FORCHHEIM | Amtsgericht DÖBELN |

09509 | FORCHHEIM | Amtsgericht MARIENBERG |

79362 | FORCHHEIM | Amtsgericht KENZINGEN |

91301 | FORCHHEIM | Amtsgericht FORCHHEIM |

74670 | FORCHTENBERG | Amtsgericht KÜNZELSAU |

01737 | FÖRDERGERSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

39443 | FÖRDERSTEDT | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

86735 | FORHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

96524 | FÖRITZ | Amtsgericht SONNEBERG |

96529 | FORSCHENGEREUTH | Amtsgericht SONNEBERG |

04703 | FORST | Amtsgericht DÖBELN |

56754 | FORST | Amtsgericht COCHEM |

56858 | FORST | Amtsgericht COCHEM |

57537 | FORST | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

67147 | FORST | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

76694 | FORST | Amtsgericht BRUCHSAL |

03149 | FORST (Lausitz) | Amtsgericht COTTBUS |

18469 | FORST SCHUENHAGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

85659 | FORSTERN | Amtsgericht ERDING |

02906 | FÖRSTGEN | Amtsgericht WEISSWASSER |

04668 | FÖRSTGEN | Amtsgericht GRIMMA |

01819 | FORSTHAUS | Amtsgericht PIRNA |

68623 | FORSTHAUS HEIDE | Amtsgericht LAMPERTHEIM |

18211 | FORSTHAUS IVENDORF | Amtsgericht OSCHATZ |

18239 | FORSTHOF SATOW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

85661 | FORSTINNING | Amtsgericht EBERSBERG |

57635 | FORSTMEHREN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

07570 | FORSTWOLFERSDORF | Amtsgericht GERA |

99819 | FÖRTHA | Amtsgericht EISENACH |

07937 | FÖRTHEN | Amtsgericht GREIZ |

08491 | FOSCHENRODA | Amtsgericht AUERBACH |

07646 | FRAITSCH | Amtsgericht STADTRODA |

55234 | FRAMERSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

97833 | FRAMMERSBACH | Amtsgericht GEMÜNDEN |

67737 | FRANKELBACH | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

08396 | FRANKEN | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

09648 | FRANKENAU | Amtsgericht HAINICHEN |

07580 | FRANKENAU | Amtsgericht GERA |

35110 | FRANKENAU | Amtsgericht FRANKENBERG (EDER) |

06628 | FRÄNKENAU | Amtsgericht NAUMBURG |

35066 | FRANKENBERG | Amtsgericht FRANKENBERG (EDER) |

09669 | FRANKENBERG/SA. | Amtsgericht HAINICHEN |

07922 | FRANKENDORF | Amtsgericht LOBENSTEIN |

16818 | FRANKENDORF | Amtsgericht NEURUPPIN |

99441 | FRANKENDORF | Amtsgericht WEIMAR |

67468 | FRANKENECK | Amtsgericht NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE |

27336 | FRANKENFELD | Amtsgericht WALSRODE |

04643 | FRANKENHAIN | Amtsgericht BORNA |

04936 | FRANKENHAIN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

99330 | FRANKENHAIN | Amtsgericht ARNSTADT |

74586 | FRANKENHARDT | Amtsgericht CRAILSHEIM |

04420 | FRANKENHEIM | Amtsgericht BORNA |

98634 | FRANKENHEIM | Amtsgericht MEININGEN |

99826 | FRANKENRODA | Amtsgericht EISENACH |

09569 | FRANKENSTEIN | Amtsgericht FREIBERG |

67468 | FRANKENSTEIN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

01909 | FRANKENTHAL | Amtsgericht BAUTZEN |

18573 | FRANKENTHAL | Amtsgericht BERGEN |

67227 | FRANKENTHAL (PFALZ) | Amtsgericht FRANKENTHAL (PFALZ) |

97447 | FRANKENWINHEIM | Amtsgericht SCHWEINFURT |

15230 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

15232 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

15234 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

60311 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60313 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60314 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60316 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60318 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60320 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60322 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60323 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60325 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60326 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60327 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60329 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60385 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60386 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60388 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60389 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60431 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60433 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60435 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60437 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60439 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60486 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60487 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60488 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60489 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60528 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60529 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60549 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60594 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60596 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60598 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

60599 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

65929 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

65931 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

65933 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

65934 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

65936 | FRANKFURT | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

15236 | FRANKFURT/ODER | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

64407 | FRÄNKISCH — CRUMBACH | Amtsgericht MICHELSTADT |

06259 | FRANKLEBEN | Amtsgericht MERSEBURG |

06647 | FRANKRODA | Amtsgericht NAUMBURG |

76833 | FRANKWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

18461 | FRANZBURG | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

54316 | FRANZENHEIM | Amtsgericht TRIER |

56332 | FRANZENMÜHLE | Amtsgericht KOBLENZ |

17309 | FRANZFELDE | Amtsgericht PASEWALK |

83112 | FRASDORF | Amtsgericht ROSENHEIM |

06386 | FRASSDORF | Amtsgericht KÖTHEN |

17498 | FRÄTOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

94258 | FRAUENAU | Amtsgericht VIECHTACH |

09544 | FRAUENBACH | Amtsgericht FREIBERG |

55776 | FRAUENBERG | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

82216 | FRAUENBERG | Amtsgericht PASSAU |

83256 | FRAUENCHIEMSEE | Amtsgericht ROSENHEIM |

04651 | FRAUENDORF | Amtsgericht BORNA |

04668 | FRAUENDORF | Amtsgericht GRIMMA |

01945 | FRAUENDORF | Amtsgericht SENFTENBERG |

03058 | FRAUENDORF | Amtsgericht COTTBUS |

08648 | FRAUENGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

16278 | FRAUENHAGEN | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

01609 | FRAUENHAIN | Amtsgericht RIESA |

06712 | FRAUENHAIN | Amtsgericht ZEITZ |

73072 | FRAUENHOLZ | Amtsgericht GEISLINGEN |

83374 | FRAUENHURT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

19374 | FRAUENMARK | Amtsgericht PARCHIM |

83553 | FRAUENNEUHARTING | Amtsgericht EBERSBERG |

07774 | FRAUENPRIESSNITZ | Amtsgericht JENA |

36460 | FRAUENSEE | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

09623 | FRAUENSTEIN | Amtsgericht FREIBERG |

98711 | FRAUENWALD | Amtsgericht ILMENAU |

23936 | FRÄULEIN — STEINFORT | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

24405 | FRAULUND | Amtsgericht KAPPELN |

85447 | FRAUNBERG | Amtsgericht ERDING |

08427 | FRAUREUTH | Amtsgericht ZWICKAU |

04808 | FRAUWALDE | Amtsgericht GRIMMA |

50226 | FRECHEN | Amtsgericht KERPEN |

76872 | FRECKENFELD | Amtsgericht KANDEL |

06456 | FRECKLEBEN | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

23909 | FREDEBURG | Amtsgericht RATZEBURG |

31084 | FREDEN | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

21717 | FREDENBECK | Amtsgericht STADE |

14806 | FREDERSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

16306 | FREDERSDORF | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

15370 | FREDERSDORF — VOGELSDORF | Amtsgericht STRAUSBERG |

23826 | FREDESDORF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

18569 | FREESEN | Amtsgericht BERGEN |

17440 | FREEST | Amtsgericht WOLGAST |

18581 | FREETZ | Amtsgericht BERGEN |

16945 | FREHNE | Amtsgericht PERLEBERG |

79348 | FREIAMT | Amtsgericht EMMENDINGEN |

08626 | FREIBERG | Amtsgericht PLAUEN |

09599 | FREIBERG | Amtsgericht FREIBERG |

71691 | FREIBERG | Amtsgericht LUDWIGSBURG |

94469 | FREIBERG | Amtsgericht DEGGENDORF |

21729 | FREIBURG | Amtsgericht STADE |

79098 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79100 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79102 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79104 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79106 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79108 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79110 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79111 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79112 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79114 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79115 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

79117 | FREIBURG | Amtsgericht FREIBURG |

15757 | FREIDORF | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

17219 | FREIDORF | Amtsgericht WAREN |

99713 | FREIENBESSINGEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

16515 | FREIENHAGEN | Amtsgericht ORANIENBURG |

37318 | FREIENHAGEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

18437 | FREIENLANDE | Amtsgericht STRALSUND |

07768 | FREIENORLA | Amtsgericht STADTRODA |

17322 | FREIENSTEIN | Amtsgericht PASEWALK |

36399 | FREIENSTEINAU | Amtsgericht LAUTERBACH |

24991 | FREIENWILL | Amtsgericht FLENSBURG |

06343 | FREIESLEBENSCHACHT | Amtsgericht HETTSTEDT |

63579 | FREIGERICHT | Amtsgericht GELNHAUSEN |

81249 | FREIHAM | Amtsgericht ROSENHEIM |

92271 | FREIHUNG | Amtsgericht AMBERG |

83395 | FREILASSING | Amtsgericht LAUFEN |

55546 | FREI — LAUBERSHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

04936 | FREILEBEN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

94542 | FREILING | Amtsgericht PASSAU |

56244 | FREILINGEN | Amtsgericht MONTABAUR |

55234 | FREIMERSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

67482 | FREIMERSHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

83552 | FREINBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

67251 | FREINSHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

56244 | FREIRACHDORF | Amtsgericht MONTABAUR |

04509 | FREIRODA | Amtsgericht EILENBURG |

06628 | FREIRODA | Amtsgericht NAUMBURG |

67361 | FREISBACH | Amtsgericht GERMERSHEIM |

66629 | FREISEN | Amtsgericht SANKT WENDEL |

85354 | FREISING | Amtsgericht FREISING |

85356 | FREISING | Amtsgericht FREISING |

06347 | FREIST | Amtsgericht HETTSTEDT |

27259 | FREISTATT | Amtsgericht SULINGEN |

99826 | FREITAGSZELLA | Amtsgericht EISENACH |

01705 | FREITAL | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01561 | FREITELSDORF | Amtsgericht RIESA |

15910 | FREIWALDE | Amtsgericht LÜBBEN |

38373 | FRELLSTEDT | Amtsgericht HELMSTEDT |

27616 | FRELSDORF | Amtsgericht LANGEN |

86742 | FREMDINGEN | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

04685 | FREMDISWALDE | Amtsgericht GRIMMA |

96158 | FRENSDORF | Amtsgericht BAMBERG |

49832 | FREREN | Amtsgericht LINGEN (EMS) |

14552 | FRESDORF | Amtsgericht POTSDAM |

24358 | FRESENBOJE | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

19300 | FRESENBRÜGGE | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

49762 | FRESENBURG | Amtsgericht PAPENBURG |

25876 | FRESENDELF | Amtsgericht HUSUM |

25727 | FRESTEDT | Amtsgericht MELDORF |

67596 | FRETTENHEIM | Amtsgericht WORMS |

37318 | FRETTERODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

16909 | FRETZDORF | Amtsgericht NEURUPPIN |

16259 | FREUDENBERG | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

24816 | FREUDENBERG | Amtsgericht RENDSBURG |

57258 | FREUDENBERG | Amtsgericht SIEGEN |

92272 | FREUDENBERG | Amtsgericht AMBERG |

97896 | FREUDENBERG | Amtsgericht WERTHEIM |

54450 | FREUDENBURG | Amtsgericht SAARBURG |

94501 | FREUDENHEIM | Amtsgericht PASSAU |

72250 | FREUDENSTADT | Amtsgericht FREUDENSTADT |

74392 | FREUDENTAL | Amtsgericht BESIGHEIM |

06632 | FREYBURG | Amtsgericht NEBRA |

16918 | FREYENSTEIN | Amtsgericht NEURUPPIN |

92342 | FREYSTADT | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

94078 | FREYUNG | Amtsgericht FREYUNG |

72636 | FRICKENHAUSEN | Amtsgericht NÜRTINGEN |

97252 | FRICKENHAUSEN | Amtsgericht WÜRZBURG |

88699 | FRICKINGEN | Amtsgericht ÜBERLINGEN |

78567 | FRIDINGEN | Amtsgericht TUTTLINGEN |

83413 | FRIDOLFING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

17309 | FRIEDBERG | Amtsgericht PASEWALK |

61169 | FRIEDBERG | Amtsgericht FRIEDBERG (HESSEN) |

86316 | FRIEDBERG | Amtsgericht AICHACH |

54655 | FRIEDBÜSCH | Amtsgericht BITBURG |

09619 | FRIEDEBACH | Amtsgericht FREIBERG |

07381 | FRIEDEBACH | Amtsgericht PÖSSNECK |

06347 | FRIEDEBURG | Amtsgericht HETTSTEDT |

26446 | FRIEDEBURG | Amtsgericht WITTMUND |

06347 | FRIEDEBURGERHÜTTE | Amtsgericht HETTSTEDT |

17328 | FRIEDEFELD | Amtsgericht PASEWALK |

98634 | FRIEDELSHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

67159 | FRIEDELSHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

17268 | FRIEDENFELDE | Amtsgericht PRENZLAU |

95688 | FRIEDENFELS | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

39291 | FRIEDENSAU | Amtsgericht BURG |

06254 | FRIEDENSDORF | Amtsgericht MERSEBURG |

02747 | FRIEDENSTHAL | Amtsgericht LÖBAU |

17089 | FRIEDENTHAL | Amtsgericht DEMMIN |

57589 | FRIEDENTHAL | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

98646 | FRIEDENTHAL | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

79877 | FRIEDENWEILER | Amtsgericht TITISEE — NEUSTADT |

01744 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

02742 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

02829 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

02999 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht HOYERSWERDA |

02742 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

03238 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht FINSTERWALDE |

03253 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

04916 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

06749 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht BITTERFELD |

15306 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht FRANKFURT/ODER |

15754 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

98701 | FRIEDERSDORF | Amtsgericht ILMENAU |

01896 | FRIEDERSDORF SIEDLUNG | Amtsgericht KAMENZ |

36289 | FRIEDEWALD | Amtsgericht BAD HERSFELD |

57520 | FRIEDEWALD | Amtsgericht BETZDORF |

01468 | FRIEDEWALD, LUFTKURORT | Amtsgericht MEISSEN |

09634 | FRIEDLAND | Amtsgericht FREIBERG |

15848 | FRIEDLAND | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

17098 | FRIEDLAND | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

37133 | FRIEDLAND | Amtsgericht GÖTTINGEN |

99894 | FRIEDRICHRODA | Amtsgericht GOTHA |

06333 | FRIEDRICHRODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

06449 | FRIEDRICHSAUE | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

06507 | FRIEDRICHSBRUNN | Amtsgericht QUEDLINBURG |

06386 | FRIEDRICHSDORF | Amtsgericht KÖTHEN |

61381 | FRIEDRICHSDORF | Amtsgericht BAD HOMBURG V. D. HÖHE |

17219 | FRIEDRICHSFELDE | Amtsgericht WAREN |

17237 | FRIEDRICHSFELDE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17498 | FRIEDRICHSFELDE | Amtsgericht GREIFSWALD |

39606 | FRIEDRICHSFLEISS | Amtsgericht STENDAL |

25764 | FRIEDRICHSGABEKOOG | Amtsgericht MELDORF |

24799 | FRIEDRICHSGRABEN | Amtsgericht RENDSBURG |

08149 | FRIEDRICHSGRÜN | Amtsgericht ZWICKAU |

88045 | FRIEDRICHSHAFEN | Amtsgericht TETTNANG |

88046 | FRIEDRICHSHAFEN | Amtsgericht TETTNANG |

88048 | FRIEDRICHSHAFEN | Amtsgericht TETTNANG |

17379 | FRIEDRICHSHAGEN | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

17493 | FRIEDRICHSHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18279 | FRIEDRICHSHAGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

23936 | FRIEDRICHSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

03130 | FRIEDRICHSHAIN | Amtsgericht COTTBUS |

17087 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht DEMMIN |

17209 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht WAREN |

17237 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17309 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht PASEWALK |

17337 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht PASEWALK |

18246 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht GÜSTROW |

23996 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

95460 | FRIEDRICHSHOF | Amtsgericht BAYREUTH |

17348 | FRIEDRICHSHÖH | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

39326 | FRIEDRICHSHÖHE | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

98749 | FRIEDRICHSHÖHE | Amtsgericht SONNEBERG |

24799 | FRIEDRICHSHOLM | Amtsgericht RENDSBURG |

25718 | FRIEDRICHSKOOG | Amtsgericht MELDORF |

04639 | FRIEDRICHSLUST | Amtsgericht ALTENBURG |

99713 | FRIEDRICHSRODE | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

17091 | FRIEDRICHSRUH | Amtsgericht DEMMIN |

21521 | FRIEDRICHSRUH | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

19374 | FRIEDRICHSRUHE | Amtsgericht PARCHIM |

06198 | FRIEDRICHSSCHWERZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

25840 | FRIEDRICHSTADT | Amtsgericht HUSUM |

16306 | FRIEDRICHSTHAL | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

16515 | FRIEDRICHSTHAL | Amtsgericht ORANIENBURG |

66299 | FRIEDRICHSTHAL | Amtsgericht SAABRÜCKEN |

99735 | FRIEDRICHSTHAL | Amtsgericht NORDHAUSEN |

01819 | FRIEDRICHSWALDE | Amtsgericht PIRNA |

16247 | FRIEDRICHSWALDE | Amtsgericht EBERSWALDE |

19412 | FRIEDRICHSWALDE | Amtsgericht PARCHIM |

99869 | FRIEDRICHSWERTH | Amtsgericht GOTHA |

25924 | FRIEDRICH — WILHELM — LÜBKE — KOO | Amtsgericht NIEBÜLL |

34621 | FRIELENDORF | Amtsgericht SCHWALMSTADT |

99869 | FRIEMAR | Amtsgericht GOTHA |

99192 | FRIENSTEDT | Amtsgericht ERFURT |

14662 | FRIESACK | Amtsgericht NAUEN |

07368 | FRIESAU | Amtsgericht LOBENSTEIN |

06543 | FRIESDORF | Amtsgericht HETTSTEDT |

08468 | FRIESEN | Amtsgericht AUERBACH |

51598 | FRIESENHAGEN | Amtsgericht BETZDORF |

55278 | FRIESENHEIM | Amtsgericht MAINZ |

77948 | FRIESENHEIM | Amtsgericht LAHR |

87654 | FRIESENRIED | Amtsgericht KAUFBEUREN |

26169 | FRIESOYTHE | Amtsgericht CLOPPENBURG |

07570 | FRIESSNITZ | Amtsgericht GERA |

83546 | FRIMBERG | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

71292 | FRIOLZHEIM | Amtsgericht MAULBRONN |

78665 | FRITTLINGEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

83379 | FRITZENWENG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

34560 | FRITZLAR | Amtsgericht FRITZLAR |

17506 | FRITZOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

08548 | FRÖBERSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

07422 | FRÖBITZ | Amtsgericht RUDOLSTADT |

04654 | FROHBURG | Amtsgericht BORNA |

06536 | FROHER BUSCH | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

07349 | FRÖHLICHES TAL | Amtsgericht LOBENSTEIN |

09456 | FROHNAU | Amtsgericht ANNABERG |

79677 | FRÖHND | Amtsgericht SCHÖNAU |

99610 | FROHNDORF | Amtsgericht SÖMMERDA |

66903 | FROHNHOFEN | Amtsgericht LANDSTUHL |

82349 | FROHNLOH | Amtsgericht STARNBERG |

04618 | FROHNSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

83552 | FROITSHUB | Amtsgericht ROSENHEIM |

99638 | FRÖMMSTEDT | Amtsgericht SÖMMERDA |

58730 | FRÖNDENBERG | Amtsgericht UNNA |

99735 | FRONDERODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

35112 | FRONHAUSEN | Amtsgericht MARBURG |

55471 | FRONHOFEN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

88273 | FRONREUTE | Amtsgericht RAVENSBURG |

84160 | FRONTENHAUSEN | Amtsgericht LANDAU A. D. ISAR |

07607 | FROSCHMÜHLE | Amtsgericht STADTRODA |

06464 | FROSE | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

06193 | FRÖSSNITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

07952 | FROTSCHAU | Amtsgericht GREIZ |

99880 | FRÖTTSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

56132 | FRÜCHT | Amtsgericht LAHNSTEIN |

02736 | FUCHS | Amtsgericht LÖBAU |

04874 | FUCHS | Amtsgericht TORGAU |

85254 | FUCHSBERG | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

97828 | FUCHSENMÜHLE | Amtsgericht GEMÜNDEN |

04808 | FUCHSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

73453 | FUCHSHÄUSLE | Amtsgericht AALEN |

91344 | FUCHSHOF | Amtsgericht BAYREUTH |

53533 | FUCHSHOFEN | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

95689 | FUCHSMÜHL | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

76877 | FUCHSMÜHLE | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

97727 | FUCHSSTADT | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

83364 | FUCHSSTEIG | Amtsgericht LAUFEN |

86925 | FUCHSTAL | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

18356 | FUHLENDORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

24649 | FUHLENDORF | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

21493 | FUHLENHAGEN | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

36037 | FULDA | Amtsgericht FULDA |

36039 | FULDA | Amtsgericht FULDA |

36041 | FULDA | Amtsgericht FULDA |

36043 | FULDA | Amtsgericht FULDA |

34277 | FULDABRÜCK | Amtsgericht KASSEL |

34233 | FULDATAL | Amtsgericht KASSEL |

18209 | FULGENKOPPEL | Amtsgericht BAD DOBERAN |

15890 | FÜNFEICHEN | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

24861 | FÜNFMÜHLEN | Amtsgericht SCHLESWIG |

86681 | FÜNFSTETTEN | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

17268 | FUNKENHAGEN | Amtsgericht PRENZLAU |

55546 | FÜRFELD | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

85465 | FÜRNSBACH | Amtsgericht ERDING |

83329 | FÜRST | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

06493 | FÜRST VIKTOR | Amtsgericht QUEDLINBURG |

01778 | FÜRSTENAU | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

49584 | FÜRSTENAU | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

37699 | FÜRSTENBERG | Amtsgericht HOLZMINDEN |

16798 | FÜRSTENBERG/HAVEL | Amtsgericht ZEHDENICK |

94142 | FÜRSTENECK | Amtsgericht FREYUNG |

82256 | FÜRSTENFELDBRUCK | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

17258 | FÜRSTENHAGEN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

37318 | FÜRSTENHAGEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

17179 | FÜRSTENHOF | Amtsgericht DEMMIN |

17235 | FÜRSTENSEE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

94538 | FÜRSTENSTEIN | Amtsgericht PASSAU |

01778 | FÜRSTENWALDE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

15517 | FÜRSTENWALDE | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

17291 | FÜRSTENWERDER | Amtsgericht PRENZLAU |

94081 | FÜRSTENZELL | Amtsgericht PASSAU |

83739 | FURT | Amtsgericht MIESBACH |

82041 | FURTH | Amtsgericht MÜNCHEN |

83552 | FURTH | Amtsgericht EBERSBERG |

84095 | FURTH | Amtsgericht LANDSHUT |

64658 | FÜRTH | Amtsgericht FÜRTH |

90762 | FÜRTH | Amtsgericht FÜRTH |

90763 | FÜRTH | Amtsgericht FÜRTH |

90765 | FÜRTH | Amtsgericht FÜRTH |

90766 | FÜRTH | Amtsgericht FÜRTH |

90768 | FÜRTH | Amtsgericht FÜRTH |

93437 | FURTH IM WALD | Amtsgericht CHAM |

57539 | FÜRTHEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

78120 | FURTWANGEN | Amtsgericht DONAUESCHINGEN |

87629 | FÜSSEN | Amtsgericht KAUFBEUREN |

67136 | FUSSGÖNHEIM | Amtsgericht LUDWIGSHAFEN AM RHEIN |

83714 | FUSSSTALL | Amtsgericht MIESBACH |

17194 | GAARZ | Amtsgericht WAREN |

19309 | GAARZ | Amtsgericht WAREN |

19395 | GAARZ | Amtsgericht PARCHIM |

18230 | GAARZERHOF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

91077 | GABERMÜHLE | Amtsgericht FORCHHEIM |

99428 | GABERNDORF | Amtsgericht WEIMAR |

07985 | GABLAU | Amtsgericht GREIZ |

08451 | GABLENZ | Amtsgericht ZWICKAU |

09366 | GABLENZ | Amtsgericht STOLLBERG |

02953 | GABLENZ | Amtsgericht WEISSWASSER |

03058 | GABLENZ | Amtsgericht COTTBUS |

02953 | GABLENZ — KROMLAU | Amtsgericht WEISSWASSER |

86456 | GABLINGEN | Amtsgericht AUGSBURG |

55288 | GABSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

86565 | GACHENBACH | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

56412 | GACKENBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

17091 | GÄDEBEHN | Amtsgericht DEMMIN |

19089 | GÄDEBEHN | Amtsgericht PARCHIM |

19205 | GADEBUSCH | Amtsgericht GADEBUSCH |

06918 | GADEGAST | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

18528 | GADEMOW | Amtsgericht BERGEN |

04720 | GADEWITZ | Amtsgericht DÖBELN |

97503 | GÄDHEIM | Amtsgericht HASSFURT |

06901 | GADITZ | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

16909 | GADOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

15806 | GADSDORF | Amtsgericht ZOSSEN |

39606 | GAGEL | Amtsgericht OSTERBURG |

19406 | GÄGELOW | Amtsgericht PARCHIM |

23968 | GÄGELOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18586 | GAGER | Amtsgericht BERGEN |

18569 | GAGERN | Amtsgericht BERGEN |

76571 | GAGGENAU | Amtsgericht RASTATT |

23974 | GAGZOW | Amtsgericht WISMAR |

09569 | GAHLENZ | Amtsgericht FREIBERG |

17509 | GAHLKOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

07356 | GAHMA | Amtsgericht LOBENSTEIN |

03246 | GAHRO | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

03149 | GAHRY | Amtsgericht COTTBUS |

04618 | GÄHSNITZ | Amtsgericht ALTENBURG |

69251 | GAIBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

78343 | GAIENHOFEN | Amtsgericht RADOLFZELL |

74405 | GAILDORF | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

78262 | GAILINGEN AM HOCHRHEIN | Amtsgericht SINGEN |

85080 | GAIMERSHEIM | Amtsgericht INGOLSTADT |

83546 | GAISBERG | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

83674 | GAISSACH | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

17153 | GALENBECK | Amtsgericht DEMMIN |

17337 | GALENBECK | Amtsgericht PASEWALK |

56651 | GALENBERG | Amtsgericht SINZIG |

04838 | GALLEN | Amtsgericht EILENBURG |

23996 | GALLENTIN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

06888 | GALLIN | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

19258 | GALLIN | Amtsgericht PLAU AM SEE |

19386 | GALLIN | Amtsgericht PARCHIM |

03058 | GALLINCHEN | Amtsgericht COTTBUS |

91605 | GALLMERSGARTEN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

01665 | GALLSCHÜTZ | Amtsgericht MEISSEN |

04720 | GALLSCHÜTZ | Amtsgericht DÖBELN |

15749 | GALLUN | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

25899 | GALMSBÜLL | Amtsgericht NIEBÜLL |

38838 | GAMBRINUS | Amtsgericht HALBERSTADT |

01809 | GAMIG | Amtsgericht PIRNA |

56761 | GAMLEN | Amtsgericht COCHEM |

24340 | GAMMELBY | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

19230 | GAMMELIN | Amtsgericht HAGENOW |

85408 | GAMMELSDORF | Amtsgericht FREISING |

73108 | GAMMELSHAUSEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

72501 | GAMMERTINGEN | Amtsgericht SIGMARINGEN |

99192 | GAMSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

17268 | GANDENITZ | Amtsgericht PRENZLAU |

27777 | GANDERKESEE | Amtsgericht DELMENHORST |

27324 | GANDESBERGEN | Amtsgericht NIENBURG |

52538 | GANGELT | Amtsgericht GEILENKIRCHEN |

84140 | GANGKOFEN | Amtsgericht EGGENFELDEN |

99634 | GANGLOFFSÖMMERN | Amtsgericht SÖMMERDA |

83329 | GÄNSBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

17111 | GANSCHENDORF | Amtsgericht DEMMIN |

18276 | GANSCHOW | Amtsgericht GÜSTROW |

18569 | GANSCHWITZ | Amtsgericht BERGEN |

08541 | GANSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

09434 | GANSHÄUSER | Amtsgericht MARIENBERG |

23948 | GANTENBECK | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

04749 | GANZ | Amtsgericht NEURUPPIN |

04758 | GANZIG | Amtsgericht OSCHATZ |

17039 | GANZKOW | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

19395 | GANZLIN | Amtsgericht PLAU AM SEE |

56294 | GAPPENACH | Amtsgericht MAYEN |

04618 | GARBISDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

30823 | GARBSEN | Amtsgericht NEUSTADT A. RBGE. |

30826 | GARBSEN | Amtsgericht NEUSTADT A. RBGE. |

30827 | GARBSEN | Amtsgericht NEUSTADT A. RBGE. |

84518 | GARCHING | Amtsgericht ALTÖTTING |

85748 | GARCHING | Amtsgericht MÜNCHEN |

39638 | GARDELEGEN | Amtsgericht GARDELEGEN |

25836 | GARDING | Amtsgericht HUSUM |

04603 | GARDSCHÜTZ | Amtsgericht ALTENBURG |

18586 | GARFTITZ | Amtsgericht BERGEN |

39264 | GARITZ | Amtsgericht ZERBST |

19357 | GARLIN | Amtsgericht PERLEBERG |

39579 | GARLIPP | Amtsgericht STENDAL |

14715 | GARLITZ | Amtsgericht RATHENOW |

19249 | GARLITZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

21376 | GARLSTORF | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

82467 | GARMISCH — PARTENKIRCHEN | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

06571 | GARNBACH | Amtsgericht ARTERN |

04420 | GÄRNITZ | Amtsgericht BORNA |

09238 | GARNSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

49681 | GARREL | Amtsgericht CLOPPENBURG |

14823 | GARREY | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

83536 | GARS | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

83555 | GARS BAHNHOF | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

01665 | GARSEBACH | Amtsgericht MEISSEN |

06420 | GARSENA | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

07426 | GARSITZ | Amtsgericht RUDOLSTADT |

21441 | GARSTEDT | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

06543 | GARTENHAUS | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

49685 | GARTHE | Amtsgericht CLOPPENBURG |

04720 | GÄRTITZ | Amtsgericht DÖBELN |

29471 | GARTOW | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

71116 | GÄRTRINGEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

16307 | GARTZ | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

18233 | GARVENSDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18230 | GARVSMÜHLEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

16845 | GARZ | Amtsgericht NEURUPPIN |

17419 | GARZ | Amtsgericht ANKLAM |

18574 | GARZ | Amtsgericht BERGEN |

39524 | GARZ | Amtsgericht HAVELBERG |

15345 | GARZAU | Amtsgericht STRAUSBERG |

15345 | GARZIN | Amtsgericht STRAUSBERG |

04749 | GASCHÜTZ | Amtsgericht DÖBELN |

04416 | GASCHWITZ | Amtsgericht BORNA |

01665 | GASERN | Amtsgericht MEISSEN |

08606 | GASSENREUTH | Amtsgericht PLAUEN |

56332 | GASTEMÜHLE | Amtsgericht KOBLENZ |

99837 | GASTERODA | Amtsgericht EISENACH |

04688 | GASTEWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

04769 | GASTEWITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

56379 | GASTEYERS MÜHLE | Amtsgericht DIEZ |

25899 | GASTHAFEN | Amtsgericht NIEBÜLL |

03172 | GASTROSE — KERKWITZ | Amtsgericht GUBEN |

06466 | GATERSLEBEN | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

18314 | GÄTHKENHAGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

16306 | GATOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

17111 | GATSCHOW | Amtsgericht DEMMIN |

95185 | GATTENDORF | Amtsgericht HOF |

06268 | GATTERSTÄDT | Amtsgericht QUERFURT |

04539 | GATZEN | Amtsgericht BORNA |

55435 | GAU — ALGESHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

55599 | GAU — BICKELHEIM | Amtsgericht ALZEY |

55296 | GAU — BISCHOFSHEIM | Amtsgericht MAINZ |

73494 | GAUCHSHAUSEN | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

04685 | GAUDICHSRODA | Amtsgericht GRIMMA |

04769 | GAUDLITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

07580 | GAUERN | Amtsgericht GERA |

01665 | GAUERNITZ | Amtsgericht MEISSEN |

67294 | GAUERSHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

71126 | GÄUFELDEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

67822 | GAUGREHWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

55234 | GAU — HEPPENHEIM | Amtsgericht ALZEY |

97253 | GAUKÖNIGSHOFEN | Amtsgericht WÜRZBURG |

04564 | GAULIS | Amtsgericht BORNA |

04758 | GAUNITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

55239 | GAU — ODERNHEIM | Amtsgericht ALZEY |

25782 | GAUSHORN | Amtsgericht MELDORF |

02633 | GAUSSIG | Amtsgericht BAUTZEN |

01728 | GAUSTRITZ | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

82131 | GAUTING | Amtsgericht STARNBERG |

55578 | GAU — WEINHEIM | Amtsgericht ALZEY |

01561 | GÄVERNITZ | Amtsgericht RIESA |

54673 | GAYMUEHLE | Amtsgericht BITBURG |

54675 | GAYMUEHLE | Amtsgericht BITBURG |

98617 | GEBA | Amtsgericht MEININGEN |

02906 | GEBELZIG | Amtsgericht WEISSWASSER |

92274 | GEBENBACH | Amtsgericht AMBERG |

04720 | GEBERSBACH | Amtsgericht DÖBELN |

15936 | GEBERSDORF | Amtsgericht LUCKENWALDE |

98743 | GEBERSDORF | Amtsgericht SONNEBERG |

99189 | GEBESEE | Amtsgericht SÖMMERDA |

57580 | GEBHARDSHAIN | Amtsgericht BETZDORF |

64711 | GEBHARDSHÜTTE | Amtsgericht MICHELSTADT |

02736 | GEBIRGE | Amtsgericht LÖBAU |

09496 | GEBIRGE | Amtsgericht MARIENBERG |

36404 | GEBLAR | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

55595 | GEBROTH | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

91607 | GEBSATTEL | Amtsgericht ANSBACH |

99510 | GEBSTEDT | Amtsgericht APOLDA |

75391 | GECHINGEN | Amtsgericht CALW |

63688 | GEDERN | Amtsgericht BÜDINGEN |

24882 | GEELBEK | Amtsgericht SCHLESWIG |

16307 | GEESOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

49744 | GEESTE | Amtsgericht MEPPEN |

39615 | GEESTGOTTBERG | Amtsgericht OSTERBURG |

21502 | GEESTHACHT | Amtsgericht GEESTHACHT |

07926 | GEFELL | Amtsgericht LOBENSTEIN |

54552 | GEFELL | Amtsgericht DAUN |

96524 | GEFELL | Amtsgericht SONNEBERG |

95482 | GEFREES | Amtsgericht BAYREUTH |

17375 | GEGENSEE | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

36404 | GEHAUS | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

02929 | GEHEEGE | Amtsgericht WEISSWASSER |

07819 | GEHEEGE | Amtsgericht GREIZ |

98559 | GEHLBERG | Amtsgericht ARNSTADT |

57627 | GEHLERT | Amtsgericht WESTERBURG |

76887 | GEHLMÜHLE | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

39307 | GEHLSDORF | Amtsgericht GENTHIN |

55490 | GEHLWEILER | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

17168 | GEHMKENDORF | Amtsgericht GÜSTROW |

17111 | GEHMKOW | Amtsgericht DEMMIN |

06571 | GEHOFEN | Amtsgericht ARTERN |

49596 | GEHRDE | Amtsgericht BERSENBRÜCK |

30989 | GEHRDEN | Amtsgericht WENNIGSEN (DEISTER) |

39264 | GEHRDEN | Amtsgericht ZERBST |

17335 | GEHREN | Amtsgericht PASEWALK |

98708 | GEHREN | Amtsgericht ILMENAU |

39359 | GEHRENDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

25361 | GEHRHOF | Amtsgericht ITZEHOE |

09429 | GEHRINGSWALDE | Amtsgericht MARIENBERG |

67724 | GEHRWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

54675 | GEICHLINGEN | Amtsgericht BITBURG |

94244 | GEIERSTHAL | Amtsgericht VIECHTACH |

02979 | GEIERSWALDE | Amtsgericht HOYERSWERDA |

93449 | GEIGANT | Amtsgericht CHAM |

52511 | GEILENKIRCHEN | Amtsgericht GEILENKIRCHEN |

56379 | GEILNAU | Amtsgericht DIEZ |

08538 | GEILSDORF | Amtsgericht PLAUEN |

99326 | GEILSDORF | Amtsgericht ARNSTADT |

36419 | GEISA | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

56729 | GEISBÜSCHHOF | Amtsgericht MAYEN |

63826 | GEISELBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

67715 | GEISELBERG | Amtsgericht PIRMASENS |

94333 | GEISELHÖRING | Amtsgericht STRAUBING |

96160 | GEISELWIND | Amtsgericht KITZINGEN |

54316 | GEISEMERICH | Amtsgericht TRIER |

85290 | GEISENFELD | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

07646 | GEISENHAIN | Amtsgericht STADTRODA |

84144 | GEISENHAUSEN | Amtsgericht LANDSHUT |

65366 | GEISENHEIM | Amtsgericht RÜDESHEIM AM RHEIN |

82282 | GEISENHOFEN | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

54413 | GEISFELD | Amtsgericht HERMESKEIL |

56357 | GEISIG | Amtsgericht DIEZ |

01778 | GEISING | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

78187 | GEISINGEN | Amtsgericht TUTTLINGEN |

37308 | GEISLEDEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

72351 | GEISLINGEN | Amtsgericht BALINGEN |

73312 | GEISLINGEN | Amtsgericht GEISLINGEN |

73345 | GEISLINGER WEG | Amtsgericht GEISLINGEN |

36419 | GEISMAR | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

37308 | GEISMAR | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

07589 | GEISSEN | Amtsgericht GERA |

01561 | GEISSLITZ | Amtsgericht RIESA |

02694 | GEISSLITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

01877 | GEISSMANNSDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

07407 | GEITERSDORF | Amtsgericht RUDOLSTADT |

04643 | GEITHAIN | Amtsgericht BORNA |

18182 | GELBENSANDE | Amtsgericht ROSTOCK |

97255 | GELCHSHEIM | Amtsgericht WÜRZBURG |

47608 | GELDERN | Amtsgericht GELDERN |

97505 | GELDERSHEIM | Amtsgericht SCHWEINFURT |

04720 | GELEITSHÄUSER | Amtsgericht DÖBELN |

01917 | GELENAU | Amtsgericht KAMENZ |

09423 | GELENAU/ERZGEB. | Amtsgericht ANNABERG — BUCHHOLZ |

53539 | GELENBERG | Amtsgericht DAUN |

17406 | GELLENTHIN | Amtsgericht ANKLAM |

98663 | GELLERSHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

17322 | GELLIN | Amtsgericht PASEWALK |

16278 | GELLMERSDORF | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

99428 | GELMERODA | Amtsgericht WEIMAR |

63571 | GELNHAUSEN | Amtsgericht GELNHAUSEN |

09496 | GELOBTLAND | Amtsgericht MARIENBERG |

45879 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN |

45881 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN |

45883 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN |

45884 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN |

45886 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN |

45888 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN |

45889 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN |

45891 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN — BUER |

45892 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN — BUER |

45894 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN — BUER |

45896 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN — BUER |

45897 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN — BUER |

45899 | GELSENKIRCHEN | Amtsgericht GELSENKIRCHEN — BUER |

82269 | GELTENDORF | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

24395 | GELTING | Amtsgericht KAPPELN |

24884 | GELTORF | Amtsgericht SCHLESWIG |

14542 | GELTOW | Amtsgericht POTSDAM |

56357 | GEMMERICH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

75050 | GEMMINGEN | Amtsgericht HEILBRONN |

74376 | GEMMRIGHEIM | Amtsgericht BESIGHEIM |

54673 | GEMÜND | Amtsgericht BITBURG |

35285 | GEMÜNDEN | Amtsgericht GEMÜNDEN |

35329 | GEMÜNDEN | Amtsgericht ALSFELD |

55490 | GEMÜNDEN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

56459 | GEMÜNDEN | Amtsgericht WESTERBURG |

97737 | GEMÜNDEN | Amtsgericht GEMÜNDEN |

86682 | GENDERKINGEN | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

77723 | GENGENBACH | Amtsgericht GENGENBACH |

15328 | GENSCHMAR | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

55457 | GENSINGEN | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

06918 | GENTHA | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

39307 | GENTHIN | Amtsgericht BURG |

54675 | GENTINGEN | Amtsgericht BITBURG |

17099 | GENZKOW | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

92697 | GEORGENBERG | Amtsgericht WEIDEN |

17094 | GEORGENDORF | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

17237 | GEORGENHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

91166 | GEORGENSGMÜND | Amtsgericht SCHWABACH |

99887 | GEORGENTHAL | Amtsgericht GOTHA |

98590 | GEORGENZELL | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

02708 | GEORGEWITZ | Amtsgericht LÖBAU |

17348 | GEORGINENAU | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

49828 | GEORGSDORF | Amtsgericht NORDHORN |

96523 | GEORGSHÜTTE | Amtsgericht SONNEBERG |

49124 | GEORGSMARIENHÜTTE | Amtsgericht BAD IBURG |

09306 | GEPÜLZIG | Amtsgericht HAINICHEN |

07545 | GERA | Amtsgericht GERA |

07546 | GERA | Amtsgericht GERA |

07548 | GERA | Amtsgericht GERA |

07549 | GERA | Amtsgericht GERA |

07551 | GERA | Amtsgericht GERA |

07552 | GERA | Amtsgericht GERA |

07554 | GERA | Amtsgericht GERA |

07557 | GERA | Amtsgericht GERA |

98716 | GERABERG | Amtsgericht ILMENAU |

74582 | GERABRONN | Amtsgericht LANGENBURG |

55743 | GERACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

96161 | GERACH | Amtsgericht BAMBERG |

84552 | GERATSKIRCHEN | Amtsgericht EGGENFELDEN |

67813 | GERBACH | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

37318 | GERBERSHAUSEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

06922 | GERBISBACH | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

04509 | GERBISDORF | Amtsgericht EILENBURG |

06429 | GERBITZ | Amtsgericht BERNBURG |

82041 | GERBLINGHAUSEN | Amtsgericht MÜNCHEN |

97218 | GERBRUNN | Amtsgericht WÜRZBURG |

06347 | GERBSTEDT | Amtsgericht HETTSTEDT |

29581 | GERDAU | Amtsgericht UELZEN |

18519 | GERDESWALDE | Amtsgericht GRIMMEN |

16928 | GERDSHAGEN | Amtsgericht PERLEBERG |

18239 | GERDSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18276 | GERDSHAGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

07616 | GEREGA | Amtsgericht STADTRODA |

83546 | GERER | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

82538 | GERETSRIED | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

66894 | GERHARDSBRUNN | Amtsgericht LANDSTUHL |

91466 | GERHARDSHOFEN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

04827 | GERICHSHAIN | Amtsgericht GRIMMA |

55743 | GERICHTSMANNSMÜHLE | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

56751 | GERING | Amtsgericht MAYEN |

09326 | GERINGSWALDE | Amtsgericht HAINICHEN |

18507 | GERLACHSRUH | Amtsgericht GRIMMEN |

06420 | GERLEBOGK | Amtsgericht BERNBURG |

70839 | GERLINGEN | Amtsgericht LUDWIGSBURG |

87656 | GERMARINGEN | Amtsgericht KAUFBEUREN |

16767 | GERMENDORF | Amtsgericht ORANIENBURG |

82110 | GERMERING | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

76726 | GERMERSHEIM | Amtsgericht GERMERSHEIM |

39606 | GERMERSLAGE | Amtsgericht OSTERBURG |

82216 | GERMERSWANG | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

06507 | GERNRODE | Amtsgericht QUEDLINBURG |

37339 | GERNRODE | Amtsgericht WORBIS |

76593 | GERNSBACH | Amtsgericht GERNSBACH |

64579 | GERNSHEIM | Amtsgericht GROSS — GERAU |

06648 | GERNSTEDT | Amtsgericht NAUMBURG |

07819 | GERODA | Amtsgericht PÖSSNECK |

97779 | GERODA | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

37345 | GERODE | Amtsgericht WORBIS |

82493 | GEROLD | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

95179 | GEROLDSGRÜN | Amtsgericht HOF |

97256 | GEROLDSHAUSEN | Amtsgericht WÜRZBURG |

91726 | GEROLFINGEN | Amtsgericht ANSBACH |

85302 | GEROLSBACH | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

67229 | GEROLSHEIM | Amtsgericht GRÜNSTADT |

54568 | GEROLSTEIN | Amtsgericht DAUN |

97447 | GEROLZHOFEN | Amtsgericht SCHWEINFURT |

89537 | GERSCHWEILER | Amtsgericht HEIDENHEIM |

18461 | GERSDIN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

01819 | GERSDORF | Amtsgericht PIRNA |

01920 | GERSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

02829 | GERSDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

09661 | GERSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

04703 | GERSDORF | Amtsgericht DÖBELN |

09355 | GERSDORF | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

18230 | GERSDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

39326 | GERSDORF | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

83565 | GERSDORF | Amtsgericht EBERSBERG |

01920 | GERSDORF — MÖHRSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

36129 | GERSFELD | Amtsgericht GERSFELD |

66453 | GERSHEIM | Amtsgericht BLIESKASTEL |

29413 | GERSTEDT | Amtsgericht SALZWEDEL |

49838 | GERSTEN | Amtsgericht LINGEN (EMS) |

04617 | GERSTENBERG | Amtsgericht ALTENBURG |

36419 | GERSTENGRUND | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

89547 | GERSTETTEN | Amtsgericht HEIDENHEIM |

06679 | GERSTEWITZ | Amtsgericht WEISSENFELS |

86368 | GERSTHOFEN | Amtsgericht AUGSBURG |

99834 | GERSTUNGEN | Amtsgericht EISENACH |

17268 | GERSWALDE | Amtsgericht PRENZLAU |

37355 | GERTERODE | Amtsgericht WORBIS |

07389 | GERTEWITZ | Amtsgericht PÖSSNECK |

98617 | GERTHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

04741 | GERTITZSCH | Amtsgericht DÖBELN |

39175 | GERWISCH | Amtsgericht BURG |

84175 | GERZEN | Amtsgericht LANDSHUT |

23815 | GESCHENDORF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

48712 | GESCHER | Amtsgericht BORKEN |

98716 | GESCHWENDA | Amtsgericht ARNSTADT |

95494 | GESEES | Amtsgericht BAYREUTH |

59590 | GESEKE | Amtsgericht LIPPSTADT |

91608 | GESLAU | Amtsgericht ANSBACH |

54597 | GESOTZ | Amtsgericht PRÜM |

96524 | GESSENDORF | Amtsgericht SONNEBERG |

86459 | GESSERTSHAUSEN | Amtsgericht AUGSBURG |

34305 | GESTECKE | Amtsgericht FRITZLAR |

04552 | GESTEWITZ | Amtsgericht BORNA |

88167 | GESTRATZ | Amtsgericht LINDAU (BODENSEE) |

49843 | GETELO | Amtsgericht NORDHORN |

08626 | GETTENGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

24214 | GETTORF | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

07768 | GEUNITZ | Amtsgericht JENA |

06217 | GEUSA | Amtsgericht MERSEBURG |

06712 | GEUSSNITZ | Amtsgericht ZEITZ |

58285 | GEVELSBERG | Amtsgericht SCHWELM |

56825 | GEVENICH | Amtsgericht COCHEM |

38384 | GEVENSLEBEN | Amtsgericht HELMSTEDT |

21784 | GEVERSDORF | Amtsgericht OTTERNDORF |

17039 | GEVEZIN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

09468 | GEYER | Amtsgericht ANNABERG — BUCHHOLZ |

09456 | GEYERSDORF | Amtsgericht ANNABERG |

04639 | GIEBA | Amtsgericht ALTENBURG |

06712 | GIEBELROTH | Amtsgericht ZEITZ |

97232 | GIEBELSTADT | Amtsgericht WÜRZBURG |

37434 | GIEBOLDEHAUSEN | Amtsgericht DUDERSTADT |

06618 | GIECKAU | Amtsgericht NAUMBURG |

24321 | GIEKAU | Amtsgericht PLÖN |

38315 | GIELDE | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

57610 | GIELEROTH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

54424 | GIELERT | Amtsgericht HERMESKEIL |

17139 | GIELOW | Amtsgericht MALCHIN |

15345 | GIELSDORF | Amtsgericht STRAUSBERG |

89537 | GIENGEN | Amtsgericht HEIDENHEIM |

56587 | GIEREND | Amtsgericht NEUWIED |

56587 | GIERENDERHÖHE | Amtsgericht NEUWIED |

56294 | GIERSCHNACH | Amtsgericht MAYEN |

57632 | GIERSHAUSEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

06449 | GIERSLEBEN | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

99100 | GIERSTÄDT | Amtsgericht GOTHA |

83364 | GIERSTLING | Amtsgericht LAUFEN |

54614 | GIESDORF | Amtsgericht PRÜM |

17495 | GIESEKENHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

24797 | GIESELAUSCHLEUSE | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

31180 | GIESEN | Amtsgericht HILDESHEIM |

18573 | GIESENDORF | Amtsgericht BERGEN |

57612 | GIESENHAUSEN | Amtsgericht WESTERBURG |

15848 | GIESENSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

16928 | GIESENSDORF | Amtsgericht PERLEBERG |

23909 | GIESENSDORF | Amtsgericht RATZEBURG |

29413 | GIESERITZ | Amtsgericht SALZWEDEL |

56377 | GIESHÜBEL | Amtsgericht DIEZ |

35390 | GIESSEN | Amtsgericht GIESSEN |

35392 | GIESSEN | Amtsgericht GIESSEN |

35394 | GIESSEN | Amtsgericht GIESSEN |

35396 | GIESSEN | Amtsgericht GIESSEN |

35398 | GIESSEN | Amtsgericht GIESSEN |

75031 | GIESSHÜBELMÜHLE | Amtsgericht HEILBRONN |

98667 | GIESSÜBEL | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

38518 | GIFHORN | Amtsgericht GIFHORN |

78713 | GIFIZENMOOS | Amtsgericht OBERNDORF |

85376 | GIGGENHAUSEN | Amtsgericht FREISING |

83368 | GIGLING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

82205 | GILCHING | Amtsgericht STARNBERG |

56825 | GILLENBEUREN | Amtsgericht COCHEM |

54558 | GILLENFELD | Amtsgericht DAUN |

98701 | GILLERSDORF | Amtsgericht ILMENAU |

04736 | GILSBERG | Amtsgericht DÖBELN |

34630 | GILSERBERG | Amtsgericht SCHWALMSTADT |

29690 | GILTEN | Amtsgericht WALSRODE |

54298 | GILZEM | Amtsgericht BITBURG |

67578 | GIMBSHEIM | Amtsgericht WORMS |

55767 | GIMBWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

04626 | GIMMEL | Amtsgericht ALTENBURG |

06198 | GIMRITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

54657 | GINDORF | Amtsgericht BITBURG |

73333 | GINGEN | Amtsgericht GEISLINGEN |

18569 | GINGST | Amtsgericht BERGEN |

65462 | GINSHEIM — GUSTAVSBURG | Amtsgericht GROSS — GERAU |

67742 | GINSWEILER | Amtsgericht KUSEL |

07985 | GIPPE | Amtsgericht PLAUEN |

54533 | GIPPERATH | Amtsgericht WITTLICH |

02829 | GIRBIGSDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

53547 | GIRGENRATH | Amtsgericht NEUWIED |

56459 | GIRKENROTH | Amtsgericht WESTERBURG |

56412 | GIROD | Amtsgericht MONTABAUR |

29416 | GISCHAU | Amtsgericht SALZWEDEL |

18246 | GISCHOW | Amtsgericht GÜSTROW |

19386 | GISCHOW | Amtsgericht PLAU AM SEE |

37534 | GITTELDE | Amtsgericht OSTERODE AM HARZ |

39307 | GLADAU | Amtsgericht GENTHIN |

54518 | GLADBACH | Amtsgericht WITTLICH |

45964 | GLADBECK | Amtsgericht GLADBECK |

45966 | GLADBECK | Amtsgericht GLADBECK |

45968 | GLADBECK | Amtsgericht GLADBECK |

38489 | GLADDENSTEDT | Amtsgericht KLÖTZE |

35075 | GLADENBACH | Amtsgericht GLADENBACH |

39606 | GLADIGAU | Amtsgericht OSTERBURG |

06712 | GLADITZ | Amtsgericht ZEITZ |

17495 | GLADROW | Amtsgericht GREIFSWALD |

19288 | GLAISIN | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

71549 | GLAITENHOF | Amtsgericht BACKNANG |

18246 | GLAMBECK | Amtsgericht GÜSTROW |

66887 | GLANBRÜCKEN | Amtsgericht KUSEL |

49219 | GLANDORF | Amtsgericht BAD IBURG |

66907 | GLAN — MÜNCHWEILER | Amtsgericht KUSEL |

17335 | GLANTZHOF | Amtsgericht PASEWALK |

23719 | GLASAU | Amtsgericht SEGEBERG |

37308 | GLASEHAUSEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

18276 | GLASEWITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

18209 | GLASHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18510 | GLASHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

23996 | GLASHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

01768 | GLASHÜTTE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

17214 | GLASHÜTTE | Amtsgericht WAREN |

17321 | GLASHÜTTE | Amtsgericht PASEWALK |

23812 | GLASHÜTTE | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

31195 | GLASHÜTTE | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

92690 | GLASHÜTTE | Amtsgericht WEIDEN |

61479 | GLASHÜTTEN | Amtsgericht KÖNIGSTEIN/TAUNUS |

95496 | GLASHÜTTEN | Amtsgericht BAYREUTH |

23992 | GLASIN | Amtsgericht WISMAR |

75385 | GLASMÜHLE | Amtsgericht CALW |

15831 | GLASOW | Amtsgericht ZOSSEN |

17166 | GLASOW | Amtsgericht GÜSTROW |

17322 | GLASOW | Amtsgericht PASEWALK |

04651 | GLASTEN | Amtsgericht GRIMMA |

36466 | GLATTBACH | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

63864 | GLATTBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

72293 | GLATTEN | Amtsgericht HORB |

71540 | GLATTENZAINBACH | Amtsgericht BACKNANG |

01612 | GLAUBITZ | Amtsgericht RIESA |

01920 | GLAUBNITZ | Amtsgericht KAMENZ |

63695 | GLAUBURG | Amtsgericht BÜDINGEN |

04720 | GLAUCHA | Amtsgericht DÖBELN |

04838 | GLAUCHA | Amtsgericht EILENBURG |

08371 | GLAUCHAU | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

01936 | GLAUSCHNITZ | Amtsgericht KAMENZ |

06369 | GLAUZIG | Amtsgericht KÖTHEN |

18292 | GLAVE | Amtsgericht GÜSTROW |

06794 | GLEBITZSCH | Amtsgericht BITTERFELD |

56653 | GLEES | Amtsgericht SINZIG |

98646 | GLEICHAMBERG | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

37130 | GLEICHEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

07356 | GLEIMA | Amtsgericht LOBENSTEIN |

98617 | GLEIMERSHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

01594 | GLEINA | Amtsgericht RIESA |

02694 | GLEINA | Amtsgericht BAUTZEN |

04603 | GLEINA | Amtsgericht ALTENBURG |

06632 | GLEINA | Amtsgericht NEBRA |

06729 | GLEINA | Amtsgericht ZEITZ |

92723 | GLEIRITSCH | Amtsgericht SCHWANDORF |

04741 | GLEISBERG | Amtsgericht DÖBELN |

93477 | GLEISSENBERG | Amtsgericht CHAM |

76835 | GLEISWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

76889 | GLEISZELLEN — GLEISHORBACH | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

17111 | GLENDELIN | Amtsgericht DEMMIN |

04509 | GLESIEN | Amtsgericht EILENBURG |

19217 | GLETZOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18513 | GLEWITZ | Amtsgericht GRIMMEN |

18574 | GLEWITZ | Amtsgericht BERGEN |

17392 | GLIEN | Amtsgericht ANKLAM |

14793 | GLIENECKE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

15806 | GLIENICK | Amtsgericht ZOSSEN |

15864 | GLIENICKE | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

39291 | GLIENICKE | Amtsgericht BURG |

16548 | GLIENICKE/NORDBAHN | Amtsgericht ORANIENBURG |

15936 | GLIENIG | Amtsgericht LÜBBEN |

17099 | GLIENKE | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

15913 | GLIETZ | Amtsgericht LÜBBEN |

21509 | GLINDE | Amtsgericht REINBEK |

39249 | GLINDE | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

39326 | GLINDENBERG | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

14542 | GLINDOW | Amtsgericht POTSDAM |

08355 | GLOBENSTEIN | Amtsgericht AUE |

06901 | GLOBIG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

17506 | GLOEDENHOF | Amtsgericht GREIFSWALD |

85625 | GLONN | Amtsgericht EBERSBERG |

02708 | GLOSSEN | Amtsgericht LÖBAU |

04769 | GLOSSEN | Amtsgericht OSCHATZ |

39240 | GLÖTHE | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

89353 | GLÖTT | Amtsgericht DILLINGEN |

79286 | GLOTTERTAL | Amtsgericht FREIBURG |

18551 | GLOWE | Amtsgericht BERGEN |

19339 | GLÖWEN | Amtsgericht PERLEBERG |

18356 | GLÖWITZ | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

17087 | GLÜCKAUF | Amtsgericht DEMMIN |

06928 | GLÜCKSBURG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

24960 | GLÜCKSBURG | Amtsgericht FLENSBURG |

25821 | GLÜCKSBURG | Amtsgericht HUSUM |

25348 | GLÜCKSTADT | Amtsgericht ITZEHOE |

39343 | GLÜSIG | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

25779 | GLÜSING | Amtsgericht MELDORF |

01814 | GLUTO | Amtsgericht PIRNA |

18574 | GLUTZOW | Amtsgericht BERGEN |

83703 | GMUND | Amtsgericht MIESBACH |

39249 | GNADAU | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

04655 | GNANDSTEIN | Amtsgericht BORNA |

27442 | GNARRENBURG | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

02692 | GNASCHWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

18246 | GNEMERN | Amtsgericht GÜSTROW |

06369 | GNETSCH | Amtsgericht KÖTHEN |

07646 | GNEUS | Amtsgericht STADTRODA |

17207 | GNEVE | Amtsgericht WAREN |

19065 | GNEVEN | Amtsgericht SCHWERIN |

17406 | GNEVENTHIN | Amtsgericht ANKLAM |

17398 | GNEVEZIN | Amtsgericht ANKLAM |

17111 | GNEVEZOW | Amtsgericht DEMMIN |

17089 | GNEVKOW | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

19395 | GNEVSDORF | Amtsgericht PLAU AM SEE |

17258 | GNEWITZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18195 | GNEWITZ | Amtsgericht ROSTOCK |

07616 | GNIEBSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

18528 | GNIES | Amtsgericht BERGEN |

17179 | GNOIEN | Amtsgericht TETEROW |

06420 | GNÖLBZIG | Amtsgericht BERNBURG |

91728 | GNOTZHEIM | Amtsgericht WEISSENBURG |

24622 | GNUTZ | Amtsgericht RENDSBURG |

18586 | GOBBIN | Amtsgericht BERGEN |

39279 | GÖBEL | Amtsgericht ZERBST |

02694 | GÖBELN | Amtsgericht BAUTZEN |

06712 | GÖBITZ | Amtsgericht ZEITZ |

47574 | GOCH | Amtsgericht KLEVE |

97469 | GOCHSHEIM | Amtsgericht SCHWEINFURT |

76831 | GÖCKLINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

02633 | GÖDA | Amtsgericht BAUTZEN |

56244 | GODDERT | Amtsgericht MONTABAUR |

19205 | GODDIN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

17237 | GODENDORF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

56290 | GÖDENROTH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

21376 | GÖDENSTORF | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

17094 | GODENSWEGE | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

19065 | GODERN | Amtsgericht SCHWERIN |

04603 | GÖDERN | Amtsgericht ALTENBURG |

06198 | GÖDEWITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

04626 | GÖDISSA | Amtsgericht ALTENBURG |

01920 | GÖDLAU | Amtsgericht KAMENZ |

39264 | GÖDNITZ | Amtsgericht ZERBST |

01796 | GOES | Amtsgericht PIRNA |

85655 | GÖGGENHOFEN | Amtsgericht ROSENHEIM |

73571 | GÖGGINGEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

23758 | GÖHL | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

15898 | GÖHLEN | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

19288 | GÖHLEN | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

01619 | GOHLIS | Amtsgericht RIESA |

01689 | GOHLIS | Amtsgericht MEISSEN |

01462 | GOHLIS | Amtsgericht DRESDEN |

14542 | GÖHLSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

01561 | GÖHRA | Amtsgericht RIESA |

06786 | GOHRAU | Amtsgericht ZERBST |

29473 | GÖHRDE | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

39579 | GOHRE | Amtsgericht STENDAL |

09306 | GÖHREN | Amtsgericht HAINICHEN |

04603 | GÖHREN | Amtsgericht ALTENBURG |

06254 | GÖHREN | Amtsgericht MERSEBURG |

17348 | GÖHREN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18586 | GÖHREN | Amtsgericht BERGEN |

19089 | GÖHREN | Amtsgericht PARCHIM |

19294 | GÖHREN | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

07950 | GÖHREN — DÖHLEN | Amtsgericht GREIZ |

06268 | GÖHRENDORF | Amtsgericht QUERFURT |

17213 | GÖHREN — LEBBIN | Amtsgericht RÖBEL |

04420 | GÖHRENZ | Amtsgericht BORNA |

01824 | GOHRISCH, KURORT | Amtsgericht PIRNA |

25557 | GOKELS | Amtsgericht RENDSBURG |

06712 | GOLBEN | Amtsgericht ZEITZ |

01728 | GOLBERODE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

06420 | GOLBITZ | Amtsgericht BERNBURG |

17089 | GOLCHEN | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

19412 | GOLCHEN | Amtsgericht PARCHIM |

01909 | GOLDBACH | Amtsgericht BAUTZEN |

63773 | GOLDBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

99869 | GOLDBACH | Amtsgericht GOTHA |

16909 | GOLDBECK | Amtsgericht NEURUPPIN |

23948 | GOLDBECK | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

39596 | GOLDBECK | Amtsgericht OSTERBURG |

19399 | GOLDBERG | Amtsgericht PLAU AM SEE |

23992 | GOLDBERG | Amtsgericht WISMAR |

25862 | GOLDEBEK | Amtsgericht HUSUM |

25862 | GOLDELUND | Amtsgericht HUSUM |

17237 | GOLDENBAUM | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

19260 | GOLDENBOW | Amtsgericht HAGENOW |

19374 | GOLDENBOW | Amtsgericht PARCHIM |

23619 | GOLDENERHAHN | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

19230 | GOLDENITZ | Amtsgericht HAGENOW |

18258 | GÖLDENITZ | Amtsgericht ROSTOCK |

23919 | GÖLDENITZ | Amtsgericht RATZEBURG |

19079 | GOLDENSTÄDT | Amtsgericht SCHWERIN |

49424 | GOLDENSTEDT | Amtsgericht VECHTA |

18573 | GOLDEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

18276 | GOLDEWIN | Amtsgericht GÜSTROW |

04749 | GOLDHAUSEN | Amtsgericht DÖBELN |

98746 | GOLDISTHAL | Amtsgericht SONNEBERG |

95497 | GOLDKRONACH | Amtsgericht BAYREUTH |

04720 | GÖLDNITZ | Amtsgericht DÖBELN |

04639 | GOLDSCHAU | Amtsgericht ALTENBURG |

06721 | GOLDSCHAU | Amtsgericht ZEITZ |

04626 | GÖLDSCHEN | Amtsgericht ALTENBURG |

49843 | GÖLENKAMP | Amtsgericht NORDHORN |

02633 | GOLENZ | Amtsgericht BAUTZEN |

01665 | GOLK | Amtsgericht MEISSEN |

39264 | GOLLBOGEN | Amtsgericht ZERBST |

55767 | GOLLENBERG | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

39615 | GOLLENSDORF | Amtsgericht OSTERBURG |

67307 | GÖLLHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

67304 | GÖLLHEIMER — HÄUSCHEN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

97258 | GOLLHOFEN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

17268 | GOLLIN | Amtsgericht PRENZLAU |

18246 | GÖLLIN | Amtsgericht BÜTZOW |

06567 | GÖLLINGEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

06188 | GOLLMA | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

04509 | GOLLMENZ | Amtsgericht EILENBURG |

03205 | GOLLMITZ | Amtsgericht SENFTENBERG |

17291 | GOLLMITZ | Amtsgericht PRENZLAU |

03238 | GÖLLNITZ | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

04626 | GÖLLNITZ | Amtsgericht ALTENBURG |

14778 | GOLLWITZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

14476 | GOLM | Amtsgericht POTSDAM |

16306 | GOLM | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

37640 | GOLMBACH | Amtsgericht HOLZMINDEN |

39264 | GOLMENGLIN | Amtsgericht ZERBST |

07751 | GOLMSDORF | Amtsgericht JENA |

14913 | GÖLSDORF | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

15938 | GOLSSEN | Amtsgericht LÜBBEN |

06785 | GOLTEWITZ | Amtsgericht ZERBST |

24864 | GOLTOFT | Amtsgericht SCHLESWIG |

01612 | GOLTZSCHA | Amtsgericht RIESA |

01683 | GÖLTZSCHA | Amtsgericht MEISSEN |

06636 | GOLZEN | Amtsgericht NEBRA |

04685 | GOLZERN | Amtsgericht GRIMMA |

14778 | GOLZOW | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

15328 | GOLZOW | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

72532 | GOMADINGEN | Amtsgericht MÜNSINGEN |

72810 | GOMARINGEN | Amtsgericht TÜBINGEN |

01731 | GOMBSEN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

39245 | GOMMERN | Amtsgericht BURG |

67377 | GOMMERSHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

06901 | GOMMLO | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

98663 | GOMPERTSHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

01462 | GOMPITZ | Amtsgericht DRESDEN |

67724 | GONBACH | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

75053 | GONDELSHEIM | Amtsgericht BRETTEN |

54595 | GONDENBRETT | Amtsgericht PRÜM |

56283 | GONDERSHAUSEN | Amtsgericht SANKT GOAR |

54647 | GONDORF | Amtsgericht BITBURG |

06528 | GONNA | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

24610 | GÖNNEBEK | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

53498 | GÖNNERSDORF | Amtsgericht SINZIG |

54584 | GÖNNERSDORF | Amtsgericht PRÜM |

67161 | GÖNNHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

01474 | GÖNNSDORF | Amtsgericht DRESDEN |

18556 | GOOR | Amtsgericht BERGEN |

24340 | GOOSEFELD | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

04618 | GÖPFERSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

01728 | GOPPELN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01819 | GÖPPERSDORF | Amtsgericht PIRNA |

09306 | GÖPPERSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

73033 | GÖPPINGEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

73035 | GÖPPINGEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

73037 | GÖPPINGEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

08265 | GOPPLASGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

09569 | GÖRBERSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

06198 | GÖRBITZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

04838 | GORDEMITZ | Amtsgericht EILENBURG |

03238 | GORDEN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

06343 | GORENZEN | Amtsgericht HETTSTEDT |

56412 | GÖRGESHAUSEN | Amtsgericht MONTABAUR |

16866 | GÖRIKE | Amtsgericht PERLEBERG |

99819 | GÖRINGEN | Amtsgericht EISENACH |

87657 | GÖRISRIED | Amtsgericht KAUFBEUREN |

18299 | GORITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

04509 | GÖRITZ | Amtsgericht EILENBURG |

03226 | GÖRITZ | Amtsgericht SENFTENBERG |

06869 | GÖRITZ | Amtsgericht ZERBST |

17291 | GÖRITZ | Amtsgericht PRENZLAU |

07616 | GÖRITZBERG | Amtsgericht STADTRODA |

09328 | GÖRITZHAIN | Amtsgericht HAINICHEN |

17391 | GÖRKE | Amtsgericht ANKLAM |

17419 | GÖRKE | Amtsgericht ANKLAM |

01809 | GORKNITZ | Amtsgericht PIRNA |

17321 | GORKOW | Amtsgericht PASEWALK |

07907 | GÖRKWITZ | Amtsgericht LOBENSTEIN |

29475 | GORLEBEN | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

02826 | GÖRLITZ | Amtsgericht GÖRLITZ |

02827 | GÖRLITZ | Amtsgericht GÖRLITZ |

02828 | GÖRLITZ | Amtsgericht GÖRLITZ |

04720 | GÖRLITZ | Amtsgericht DÖBELN |

07927 | GÖRLITZ | Amtsgericht LOBENSTEIN |

07557 | GORLITZSCH | Amtsgericht GERA |

19294 | GORLOSEN | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

15926 | GÖRLSDORF | Amtsgericht LÜBBEN |

16278 | GÖRLSDORF | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

17121 | GÖRMIN | Amtsgericht DEMMIN |

01665 | GÖRNA | Amtsgericht MEISSEN |

09437 | GORNAU | Amtsgericht MARIENBERG |

09573 | GORNAU | Amtsgericht MARIENBERG |

09405 | GORNAU | Amtsgericht MARIENBERG |

14728 | GÖRNE | Amtsgericht RATHENOW |

04685 | GORNEWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

54472 | GORNHAUSEN | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

04703 | GÖRNITZ | Amtsgericht DÖBELN |

08606 | GÖRNITZ | Amtsgericht PLAUEN |

06724 | GÖRNITZ | Amtsgericht ZEITZ |

19294 | GÖRNITZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

09390 | GORNSDORF | Amtsgericht STOLLBERG |

18239 | GOROW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

99765 | GÖRSBACH | Amtsgericht NORDHAUSEN |

06618 | GÖRSCHEN | Amtsgericht NAUMBURG |

17139 | GORSCHENDORF | Amtsgericht MALCHIN |

04849 | GÖRSCHLITZ | Amtsgericht EILENBURG |

04703 | GORSCHMITZ | Amtsgericht DÖBELN |

07985 | GÖRSCHNITZ | Amtsgericht PLAUEN |

06917 | GORSDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

09509 | GÖRSDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

96528 | GÖRSDORF | Amtsgericht SONNEBERG |

15936 | GÖRSDORF B. BERLIN | Amtsgericht LUCKENWALDE |

15848 | GÖRSDORF B. STORKOW | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

15859 | GÖRSDORF B. STORKOW | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

06577 | GORSLEBEN | Amtsgericht ARTERN |

19065 | GÖRSLOW | Amtsgericht SCHWERIN |

14778 | GORTZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

79733 | GÖRWIHL | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

69517 | GORXHEIMERTAL | Amtsgericht FÜRTH |

01561 | GÖRZIG | Amtsgericht RIESA |

06369 | GÖRZIG | Amtsgericht KÖTHEN |

15848 | GÖRZIG | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

14828 | GÖRZKE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

08451 | GÖSAU | Amtsgericht ZWICKAU |

07907 | GÖSCHITZ | Amtsgericht LOBENSTEIN |

03149 | GOSDA | Amtsgericht COTTBUS |

03205 | GOSDA | Amtsgericht SENFTENBERG |

04639 | GÖSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

06667 | GOSECK | Amtsgericht WEISSENFELS |

04720 | GOSELITZ | Amtsgericht DÖBELN |

15537 | GOSEN | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

07607 | GÖSEN | Amtsgericht STADTRODA |

55624 | GÖSENROTH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

78559 | GOSHEIM | Amtsgericht SPAICHINGEN |

38640 | GOSLAR | Amtsgericht GOSLAR |

38642 | GOSLAR | Amtsgericht GOSLAR |

38644 | GOSLAR | Amtsgericht GOSLAR |

17121 | GÖSLOW | Amtsgericht DEMMIN |

08233 | GOSPERSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

08427 | GOSPERSGRÜN | Amtsgericht ZWICKAU |

99880 | GOSPITERODA | Amtsgericht GOTHA |

06773 | GOSSA | Amtsgericht BITTERFELD |

09661 | GOSSBERG | Amtsgericht HAINICHEN |

01848 | GOSSDORF | Amtsgericht PIRNA |

99338 | GOSSEL | Amtsgericht ARNSTADT |

99326 | GÖSSELBORN | Amtsgericht ARNSTADT |

98743 | GÖSSELSDORF | Amtsgericht SONNEBERG |

97780 | GÖSSENHEIM | Amtsgericht GEMÜNDEN |

06682 | GOSSERAU | Amtsgericht WEISSENFELS |

76857 | GOSSERSWEILER — STEIN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

07389 | GÖSSITZ | Amtsgericht PÖSSNECK |

19249 | GÖSSLOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

03249 | GOSSMAR | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

15926 | GOSSMAR | Amtsgericht LÜBBEN |

04639 | GÖSSNITZ | Amtsgericht ALTENBURG |

06647 | GÖSSNITZ | Amtsgericht NAUMBURG |

06712 | GOSSRA | Amtsgericht ZEITZ |

91327 | GÖSSWEINSTEIN | Amtsgericht FORCHHEIM |

02894 | GOSSWITZ | Amtsgericht GÖRLITZ |

07334 | GOSSWITZ | Amtsgericht SAALFELD |

06686 | GOSTAU | Amtsgericht WEISSENFELS |

04838 | GOSTEMITZ | Amtsgericht EILENBURG |

01594 | GOSTEWITZ | Amtsgericht RIESA |

23936 | GOSTORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

08606 | GÖSWEIN | Amtsgericht PLAUEN |

18573 | GÖTEMITZ | Amtsgericht BERGEN |

04838 | GOTHA | Amtsgericht EILENBURG |

99867 | GOTHA | Amtsgericht GOTHA |

17424 | GOTHEN | Amtsgericht WOLGAST |

06679 | GÖTHEWITZ | Amtsgericht WEISSENFELS |

07957 | GÖTTENDORF | Amtsgericht GREIZ |

79288 | GOTTENHEIM | Amtsgericht FREIBURG |

06184 | GOTTENZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

99441 | GÖTTERN | Amtsgericht WEIMAR |

08262 | GOTTESBERG | Amtsgericht AUERBACH |

19209 | GOTTESGABE | Amtsgericht SCHWERIN |

25899 | GOTTESKOOGSDEICH | Amtsgericht NIEBÜLL |

94239 | GOTTESZELL | Amtsgericht VIECHTACH |

84177 | GOTTFRIEDING | Amtsgericht LANDAU A. D. ISAR |

06193 | GOTTGAU | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

01778 | GOTTGETREU | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

17207 | GOTTHUN | Amtsgericht RÖBEL |

17168 | GOTTIN | Amtsgericht GÜSTROW |

21514 | GÖTTIN | Amtsgericht MÖLLN |

37073 | GÖTTINGEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

37075 | GÖTTINGEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

37077 | GÖTTINGEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

37079 | GÖTTINGEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

37081 | GÖTTINGEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

37083 | GÖTTINGEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

37085 | GÖTTINGEN | Amtsgericht GÖTTINGEN |

14715 | GÖTTLIN | Amtsgericht RATHENOW |

78244 | GOTTMADINGEN | Amtsgericht SINGEN |

06780 | GÖTTNITZ | Amtsgericht BITTERFELD |

01936 | GOTTSCHDORF | Amtsgericht KAMENZ |

04448 | GOTTSCHEINA | Amtsgericht LEIPZIG |

99192 | GOTTSTEDT | Amtsgericht ERFURT |

04688 | GÖTTWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

14778 | GÖTZ | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

15913 | GOYATZ | Amtsgericht GUBEN |

54470 | GRAACH | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

21493 | GRABAU | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

23845 | GRABAU | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

99998 | GRABE | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

83364 | GRABEN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

86836 | GRABEN | Amtsgericht AUGSBURG |

14793 | GRÄBEN | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

15741 | GRÄBENDORF | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

83364 | GRABENHÄUSL | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

17192 | GRABENITZ | Amtsgericht WAREN |

76676 | GRABEN — NEUDORF | Amtsgericht BRUCHSAL |

83355 | GRABENSTÄTT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

29413 | GRABENSTEDT | Amtsgericht SALZWEDEL |

72582 | GRABENSTETTEN | Amtsgericht BAD URACH |

83626 | GRABENSTOFFL | Amtsgericht MIESBACH |

18573 | GRABITZ | Amtsgericht BERGEN |

03172 | GRABKO | Amtsgericht GUBEN |

06896 | GRABO | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

06917 | GRABO | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

14823 | GRABOW | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

18516 | GRABOW | Amtsgericht GRIMMEN |

18574 | GRABOW | Amtsgericht BERGEN |

19300 | GRABOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

39291 | GRABOW | Amtsgericht BURG |

16909 | GRABOW BEI BLUMENTHAL | Amtsgericht NEURUPPIN |

17209 | GRABOW — BELOW | Amtsgericht RÖBEL |

16945 | GRABOW — BUCKOW | Amtsgericht PERLEBERG |

17194 | GRABOWHÖFE | Amtsgericht WAREN |

07619 | GRABSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

99869 | GRABSLEBEN | Amtsgericht GOTHA |

04860 | GRADITZ | Amtsgericht TORGAU |

82166 | GRÄFELFING | Amtsgericht MÜNCHEN |

83358 | GRAFENANGER | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

71120 | GRAFENAU | Amtsgericht BÖBLINGEN |

94481 | GRAFENAU | Amtsgericht FREYUNG |

72661 | GRAFENBERG | Amtsgericht BAD URACH |

91322 | GRÄFENBERG | Amtsgericht FORCHHEIM |

07570 | GRÄFENBRÜCK | Amtsgericht GERA |

54426 | GRÄFENDHRON | Amtsgericht HERMESKEIL |

04916 | GRÄFENDORF | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

07387 | GRÄFENDORF | Amtsgericht PÖSSNECK |

97782 | GRÄFENDORF | Amtsgericht GEMÜNDEN |

95356 | GRAFENGEHAIG | Amtsgericht KULMBACH |

01936 | GRÄFENHAIN | Amtsgericht KAMENZ |

99887 | GRÄFENHAIN | Amtsgericht GOTHA |

06773 | GRÄFENHAINICHEN | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

79865 | GRAFENHAUSEN | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

97506 | GRAFENRHEINFELD | Amtsgericht SCHWEINFURT |

93161 | GRAFENRIED | Amtsgericht REGENSBURG |

99330 | GRÄFENRODA | Amtsgericht ARNSTADT |

06343 | GRÄFENSTUHL | Amtsgericht HETTSTEDT |

98743 | GRÄFENTHAL | Amtsgericht SAALFELD |

07929 | GRÄFENWARTH | Amtsgericht LOBENSTEIN |

93479 | GRAFENWIESEN | Amtsgericht CHAM |

92655 | GRAFENWÖHR | Amtsgericht WEIDEN |

38462 | GRAFHORST | Amtsgericht HELMSTEDT |

98704 | GRÄFINAU — ANGSTEDT | Amtsgericht ILMENAU |

85567 | GRAFING | Amtsgericht EBERSBERG |

94539 | GRAFLING | Amtsgericht DEGGENDORF |

82284 | GRAFRATH | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

53501 | GRAFSCHAFT | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

18573 | GRAHLHOF | Amtsgericht BERGEN |

04626 | GRAICHA | Amtsgericht ALTENBURG |

82491 | GRAINAU | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

94143 | GRAINET | Amtsgericht FREYUNG |

07619 | GRAITSCHEN A. D. HÖHE | Amtsgericht STADTRODA |

07616 | GRAITSCHEN B. BÜRGEL | Amtsgericht STADTRODA |

17154 | GRAMBEERSMOOR | Amtsgericht DEMMIN |

23883 | GRAMBEK | Amtsgericht MÖLLN |

17375 | GRAMBIN | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

17322 | GRAMBOW | Amtsgericht PASEWALK |

19071 | GRAMBOW | Amtsgericht SCHWERIN |

19399 | GRAMBOW | Amtsgericht PARCHIM |

17094 | GRAMELOW | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

23968 | GRAMKOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18513 | GRAMMENDORF | Amtsgericht GRIMMEN |

17153 | GRAMMENTIN | Amtsgericht MALCHIN |

17237 | GRAMMERTIN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18195 | GRAMMOW | Amtsgericht ROSTOCK |

19230 | GRAMNITZ | Amtsgericht HAGENOW |

17291 | GRAMZOW | Amtsgericht PRENZLAU |

17391 | GRAMZOW | Amtsgericht ANKLAM |

06712 | GRANA | Amtsgericht ZEITZ |

22946 | GRANDE | Amtsgericht AHRENSBURG |

14715 | GRÄNINGEN | Amtsgericht RATHENOW |

07343 | GRANITWERK SORMITZTAL | Amtsgericht LOBENSTEIN |

09636 | GRÄNITZ | Amtsgericht FREIBERG |

18609 | GRANITZ — HOF | Amtsgericht BERGEN |

06679 | GRANSCHÜTZ | Amtsgericht WEISSENFELS |

54533 | GRANSDORF | Amtsgericht BITBURG |

18513 | GRANSEBIETH | Amtsgericht GRIMMEN |

16775 | GRANSEE | Amtsgericht ZEHDENICK |

18569 | GRANSKEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

01920 | GRÄNZE | Amtsgericht KAMENZ |

17237 | GRANZIN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

19230 | GRANZIN | Amtsgericht HAGENOW |

19258 | GRANZIN | Amtsgericht HAGENOW |

19386 | GRANZIN | Amtsgericht PLAU AM SEE |

16866 | GRANZOW | Amtsgericht PERLEBERG |

17252 | GRANZOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

23996 | GRAPEN — STIETEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

17258 | GRÄPKENTEICH | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17089 | GRAPZOW | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

28879 | GRASBERG | Amtsgericht OSTERHOLZ — SCHARMBECK |

85630 | GRASBRUNN | Amtsgericht MÜNCHEN |

64689 | GRASELLENBACH | Amtsgericht FÜRTH |

38368 | GRASLEBEN | Amtsgericht HELMSTEDT |

85655 | GRASS | Amtsgericht ROSENHEIM |

39579 | GRASSAU | Amtsgericht STENDAL |

83224 | GRASSAU | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

94541 | GRATTERSDORF | Amtsgericht DEGGENDORF |

24594 | GRAUEL | Amtsgericht RENDSBURG |

17348 | GRAUENHAGEN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

39356 | GRAUI | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

39359 | GRAUINGEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

04720 | GRAUMNITZ | Amtsgericht DÖBELN |

01827 | GRAUPA | Amtsgericht PIRNA |

01623 | GRAUPZIG | Amtsgericht MEISSEN |

04769 | GRAUSCHWITZ | Amtsgericht OSCHATZ |

01623 | GRAUSWITZ | Amtsgericht MEISSEN |

17111 | GRAVELOTTE | Amtsgericht DEMMIN |

39606 | GRÄVENITZ | Amtsgericht STENDAL |

61279 | GRÄVENWIESBACH | Amtsgericht USINGEN |

19374 | GREBBIN | Amtsgericht PARCHIM |

04509 | GREBEHNA | Amtsgericht EILENBURG |

36355 | GREBENHAIN | Amtsgericht LAUTERBACH |

34393 | GREBENSTEIN | Amtsgericht HOFGEISMAR |

24329 | GREBIN | Amtsgericht PLÖN |

14797 | GREBS | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

19294 | GREBS | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

18581 | GREBSHAGEN | Amtsgericht BERGEN |

04668 | GRECHWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

91171 | GREDING | Amtsgericht SCHWABACH |

23970 | GREESE | Amtsgericht WISMAR |

47929 | GREFRATH | Amtsgericht KEMPEN |

86926 | GREIFENBERG | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

09661 | GREIFENDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

06333 | GREIFENHAGEN | Amtsgericht HETTSTEDT |

04654 | GREIFENHAIN | Amtsgericht BORNA |

03116 | GREIFENHAIN | Amtsgericht COTTBUS |

35753 | GREIFENSTEIN | Amtsgericht HERBORN |

16278 | GREIFFENBERG | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

17489 | GREIFSWALD | Amtsgericht GREIFSWALD |

17491 | GREIFSWALD | Amtsgericht GREIFSWALD |

17493 | GREIFSWALD | Amtsgericht GREIFSWALD |

17498 | GREIFSWALD | Amtsgericht ZITTAU |

83677 | GREILING | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

54314 | GREIMERATH | Amtsgericht HERMESKEIL |

54533 | GREIMERATH | Amtsgericht WITTLICH |

56814 | GREIMERSBURG | Amtsgericht COCHEM |

83329 | GREINACH | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83379 | GREINACH | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

04603 | GREIPZIG | Amtsgericht ALTENBURG |

07973 | GREIZ | Amtsgericht GREIZ |

18513 | GRELLENBERG | Amtsgericht GRIMMEN |

18461 | GREMERSDORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

23758 | GREMERSDORF | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

18279 | GREMMELIN | Amtsgericht GÜSTROW |

18581 | GREMMIN | Amtsgericht BERGEN |

91350 | GREMSDORF | Amtsgericht ERLANGEN |

56858 | GRENDERICH | Amtsgericht COCHEM |

79639 | GRENZACH — WYHLEN | Amtsgericht LÖRRACH |

23936 | GRENZHAUSEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18461 | GRENZIN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

56130 | GRENZLOCH | Amtsgericht LAHNSTEIN |

06803 | GREPPIN | Amtsgericht BITTERFELD |

23936 | GRESCHENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18337 | GRESENHORST | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

19258 | GRESSE | Amtsgericht HAGENOW |

23968 | GRESSOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

29690 | GRETHEM | Amtsgericht WALSRODE |

04668 | GRETHEN | Amtsgericht GRIMMA |

97508 | GRETTSTADT | Amtsgericht SCHWEINFURT |

07768 | GREUDA | Amtsgericht JENA |

04880 | GREUDNITZ | Amtsgericht TORGAU |

99718 | GREUSSEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

97259 | GREUSSENHEIM | Amtsgericht WÜRZBURG |

19258 | GREVEN | Amtsgericht HAGENOW |

19386 | GREVEN | Amtsgericht PARCHIM |

48268 | GREVEN | Amtsgericht STEINFURT |

41515 | GREVENBROICH | Amtsgericht GREVENBROICH |

41516 | GREVENBROICH | Amtsgericht GREVENBROICH |

41517 | GREVENBROICH | Amtsgericht GREVENBROICH |

25361 | GREVENKOP | Amtsgericht ITZEHOE |

24241 | GREVENKRUG | Amtsgericht RENDSBURG |

23936 | GREVENSTEIN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23936 | GREVESMÜHLEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

25596 | GRIBBOHM | Amtsgericht ITZEHOE |

17506 | GRIBOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

55608 | GRIEBELSCHIED | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

18565 | GRIEBEN | Amtsgericht BERGEN |

23936 | GRIEBEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

39517 | GRIEBEN | Amtsgericht STENDAL |

18516 | GRIEBENOW | Amtsgericht GRIMMEN |

06869 | GRIEBO | Amtsgericht ZERBST |

99638 | GRIEFSTEDT | Amtsgericht SÖMMERDA |

66903 | GRIES | Amtsgericht LANDSTUHL |

94086 | GRIESBACH | Amtsgericht PASSAU |

06786 | GRIESEN | Amtsgericht ZERBST |

64347 | GRIESHEIM | Amtsgericht DARMSTADT |

99326 | GRIESHEIM | Amtsgericht ARNSTADT |

89608 | GRIESINGEN | Amtsgericht EHINGEN |

09435 | GRIESSBACH | Amtsgericht MARIENBERG |

03172 | GRIESSEN | Amtsgericht GUBEN |

83556 | GRIESSTÄTT | Amtsgericht ROSENHEIM |

85655 | GRIESSTÄTT | Amtsgericht ROSENHEIM |

06528 | GRILLENBERG | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

01737 | GRILLENBURG | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

54413 | GRIMBURG | Amtsgericht HERMESKEIL |

04668 | GRIMMA | Amtsgericht GRIMMA |

17321 | GRIMME | Amtsgericht PASEWALK |

39264 | GRIMME | Amtsgericht ZERBST |

24327 | GRIMMELSBERG | Amtsgericht PLÖN |

98660 | GRIMMELSHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

18507 | GRIMMEN | Amtsgericht GRIMMEN |

23847 | GRINAU | Amtsgericht RATZEBURG |

17089 | GRISCHOW | Amtsgericht MALCHIN |

17153 | GRISCHOW | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

18516 | GRISCHOW | Amtsgericht GRIMMEN |

17498 | GRISTOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

04610 | GRÖBA | Amtsgericht ALTENBURG |

08538 | GROBAU | Amtsgericht PLAUEN |

06682 | GRÖBEN | Amtsgericht WEISSENFELS |

07646 | GRÖBEN | Amtsgericht STADTRODA |

83119 | GRÖBEN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

07389 | GROBENGEREUTH | Amtsgericht PÖSSNECK |

82194 | GRÖBENZELL | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

01689 | GRÖBERN | Amtsgericht MEISSEN |

06773 | GRÖBERN | Amtsgericht BITTERFELD |

06184 | GRÖBERS | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

03238 | GRÖBITZ | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

06667 | GRÖBITZ | Amtsgericht WEISSENFELS |

39579 | GROBLEBEN | Amtsgericht STENDAL |

09306 | GRÖBLITZ | Amtsgericht HAINICHEN |

09306 | GRÖBSCHÜTZ | Amtsgericht HAINICHEN |

07580 | GROBSDORF | Amtsgericht GERA |

06388 | GRÖBZIG | Amtsgericht KÖTHEN |

06862 | GROCHEWITZ | Amtsgericht DESSAU |

07570 | GROCHWITZ | Amtsgericht GERA |

07907 | GROCHWITZ | Amtsgericht LOBENSTEIN |

06268 | GROCKSTÄDT | Amtsgericht QUERFURT |

25869 | GRÖDE | Amtsgericht NIEBÜLL |

01612 | GRÖDEL | Amtsgericht RIESA |

04932 | GRÖDEN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

24376 | GRÖDERSBY | Amtsgericht KAPPELN |

15910 | GRÖDITSCH | Amtsgericht LÜBBEN |

02627 | GRÖDITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

01609 | GRÖDITZ | Amtsgericht RIESA |

01665 | GROITZSCH | Amtsgericht MEISSEN |

04838 | GROITZSCH | Amtsgericht EILENBURG |

04539 | GROITZSCH | Amtsgericht BORNA |

06712 | GROITZSCHEN | Amtsgericht ZEITZ |

74196 | GROLLENHOF | Amtsgericht HEILBRONN |

55459 | GROLSHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

72294 | GRÖMBACH | Amtsgericht FREUDENSTADT |

23743 | GRÖMITZ | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

06408 | GRÖNA | Amtsgericht BERNBURG |

31028 | GRONAU | Amtsgericht ELZE |

48599 | GRONAU | Amtsgericht GRONAU (WESTF.) |

23627 | GRÖNAU | Amtsgericht LÜBECK |

87730 | GRÖNENBACH | Amtsgericht MEMMINGEN |

49696 | GRÖNHEIM | Amtsgericht CLOPPENBURG |

39397 | GRÖNINGEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

23966 | GRÖNINGS | Amtsgericht WISMAR |

22956 | GRÖNWOHLD | Amtsgericht AHRENSBURG |

04779 | GRÖPPENDORF | Amtsgericht OSCHATZ |

01594 | GROPTITZ | Amtsgericht RIESA |

18569 | GROSOW | Amtsgericht BERGEN |

18573 | GROSS BANDELVITZ | Amtsgericht BERGEN |

18528 | GROSS BANZELVITZ | Amtsgericht BERGEN |

14641 | GROSS BEHNITZ | Amtsgericht NAUEN |

18510 | GROSS BEHNKENHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

17089 | GROSS BELOW | Amtsgericht DEMMIN |

03222 | GROSS BEUCHOW | Amtsgericht LÜBBEN |

18516 | GROSS BISDORF | Amtsgericht GRIMMEN |

23847 | GROSS BODEN | Amtsgericht RATZEBURG |

39435 | GROSS BÖRNECKE | Amtsgericht STASSFURT |

19322 | GROSS BREESE | Amtsgericht PERLEBERG |

18276 | GROSS BREESEN | Amtsgericht GÜSTROW |

14806 | GROSS BRIESENS | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

19071 | GROSS BRÜTZ | Amtsgericht SCHWERIN |

24582 | GROSS BUCHWALD | Amtsgericht RENDSBURG |

17168 | GROSS BÜTZIN | Amtsgericht GÜSTROW |

29416 | GROSS CHÜDEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

17348 | GROSS DABERKOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18445 | GROSS DAMITZ | Amtsgericht STRALSUND |

03058 | GROSS DÖBBERN | Amtsgericht COTTBUS |

17268 | GROSS DÖLLN | Amtsgericht PRENZLAU |

17192 | GROSS DRATOW | Amtsgericht WAREN |

02953 | GROSS DÜBEN | Amtsgericht WEISSWASSER |

02959 | GROSS DÜBEN | Amtsgericht WEISSWASSER |

15859 | GROSS EICHHOLZ | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

19205 | GROSS EICHSEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

17440 | GROSS ERNSTHOF | Amtsgericht WOLGAST |

23970 | GROSS FLÖTE | Amtsgericht WISMAR |

17219 | GROSS FLOTOW | Amtsgericht WAREN |

17268 | GROSS FREDENWALDE | Amtsgericht PRENZLAU |

03058 | GROSS GAGLOW | Amtsgericht COTTBUS |

39615 | GROSS GARZ | Amtsgericht OSTERBURG |

39398 | GROSS GERMERSLEBEN | Amtsgericht WANZLEBEN |

17192 | GROSS GIEVITZ | Amtsgericht WAREN |

23795 | GROSS GLADEBRÜGGE | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

14476 | GROSS GLIENICKE | Amtsgericht POTSDAM |

19372 | GROSS GODEMS | Amtsgericht PARCHIM |

19406 | GROSS GÖRNOW | Amtsgericht STERNBERG |

18292 | GROSS GRABOW | Amtsgericht GÜSTROW |

16909 | GROSS HASSLOW | Amtsgericht NEURUPPIN |

17091 | GROSS HELLE | Amtsgericht DEMMIN |

39615 | GROSS HOLZHAUSEN | Amtsgericht OSTERBURG |

19217 | GROSS HUNDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

27243 | GROSS IPPENER | Amtsgericht WILDESHAUSEN |

17390 | GROSS JASEDOW | Amtsgericht ANKLAM |

03205 | GROSS JEHSER | Amtsgericht SENFTENBERG |

18445 | GROSS KEDINGSHAGEN | Amtsgericht STRALSUND |

15831 | GROSS KIENITZ | Amtsgericht ZOSSEN |

17498 | GROSS KIESHOF | Amtsgericht GREIFSWALD |

17495 | GROSS KIESOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

18109 | GROSS KLEIN DORF | Amtsgericht ROSTOCK |

17268 | GROSS KÖLPIN | Amtsgericht PRENZLAU |

03159 | GROSS KÖLZIG | Amtsgericht COTTBUS |

18442 | GROSS KORDSHAGEN | Amtsgericht STRALSUND |

15746 | GROSS KÖRIS | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

19230 | GROSS KRAMS | Amtsgericht HAGENOW |

23966 | GROSS KRANKOW | Amtsgericht WISMAR |

02829 | GROSS KRAUSCHA | Amtsgericht GÖRLITZ |

02829 | GROSS KRAUSCHA | Amtsgericht GÖRLITZ |

14550 | GROSS KREUTZ | Amtsgericht POTSDAM |

18528 | GROSS KUBBELKOW | Amtsgericht BERGEN |

19273 | GROSS KÜHREN | Amtsgericht LÜNEBURG |

24626 | GROSS KUMMERFELD | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

19288 | GROSS LAASCH | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

18299 | GROSS LANTOW | Amtsgericht GÜSTROW |

18510 | GROSS LEHMHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

15913 | GROSS LEINE | Amtsgericht LÜBBEN |

15913 | GROSS LEUTHEN | Amtsgericht LÜBBEN |

15295 | GROSS LINDOW | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

03226 | GROSS LÜBBENAU | Amtsgericht LÜBBEN |

18442 | GROSS LÜDERSHAGEN | Amtsgericht STRALSUND |

03130 | GROSS LUJA | Amtsgericht COTTBUS |

17179 | GROSS LUNOW | Amtsgericht GÜSTROW |

18190 | GROSS LÜSEWITZ | Amtsgericht ROSTOCK |

15806 | GROSS MACHNOW | Amtsgericht ZOSSEN |

17168 | GROSS MARKOW | Amtsgericht GÜSTROW |

14823 | GROSS MARZEHNS | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

03205 | GROSS MEHSSOW | Amtsgericht SENFTENBERG |

17349 | GROSS MILTZOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18445 | GROSS MOHRDORF | Amtsgericht STRALSUND |

15868 | GROSS MUCKROW | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

06925 | GROSS NAUNDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

02979 | GROSS NEIDA | Amtsgericht HOYERSWERDA |

17094 | GROSS NEMEROW | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

15324 | GROSS NEUENDORF | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

17179 | GROSS NIEKÖHR | Amtsgericht TETEROW |

19374 | GROSS NIENDORF | Amtsgericht PARCHIM |

23816 | GROSS NIENDORF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

25436 | GROSS NORDENDE | Amtsgericht ELMSHORN |

29393 | GROSS OESINGEN | Amtsgericht GIFHORN |

25355 | GROSS OFFENSETH — ASPERN | Amtsgericht ELMSHORN |

21493 | GROSS PAMPAU | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

16928 | GROSS PANKOW | Amtsgericht PERLEBERG |

17498 | GROSS PETERSHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

16306 | GROSS PINNOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

17192 | GROSS PLASTEN | Amtsgericht WAREN |

17390 | GROSS POLZIN | Amtsgericht ANKLAM |

23936 | GROSS PRAVTSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

17237 | GROSS QUASSOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

19406 | GROSS RADEN | Amtsgericht PARCHIM |

02906 | GROSS RADISCH | Amtsgericht WEISSWASSER |

24872 | GROSS RHEIDE | Amtsgericht SCHLESWIG |

18299 | GROSS RIDSENOW | Amtsgericht GÜSTROW |

38154 | GROSS RODE | Amtsgericht HELMSTEDT |

17166 | GROSS ROGE | Amtsgericht TETEROW |

39240 | GROSS ROSENBURG | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

19217 | GROSS RÜNZ | Amtsgericht GADEBUSCH |

19205 | GROSS SALITZ | Amtsgericht GADEBUSCH |

39343 | GROSS SANTERSLEBEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

23627 | GROSS SARAU | Amtsgericht RATZEBURG |

02999 | GROSS SÄRCHEN | Amtsgericht HOYERSWERDA |

02906 | GROSS SAUBERNITZ | Amtsgericht WEISSWASSER |

02627 | GROSS SAUBERNITZ | Amtsgericht WEISSWASSER |

03149 | GROSS SCHACKSDORF | Amtsgericht COTTBUS |

15859 | GROSS SCHAUEN | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

23860 | GROSS SCHENKENBERG | Amtsgericht RATZEBURG |

16348 | GROSS SCHÖNEBECK (SCHORFHEIDE) | Amtsgericht BERNAU |

17237 | GROSS SCHÖNFELD | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18574 | GROSS SCHORITZ | Amtsgericht BERGEN |

15806 | GROSS SCHULZENDORF | Amtsgericht ZOSSEN |

18581 | GROSS STRESOW | Amtsgericht BERGEN |

18574 | GROSS STUBBEN | Amtsgericht BERGEN |

17091 | GROSS TEETZLEBEN | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

18276 | GROSS TESSIN | Amtsgericht GÜSTROW |

23992 | GROSS TESSIN | Amtsgericht WISMAR |

19273 | GROSS TIMKENBERG | Amtsgericht HAGENOW |

17235 | GROSS TREBBOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

38464 | GROSS TWÜLPSTEDT | Amtsgericht HELMSTEDT |

17217 | GROSS VIELEN | Amtsgericht WAREN |

24802 | GROSS VOLLSTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

23948 | GROSS WALMSTORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

19357 | GROSS WARNOW | Amtsgericht PERLEBERG |

15910 | GROSS WASSERBURG | Amtsgericht LÜBBEN |

39615 | GROSS WEGENITZ | Amtsgericht OSTERBURG |

16866 | GROSS WELLE | Amtsgericht PERLEBERG |

16928 | GROSS WOLTERSDORF | Amtsgericht PERLEBERG |

17168 | GROSS WÜSTENFELDE | Amtsgericht TETEROW |

18516 | GROSS ZARNEWANZ | Amtsgericht GRIMMEN |

17121 | GROSS ZASTROW | Amtsgericht DEMMIN |

17121 | GROSS ZETELVITZ | Amtsgericht DEMMIN |

18586 | GROSS ZICKER | Amtsgericht BERGEN |

16766 | GROSS ZIETHEN | Amtsgericht ORANIENBURG |

86845 | GROSSAITINGEN | Amtsgericht AUGSBURG |

37247 | GROSSALMERODE | Amtsgericht WITZENHAUSEN |

39387 | GROSSALSLEBEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

06369 | GROSSBADEGAST | Amtsgericht KÖTHEN |

04668 | GROSSBARDAU | Amtsgericht GRIMMA |

97633 | GROSSBARDORF | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

24245 | GROSSBARKAU | Amtsgericht PLÖN |

37359 | GROSSBARTLOFF | Amtsgericht WORBIS |

04720 | GROSSBAUCHLITZ | Amtsgericht DÖBELN |

14979 | GROSSBEEREN | Amtsgericht ZOSSEN |

99713 | GROSSBERNDTEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

72663 | GROSSBETTLINGEN | Amtsgericht NÜRTINGEN |

64401 | GROSS — BIEBERAU | Amtsgericht DIEBURG |

07557 | GROSSBOCKA | Amtsgericht GERA |

07646 | GROSSBOCKEDRA | Amtsgericht STADTRODA |

37345 | GROSSBODUNGEN | Amtsgericht WORBIS |

04774 | GROSSBÖHLA | Amtsgericht OSCHATZ |

04668 | GROSSBOTHEN | Amtsgericht GRIMMA |

71723 | GROSSBOTTWAR | Amtsgericht MARBACH |

04626 | GROSSBRAUNSHAIN | Amtsgericht ALTENBURG |

98701 | GROSSBREITENBACH | Amtsgericht ILMENAU |

99610 | GROSSBREMBACH | Amtsgericht SÖMMERDA |

02627 | GROSSBRÖSERN | Amtsgericht BAUTZEN |

99713 | GROSSBRÜCHTER | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

04668 | GROSSBUCH | Amtsgericht GRIMMA |

66501 | GROSSBUNDENBACH | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

99830 | GROSSBURSCHLA | Amtsgericht EISENACH |

04442 | GROSSDALZIG | Amtsgericht BORNA |

02708 | GROSSDEHSA | Amtsgericht LÖBAU |

39307 | GROSSDEMSIN | Amtsgericht GENTHIN |

16845 | GROSSDERSCHAU | Amtsgericht RATHENOW |

04564 | GROSSDEUBEN | Amtsgericht BORNA |

01471 | GROSSDITTMANNSDORF | Amtsgericht MEISSEN |

01689 | GROSSDOBRITZ | Amtsgericht MEISSEN |

02692 | GROSSDÖBSCHÜTZ | Amtsgericht BAUTZEN |

07980 | GROSSDRAXDORF | Amtsgericht GREIZ |

01877 | GROSSDREBNITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

02694 | GROSSDUBRAU | Amtsgericht BAUTZEN |

07589 | GROSSEBERSDORF | Amtsgericht GERA |

26629 | GROSSEFEHN | Amtsgericht AURICH |

97633 | GROSSEIBSTADT | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

72415 | GROSSELFINGEN | Amtsgericht HECHINGEN |

24623 | GROSSENASPE | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

23775 | GROSSENBRODE | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

99718 | GROSSENEHRICH | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

99991 | GROSSENGOTTERN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

01558 | GROSSENHAIN | Amtsgericht RIESA |

23948 | GROSSENHOF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

26197 | GROSSENKNETEN | Amtsgericht WILDESHAUSEN |

17166 | GROSSEN — LUCKOW | Amtsgericht GÜSTROW |

36137 | GROSSENLÜDER | Amtsgericht FULDA |

99819 | GROSSENLUPNITZ | Amtsgericht EISENACH |

25712 | GROSSENRADE | Amtsgericht MELDORF |

22946 | GROSSENSEE | Amtsgericht AHRENSBURG |

99837 | GROSSENSEE | Amtsgericht EISENACH |

91091 | GROSSENSEEBACH | Amtsgericht ERLANGEN |

07580 | GROSSENSTEIN | Amtsgericht GERA |

24969 | GROSSENWIEHE | Amtsgericht FLENSBURG |

21712 | GROSSENWÖRDEN | Amtsgericht STADE |

01454 | GROSSERKMANNSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

71577 | GROSSERLACH | Amtsgericht BACKNANG |

07768 | GROSSEUTERSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

99100 | GROSSFAHNER | Amtsgericht GOTHA |

67483 | GROSSFISCHLINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

08541 | GROSSFRIESEN | Amtsgericht PLAUEN |

99706 | GROSSFURRA | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

64521 | GROSS — GERAU | Amtsgericht GROSS — GERAU |

07338 | GROSSGESCHWENDA | Amtsgericht SAALFELD |

06618 | GROSSGESTEWITZ | Amtsgericht NAUMBURG |

06686 | GROSSGÖHREN | Amtsgericht WEISSENFELS |

07422 | GROSSGÖLITZ | Amtsgericht RUDOLSTADT |

06686 | GROSSGÖRSCHEN | Amtsgericht WEISSENFELS |

02994 | GROSSGRABE | Amtsgericht HOYERSWERDA |

01936 | GROSSGRABE | Amtsgericht KAMENZ |

06679 | GROSSGRIMMA | Amtsgericht WEISSENFELS |

90613 | GROSSHABERSDORF | Amtsgericht FÜRTH |

01906 | GROSSHÄNCHEN | Amtsgericht BAUTZEN |

22927 | GROSSHANSDORF | Amtsgericht AHRENSBURG |

24625 | GROSSHARRIE | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

01909 | GROSSHARTHAU | Amtsgericht BAUTZEN |

09618 | GROSSHARTMANNSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

26532 | GROSSHEIDE | Amtsgericht NORDEN |

96269 | GROSSHEIRATH | Amtsgericht COBURG |

85655 | GROSSHELFENDORF | Amtsgericht ROSENHEIM |

02747 | GROSSHENNERSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

99518 | GROSSHERINGEN | Amtsgericht APOLDA |

82049 | GROSSHESSELOHE | Amtsgericht MÜNCHEN |

63920 | GROSSHEUBACH | Amtsgericht OBERNBURG |

56412 | GROSSHOLBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

01594 | GROSSHOLZ | Amtsgericht RIESA |

83739 | GROSSHUB | Amtsgericht MIESBACH |

06618 | GROSSJENA | Amtsgericht NAUMBURG |

01665 | GROSSKAGEN | Amtsgericht MEISSEN |

54619 | GROSSKAMPENBERG | Amtsgericht PRÜM |

67229 | GROSSKARLBACH | Amtsgericht GRÜNSTADT |

83109 | GROSSKAROLINENFELD | Amtsgericht ROSENHEIM |

06242 | GROSSKAYNA | Amtsgericht MERSEBURG |

17207 | GROSS — KELLE | Amtsgericht RÖBEL |

03222 | GROSS — KLESSOW | Amtsgericht LÜBBEN |

01990 | GROSSKMEHLEN | Amtsgericht SENFTENBERG |

07407 | GROSSKOCHBERG | Amtsgericht RUDOLSTADT |

24214 | GROSSKÖNIGSFÖRDE | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

24214 | GROSSKÖNIGSFÖRDERWOHLD | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

06688 | GROSSKORBETHA | Amtsgericht WEISSENFELS |

06926 | GROSSKORGA | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

01968 | GROSSKOSCHEN | Amtsgericht SENFTENBERG |

03249 | GROSSKRAUSNIK | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

07751 | GROSSKRÖBITZ | Amtsgericht JENA |

63538 | GROSSKROTZENBURG | Amtsgericht HANAU |

06184 | GROSSKUGEL | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

07980 | GROSSKUNDORF | Amtsgericht GREIZ |

02627 | GROSSKUNITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

54608 | GROSSLANGENFELD | Amtsgericht PRÜM |

97320 | GROSSLANGHEIM | Amtsgericht KITZINGEN |

04420 | GROSSLEHNA | Amtsgericht BORNA |

06528 | GROSSLEINUNGEN | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

99326 | GROSSLIEBRINGEN | Amtsgericht ARNSTADT |

54534 | GROSSLITTGEN | Amtsgericht WITTLICH |

07751 | GROSSLÖBICHAU | Amtsgericht JENA |

99759 | GROSSLOHRA | Amtsgericht NORDHAUSEN |

56276 | GROSSMAISCHEID | Amtsgericht NEUWIED |

73345 | GROSSMANNSHOF | Amtsgericht GEISLINGEN |

04639 | GROSSMECKA | Amtsgericht ALTENBURG |

99996 | GROSSMEHLRA | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

85098 | GROSSMEHRING | Amtsgericht INGOLSTADT |

09306 | GROSSMILKAU | Amtsgericht HAINICHEN |

99198 | GROSSMÖLSEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

99625 | GROSSMONRA | Amtsgericht SÖMMERDA |

39221 | GROSSMÜHLINGEN | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

01936 | GROSSNAUNDORF | Amtsgericht KAMENZ |

99625 | GROSSNEUHAUSEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

98743 | GROSSNEUNDORF | Amtsgericht SONNEBERG |

67259 | GROSSNIEDESHEIM | Amtsgericht FRANKENTHAL (PFALZ) |

06632 | GRÖSSNITZ | Amtsgericht NAUMBURG |

99439 | GROSSOBRINGEN | Amtsgericht WEIMAR |

09432 | GROSSOLBERSDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

01737 | GROSSOPITZ | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

06348 | GROSSÖRNER | Amtsgericht HETTSTEDT |

06712 | GROSSOSIDA | Amtsgericht ZEITZ |

63762 | GROSSOSTHEIM | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

06369 | GROSSPASCHLEBEN | Amtsgericht KÖTHEN |

04703 | GROSSPELSEN | Amtsgericht DÖBELN |

08451 | GROSSPILLINGSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

06712 | GROSSPÖRTHEN | Amtsgericht ZEITZ |

04463 | GROSSPÖSNA | Amtsgericht BORNA |

02692 | GROSSPOSTWITZ/O. L. | Amtsgericht BAUTZEN |

04539 | GROSSPRIESLIGK | Amtsgericht BORNA |

04539 | GROSSPRIESSLIGK | Amtsgericht BORNA |

07751 | GROSSPÜRSCHÜTZ | Amtsgericht STADTRODA |

01983 | GROSSRÄSCHEN | Amtsgericht SENFTENBERG |

95356 | GROSSREHMÜHLE | Amtsgericht KULMBACH |

99869 | GROSSRETTBACH | Amtsgericht GOTHA |

24848 | GROSSRHEIDER AUSBAU | Amtsgericht SCHLESWIG |

24848 | GROSSRHEIDERFELD | Amtsgericht SCHLESWIG |

97950 | GROSSRINDERFELD | Amtsgericht TAUBERBISCHOFSHEIM |

04617 | GROSSRÖDA | Amtsgericht ALTENBURG |

68649 | GROSS — ROHRHEIM | Amtsgericht LAMPERTHEIM |

01825 | GROSSRÖHRSDORF | Amtsgericht PIRNA |

01900 | GROSSRÖHRSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

99510 | GROSSROMSTEDT | Amtsgericht APOLDA |

66352 | GROSSROSSELN | Amtsgericht VÖLKLINGEN |

04895 | GROSSRÖSSEN | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

09518 | GROSSRÜCKERSWALDE | Amtsgericht MARIENBERG |

99195 | GROSSRUDESTEDT | Amtsgericht SÖMMERDA |

01616 | GROSSRÜGELN | Amtsgericht RIESA |

07589 | GROSSSAARA | Amtsgericht GERA |

09603 | GROSSSCHIRMA | Amtsgericht FREIBERG |

04460 | GROSSSCHKORLOPP | Amtsgericht BORNA |

02779 | GROSSSCHÖNAU | Amtsgericht ZITTAU |

83739 | GROSSSCHÖNAU | Amtsgericht MIESBACH |

99441 | GROSSSCHWABHAUSEN | Amtsgericht WEIMAR |

02708 | GROSSSCHWEIDNITZ | Amtsgericht LÖBAU |

56472 | GROSSSEIFEN | Amtsgericht WESTERBURG |

24991 | GROSSSOLT | Amtsgericht FLENSBURG |

04626 | GROSSSTECHAU | Amtsgericht ALTENBURG |

04720 | GROSSSTEINBACH | Amtsgericht DÖBELN |

04668 | GROSSSTEINBERG | Amtsgericht GRIMMA |

66484 | GROSSSTEINHAUSEN | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

04539 | GROSSSTOLPEN | Amtsgericht BORNA |

04523 | GROSSSTORKWITZ | Amtsgericht LEIPZIG |

04626 | GROSSTAUSCHWITZ | Amtsgericht ALTENBURG |

04932 | GROSSTHIEMIG | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

37308 | GROSSTÖPFER | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

04886 | GROSSTREBEN | Amtsgericht TORGAU |

04886 | GROSSTREBEN — ZWETHAU | Amtsgericht TORGAU |

64823 | GROSS — UMSTADT | Amtsgericht DIEBURG |

99958 | GROSSVARGULA | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

09603 | GROSSVOIGTSBERG | Amtsgericht FREIBERG |

63868 | GROSSWALLSTADT | Amtsgericht OBERNBURG |

09575 | GROSSWALTERSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

99735 | GROSSWECHSUNGEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

82439 | GROSSWEIL | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

04720 | GROSSWEITZSCHEN | Amtsgericht DÖBELN |

02625 | GROSSWELKA | Amtsgericht BAUTZEN |

99947 | GROSSWELSBACH | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

92348 | GROSSWIESENHOF | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

04860 | GROSSWIG | Amtsgericht TORGAU |

06905 | GROSSWIG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

06618 | GROSSWILSDORF | Amtsgericht NAUMBURG |

17166 | GROSS — WOKERN | Amtsgericht TETEROW |

16775 | GROSSWOLTERSDORF | Amtsgericht ZEHDENICK |

14715 | GROSSWUDICKE | Amtsgericht RATHENOW |

06369 | GROSSWÜLKNITZ | Amtsgericht KÖTHEN |

16831 | GROSSZERLANG | Amtsgericht NEURUPPIN |

15831 | GROSSZIETHEN | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

16247 | GROSS — ZIETHEN | Amtsgericht EBERSWALDE |

64846 | GROSS — ZIMMERN | Amtsgericht DIEBURG |

06780 | GROSSZÖBERITZ | Amtsgericht BITTERFELD |

08538 | GROSSZÖBERN | Amtsgericht PLAUEN |

04552 | GROSSZÖSSEN | Amtsgericht BORNA |

04808 | GROSSZSCHEPA | Amtsgericht GRIMMA |

06632 | GRÖST | Amtsgericht MERSEBURG |

24819 | GROTENKNÖLL | Amtsgericht RENDSBURG |

25836 | GROTHUSENKOOG | Amtsgericht HUSUM |

03185 | GRÖTSCH | Amtsgericht COTTBUS |

04685 | GROTTEWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

21493 | GROVE | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

25774 | GROVEN | Amtsgericht MELDORF |

83313 | GRUB | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83364 | GRUB | Amtsgericht LAUFEN |

83552 | GRUB | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

83739 | GRUB | Amtsgericht MIESBACH |

96271 | GRUB | Amtsgericht COBURG |

98530 | GRUB | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

02627 | GRUBDITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

02627 | GRUBE | Amtsgericht BAUTZEN |

19336 | GRUBE | Amtsgericht PERLEBERG |

23749 | GRUBE | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

39240 | GRUBE ALFRED | Amtsgericht SCHÖNEBECK |

53547 | GRÜBELSBERG | Amtsgericht NEUWIED |

17498 | GRUBENHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

67737 | GRUBENHOF | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

23747 | GRUBERHAGEN | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

07343 | GRUBERSMÜHLE | Amtsgericht LOBENSTEIN |

01594 | GRUBNITZ | Amtsgericht RIESA |

04828 | GRUBNITZ | Amtsgericht GRIMMA |

18569 | GRUBNOW | Amtsgericht BERGEN |

14823 | GRUBO | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

02692 | GRUBSCHÜTZ | Amtsgericht BAUTZEN |

18320 | GRUEL | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

73344 | GRUIBINGEN | Amtsgericht GEISLINGEN |

01723 | GRUMBACH | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

09337 | GRUMBACH | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

09477 | GRUMBACH | Amtsgericht ANNABERG |

07343 | GRUMBACH | Amtsgericht LOBENSTEIN |

67745 | GRUMBACH | Amtsgericht KUSEL |

98574 | GRUMBACH | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

98597 | GRUMBACH | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

99947 | GRUMBACH | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

96528 | GRÜMPEN | Amtsgericht SONNEBERG |

01683 | GRUNA | Amtsgericht MEISSEN |

04463 | GRUNA | Amtsgericht BORNA |

08294 | GRÜNA | Amtsgericht AUE |

07586 | GRÜNA | Amtsgericht GERA |

07937 | GRÜNA | Amtsgericht GREIZ |

09224 | GRÜNA | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

04741 | GRUNAU | Amtsgericht DÖBELN |

06679 | GRUNAU | Amtsgericht WEISSENFELS |

07338 | GRÜNAU | Amtsgericht SAALFELD |

08269 | GRÜNBACH | Amtsgericht AUERBACH |

08223 | GRÜNBACH | Amtsgericht AUERBACH |

08223 | GRÜNBACH, HÖHENLUFTKURORT | Amtsgericht AUERBACH |

73489 | GRUNBACHSÄGMÜHLE | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

01458 | GRÜNBERG | Amtsgericht KAMENZ |

09573 | GRÜNBERG | Amtsgericht FREIBERG |

17326 | GRÜNBERG | Amtsgericht PRENZLAU |

35305 | GRÜNBERG | Amtsgericht GIESSEN |

02627 | GRÜNBUSCH | Amtsgericht BAUTZEN |

01723 | GRUND | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

83739 | GRUND | Amtsgericht MIESBACH |

09517 | GRUNDAU | Amtsgericht MARIENBERG |

63584 | GRÜNDAU | Amtsgericht GELNHAUSEN |

83739 | GRUNDBACH | Amtsgericht MIESBACH |

24977 | GRUNDHOF | Amtsgericht FLENSBURG |

71272 | GRUNDHOF | Amtsgericht LEONBERG |

35630 | GRUNDMÜHLE | Amtsgericht WETZLAR |

23948 | GRUNDSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

89613 | GRUNDSHEIM | Amtsgericht EHINGEN |

57520 | GRÜNEBACH | Amtsgericht BETZDORF |

14641 | GRÜNEFELD | Amtsgericht NAUEN |

88167 | GRÜNENBACH | Amtsgericht LINDAU (BODENSEE) |

21720 | GRÜNENDEICH | Amtsgericht STADE |

31073 | GRÜNENPLAN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

25557 | GRÜNENTAL | Amtsgericht RENDSBURG |

25767 | GRÜNENTAL | Amtsgericht MELDORF |

39579 | GRÜNENWULSCH | Amtsgericht STENDAL |

17268 | GRUNEWALD | Amtsgericht PRENZLAU |

01945 | GRÜNEWALD | Amtsgericht SENFTENBERG |

01936 | GRÜNGRÄBCHEN | Amtsgericht KAMENZ |

08358 | GRÜNHAIN | Amtsgericht AUE |

09579 | GRÜNHAINICHEN | Amtsgericht MARIENBERG |

18334 | GRÜNHEIDE | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

15537 | GRÜNHEIDE (MARK) | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

17321 | GRÜNHOF | Amtsgericht PASEWALK |

19230 | GRÜNHOF | Amtsgericht HAGENOW |

34576 | GRÜNHOF | Amtsgericht HOMBERG (EFZE) |

99718 | GRÜNINGEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

18442 | GRÜNKORDSHAGEN | Amtsgericht STRALSUND |

88287 | GRÜNKRAUT | Amtsgericht RAVENSBURG |

09661 | GRÜNLICHTENBERG | Amtsgericht HAINICHEN |

15299 | GRUNOW | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

15377 | GRUNOW | Amtsgericht STRAUSBERG |

16278 | GRÜNOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

17237 | GRÜNOW | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17291 | GRÜNOW | Amtsgericht PRENZLAU |

17255 | GRÜNPLAN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

97947 | GRÜNSFELD | Amtsgericht TAUBERBISCHOFSHEIM |

67269 | GRÜNSTADT | Amtsgericht GRÜNSTADT |

08352 | GRÜNSTÄDTEL | Amtsgericht AUE |

16230 | GRÜNTAL | Amtsgericht EBERSWALDE |

82031 | GRÜNWALD | Amtsgericht MÜNCHEN |

17328 | GRÜNZ | Amtsgericht PASEWALK |

17213 | GRÜSSOW | Amtsgericht RÖBEL |

17406 | GRÜSSOW | Amtsgericht ANKLAM |

17391 | GRÜTTOW | Amtsgericht ANKLAM |

14715 | GRÜTZ | Amtsgericht RATHENOW |

74417 | GSCHWEND | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

83364 | GSCHWEND | Amtsgericht LAUFEN |

83257 | GSTADT | Amtsgericht ROSENHEIM |

03172 | GUBEN | Amtsgericht GUBEN |

18190 | GUBKOW | Amtsgericht ROSTOCK |

39175 | GÜBS | Amtsgericht BURG |

24357 | GÜBY | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

56459 | GUCKHEIM | Amtsgericht WESTERBURG |

65558 | GÜCKINGEN | Amtsgericht DIEZ |

25693 | GUDENDORF | Amtsgericht MELDORF |

25722 | GUDENDORF | Amtsgericht MELDORF |

34281 | GUDENSBERG | Amtsgericht FRITZLAR |

21720 | GUDERHANDVIERTEL | Amtsgericht STADE |

99755 | GUDERSLEBEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

19249 | GUDOW | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

23899 | GUDOW | Amtsgericht MÖLLN |

17498 | GUEST | Amtsgericht GREIFSWALD |

88379 | GUGGENHAUSEN | Amtsgericht RAVENSBURG |

99334 | GÜGLEBEN | Amtsgericht ARNSTADT |

74363 | GÜGLINGEN | Amtsgericht BRACKENHEIM |

02699 | GUHRA | Amtsgericht BAUTZEN |

03096 | GUHROW | Amtsgericht COTTBUS |

04463 | GÜLDENGOSSA | Amtsgericht BORNA |

55452 | GULDENTAL | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

19348 | GÜLITZ | Amtsgericht PERLEBERG |

56593 | GÜLLESHEIM | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

14715 | GÜLPE | Amtsgericht RATHENOW |

19273 | GÜLSTORF | Amtsgericht LÜNEBURG |

17089 | GÜLTZ | Amtsgericht ALTENTREPTOW |

19273 | GÜLZE | Amtsgericht HAGENOW |

17153 | GÜLZOW | Amtsgericht MALCHIN |

18276 | GÜLZOW | Amtsgericht BÜTZOW |

18516 | GÜLZOW | Amtsgericht GRIMMEN |

21483 | GÜLZOW | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

17121 | GÜLZOWSHOF | Amtsgericht DEMMIN |

55597 | GUMBSHEIM | Amtsgericht ALZEY |

51643 | GUMMERSBACH | Amtsgericht GUMMERSBACH |

51645 | GUMMERSBACH | Amtsgericht GUMMERSBACH |

51647 | GUMMERSBACH | Amtsgericht GUMMERSBACH |

17406 | GUMMLIN | Amtsgericht ANKLAM |

17367 | GUMNITZ | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

64385 | GUMPENER KREUZ | Amtsgericht MICHELSTADT |

74594 | GUMPENWEILER | Amtsgericht CRAILSHEIM |

07768 | GUMPERDA | Amtsgericht STADTRODA |

16866 | GUMTOW | Amtsgericht PERLEBERG |

79194 | GUNDELFINGEN | Amtsgericht FREIBURG |

89423 | GUNDELFINGEN | Amtsgericht DILLINGEN |

74831 | GUNDELSHEIM | Amtsgericht HEILBRONN |

96163 | GUNDELSHEIM | Amtsgericht BAMBERG |

96528 | GUNDELSWIND | Amtsgericht SONNEBERG |

56767 | GUNDERATH | Amtsgericht DAUN |

67598 | GUNDERSHEIM | Amtsgericht WORMS |

99713 | GUNDERSLEBEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

67724 | GUNDERSWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

67599 | GUNDHEIM | Amtsgericht WORMS |

89355 | GUNDREMMINGEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

36179 | GUNKELRODE | Amtsgericht ROTENBURG A. D. FULDA |

78594 | GUNNINGEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

08297 | GÜNSDORF | Amtsgericht STOLLBERG |

06567 | GÜNSERODE | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

39393 | GUNSLEBEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

99631 | GÜNSTEDT | Amtsgericht SÖMMERDA |

16278 | GÜNTERBERG | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

37308 | GÜNTERODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

06507 | GÜNTERSBERGE | Amtsgericht QUEDLINBURG |

67583 | GUNTERSBLUM | Amtsgericht MAINZ |

97261 | GÜNTERSLEBEN | Amtsgericht WÜRZBURG |

02633 | GÜNTHERSDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

06254 | GÜNTHERSDORF | Amtsgericht MERSEBURG |

99869 | GÜNTHERSLEBEN | Amtsgericht GOTHA |

18445 | GÜNZ | Amtsgericht STRALSUND |

87634 | GÜNZACH | Amtsgericht KAUFBEUREN |

89312 | GÜNZBURG | Amtsgericht GÜNZBURG |

08261 | GUNZEN | Amtsgericht PLAUEN |

91710 | GUNZENHAUSEN | Amtsgericht WEISSENBURG |

99735 | GÜNZERODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

08648 | GÜRTH | Amtsgericht PLAUEN |

18569 | GURTITZ | Amtsgericht BERGEN |

18573 | GURVITZ | Amtsgericht BERGEN |

29476 | GUSBORN | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

39317 | GÜSEN | Amtsgericht GENTHIN |

54413 | GUSENBURG | Amtsgericht HERMESKEIL |

15306 | GUSOW — PLATKOW | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

39624 | GÜSSEFELD | Amtsgericht GARDELEGEN |

15754 | GUSSOW | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

39307 | GÜSSOW | Amtsgericht GENTHIN |

19412 | GUSTÄVEL | Amtsgericht PARCHIM |

16259 | GÜSTEBIESER LOOSE | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

17509 | GUSTEBIN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18581 | GÜSTELITZ | Amtsgericht BERGEN |

39439 | GÜSTEN | Amtsgericht BERNBURG |

21514 | GÜSTER | Amtsgericht MÖLLN |

54317 | GUSTERATH | Amtsgericht TRIER |

18569 | GÜSTIN | Amtsgericht BERGEN |

18574 | GUSTOW | Amtsgericht BERGEN |

17291 | GÜSTOW | Amtsgericht PRENZLAU |

18573 | GUSTOWERHÖFEN | Amtsgericht BERGEN |

18273 | GÜSTROW | Amtsgericht GÜSTROW |

06217 | GUT WERDER | Amtsgericht MERSEBURG |

77793 | GUTACH | Amtsgericht WOLFACH |

79261 | GUTACH | Amtsgericht WALDKIRCH |

56346 | GUTE MÜHLE | Amtsgericht SANKT GOAR |

01945 | GUTEBORN | Amtsgericht SENFTENBERG |

04639 | GUTEBORN | Amtsgericht ALTENBURG |

56370 | GUTENACKER | Amtsgericht DIEZ |

78148 | GÜTENBACH | Amtsgericht DONAUESCHINGEN |

67822 | GUTENBACHERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

06193 | GUTENBERG | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

55595 | GUTENBERG | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

99438 | GUTENDORF | Amtsgericht WEIMAR |

92543 | GUTENECK | Amtsgericht SCHWANDORF |

08538 | GUTENFÜRST | Amtsgericht PLAUEN |

91468 | GUTENSTETTEN | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

39326 | GUTENSWEGEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

88484 | GUTENZELL — HÜRBEL | Amtsgericht BIBERACH |

17335 | GÜTERBERG | Amtsgericht PRENZLAU |

14532 | GÜTERFELDE | Amtsgericht POTSDAM |

39264 | GÜTERGLÜCK | Amtsgericht ZERBST |

33330 | GÜTERSLOH | Amtsgericht GÜTERSLOH |

33332 | GÜTERSLOH | Amtsgericht GÜTERSLOH |

33334 | GÜTERSLOH | Amtsgericht GÜTERSLOH |

33335 | GÜTERSLOH | Amtsgericht GÜTERSLOH |

18356 | GUTGLÜCK | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

99628 | GUTHMANNSHAUSEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

18276 | GUTOW | Amtsgericht GÜSTROW |

72525 | GUTSBEZIRK MÜNSINGEN | Amtsgericht MÜNSINGEN |

86836 | GUTSHOF LECHFELD | Amtsgericht AUGSBURG |

02694 | GUTTAU | Amtsgericht BAUTZEN |

95358 | GUTTENBERG | Amtsgericht KULMBACH |

39288 | GÜTTER | Amtsgericht BURG |

07955 | GÜTTERLITZ | Amtsgericht GREIZ |

18573 | GÜTTIN | Amtsgericht BERGEN |

54317 | GUTWEILER | Amtsgericht TRIER |

06188 | GÜTZ | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

17091 | GÜTZKOW | Amtsgericht DEMMIN |

17506 | GÜTZKOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

18574 | GÜTZLAFFSHAGEN | Amtsgericht BERGEN |

34302 | GUXHAGEN | Amtsgericht MELSUNGEN |

27404 | GYHUM | Amtsgericht ZEVEN |

83527 | HAAG | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

85410 | HAAG | Amtsgericht FREISING |

95473 | HAAG | Amtsgericht BAYREUTH |

04758 | HAAGE | Amtsgericht OSCHATZ |

14662 | HAAGE | Amtsgericht NAUEN |

73107 | HAAGWIESEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

24819 | HAALE | Amtsgericht RENDSBURG |

42781 | HAAN | Amtsgericht METTMANN |

19273 | HAAR | Amtsgericht LÜNEBURG |

85540 | HAAR | Amtsgericht MÜNCHEN |

94542 | HAARBACH | Amtsgericht PASSAU |

99102 | HAARBERG | Amtsgericht ERFURT |

06721 | HAARDORF | Amtsgericht ZEITZ |

03058 | HAASOW | Amtsgericht COTTBUS |

82392 | HABACH | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

82392 | HABACHING | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

25869 | HABEL | Amtsgericht NIEBÜLL |

74632 | HABERHOF | Amtsgericht ÖHRINGEN |

34317 | HABICHTSWALD | Amtsgericht WOLFHAGEN |

29359 | HABIGHORST | Amtsgericht CELLE |

54597 | HABSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

24361 | HABY | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

99706 | HACHELBICH | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

57627 | HACHENBURG | Amtsgericht WESTERBURG |

82392 | HACHTSEE | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

55546 | HACKENHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

85764 | HACKERMOOS | Amtsgericht MÜNCHEN |

06528 | HACKPFÜFFEL | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

65589 | HADAMAR | Amtsgericht HADAMAR |

23996 | HÄDCHENSHOF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

29693 | HADEMSTORF | Amtsgericht WALSRODE |

25560 | HADENFELD | Amtsgericht ITZEHOE |

39398 | HADMERSLEBEN | Amtsgericht WANZLEBEN |

97840 | HAFENLOHR | Amtsgericht GEMÜNDEN |

06507 | HAFERFELD | Amtsgericht QUEDLINBURG |

99735 | HAFERUNGEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

76889 | HAFTELHOF | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

26524 | HAGE | Amtsgericht NORDEN |

23974 | HAGEBÖK | Amtsgericht WISMAR |

79685 | HÄG — EHRSBERG | Amtsgericht SCHÖNAU |

14806 | HAGELBERG | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

93095 | HAGELSTADT | Amtsgericht REGENSBURG |

24576 | HAGEN | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

27628 | HAGEN | Amtsgericht LANGEN |

29416 | HAGEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

39307 | HAGEN | Amtsgericht GENTHIN |

49170 | HAGEN | Amtsgericht BAD IBURG |

58089 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

58091 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

58093 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

58095 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

58097 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

58099 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

58119 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

58135 | HAGEN | Amtsgericht HAGEN |

25779 | HÄGEN | Amtsgericht MELDORF |

76767 | HAGENBACH | Amtsgericht KANDEL |

83565 | HAGENBERG | Amtsgericht EBERSBERG |

91469 | HAGENBÜCHACH | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

31558 | HAGENBURG | Amtsgericht STADTHAGEN |

39264 | HAGENDORF | Amtsgericht ZERBST |

04565 | HAGENEST | Amtsgericht LEIPZIG |

19230 | HAGENOW | Amtsgericht HAGENOW |

02827 | HAGENWERDER | Amtsgericht GÖRLITZ |

02899 | HAGENWERDER | Amtsgericht GÖRLITZ |

18276 | HÄGERFELDE | Amtsgericht GÜSTROW |

26524 | HAGERMARSCH | Amtsgericht NORDEN |

88709 | HAGNAU | Amtsgericht ÜBERLINGEN |

38729 | HAHAUSEN | Amtsgericht SEESEN |

56244 | HAHN | Amtsgericht WESTERBURG |

56472 | HAHN | Amtsgericht WESTERBURG |

56850 | HAHN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

92256 | HAHNBACH | Amtsgericht AMBERG |

01594 | HAHNEFELD | Amtsgericht RIESA |

53562 | HÄHNEN | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

55606 | HAHNENBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

19395 | HAHNENHORST | Amtsgericht PARCHIM |

39307 | HAHNENHÜTTE | Amtsgericht GENTHIN |

24884 | HAHNENKRUG | Amtsgericht SCHLESWIG |

74579 | HAHNENMÜHLE | Amtsgericht CRAILSHEIM |

55278 | HAHNHEIM | Amtsgericht MAINZ |

02923 | HÄHNICHEN | Amtsgericht WEISSWASSER |

99826 | HAHNRODA | Amtsgericht EISENACH |

65623 | HAHNSTÄTTEN | Amtsgericht DIEZ |

55776 | HAHNWEILER | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

63808 | HAIBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

94353 | HAIBACH | Amtsgericht STRAUBING |

09600 | HAIDA | Amtsgericht FREIBERG |

04910 | HAIDA | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

02957 | HAIDE | Amtsgericht WEISSWASSER |

09306 | HAIDE | Amtsgericht HAINICHEN |

07926 | HAIDEFELD | Amtsgericht LOBENSTEIN |

01609 | HAIDEHÄUSER B. RIESA | Amtsgericht RIESA |

03130 | HAIDEMÜHL | Amtsgericht COTTBUS |

83555 | HAIDEN | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

18569 | HAIDHOF | Amtsgericht BERGEN |

94145 | HAIDMÜHLE | Amtsgericht FREYUNG |

35708 | HAIGER | Amtsgericht DILLENBURG |

72401 | HAIGERLOCH | Amtsgericht BALINGEN |

85778 | HAIMHAUSEN | Amtsgericht DACHAU |

84533 | HAIMING | Amtsgericht ALTÖTTING |

07554 | HAIN | Amtsgericht GERA |

07957 | HAIN | Amtsgericht GREIZ |

99735 | HAIN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

35114 | HAINA | Amtsgericht GEMÜNDEN |

98631 | HAINA | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

99869 | HAINA | Amtsgericht GOTHA |

56357 | HAINAU | Amtsgericht LAHNSTEIN |

63512 | HAINBURG | Amtsgericht SELIGENSTADT |

07619 | HAINCHEN | Amtsgericht STADTRODA |

02779 | HAINEWALDE | Amtsgericht ZITTAU |

06547 | HAINFELD | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

76835 | HAINFELD | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

66916 | HAINHOF | Amtsgericht LANDSTUHL |

04567 | HAINICHEN | Amtsgericht BORNA |

04838 | HAINICHEN | Amtsgericht EILENBURG |

04639 | HAINICHEN | Amtsgericht ALTENBURG |

06712 | HAINICHEN | Amtsgericht ZEITZ |

07778 | HAINICHEN | Amtsgericht JENA |

09661 | HAINICHEN | Amtsgericht HAINICHEN |

06528 | HAINRODE | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

99735 | HAINRODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

07957 | HAINSBERG | Amtsgericht GREIZ |

86744 | HAINSFARTH | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

07607 | HAINSPITZ | Amtsgericht STADTRODA |

72221 | HAITERBACH | Amtsgericht NAGOLD |

39448 | HAKEBORN | Amtsgericht STASSFURT |

16833 | HAKENBERG | Amtsgericht NEURUPPIN |

19246 | HAKENDORF | Amtsgericht HAGENOW |

25840 | HAKENHOF | Amtsgericht HUSUM |

39343 | HAKENSTEDT | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

02733 | HALBAU | Amtsgericht BAUTZEN |

15757 | HALBE | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

26524 | HALBEMOND | Amtsgericht NORDEN |

02953 | HALBENDORF | Amtsgericht WEISSWASSER |

02681 | HALBENDORF/GEBIRGE | Amtsgericht BAUTZEN |

02694 | HALBENDORF/SPREE | Amtsgericht BAUTZEN |

38820 | HALBERSTADT | Amtsgericht HALBERSTADT |

89165 | HALBERTSHOF | Amtsgericht ULM |

87642 | HALBLECH | Amtsgericht KAUFBEUREN |

56457 | HALBS | Amtsgericht WESTERBURG |

73655 | HALDENHOF | Amtsgericht SCHORNDORF |

39340 | HALDENSLEBEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

87490 | HALDENWANG | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

89356 | HALDENWANG | Amtsgericht GÜNZBURG |

49685 | HALEN | Amtsgericht CLOPPENBURG |

16945 | HALENBECK | Amtsgericht PERLEBERG |

54608 | HALENFELD | Amtsgericht PRÜM |

83128 | HALFING | Amtsgericht ROSENHEIM |

83359 | HALLABRUCK | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

17194 | HALLALIT | Amtsgericht WAREN |

09526 | HALLBACH | Amtsgericht MARIENBERG |

09526 | HALLBACH | Amtsgericht MARIENBERG |

85399 | HALLBERGMOOS | Amtsgericht FREISING |

06108 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06110 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06112 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06114 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06116 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06118 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06120 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06122 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06124 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06126 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06128 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06130 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

06132 | HALLE | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

33790 | HALLE | Amtsgericht HALLE (WESTF.) |

37620 | HALLE | Amtsgericht HOLZMINDEN |

49843 | HALLE | Amtsgericht NORDHORN |

59969 | HALLENBERG | Amtsgericht MEDEBACH |

91352 | HALLERNDORF | Amtsgericht FORCHHEIM |

67826 | HALLGARTEN | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

54611 | HALLSCHLAG | Amtsgericht PRÜM |

96103 | HALLSTADT | Amtsgericht BAMBERG |

99826 | HALLUNGEN | Amtsgericht EISENACH |

83552 | HALMANNSÖD | Amtsgericht ROSENHEIM |

71577 | HALS | Amtsgericht HEILBRONN |

09599 | HALSBACH | Amtsgericht FREIBERG |

84553 | HALSBACH | Amtsgericht ALTÖTTING |

09633 | HALSBRÜCKE | Amtsgericht FREIBERG |

54646 | HALSDORF | Amtsgericht BITBURG |

56283 | HALSENBACH | Amtsgericht SANKT GOAR |

25469 | HALSTENBEK | Amtsgericht PINNEBERG |

45721 | HALTERN | Amtsgericht MARL |

58553 | HALVER | Amtsgericht LÜDENSCHEID |

21646 | HALVESBOSTEL | Amtsgericht TOSTEDT |

65582 | HAMBACH | Amtsgericht DIEZ |

36469 | HÄMBACH | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

23619 | HAMBERGE | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

23936 | HAMBERGE | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

27729 | HAMBERGEN | Amtsgericht OSTERHOLZ — SCHARMBECK |

76707 | HAMBRÜCKEN | Amtsgericht BRUCHSAL |

63916 | HAMBRUNN | Amtsgericht OBERNBURG |

56761 | HAMBUCH | Amtsgericht COCHEM |

29313 | HAMBÜHREN | Amtsgericht CELLE |

20095 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20097 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20099 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20144 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20146 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20148 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20149 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20249 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20251 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20253 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20255 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20257 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20259 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20354 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20355 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20357 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20359 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20457 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20459 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20535 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20537 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

20539 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21029 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21031 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21033 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21035 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21037 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21039 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21073 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21075 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21077 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21079 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21107 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21109 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21129 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21147 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

21149 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22041 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22043 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22045 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22047 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22049 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22081 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22083 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22085 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22087 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22089 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22111 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22113 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22115 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22117 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22119 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22143 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22145 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22147 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22149 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22159 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22175 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22177 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22179 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22297 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22299 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22301 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22303 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22305 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22307 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22309 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22335 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22337 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22339 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22359 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22391 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22393 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22395 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22397 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22399 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22415 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22417 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22419 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22453 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22455 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22457 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22459 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22523 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22525 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22527 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22529 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22547 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22549 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22559 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22587 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22589 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22605 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22607 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22609 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22761 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22763 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22765 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22767 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

22769 | HAMBURG | Amtsgericht HAMBURG |

27499 | HAMBURG — INSEL NEUWERK | Amtsgericht HAMBURG |

24805 | HAMDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

27324 | HÄMELHAUSEN | Amtsgericht NIENBURG |

31785 | HAMELN | Amtsgericht HAMELN |

31787 | HAMELN | Amtsgericht HAMELN |

31789 | HAMELN | Amtsgericht HAMELN |

27419 | HAMERSEN | Amtsgericht ZEVEN |

39393 | HAMERSLEBEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

39590 | HÄMERTEN | Amtsgericht STENDAL |

22929 | HAMFELDE | Amtsgericht AHRENSBURG |

54636 | HAMM | Amtsgericht BITBURG |

57577 | HAMM | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

59063 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

59065 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

59067 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

59069 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

59071 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

59073 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

59075 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

59077 | HAMM | Amtsgericht HAMM |

67580 | HAMM | Amtsgericht WORMS |

99765 | HAMMA | Amtsgericht NORDHAUSEN |

21714 | HAMMAH | Amtsgericht STADE |

97762 | HAMMELBURG | Amtsgericht BAD KISSINGEN |

17268 | HAMMELSPRING | Amtsgericht PRENZLAU |

16559 | HAMMER | Amtsgericht ZEHDENICK |

17358 | HAMMER | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

78580 | HAMMER | Amtsgericht TUTTLINGEN |

55758 | HAMMERBIRKENFELD | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

08269 | HAMMERBRÜCKE | Amtsgericht AUERBACH |

09575 | HAMMERLEUBSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

56242 | HAMMERMÜHLE | Amtsgericht MONTABAUR |

56459 | HAMMERMÜHLE | Amtsgericht WESTERBURG |

63546 | HAMMERSBACH | Amtsgericht HANAU |

99326 | HAMMERSFELD | Amtsgericht ARNSTADT |

02956 | HAMMERSTADT | Amtsgericht WEISSWASSER |

99441 | HAMMERSTEDT | Amtsgericht WEIMAR |

56598 | HAMMERSTEIN | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

09484 | HAMMERUNTERWIESENTHAL | Amtsgericht ANNABERG |

46499 | HAMMINKELN | Amtsgericht WESEL |

22941 | HAMMOOR | Amtsgericht AHRENSBURG |

21502 | HAMWARDE | Amtsgericht GEESTHACHT |

24816 | HAMWEDDEL | Amtsgericht RENDSBURG |

34346 | HAN/MÜNDEN | Amtsgericht HAN/MÜNDEN |

63450 | HANAU | Amtsgericht HANAU |

63452 | HANAU | Amtsgericht HANAU |

63454 | HANAU | Amtsgericht HANAU |

63456 | HANAU | Amtsgericht HANAU |

63457 | HANAU | Amtsgericht HANAU |

63699 | HANCHESMÜHLE | Amtsgericht BÜDINGEN |

21256 | HANDELOH | Amtsgericht TOSTEDT |

24983 | HANDEWITT | Amtsgericht FLENSBURG |

21447 | HANDORF | Amtsgericht LÜNEBURG |

49838 | HANDRUP | Amtsgericht LINGEN (EMS) |

25557 | HANERAU — HADEMARSCHEN | Amtsgericht RENDSBURG |

15518 | HANGELSBERG | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

55234 | HANGEN — WEISHEIM | Amtsgericht WORMS |

67374 | HANHOFEN | Amtsgericht SPEYER |

01728 | HÄNICHEN | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

06493 | HÄNICHEN | Amtsgericht QUEDLINBURG |

18519 | HANKENHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

29386 | HANKENSBÜTTEL | Amtsgericht GIFHORN |

30159 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30161 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30163 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30165 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30167 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30169 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30171 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30173 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30175 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30177 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30179 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30419 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30449 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30451 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30453 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30455 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30457 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30459 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30519 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30521 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30539 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30559 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30625 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30627 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30629 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30655 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30657 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30659 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

30669 | HANNOVER | Amtsgericht HANNOVER |

56316 | HANROTH | Amtsgericht NEUWIED |

29410 | HANSESTADT SALZWEDEL | Amtsgericht SALZWEDEL |

17509 | HANSHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18230 | HANSHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

23936 | HANSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

21271 | HANSTEDT | Amtsgericht WINSEN (LUHE) |

29582 | HANSTEDT | Amtsgericht UELZEN |

18239 | HANSTORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

23936 | HANSTORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

38489 | HANUM | Amtsgericht KLÖTZE |

91230 | HAPPURG | Amtsgericht HERSBRUCK |

57520 | HARBACH | Amtsgericht BETZDORF |

31097 | HARBARNSEN | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

39365 | HARBKE | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

86655 | HARBURG | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

24616 | HARDEBEK | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

37181 | HARDEGSEN | Amtsgericht NORTHEIM |

17268 | HARDENBECK | Amtsgericht PRENZLAU |

56579 | HARDERT | Amtsgericht NEUWIED |

74736 | HARDHEIM | Amtsgericht BUCHEN |

99628 | HARDISLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

56472 | HARDT | Amtsgericht WESTERBURG |

78739 | HARDT | Amtsgericht OBERNDORF |

74239 | HARDTHAUSEN | Amtsgericht HEILBRONN |

71706 | HARDTHOF | Amtsgericht LUDWIGSBURG |

36304 | HARDTMÜHLE | Amtsgericht ALSFELD |

49733 | HAREN | Amtsgericht MEPPEN |

55758 | HARFENMÜHLE | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

54649 | HARGARTEN | Amtsgericht PRÜM |

55595 | HARGESHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

23942 | HARKENSEE | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

06543 | HARKERODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

23738 | HARMSDORF | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

23911 | HARMSDORF | Amtsgericht RATZEBURG |

23936 | HARMSHAGEN | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

21228 | HARMSTORF | Amtsgericht TOSTEDT |

07586 | HARPERSDORF | Amtsgericht GERA |

27243 | HARPSTEDT | Amtsgericht WILDESHAUSEN |

07366 | HARRA | Amtsgericht LOBENSTEIN |

06577 | HARRAS | Amtsgericht ARTERN |

98673 | HARRAS | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

07806 | HARRASMÜHLE | Amtsgericht GREIZ |

83739 | HARRASS | Amtsgericht MIESBACH |

85304 | HARRES | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

24955 | HARRISLEE | Amtsgericht FLENSBURG |

56307 | HARSCHBACH | Amtsgericht NEUWIED |

56459 | HARSCHBACHERFELD | Amtsgericht WESTERBURG |

53520 | HARSCHEID | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

06188 | HARSDORF | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

95499 | HARSDORF | Amtsgericht KULMBACH |

21698 | HARSEFELD | Amtsgericht BUXTEHUDE |

33428 | HARSEWINKEL | Amtsgericht GÜTERSLOH |

38829 | HARSLEBEN | Amtsgericht HALBERSTADT |

54617 | HARSPELT | Amtsgericht PRÜM |

19243 | HARST | Amtsgericht HAGENOW |

31177 | HARSUM | Amtsgericht HILDESHEIM |

02763 | HARTAU | Amtsgericht ZITTAU |

24628 | HARTENHOLM | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

17255 | HARTENLAND | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

08134 | HÄRTENSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

08118 | HARTENSTEIN | Amtsgericht ZWICKAU |

91235 | HARTENSTEIN | Amtsgericht HERSBRUCK |

09306 | HARTHA | Amtsgericht HAINICHEN |

09569 | HARTHA | Amtsgericht FREIBERG |

04626 | HARTHA | Amtsgericht ALTENBURG |

04746 | HARTHA | Amtsgericht DÖBELN |

08396 | HARTHAU | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

67376 | HARTHAUSEN | Amtsgericht SPEYER |

79258 | HARTHEIM | Amtsgericht STAUFEN I. BR. |

99947 | HARTHHAUS | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

85072 | HARTHOF | Amtsgericht INGOLSTADT |

56459 | HÄRTLINGEN | Amtsgericht WESTERBURG |

01762 | HARTMANNSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

08412 | HARTMANNSDORF | Amtsgericht ZWICKAU |

07586 | HARTMANNSDORF | Amtsgericht GERA |

07613 | HARTMANNSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

09232 | HARTMANNSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

15528 | HARTMANNSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

08107 | HARTMANNSDORF B. KIRCHBERG | Amtsgericht ZWICKAU |

01762 | HARTMANNSDORF — REICHENAU | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

08233 | HARTMANNSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

08606 | HARTMANNSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

04626 | HARTRODA | Amtsgericht ALTENBURG |

17237 | HARTWIGSDORF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

55296 | HARXHEIM | Amtsgericht MAINZ |

06493 | HARZGERODE | Amtsgericht QUEDLINBURG |

99762 | HARZUNGEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

49205 | HASBERGEN | Amtsgericht OSNABRÜCK |

54533 | HASBORN | Amtsgericht WITTLICH |

93449 | HASCHABERG | Amtsgericht CHAM |

66871 | HASCHBACH | Amtsgericht KUSEL |

79686 | HASEL | Amtsgericht SCHOPFHEIM |

25489 | HASELAU | Amtsgericht ELMSHORN |

09526 | HASELBACH | Amtsgericht MARIENBERG |

04617 | HASELBACH | Amtsgericht ALTENBURG |

07580 | HASELBACH | Amtsgericht GERA |

94354 | HASELBACH | Amtsgericht STRAUBING |

96523 | HASELBACH | Amtsgericht SONNEBERG |

98617 | HASELBACH | Amtsgericht MEININGEN |

73553 | HASELBACH — SÖLDHAUS | Amtsgericht SCHORNDORF |

08525 | HASELBRUNN | Amtsgericht PLAUEN |

66904 | HASELDELL | Amtsgericht KUSEL |

25489 | HASELDORF | Amtsgericht ELMSHORN |

73655 | HASELHOF | Amtsgericht SCHORNDORF |

95445 | HASELHÖHE | Amtsgericht BAYREUTH |

29413 | HASELHORST | Amtsgericht SALZWEDEL |

06547 | HASELMÜHLE | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

14823 | HASELOFF — GRABOW | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

08606 | HASELRAIN | Amtsgericht PLAUEN |

25855 | HASELUND | Amtsgericht HUSUM |

49740 | HASELÜNNE | Amtsgericht MEPPEN |

94565 | HASENECK | Amtsgericht PASSAU |

15518 | HASENFELDE | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

24616 | HASENKRUG | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

24640 | HASENMOOR | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

56357 | HASENMÜHLE | Amtsgericht SANKT GOAR |

65510 | HASENMÜHLE | Amtsgericht IDSTEIN |

07973 | HASENTAL | Amtsgericht GREIZ |

96523 | HASENTHAL | Amtsgericht SONNEBERG |

19417 | HASENWINKEL | Amtsgericht WISMAR |

56858 | HASERICH | Amtsgericht COCHEM |

39579 | HÄSEWIG | Amtsgericht OSTERBURG |

07819 | HASLA | Amtsgericht GREIZ |

77716 | HASLACH | Amtsgericht WOLFACH |

97907 | HASLOCH | Amtsgericht GEMÜNDEN |

25474 | HASLOH | Amtsgericht PINNEBERG |

31626 | HASSBERGEN | Amtsgericht NIENBURG |

06722 | HASSEL | Amtsgericht ZEITZ |

27324 | HASSEL | Amtsgericht NIENBURG |

39596 | HASSEL | Amtsgericht STENDAL |

56288 | HASSELBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

57635 | HASSELBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

24376 | HASSELBERG | Amtsgericht KAPPELN |

39345 | HASSELBURG | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

17111 | HASSELDORF | Amtsgericht DEMMIN |

38899 | HASSELFELDE | Amtsgericht WERNIGERODE |

17258 | HASSELFÖRDE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

63594 | HASSELROTH | Amtsgericht GELNHAUSEN |

27367 | HASSENDORF | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

06628 | HASSENHAUSEN | Amtsgericht NAUMBURG |

97437 | HASSFURT | Amtsgericht HASSFURT |

04741 | HASSLAU | Amtsgericht DÖBELN |

17291 | HASSLEBEN | Amtsgericht PRENZLAU |

99189 | HASSLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

67454 | HASSLOCH | Amtsgericht NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE |

74855 | HASSMERSHEIM | Amtsgericht MOSBACH |

24790 | HASSMOOR | Amtsgericht RENDSBURG |

31559 | HASTE | Amtsgericht STADTHAGEN |

18239 | HASTORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

99848 | HASTRUNGSFELD — BURLA | Amtsgericht EISENACH |

15328 | HATHENOW | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

26209 | HATTEN | Amtsgericht OLDENBURG |

99831 | HATTENGEHAU | Amtsgericht EISENACH |

73110 | HATTENHOFEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

82285 | HATTENHOFEN | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

25923 | HATTERSBÜLLHALLIG | Amtsgericht NIEBÜLL |

65795 | HATTERSHEIM | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

57644 | HATTERT | Amtsgericht WESTERBURG |

55767 | HATTGENSTEIN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

83552 | HATTHAL | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

45525 | HATTINGEN | Amtsgericht HATTINGEN |

45527 | HATTINGEN | Amtsgericht HATTINGEN |

45529 | HATTINGEN | Amtsgericht HATTINGEN |

37197 | HATTORF | Amtsgericht HERZBERG AM HARZ |

25856 | HATTSTEDT | Amtsgericht HUSUM |

25856 | HATTSTEDTERMARSCH | Amtsgericht HUSUM |

76770 | HATZENBÜHL | Amtsgericht KANDEL |

56332 | HATZENPORT | Amtsgericht KOBLENZ |

35116 | HATZFELD | Amtsgericht FRANKENBERG (EDER) |

83739 | HATZL | Amtsgericht MIESBACH |

98663 | HAUBINDA | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

04552 | HAUBITZ | Amtsgericht BORNA |

04668 | HAUBITZ | Amtsgericht GRIMMA |

76846 | HAUENSTEIN | Amtsgericht PIRMASENS |

04603 | HAUERSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

07407 | HAUFELD | Amtsgericht RUDOLSTADT |

24376 | HAUHECK | Amtsgericht KAPPELN |

55765 | HAUMBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

91729 | HAUNDORF | Amtsgericht WEISSENBURG |

36282 | HAUNECK | Amtsgericht BAD HERSFELD |

36166 | HAUNETAL | Amtsgericht BAD HERSFELD |

89437 | HAUNSHEIM | Amtsgericht DILLINGEN |

08209 | HAUPTBRUNN | Amtsgericht AUERBACH |

08468 | HAUPTMANNSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

66851 | HAUPTSTUHL | Amtsgericht LANDSTUHL |

37345 | HAURÖDEN | Amtsgericht WORBIS |

56761 | HAUROTH | Amtsgericht COCHEM |

39291 | HAUS BIRKENBUSCH | Amtsgericht BURG |

37345 | HAUS GRENZBACHHOF | Amtsgericht WORBIS |

38838 | HAUS NIENBURG | Amtsgericht HALBERSTADT |

77756 | HAUSACH | Amtsgericht WOLFACH |

56291 | HAUSBAY | Amtsgericht SANKT GOAR |

01768 | HAUSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01920 | HAUSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

09306 | HAUSDORF | Amtsgericht GRIMMA |

09669 | HAUSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

37327 | HAUSEN | Amtsgericht WORBIS |

53547 | HAUSEN | Amtsgericht NEUWIED |

55608 | HAUSEN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

63840 | HAUSEN | Amtsgericht OBERNBURG |

72361 | HAUSEN | Amtsgericht BALINGEN |

78595 | HAUSEN | Amtsgericht SPAICHINGEN |

79688 | HAUSEN | Amtsgericht SCHOPFHEIM |

89597 | HAUSEN | Amtsgericht EHINGEN |

91353 | HAUSEN | Amtsgericht FORCHHEIM |

93345 | HAUSEN | Amtsgericht KELHEIM |

97262 | HAUSEN | Amtsgericht WÜRZBURG |

97647 | HAUSEN | Amtsgericht BAD NEUSTADT |

99869 | HAUSEN | Amtsgericht GOTHA |

79837 | HÄUSERN | Amtsgericht SANKT BLASIEN |

83734 | HAUSHAM | Amtsgericht MIESBACH |

93449 | HÄUSLARN | Amtsgericht CHAM |

27336 | HÄUSLINGEN | Amtsgericht WALSRODE |

06458 | HAUSNEINDORF | Amtsgericht QUEDLINBURG |

99955 | HAUSSÖMMERN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

56745 | HAUSTEN | Amtsgericht MAYEN |

01900 | HAUSWALDE | Amtsgericht KAMENZ |

67742 | HAUSWEILER | Amtsgericht KUSEL |

06577 | HAUTERODA | Amtsgericht ARTERN |

94051 | HAUZENBERG | Amtsgericht PASSAU |

21493 | HAVEKOST | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

39539 | HAVELBERG | Amtsgericht STENDAL |

39307 | HAVEMARK | Amtsgericht GENTHIN |

19412 | HÄVEN | Amtsgericht PARCHIM |

38275 | HAVERLAH | Amtsgericht SALZGITTER |

39615 | HAVERLAND | Amtsgericht OSTERBURG |

24873 | HAVETOFT | Amtsgericht SCHLESWIG |

24875 | HAVETOFTLOIT | Amtsgericht SCHLESWIG |

48329 | HAVIXBECK | Amtsgericht COESFELD |

87749 | HAWANGEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

06543 | HAYDA | Amtsgericht HETTSTEDT |

72534 | HAYINGEN | Amtsgericht MÜNSINGEN |

06536 | HAYN | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

99198 | HAYN | Amtsgericht ERFURT |

04509 | HAYNA | Amtsgericht EILENBURG |

37339 | HAYNRODE | Amtsgericht WORBIS |

06712 | HAYNSBURG | Amtsgericht ZEITZ |

01665 | HEBELEI | Amtsgericht MEISSEN |

07343 | HEBERNDORF | Amtsgericht LOBENSTEIN |

84332 | HEBERTSFELDEN | Amtsgericht EGGENFELDEN |

85241 | HEBERTSHAUSEN | Amtsgericht DACHAU |

06571 | HECHENDORF | Amtsgericht ARTERN |

72379 | HECHINGEN | Amtsgericht HECHINGEN |

21755 | HECHTHAUSEN | Amtsgericht OTTERNDORF |

16259 | HECKELBERG | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

56379 | HECKELMANN MÜHLE | Amtsgericht DIEZ |

55481 | HECKEN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

53506 | HECKENBACH | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

98553 | HECKENGEREUTH | Amtsgericht SUHL |

56826 | HECKENHOF | Amtsgericht COCHEM |

57539 | HECKENHOF | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

54518 | HECKENMÜNSTER | Amtsgericht WITTLICH |

57614 | HECKERFELD | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

54619 | HECKHUSCHEID | Amtsgericht PRÜM |

39444 | HECKLINGEN | Amtsgericht STASSFURT |

54429 | HEDDERT | Amtsgericht HERMESKEIL |

69434 | HEDDESBACH | Amtsgericht HEIDELBERG |

68542 | HEDDESHEIM | Amtsgericht WEINHEIM |

38322 | HEDEPER | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

06295 | HEDERSLEBEN | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

06458 | HEDERSLEBEN | Amtsgericht QUEDLINBURG |

25761 | HEDWIGENKOOG | Amtsgericht MELDORF |

17129 | HEDWIGSHOF | Amtsgericht DEMMIN |

25355 | HEEDE | Amtsgericht ELMSHORN |

26892 | HEEDE | Amtsgericht PAPENBURG |

53547 | HEEG | Amtsgericht NEUWIED |

48619 | HEEK | Amtsgericht AHAUS |

31622 | HEEMSEN | Amtsgericht NIENBURG |

38277 | HEERE | Amtsgericht SALZGITTER |

39590 | HEEREN | Amtsgericht STENDAL |

73441 | HEERHOF | Amtsgericht NERESHEIM |

27616 | HEERSTEDT | Amtsgericht LANGEN |

01833 | HEESELICHT | Amtsgericht PIRNA |

27404 | HEESLINGEN | Amtsgericht ZEVEN |

31707 | HEESSEN | Amtsgericht BÜCKEBURG |

67753 | HEFERSWEILER | Amtsgericht KUSEL |

24576 | HEGEBUCHENBUSCH | Amtsgericht BAD BRAMSTEDT |

56581 | HEGERHOF | Amtsgericht NEUWIED |

37619 | HEHLEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

25776 | HEHM | Amtsgericht MELDORF |

99439 | HEICHELHEIM | Amtsgericht WEIMAR |

98673 | HEID | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

29416 | HEIDBERG | Amtsgericht SALZWEDEL |

02994 | HEIDE | Amtsgericht HOYERSWERDA |

19258 | HEIDE | Amtsgericht HAGENOW |

25746 | HEIDE | Amtsgericht MELDORF |

02894 | HEIDEBERG | Amtsgericht GÖRLITZ |

04874 | HEIDEBERG | Amtsgericht TORGAU |

15926 | HEIDEBLICK | Amtsgericht LÜBBEN |

18507 | HEIDEBRINK | Amtsgericht GRIMMEN |

91180 | HEIDECK | Amtsgericht SCHWABACH |

04916 | HEIDEECK | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

01609 | HEIDEHÄUSER | Amtsgericht RIESA |

04886 | HEIDEHÄUSER | Amtsgericht TORGAU |

01465 | HEIDEHOF | Amtsgericht DRESDEN |

55469 | HEIDEHOF | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

55743 | HEIDEHOF | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

23858 | HEIDEKAMP | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

19258 | HEIDEKRUG | Amtsgericht HAGENOW |

31139 | HEIDEKRUG | Amtsgericht HILDESHEIM |

07613 | HEIDELAND | Amtsgericht STADTRODA |

09544 | HEIDELBACH | Amtsgericht FREIBERG |

69115 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

69117 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

69118 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

69120 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

69121 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

69123 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

69124 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

69126 | HEIDELBERG | Amtsgericht HEIDELBERG |

06780 | HEIDELOH | Amtsgericht BITTERFELD |

67714 | HEIDELSBURG | Amtsgericht PIRMASENS |

18569 | HEIDEMÜHL | Amtsgericht BERGEN |

46359 | HEIDEN | Amtsgericht BORKEN |

01809 | HEIDENAU | Amtsgericht PIRNA |

21258 | HEIDENAU | Amtsgericht TOSTEDT |

54426 | HEIDENBURG | Amtsgericht HERMESKEIL |

89518 | HEIDENHEIM | Amtsgericht HEIDENHEIM |

89520 | HEIDENHEIM | Amtsgericht HEIDENHEIM |

89522 | HEIDENHEIM | Amtsgericht HEIDENHEIM |

91719 | HEIDENHEIM | Amtsgericht WEISSENBURG |

65321 | HEIDENROD | Amtsgericht BAD SCHWALBACH |

74834 | HEIDERSBACHER MÜHLE | Amtsgericht MOSBACH |

09526 | HEIDERSDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

55262 | HEIDESHEIM | Amtsgericht MAINZ |

25436 | HEIDGRABEN | Amtsgericht ELMSHORN |

19303 | HEIDHOF | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

21502 | HEIDKATEN | Amtsgericht GEESTHACHT |

24790 | HEIDKRUG | Amtsgericht RENDSBURG |

24632 | HEIDMOOR | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

24598 | HEIDMÜHLEN | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

54518 | HEIDWEILER | Amtsgericht WITTLICH |

63869 | HEIGENBRÜCKEN | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

24226 | HEIKENDORF | Amtsgericht KIEL |

54673 | HEILBACH | Amtsgericht BITBURG |

37308 | HEILBAD HEILIGENSTADT | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

56412 | HEILBERSCHEID | Amtsgericht MONTABAUR |

74072 | HEILBRONN | Amtsgericht HEILBRONN |

74074 | HEILBRONN | Amtsgericht HEILBRONN |

74076 | HEILBRONN | Amtsgericht HEILBRONN |

74078 | HEILBRONN | Amtsgericht HEILBRONN |

74080 | HEILBRONN | Amtsgericht HEILBRONN |

74081 | HEILBRONN | Amtsgericht HEILBRONN |

54636 | HEILENBACH | Amtsgericht BITBURG |

17498 | HEILGEISTHOF | Amtsgericht GREIFSWALD |

07646 | HEILIGENAUE | Amtsgericht STADTRODA |

88633 | HEILIGENBERG | Amtsgericht ÜBERLINGEN |

04736 | HEILIGENBORN | Amtsgericht DÖBELN |

73577 | HEILIGENBRUCK | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

39606 | HEILIGENFELDE | Amtsgericht OSTERBURG |

16909 | HEILIGENGRABE | Amtsgericht NEURUPPIN |

23774 | HEILIGENHAFEN | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

18239 | HEILIGENHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

42579 | HEILIGENHAUS | Amtsgericht VELBERT |

06618 | HEILIGENKREUZ | Amtsgericht NAUMBURG |

04603 | HEILIGENLEICHNAM | Amtsgericht ALTENBURG |

67699 | HEILIGENMOSCHEL | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

56412 | HEILIGENROTH | Amtsgericht MONTABAUR |

91332 | HEILIGENSTADT | Amtsgericht BAMBERG |

25524 | HEILIGENSTEDTEN | Amtsgericht ITZEHOE |

25524 | HEILIGENSTEDTENERKAMP | Amtsgericht ITZEHOE |

06347 | HEILIGENTHAL | Amtsgericht HETTSTEDT |

69253 | HEILIGKREUZSTEINACH | Amtsgericht HEIDELBERG |

07407 | HEILINGEN | Amtsgericht RUDOLSTADT |

07407 | HEILSBERG | Amtsgericht RUDOLSTADT |

91560 | HEILSBRONN | Amtsgericht ANSBACH |

23619 | HEILSHOOP | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

85655 | HEIMATSHOFEN | Amtsgericht ROSENHEIM |

52396 | HEIMBACH | Amtsgericht DÜREN |

55779 | HEIMBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

57629 | HEIMBORN | Amtsgericht WESTERBURG |

63872 | HEIMBUCHENTHAL | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

38889 | HEIMBURG | Amtsgericht WERNIGERODE |

88178 | HEIMENKIRCH | Amtsgericht LINDAU (BODENSEE) |

87751 | HEIMERTINGEN | Amtsgericht MEMMINGEN |

82449 | HEIMGARTEN | Amtsgericht GARMISCH-PARTENKIRCHEN |

83565 | HEIMGARTEN | Amtsgericht EBERSBERG |

71296 | HEIMSHEIM | Amtsgericht MAULBRONN |

55606 | HEIMWEILER | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

37627 | HEINADE | Amtsgericht HOLZMINDEN |

21726 | HEINBOCKEL | Amtsgericht STADE |

03185 | HEINERSBRÜCK | Amtsgericht COTTBUS |

07356 | HEINERSDORF | Amtsgericht LOBENSTEIN |

15518 | HEINERSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

96515 | HEINERSDORF | Amtsgericht SONNEBERG |

08538 | HEINERSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

95500 | HEINERSREUTH | Amtsgericht BAYREUTH |

38312 | HEININGEN | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

73092 | HEININGEN | Amtsgericht GÖPPINGEN |

24594 | HEINKENBORSTEL | Amtsgericht RENDSBURG |

39326 | HEINRICHSBERG | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

16831 | HEINRICHSDORF | Amtsgericht NEURUPPIN |

83329 | HEINRICHSDORF | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

35630 | HEINRICHSEGEN | Amtsgericht WETZLAR |

56130 | HEINRICHSHOF | Amtsgericht LAHNSTEIN |

07343 | HEINRICHSHÖHE | Amtsgericht LOBENSTEIN |

39326 | HEINRICHSHORST | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

09350 | HEINRICHSORT | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

07907 | HEINRICHSRUH | Amtsgericht LOBENSTEIN |

17379 | HEINRICHSRUH | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

63871 | HEINRICHSTHAL | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

17099 | HEINRICHSWALDE | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

17379 | HEINRICHSWALDE | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

52525 | HEINSBERG | Amtsgericht HEINSBERG |

08468 | HEINSDORFERGRUND | Amtsgericht AUERBACH |

37649 | HEINSEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

55483 | HEINZENBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

55606 | HEINZENBERG | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

55606 | HEINZENBERGER — GESELLSCHAFTS | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

67742 | HEINZENHAUSEN | Amtsgericht KUSEL |

54614 | HEISDORF | Amtsgericht PRÜM |

83739 | HEISSKISTLER | Amtsgericht MIESBACH |

25492 | HEIST | Amtsgericht ELMSHORN |

65558 | HEISTENBACH | Amtsgericht DIEZ |

79423 | HEITERSHEIM | Amtsgericht STAUFEN I. BR. |

01723 | HELBIGSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

09619 | HELBIGSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

01723 | HELBIGSDORF — BLANKENSTEIN | Amtsgericht MEISSEN |

06311 | HELBRA | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

98663 | HELDBURG | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

74564 | HELDENMÜHLE | Amtsgericht CRAILSHEIM |

84431 | HELDENSTEIN | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

06577 | HELDRUNGEN | Amtsgericht ARTERN |

01474 | HELFENBERG | Amtsgericht DRESDEN |

85655 | HELFENDORF | Amtsgericht ROSENHEIM |

56244 | HELFERSKIRCHEN | Amtsgericht MONTABAUR |

27498 | HELGOLAND | Amtsgericht PINNEBERG |

07646 | HELLBORN | Amtsgericht STADTRODA |

66917 | HELLBORNER HOF | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

16928 | HELLE | Amtsgericht PERLEBERG |

18528 | HELLE | Amtsgericht BERGEN |

01816 | HELLENDORF | Amtsgericht PIRNA |

56479 | HELLENHAHN — SCHELLENBERG | Amtsgericht WESTERBURG |

53940 | HELLENTHAL | Amtsgericht SCHLEIDEN |

01109 | HELLERAU/WILSCHDORF | Amtsgericht DRESDEN |

55758 | HELLERTSHAUSEN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

98663 | HELLINGEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

83329 | HELLMANNSBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

25764 | HELLSCHEN — HERINGSAND — UNTERS | Amtsgericht MELDORF |

27367 | HELLWEGE | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

95233 | HELMBRECHTS | Amtsgericht HOF |

57612 | HELMENZEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

57612 | HELMEROTH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

98617 | HELMERSHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

01833 | HELMSDORF | Amtsgericht PIRNA |

37351 | HELMSDORF | Amtsgericht WORBIS |

08543 | HELMSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

07356 | HELMSGRÜN | Amtsgericht LOBENSTEIN |

17498 | HELMSHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

97264 | HELMSTADT | Amtsgericht WÜRZBURG |

74921 | HELMSTADT — BARGEN | Amtsgericht SINSHEIM |

38350 | HELMSTEDT | Amtsgericht HELMSTEDT |

24321 | HELMSTORF | Amtsgericht PLÖN |

31691 | HELPSEN | Amtsgericht BÜCKEBURG |

17349 | HELPT | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

34298 | HELSA | Amtsgericht KASSEL |

25709 | HELSE | Amtsgericht MELDORF |

54608 | HELTENBACHERMÜHLE | Amtsgericht PRÜM |

67716 | HELTERSBERG | Amtsgericht PIRMASENS |

27389 | HELVESIEK | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

93155 | HEMAU | Amtsgericht REGENSBURG |

25485 | HEMDINGEN | Amtsgericht ELMSHORN |

58675 | HEMER | Amtsgericht ISERLOHN |

91334 | HEMHOFEN | Amtsgericht ERLANGEN |

06577 | HEMLEBEN | Amtsgericht ARTERN |

25774 | HEMME | Amtsgericht MELDORF |

57612 | HEMMELZEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

04539 | HEMMENDORF | Amtsgericht BORNA |

97258 | HEMMERSHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

30966 | HEMMINGEN | Amtsgericht HANNOVER |

71282 | HEMMINGEN | Amtsgericht LUDWIGSBURG |

25770 | HEMMINGSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

21745 | HEMMOOR | Amtsgericht OTTERNDORF |

69502 | HEMSBACH | Amtsgericht WEINHEIM |

27386 | HEMSBÜNDE | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

06917 | HEMSENDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

27386 | HEMSLINGEN | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

49453 | HEMSLOH | Amtsgericht DIEPHOLZ |

39638 | HEMSTEDT | Amtsgericht GARDELEGEN |

55490 | HENAU | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

97640 | HENDUNGEN | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

91239 | HENFENFELD | Amtsgericht HERSBRUCK |

98660 | HENFSTÄDT | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

07422 | HENGELBACH | Amtsgericht RUDOLSTADT |

94491 | HENGERSBERG | Amtsgericht DEGGENDORF |

67822 | HENGSTBACHERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

73489 | HENKENSÄGMÜHLE | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

06618 | HENNE | Amtsgericht NAUMBURG |

08648 | HENNEBACH | Amtsgericht PLAUEN |

98617 | HENNEBERG | Amtsgericht MEININGEN |

53773 | HENNEF (SIEG) | Amtsgericht SIEGBURG |

01825 | HENNERSBACH | Amtsgericht PIRNA |

01762 | HENNERSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01917 | HENNERSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

09573 | HENNERSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

03253 | HENNERSDORF | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

15378 | HENNICKENDORF | Amtsgericht STRAUSBERG |

37318 | HENNIGERODE | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

16761 | HENNIGSDORF | Amtsgericht ORANIENBURG |

29413 | HENNINGEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

99947 | HENNINGSLEBEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

25581 | HENNSTEDT | Amtsgericht ITZEHOE |

25779 | HENNSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

55619 | HENNWEILER | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

99634 | HENSCHLEBEN | Amtsgericht SÖMMERDA |

66909 | HENSCHTAL | Amtsgericht KUSEL |

24558 | HENSTEDT — ULZBURG | Amtsgericht NORDERSTEDT |

54314 | HENTERN | Amtsgericht HERMESKEIL |

15898 | HENZENDORF | Amtsgericht EISENHÜTTENSTADT |

85120 | HEPBERG | Amtsgericht INGOLSTADT |

64646 | HEPPENHEIM | Amtsgericht BENSHEIM |

27412 | HEPSTEDT | Amtsgericht ZEVEN |

98673 | HERBARTSWIND | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

56377 | HERBELSMÜHLE | Amtsgericht DIEZ |

01825 | HERBERGEN | Amtsgericht PIRNA |

14913 | HERBERSDORF | Amtsgericht LUCKENWALDE |

88518 | HERBERTINGEN | Amtsgericht SAULGAU |

79336 | HERBOLZHEIM | Amtsgericht KENZINGEN |

35745 | HERBORN | Amtsgericht HERBORN |

55758 | HERBORN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

89542 | HERBRECHTINGEN | Amtsgericht HEIDENHEIM |

99955 | HERBSLEBEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

97633 | HERBSTADT | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

36358 | HERBSTEIN | Amtsgericht LAUTERBACH |

54673 | HERBSTMÜHLE | Amtsgericht BITBURG |

66871 | HERCHWEILER | Amtsgericht KUSEL |

58313 | HERDECKE | Amtsgericht WETTER |

57562 | HERDORF | Amtsgericht BETZDORF |

88634 | HERDWANGEN — SCHÖNACH | Amtsgericht SIGMARINGEN |

86465 | HERETSRIED | Amtsgericht AUGSBURG |

67816 | HERFINGERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

32049 | HERFORD | Amtsgericht HERFORD |

32051 | HERFORD | Amtsgericht HERFORD |

32052 | HERFORD | Amtsgericht HERFORD |

54662 | HERFORST | Amtsgericht BITBURG |

88145 | HERGATZ | Amtsgericht LINDAU (BODENSEE) |

55452 | HERGENFELD | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

56457 | HERGENROTH | Amtsgericht WESTERBURG |

88138 | HERGENSWEILER | Amtsgericht LINDAU (BODENSEE) |

76872 | HERGERSWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

98587 | HERGES | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

06313 | HERGISDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

85599 | HERGOLDING | Amtsgericht EBERSBERG |

36266 | HERINGEN | Amtsgericht BAD HERSFELD |

99765 | HERINGEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

23777 | HERINGSDORF | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

54317 | HERL | Amtsgericht TRIER |

08543 | HERLASGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

37293 | HERLESHAUSEN | Amtsgericht ESCHWEGE |

29320 | HERMANNSBURG | Amtsgericht CELLE |

09481 | HERMANNSDORF | Amtsgericht ANNABERG |

06268 | HERMANNSECK | Amtsgericht QUERFURT |

98617 | HERMANNSFELD | Amtsgericht MEININGEN |

18317 | HERMANNSHAGEN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

18356 | HERMANNSHAGEN HEIDE | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

17348 | HERMANNSHOF | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18314 | HERMANNSHOF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

17089 | HERMANNSHÖHE | Amtsgericht DEMMIN |

36433 | HERMANNSRODA | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

89568 | HERMARINGEN | Amtsgericht HEIDENHEIM |

06543 | HERMERODE | Amtsgericht HETTSTEDT |

66919 | HERMERSBERG | Amtsgericht PIRMASENS |

15374 | HERMERSDORF/OBERSDORF | Amtsgericht STRAUSBERG |

54411 | HERMESKEIL | Amtsgericht HERMESKEIL |

01458 | HERMSDORF | Amtsgericht KAMENZ |

04720 | HERMSDORF | Amtsgericht DÖBELN |

09326 | HERMSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

09337 | HERMSDORF | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

04643 | HERMSDORF | Amtsgericht BORNA |

07629 | HERMSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

39326 | HERMSDORF | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

09648 | HERMSDORF B. MITTWEIDA | Amtsgericht HAINICHEN |

01945 | HERMSDORF BEI RUHLAND | Amtsgericht SENFTENBERG |

01776 | HERMSDORF, OSTERZGEB. | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01776 | HERMSDORF/ERZGEB. | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

02999 | HERMSDORF/SPREE | Amtsgericht HOYERSWERDA |

08626 | HERMSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

99510 | HERMSTEDT | Amtsgericht APOLDA |

44623 | HERNE | Amtsgericht HERNE |

44625 | HERNE | Amtsgericht HERNE |

44627 | HERNE | Amtsgericht HERNE |

44628 | HERNE | Amtsgericht HERNE |

44629 | HERNE | Amtsgericht HERNE |

44649 | HERNE | Amtsgericht HERNE — WANNE |

44651 | HERNE | Amtsgericht HERNE — WANNE |

44652 | HERNE | Amtsgericht HERNE — WANNE |

44653 | HERNE | Amtsgericht HERNE — WANNE |

37359 | HERODE | Amtsgericht WORBIS |

09419 | HEROLD | Amtsgericht ANNABERG |

56368 | HEROLD | Amtsgericht DIEZ |

99991 | HEROLDISHAUSEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

91336 | HEROLDSBACH | Amtsgericht FORCHHEIM |

90562 | HEROLDSBERG | Amtsgericht ERLANGEN |

07389 | HEROLDSHOF | Amtsgericht PÖSSNECK |

72535 | HEROLDSTATT | Amtsgericht ULM |

98617 | HERPF | Amtsgericht MEININGEN |

99735 | HERREDEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

19071 | HERREN STEINFELD | Amtsgericht SCHWERIN |

71083 | HERRENBERG | Amtsgericht BÖBLINGEN |

23619 | HERRENBRANDEN | Amtsgericht BAD OLDESLOE |

83209 | HERRENCHIEMSEE | Amtsgericht ROSENHEIM |

06648 | HERRENGOSSERSTEDT | Amtsgericht NAUMBURG |

19273 | HERRENHOF | Amtsgericht LÜNEBURG |

99887 | HERRENHOF | Amtsgericht GOTHA |

17498 | HERRENHUFEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

07973 | HERRENREUTH | Amtsgericht GREIZ |

67742 | HERREN — SULZBACH | Amtsgericht KUSEL |

02799 | HERRENWALDE | Amtsgericht ZITTAU |

56729 | HERRESBACH | Amtsgericht MAYEN |

57539 | HERRGOTTSAU | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

91567 | HERRIEDEN | Amtsgericht ANSBACH |

79737 | HERRISCHRIED | Amtsgericht BAD SÄCKINGEN |

99762 | HERRMANNSACKER | Amtsgericht NORDHAUSEN |

07987 | HERRMANNSGRÜN | Amtsgericht GREIZ |

23923 | HERRNBURG | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

84097 | HERRNGIERSDORF | Amtsgericht KELHEIM |

02747 | HERRNHUT | Amtsgericht LÖBAU |

99631 | HERRNSCHWENDE | Amtsgericht SÖMMERDA |

82211 | HERRSCHING | Amtsgericht STARNBERG |

55756 | HERRSTEIN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

91217 | HERSBRUCK | Amtsgericht HERSBRUCK |

56249 | HERSCHBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

56414 | HERSCHBACH | Amtsgericht WESTERBURG |

66919 | HERSCHBERG | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

53518 | HERSCHBROICH | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

07381 | HERSCHDORF | Amtsgericht PÖSSNECK |

98701 | HERSCHDORF | Amtsgericht ILMENAU |

58849 | HERSCHEID | Amtsgericht PLETTENBERG |

66909 | HERSCHWEILER — PETTERSHEIM | Amtsgericht KUSEL |

54597 | HERSDORF | Amtsgericht PRÜM |

45699 | HERTEN | Amtsgericht RECKLINGHAUSEN |

45701 | HERTEN | Amtsgericht RECKLINGHAUSEN |

02708 | HERWIGSDORF | Amtsgericht LÖBAU |

67273 | HERXHEIM | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

76863 | HERXHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

76863 | HERXHEIMWEYHER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

15864 | HERZBERG | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

19374 | HERZBERG | Amtsgericht PARCHIM |

37412 | HERZBERG | Amtsgericht HERZBERG AM HARZ |

16835 | HERZBERG (MARK) | Amtsgericht NEURUPPIN |

04916 | HERZBERG/ELSTER | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

33442 | HERZEBROCK — CLARHOLZ | Amtsgericht RHEDA — WIEDENBRÜCK |

19372 | HERZFELD | Amtsgericht PARCHIM |

54619 | HERZFELD | Amtsgericht PRÜM |

15378 | HERZFELDE | Amtsgericht STRAUSBERG |

17268 | HERZFELDE | Amtsgericht PRENZLAU |

39615 | HERZFELDE | Amtsgericht OSTERBURG |

25379 | HERZHORN | Amtsgericht ITZEHOE |

49770 | HERZLAKE | Amtsgericht MEPPEN |

91074 | HERZOGENAURACH | Amtsgericht ERLANGEN |

52134 | HERZOGENRATH | Amtsgericht AACHEN |

82432 | HERZOGSTAND | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

01723 | HERZOGSWALDE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

16278 | HERZSPRUNG | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

16909 | HERZSPRUNG | Amtsgericht NEURUPPIN |

17237 | HERZWOLDE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

26835 | HESEL | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

31693 | HESPE | Amtsgericht BÜCKEBURG |

98646 | HESSBERG | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

91093 | HESSDORF | Amtsgericht ERLANGEN |

38835 | HESSEN | Amtsgericht HALBERSTADT |

37318 | HESSENAU | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

38835 | HESSENBAU | Amtsgericht HALBERSTADT |

18317 | HESSENBURG | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

38835 | HESSENDAMM | Amtsgericht HALBERSTADT |

64754 | HESSENECK | Amtsgericht MICHELSTADT |

67294 | HESSENHÜTTE | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

97828 | HESSENMÜHLE | Amtsgericht GEMÜNDEN |

99735 | HESSERODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

67258 | HESSHEIM | Amtsgericht FRANKENTHAL (PFALZ) |

74394 | HESSIGHEIM | Amtsgericht BESIGHEIM |

37235 | HESSISCH LICHTENAU | Amtsgericht WITZENHAUSEN |

31840 | HESSISCH OLDENDORF | Amtsgericht HAMELN |

98597 | HESSLES | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

29413 | HESTEDT | Amtsgericht SALZWEDEL |

56865 | HESWEILER | Amtsgericht COCHEM |

06458 | HETEBORN | Amtsgericht QUEDLINBURG |

25491 | HETLINGEN | Amtsgericht PINNEBERG |

25492 | HETLINGER NEUERKOOG | Amtsgericht ELMSHORN |

99438 | HETSCHBURG | Amtsgericht WEIMAR |

66919 | HETTENHAUSEN | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

67310 | HETTENLEIDELHEIM | Amtsgericht GRÜNSTADT |

55758 | HETTENRODT | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

85276 | HETTENSHAUSEN | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

72513 | HETTINGEN | Amtsgericht SIGMARINGEN |

97265 | HETTSTADT | Amtsgericht WÜRZBURG |

06333 | HETTSTEDT | Amtsgericht HETTSTEDT |

99326 | HETTSTEDT | Amtsgericht ARNSTADT |

04703 | HETZDORF | Amtsgericht DÖBELN |

09569 | HETZDORF | Amtsgericht FREIBERG |

09600 | HETZDORF | Amtsgericht FREIBERG |

07616 | HETZDORF | Amtsgericht STADTRODA |

85376 | HETZENHAUSEN | Amtsgericht FREISING |

54523 | HETZERATH | Amtsgericht WITTLICH |

91077 | HETZLES | Amtsgericht FORCHHEIM |

02794 | HETZWALDE | Amtsgericht ZITTAU |

73540 | HEUBACH | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

98666 | HEUBACH | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

89335 | HEUBELSBURG | Amtsgericht GÜNZBURG |

57635 | HEUBERG | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

67292 | HEUBERGERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

96524 | HEUBISCH | Amtsgericht SONNEBERG |

35452 | HEUCHELHEIM | Amtsgericht GIESSEN |

67259 | HEUCHELHEIM | Amtsgericht FRANKENTHAL (PFALZ) |

76831 | HEUCHELHEIM — KLINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

73572 | HEUCHLINGEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

06712 | HEUCKEWALDE | Amtsgericht ZEITZ |

38855 | HEUDEBER | Amtsgericht WERNIGERODE |

04574 | HEUERSDORF | Amtsgericht BORNA |

31700 | HEUERSSEN | Amtsgericht STADTHAGEN |

04610 | HEUKENDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

04626 | HEUKEWALDE | Amtsgericht ALTENBURG |

56729 | HEUNENHOF | Amtsgericht MAYEN |

57612 | HEUPELZEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

02747 | HEUSCHEUNE | Amtsgericht LÖBAU |

63150 | HEUSENSTAMM | Amtsgericht OFFENBACH AM MAIN |

97618 | HEUSTREU | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

66265 | HEUSWEILER | Amtsgericht SAARBRÜCKEN |

37308 | HEUTHEN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

79194 | HEUWEILER | Amtsgericht FREIBURG |

83559 | HEUWINKL | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

57627 | HEUZERT | Amtsgericht WESTERBURG |

01594 | HEYDA | Amtsgericht RIESA |

04720 | HEYDA | Amtsgericht DÖBELN |

04808 | HEYDA | Amtsgericht GRIMMA |

98693 | HEYDA | Amtsgericht ILMENAU |

17129 | HEYDENHOF | Amtsgericht DEMMIN |

37619 | HEYEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

67297 | HEYERHOF | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

99988 | HEYERODE | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

04626 | HEYERSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

06556 | HEYGENDORF | Amtsgericht ARTERN |

01683 | HEYNITZ | Amtsgericht MEISSEN |

32120 | HIDDENHAUSEN | Amtsgericht HERFORD |

83359 | HIERANKL | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

02894 | HILBERSDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

07580 | HILBERSDORF | Amtsgericht GERA |

09627 | HILBERSDORF | Amtsgericht FREIBERG |

55437 | HILBERSHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

57271 | HILCHENBACH | Amtsgericht SIEGEN |

98646 | HILDBURGHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

17348 | HILDEBRANDSHAGEN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

18510 | HILDEBRANDSHAGEN | Amtsgericht GRIMMEN |

99976 | HILDEBRANDSHAUSEN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

40721 | HILDEN | Amtsgericht LANGENFELD |

40723 | HILDEN | Amtsgericht LANGENFELD |

40724 | HILDEN | Amtsgericht LANGENFELD |

36115 | HILDERS | Amtsgericht HILDERS |

31134 | HILDESHEIM | Amtsgericht HILDESHEIM |

31135 | HILDESHEIM | Amtsgericht HILDESHEIM |

31137 | HILDESHEIM | Amtsgericht HILDESHEIM |

31139 | HILDESHEIM | Amtsgericht HILDESHEIM |

31141 | HILDESHEIM | Amtsgericht HILDESHEIM |

71157 | HILDRIZHAUSEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

23936 | HILGENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

83739 | HILGENRAIN | Amtsgericht MIESBACH |

57612 | HILGENROTH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

27318 | HILGERMISSEN | Amtsgericht HOYA |

56206 | HILGERT | Amtsgericht MONTABAUR |

86567 | HILGERTSHAUSEN — TANDERN | Amtsgericht DACHAU |

39345 | HILGESDORF | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

26897 | HILKENBROOK | Amtsgericht PAPENBURG |

32479 | HILLE | Amtsgericht MINDEN |

38543 | HILLERSE | Amtsgericht GIFHORN |

39343 | HILLERSLEBEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

54576 | HILLESHEIM | Amtsgericht DAUN |

67586 | HILLESHEIM | Amtsgericht MAINZ |

25764 | HILLGROVEN | Amtsgericht MELDORF |

04936 | HILLMERSDORF | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

56204 | HILLSCHEID | Amtsgericht MONTABAUR |

09429 | HILMERSDORF | Amtsgericht MARIENBERG |

29413 | HILMSEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

56462 | HILPISCHMÜHLE | Amtsgericht WESTERBURG |

91161 | HILPOLTSTEIN | Amtsgericht SCHWABACH |

54426 | HILSCHEID | Amtsgericht HERMESKEIL |

66957 | HILST | Amtsgericht PIRMASENS |

86856 | HILTENFINGEN | Amtsgericht AUGSBURG |

49176 | HILTER | Amtsgericht BAD IBURG |

91355 | HILTPOLTSTEIN | Amtsgericht FORCHHEIM |

78247 | HILZINGEN | Amtsgericht SINGEN |

29584 | HIMBERGEN | Amtsgericht UELZEN |

99735 | HIMMELGARTEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

09328 | HIMMELHARTHA | Amtsgericht HAINICHEN |

95502 | HIMMELKRON | Amtsgericht KULMBACH |

09488 | HIMMELMÜHLE | Amtsgericht ANNABERG |

16798 | HIMMELPFORT | Amtsgericht ZEHDENICK |

21709 | HIMMELPFORTEN | Amtsgericht STADE |

99713 | HIMMELSBERG | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

09618 | HIMMELSFÜRST | Amtsgericht FREIBERG |

97267 | HIMMELSTADT | Amtsgericht GEMÜNDEN |

89160 | HIMMELWEILER | Amtsgericht ULM |

56357 | HIMMIGHOFEN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

87541 | HINDELANG | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

03222 | HINDENBERG | Amtsgericht LÜBBEN |

16835 | HINDENBERG | Amtsgericht NEURUPPIN |

19205 | HINDENBERG | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

39596 | HINDENBURG | Amtsgericht OSTERBURG |

25563 | HINGSTHEIDE | Amtsgericht ITZEHOE |

17209 | HINRICHSBERG | Amtsgericht WAREN |

17194 | HINRICHSHAGEN | Amtsgericht WAREN |

17349 | HINRICHSHAGEN | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

17498 | HINRICHSHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

06386 | HINSDORF | Amtsgericht KÖTHEN |

26759 | HINTE | Amtsgericht EMDEN |

23968 | HINTER WENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

71711 | HINTERBIRKENHOF | Amtsgericht MARBACH |

95236 | HINTERBUG | Amtsgericht HOF |

21635 | HINTERDEICH | Amtsgericht BUXTEHUDE |

09496 | HINTERER GRUND | Amtsgericht MARIENBERG |

89143 | HINTERER HESSENHOF | Amtsgericht ULM |

19273 | HINTERHAGEN | Amtsgericht HAGENOW |

08209 | HINTERHAIN | Amtsgericht AUERBACH |

01855 | HINTERHERMSDORF | Amtsgericht PIRNA |

83739 | HINTERHOLZ | Amtsgericht MIESBACH |

83552 | HINTERHOLZMÜHLE | Amtsgericht ROSENHEIM |

83364 | HINTERLEITEN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83364 | HINTERLOH | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

98553 | HINTERNAH | Amtsgericht SUHL |

98666 | HINTERROD | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

94146 | HINTERSCHMIDING | Amtsgericht FREYUNG |

17375 | HINTERSEE | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

24306 | HINTERSTE WACHE | Amtsgericht PLÖN |

55743 | HINTERTIEFENBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

66999 | HINTERWEIDENTHAL | Amtsgericht PIRMASENS |

54570 | HINTERWEILER | Amtsgericht DAUN |

79856 | HINTERZARTEN | Amtsgericht TITISEE — NEUSTADT |

74545 | HINTERZIEGELHALDEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

54316 | HINZENBURG | Amtsgericht TRIER |

18292 | HINZENHAGEN | Amtsgericht GÜSTROW |

54421 | HINZERT — PÖLERT | Amtsgericht HERMESKEIL |

67756 | HINZWEILER | Amtsgericht KUSEL |

64395 | HIPPELSBACH | Amtsgericht MICHELSTADT |

27432 | HIPSTEDT | Amtsgericht BREMERVÖRDE |

72145 | HIRRLINGEN | Amtsgericht ROTTENBURG |

96114 | HIRSCHAID | Amtsgericht BAMBERG |

83362 | HIRSCHAU | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

92242 | HIRSCHAU | Amtsgericht AMBERG |

01768 | HIRSCHBACH | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07957 | HIRSCHBACH | Amtsgericht GREIZ |

92275 | HIRSCHBACH | Amtsgericht AMBERG |

98553 | HIRSCHBACH | Amtsgericht SUHL |

07927 | HIRSCHBERG | Amtsgericht LOBENSTEIN |

65558 | HIRSCHBERG | Amtsgericht DIEZ |

69493 | HIRSCHBERG | Amtsgericht WEINHEIM |

98678 | HIRSCHENDORF | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

04463 | HIRSCHFELD | Amtsgericht LEIPZIG |

08107 | HIRSCHFELD | Amtsgericht ZWICKAU |

09634 | HIRSCHFELD | Amtsgericht FREIBERG |

04932 | HIRSCHFELD | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

07554 | HIRSCHFELD | Amtsgericht GERA |

08144 | HIRSCHFELD | Amtsgericht ZWICKAU |

55483 | HIRSCHFELD | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

02788 | HIRSCHFELDE | Amtsgericht ZITTAU |

16356 | HIRSCHFELDE | Amtsgericht BERNAU |

66482 | HIRSCHHOF | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

93449 | HIRSCHHÖF | Amtsgericht CHAM |

67732 | HIRSCHHORN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

69434 | HIRSCHHORN | Amtsgericht HIRSCHHORN |

06636 | HIRSCHRODA | Amtsgericht NEBRA |

07778 | HIRSCHRODA | Amtsgericht JENA |

01773 | HIRSCHSPRUNG | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

01594 | HIRSCHSTEIN | Amtsgericht RIESA |

08359 | HIRSCHSTEIN | Amtsgericht AUE |

66996 | HIRSCHTHAL | Amtsgericht PIRMASENS |

56729 | HIRTEN | Amtsgericht MAYEN |

57647 | HIRTSCHEID | Amtsgericht WESTERBURG |

07338 | HIRZBACH | Amtsgericht SAALFELD |

63697 | HIRZENHAIN | Amtsgericht BÜDINGEN |

54470 | HIRZLEI | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

57635 | HIRZ — MAULSBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

54646 | HISEL | Amtsgericht BITBURG |

66482 | HITSCHERHOF | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

21522 | HITTBERGEN | Amtsgericht LÜNEBURG |

29456 | HITZACKER | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

85122 | HITZHOFEN | Amtsgericht INGOLSTADT |

24576 | HITZHUSEN | Amtsgericht NEUMÜNSTER |

23689 | HOBBERSDORF | Amtsgericht BAD SCHWARTAU |

39279 | HOBECK | Amtsgericht ZERBST |

97204 | HÖCHBERG | Amtsgericht WÜRZBURG |

55234 | HOCHBORN | Amtsgericht WORMS |

89290 | HOCHBUCH | Amtsgericht NEU — ULM |

25712 | HOCHDONN | Amtsgericht MELDORF |

73269 | HOCHDORF | Amtsgericht ESSLINGEN |

88454 | HOCHDORF | Amtsgericht BIBERACH |

99444 | HOCHDORF | Amtsgericht WEIMAR |

67126 | HOCHDORF — ASSENHEIM | Amtsgericht LUDWIGSHAFEN AM RHEIN |

79862 | HÖCHENSCHWAND | Amtsgericht SANKT BLASIEN |

83346 | HOCHFELLNHAUS | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83250 | HOCHGERNHAUS | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

78628 | HOCHHALDEN | Amtsgericht ROTTWEIL |

65239 | HOCHHEIM | Amtsgericht HOCHHEIM AM MAIN |

99869 | HOCHHEIM | Amtsgericht GOTHA |

97633 | HÖCHHEIM | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

83364 | HOCHHORN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

17094 | HOCHKAMP | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

02627 | HOCHKIRCH | Amtsgericht BAUTZEN |

83368 | HOCHREIT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

54472 | HOCHSCHEID | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

67691 | HOCHSPEYER | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

64739 | HÖCHST | Amtsgericht MICHELSTADT |

76879 | HOCHSTADT | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

96272 | HOCHSTADT | Amtsgericht LICHTENFELS |

91315 | HÖCHSTADT | Amtsgericht ERLANGEN |

89420 | HÖCHSTÄDT | Amtsgericht DILLINGEN |

95186 | HÖCHSTÄDT | Amtsgericht WUNSIEDEL |

55585 | HOCHSTÄTTEN | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

73450 | HOCHSTATTER HOF | Amtsgericht NERESHEIM |

56767 | HÖCHSTBERG | Amtsgericht DAUN |

99198 | HOCHSTEDT | Amtsgericht ERFURT |

99735 | HOCHSTEDT | Amtsgericht NORDHAUSEN |

57629 | HÖCHSTENBACH | Amtsgericht WESTERBURG |

55606 | HOCHSTETTEN — DHAUN | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

83555 | HOCHSTRASS | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

78667 | HOCHWALD | Amtsgericht ROTTWEIL |

04720 | HOCHWEITZSCHEN | Amtsgericht DÖBELN |

01936 | HÖCKENDORF | Amtsgericht KAMENZ |

04720 | HÖCKENDORF | Amtsgericht DÖBELN |

01774 | HÖCKENDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

09648 | HÖCKENDORF B. WALDHEIM | Amtsgericht HAINICHEN |

68766 | HOCKENHEIM | Amtsgericht SCHWETZINGEN |

54316 | HOCKWEILER | Amtsgericht TRIER |

29693 | HODENHAGEN | Amtsgericht WALSRODE |

56841 | HÖDESHOF | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

39356 | HÖDINGEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

25569 | HODORF | Amtsgericht ITZEHOE |

76857 | HOECKER, HAUS | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

04758 | HOF | Amtsgericht OSCHATZ |

09648 | HOF | Amtsgericht WESTERBURG |

23923 | HOF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23948 | HOF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

95028 | HOF | Amtsgericht HOF |

95030 | HOF | Amtsgericht HOF |

95032 | HOF | Amtsgericht HOF |

63505 | HOF ECKEBERG | Amtsgericht HANAU |

19386 | HOF GISCHOW | Amtsgericht PARCHIM |

19374 | HOF GRABOW | Amtsgericht PARCHIM |

19399 | HOF HAGEN | Amtsgericht PARCHIM |

19069 | HOF METELN | Amtsgericht SCHWERIN |

23936 | HOF MUMMENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

23974 | HOF REDENTIN | Amtsgericht WISMAR |

36145 | HOFBIEBER | Amtsgericht FULDA |

09648 | HÖFCHEN | Amtsgericht HAINICHEN |

29361 | HÖFER | Amtsgericht CELLE |

24582 | HOFFELD | Amtsgericht RENDSBURG |

53534 | HOFFELD | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

17237 | HOFFELDE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

24894 | HOFFNUNGSTAL | Amtsgericht SCHLESWIG |

34369 | HOFGEISMAR | Amtsgericht HOFGEISMAR |

01623 | HÖFGEN | Amtsgericht MEISSEN |

04668 | HÖFGEN | Amtsgericht GRIMMA |

65385 | HOFGUT NOTHGOTTES | Amtsgericht RÜDESHEIM AM RHEIN |

65719 | HOFHEIM | Amtsgericht FRANKFURT AM MAIN |

82418 | HOFHEIM | Amtsgericht GARMISCH — PARTENKIRCHEN |

97461 | HOFHEIM | Amtsgericht HASSFURT |

94544 | HOFKIRCHEN | Amtsgericht PASSAU |

01920 | HÖFLEIN | Amtsgericht KAMENZ |

83739 | HOFREUTH | Amtsgericht MIESBACH |

83552 | HOFSTÄTT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

77716 | HOFSTETTEN | Amtsgericht WOLFACH |

86928 | HOFSTETTEN | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

54597 | HOFSWALD | Amtsgericht PRÜM |

23948 | HOFZUMFELDE | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

25858 | HÖGEL | Amtsgericht HUSUM |

23795 | HÖGERSDORF | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

83329 | HOGGEN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

24327 | HÖGSDORF | Amtsgericht PLÖN |

29478 | HÖHBECK | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

77749 | HOHBERG | Amtsgericht OFFENBURG |

04808 | HOHBURG | Amtsgericht GRIMMA |

01848 | HOHBURKERSDORF | Amtsgericht PIRNA |

49685 | HOHEGING | Amtsgericht CLOPPENBURG |

66989 | HÖHEINÖD | Amtsgericht PIRMASENS |

66989 | HÖHEISCHWEILER | Amtsgericht PIRMASENS |

18239 | HOHEN LUCKOW | Amtsgericht BAD DOBERAN |

17166 | HOHEN MISTORF | Amtsgericht GÜSTROW |

16540 | HOHEN NEUENDORF | Amtsgericht ORANIENBURG |

18230 | HOHEN NIENDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

23948 | HOHEN SCHÖNBERG | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18299 | HOHEN SPRENZ | Amtsgericht GÜSTROW |

17194 | HOHEN WANGELIN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

18507 | HOHEN WIEDEN | Amtsgericht GRIMMEN |

35644 | HOHENAHR | Amtsgericht WETZLAR |

86745 | HOHENALTHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

25582 | HOHENASPE | Amtsgericht ITZEHOE |

94545 | HOHENAU | Amtsgericht FREYUNG |

18461 | HOHENBARNEKOW | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

95691 | HOHENBERG | Amtsgericht WUNSIEDEL |

83371 | HÖHENBERG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

99994 | HOHENBERGEN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

39596 | HOHENBERG — KRUSEMARK | Amtsgericht OSTERBURG |

01945 | HOHENBOCKA | Amtsgericht SENFTENBERG |

29413 | HOHENBÖDDENSTEDT | Amtsgericht SALZWEDEL |

17111 | HOHENBOLLENTIN | Amtsgericht DEMMIN |

16515 | HOHENBRUCH | Amtsgericht ORANIENBURG |

15910 | HOHENBRÜCK — NEU SCHADOW | Amtsgericht LÜBBEN |

85662 | HOHENBRUNN | Amtsgericht MÜNCHEN |

17111 | HOHENBRÜNZOW | Amtsgericht DEMMIN |

04936 | HOHENBUCKO | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

92277 | HOHENBURG | Amtsgericht AMBERG |

17129 | HOHENBÜSSOW | Amtsgericht DEMMIN |

17166 | HOHEN — DEMZIN | Amtsgericht TETEROW |

39167 | HOHENDODELEBEN | Amtsgericht WANZLEBEN |

04539 | HOHENDORF | Amtsgericht BORNA |

08648 | HOHENDORF | Amtsgericht PLAUEN |

07616 | HOHENDORF | Amtsgericht STADTRODA |

17440 | HOHENDORF | Amtsgericht WOLGAST |

18445 | HOHENDORF | Amtsgericht STRALSUND |

02906 | HOHENDUBRAU | Amtsgericht WEISSWASSER |

99713 | HOHENEBRA | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

06420 | HOHENEDLAU | Amtsgericht BERNBURG |

07318 | HOHENEICHE | Amtsgericht SAALFELD |

72070 | HOHENENTRINGEN | Amtsgericht TÜBINGEN |

39443 | HOHENERXLEBEN | Amtsgericht STASSFURT |

83371 | HOHENESTER | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

16306 | HOHENFELDE | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

17322 | HOHENFELDE | Amtsgericht PASEWALK |

18209 | HOHENFELDE | Amtsgericht BAD DOBERAN |

19406 | HOHENFELDE | Amtsgericht PARCHIM |

22946 | HOHENFELDE | Amtsgericht AHRENSBURG |

24257 | HOHENFELDE | Amtsgericht PLÖN |

25358 | HOHENFELDE | Amtsgericht ITZEHOE |

99448 | HOHENFELDEN | Amtsgericht WEIMAR |

78355 | HOHENFELS | Amtsgericht STOCKACH |

92366 | HOHENFELS | Amtsgericht NEUMARKT IN DER OBERPFALZ |

54570 | HOHENFELS — ESSINGEN | Amtsgericht DAUN |

14798 | HOHENFERCHESAR | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

09573 | HOHENFICHTE | Amtsgericht FREIBERG |

16248 | HOHENFINOW | Amtsgericht EBERSWALDE |

86978 | HOHENFURCH | Amtsgericht WEILHEIM |

37318 | HOHENGANDERN | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

39524 | HOHENGÖHREN | Amtsgericht HAVELBERG |

39524 | HOHENGÖHRENER DAMM | Amtsgericht HAVELBERG |

29413 | HOHENGRIEBEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

08209 | HOHENGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

17291 | HOHENGÜSTOW | Amtsgericht PRENZLAU |

31249 | HOHENHAMELN | Amtsgericht PEINE |

04448 | HOHENHEIDA | Amtsgericht LEIPZIG |

39307 | HOHENHEIDE | Amtsgericht GENTHIN |

38486 | HOHENHENNINGEN | Amtsgericht KLÖTZE |

17329 | HOHENHOLZ | Amtsgericht PASEWALK |

21526 | HOHENHORN | Amtsgericht GEESTHACHT |

39524 | HOHENKAMERN | Amtsgericht HAVELBERG |

85411 | HOHENKAMMER | Amtsgericht FREISING |

06724 | HOHENKIRCHEN | Amtsgericht ZEITZ |

99887 | HOHENKIRCHEN | Amtsgericht GOTHA |

85635 | HÖHENKIRCHEN — SIEGERTSBRUNN | Amtsgericht MÜNCHEN |

17235 | HOHENLANKE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

04741 | HOHENLAUFT | Amtsgericht DÖBELN |

56746 | HOHENLEIMBACH | Amtsgericht SINZIG |

04934 | HOHENLEIPISCH | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

39264 | HOHENLEPTE | Amtsgericht ZERBST |

07958 | HOHENLEUBEN | Amtsgericht GREIZ |

85664 | HOHENLINDEN | Amtsgericht EBERSBERG |

14828 | HOHENLOBBESE | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

39279 | HOHENLOCHAU | Amtsgericht ZERBST |

25551 | HOHENLOCKSTEDT | Amtsgericht ITZEHOE |

73441 | HOHENLOHE | Amtsgericht NERESHEIM |

17039 | HOHENMIN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

17111 | HOHENMOCKER | Amtsgericht DEMMIN |

06679 | HOHENMÖLSEN | Amtsgericht WEISSENFELS |

17498 | HOHENMÜHL | Amtsgericht GREIFSWALD |

14715 | HOHENNAUEN | Amtsgericht RATHENOW |

83552 | HOHENÖD | Amtsgericht ROSENHEIM |

67744 | HOHENÖLLEN | Amtsgericht KUSEL |

07570 | HOHENÖLSEN | Amtsgericht GREIZ |

04519 | HOHENOSSIG | Amtsgericht EILENBURG |

82383 | HOHENPEISSENBERG | Amtsgericht WEILHEIM |

84432 | HOHENPOLDING | Amtsgericht ERDING |

04838 | HOHENPRIESSNITZ | Amtsgericht EILENBURG |

16307 | HOHENREINKENDORF | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

04509 | HOHENRODA | Amtsgericht EILENBURG |

36284 | HOHENRODA | Amtsgericht BAD HERSFELD |

97618 | HOHENROTH | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

16248 | HOHENSAATEN | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

82069 | HOHENSCHÄFTLARN | Amtsgericht MÜNCHEN |

13053 | HOHENSCHÖNHAUSEN | Amtsgericht HOHENSCHÖNHAUSEN |

17440 | HOHENSEE | Amtsgericht WOLGAST |

39307 | HOHENSEEDEN | Amtsgericht GENTHIN |

14913 | HOHENSEEFELD | Amtsgericht LUCKENWALDE |

16306 | HOHENSELCHOW | Amtsgericht SCHWEDT/ODER |

73345 | HOHENSTADT | Amtsgericht GEISLINGEN |

17099 | HOHENSTEIN | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

65329 | HOHENSTEIN | Amtsgericht BAD SCHWALBACH |

72531 | HOHENSTEIN | Amtsgericht MÜNSINGEN |

94357 | HÖHENSTEIN | Amtsgericht STRAUBING |

09359 | HOHENSTEIN — ERNSTTHAL | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

09337 | HOHENSTEIN — ERNSTTHAL | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

67591 | HOHEN — SÜLZEN | Amtsgericht WORMS |

09603 | HOHENTANNE | Amtsgericht FREIBERG |

79801 | HOHENTENGEN | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

88367 | HOHENTENGEN | Amtsgericht SAULGAU |

84098 | HOHENTHANN | Amtsgericht LANDSHUT |

06188 | HOHENTHURM | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

38489 | HOHENTRAMM | Amtsgericht KLÖTZE |

53572 | HOHENUNKEL | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

39326 | HOHENWARSLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

86558 | HOHENWART | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

07338 | HOHENWARTE | Amtsgericht SAALFELD |

18510 | HOHENWARTH | Amtsgericht GRIMMEN |

93480 | HOHENWARTH | Amtsgericht CHAM |

39291 | HOHENWARTHE | Amtsgericht BURG |

06179 | HOHENWEIDEN | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

24594 | HOHENWESTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

17258 | HOHENWIPPEL | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

39606 | HOHENWULSCH | Amtsgericht STENDAL |

04769 | HOHENWUSSEN | Amtsgericht OSCHATZ |

16259 | HOHENWUTZEN | Amtsgericht BAD FREIENWALDE |

39291 | HOHENZIATZ | Amtsgericht BURG |

17237 | HOHENZIERITZ | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

99310 | HOHES KREUZ | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

56850 | HOHESTEIN | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

96528 | HOHETANN | Amtsgericht SONNEBERG |

66989 | HÖHFRÖSCHEN | Amtsgericht PIRMASENS |

54298 | HÖHJUNK | Amtsgericht TRIER |

36433 | HOHLEBORN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

06528 | HOHLSTEDT | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

99441 | HOHLSTEDT | Amtsgericht WEIMAR |

24806 | HOHN | Amtsgericht RENDSBURG |

56462 | HÖHN | Amtsgericht WESTERBURG |

04680 | HOHNBACH | Amtsgericht GRIMMA |

01561 | HOHNDORF | Amtsgericht RIESA |

06647 | HOHNDORF | Amtsgericht NAUMBURG |

07985 | HOHNDORF | Amtsgericht GREIZ |

09394 | HOHNDORF | Amtsgericht STOLLBERG |

24217 | HÖHNDORF | Amtsgericht PLÖN |

29362 | HOHNE | Amtsgericht CELLE |

31559 | HOHNHORST | Amtsgericht STADTHAGEN |

06179 | HÖHNSTEDT | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

01848 | HOHNSTEIN | Amtsgericht PIRNA |

21522 | HOHNSTORF | Amtsgericht LÜNEBURG |

08236 | HOHOFEN | Amtsgericht AUERBACH |

56203 | HÖHR — GRENZHAUSEN | Amtsgericht MONTABAUR |

24321 | HOHWACHT | Amtsgericht PLÖN |

01844 | HOHWALD | Amtsgericht NEUSTADT |

23936 | HOIKENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

22955 | HOISDORF | Amtsgericht AHRENSBURG |

99735 | HOLBACH | Amtsgericht NORDHAUSEN |

06528 | HOLDENSTEDT | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

19217 | HOLDORF | Amtsgericht GADEBUSCH |

19412 | HOLDORF | Amtsgericht PARCHIM |

49451 | HOLDORF | Amtsgericht VECHTA |

37642 | HOLENBERG | Amtsgericht HOLZMINDEN |

74424 | HOLENSTEIN | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

17094 | HOLLDORF | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

31188 | HOLLE | Amtsgericht HILDESHEIM |

06179 | HOLLEBEN | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

27616 | HOLLEN | Amtsgericht LANGEN |

86568 | HOLLENBACH | Amtsgericht AICHACH |

99976 | HOLLENBACH | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

23883 | HOLLENBEK | Amtsgericht MÖLLN |

17440 | HOLLENDORF | Amtsgericht WOLGAST |

76744 | HÖLLENMÜHLE | Amtsgericht KANDEL |

21279 | HOLLENSTEDT | Amtsgericht TOSTEDT |

56412 | HOLLER | Amtsgericht MONTABAUR |

21734 | HOLLERDEICH | Amtsgericht STADE |

56357 | HOLLERMÜHLE | Amtsgericht SANKT GOAR |

21723 | HOLLERN — TWIELENFLETH | Amtsgericht STADE |

67714 | HOLLERTAL | Amtsgericht PIRMASENS |

96142 | HOLLFELD | Amtsgericht BAYREUTH |

25554 | HOLLGRUBE | Amtsgericht ITZEHOE |

63874 | HÖLLHAMMER | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

74417 | HÖLLHOF | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

24876 | HOLLINGSTEDT | Amtsgericht SCHLESWIG |

25788 | HOLLINGSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

24891 | HOLLMÜHLE | Amtsgericht SCHLESWIG |

56288 | HOLLNICH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

21769 | HOLLNSETH | Amtsgericht OTTERNDORF |

82049 | HÖLLRIEGELSKREUTH | Amtsgericht MÜNCHEN |

97618 | HOLLSTADT | Amtsgericht BAD NEUSTADT A. D. SAALE |

06712 | HOLLSTEITZ | Amtsgericht ZEITZ |

83376 | HÖLLTHAL | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

83546 | HÖLLTHAL | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

25488 | HOLM | Amtsgericht PINNEBERG |

25923 | HOLM | Amtsgericht NIEBÜLL |

02699 | HOLSCHA | Amtsgericht BAUTZEN |

02699 | HOLSCHDUBRAU | Amtsgericht BAUTZEN |

27729 | HOLSTE | Amtsgericht OSTERHOLZ — SCHARMBECK |

18569 | HOLSTENHAGEN | Amtsgericht BERGEN |

25584 | HOLSTENNIENDORF | Amtsgericht ITZEHOE |

54668 | HOLSTHUM | Amtsgericht BITBURG |

24994 | HOLT | Amtsgericht FLENSBURG |

02829 | HOLTENDORF | Amtsgericht GÖRLITZ |

26427 | HOLTGAST | Amtsgericht WITTMUND |

18510 | HOLTHOF | Amtsgericht GRIMMEN |

19075 | HOLTHUSEN | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

49685 | HÖLTINGHAUSEN | Amtsgericht CLOPPENBURG |

23992 | HÖLTINGSDORF | Amtsgericht WISMAR |

26835 | HOLTLAND | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

24363 | HOLTSEE | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

37345 | HOLUNGEN | Amtsgericht WORBIS |

56379 | HOLZAPPEL | Amtsgericht DIEZ |

55469 | HOLZBACH | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

24361 | HOLZBUNGE | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

06926 | HOLZDORF | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

24364 | HOLZDORF | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

99438 | HOLZDORF | Amtsgericht WEIMAR |

08373 | HÖLZEL | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

37632 | HOLZEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

17291 | HOLZENDORF | Amtsgericht PRENZLAU |

19406 | HOLZENDORF | Amtsgericht PARCHIM |

19412 | HOLZENDORF | Amtsgericht STERNBERG |

99718 | HOLZENGEL | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

54316 | HOLZERATH | Amtsgericht TRIER |

71088 | HOLZGERLINGEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

87752 | HOLZGÜNZ | Amtsgericht MEMMINGEN |

09623 | HOLZHAU | Amtsgericht FREIBERG |

09326 | HOLZHAUSEN | Amtsgericht HAINICHEN |

04454 | HOLZHAUSEN | Amtsgericht LEIPZIG |

16845 | HOLZHAUSEN | Amtsgericht NEURUPPIN |

29413 | HOLZHAUSEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

39629 | HOLZHAUSEN | Amtsgericht STENDAL |

56357 | HOLZHAUSEN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

98663 | HOLZHAUSEN | Amtsgericht HILDBURGHAUSEN |

84503 | HOLZHAUSER ECK | Amtsgericht ALTÖTTING |

65558 | HOLZHEIM | Amtsgericht DIEZ |

86684 | HOLZHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

89291 | HOLZHEIM | Amtsgericht NEU — ULM |

89438 | HOLZHEIM | Amtsgericht DILLINGEN |

93183 | HOLZHEIM | Amtsgericht REGENSBURG |

24796 | HOLZKATE | Amtsgericht RENDSBURG |

89183 | HOLZKIRCH | Amtsgericht ULM |

83607 | HOLZKIRCHEN | Amtsgericht MIESBACH |

97292 | HOLZKIRCHEN | Amtsgericht WÜRZBURG |

24395 | HOLZKOPPEL | Amtsgericht KAPPELN |

83374 | HÖLZL | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

73271 | HOLZMADEN | Amtsgericht KIRCHHEIM |

37603 | HOLZMINDEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

82282 | HOLZMÜHL | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

08525 | HOLZMÜHLE | Amtsgericht PLAUEN |

93167 | HOLZMÜHLE | Amtsgericht CHAM |

97292 | HOLZMÜHLE | Amtsgericht WÜRZBURG |

83371 | HOLZREIT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

99713 | HOLZSUSSRA | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

99713 | HOLZTHALEBEN | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

06808 | HOLZWEISSIG | Amtsgericht BITTERFELD |

59439 | HOLZWICKEDE | Amtsgericht UNNA |

34576 | HOMBERG | Amtsgericht HOMBERG (EFZE) |

35315 | HOMBERG | Amtsgericht ALSFELD |

56479 | HOMBERG | Amtsgericht WESTERBURG |

67744 | HOMBERG | Amtsgericht KUSEL |

56379 | HÖMBERG | Amtsgericht DIEZ |

66424 | HOMBURG | Amtsgericht HOMBURG |

54675 | HOMMERDINGEN | Amtsgericht BITBURG |

53518 | HONERATH | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

99991 | HÖNGEDA | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

24211 | HONIGSEE | Amtsgericht PLÖN |

53506 | HÖNNINGEN | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

15366 | HÖNOW | Amtsgericht STRAUSBERG |

54538 | HONTHEIM | Amtsgericht WITTLICH |

25859 | HOOGE | Amtsgericht HUSUM |

49846 | HOOGSTEDE | Amtsgericht NORDHORN |

19230 | HOORT | Amtsgericht HAGENOW |

87659 | HOPFERAU | Amtsgericht KAUFBEUREN |

04651 | HOPFGARTEN | Amtsgericht BORNA |

09429 | HOPFGARTEN | Amtsgericht MARIENBERG |

83546 | HOPFGARTEN | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

99428 | HOPFGARTEN | Amtsgericht WEIMAR |

74746 | HÖPFINGEN | Amtsgericht BUCHEN |

15345 | HOPPEGARTEN/MÜ. | Amtsgericht STRAUSBERG |

17219 | HOPPENBARG | Amtsgericht WAREN |

14641 | HOPPENRADE | Amtsgericht NAUEN |

16928 | HOPPENRADE | Amtsgericht PERLEBERG |

18292 | HOPPENRADE | Amtsgericht GÜSTROW |

23996 | HOPPENRADE | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

17375 | HOPPENWALDE | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

67744 | HOPPSTÄDTEN | Amtsgericht KUSEL |

55768 | HOPPSTÄDTEN — WEIERSBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

48496 | HOPSTEN | Amtsgericht IBBENBÜREN |

54497 | HORATH | Amtsgericht HERMESKEIL |

72160 | HORB | Amtsgericht HORB |

07426 | HORBA | Amtsgericht RUDOLSTADT |

55606 | HORBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

56412 | HORBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

66851 | HORBACH | Amtsgericht PIRMASENS |

06543 | HORBECK | Amtsgericht HETTSTEDT |

79289 | HORBEN | Amtsgericht FREIBURG |

83364 | HÖRBERING | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

55483 | HORBRUCH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

06254 | HORBURG | Amtsgericht MERSEBURG |

37412 | HÖRDEN | Amtsgericht HERZBERG AM HARZ |

39387 | HORDORF | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

76771 | HÖRDT | Amtsgericht GERMERSHEIM |

86497 | HORGAU | Amtsgericht AUGSBURG |

88263 | HORGENZELL | Amtsgericht RAVENSBURG |

85413 | HÖRGERTSHAUSEN | Amtsgericht FREISING |

56379 | HORHAUSEN | Amtsgericht DIEZ |

56593 | HORHAUSEN | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

67724 | HÖRINGEN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

01920 | HORKA | Amtsgericht KAMENZ |

02923 | HORKA | Amtsgericht GÖRLITZ |

06528 | HORLA | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

01968 | HÖRLITZ | Amtsgericht SENFTENBERG |

09468 | HORMERSDORF | Amtsgericht STOLLBERG |

09395 | HORMERSDORF | Amtsgericht STOLLBERG |

09468 | HORMERSDORF JUGENDHERBERGE | Amtsgericht ANNABERG |

55469 | HORN | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

73575 | HORN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

83329 | HORN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

66500 | HORNBACH | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

32805 | HORN — BAD MEINBERG | Amtsgericht DETMOLD |

21514 | HORNBEK | Amtsgericht MÖLLN |

78132 | HORNBERG | Amtsgericht WOLFACH |

71540 | HORNBERGER REUTE | Amtsgericht BACKNANG |

06295 | HORNBURG | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

38315 | HORNBURG | Amtsgericht WOLFENBÜTTEL |

21640 | HORNEBURG | Amtsgericht BUXTEHUDE |

73575 | HORNER MÜHLE | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

39387 | HORNHAUSEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

99735 | HÖRNINGEN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

02763 | HÖRNITZ | Amtsgericht ZITTAU |

01731 | HORNSCHÄNKE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

99955 | HORNSÖMMERN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

23974 | HORNSTORF | Amtsgericht WISMAR |

25997 | HÖRNUM | Amtsgericht NIEBÜLL |

56766 | HORPERATH | Amtsgericht DAUN |

55457 | HORRWEILER | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

02906 | HORSCHA | Amtsgericht WEISSWASSER |

66887 | HORSCHBACH | Amtsgericht KUSEL |

54552 | HÖRSCHEID | Amtsgericht DAUN |

99819 | HÖRSCHEL | Amtsgericht EISENACH |

54552 | HÖRSCHHAUSEN | Amtsgericht DAUN |

74585 | HORSCHHOF | Amtsgericht LANGENBURG |

99880 | HÖRSELGAU | Amtsgericht GOTHA |

39356 | HÖRSINGEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

99976 | HORSMAR | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

18230 | HORST | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18239 | HORST | Amtsgericht BAD DOBERAN |

18246 | HORST | Amtsgericht GÜSTROW |

18519 | HORST | Amtsgericht GRIMMEN |

19258 | HORST | Amtsgericht HAGENOW |

23883 | HORST | Amtsgericht MÖLLN |

25358 | HORST | Amtsgericht ITZEHOE |

06785 | HORSTDORF | Amtsgericht ZERBST |

25860 | HORSTEDT | Amtsgericht HUSUM |

27367 | HORSTEDT | Amtsgericht ROTENBURG/WÜMME |

48477 | HÖRSTEL | Amtsgericht IBBENBÜREN |

24797 | HÖRSTEN | Amtsgericht RENDSBURG |

48612 | HORSTMAR | Amtsgericht STEINFURT |

67699 | HORTERHOF | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

24980 | HÖRUP | Amtsgericht FLENSBURG |

83374 | HÖRZING | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

63768 | HÖSBACH | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

01996 | HOSENA | Amtsgericht SENFTENBERG |

36154 | HOSENFELD | Amtsgericht FULDA |

02997 | HOSKE | Amtsgericht HOYERSWERDA |

83129 | HÖSLWANG | Amtsgericht ROSENHEIM |

88374 | HOSSKIRCH | Amtsgericht RAVENSBURG |

54664 | HOSTEN | Amtsgericht BITBURG |

39393 | HÖTENSLEBEN | Amtsgericht OSCHERSLEBEN |

99439 | HOTTELSTEDT | Amtsgericht WEIMAR |

55758 | HOTTENBACH | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

39638 | HOTTENDORF | Amtsgericht GARDELEGEN |

55606 | HOTTENMÜHLE | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

91798 | HÖTTINGEN | Amtsgericht WEISSENBURG |

94542 | HÖTZENHAM | Amtsgericht PASSAU |

25782 | HÖVEDE | Amtsgericht MELDORF |

33161 | HÖVELHOF | Amtsgericht DELBRÜCK |

57539 | HÖVELS | Amtsgericht BETZDORF |

18469 | HÖVET | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

39615 | HÖWISCH | Amtsgericht SALZWEDEL |

37671 | HÖXTER | Amtsgericht HÖXTER |

27318 | HOYA | Amtsgericht NIENBURG |

27318 | HOYERHAGEN | Amtsgericht NIENBURG |

09326 | HOYERSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

06779 | HOYERSDORF | Amtsgericht BITTERFELD |

31093 | HOYERSHAUSEN | Amtsgericht ALFELD (LEINE) |

02977 | HOYERSWERDA | Amtsgericht HOYERSWERDA |

06467 | HOYM | Amtsgericht ASCHERSLEBEN |

83552 | HUB | Amtsgericht ROSENHEIM |

66500 | HÜBELHOF | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

66989 | HUBERHOF | Amtsgericht PIRMASENS |

06869 | HUBERTUSBERG | Amtsgericht ZERBST |

56412 | HÜBINGEN | Amtsgericht MONTABAUR |

06308 | HÜBITZ | Amtsgericht LUTHERSTADT — EISLEBEN |

56479 | HÜBLINGEN | Amtsgericht WESTERBURG |

41836 | HÜCKELHOVEN | Amtsgericht ERKELENZ |

42499 | HÜCKESWAGEN | Amtsgericht WIPPERFÜRTH |

25876 | HUDE | Amtsgericht HUSUM |

27798 | HUDE | Amtsgericht OLDENBURG |

49448 | HÜDE | Amtsgericht DIEPHOLZ |

25876 | HUDERFÄHRE | Amtsgericht HUSUM |

01458 | HUFEN | Amtsgericht KAMENZ |

55595 | HÜFFELSHEIM | Amtsgericht BAD KREUZNACH |

74928 | HÜFFENHARDT | Amtsgericht MOSBACH |

66909 | HÜFFLER | Amtsgericht KUSEL |

78183 | HÜFINGEN | Amtsgericht DONAUESCHINGEN |

83359 | HUFSCHLAG | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

88147 | HUGELITZ | Amtsgericht LINDAU (BODENSEE) |

76549 | HÜGELSHEIM | Amtsgericht BÜHL |

82386 | HUGLFING | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

18465 | HUGOLDSDORF | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

01665 | HÜHNDORF | Amtsgericht MEISSEN |

65510 | HÜHNERKIRCHE | Amtsgericht IDSTEIN |

86685 | HUISHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

25588 | HUJE | Amtsgericht ITZEHOE |

72584 | HÜLBEN | Amtsgericht BAD URACH |

37308 | HÜLFENSBERG | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

82205 | HÜLL | Amtsgericht STARNBERG |

32609 | HÜLLHORST | Amtsgericht LÜBBECKE |

16949 | HÜLSEBECK | Amtsgericht PERLEBERG |

19230 | HÜLSEBURG | Amtsgericht HAGENOW |

31867 | HÜLSEDE | Amtsgericht STADTHAGEN |

53520 | HÜMMEL | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

24357 | HUMMELFELD | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

01731 | HUMMELMÜHLE | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

07768 | HUMMELSHAIN | Amtsgericht STADTRODA |

73550 | HUMMELSHALDEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

95503 | HUMMELTAL | Amtsgericht BAYREUTH |

53547 | HÜMMERICH | Amtsgericht NEUWIED |

98634 | HÜMPFERSHAUSEN | Amtsgericht MEININGEN |

25923 | HUMPTRUP | Amtsgericht NIEBÜLL |

23909 | HUNDEBUSCH | Amtsgericht RATZEBURG |

18230 | HUNDEHAGEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

06862 | HUNDELUFT | Amtsgericht DESSAU |

94336 | HUNDERDORF | Amtsgericht STRAUBING |

64395 | HUNDERTMORGEN | Amtsgericht MICHELSTADT |

37339 | HUNDESHAGEN | Amtsgericht WORBIS |

07557 | HUNDHAUPTEN | Amtsgericht GERA |

56288 | HUNDHEIM | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

94551 | HUNDING | Amtsgericht DEGGENDORF |

39343 | HUNDISBURG | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

56414 | HUNDSANGEN | Amtsgericht WESTERBURG |

55621 | HUNDSBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

56235 | HUNDSDORF | Amtsgericht MONTABAUR |

08626 | HUNDSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

08318 | HUNDSHÜBEL | Amtsgericht AUE |

63863 | HUNDSRÜCK | Amtsgericht OBERNBURG |

67714 | HUNDSWEIHERSÄGEMÜHLE | Amtsgericht PIRMASENS |

56323 | HÜNENFELD | Amtsgericht KOBLENZ |

36088 | HÜNFELD | Amtsgericht HÜNFELD |

65597 | HÜNFELDEN | Amtsgericht LIMBURG A. D. LAHN |

35410 | HUNGEN | Amtsgericht NIDDA |

56281 | HUNGENROTH | Amtsgericht SANKT GOAR |

99735 | HÜNSTEIN | Amtsgericht NORDHAUSEN |

65510 | HÜNSTETTEN | Amtsgericht IDSTEIN |

46569 | HÜNXE | Amtsgericht WESEL |

56355 | HUNZEL | Amtsgericht LAHNSTEIN |

37620 | HUNZEN | Amtsgericht HOLZMINDEN |

54518 | HUPPERATH | Amtsgericht WITTLICH |

99976 | HÜPSTEDT | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

86857 | HURLACH | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

83374 | HURT | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

52393 | HÜRTGENWALD | Amtsgericht DÜREN |

50354 | HÜRTH | Amtsgericht BRÜHL |

95689 | HURTINGÖD | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

24975 | HÜRUP | Amtsgericht FLENSBURG |

24975 | HUSBY | Amtsgericht FLENSBURG |

24850 | HÜSBY | Amtsgericht SCHLESWIG |

39579 | HÜSELITZ | Amtsgericht STENDAL |

25813 | HUSUM | Amtsgericht HUSUM |

31632 | HUSUM | Amtsgericht STOLZENAU |

09429 | HUTH | Amtsgericht MARIENBERG |

09526 | HUTHA | Amtsgericht MARIENBERG |

66882 | HÜTSCHENHAUSEN | Amtsgericht LANDSTUHL |

99947 | HÜTSCHERODA | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

24641 | HÜTTBLEK | Amtsgericht SEGEBERG |

63776 | HÜTTELNGESÄSS | Amtsgericht ALZENAU |

08144 | HÜTTELSGRÜN | Amtsgericht ZWICKAU |

07381 | HÜTTEN | Amtsgericht PÖSSNECK |

18209 | HÜTTEN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

24358 | HÜTTEN | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

39345 | HÜTTEN | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

54673 | HÜTTEN | Amtsgericht BITBURG |

35625 | HÜTTENBERG | Amtsgericht WETZLAR |

09496 | HÜTTENGRUND | Amtsgericht MARIENBERG |

96515 | HÜTTENGRUND | Amtsgericht SONNEBERG |

36404 | HÜTTENRODA | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

38889 | HÜTTENRODE | Amtsgericht WERNIGERODE |

39307 | HÜTTERMÜHLE | Amtsgericht GENTHIN |

54636 | HÜTTERSCHEID | Amtsgericht BITBURG |

55743 | HÜTTGESWASEN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

94116 | HUTTHURM | Amtsgericht PASSAU |

54636 | HÜTTINGEN | Amtsgericht BITBURG |

54675 | HÜTTINGEN | Amtsgericht BITBURG |

89185 | HÜTTISHEIM | Amtsgericht ULM |

73460 | HÜTTLINGEN | Amtsgericht AALEN |

49751 | HÜVEN | Amtsgericht MEPPEN |

38836 | HUY — NEINSTEDT | Amtsgericht HALBERSTADT |

24392 | HYE | Amtsgericht KAPPELN |

79837 | IBACH | Amtsgericht SANKT BLASIEN |

01594 | IBANITZ | Amtsgericht RIESA |

49477 | IBBENBÜREN | Amtsgericht IBBENBUEREN |

49479 | IBBENBÜREN | Amtsgericht IBBENBUEREN |

89335 | ICHENHAUSEN | Amtsgericht GÜNZBURG |

06556 | ICHSTEDT | Amtsgericht ARTERN |

99334 | ICHTERSHAUSEN | Amtsgericht ARNSTADT |

82057 | ICKING | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

01623 | ICKOWITZ | Amtsgericht MEISSEN |

55743 | IDAR — OBERSTEIN | Amtsgericht IDAR — OBERSTEIN |

57612 | IDELBERG | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

39606 | IDEN | Amtsgericht OSTERBURG |

54636 | IDENHEIM | Amtsgericht BITBURG |

54636 | IDESHEIM | Amtsgericht BITBURG |

24879 | IDSTEDT | Amtsgericht SCHLESWIG |

65510 | IDSTEIN | Amtsgericht IDSTEIN |

82393 | IFFELDORF | Amtsgericht WEILHEIM I. OB |

76473 | IFFEZHEIM | Amtsgericht RASTATT |

99831 | IFTA | Amtsgericht EISENACH |

54298 | IGEL | Amtsgericht TRIER |

69412 | IGELSBACH | Amtsgericht HIRSCHHORN |

91338 | IGENSDORF | Amtsgericht FORCHHEIM |

97999 | IGERSHEIM | Amtsgericht BAD MERGENTHEIM |

94547 | IGGENSBACH | Amtsgericht DEGGENDORF |

73574 | IGGINGEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

86859 | IGLING | Amtsgericht LANDSBERG A. LECH |

39291 | IHLEBURG | Amtsgericht BURG |

06347 | IHLEWITZ | Amtsgericht HETTSTEDT |

21775 | IHLIENWORTH | Amtsgericht OTTERNDORF |

14913 | IHLOW | Amtsgericht LUCKENWALDE |

15377 | IHLOW | Amtsgericht STRAUSBERG |

26632 | IHLOW | Amtsgericht AURICH |

54608 | IHRENBRÜCK | Amtsgericht PRÜM |

79241 | IHRINGEN | Amtsgericht BREISACH A. RH. |

93346 | IHRLERSTEIN | Amtsgericht KELHEIM |

06408 | ILBERSTEDT | Amtsgericht BERNBURG |

67294 | ILBESHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

76831 | ILBESHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

99768 | ILFELD | Amtsgericht NORDHAUSEN |

73655 | ILGENHOF | Amtsgericht SCHORNDORF |

88605 | ILGENTAL | Amtsgericht SIGMARINGEN |

01683 | ILKENDORF | Amtsgericht MEISSEN |

99958 | ILLEBEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

56814 | ILLERICH | Amtsgericht COCHEM |

89171 | ILLERKIRCHBERG | Amtsgericht ULM |

89186 | ILLERRIEDEN | Amtsgericht ULM |

89257 | ILLERTISSEN | Amtsgericht NEU — ULM |

91471 | ILLESHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

66557 | ILLINGEN | Amtsgericht OTTWEILER |

75428 | ILLINGEN | Amtsgericht MAULBRONN |

88636 | ILLMENSEE | Amtsgericht SIGMARINGEN |

14913 | ILLMERSDORF | Amtsgericht LUCKENWALDE |

92278 | ILLSCHWANG | Amtsgericht AMBERG |

04626 | ILLSITZ | Amtsgericht ALTENBURG |

98693 | ILMENAU | Amtsgericht ILMENAU |

85304 | ILMMÜNSTER | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

07751 | ILMNITZ | Amtsgericht JENA |

07616 | ILMSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

31241 | ILSEDE | Amtsgericht PEINE |

38871 | ILSENBURG | Amtsgericht WERNIGERODE |

74360 | ILSFELD | Amtsgericht HEILBRONN |

74532 | ILSHOFEN | Amtsgericht SCHWÄBISCH HALL |

73037 | ILTISHOF | Amtsgericht GÖPPINGEN |

68549 | ILVESHEIM | Amtsgericht HEIDELBERG |

72138 | IM HENGSTRAIN | Amtsgericht TÜBINGEN |

34246 | IM MONDSCHIRM | Amtsgericht KASSEL |

38486 | IMMEKATH | Amtsgericht KLÖTZE |

36433 | IMMELBORN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

78194 | IMMENDINGEN | Amtsgericht TUTTLINGEN |

34376 | IMMENHAUSEN | Amtsgericht HOFGEISMAR |

56346 | IMMENHOF | Amtsgericht SANKT GOAR |

17498 | IMMENHORST | Amtsgericht GREIFSWALD |

95505 | IMMENREUTH | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

99713 | IMMENRODE | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

99735 | IMMENRODE | Amtsgericht NORDHAUSEN |

88090 | IMMENSTAAD | Amtsgericht TETTNANG |

87509 | IMMENSTADT | Amtsgericht KEMPTEN (ALLGÄU) |

25767 | IMMENSTEDT | Amtsgericht HUSUM |

25885 | IMMENSTEDT | Amtsgericht MELDORF |

54552 | IMMERATH | Amtsgericht DAUN |

54426 | IMMERT | Amtsgericht HERMESKEIL |

67308 | IMMESHEIM | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

76831 | IMPFLINGEN | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

67817 | IMSBACH | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

67808 | IMSWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

86570 | INCHENHOFEN | Amtsgericht AICHACH |

52459 | INDEN | Amtsgericht JÜLICH |

57610 | INGELBACH | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

57612 | INGELBACH — BAHNHOF | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

38385 | INGELEBEN | Amtsgericht HELMSTEDT |

74653 | INGELFINGEN | Amtsgericht KÜNZELSAU |

55218 | INGELHEIM | Amtsgericht BINGEN AM RHEIN |

54636 | INGENDORF | Amtsgericht BITBURG |

86980 | INGENRIED | Amtsgericht WEILHEIM |

74379 | INGERSHEIM | Amtsgericht BESIGHEIM |

99192 | INGERSLEBEN | Amtsgericht GOTHA |

88456 | INGOLDINGEN | Amtsgericht BIBERACH |

85049 | INGOLSTADT | Amtsgericht INGOLSTADT |

85051 | INGOLSTADT | Amtsgericht INGOLSTADT |

85053 | INGOLSTADT | Amtsgericht INGOLSTADT |

85055 | INGOLSTADT | Amtsgericht INGOLSTADT |

85057 | INGOLSTADT | Amtsgericht INGOLSTADT |

04626 | INGRAMSDORF | Amtsgericht ALTENBURG |

94548 | INNERNZELL | Amtsgericht FREYUNG |

82266 | INNING | Amtsgericht STARNBERG |

84416 | INNING | Amtsgericht ERDING |

39599 | INSEL | Amtsgericht STENDAL |

18374 | INSEL GROSSER KIRR | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

17493 | INSEL KOOS | Amtsgericht GREIFSWALD |

23999 | INSEL LANGENWERDER | Amtsgericht WISMAR |

78465 | INSEL MAINAU | Amtsgericht KONSTANZ |

18569 | INSEL OEHE | Amtsgericht BERGEN |

17440 | INSEL OIE | Amtsgericht WOLGAST |

23999 | INSEL POEL | Amtsgericht WISMAR |

17498 | INSEL RIEMS | Amtsgericht GREIFSWALD |

17440 | INSEL RUDEN | Amtsgericht WOLGAST |

18581 | INSEL VILM | Amtsgericht BERGEN |

24794 | INSELHOF | Amtsgericht RENDSBURG |

98599 | INSELSBERG, GROSSER UND KLEINER | Amtsgericht SCHMALKALDEN |

76865 | INSHEIM | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

91610 | INSINGEN | Amtsgericht ANSBACH |

53520 | INSUL | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

83334 | INZELL | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

72514 | INZIGKOFEN | Amtsgericht SIGMARINGEN |

79594 | INZLINGEN | Amtsgericht LÖRRACH |

97346 | IPHOFEN | Amtsgericht KITZINGEN |

55566 | IPPENSCHIED | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

97258 | IPPESHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

91472 | IPSHEIM | Amtsgericht NEUSTADT AN DER AISCH |

09669 | IRBERSDORF | Amtsgericht HAINICHEN |

92699 | IRCHENRIETH | Amtsgericht WEIDEN |

08485 | IRFERSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

02681 | IRGERSDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

94342 | IRLBACH | Amtsgericht STRAUBING |

73566 | IRMANNSWEILER | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

56843 | IRMENACH | Amtsgericht BERNKASTEL — KUES |

56479 | IRMTRAUT | Amtsgericht WESTERBURG |

78597 | IRNDORF | Amtsgericht TUTTLINGEN |

54666 | IRREL | Amtsgericht BITBURG |

54689 | IRRHAUSEN | Amtsgericht PRÜM |

54451 | IRSCH | Amtsgericht SAARBURG |

83737 | IRSCHENBERG | Amtsgericht MIESBACH |

87660 | IRSEE | Amtsgericht KAUFBEUREN |

39167 | IRXLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

84424 | ISEN | Amtsgericht ERDING |

56271 | ISENBURG | Amtsgericht NEUWIED |

38550 | ISENBÜTTEL | Amtsgericht GIFHORN |

58636 | ISERLOHN | Amtsgericht ISERLOHN |

58638 | ISERLOHN | Amtsgericht ISERLOHN |

58640 | ISERLOHN | Amtsgericht ISERLOHN |

58642 | ISERLOHN | Amtsgericht ISERLOHN |

58644 | ISERLOHN | Amtsgericht ISERLOHN |

30916 | ISERNHAGEN | Amtsgericht BURGWEDEL |

57612 | ISERT | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

85737 | ISMANING | Amtsgericht MÜNCHEN |

88316 | ISNY | Amtsgericht WANGEN |

75228 | ISPRINGEN | Amtsgericht PFORZHEIM |

65558 | ISSELBACH | Amtsgericht DIEZ |

46419 | ISSELBURG | Amtsgericht BOCHOLT |

99428 | ISSERODA | Amtsgericht WEIMAR |

99947 | ISSERSHEILINGEN | Amtsgericht BAD LANGENSALZA |

07751 | ISSERSTEDT | Amtsgericht JENA |

95188 | ISSIGAU | Amtsgericht HOF |

47661 | ISSUM | Amtsgericht GELDERN |

48465 | ISTERBERG | Amtsgericht NORDHORN |

39279 | ISTERBIES | Amtsgericht ZERBST |

49847 | ITTERBECK | Amtsgericht NORDHORN |

74930 | ITTLINGEN | Amtsgericht HEILBRONN |

25524 | ITZEHOE | Amtsgericht ITZEHOE |

96274 | ITZGRUND | Amtsgericht COBURG |

23845 | ITZSTEDT | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

17391 | IVEN | Amtsgericht ANKLAM |

17153 | IVENACK | Amtsgericht MALCHIN |

18211 | IVENDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

39343 | IVENRODE | Amtsgericht HALDENSLEBEN |

16909 | JABEL | Amtsgericht NEURUPPIN |

17194 | JABEL | Amtsgericht WAREN |

19303 | JABEL | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

18246 | JABELITZ | Amtsgericht GÜSTROW |

18569 | JABELITZ | Amtsgericht BERGEN |

83676 | JACHENAU | Amtsgericht WOLFRATSHAUSEN |

06526 | JACKENTHALMÜHLE | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

15236 | JACOBSDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

01619 | JACOBSTHAL | Amtsgericht RIESA |

26349 | JADE | Amtsgericht BRAKE |

17209 | JAEBETZ | Amtsgericht RÖBEL |

17495 | JAGDKRUG | Amtsgericht GREIFSWALD |

96515 | JAGDSHOF | Amtsgericht SONNEBERG |

19309 | JAGEL | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

24878 | JAGEL | Amtsgericht SCHLESWIG |

18519 | JAGER | Amtsgericht GRIMMEN |

08340 | JÄGERHAUS | Amtsgericht AUE |

08491 | JÄGERHAUS | Amtsgericht AUERBACH |

17192 | JÄGERHOF | Amtsgericht WAREN |

17509 | JÄGERHOF | Amtsgericht GREIFSWALD |

67808 | JÄGERLUST, FORSTHAUS | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

08262 | JÄGERSGRÜN | Amtsgericht AUERBACH |

24242 | JÄGERSLUST | Amtsgericht KIEL |

18528 | JÄGERSRUH | Amtsgericht BERGEN |

17129 | JAGETZOW | Amtsgericht DEMMIN |

17337 | JAGOW | Amtsgericht PRENZLAU |

04936 | JAGSAL | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

74249 | JAGSTHAUSEN | Amtsgericht HEILBRONN |

73489 | JAGSTZELL | Amtsgericht ELLWANGEN (JAGST) |

02906 | JAHMEN | Amtsgericht WEISSWASSER |

18299 | JAHMEN | Amtsgericht GÜSTROW |

06895 | JAHMO | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

83359 | JAHN | Amtsgericht TRAUNSTEIN |

04749 | JAHNA | Amtsgericht DÖBELN |

85276 | JAHNHÖHE | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

01594 | JAHNISHAUSEN | Amtsgericht RIESA |

18513 | JAHNKOW | Amtsgericht GRIMMEN |

09419 | JAHNSBACH | Amtsgericht ANNABERG |

09387 | JAHNSDORF | Amtsgericht STOLLBERG |

09387 | JAHNSDORF/ERZGEB. | Amtsgericht STOLLBERG |

15320 | JAHNSFELDE | Amtsgericht STRAUSBERG |

08239 | JAHNSGRÜN | Amtsgericht PLAUEN |

04657 | JAHNSHAIN | Amtsgericht BORNA |

24594 | JAHRSDORF | Amtsgericht RENDSBURG |

38486 | JAHRSTEDT | Amtsgericht KLÖTZE |

74417 | JAKOBSBERG | Amtsgericht SCHWÄBISCH GMÜND |

18442 | JAKOBSDORF | Amtsgericht STRALSUND |

17268 | JAKOBSHAGEN | Amtsgericht PRENZLAU |

67814 | JAKOBSWEILER | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

23968 | JAMEL | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

29479 | JAMELN | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

17440 | JAMITZOW | Amtsgericht ANKLAM |

15868 | JAMLITZ | Amtsgericht GUBEN |

03130 | JÄMLITZ | Amtsgericht COTTBUS |

94118 | JANDELSBRUNN | Amtsgericht FREYUNG |

15518 | JÄNICKENDORF | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

07646 | JANISMÜHLE | Amtsgericht STADTRODA |

06618 | JANISRODA | Amtsgericht NAUMBURG |

02906 | JÄNKENDORF | Amtsgericht WEISSWASSER |

24992 | JANNEBY | Amtsgericht FLENSBURG |

16949 | JÄNNERSDORF | Amtsgericht PERLEBERG |

01945 | JANNOWITZ | Amtsgericht SENFTENBERG |

17391 | JANOW | Amtsgericht ANKLAM |

03197 | JÄNSCHWALDE | Amtsgericht GUBEN |

17392 | JAPENZIN | Amtsgericht ANKLAM |

17091 | JAPZOW | Amtsgericht DEMMIN |

39596 | JARCHAU | Amtsgericht STENDAL |

19376 | JARCHOW | Amtsgericht PARCHIM |

24994 | JARDELUND | Amtsgericht FLENSBURG |

18573 | JARKVITZ | Amtsgericht BERGEN |

17126 | JARMEN | Amtsgericht DEMMIN |

17498 | JARMSHAGEN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18528 | JARNITZ | Amtsgericht BERGEN |

24941 | JARPLUND — WEDING | Amtsgericht FLENSBURG |

19230 | JASNITZ | Amtsgericht HAGENOW |

17099 | JATZKE | Amtsgericht NEUBRANDENBURG |

17309 | JATZNICK | Amtsgericht PASEWALK |

06679 | JAUCHA | Amtsgericht WEISSENFELS |

01920 | JAUER | Amtsgericht KAMENZ |

04626 | JAUERN | Amtsgericht ALTENBURG |

02627 | JAUERNICK | Amtsgericht BAUTZEN |

02829 | JAUERNICK — BUSCHBACH | Amtsgericht GÖRLITZ |

39638 | JÄVENITZ | Amtsgericht GARDELEGEN |

06862 | JEBER — BERGFRIEDEN | Amtsgericht DESSAU |

99706 | JECHABURG | Amtsgericht SONDERSHAUSEN |

55592 | JECKENBACH | Amtsgericht BAD SOBERNHEIM |

39524 | JEDERITZ | Amtsgericht HAVELBERG |

38489 | JEEBEN | Amtsgericht KLÖTZE |

23936 | JEESE | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

18519 | JEESER | Amtsgericht GRIMMEN |

04688 | JEESEWITZ | Amtsgericht GRIMMA |

39624 | JEETZE | Amtsgericht SALZWEDEL |

39649 | JEGGAU | Amtsgericht GARDELEGEN |

39615 | JEGGEL | Amtsgericht OSTERBURG |

29416 | JEGGELEBEN | Amtsgericht SALZWEDEL |

03116 | JEHSERIG | Amtsgericht COTTBUS |

19399 | JELLEN | Amtsgericht PARCHIM |

29585 | JELMSTORF | Amtsgericht UELZEN |

38477 | JEMBKE | Amtsgericht WOLFSBURG |

26844 | JEMGUM | Amtsgericht LEER (OSTFR.) |

39624 | JEMMERITZ | Amtsgericht GARDELEGEN |

07743 | JENA | Amtsgericht JENA |

07745 | JENA | Amtsgericht JENA |

07747 | JENA | Amtsgericht JENA |

07749 | JENA | Amtsgericht JENA |

07751 | JENALÖBNITZ | Amtsgericht JENA |

07751 | JENAPRIESSNITZ | Amtsgericht JENA |

86860 | JENGEN | Amtsgericht KAUFBEUREN |

02627 | JENKWITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

18230 | JENNEWITZ | Amtsgericht BAD DOBERAN |

25878 | JEPPERN | Amtsgericht HUSUM |

14715 | JERCHEL | Amtsgericht RATHENOW |

39517 | JERCHEL | Amtsgericht STENDAL |

39638 | JERCHEL | Amtsgericht GARDELEGEN |

02906 | JERCHWITZ | Amtsgericht WEISSWASSER |

56457 | JEREMIASMÜHLE | Amtsgericht WESTERBURG |

39319 | JERICHOW | Amtsgericht GENTHIN |

03159 | JERISCHKE | Amtsgericht COTTBUS |

24992 | JERRISBEKFELD | Amtsgericht FLENSBURG |

24963 | JERRISHOE | Amtsgericht FLENSBURG |

22941 | JERSBEK | Amtsgericht AHRENSBURG |

39326 | JERSLEBEN | Amtsgericht WOLMIRSTEDT |

38381 | JERXHEIM | Amtsgericht HELMSTEDT |

01917 | JESAU | Amtsgericht KAMENZ |

34632 | JESBERG | Amtsgericht FRITZLAR |

02694 | JESCHÜTZ | Amtsgericht BAUTZEN |

19417 | JESENDORF | Amtsgericht WISMAR |

82287 | JESENWANG | Amtsgericht FÜRSTENFELDBRUCK |

14778 | JESERIG | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

14827 | JESERIG/FLÄMING | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

14827 | JESERIGERHÜTTEN | Amtsgericht BRANDENBURG AN DER HAVEL |

39638 | JESERITZ | Amtsgericht GARDELEGEN |

04838 | JESEWITZ | Amtsgericht EILENBURG |

23623 | JESHOP | Amtsgericht EUTIN |

01689 | JESSEN | Amtsgericht MEISSEN |

01796 | JESSEN | Amtsgericht PIRNA |

06917 | JESSEN | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

19249 | JESSENITZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

15913 | JESSERN | Amtsgericht GUBEN |

18507 | JESSIN | Amtsgericht GRIMMEN |

02699 | JESSNITZ | Amtsgericht BAUTZEN |

04720 | JESSNITZ | Amtsgericht DÖBELN |

06800 | JESSNITZ | Amtsgericht BITTERFELD |

02627 | JESSNITZ, GEBIRGE | Amtsgericht BAUTZEN |

21266 | JESTEBURG | Amtsgericht TOSTEDT |

79798 | JESTETTEN | Amtsgericht WALDSHUT — TIENGEN |

98708 | JESUBORN | Amtsgericht ILMENAU |

03149 | JETHE | Amtsgericht COTTBUS |

15938 | JETSCH | Amtsgericht LÜBBEN |

02694 | JETSCHEBA | Amtsgericht BAUTZEN |

66887 | JETTENBACH | Amtsgericht KUSEL |

84555 | JETTENBACH | Amtsgericht MÜHLDORF A. INN |

82064 | JETTENHAUSEN | Amtsgericht MÜNCHEN |

71131 | JETTINGEN | Amtsgericht BÖBLINGEN |

89343 | JETTINGEN — SCHEPPACH | Amtsgericht GÜNZBURG |

85305 | JETZENDORF | Amtsgericht PFAFFENHOFEN A. D. ILM |

24797 | JEVENBERG | Amtsgericht BAD SEGEBERG |

24808 | JEVENSTEDT | Amtsgericht RENDSBURG |

26441 | JEVER | Amtsgericht JEVER |

01920 | JIEDLITZ | Amtsgericht KAMENZ |

16247 | JOACHIMSTHAL | Amtsgericht EBERSWALDE |

08543 | JOCKETA | Amtsgericht PLAUEN |

76751 | JOCKGRIM | Amtsgericht KANDEL |

03149 | JOCKSDORF | Amtsgericht COTTBUS |

17111 | JOHANNENHÖHE | Amtsgericht DEMMIN |

63867 | JOHANNESBERG | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

06198 | JOHANNESHALL | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

17348 | JOHANNESHÖHE | Amtsgericht NEUSTRELITZ |

08349 | JOHANNGEORGENSTADT | Amtsgericht AUE |

17337 | JOHANNISBERG | Amtsgericht PASEWALK |

84381 | JOHANNISKIRCHEN | Amtsgericht EGGENFELDEN |

02991 | JOHANNISTHAL | Amtsgericht HOYERSWERDA |

17498 | JOHANNISTHAL | Amtsgericht GREIFSWALD |

17192 | JOHANNSHOF | Amtsgericht WAREN |

23942 | JOHANNSTORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

01768 | JOHNSBACH | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

02699 | JOHNSDORF | Amtsgericht BAUTZEN |

02796 | JOHNSDORF | Amtsgericht ZITTAU |

09477 | JÖHSTADT | Amtsgericht ANNABERG — BUCHHOLZ |

25862 | JOLDELUND | Amtsgericht HUSUM |

04626 | JONASWALDE | Amtsgericht ALTENBURG |

02796 | JONSDORF | Amtsgericht ZITTAU |

17168 | JÖRDENSTORF | Amtsgericht TETEROW |

21635 | JORK | Amtsgericht BUXTEHUDE |

24992 | JÖRL | Amtsgericht FLENSBURG |

18233 | JÖRNSTORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

67294 | JOSEFSMÜHLE | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

63637 | JOSSGRUND | Amtsgericht GELNHAUSEN |

08547 | JÖSSNITZ | Amtsgericht PLAUEN |

99819 | JOSTHOF | Amtsgericht EISENACH |

38489 | JÜBAR | Amtsgericht KLÖTZE |

24855 | JÜBEK | Amtsgericht SCHLESWIG |

41363 | JÜCHEN | Amtsgericht GREVENBROICH |

04720 | JUCHHÖH | Amtsgericht DÖBELN |

08236 | JUCHHÖH | Amtsgericht AUERBACH |

08606 | JUCHHÖH | Amtsgericht PLAUEN |

98631 | JÜCHSEN | Amtsgericht MEININGEN |

04618 | JÜCKELBERG | Amtsgericht ALTENBURG |

54689 | JUCKEN | Amtsgericht PRÜM |

96515 | JUDENBACH | Amtsgericht SONNEBERG |

06773 | JÜDENBERG | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

06268 | JÜDENDORF | Amtsgericht QUERFURT |

08626 | JUGELSBURG | Amtsgericht PLAUEN |

09468 | JUGENDHERBERGE HORMERSDORF | Amtsgericht ANNABERG |

25992 | JUGENDSEEHEIM KASSEL | Amtsgericht NIEBÜLL |

55270 | JUGENHEIM | Amtsgericht MAINZ |

37127 | JÜHNDE | Amtsgericht HAN/MÜNDEN |

15831 | JÜHNSDORF | Amtsgericht ZOSSEN |

26571 | JUIST | Amtsgericht NORDEN |

84387 | JULBACH | Amtsgericht EGGENFELDEN |

19412 | JÜLCHENDORF | Amtsgericht PARCHIM |

52428 | JÜLICH | Amtsgericht JÜLICH |

21483 | JULIUSBURG | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

67316 | JUNGHOF | Amtsgericht GRÜNSTADT |

72417 | JUNGINGEN | Amtsgericht HECHINGEN |

54584 | JÜNKERATH | Amtsgericht PRÜM |

18246 | JÜRGENSHAGEN | Amtsgericht BÜTZOW |

17214 | JÜRGENSHOF | Amtsgericht WAREN |

17153 | JÜRGENSTORF | Amtsgericht MALCHIN |

14913 | JÜTERBOG | Amtsgericht LUCKENWALDE |

39264 | JÜTRICHAU | Amtsgericht ZERBST |

37345 | JÜTZENBACH | Amtsgericht WORBIS |

25582 | KAAKS | Amtsgericht ITZEHOE |

17268 | KAAKSTEDT | Amtsgericht PRENZLAU |

19273 | KAARSSEN | Amtsgericht LÜNEBURG |

41564 | KAARST | Amtsgericht NEUSS |

19412 | KAARZ | Amtsgericht PARCHIM |

99518 | KAATSCHEN — WEICHAU | Amtsgericht APOLDA |

23738 | KABELHORST | Amtsgericht OLDENBURG (HOLSTEIN) |

39524 | KABELITZ | Amtsgericht HAVELBERG |

15758 | KABLOW | Amtsgericht KÖNIGS WUSTERHAUSEN |

01665 | KÄBSCHÜTZ | Amtsgericht MEISSEN |

17419 | KACHLIN | Amtsgericht ANKLAM |

06556 | KACHSTEDT | Amtsgericht ARTERN |

38489 | KÄCKLITZ | Amtsgericht KLÖTZE |

39307 | KADE | Amtsgericht GENTHIN |

56459 | KADEN | Amtsgericht WESTERBURG |

56337 | KADENBACH | Amtsgericht MONTABAUR |

25479 | KADENER ABBAUTEN | Amtsgericht NORDERSTEDT |

06729 | KADISCHEN | Amtsgericht ZEITZ |

04668 | KADITZSCH | Amtsgericht GRIMMA |

17129 | KADOW | Amtsgericht DEMMIN |

19374 | KADOW | Amtsgericht PARCHIM |

17209 | KAESELIN | Amtsgericht WAREN |

19205 | KAESELOW | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

16837 | KAGAR | Amtsgericht NEURUPPIN |

15345 | KAGEL | Amtsgericht FÜRSTENWALDE |

17398 | KAGENDORF | Amtsgericht ANKLAM |

17391 | KAGENOW | Amtsgericht ANKLAM |

18230 | KÄGSDORF | Amtsgericht BAD DOBERAN |

63796 | KAHL | Amtsgericht ALZENAU |

04928 | KAHLA | Amtsgericht BAD LIEBENWERDA |

07768 | KAHLA | Amtsgericht STADTRODA |

02929 | KAHLE MEILE | Amtsgericht WEISSWASSER |

24232 | KÄHLEN | Amtsgericht PLÖN |

23992 | KAHLENBERG | Amtsgericht WISMAR |

34225 | KAHLER BERG | Amtsgericht KASSEL |

98701 | KAHLERT | Amtsgericht ILMENAU |

24211 | KAHLKAMP | Amtsgericht PLÖN |

06647 | KAHLWINKEL | Amtsgericht NEBRA |

39291 | KÄHNERT | Amtsgericht BURG |

04552 | KAHNSDORF | Amtsgericht BORNA |

39624 | KAHRSTEDT | Amtsgericht SALZWEDEL |

56761 | KAIFENHEIM | Amtsgericht COCHEM |

56829 | KAIL | Amtsgericht COCHEM |

04603 | KAIMNITZ | Amtsgericht ALTENBURG |

25560 | KAISBORSTEL | Amtsgericht ITZEHOE |

18528 | KAISERITZ | Amtsgericht BERGEN |

54518 | KAISERMÜHLE | Amtsgericht WITTLICH |

76855 | KAISERMÜHLE | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

36433 | KAISERODA | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

73667 | KAISERSBACH | Amtsgericht SCHORNDORF |

56759 | KAISERSESCH | Amtsgericht COCHEM |

99974 | KAISERSHAGEN | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

67655 | KAISERSLAUTERN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

67657 | KAISERSLAUTERN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

67659 | KAISERSLAUTERN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

67661 | KAISERSLAUTERN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

67663 | KAISERSLAUTERN | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

25709 | KAISER — WILHELM — KOOG | Amtsgericht MELDORF |

86687 | KAISHEIM | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

01665 | KAISITZ | Amtsgericht MEISSEN |

06686 | KAJA | Amtsgericht WEISSENFELS |

04626 | KAKAU | Amtsgericht ALTENBURG |

06785 | KAKAU | Amtsgericht ZERBST |

21255 | KAKENSTORF | Amtsgericht TOSTEDT |

39624 | KAKERBECK | Amtsgericht GARDELEGEN |

18510 | KAKERNEHL | Amtsgericht GRIMMEN |

36148 | KALBACH | Amtsgericht NEUHOF |

27419 | KALBE | Amtsgericht ZEVEN |

39624 | KALBE | Amtsgericht GARDELEGEN |

99848 | KÄLBERFELD | Amtsgericht EISENACH |

54523 | KALBERGERHOF | Amtsgericht WITTLICH |

01594 | KALBITZ | Amtsgericht RIESA |

06556 | KALBSRIETH | Amtsgericht ARTERN |

90562 | KALCHREUTH | Amtsgericht ERLANGEN |

37589 | KALEFELD | Amtsgericht OSTERODE AM HARZ |

53505 | KALENBORN | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

56759 | KALENBORN | Amtsgericht COCHEM |

54570 | KALENBORN — SCHEUERN | Amtsgericht DAUN |

19294 | KALISS | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

47546 | KALKAR | Amtsgericht KLEVE |

23942 | KALKHORST | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

37355 | KALKHÜTTE | Amtsgericht WORBIS |

67822 | KALKOFEN | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

56377 | KALKOFEN, GEM. DÖRNBERG | Amtsgericht DIEZ |

01561 | KALKREUTH | Amtsgericht RIESA |

17398 | KALKSTEIN | Amtsgericht ANKLAM |

17498 | KALKVITZ | Amtsgericht GREIFSWALD |

09514 | KALKWERK | Amtsgericht MARIENBERG |

53925 | KALL | Amtsgericht SCHLEIDEN |

32689 | KALLETAL | Amtsgericht LEMGO |

15806 | KALLINCHEN | Amtsgericht ZOSSEN |

37327 | KALLMERODE | Amtsgericht WORBIS |

93183 | KALLMÜNZ | Amtsgericht REGENSBURG |

67169 | KALLSTADT | Amtsgericht BAD DÜRKHEIM |

56294 | KALT | Amtsgericht MAYEN |

57537 | KALTAU | Amtsgericht ALTENKIRCHEN (WESTERWALD) |

96317 | KALTBUCH | Amtsgericht KRONACH |

07389 | KALTE SCHENKE | Amtsgericht PÖSSNECK |

83739 | KALTEN | Amtsgericht MIESBACH |

07586 | KALTENBORN | Amtsgericht GERA |

09306 | KALTENBORN | Amtsgericht HAINICHEN |

36433 | KALTENBORN | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

53520 | KALTENBORN | Amtsgericht BAD NEUENAHR — AHRWEILER |

85655 | KALTENBRUNN | Amtsgericht ROSENHEIM |

92700 | KALTENBRUNN | Amtsgericht WEIDEN |

37318 | KALTENEBER | Amtsgericht HEILIGENSTADT |

56220 | KALTENENGERS | Amtsgericht ANDERNACH |

65558 | KALTENHOLZHAUSEN | Amtsgericht DIEZ |

24568 | KALTENKIRCHEN | Amtsgericht NORDERSTEDT |

36452 | KALTENLENGSFELD | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

06193 | KALTENMARK | Amtsgericht HALLE — SAALKREIS |

36452 | KALTENNORDHEIM | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

98634 | KALTENSUNDHEIM | Amtsgericht MEININGEN |

87662 | KALTENTAL | Amtsgericht KAUFBEUREN |

73235 | KALTENWANGHOF | Amtsgericht KIRCHHEIM |

98634 | KALTENWESTHEIM | Amtsgericht MEININGEN |

04703 | KALTHAUSEN | Amtsgericht DÖBELN |

09661 | KALTOFEN | Amtsgericht HAINICHEN |

37339 | KALTOHMFELD | Amtsgericht WORBIS |

02829 | KALTWASSER | Amtsgericht GÖRLITZ |

24326 | KALÜBBE | Amtsgericht PLÖN |

06268 | KALZENDORF | Amtsgericht QUERFURT |

36460 | KAMBACHSMÜHLE | Amtsgericht BAD SALZUNGEN |

17207 | KAMBS | Amtsgericht RÖBEL |

18258 | KAMBS | Amtsgericht ROSTOCK |

59174 | KAMEN | Amtsgericht KAMEN |

01920 | KAMENZ | Amtsgericht KAMENZ |

01917 | KAMENZ | Amtsgericht KAMENZ |

39264 | KÄMERITZ | Amtsgericht ZERBST |

39649 | KÄMERITZ | Amtsgericht GARDELEGEN |

25379 | KAMERLANDERDEICH | Amtsgericht ITZEHOE |

39524 | KAMERN | Amtsgericht HAVELBERG |

18233 | KAMIN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

04886 | KAMITZ | Amtsgericht TORGAU |

89358 | KAMMELTAL | Amtsgericht GÜNZBURG |

92681 | KAMMERERMÜHLE | Amtsgericht TIRSCHENREUTH |

56206 | KAMMERFORST | Amtsgericht MONTABAUR |

99986 | KAMMERFORST | Amtsgericht MÜHLHAUSEN |

17179 | KÄMMERICH | Amtsgericht GÜSTROW |

07619 | KÄMMERITZ | Amtsgericht STADTRODA |

07318 | KÄMMERITZE | Amtsgericht SAALFELD |

91126 | KAMMERSTEIN | Amtsgericht SCHWABACH |

17506 | KAMMIN | Amtsgericht GREIFSWALD |

18556 | KAMMIN | Amtsgericht BERGEN |

17419 | KAMMINKE | Amtsgericht ANKLAM |

87754 | KAMMLACH | Amtsgericht MEMMINGEN |

17398 | KAMP | Amtsgericht ANKLAM |

56341 | KAMP — BORNHOFEN | Amtsgericht LAHNSTEIN |

25999 | KAMPEN | Amtsgericht NIEBÜLL |

39291 | KAMPF | Amtsgericht BURG |

75236 | KÄMPFELBACH | Amtsgericht PFORZHEIM |

47475 | KAMP — LINTFORT | Amtsgericht RHEINBERG |

39615 | KAMPS | Amtsgericht OSTERBURG |

07334 | KAMSDORF | Amtsgericht SAALFELD |

07589 | KANADA | Amtsgericht GERA |

76870 | KANDEL | Amtsgericht KANDEL |

08538 | KANDELHOF | Amtsgericht PLAUEN |

18516 | KANDELIN | Amtsgericht GRIMMEN |

79400 | KANDERN | Amtsgericht LÖRRACH |

09247 | KÄNDLER | Amtsgericht HOHENSTEIN — ERNSTTHAL |

18299 | KANKEL | Amtsgericht GÜSTROW |

21514 | KANKELAU | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

06578 | KANNAWURF | Amtsgericht SÖMMERDA |

18334 | KANNEBERG | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

39606 | KANNENBERG | Amtsgericht OSTERBURG |

88422 | KANZACH | Amtsgericht RIEDLINGEN |

54441 | KANZEM | Amtsgericht SAARBURG |

18569 | KAPELLE | Amtsgericht BERGEN |

99510 | KAPELLENDORF | Amtsgericht WEIMAR |

76889 | KAPELLEN — DRUSWEILER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

56767 | KAPERICH | Amtsgericht DAUN |

16775 | KAPPE | Amtsgericht ZEHDENICK |

55483 | KAPPEL | Amtsgericht SIMMERN/HUNSRÜCK |

77966 | KAPPEL — GRAFENHAUSEN | Amtsgericht ETTENHEIM |

24376 | KAPPELN | Amtsgericht KAPPELN |

67744 | KAPPELN | Amtsgericht KUSEL |

77876 | KAPPELRODECK | Amtsgericht ACHERN |

85655 | KAPS | Amtsgericht ROSENHEIM |

76889 | KAPSWEYER | Amtsgericht LANDAU IN DER PFALZ |

56281 | KARBACH | Amtsgericht SANKT GOAR |

97842 | KARBACH | Amtsgericht GEMÜNDEN |

61184 | KARBEN | Amtsgericht BAD VILBEL |

17207 | KARBOW | Amtsgericht WAREN |

17509 | KARBOW | Amtsgericht GREIFSWALD |

19386 | KARBOW — VIETLÜBBE | Amtsgericht PLAU AM SEE |

24398 | KARBY | Amtsgericht KAPPELN |

01683 | KARCHA | Amtsgericht MEISSEN |

18276 | KARCHEEZ | Amtsgericht GÜSTROW |

19294 | KARENZ | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

19243 | KARFT | Amtsgericht HAGENOW |

17192 | KARGOW | Amtsgericht WAREN |

18236 | KARIN | Amtsgericht BAD DOBERAN |

39291 | KARITH | Amtsgericht BURG |

54534 | KARL | Amtsgericht WITTLICH |

83471 | KÄRLINGERHAUS | Amtsgericht LAUFEN |

07333 | KARL — MARX — SIEDLUNG | Amtsgericht SAALFELD |

76307 | KARLSBAD | Amtsgericht ETTLINGEN |

17335 | KARLSBURG | Amtsgericht PASEWALK |

17495 | KARLSBURG | Amtsgericht GREIFSWALD |

24398 | KARLSBURGERHOLZ | Amtsgericht KAPPELN |

07646 | KARLSDORF | Amtsgericht STADTRODA |

76689 | KARLSDORF — NEUTHARD | Amtsgericht BRUCHSAL |

06888 | KARLSFELD | Amtsgericht LUTHERSTADT — WITTENBERG |

85757 | KARLSFELD | Amtsgericht DACHAU |

17335 | KARLSFELDE | Amtsgericht PASEWALK |

17449 | KARLSHAGEN | Amtsgericht WOLGAST |

54673 | KARLSHAUSEN | Amtsgericht BITBURG |

17091 | KARLSHOF | Amtsgericht DEMMIN |

86739 | KARLSHOF | Amtsgericht NÖRDLINGEN |

89601 | KARLSHOF | Amtsgericht EHINGEN |

67806 | KARLSHÖHE | Amtsgericht ROCKENHAUSEN |

97836 | KARLSHÖHE | Amtsgericht GEMÜNDEN |

86668 | KARLSHULD | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

85123 | KARLSKRON | Amtsgericht NEUBURG A. D. DONAU |

06536 | KARLSRODE | Amtsgericht SANGERHAUSEN |

02689 | KARLSRUHE | Amtsgericht BAUTZEN |

76131 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76133 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76135 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76137 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76139 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76149 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76185 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76187 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76189 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76199 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE |

76227 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE — DURLACH |

76228 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE — DURLACH |

76229 | KARLSRUHE | Amtsgericht KARLSRUHE — DURLACH |

97753 | KARLSTADT | Amtsgericht GEMÜNDEN |

63791 | KARLSTEIN | Amtsgericht ASCHAFFENBURG |

67707 | KARLSTHAL BAHNHOF | Amtsgericht KAISERSLAUTERN |

25926 | KARLUM | Amtsgericht NIEBÜLL |

17406 | KARNIN | Amtsgericht ANKLAM |

18469 | KARNIN | Amtsgericht RIBNITZ — DAMGARTEN |

18574 | KARNITZ | Amtsgericht BERGEN |

07368 | KAROLINENFIELD | Amtsgericht LOBENSTEIN |

17495 | KAROLINENHOF | Amtsgericht GREIFSWALD |

25774 | KAROLINENKOOG | Amtsgericht MELDORF |

18276 | KAROW | Amtsgericht GÜSTROW |

18528 | KAROW | Amtsgericht BERGEN |

19395 | KAROW | Amtsgericht PLAU AM SEE |

23966 | KAROW | Amtsgericht WISMAR |

39307 | KAROW | Amtsgericht GENTHIN |

01665 | KARPFENSCHÄNKE | Amtsgericht MEISSEN |

17367 | KARPIN | Amtsgericht UECKERMÜNDE |

19372 | KARRENZIN | Amtsgericht PARCHIM |

17440 | KARRIN | Amtsgericht WOLGAST |

39624 | KARRITZ | Amtsgericht GARDELEGEN |

97783 | KARSBACH | Amtsgericht GEMÜNDEN |

24407 | KARSCHAU | Amtsgericht KAPPELN |

01734 | KARSDORF | Amtsgericht DIPPOLDISWALDE |

06638 | KARSDORF | Amtsgericht NEBRA |

07616 | KARSDORFBERG | Amtsgericht STADTRODA |

19294 | KARSTÄDT | Amtsgericht LUDWIGSLUST |

19357 | KARSTÄDT | Amtsgericht PERLEBERG |

97907 | KARTHAUSE GRÜNAU | Amtsgericht GEMÜNDEN |

17129 | KARTLOW | Amtsgericht DEMMIN |

18528 | KARTZITZ | Amtsgericht BERGEN |

16833 | KARWESEE | Amtsgericht NEURUPPIN |

29481 | KARWITZ | Amtsgericht DANNENBERG (ELBE) |

53547 | KASBACH — OHLENBERG | Amtsgericht LINZ AM RHEIN |

02906 | KASCHEL | Amtsgericht WEISSWASSER |

54668 | KASCHENBACH | Amtsgericht BITBURG |

18516 | KASCHOW | Amtsgericht GRIMMEN |

01920 | KASCHWITZ | Amtsgericht KAMENZ |

56357 | KASDORF | Amtsgericht LAHNSTEIN |

54317 | KASEL | Amtsgericht TRIER |

15938 | KASEL — GOLZIG | Amtsgericht LÜBBEN |

19217 | KASENDORF | Amtsgericht GREVESMÜHLEN |

95359 | KASENDORF | Amtsgericht KULMBACH |

66894 | KÄSHOFEN | Amtsgericht ZWEIBRÜCKEN |

17111 | KASLIN | Amtsgericht DEMMIN |

24360 | KASMARK | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

24360 | KASMARKERSCHMIEDE | Amtsgericht ECKERNFÖRDE |

18581 | KASNEVITZ | Amtsgericht BERGEN |

22929 | KASSEBURG | Amtsgericht SCHWARZENBEK |

23717 | KASSEEDORF | Amtsgericht EUTIN |

34117 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34119 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34121 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34123 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34125 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34127 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34128 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34130 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34131 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34132 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34134 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34233 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

34355 | KASSEL | Amtsgericht KASSEL |

18573 | KASSELVITZ | Amtsgericht BERGEN |

39638 | KASSIECK | Amtsgericht GARDELEGEN |

18258 | KASSOW | Amtsgericht ROSTOCK |</