Help Print this page 

Document 31996D0391

Title and reference
Rozhodnutí Rady ze dne 28. března 1996, kterým se stanoví řada opatření za účelem vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských sítí v odvětví energií
  • No longer in force
OJ L 161, 29.6.1996, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj
Multilingual display
Text

31996D0391Úřední věstník L 161 , 29/06/1996 S. 0154 - 0155


Rozhodnutí Rady

ze dne 28. března 1996,

kterým se stanoví řada opatření za účelem vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských sítí v odvětví energií

(96/391/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 129d třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 189c Smlouvy [4],

vzhledem k tomu, že vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských energetických sítí je součástí hlavních rysů opatření ve smyslu článku 129c Smlouvy a je stanoveno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1254/96/ES ze dne 5. června 1996, kterým se stanoví řada hlavních směrů pro transevropské energetické sítě [5];

vzhledem k tomu, že pro dotvoření vnitřního trhu v odvětví energií je nezbytné zapojit tato opatření do globální energetické strategie, která nejenom specifikuje hlavní kritéria a cíle Společenství v této oblasti, ale také podrobně definuje podmínky liberalizace energetického trhu;

vzhledem k tomu, že vytvoření a rozvoj transevropských sítí v odvětví energií má přispět ke snížení nákladů na zásobování energií, a tím k obnovení hospodářského růstu, k vyšší zaměstnanosti a ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky;

vzhledem k tomu, že vytvoření těchto příznivějších rámcových podmínek musí být zaměřeno zejména na podporu technické spolupráce mezi subjekty odpovědnými za tyto sítě a na usnadnění schvalovacích řízení jednotlivých členských státech týkajících se projektů sítí s cílem zkrátit přípravné období projektů;

vzhledem k tomu, že za účelem urychlení uskutečňování projektů společného zájmu stanovených rozhodnutím č. 1254/96/ES musí mít Společenství možnost podporovat úsilí jednotlivých členských států o financování těchto projektů v souladu s nařízením Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční podpory Společenstvím v oblasti transevropských sítí;

vzhledem k tomu, že ostatní finanční nástroje, které má Společenství k dispozici, jako jsou strukturální fondy, Evropský investiční fond, intervence Evropské investiční banky a programy ve prospěch třetích zemí by mohly přispět, v některých případech rozhodující měrou, k uskutečňování projektů společného zájmu určených rozhodnutím č. 1254/96/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí stanoví, která opatření se musí uskutečnit, aby byly vytvořeny příznivější rámcové podmínky pro uskutečňování projektů společného zájmu v oblasti transevropských energetických sítí a pro zajištění interoperability těchto sítí na úrovni Společenství.

Článek 2

1. Společenství přispívá k vytvoření příznivějších rámcových podmínek pro rozvoj transevropských energetických sítí tím, že přikládá maximální důležitost následujícím opatřením a v případě potřeby je podporuje:

- uskutečňování projektů technické spolupráce mezi subjekty odpovědnými za transevropské energetické sítě, které přispívají k správnému fungování evropských propojení uvedených v článku 2 rozhodnutí č. 1254/96/ES,

- spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím vzájemných konzultací směřujícím k usnadnění zavádění schvalovacích řízení projektů v oblasti transevropských energetických sítí s cílem zkrátit přípravné období projektů.

2. Komise přijme v úzké spolupráci s dotyčnými členskými státy veškeré vhodné iniciativy na podporu koordinace opatření uvedených v odstavci 1.

Článek 3

Společenství přispívá k vytvoření příznivějších finančních rámcových podmínek pro rozvoj transevropských energetických sítí takto:

1. může poskytnout finanční podporu opatření z oblasti transevropských energetických sítí. Tato opatření přijímá Komise v souladu s nařízením Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční podpory Společenstvím v oblasti transevropských sítí;

2. přihlíží k projektům společného zájmu určeným rozhodnutím č. 1254/96/ES prostřednictvím zásahů svých fondů, nástrojů a finančních programů vztahujících se na tyto sítě, přičemž dodržuje jejich vlastní pravidla a cíle.

Článek 4

Při provádění opatření uvedených v článku 2 je Komisi, v souladu s postupem stanoveným v čl. 9 odst. 2 a 3, nápomocen výbor zřízený čl. 9 odst. 1 rozhodnutí č. 1254/96/ES.

Článek 5

Každé dva roky vypracuje Komise zprávu o provádění tohoto rozhodnutí a předloží ji Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. března 1996.

Za Radu

předseda

A. Clo

[1] Úř. věst. C 72, 10.3.1994, s. 15.

[2] Úř. věst. C 195, 18.7.1994, s. 33.

[3] Úř. věst. C 217, 6.8.1994, s. 26.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. května 1995 (Úř. věst. C 151, 19.6.1995, s. 232), společný postoj Rady ze dne 29. června 1995 (Úř. věst. C 216, 21.8.1995, s. 38) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. října 1995 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 147.

--------------------------------------------------

Top