Help Print this page 

Document 02004R0794-20140502

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/794/2014-05-02
Multilingual display
Text

2004R0794 — CS — 02.05.2014 — 007.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2004

ze dne 21. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES

(Úř. věst. L 140, 30.4.2004, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006,

  L 302

10

1.11.2006

►M2

Nařízení Komise (ES) č. 1935/2006 ze dne 20. prosince 2006,

  L 407

1

30.12.2006

►M3

Nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008,

  L 82

1

25.3.2008

►M4

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2008 ze dne 31. října 2008,

  L 313

1

22.11.2008

►M5

Nařízení Komise (ES) č. 257/2009 ze dne 24. března 2009,

  L 81

15

27.3.2009

►M6

Nařízení Komise (ES) č. 1125/2009 ze dne 23. listopadu 2009,

  L 308

5

24.11.2009

►M7

Nařízení Komise (EU) č. 372/2014 ze dne 9. dubna 2014,

  L 109

14

12.4.2014


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 044, 15.2.2007, s. 3  (1935/2006)
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 794/2004

ze dne 21. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ESKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES ( 1 ), a zejména na článek 27 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro usnadnění vypracování oznámení státních podpor členskými státy a jejich hodnocení Komisí je žádoucí, aby byl vytvořen povinný oznamovací formulář. Tento formulář by měl být co nejúplnější.

(2)

Standardní oznamovací formulář, jakož i souhrnný informační list a doplňkové informační listy by měly zahrnovat všechny stávající pokyny a rámce v oblasti státních podpor. Musí být pozměňovány či nahrazovány v souladu s dalším vývojem těchto textů.

(3)

Měl by být zaveden zjednodušený systém oznamování některých změn stávající podpory. Takový zjednodušený systém by měl být přijat pouze v tom případě, že Komise byla pravidelně informována o provádění dané stávající podpory.

(4)

Z důvodu právní jistoty by mělo být objasněno, že se Komisi nemusí oznamovat malý nárůst, který nepřekračuje 20 % původního rozpočtu režimu podpor, zejména těch, které jsou určeny pro zohlednění účinků inflace, jelikož je nepravděpodobné, že dojde k ovlivnění původního hodnocení slučitelnosti režimu, které Komise vypracovala, pokud ostatní podmínky režimu podpor zůstaly nezměněny.

(5)

Podle článku 21 nařízení (ES) č. 659/1999 mají členské státy předkládat Komisi výroční zprávy o všech stávajících režimech podpor nebo jednotlivých podporách přiznaných mimo schválený režim podpor, které podle podmínečného rozhodnutí nepodléhají žádné zvláštní povinnosti podávat zprávy.

(6)

Aby Komise byla Komise schopna plnit své povinnosti ohledně kontroly podpor, potřebuje od členských států přesné informace o druzích a výších podpory, kterou poskytují v rámci stávajících režimů podpor. Je možné zjednodušit a zlepšit systémy předkládání zpráv o státních podporách Komisi, které jsou v současné době popsány ve společném postupu předkládání zpráv a oznamování podle Smlouvy o ES a podle Dohody o Světové obchodní organizaci, který je stanoven v dopise Komise členským státům ze dne 2. srpna 1995. Na část tohoto společného postupu, která se týká oznamovacích povinností ohledně oznamování subvencí podle článku 25 dohody Světové obchodní organizace o subvencích a kompenzačních opatřeních přijaté dne 21. července 1995 a podle článku XVI GATT z roku 1994, se toto nařízení nevztahuje.

(7)

Informace požadované ve výročních zprávách mají Komisi usnadnit sledování všech úrovní podpor a vytvoření celkového přehledu účinků různých druhů podpory na hospodářskou soutěž. Za tímto účelem může Komise členské státy rovněž požádat o poskytnutí dalších údajů pro vybraná témata ad hoc. Výběr předmětu musí být s členskými státy projednán předem.

(8)

Výroční zprávy nezahrnují informace, které mohou být nezbytné pro ověření toho, zda daná opatření konkrétní podpory dodržují právo Společenství. Komise by si tudíž měla ponechat možnost požadovat od členských států závazky nebo připojovat k rozhodnutím podmínky vyžadující poskytnutí dalších informací.

(9)

Mělo by být upřesněno, že by se lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 659/1999 měly vypočítávat v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny ( 2 ), doplněným zvláštními pravidly stanovenými v tomto nařízení. Zejména je nezbytné označit události, které určují výchozí bod lhůt použitelných v postupech týkajících se státní podpory. Pravidla stanovená v tomto nařízení by měla platit pro již existující lhůty, které budou dále běžet i po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(10)

Účelem navrácení podpory je obnovení situace, která existovala před protiprávním poskytnutím podpory. Pro zajištění rovného zacházení by měla být výhoda měřena objektivně od chvíle, kdy je podpora k dispozici přijímajícímu podniku, nezávisle na výsledku jakýchkoli obchodních rozhodnutí, která tento podnik následně učinil.

(11)

V souladu s obecnou finanční praxí je vhodné, aby byla úroková sazba pro navrácení stanovena jako roční procentní sazba.

(12)

Objem a četnost transakcí mezi bankami mají za následek úrokovou sazbu, která je stabilně měřitelná a statisticky významná, a měla by tudíž představovat základ pro úrokovou sazbu pro navrácení. Mezibankovní swapová sazba by však měl být upravena, aby odrážela obecné míry zvýšeného obchodního rizika mimo bankovní sektor. Na základě informací o mezibankovních swapových sazbách by měla Komise pro každý členský stát stanovit jednu úrokovou sazbu pro navrácení. Z důvodu právní jistoty a rovného zacházení je vhodné, aby byla stanovena přesná metoda pro výpočet a pro zveřejňování úrokové sazby kdykoli použitelné na navrácení podpor, jakož i příslušných sazeb, které se uplatňovaly dříve.

(13)

Státní podporu lze považovat za faktor, který sníží střednědobé finanční požadavky přijímajícího podniku. Pro tento účel a v souladu s obecnou finanční praxí je možné střednědobé období vymezit jako pět let. Úroková sazba pro navrácení by tedy měla odpovídat roční procentní sazbě stanovené pro období pěti let.

(14)

Vzhledem k cíli obnovení situace před protiprávním poskytnutím podpory a v souladu s obecnou finanční praxí musí být úroková sazba pro navrácení, kterou má Komise stanovit, vypočtena každý rok jako složený úrok. Z týchž důvodů by se úroková sazba použitelná v prvním roce období navrácení měla uplatňovat po dobu prvních pěti let období navrácení a úroková sazba použitelná v šestém roce období navrácení po dobu následujících pěti let.

(15)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na rozhodnutí o navrácení podpory oznámená po dni vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:KAPITOLA I

PŘEDMĚT A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla týkající se formy, obsahu a dalších podrobností oznámení a výročních zpráv uvedených v nařízení (ES) č. 659/1999. Rovněž obsahuje ustanovení pro výpočet lhůt ve všech řízeních týkajících se státní podpory a úrokové sazby pro navrácení protiprávní podpory.

2.  Toto nařízení se použije na podpory ve všech odvětvích.KAPITOLA II

OZNÁMENÍ

Článek 2

Oznamovací formuláře

Aniž je dotčena povinnost členských států oznámit státní podpory v odvětví uhlí podle rozhodnutí Komise 2002/871/ES ( 3 ), oznamují se nové podpory podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999, s výjimkou oznámení podle čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, prostřednictvím oznamovacího formuláře, který je uveden v části I přílohy I tohoto nařízení.

Doplňující informace, které jsou potřebné pro hodnocení opatření v souladu s nařízeními, pokyny, rámci a jinými texty použitelnými na státní podporu, se poskytují v doplňkových informačních listech podle části III přílohy I.

Kdykoli dojde ke změně nebo nahrazení příslušných pokynů nebo rámců, přizpůsobí Komise odpovídající formuláře a informační listy.

▼M3

Článek 3

Předávání sdělení

1.  Oznámení předává Komisi prostřednictvím elektronického potvrzení platnosti osoba určená členským státem. Takto potvrzené oznámení se považuje za oznámení zaslané stálým zástupcem.

2.  Komise zasílá svou korespondenci stálému zástupci dotčeného členského státu nebo na jakoukoli jinou adresu, kterou tento členský stát určí.

3.  Od 1. července 2008 se oznámení předávají elektronicky prostřednictvím internetové aplikace State Aid Notification Interactive (SANI).

Veškerá korespondence související s oznámením se předává elektronicky prostřednictvím zabezpečeného systému elektronické pošty Public Key Infrastructure (PKI).

4.  Výjimečně a na základě dohody Komise a dotčeného členského státu lze pro předání oznámení nebo korespondence související s tímto oznámením použít jiný dohodnutý komunikační kanál, než je uvedeno v odstavci 3.

Neexistuje-li takováto dohoda, jakékoliv oznámení nebo korespondence související s oznámením, které členský stát Komisi zašle prostřednictvím jiného komunikačního kanálu, než je uvedeno v odstavci 3, se nebudou považovat za předané Komisi.

5.  Pokud oznámení nebo korespondence související s oznámením obsahuje důvěrné údaje, dotčený členský stát takovéto informace jednoznačně označí a sdělí důvody pro klasifikaci informací jako důvěrných.

6.  Při každém udělení podpory konečnému příjemci členské státy uvedou odkaz na identifikační číslo státní podpory, které režimu podpor přidělila Komise.

Ustanovení prvního pododstavce se nevztahuje na podporu poskytnutou v podobě daňových opatření.

▼B

Článek 4

Zjednodušený oznamovací postup pro určité změny stávající podpory

1.  Pro účely čl. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 659/1999 se změnou stávající podpory rozumí jakákoli změna kromě úprav čistě formálního či administrativního charakteru, která nemůže ovlivnit hodnocení slučitelnosti opatření se společným trhem. Zvýšení původního rozpočtu stávajícího režimu podpor maximálně o 20 % se však nepovažuje za změnu stávající podpory.

2.  Následující změny stávající podpory se oznamují prostřednictvím formuláře pro zjednodušené oznamování, který je uveden v příloze II:

a) zvýšení rozpočtu povoleného režimu podpor přesahující 20 %;

b) prodloužení stávajícího povoleného režimu podpor až o šest let se zvýšením rozpočtu nebo bez zvýšení rozpočtu;

c) zpřísnění kritérií pro uplatnění povoleného režimu podpor, snížení výše podpory nebo snížení způsobilých výdajů.

Komise vynaloží veškeré své úsilí, aby rozhodla o každé podpoře, která jí byla oznámena prostřednictvím formuláře pro zjednodušené oznamování, do jednoho měsíce.

3.  Zjednodušený oznamovací postup se nepoužívá pro oznamování změn režimů podpor, v jejichž souvislosti členské státy nepředložily výroční zprávy v souladu s články 5, 6 a 7, pokud výroční zprávy za roky, kdy byla podpora poskytnuta, nejsou podány ve stejnou dobu jako oznámení.KAPITOLA III

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Článek 5

Forma a obsah výročních zpráv

1.  Aniž je dotčen druhý a třetí pododstavec tohoto článku a jakékoli další zvláštní oznamovací povinnosti stanovené v podmínečném rozhodnutí přijatém podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 659/1999 nebo dodržení jakýchkoli závazků přijatých dotčeným členským státem v souvislosti s rozhodnutím schválit podporu, sestavují členské státy výroční zprávy o stávajících režimech podpor ve smyslu čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999 za každý celý kalendářní rok nebo jeho část, během které se režim uplatňuje, v souladu se standardním formulářem uvedeným v příloze III A.

V příloze III B je uveden formulář pro výroční zprávy o stávajících režimech podpor, které se týkají produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů vyjmenovaných v příloze I Smlouvy na trh.

V příloze III C je uveden formulář pro výroční zprávy o stávajících režimech podpor, které se týkají produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu vyjmenovaných v příloze I Smlouvy na trh.

2.  Komise může členské státy požádat o poskytnutí dalších údajů o vybraných tématech, která jsou s členskými státy projednána předem.

Článek 6

Předávání a zveřejňování výročních zpráv

1.  Každý členský stát předá své výroční zprávy Komisi v elektronické podobě nejpozději dne 30. června roku následujícího po roce, kterého se zpráva týká.

V odůvodněných případech mohou členské státy předložit odhady za předpokladu, že skutečná čísla budou předána nejpozději s údaji za následující rok.

2.  Každý rok zveřejňuje Komise přehled státních podpor, který obsahuje shrnutí informací obsažených ve výročních zprávách předložených během předchozího roku.

Článek 7

Postavení výročních zpráv

Předávání výročních zpráv nepředstavuje splnění povinnosti oznámit opatření týkající se podpory předtím, než nabudou účinku podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy, ani se nedotýká výsledku přezkoumání údajně protiprávní podpory postupem podle kapitoly III nařízení (ES) č. 659/1999.KAPITOLA IV

LHŮTY

Článek 8

Výpočet lhůt

▼M7

1.  Lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 659/1999 a v tomto nařízení nebo stanovené Komisí podle článku 108 Smlouvy se vypočítají v souladu s nařízením (EHS, Euratom) č. 1182/71 a se zvláštními pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 5b tohoto článku. V případě rozporu jsou rozhodující ustanovení tohoto nařízení.

▼B

2.  Lhůty se vyjadřují v měsících nebo v pracovních dnech.

▼M3

3.  S ohledem na lhůty pro činnost Komise je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí obdržení oznámení nebo následné korespondence v souladu s čl. 3 odst. 1 a 3 tohoto nařízení.

4.  S ohledem na lhůty pro činnost členských států je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí obdržení příslušného oznámení nebo korespondence od Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.

▼B

5.  S ohledem na lhůtu pro předání připomínek třetími stranami a těmi členskými státy, které nejsou řízením přímo dotčeny, po zahájení formálního vyšetřovacího řízení ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999, je pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 příslušnou událostí zveřejnění oznámení o zahájení řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M7

5a.  V případě lhůt pro podání informací požadovaných od třetích stran podle čl. 6a odst. 6 nařízení (ES) č. 659/1999 je příslušnou událostí pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 doručení žádosti o informaci.

5b.  V případě lhůt pro podání informací požadovaných od třetích stran podle čl. 6a odst. 7 nařízení (ES) č. 659/1999 je příslušnou událostí pro účely čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 oznámení rozhodnutí.

▼B

6.  Každá žádost o prodloužení lhůty musí být řádně zdůvodněna a musí být předložena písemně na adresu určenou stranou, která stanoví lhůtu, minimálně dva pracovní dny před jejím uplynutím.KAPITOLA V

ÚROKOVÁ SAZBA PRO NAVRÁCENÍ PROTIPRÁVNÍ PODPORY

▼M3

Článek 9

Způsob stanovení úrokové sazby

1.  Není-li zvláštním rozhodnutím stanoveno jinak, úroková sazba, která má být použita pro navrácení státní podpory poskytnuté v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy, je roční procentní sazba, kterou Komise předem stanoví pro každý kalendářní rok.

2.  Úroková sazba se vypočítá připočtením 100 základních bodů k roční sazbě obvyklé na peněžním trhu. Nejsou-li tyto sazby k dispozici, použije se tříměsíční sazba obvyklá na peněžním trhu nebo v případě, že neexistuje, výnos ze státních obligací.

3.  V případě, že nejsou k dispozici spolehlivé údaje o peněžním trhu nebo výnosech ze státních obligací či rovnocenné údaje nebo za výjimečných okolností může Komise v úzké spolupráci s dotčeným členským státem či dotčenými členskými státy stanovit úrokovou sazbu pro navrácení státní podpory na základě jiné metody nebo na základě informací, které má k dispozici.

4.  Sazba pro navrácení podpory se bude revidovat jednou ročně. Základní sazba se vypočítá na základě roční sazby obvyklé na peněžním trhu zaznamenané v září, říjnu a listopadu daného roku. Takto vypočítaná sazba se bude používat v průběhu celého následujícího roku.

5.  Kromě toho bude v zájmu zohlednění významných a náhlých změn provedena aktualizace pokaždé, když se průměrná sazba vypočítaná za předchozí tři měsíce odchýlí od platné sazby o více než 15 %. Tato nová sazba začne platit prvním dnem druhého měsíce po měsíci rozhodném pro výpočet.

▼B

Článek 10

Zveřejnění

Komise zveřejní aktuální a příslušné historické úrokové sazby pro navrácení státních podpor v Úředním věstníku Evropské unie a pro informaci na internetu.

Článek 11

Metoda pro uplatnění úroku

1.  Úroková sazba, která se má použít, je sazba použitelná v den, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci.

2.  Úroková sazba se uplatňuje jako složený úrok až do data navrácení podpory. Úroky narostlé v předcházejícím roce jsou v každém následujícím roce úročeny.

▼M3

3.  Úroková sazba podle odstavce 1 se použije po celé období až do data vrácení podpory. Pokud však mezi dnem, kdy byla protiprávní podpora poprvé dána k dispozici příjemci, a dnem navrácení podpory uplynul více než jeden rok, přepočítá se úroková sazba každý rok, přičemž základem je sazba, která je platná v době přepočtu.

▼M7KAPITOLA Va

VYŘIZOVÁNÍ STÍžNOSTÍ

Článek 11a

Přípustnost stížností

1.  Každá osoba podávající stížnost na základě čl. 10 odst. 1 a čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 659/1999 prokáže, že je zúčastněnou stranou ve smyslu čl. 1 písm. h) uvedeného nařízení.

2.  Zúčastněné strany řádně vyplní formulář uvedený v příloze IV a poskytnou všechny v něm požadované povinné informace. Na základě odůvodněné žádosti zúčastněné strany může Komise upustit od povinnosti poskytnout některé informace, které jsou ve formuláři požadovány.

3.  Stížnost musí být podána v jednom z úředních jazyků Evropské unie.KAPITOLA Vb

OZNAČOVÁNÍ A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Článek 11b

Ochrana obchodního tajemství a dalších důvěrných informací

Každá osoba poskytující informace na základě nařízení (ES) č. 659/1999 jasně uvede, které informace považuje za důvěrné, uvede odůvodnění a poskytne Komisi zvláštní znění podání bez důvěrných informací. Pokud musí být informace předloženy v určité lhůtě, platí tatáž lhůta i pro zaslání nedůvěrného znění.

▼BKAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Přezkum

Konzultací s členskými státy provede Komise do čtyř let po vstupu tohoto nařízení v platnost přezkum jeho používání.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Kapitola II se použije pouze pro oznámení, která jsou Komisi předána více než pět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Kapitola III se použije na výroční zprávy zahrnující podpory poskytnuté po 1. lednu 2003.

Kapitola IV se použije pro lhůtu, která byla stanovena, ale která v den vstupu tohoto nařízení v platnost ještě neskončila.

Články 9 a 11 se použijí v souvislosti s jakýmkoli rozhodnutím o navrácení podpory, které bylo oznámeno po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO OZNAMOVÁNÍ STÁTNÍCH PODPOR PODLE ČL. 88 ODST. 3 SMLOUVY O ES A PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O PROTIPRÁVNÍ PODPOŘE

Tento formulář použijí členské státy pro oznamování nových režimů podpor a jednotlivých podpor podle čl. 88 odst. 3 smlouvy o ES s výjimkou státních podpor pro rybolov a akvakulturu, pro které existuje zvláŠtní formulář ( 4 ). Rovněž se použije v případě, kdy je z důvodu právní jistoty oznámeno Komisi opatření, které není podporou.

Členské státy mají tento formulář použít i tehdy, když je Komise žádá o úplné informace o údajné protiprávní podpoře.

Tento formulář se skládá ze tří částí:

I.  Obecné informace: vyplňuje se vždy

II.  Souhrnné informace, které budou zveřejněny v Úředním věstníku

III.  Doplňkový informační list v závislosti na druhu podpory

Uvědomte si, že pokud nebude tento formulář vyplněn správně, může být oznámení vráceno jako neúplné. Na papíře vyplněný formulář předává Komisi stálý zástupce dotčeného členského státu. Formulář je adresován generálnímu tajemníkovi Komise.

Jestliže má členský stát v úmyslu využít zvláštní řízení stanovené v určitém nařízení, pokynu, rámci nebo jiném textu použitelném na státní podporu, je kopie oznámení určena generálnímu řediteli odpovědného útvaru Komise.

▼M3

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M3 —————

▼B

ČÁST III

DOPLŇKOVÉ INFORMAČNÍ LISTY

Vyplňte podle typu dotyčné podpory:

1. Podpora malých a středních podniků

2. Podpora na vzdělávání

3. Podpora zaměstnanosti

4. Regionální podpora

5. Podpora spadající do víceodvětvového rámce

6. Podpora pro výzkum a vývoj

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

7. Podpora na záchranu podniků v nesnázích

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

8. Podpora na restrukturalizaci podniků v nesnázích

a) v případě režimu

b) v případě jednotlivé podpory

9. Podpora na audiovizuální produkci

10. Podpora na ochranu životního prostředí

11. Podpora rizikového kapitálu

12. Podpora v odvětví zemědělství

a) Podpora zemědělství

i) Podpora investic v zemědělských podnicích

ii) Podpora investic spojených se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

b) Agroenvironmentální podpora

c) Podpora k vyrovnání nepříznivých podmínek ve znevýhodněných oblastech

d) Podpora začínajících mladých zemědělců

e) Podpora na předčasný odchod do důchodu nebo ukončení zemědělských činností

f) Podpora na ukončení výrobní, zpracovatelské a marketingové činnosti

g) Podpora seskupení producentů

h) Podpora určená na náhradu škod na zemědělské produkci nebo prostředcích zemědělské produkce

i) Podpora na pozemkové úpravy

j) Podpora produkce a uvádění jakostních zemědělských produktů na trh

k) Podpora určená k poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

l) Podpora odvětví živočišné výroby

m) Podpora nejvzdálenějších regionů a ostrovů v Egejském moři

n) Podpora ve formě dotovaných krátkodobých půjček

o) Podpora na propagaci a reklamu na zemědělské a některé nezemědělské produkty

p) Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích

q) Podpora týkající se testů na TSE, uhynulých zvířat a jatečního odpadu

13. Podpora v odvětví dopravy

a) Jednotlivá podpora na restrukturalizaci podniků v nesnázích v leteckém odvětví

b) Podpora dopravní infrastruktury

c) Podpora námořní dopravy

d) Podpora kombinované dopravy

14. Podpora loďařského průmyslu (k doplnění)

ČÁST III.1

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST K PODPOŘE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení každé jednotlivé podpory v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 70/2001 ( 5 ) v jeho pozměněné verzi ( 6 ). Rovněž se použije pro každou jednotlivou podporu nebo režim, které jsou Komisi oznamovány z důvodu právní jistoty.

1.   Druh jednotlivé podpory nebo režimu

Jaký je předmět jednotlivé podpory nebo režimu:

1.1

 investice

1.2

 poradenské a jiné služby a činnosti včetně účasti na veletrzích a výstavách

1.3

 výdaje na výzkum a vývoj

 ano ne

 pro oznámení podpory pro výzkum a vývoj ve prospěch malých a středních podniků vyplňte:

 doplňkový informační list k podpoře na výzkum a vývoj pro režimy podpor,

 doplňkový informační list k podpoře na výzkum a vývoj pro jednotlivou podporu.

2.   Podpora pro počáteční investici

2.1

Zahrnuje podpora investici do fixního kapitálu v souvislosti:

 se zřizováním nové provozovny?

 s rozšířením stávající provozovny?

 se zahájením nové činnosti zahrnující zásadní změnu výrobku nebo výrobního procesu ve stávající provozovně (racionalizací, diverzifikací nebo modernizací)?

 s převzetím provozovny, která byla zavřena nebo by byla zavřena, pokud by nebyla převzata?

Je vyloučena náhradní investice?ano

ne

2.2

Je podpora vyjádřena v procentním podílu:

 způsobilých nákladů investice?

 mzdových nákladů na pracovní místa vytvořená investicí (podpora na tvorbu pracovních míst)?

2.3

a)  investice do hmotných aktiv: …

Je hodnota investice vyjádřena v procentním podílu ceny:

 pozemku?

 budov?

 zařízení/strojů (strojního zařízení)?

Uveďte krátký popis:

Jestliže se hlavní hospodářská činnost podniku odehrává v odvětví dopravy, jsou dopravní prostředky a dopravní zařízení vyloučeny ze způsobilých nákladů (kromě železničního vozového parku)?ano

ne

Pokud ne, upřesněte dopravní prostředky nebo zařízení, které jsou způsobilé:

b) 

 kupní cena za převzetí provozovny, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nebyla převzata;

c) investice do nehmotných aktiv

Způsobilé náklady investice do nehmotných aktiv jsou náklady na pořízení technologií ve formě:

 patentového práva

 provozních nebo patentovaných licencí na know-how

 nepatentovaného know-how (technických znalostí)

Uveďte krátký popis ( 7 ): …

d)  mzdové náklady:

Je výše podpory vyjádřená v procentech mzdových nákladů na vytvořená pracovní místa po dobu dvou let?ano

ne

2.4

Míra podpory

2.4.1

Investiční projekty uskutečněné mimo podporované regiony podle čl. 87 odst. 3 písm. a) a c) pro:Malé podniky

Střední podniky

2.4.2

Jaká je hrubá míra podpory pro investiční projekty?

Upřesněte: …

Investiční projekty situované v podporovaných regionech podle čl. 87 odst. 3 písm. c) a čl. 87 odst. 3 písm. a) pro:Malé podniky

Střední podniky

Jaká je hrubá míra podpory pro investiční projekty? Upřesněte:

3.   Kumulace podpor

3.1

Jaký je maximální strop pro kumulovanou podporu?

Upřesněte: …

4.   Zvláštní podmínky použitelné na podpory na tvorbu pracovních míst

4.1

Existují záruky, podle kterých je podpora na tvorbu pracovních míst spojena s uskutečněním projektu počáteční investice do hmotných nebo nehmotných aktiv?ano

ne

4.2

Existují záruky, podle kterých budou pracovní místa vytvořena ve lhůtě tří let od ukončení investice?ano

ne

Pokud jste na některou ze dvou předcházejících otázek odpověděli záporně, vysvětlete, jak úřady zamýšlejí tyto požadavky splnit:

4.3

Představují vytvořená pracovní místa čistý růst počtu zaměstnanců dotyčné pobočky v porovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců?ano

ne

4.4

Je podpora doplněna o podmínky zaručující, že vytvořená pracovní místa budou v příslušném regionu udržena po dobu minimálně pěti let?ano

ne

Pokud ano, jaké jsou tyto záruky? …

4.5

Je podpora doplněna o podmínky zaručující, že pracovní místa ztracená během referenčního období budou odečtena od zdánlivého počtu pracovních míst vytvořených v průběhu stejného období?ano

ne

5.   Zvláštní podmínky vztahující se na investiční projekty v podporovaných oblastech s vyšší regionální podporou

5.1

Zahrnuje podpora doložku, která stanoví, že minimální příspěvek příjemce musí činit minimálně 25 % celkové investice a že tento příspěvek bude odečten od každé podpory?ano

ne

5.2

Jaké jsou záruky, že podpora pro počáteční investici (investici jak do hmotných, tak do nehmotných aktiv) je podmíněna zachováním investice po dobu minimálně pěti let?

6.   Podpora poradenských a jiných služeb a činností

6.1

Jsou způsobilé náklady omezeny na:

 náklady na služby, které poskytují vnější poradci nebo jiní poskytovatelé služeb?

Potvrďte, že takové služby nejsou trvalého či pravidelného charakteru a že nesouvisí s obvyklými provozními výdaji podniku, například s běžným daňovým nebo právním poradenstvím či reklamou.

 náklady podniků, které se účastní veletrhů a výstav? Upřesněte, zda podpora souvisí s dalšími náklady vynaloženými na pronájem, zřízení a provoz stánku:

Je účast omezena na první účast na veletrhu nebo výstavě?ano

ne

 jiné náklady (zejména případy, kdy je podpora poskytována přímo poskytovateli / poskytovatelům služby / služeb nebo poradci / poradcům). Uveďte, za jakých podmínek: …

6.2

Uveďte maximální hrubou míru podpory:

Jestliže míra podpory přesáhne 50 % brutto, uveďte podrobně, proč je taková míra podpory nezbytná:

6.3

Uveďte maximální strop pro kumulované podpory:

7.   Nezbytnost podpory

7.1

Musí být žádost o podporu podána před zahájením prací na projektu?ano

ne

7.2

Pokud ne, přijal členský stát právní ustanovení, které zakládá právo na podporu v souladu s objektivními kritérii a bez dalšího uplatňování uvážení členského státu?ano

ne

8.   Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle nařízení (ES) č. 70/2001.

▼M6

ČÁST III.2

LIST PRO DODATEČNÉ INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE NA VZDĚLÁVÁNÍ

Tento list pro dodatečné informace se musí použít pro oznámení každé jednotlivé podpory podle čl. 6 odst. 1 písm. g) nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ( 8 ) a zahrnuté do kritérií pro analýzu slučitelnosti státních podpor na vzdělávání podléhajících individuální oznamovací povinnosti (dále jen „kritéria pro analýzu slučitelnosti“) ( 9 ). Musí se rovněž použít v případě každé jednotlivé podpory nebo režimu, které se Komisi oznamují z důvodu právní jistoty.

Jestliže se na oznámeném projektu podílí několik příjemců, poskytněte níže uvedené informace pro každého z nich.

SLUČITELNOST PODPORY PODLE ČL. 87 ODST. 3 PÍSM. C) SMLOUVY O ES – PODROBNÉ POSOUZENÍ

Podporu na vzdělávání lze považovat za slučitelnou se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Účelem tohoto podrobného posouzení je zajistit, aby vysoké částky podpory na vzdělávání nenarušovaly hospodářskou soutěž v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem, nýbrž aby spíše přispěly k společnému zájmu. Tak tomu je tehdy, pokud přínosy státní podpory s ohledem na pozitivní šíření znalostí převáží újmu způsobenou hospodářské soutěži a obchodu.

Níže jsou uvedeny pokyny, pokud jde o druh informací, které Komise může požadovat za účelem provedení podrobného posouzení. Tyto pokyny mají zajistit, aby rozhodnutí Komise a jejich odůvodnění byla transparentní a předvídatelná, a tím byla zajištěna předvídatelnost a právní jistota. Členské státy se vyzývají, aby předložily všechny údaje, které považují za prospěšné pro posouzení daného případu.

Pokud se na oznámeném projektu podílí několik příjemců, poskytněte níže uvedené informace pro každého z nich.

Vlastnosti oznámeného opatření

1) Popište stručně opatření, včetně uvedení cíle (cílů) opatření, nástroje podpory, struktury/organizace vzdělávání, příjemců, rozpočtu, výše podpory, harmonogramu plateb, intenzity podpory a způsobilých nákladů.

2) Vztahuje se opatření na výrobu a/nebo zpracování a/nebo prodej zemědělských výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES?ano

ne

3) Uplatňuje se opatření na produkci, zpracování a/nebo uvádění produktů rybolovu a/nebo akvakultury vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh?ano

ne

4) Je podpora určena pro námořní dopravu?ano

ne

Pokud ano, zodpovězte prosím následující otázky:

a) Účastník vzdělávacího projektu není aktivním členem posádky, ale čekatelem?ano

ne

b) Provádí se vzdělávání na palubě lodí, které jsou zapsány do registru Společenství?ano

ne

5) Souvisí oznámené opatření s (se):

specifickým vzděláváním ( 10 ):ano

ne

obecným vzděláváním ( 11 ):ano

ne

kombinací obecného a specifického vzdělávání:ano

ne

podporou na vzdělávání zdravotně postižených nebo znevýhodněných pracovníků ( 12 ):ano

ne

6) Podrobně popište projekt vzdělávání, včetně uvedení programu, kvalifikací, jež mají být získány, harmonogramu, počtu hodin, účastníků, organizátorů, rozpočtu atd.

7) Uveďte podrobnosti ohledně příjemce, včetně uvedení jeho totožnosti, skupiny, jíž je příjemce členem, ročního obratu, počtu zaměstnanců a obchodních činností.

8) Je-li třeba, uveďte směnný kurz, který byl použit pro účely oznámení.

9) Veškeré doklady poskytnuté členskými státy jako přílohy oznamovacího formuláře očíslujte a čísla dokladů uveďte v příslušných částech tohoto listu pro dodatečné informace.

Cíl podpory

10) Podrobně popište cíle společného zájmu, jež oznámené opatření sleduje.

Existence pozitivních externalit ( 13 )

11) Dokažte, že toto vzdělávání bude vytvářet pozitivní externality, a přiložte podpůrné dokumenty.

K prokázání existence pozitivních externalit lze použít níže uvedené prvky. Uveďte údaje týkající se oznámeného opatření a předložte podpůrné doklady týkající se:

charakteru vzdělávání

přenositelnosti kvalifikací získaných během vzdělávání

účastníků vzdělávání

Vhodný nástroj ( 14 )

12) Vysvětlete, do jaké míry je oznámené opatření vhodným nástrojem ke zvýšení činností v oblasti vzdělávání a přiložte podpůrné doklady.

Motivační účinek a nezbytnost podpory ( 15 )

Za účelem prokázání motivačního účinku Komise požaduje od členského státu hodnocení, které dokládá, že bez podpory, tj. v hypotetické srovnávací situaci, by množství činností v oblasti vzdělávání nebo jejich kvalita byla menší.

13) Byl podpořený projekt zahájen (byly podpořené projekty zahájeny) před tím, než příjemce předložil (příjemci předložili) vnitrostátním orgánům žádost o podporu?ano

ne

Pokud ano, Komise se domnívá, že státní podpora nepředstavuje pro příjemce pobídku.

14) Jestliže ne, uveďte příslušná data:

Projekt vzdělávání bude zahájen dne:

Žádost o podporu byla u vnitrostátních orgánů příjemcem podána dne:

Předložte příslušné podpůrné doklady.

15) Předložte interní dokumenty příjemce o nákladech na vzdělávání, účastnících, obsahu a harmonogramu pro dva scénáře: projekt vzdělávání v případě poskytnutí podpory a projekt vzdělávání bez poskytnutí podpory. Na základě těchto informací vysvětlete, jak státní podpora zvyšuje množství a/nebo kvalitu plánovaných činností v oblasti vzdělávání.

16) Potvrďte, že zaměstnavatelé nemají zákonnou povinnost poskytovat tento typ vzdělávání, na které se oznámené opatření vztahuje.

17) Předložte rozpočty příjemce v oblasti vzdělávání za předcházející roky.

18) Vysvětlete vztah mezi programem vzdělávání a obchodními činnostmi příjemce podpory.

Přiměřenost podpory ( 16 )

Způsobilé náklady je nutné vypočítat podle článku 39 nařízení (ES) č. 800/2008 a musí se omezovat na vícenáklady nezbytné ke zvýšení činností v oblasti vzdělávání.

19) Uveďte způsobilé náklady plánované pro opatření:

osobní výdaje na školitele

cestovní náklady školitelů a školených osob, včetně ubytování

ostatní běžné výdaje, jako jsou výdaje na materiál a vybavení přímo spojené s projektem

odpisy nástrojů a zařízení v té míře, v jaké jsou používány výhradně pro vzdělávací projekt

cena poradenských služeb v souvislosti se vzdělávacím projektem

nepřímé náklady (administrativní náklady, nájemné, režijní náklady), doprava a školné účastníků) do celkové výše ostatních výše uvedených způsobilých nákladů

osobní náklady školených osob ( 17 ).

20) Předložte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného opatření s tím, že způsobilé náklady budou omezeny na část vícenákladů nezbytných k dosažení zvýšení kvality nebo množství činností v oblasti vzdělávání.

21) Předložte důkaz, že podpora je omezena na minimum, tzn. rovná se části vícenákladů na vzdělávání, kterou společnost nemůže získat zpět tím, že má přímo prospěch z kvalifikací, které její zaměstnanci získali během vzdělávání.

22) Uveďte, jaká je základní intenzita podpory použitelná pro oznámené opatření.

23) Je obecné vzdělávání v rámci oznámeného opatření určeno znevýhodněným nebo zdravotně postiženým pracovníkům?ano

ne

24) Charakter příjemce:velký podnik

ano

ne

střední podnik

ano

ne

malý podnik

ano

ne

25) Uveďte, jaká je základní intenzita podpory platná pro oznámené opatření.

26) Je specifické vzdělávání v rámci oznámeného opatření určeno znevýhodněným nebo zdravotně postiženým pracovníkům?ano

ne

27) Charakter příjemcevelký podnik

ano

ne

střední podnik

ano

ne

malý podnik

ano

ne

Analýza narušení hospodářské soutěže a obchodu ( 18 )

28) Uveďte, zda příjemce již v minulosti získal podporu na vzdělávání, a podrobnosti o této předchozí podpoře (data, výše podpory a trvání projektů vzdělávání).

29) Uveďte roční náklady na vzdělávání příjemce (celkový rozpočet na vzdělávání za minulé tři roky, poměr nákladů na vzdělávání v poměru k celkovým nákladům) a vysvětlete, jak podpora ovlivní náklady příjemce (např. procentuální podíl ročních nákladů na vzdělávání a celkových nákladů, na něž se podpora vztahuje atd.).

30) Uveďte relevantní výrobkové a zeměpisné trhy, na kterých příjemce působí a na které bude mít podpora pravděpodobně dopad.

31) U každého z těchto trhů uveďte

 míru koncentrace trhu

 podíl příjemce na trhu

 podíly na trhu jiných podniků přítomných na trhu

32) Popište strukturu a situaci v oblasti hospodářské soutěže na relevantních trzích a předložte podpůrné dokumenty (např. překážky vstupu na trh a odchodu z něj, diferenciace výrobků, charakter hospodářské soutěže mezi účastníky trhu atd.).

33) Popište charakteristiku odvětví, kde příjemce působí (např. důležitost vyškolených pracovníků pro obchodní činnost, existence nadbytečné kapacity, strategie financování vzdělávání u konkurentů atd.).

34) Popřípadě uveďte informace o účincích na obchod (přesun obchodních toků).

KUMULACE

35) Je podpora poskytnutá v rámci oznámeného opatření kumulována s jinou podporou?ano

ne

Jestliže ano, popište pravidla pro kumulaci podpor, která se vztahují na oznámené opatření podpory:

DALŠÍ INFORMACE

36) Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za významné z hlediska posouzení daného (daných) opatření.

ČÁST III.3

LIST PRO DODATEČNÉ INFORMACE O STÁTNÍ PODPOŘE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRACOVNÍKY

Tento list pro dodatečné informace se musí použít pro oznámení každé jednotlivé podpory podle čl. 6 odst. 1 písm. h–i) nařízení (ES) č. 800/2008 a zahrnuté do kritérií pro analýzu slučitelnosti státních podpor pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky podléhajících individuální oznamovací povinnosti (dále jen „kritéria pro analýzu slučitelnosti“) ( 19 ). Musí se rovněž použít v případě každé jednotlivé podpory nebo režimu, které se Komisi oznamují z důvodu právní jistoty.

Jestliže se na oznámeném projektu podílí několik příjemců, poskytněte níže uvedené informace pro každého z nich.

SLUČITELNOST PODPORY PODLE ČL. 87 ODST. 3 PÍSM. C) SMLOUVY O ES – PODROBNÉ POSOUZENÍ

Podporu pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky lze považovat za slučitelnou se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES.

Účelem tohoto podrobného posouzení je zajistit, aby vysoké částky podpory pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky nenarušovaly hospodářskou soutěž v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem, nýbrž aby přispěly k společnému zájmu. Tak tomu je tehdy, pokud přínosy státní podpory, co se týče zvýšení čisté zaměstnanosti znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků, na něž je podpora zaměřena, převáží újmu způsobenou hospodářské soutěži a obchodu.

Níže jsou uvedeny pokyny, pokud jde o druh informací, které Komise může požadovat za účelem provedení podrobného posouzení. Tyto pokyny mají zajistit, aby rozhodnutí Komise a jejich odůvodnění byla transparentní a předvídatelná, a tím byla zajištěna předvídatelnost a právní jistota. Členské státy se vyzývají, aby předložily všechny prvky, které považují za prospěšné pro posouzení daného případu.

Pokud se na oznámeném projektu podílí několik příjemců, poskytněte níže uvedené informace pro každého z nich.

Vlastnosti oznámeného opatření

1) Popište stručně oznámené opatření, včetně uvedení cíle podpory, nástroje podpory, příjemců, kategorií dotčených pracovníků, výše podpory, harmonogramu plateb, doby trvání, intenzity podpory a způsobilých nákladů.

2) Vztahuje se opatření na výrobu a/nebo zpracování a/nebo prodej zemědělských výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES?ano

ne

3) Uplatňuje se opatření na produkci, zpracování a/nebo uvádění produktů rybolovu a/nebo akvakultury vyjmenovaných v příloze I Smlouvy o ES na trh?ano

ne

4) Uveďte podrobnosti ohledně příjemce, včetně uvedení jeho totožnosti, skupiny, jíž je příjemce členem, obratu, počtu zaměstnanců a obchodních činností.

5) Souvisí oznámené opatření s (se):

náborem znevýhodněných pracovníků ( 20 ):ano

ne

náborem vážně znevýhodněných pracovníků ( 21 ):ano

ne

náborem zdravotně postižených pracovníků ( 22 ):ano

ne

6) Je-li třeba, uveďte směnný kurz, který byl použit pro účely oznámení.

7) Veškeré doklady poskytnuté členskými státy jako přílohy oznamovacího formuláře očíslujte a čísla dokladů uveďte v příslušných částech tohoto listu pro dodatečné informace.

Cíl podpory

8) Podrobně popište cíle společného zájmu, jež oznámené opatření sleduje.

Cíl společného zájmu související se spravedlností ( 23 )

9) Prokažte, že oznámené opatření přinese čisté zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků, na něž je podpora zaměřena, a zvýšení vyjádřete číselně.

10) K prokázání, že oznámené opatření přispívá k cíli společného zájmu souvisejícímu se spravedlností, lze použít níže uvedené prvky. Uveďte údaje týkající se oznámeného opatření a předložte podpůrné doklady:

počet a kategorie pracovníků, jichž se opatření týká

míry zaměstnanosti kategorií pracovníků, jichž se opatření týká, na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni a v dotčeném podniku nebo podnicích

míry nezaměstnanosti u kategorií pracovníků, jichž se opatření týká, na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni

Vhodný nástroj ( 24 )

11) Vysvětlete, do jaké míry je oznámené opatření vhodným nástrojem ke zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků, a předložte podpůrné doklady.

Motivační účinek a nezbytnost podpory ( 25 )

Za účelem prokázání motivačního účinku Komise požaduje od členského státu hodnocení, které dokládá, že subvencování mzdových nákladů je vypláceno pouze pro znevýhodněného nebo zdravotně postiženého pracovníka v podniku, ve kterém by bez podpory k náboru nedošlo.

12) Byly podpořené projekty zahájeny před tím, než příjemce předložil (příjemci předložili) vnitrostátním orgánům žádost o podporu?ano

ne

Pokud ano, Komise se domnívá, že státní podpora nepředstavuje pro příjemce pobídku ke zvýšení čisté zaměstnanosti znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků.

13) Jestliže ne, uveďte příslušná data:

Pracovní poměr započal dne:

Žádost o podporu byla u vnitrostátních orgánů příjemcem podána dne:

Předložte příslušné podpůrné doklady.

14) Vede nábor ke zvýšení počtu znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků v dotyčném podniku (dotyčných podnicích) ve srovnání se situací, kdy by podpora nebyla poskytnuta?ano

ne

15) Pokud ne, uprázdní se dotyčné pracovní místo nebo dotyčná pracovní místa z důvodu dobrovolného odchodu, tělesného postižení, odchodu do důchodu z důvodu věku, dobrovolného zkrácení pracovní doby nebo zákonem dovoleného propuštění pro porušení pracovních povinností, nikoli však z důvodu snižování počtu pracovníků?ano

ne

16) Popište veškeré stávající nebo minulé subvencování mzdových nákladů v dotyčném podniku: kategorie a počet pracovníků, na něž se subvence vztahují.

Přiměřenost podpory ( 26 )

Způsobilé náklady je nutné vypočítat podle článku 40 a 41 nařízení (ES) č. 800/2008 a musí se omezovat na vícenáklady nezbytné ke zvýšení čistého počtu zaměstnaných znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků.

17) Které náklady jsou způsobilé v rámci oznámeného opatření?

hrubá mzda před zdaněním

povinné příspěvky, například příspěvky na sociální zabezpečení

náklady na péči o nezaopatřené děti a rodiče

18) Předložte podrobný výpočet způsobilých nákladů a období, na které se oznámení vztahuje ( 27 ), s tím, že způsobilé náklady budou omezeny na část vícenákladů nezbytných k dosažení zvýšení zaměstnanosti kategorií znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků, na které je podpora směřována.

19) Předložte důkaz, že podpora je omezena na minimum, tzn. výše podpory nepřesahuje čisté vícenáklady na zaměstnání cílových kategorií znevýhodněných nebo zdravotně postižených pracovníků v porovnání s náklady na zaměstnávání pracovníků, kteří nejsou znevýhodnění nebo zdravotně postižení.

20) Uveďte, jaká je základní intenzita podpory platná pro oznámené opatření.

21) Uveďte, jaká je základní intenzita podpory platná pro oznámené opatření.

Analýza narušení hospodářské soutěže a obchodu ( 28 )

22) Uveďte informace o výši podpory, harmonogramu a nástroji podpory.

23) Uveďte, zda příjemce již v minulosti získal podporu pro znevýhodněné nebo zdravotně postižené pracovníky, a podrobnosti o těchto předchozích opatřeních podpory (data, výše podpory, kategorie a počet dotčených pracovníků a trvání subvencování mzdových nákladů).

24) Uveďte náklady na zaměstnávání příjemce (celkové náklady na zaměstnávání, náklady na zaměstnávání znevýhodněných a zdravotně postižených pracovníků, na něž je podpora zaměřena, poměr nákladů na zaměstnávání v poměru k celkovým nákladům) a vysvětlete, jak podpora ovlivní náklady příjemce (např. procentuální podíl ročních nákladů na zaměstnávání a celkových nákladů, na něž se podpora vztahuje).

25) Uveďte relevantní výrobkové a zeměpisné trhy, na kterých příjemce působí a na které bude mít podpora pravděpodobně dopad.

26) U každého z těchto trhů uveďte

 míru koncentrace trhu

 tržní podíl příjemce

 tržní podíly jiných podniků přítomných na těchto trzích

27) Popište strukturu a situaci v oblasti hospodářské soutěže na relevantních trzích a předložte podpůrné dokumenty (např. překážky vstupu na trh a odchodu z něj, diferenciace výrobků, charakter hospodářské soutěže mezi účastníky trhu atd.).

28) Popište charakteristiku odvětví, kde příjemce působí (např. důležitost nákladů na pracovní síly v odvětví, existence nadbytečné kapacity atd.).

29) Popište situaci na vnitrostátním/regionálním trhu práce (např. míru nezaměstnanosti a zaměstnanosti, výši mezd, pracovní právo atd.).

30) Popřípadě uveďte informace o účincích na obchod (přesun obchodních toků).

KUMULACE

31) Je podpora poskytnutá v rámci oznámeného opatření kumulována s jinou podporou?ano

ne

32) Jestliže ano, popište pravidla pro kumulaci podpor, která se vztahují na oznámené opatření podpory:

DALŠÍ INFORMACE

33) Zde uveďte jakékoli další informace, které považujete za významné z hlediska posouzení daného (daných) opatření.

▼M1

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M3

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼B

ČÁST III.7.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU PRO ZÁCHRANU PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: REŽIMY PODPOR

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení režimů podpor na záchranu zahrnutých do pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích ( 29 ).

1.   Způsobilost

1.1

Je režim omezen na podniky, které splňují alespoň jedno z níže uvedených kritérií způsobilosti?

1.1.1

Je režim omezen na společnosti, kde zmizela více než polovina jejich základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?ano

ne

1.1.2

Jedná se o společnosti s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejich kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?ano

ne

1.1.3

Splňují podniky kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?ano

ne

1.2

Je režim omezen na záchranu malých nebo středních podniků, které odpovídají definici Společenství pro malé a střední podniky, v nesnázích?ano

ne

2.   Forma podpory

2.1

Poskytuje se podpora v rámci režimu ve formě úvěrové záruky nebo půjček?ano

ne

2.2

Pokud ano, bude půjčka poskytnuta s úrokovou sazbou, která je srovnatelná alespoň se sazbami dodržovanými pro půjčky zdravým podnikům, zejména pak s referenční sazbou přijatou Komisí?ano

ne

Poskytněte podrobné informace.

2.3

▼M6

Bude podpora v rámci režimu spojena s úvěry, které budou muset být splaceny do šesti měsíců po vyplacení první splátky firmě?

▼Bano

ne

3.   Ostatní prvky

3.1

Bude podpora v rámci režimu poskytnuta na základě vážných sociálních nesnází? Zdůvodněte.

3.2

Nebude mít podpora v rámci režimu nežádoucí negativní dopad na jiné členské státy? Zdůvodněte.

3.3

Vysvětlete, proč si myslíte, že je režim podpor omezen na nezbytné minimum (tj. je omezen na částku, která je potřebná k udržení činnosti podniku v období, pro které je podpora povolena. Toto období by nemělo být delší než šest měsíců.).

3.4

Zavazujete se, že do šesti měsíců po poskytnutí podpory buď schválíte plán restrukturalizace nebo plán likvidace, nebo budete na příjemci požadovat splacení půjčky a podpory odpovídající rizikové prémii?ano

ne

Upřesněte maximální výši podpory, která může být jako část záchranné operace poskytnuta kterékoli jedné firmě:

3.5

Poskytněte všechny příslušné informace o podpoře jakéhokoli druhu, která může být poskytnuta podnikům, jež jsou během téhož období způsobilé pro podporu na záchranu.

4.   Výroční zpráva

4.1

Zavazujete se k tomu, že budete alespoň jednou ročně poskytovat zprávy o fungování režimu, které budou obsahovat informace upřesněné v pokynech Společenství o jednotných zprávách?ano

ne

4.2

Zavazujete se k tomu, že do takové zprávy zahrnete seznam podniků, které jsou příjemci podpory, alespoň s následujícími informacemi:

a) název společnosti;

b) její odvětvový kód za použití dvoumístných číselných kódů odvětvové klasifikace NACE ( 30 );

c) počet zaměstnanců;

d) roční obrat a hodnota rozvahy;

e) výše poskytnuté podpory;

f) případně podpora na restrukturalizaci nebo jinou podobnou pomoc, která byla podniku poskytnuta v minulosti;

g) skutečnost, zda byl podnik, který je příjemcem podpory, zrušen nebo byl předmětem kolektivního úpadkového řízení před koncem restrukturalizačního období.ano

ne

5.   Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.7.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA ZÁCHRANU PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: JEDNOTLIVÁ PODPORA

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení jednotlivé podpory na záchranu podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích ( 31 ).

1.   Způsobilost

1.1

Jedná se o společnost s ručením omezeným, kde zmizela více než polovina jejího základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?ano

ne

1.2

Jedná se o společnost s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejího kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?ano

ne

1.3

Splňuje podnik kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?ano

ne

Jestliže jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli kladně, připojte příslušné dokumenty (poslední výkaz zisků a ztrát s rozvahou nebo rozhodnutí soudu o zahájení vyšetřování společnosti podle vnitrostátního práva obchodních společností).

Jestliže jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli záporně, předložte doklad o tom, že je podnik v nesnázích, a že je tedy způsobilý pro podporu na záchranu.

1.4

Kdy byl podnik založen? …

1.5

Od kdy podnik vykonává svou činnost? …

1.6

Patří podnik do větší obchodní skupiny?ano

ne

Jestliže jste odpověděli ano, předložte všechny podrobnosti o skupině (organizační schéma s uvedením spojení mezi členy skupiny a s podrobnostmi o kapitálu a hlasovacích právech) a přiložte doklad, že nesnáze společnosti jsou její vlastní nesnáze a nejsou způsobeny svévolným rozdělením nákladů v rámci skupiny a že nesnáze jsou příliš závažné na to, aby se s nimi vypořádala sama skupina.

1.7

Dostal podnik (nebo skupina, do které patří) v minulosti nějakou podporu na záchranu?ano

ne

Pokud ano, uveďte všechny podrobnosti (datum, částku, odkaz na případné předchozí rozhodnutí Komise apod.).

2.   Forma podpory

2.1

Poskytuje se podpora ve formě úvěrové záruky nebo půjček? Je třeba předložit kopii odpovídajících dokumentů.ano

ne

2.2

Pokud ano, bude půjčka poskytnuta s úrokovou sazbou, která je srovnatelná alespoň se sazbami dodržovanými pro půjčky zdravým podnikům, zejména pak s referenční sazbou přijatou Komisí?ano

ne

Poskytněte podrobné informace.

2.3

▼M6

Je podpora spojena s úvěry, které budou muset být splaceny do šesti měsíců po vyplacení první splátky firmě?

▼Bano

ne

3.   Ostatní prvky

3.1

Je podpora poskytnuta na základě vážných sociálních nesnází? Zdůvodněte.

3.2

Nemá podpora nežádoucí negativní dopad na jiné členské státy? Zdůvodněte.

3.3

Vysvětlete, proč si myslíte, že je podpora omezena na nezbytné minimum (tj. je omezena na částku, která je potřebná k udržení činnosti podniku v období, pro které je podpora povolena). Základem by měl být plán likvidity na šest měsíců dopředu a porovnání s provozními a finančními náklady po dobu předcházejících dvanácti měsíců.

3.4

Zavazujete se, že do šesti měsíců po schválení podpory na záchranu sdělíte Komisi plán restrukturalizace či plán likvidace nebo jí předložíte doklad o tom, že půjčka byla zcela splacena nebo že záruka byla ukončena?ano

ne

4.   Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů pro podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.8.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: REŽIMY PODPOR

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení režimů podpor na restrukturalizaci podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích ( 32 ).

1.   Způsobilost

1.1

Je režim omezen na podniky, které splňují alespoň jedno z níže uvedených kritérií způsobilosti?

1.1.1

Je režim omezen na podniky, kde zmizela více než polovina jejích základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsícůano

ne

1.1.2

Jedná se o společnosti s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejich kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?ano

ne

1.1.3

Splňují podniky kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?ano

ne

1.2

Je režim omezen na restrukturalizaci malých nebo středních podniků, které odpovídají definici Společenství pro malé a střední podniky, v nesnázích?ano

ne

2.   Obnovení životaschopnosti

Musí se provést restrukturalizační plán, který musí zajistit obnovení životaschopnosti. Měly by být přiloženy alespoň následující informace:

2.1

uvedení různých tržních předpokladů vyplývajících z průzkumu trhu;

2.2

analýza příčin(y), proč se podnik ocitl v nesnázích;

2.3

uvedení navrhované budoucí strategie pro podnik a popis toho, jak jej dovede k životaschopnosti;

2.4

úplný popis a přehled různých plánovaných restrukturalizačních opatření a jejich nákladů;

2.5

harmonogram provádění různých opatření a lhůtu pro úplné provedení restrukturalizačního plánu;

2.6

informace o výrobní kapacitě podniku a zejména o využití této kapacity a jejím snížení;

2.7

úplný popis finančních koncepcí restrukturalizace, včetně:

 využití kapitálu, který je ještě k dispozici,

 prodeje aktiv nebo dceřiných společností za účelem přispění k financování restrukturalizace,

 finančního závazku různých soukromých akcionářů a třetích stran (například věřitelů či bank),

 výše veřejné pomoci a dokladu o nezbytnosti takové částky;

2.8

předpokládané výkazy zisků a ztrát pro příštích pět let s odhadovanou návratností kapitálu a studií citlivosti, jejímž základem je několik scénářů;

2.9

jméno(a) autora(ů) restrukturalizačního plánu a den, kdy byl vypracován.

3.   Předcházení nepřípustnému narušení hospodářské soutěže

Je v režimu stanoveno, že podniky, které obdržely podporu, nesmí během restrukturalizačního plánu zvýšit svou kapacitu?ano

ne

4.   Podpora omezená na nezbytné minimum

Popište, jak bude zajištěno, aby byla podpora poskytnutá v rámci režimu omezena na nezbytné minimum.

5.   Zásada jediného poskytnutí podpory

Je vyloučeno, aby podniky přijímající podporu mohly obdržet podporu na restrukturalizaci více než jednou v průběhu deseti let?ano

ne

Všechny případy výjimky z této zásady musí být oznámeny samostatně.

6.   Výše podpory

6.1

Upřesněte maximální výši podpory, která může být poskytnuta jednomu podniku jako součást operace restrukturalizace: …

6.2

Poskytněte všechny nezbytné informace o podpoře jakéhokoli druhu, která může být poskytnuta podnikům způsobilým k obdržení podpory na restrukturalizaci.

7.   Výroční zpráva

7.1

Zavazujete se k tomu, že budete alespoň jednou ročně poskytovat zprávy o fungování režimu, které budou obsahovat informace upřesněné v pokynech Společenství o jednotných zprávách?ano

ne

7.2

Zavazujete se k tomu, že do takové zprávy zahrnete seznam podniků, které jsou příjemci podpory, alespoň s následujícími informacemi:

a) název společnosti;

b) její odvětvový kód za použití dvoumístných číselných kódů odvětvové klasifikace NACE ( 33 );

c) počet zaměstnanců;

d) roční obrat a hodnota rozvahy;

e) výše poskytnuté podpory;

f) případně podpora na restrukturalizaci nebo jinou podobnou pomoc, která byla podniku poskytnuta v minulosti;

g) skutečnost, zda byl podnik, který je příjemcem podpory, zrušen nebo byl předmětem kolektivního úpadkového řízení před koncem restrukturalizačního období.ano

ne

8.   Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.8.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU NA RESTRUKTURALIZACI PODNIKŮ V NESNÁZÍCH: JEDNOTLIVÁ PODPORA

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení jednotlivé podpory na restrukturalizaci podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích ( 34 ).

1.   Způsobilost

1.1

Jedná se o společnost s ručením omezeným, kde zmizela více než polovina jejího základního kapitálu a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?ano

ne

1.2

Jedná se o společnost s neomezeným ručením, kde zmizela více než polovina jejího kapitálu vykazovaného v účetnictví společnosti a více než čtvrtina tohoto kapitálu byla ztracena v průběhu posledních dvanácti měsíců?ano

ne

1.3

Splňuje podnik kritéria podle vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení?ano

ne

Jestliže jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli kladně, připojte příslušné dokumenty (poslední výkaz zisků a ztrát s rozvahou nebo rozhodnutí soudu o zahájení vyšetřování společnosti podle vnitrostátního práva obchodních společností).

Jestliže jste na všechny výše uvedené otázky odpověděli záporně, předložte doklad o tom, že je podnik v potížích, a že je tedy způsobilý pro podporu na restrukturalizaci.

1.4

Kdy byl podnik založen? …

1.5

Od kdy podnik vykonává svou činnost? …

1.6

Patří podnik do větší obchodní skupiny?ano

ne

Jestliže jste odpověděli ano, předložte všechny podrobnosti o skupině (organizační schéma s uvedením spojení mezi členy skupiny a s podrobnostmi o kapitálu a hlasovacích právech) a přiložte doklad, že nesnáze společnosti jsou její vlastní nesnáze a nejsou způsobeny svévolným rozdělením nákladů v rámci skupiny a že nesnáze jsou příliš závažné na to, aby se s nimi vypořádala sama skupina.

1.7

Dostal podnik (nebo skupina, do které patří) v minulosti nějakou podporu na restrukturalizaci?ano

ne

Pokud ano, uveďte všechny podrobnosti (datum, částku, odkaz na případné předchozí rozhodnutí Komise apod.).

2.   Restrukturalizační plán

2.1

Předložte kopii průzkumu trhu(ů), kde je podnik v nesnázích činný, s názvem organizace, která ho provedla. Průzkum trhu musí obsahovat zejména:

2.1.1

přesnou definici zeměpisného trhu(ů) a trhu (ů) výrobku;

2.1.2

názvy hlavních konkurentů podniku s jejich podíly na světovém trhu, na trhu Společenství nebo na domácím trhu;

2.1.3

vývoj podílu podniku na trhu v posledních letech;

2.1.4

posouzení celkové výrobní kapacity a poptávky na úrovni Společenství se závěrem, zda je či není na trhu přebytek kapacity;

2.1.5

předpovědi vývoje poptávky, celkové kapacity a cen na trhu na úrovni Společenství na pět let dopředu.

2.2

Přiložte restrukturalizační plán. Měl by obsahovat alespoň následující informace:

2.2.1

uvedení různých tržních předpokladů vyplývajících z průzkumu trhu;

2.2.2

analýzu příčin(y), proč se podnik ocitl v nesnázích;

2.2.3

uvedení navrhované budoucí strategie pro podnik a popis toho, jak jej dovede k životaschopnosti;

2.2.4

úplný popis a přehled různých plánovaných restrukturalizačních opatření a jejich nákladů;

2.2.5

harmonogram realizace různých opatření a lhůtu pro úplné provedení restrukturalizačního plánu;

2.2.6

informace o výrobní kapacitě podniku a zejména o využití této kapacity a jejím snížení;

2.2.7

úplný popis finančních koncepcí restrukturalizace, včetně:

 využití kapitálu, který je ještě k dispozici,

 prodeje aktiv nebo dceřiných společností jako příspěvku k financování restrukturalizace,

 finančního závazku různých soukromých akcionářů a třetích stran (například věřitelů či bank),

 výše veřejné pomoci a dokladu o nezbytnosti takové částky;

2.2.8

předpokládané výkazy zisků a ztrát pro příštích pět let s odhadovanou návratností kapitálu a studií citlivosti, jejímž základem je několik scénářů;

2.2.9

jméno(a) autora(ů) restrukturalizačního plánu a den, kdy byl vypracován.

2.3

Popište kompenzační opatření, která byla navržena s cílem zmírnit rušivé účinky na hospodářskou soutěž na úrovni Společenství.

2.4

Poskytněte všechny nezbytné informace o podpoře jakéhokoli druhu poskytnuté podniku, který je příjemcem podpory na restrukturalizaci, ať už v rámci režimu či mimo tento rámec, až do uplynutí období restrukturalizace.

3.   Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích.

ČÁST III.9

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO PODPORU AUDIOVIZUÁLNÍ PRODUKCE

Tento doplňkový informační list se použije pro oznámení režimu podpor zahrnutého do sdělení Společenství o některých právních aspektech týkajících se kinematografických a audiovizuálních děl ( 35 ).

1.   Režim podpor

1.1

Popište co nejpřesněji účel podpory a její rozsah, případně pro každé opatření.

1.2

Přispívá podpora přímo na tvorbu kulturního díla (kinematografického či audiovizuálního)?

1.3

Uveďte, jaká ustanovení zaručují kulturní cíl podpory:

1.4

Má podpora takový účinek, že podporuje investice průmyslové povahy?

2.   Podmínky způsobilosti

Uveďte podmínky způsobilosti pro plánovanou podporu:

2.2

Příjemci:

2.2.1

Rozlišuje režim zvláštní kategorie příjemců (např. fyzická / právnická osoba, závislý / nezávislý producent / vysílatel apod.)? …

2.2.2

Činí režim rozdíly na základě státní příslušnosti nebo místa pobytu?

2.2.3

Pokud jde o provozovnu na území členského státu, jsou příjemci povinni splnit jiné podmínky, než podmínku být zastoupeni stálou agenturou? Uvědomte si, že podmínky usazování musí být stanoveny vzhledem k celému území členského státu a nikoli k jeho části.

2.2.4

Jestliže podpora obsahuje daňovou složku, musí příjemce splnit nějaké jiné závazky či podmínky, než je podmínka zdanitelného příjmu na území členského státu?

3.   Územní pokrytí

3.1

Uveďte, zda existuje nějaká forma závazku utrácet na území členského státu nebo v jedné jeho části.

3.2

Musí příjemce dodržet minimální stupeň územního pokrytí, aby byl způsobilý pro podporu?

3.3

Vypočítává se požadované územní pokrytí s ohledem na celkový rozpočet filmu nebo výši podpory?

3.4

Platí podmínka územního pokrytí pro určité konkrétní položky rozpočtu produkce?

3.5

Je absolutní výše podpory upravitelná v poměru k výdajům, které byly uskutečněny na území členského státu?

3.6

Je míra podpory přímo úměrná účinnému stupni územního pokrytí?

3.7

Je podpora upravitelná v poměru ke stupni požadovaného územního pokrytí?

4.   Způsobilé náklady

4.1

Upřesněte náklady, které je možné vzít v úvahu při stanovení výše podpory.

4.2

Souvisejí všechny způsobilé náklady přímo s tvorbou kinematografického či audiovizuálního díla?

5.   Míra podpory

5.1

Uveďte, zda je v režimu stanoveno, že se pro získání míry podpory přesahující 50 % rozpočtu produkce použije koncepce obtížných nebo nízkorozpočtových filmů.

5.2

Pokud ano, uveďte kategorie filmu, na které se tato koncepce vztahuje.

5.3

Uveďte, zda je možné podporu kombinovat s jinými režimy podpor („kumulace podpor“) nebo s jinými ustanoveními o podpoře, a pokud ano, jak je zajištěno omezení takové kumulace nebo jak je zajištěno, aby maximální míra podpory pro dílo nebyla překročena.

6.   Slučitelnost

6.1

Zdůvodněte slučitelnost podpory vzhledem k zásadám, které jsou stanoveny ve sdělení Komise o některých právních aspektech týkajících se kinematografických a audiovizuálních děl.

7.   Další informace

Zde uveďte jakoukoli další informaci, kterou považujete za užitečnou pro hodnocení dotyčného (dotyčných) opatření podle sdělení Komise o některých právních aspektech týkajících se kinematografických a audiovizuálních děl.

▼M4

ČÁST III.10

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST PRO STÁTNÍ PODPORU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento doplňkový list se použije k oznámení podpory, na niž se vztahují pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí (dále jen „pokyny k podpoře na ochranu životního prostředí“ ( 36 ). Je nutno jej použít rovněž pro jednotlivou podporu na ochranu životního prostředí, která nespadá do žádné blokové výjimky nebo na niž se vztahuje individuální oznamovací povinnost, jelikož překračuje prahové hodnoty pro individuální oznamování stanovené v blokové výjimce.

1.   Základní vlastnosti oznámeného opatření

Vyplňte příslušné části oznamovacího formuláře, které odpovídají povaze oznámeného opatření. Níže jsou uvedeny základní pokyny.

A) Uveďte druh podpory a vyplňte příslušné pododdíly oddílu 3 (Slučitelnost podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES) tohoto doplňkového informačního listu:

 podpora pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Společenství, nebo které zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje, vyplňte oddíl 3.1

 podpora pro získání nových dopravních vozidel, která splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství, nebo která zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje, vyplňte oddíl 3.1

 podpora pro malé a střední podniky na včasné přizpůsobení se budoucím normám Společenství, vyplňte oddíl 3.2

 podpora pro environmentální studie, vyplňte oddíl 3.3

 podpora na úsporu energie, vyplňte oddíl 3.4

 podpora na obnovitelné zdroje energie, vyplňte oddíl 3.5

 podpora na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, vyplňte oddíl 3.6

 podpora na energeticky účinné dálkové vytápění, vyplňte oddíl 3.7

 podpora na nakládání s odpady, vyplňte oddíl 3.8

 podpora na sanaci kontaminovaných lokalit, vyplňte oddíl 3.9

 podpora na přemístění podniků, vyplňte oddíl 3.10

 podpora obsažená v systémech obchodování s povolenkami, vyplňte oddíl 3.11

 podpora ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od ekologických daní, vyplňte oddíl 6.

Dále vyplňte: oddíl 4 (Motivační účinek a nezbytnost podpory), oddíl 7 (Kritéria vedoucí k podrobnému posouzení),oddíl 8 (Doplňkové informace pro podrobné posouzení) ( 37 ) a oddíl 10 (Podávání zpráv a monitorování).

B) Vysvětlete hlavní charakteristiky (cíl, pravděpodobné účinky podpory, nástroj podpory, míra podpory, příjemci, rozpočet atd.) oznámeného opatření.

C) Lze podporu kumulovat s jinou podporou?  ano

  ne

Pokud ano, vyplňte oddíl 9 (Kumulace) tohoto doplňkového informačního listu.

D) Je podpora poskytnuta s cílem podpořit provedení významného projektu společného evropského zájmu?  ano

  ne

Pokud ano, vyplňte oddíl 5 (Slučitelnost podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES) tohoto doplňkového informačního listu.

E) Je-li oznámená jednotlivá podpora založena na povoleném režimu, uveďte podrobné informace o tomto režimu (číslo případu, název režimu, datum schválení Komisí):

F) Potvrďte, že v případě, je-li poskytnuta podpora/příplatek pro malé podniky, příjemci splňují definici malých podniků stanovenou v právních předpisech Společenství:

 ano

G) Potvrďte, že v případě, je-li poskytnuta podpora/příplatek pro střední podniky, příjemci splňují definici středních podniků stanovenou v právních předpisech Společenství:

 ano

H) Je-li třeba, uveďte směnný kurz, který byl použit pro účely oznámení:

I) Veškeré doklady poskytnuté členskými státy jako přílohy oznamovacího formuláře očíslujte a čísla dokladů uveďte v příslušných částech tohoto doplňkového informačního listu.

2.   Cíl podpory

A) Na základě cílů společného zájmu uvedených v pokynech k podpoře na ochranu životního prostředí (oddíl 1.2) uveďte cíle v oblasti ochrany životního prostředí, které oznámené opatření sleduje. Uveďte podrobný popis jednotlivých druhů podpor, jež mají být poskytovány v rámci oznámeného opatření:

B) Jestliže oznámené opatření bylo již uskutečněno v minulosti, uveďte jeho výsledky, pokud jde o ochranu životního prostředí (uveďte odkaz na příslušné číslo případu a datum schválení Komisí a pokud možno připojte vnitrostátní hodnotící zprávy opatření):

C) Je-li opatření nové, uveďte očekávané výsledky a dobu, během níž bude těchto výsledků dosaženo:

3.   Slučitelnost podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES

Pokud se na oznámeném projektu podílí několik příjemců, poskytněte níže uvedené informace pro každého z nich.

3.1   Podpora pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než jsou normy Společenství, nebo které zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje ( 38 )

3.1.1   Povaha podporovaných investic, platné normy

A) Upřesněte, zda je podpora poskytnuta na:

 investice, které příjemci umožňují, aby v rámci svých činností bez ohledu na existenci závazných vnitrostátních norem, které jsou přísnější než norma Společenství ( 39 ), plnil přísnější požadavky, než vyžadují platné normy Společenství,

NEBO

 investice, které příjemci umožňují, aby v rámci svých činností, při neexistenci norem Společenství, zvyšoval úroveň ochrany životního prostředí.

B) Uveďte podrobnosti, včetně informací o příslušných normách Společenství, pokud existují:

C) Je-li podpora poskytnuta na dosažení vnitrostátní normy, která je přísnější než normy Společenství, uveďte platné vnitrostátní normy a přiložte jejich znění:

3.1.2   Míry podpory a příplatky

V případě režimů podpory je nutno míru podpory vypočítat pro každého příjemce podpory.

A) Jaká je maximální míra podpory platná pro oznámené opatření ( 40 )?

B) Je podpora poskytnuta na základě skutečně konkurenčního nabídkového řízení ( 41 )?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti o konkurenčním nabídkovém řízení a připojte oznámení o vypsání veřejné soutěže nebo jeho návrh:

C) Příplatky:

Využívají podpořené projekty příplatku?  ano

  ne

Pokud ano, upřesněte jej níže.

 Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?

   ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 42 ):

 Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek za ekologické inovace ( 43 )?

   ano

  ne

Pokud ano, popište, jak jsou splněny tyto podmínky:

 majetek v oblasti ekologických inovací nebo projekt jsou v porovnání se současným stavem daného odvětví ve Společenství nové nebo významně zdokonalené;

 očekávaný přínos pro životní prostředí je podstatně vyšší než zlepšení vyplývající z obecného vývoje stavu v případě srovnatelných činností;

 inovační charakter tohoto majetku nebo těchto projektů zahrnuje jasný stupeň rizika, a to jak z technologického, tak z obchodního nebo finančního hlediska, který je vyšší než riziko běžně spojované se srovnatelným neinovačním majetkem nebo s neinovačními projekty.

Uveďte podrobnosti prokazující dodržení výše uvedených podmínek:

Uveďte příslušnou výši příplatku ( 44 ):

D) V případě režimu podpory uveďte celkovou míru podpory u projektů podpořených v rámci oznámeného režimu (s přihlédnutím k příplatkům) (v %):

3.1.3   Způsobilé náklady ( 45 )

A) Potvrďte, že Potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny na dodatečné investiční náklady, jež jsou nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než je vyžadováno normami Společenství:

 ano

B) Dále upřesněte, zda:

 konkrétní náklady související s ochranou životního prostředí představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na ochranu životního prostředí,

NEBO

 dodatečné investiční náklady jsou stanoveny porovnáním investice s hypotetickou srovnávací situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 46 ),

A

 způsobilé náklady jsou vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních nákladů, které souvisejí s dodatečnými investicemi na ochranu životního prostředí a ke kterým došlo v prvních pěti letech existence investice.

C) Jakou podobu mají způsobilé náklady?

 investice do hmotného majetku;

 investice do nehmotného majetku.

D) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

 investice do pozemků, které jsou ke splnění cílů v oblasti životního prostředí naprosto nezbytné;

 investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do zařízení a vybavení, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

E) V případě investic do nehmotného majetku (převod technologie prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

 považuje se za odepisovatelné aktivum;

 je nakoupen v tržních podmínkách od podniku, který nabyvatel nemůže přímo nebo nepřímo kontrolovat;

 je zahrnut mezi majetek podniku a zůstává v zařízení příjemce podpory a je využíván nejméně po dobu pěti let ( 47 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek prodán během zmíněných pěti let:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

A

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude, je-li třeba, navrácena.

F) V případě investic zaměřených na dosažení úrovně ochrany životního prostředí, která je vyšší než normy Společenství, potvrďte příslušná tvrzení:

 pokud se podnik přizpůsobuje vnitrostátním normám, které byly přijaty v případě neexistence příslušných norem Společenství, představují způsobilé náklady dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení úrovně ochrany životního prostředí, kterou stanoví vnitrostátní norma;

 pokud se podnik přizpůsobuje vnitrostátním normám, které jsou přísnější než normy Společenství, nebo uplatňuje normy, které jsou přísnější než tyto vnitrostátní normy nebo příslušné normy Společenství, způsobilé náklady představují dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než je úroveň stanovená normami Společenství ( 48 );

 pokud norma neexistuje, způsobilé náklady představují investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí oproti úrovni, kterou by daný podnik nebo podniky dosáhly bez poskytnutí jakékoli podpory na ochranu životního prostředí.

G) U režimů podpory uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

3.1.4   Zvláštní pravidla pro podporu pro získání nových dopravních vozidel, která splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství, nebo která zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje ( 49 )

V případě podpory pro získání nových dopravních vozidel, která splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství, nebo která zvyšují úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje, kromě vyplnění oddílů 3.1–3.1.3:

A) Potvrďte, že k získání nových dopravních vozidel pro dopravu po silnici, železnici, vnitrozemských vodních cestách a moři, která odpovídají schváleným normám Společenství, došlo před vstupem těchto norem v platnost, a že se nová norma Společenství poté, co se stane závaznou, neuplatňuje se zpětnou působností na již nakoupená vozidla.

 ano

Uveďte podrobnosti:

B) V případě dodatečné montáže zařízení s cílem souvisejícím s ochranou životního prostředí v odvětví dopravy potvrďte, že:

 stávající dopravní prostředky jsou upraveny tak, aby splňovaly ekologické normy, které v okamžiku zahájení používání těchto dopravních prostředků ještě nebyly v platnosti,

NEBO

 že se na dopravní prostředky nevztahují žádné ekologické normy.

3.2   Podpora na včasné přizpůsobení se budoucím normám Společenství ( 50 )

3.2.1   Základní podmínky

A) Potvrďte, že investice bude provedena a dokončena nejméně rok před vstupem normy v platnost.  ano

  ne

Pokud ano, v případě režimů podpory uveďte podrobně, jak bude zajištěno splnění této podmínky:

Pokud ano, v případě jednotlivé podpory uveďte podrobnosti a předložte příslušné důkazy:

B) Uveďte podrobnosti o příslušných normách Společenství, včetně dat, která jsou důležitá pro zajištění dodržení podmínky A):

3.2.2   Míry podpory

Jaká je základní míra podpory platná pro oznámené opatření?

 pro malé podniky ( 51 ):

 pro střední podniky ( 52 ):

 pro velké podniky ( 53 ):

3.2.3   Způsobilé náklady

A) Potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny na dodatečné investiční náklady, jež jsou nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než je vyžadováno normami Společ-enství:

 ano

B) Dále upřesněte, zda:

 konkrétní náklady související s ochranou životního prostředí představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na ochranu životního prostředí,

NEBO

 dodatečné investiční náklady jsou stanoveny porovnáním investice s hypotetickou srovnávací situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 54 ),

A

 způsobilé náklady jsou vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních nákladů, které souvisejí s dodatečnými investicemi na ochranu životního prostředí a ke kterým došlo v prvních pěti letech existence investice.

C) Jakou podobu mají způsobilé náklady?

 investice do hmotného majetku

 investice do nehmotného majetku

D) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

 investice do pozemků, které jsou ke splnění cílů v oblasti životního prostředí naprosto nezbytné;

 investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do zařízení a vybavení, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

E) V případě investic do nehmotného majetku (převod technologie prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

 považuje se za odepisovatelné aktivum;

 je nakoupen v tržních podmínkách od podniku, který nabyvatel nemůže přímo nebo nepřímo kontrolovat;

 je zahrnut mezi majetek podniku a zůstává v zařízení příjemce podpory a je využíván nejméně po dobu pěti let ( 55 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek prodán během zmíněných pěti let:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

A

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude, je-li třeba, navrácena.

F) U režimů podpory uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

3.3   Podpora pro environmentální studie ( 56 )

3.3.1   Studie přímo spojené s investicemi za účelem dosažení norem, které jsou přísnější než normy Společenství, nebo zvýšení úrovně ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje

A) Potvrďte, že podpora je poskytnuta na studie přímo spojené s investicemi za účelem dosažení norem, které jsou přísnější než normy Společenství, nebo zvýšení úrovně ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje.  ano

  ne

Pokud ano, uveďte, kterému z níže uvedených účelů investice slouží:

 příjemci umožňuje, aby v rámci svých činností bez ohledu na existenci závazných vnitrostátních norem, které jsou přísnější než norma Společenství, plnil přísnější požadavky, než vyžadují platné normy Společenství,

NEBO

 příjemci umožňuje, aby v rámci svých činností, při neexistenci norem Společenství, zvyšoval úroveň ochrany životního prostředí.

B) Uveďte podrobnosti, včetně informací o příslušných normách Společenství, pokud existují:

C) Je-li podpora poskytnuta na studie přímo spojené s investicemi za účelem dosažení vnitrostátní normy, která je přísnější než normy Společenství, uveďte platné vnitrostátní normy a přiložte jejich znění:

D) Popište podpořené druhy studií:

3.3.2   Studie přímo spojené s investicemi za účelem dosažení úspor energie

Potvrďte, že je podpora poskytnuta pro studie přímo spojené s investicemi za účelem dosažení úspor energie.  ano

  ne

Pokud ano, předložte důkazy, jak účel příslušné investice odpovídá definici úspor energie stanovené v bodě 70 odst. 2 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí:

3.3.3   Studie přímo spojené s investicemi za účelem výroby energie z obnovitelných zdrojů

A) Potvrďte, zda je podpora poskytnuta pro studie přímo spojené s investicemi za účelem výroby energie z obnovitelných zdrojů.  ano

  ne

Pokud ano, předložte důkazy, jak účel příslušné investice odpovídá definici výroby energie z obnovitelných zdrojů stanovené v bodě 70 odst. 5 a 9 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí:

B) Upřesněte druh(y) obnovitelných zdrojů energie, které mají být podpořeny v rámci investice spojené s environmentální studií, a uveďte podrobnosti:

3.3.4   Míry podpory a příplatky

A) Jaká je maximální míra podpory platná pro oznámené opatření ( 57 )?

B) Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 58 ):

3.4   Podpora na úsporu energie ( 59 )

3.4.1   Základní podmínky

A) Potvrďte, že oznámené opatření odpovídá definici úspor energie v bodě 70 odst. 2 pokynů k regionální podpoře.

 ano

B) Upřesněte druh(y) podpořených opatření vedoucích k úspoře energie a výši úspory energie, jíž má být dosaženo, a uveďte podrobnosti:

3.4.2   Investiční podpora

3.4.2.1   Míry podpory a příplatky

A) Jaká je základní míra podpory platná pro oznámené opatření ( 60 ):

B) Příplatky:

 Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?

   ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 61 ):

C) Je podpora poskytnuta na základě skutečně konkurenčního nabídkového řízení ( 62 )?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti o konkurenčním nabídkovém řízení a připojte oznámení o vypsání veřejné soutěže nebo jeho návrh:

D) V případě režimu podpory uveďte celkovou míru podpory u projektů podpořených v rámci oznámeného režimu (s přihlédnutím k příplatkům) (v %):

3.4.2.2   Způsobilé náklady ( 63 )

A) Pokud jde o výpočet způsobilých nákladů, potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny na dodatečné investiční náklady potřebné k dosažení úspory energie, která je vyšší, než požadují normy Společenství:

 ano

B) Dále upřesněte, zda:

 konkrétní náklady související s úsporou energie představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na úsporu energie,

NEBO

 část investice přímo spojená s úsporou energie je stanovena porovnáním investice s hypotetickou srovnávací situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 64 ),

A

 způsobilé náklady jsou vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních nákladů, které souvisejí s dodatečnými investicemi na úsporu energie a ke kterým došlo v případě malých a středních podniků v prvních třech letech existence investice a v případě velkých podniků, které se neúčastní systému obchodování s emisemi CO2 v EU, v prvních čtyřech letech a v případě velkých podniků, které se účastní systému obchodování s emisemi CO2 v EU, v prvních pěti letech ( 65 ).

C) V případě investiční podpory k dosažení úspory energie, která je vyšší, než požadují normy Společenství, potvrďte, které z níže uvedených tvrzení platí:

 pokud se podnik přizpůsobuje vnitrostátním normám, které byly přijaty v případě neexistence příslušných norem Společenství, představují způsobilé náklady dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení úrovně ochrany životního prostředí, kterou stanoví vnitrostátní norma;

 pokud se podnik přizpůsobuje vnitrostátním normám, které jsou přísnější než normy Společenství, nebo uplatňuje normy, které jsou přísnější než tyto vnitrostátní normy nebo příslušné normy Společenství, způsobilé náklady představují dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než je úroveň stanovená normami Společenství ( 66 );

 pokud norma neexistuje, způsobilé náklady představují investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí oproti úrovni, kterou by daný podnik nebo podniky dosáhly bez poskytnutí jakékoli podpory na ochranu životního prostředí.

D) Jakou podobu mají způsobilé náklady?

 investice do hmotného majetku;

 investice do nehmotného majetku.

E) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

 investice do pozemků, které jsou ke splnění cílů v oblasti životního prostředí naprosto nezbytné;

 investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do zařízení a vybavení, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

F) V případě investic do nehmotného majetku (převod technologie prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

 považuje se za odepisovatelné aktivum;

 je nakoupen v tržních podmínkách od podniku, který nabyvatel nemůže přímo nebo nepřímo kontrolovat;

 je zahrnut mezi majetek podniku a zůstává v zařízení příjemce podpory a je využíván nejméně po dobu pěti let ( 67 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek prodán během zmíněných pěti let:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

A

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude, je-li třeba, navrácena.

G) U režimů podpory uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci ( 68 )), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

3.4.3   Provozní podpora

A) Předložte informace/výpočty, které prokazují, že podpora je omezena na náhradu čistých dodatečných výrobních nákladů spojených s investicí a zohledňuje přínosy vyplývající z úspory energie ( 69 ):

B) Jaká je doba trvání opatření v podobě provozní podpory ( 70 )?:

C) Snižuje se podpora postupně?  ano

  ne

Jaká je míra podpory v případě:

 podpory, která se postupně snižuje (uveďte postupně se snižující míry podpory v jednotlivých letech) ( 71 ):

 podpory, která se postupně nesnižuje ( 72 ):

3.5.   Podpora na obnovitelné zdroje energie ( 73 )

3.5.1   Základní podmínky

A) Potvrďte, že podpora je poskytnuta výhradně na podporu energie z obnovitelných zdrojů, jak je vymezena v pokynech k podpoře na ochranu životního prostředí ( 74 ).  ano

  ne

B) V případě podpory biopaliv potvrďte, že podpora je poskytnuta výhradně na podporu udržitelných biopaliv ve smyslu těchto pokynů.  ano

  ne

C) Upřesněte druh(y) obnovitelných zdrojů energie ( 75 ) podpořených v rámci oznámeného opatření a uveďte podrobnosti:

3.5.2   Investiční podpora

3.5.2.1   Míry podpory a příplatky

A) Jaká je základní míra podpory platná pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie podpořené v rámci oznámeného opatření ( 76 ):

B) Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 77 ):

C) Je podpora poskytnuta na základě skutečně konkurenčního nabídkového řízení ( 78 )?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti o konkurenčním nabídkovém řízení a připojte oznámení o vypsání veřejné soutěže nebo jeho návrh:

D) V případě režimu podpory uveďte celkovou míru podpory u projektů podpořených v rámci oznámeného režimu (s přihlédnutím k příplatkům) (v %):

3.5.2.2   Způsobilé náklady ( 79 )

A) Potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny na dodatečné investiční náklady, které příjemce vynaložil oproti klasické elektrárně nebo klasickému systému vytápění se stejnou kapacitou, pokud jde o účinnou výrobu energie:

 ano

B) Dále upřesněte, zda:

 konkrétní náklady související s obnovitelnou energií představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na obnovitelnou energii,

NEBO

 dodatečné investiční náklady jsou stanoveny porovnáním investice s hypotetickou srovnávací situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 80 ),

A

 způsobilé náklady jsou vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a nákladů, které souvisejí s dodatečnými investicemi na obnovitelné zdroje energie a ke kterým došlo v prvních pěti letech existence investice.

C) Jakou podobu mají způsobilé náklady?

 investice do hmotného majetku;

 investice do nehmotného majetku.

D) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

 investice do pozemků, které jsou ke splnění cílů v oblasti životního prostředí naprosto nezbytné;

 investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do zařízení a vybavení, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

E) V případě investic do nehmotného majetku (převod technologie prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

 považuje se za odepisovatelné aktivum;

 je nakoupen v tržních podmínkách od podniku, který nabyvatel nemůže přímo nebo nepřímo kontrolovat;

 je zahrnut mezi majetek podniku a zůstává v zařízení příjemce podpory a je využíván nejméně po dobu pěti let ( 81 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek prodán během zmíněných pěti let:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

A

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude, je-li třeba, navrácena.

F) U režimů podpory uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

3.5.3   Provozní podpora

Po výběru varianty týkající se posouzení provozní podpory ( 82 ) vyplňte příslušnou část níže uvedeného oddílu.

3.5.3.1   Varianta 1

A) Pro dobu trvání oznámeného opatření poskytněte níže uvedené informace, které prokazují, že provozní podpora je poskytnuta na pokrytí rozdílu mezi náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a tržní cenou daného druhu energie:

 podrobná analýza nákladů na výrobu energie z jednotlivých obnovitelných zdrojů ( 83 ):

 

 

 podrobná analýza tržní ceny daného druhu energie:

 

 

B) Prokažte, že podpora bude poskytnuta pouze do doby, než bude zařízení zcela umořeno podle běžných účetních pravidel ( 84 ), a předložte podrobnou analýzu odpisů jednotlivých druhů investic ( 85 ) určených na ochranu životního prostředí:

U režimů podpory uveďte, jek bude zajištěno splnění této podmínky:

V případě jednotlivé podpory předložte podrobnou analýzu, která prokazuje splnění této podmínky:

C) Při určování částky provozní podpory prokažte, jak je jakákoli investiční podpora udělená danému podniku v souvislosti s novým výrobním zařízením odečtena od výrobních nákladů:

D) Zahrnuje podpora rovněž obvyklý kapitálový výnos?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti a předložte informace/výpočty, které prokazují obvyklou míru návratnosti, a odůvodněte přiměřenost zvolené míry:

E) U podpory na výrobu obnovitelné energie z biomasy v případě, že provozní podpora převyšuje částku investice, předložte údaje/důkazy (na základě příkladů výpočtu u režimů podpory nebo podrobného výpočtu u jednotlivé podpory), které prokazují, že celkové náklady, které podnik po amortizaci zařízení vynaložil, jsou stále vyšší než tržní cena energie:

F) Uveďte přesný mechanismus podpory (s přihlédnutím k výše popsaným požadavkům), a zejména metody výpočtu výše podpory:

 u režimů podpory na základě (teoretického) příkladu způsobilého projektu:

 

 

Dále potvrďte, že se výše popsaná metodika výpočtu bude uplatňovat na všechny jednotlivé podpory poskytnuté na základě oznámeného režimu podpory:

 ano

 u individuální podpory předložte podrobný výpočet výše podpory (s přihlédnutím k výše popsaným požadavkům):

 

 

G) Jaká je doba trvání oznámeného opatření?

Obvyklou praxí Komise je omezit povolení na dobu 10 let. Pokud ano, zavazujete se, že opatření znovu oznámíte ve lhůtě 10 let?  ano

  ne

3.5.3.2   Varianta 2

A) Uveďte podrobný popis zeleného osvědčení nebo veřejné soutěže (mimo jiné včetně informací o úrovni pravomocí volného rozhodování, úloze správního orgánu, mechanismu stanovování cen, mechanismu financování, sankčního mechanismu a mechanismu přerozdělování):

B) Jaká je doba trvání oznámeného opatření ( 86 )?

C) Předložte údaje/výpočty, které prokazují, že podpora je nezbytně nutná k zajištění životaschopnosti obnovitelných zdrojů energie:

D) Předložte údaje/výpočty, které prokazují, že podpora nevede k nadměrným náhradám za obnovitelnou energii:

E) Předložte údaje/výpočty, které prokazují, že podpora neodrazuje výrobce energie z obnovitelných zdrojů od úsilí být konkurenceschopnější:

3.5.3.3   Varianta 3 ( 87 )

A) Jaká je doba trvání opatření v podobě provozní podpory ( 88 )?

B) Pro dobu trvání oznámeného opatření poskytněte níže uvedené informace, které prokazují, že provozní podpora je poskytnuta na vyrovnání rozdílu mezi náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a tržní cenou daného druhu energie:

 podrobná analýza nákladů na výrobu energie z jednotlivých obnovitelných zdrojů ( 89 ):

 

 

 podrobná analýza tržní ceny daného druhu energie:

 

 

C) Snižuje se podpora postupně?  ano

  ne

Jaká je míra podpory v případě:

 podpory, která se postupně snižuje (uveďte postupně se snižující míry podpory v jednotlivých letech) ( 90 ):

 

 podpory, která se postupně nesnižuje ( 91 ):

3.6   Podpora na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie ( 92 )

3.6.1   Základní podmínky

Potvrďte, že podpora na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie je poskytnuta výhradně pro kogenerační jednotky, které odpovídají definici vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektrické energie uvedené v bodě 70 odst. 11 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí:  ano

  ne

3.6.2   Investiční podpora

Potvrďte, že:

 nová kogenerační jednotka celkově dosáhne ve srovnání s oddělenou výrobou takových úspor primární energie, jak je stanoveno ve směrnici 2004/8/ES a v rozhodnutí Komise 2007/74/ES;

 vylepšení stávající kogenerační jednotky nebo přebudování stávající jednotky na výrobu energie na kogenerační jednotku přinese ve srovnání s původní situací úsporu primární energie.

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují splnění výše uvedených podmínek:

3.6.2.1   Míry podpory a příplatky

A) Jaká je základní míra podpory platná pro oznámené opatření ( 93 )? ……………………….

B) Příplatky:

 Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?

   ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 94 ):

C) Je podpora poskytnuta na základě skutečně konkurenčního nabídkového řízení ( 95 )?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti o konkurenčním nabídkovém řízení a připojte oznámení o vypsání veřejné soutěže nebo jeho návrh:

D) V případě režimu podpory uveďte celkovou míru podpory u projektů podpořených v rámci oznámeného režimu (s přihlédnutím k příplatkům) (v %):

3.6.2.2   Způsobilé náklady ( 96 )

A) Potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny na dodatečné investiční náklady nutné ke vzniku zařízení na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie:

 ano

B) Dále upřesněte, zda:

 konkrétní náklady související s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie,

NEBO

 dodatečné investiční náklady přímo spojené s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie jsou stanoveny porovnáním investice s hypotetickou srovnávací situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 97 ),

A

 způsobilé náklady jsou vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních nákladů, které souvisejí s dodatečnými investicemi a ke kterým došlo v prvních pěti letech existence investice.

C) Jakou podobu mají způsobilé náklady?

 investice do hmotného majetku;

 investice do nehmotného majetku.

D) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

 investice do pozemků, které jsou ke splnění cílů v oblasti životního prostředí naprosto nezbytné;

 investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do zařízení a vybavení, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

E) V případě investic do nehmotného majetku (převod technologie prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

 považuje se za odepisovatelné aktivum;

 je nakoupen v tržních podmínkách od podniku, který nabyvatel nemůže přímo nebo nepřímo kontrolovat;

 je zahrnut mezi majetek podniku a zůstává v zařízení příjemce podpory a je využíván nejméně po dobu pěti let ( 98 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek prodán během zmíněných pěti let:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

A

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude, je-li třeba, navrácena.

F) U režimů podpory uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

3.6.3   Provozní podpora

A) Potvrďte, že stávající kogenerační jednotka odpovídá definici vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektrické energie uvedené v bodě 70 odst. 11 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí a požadavku, že dojde k celkovým úsporám primární energie ve srovnání s oddělenou výrobou, jak je uvedeno ve směrnici 2004/8/ES a rozhodnutí Komise 2007/74/ES:

 ano

B) Dále potvrďte, že provozní podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie je poskytnuta výhradně:

 podnikům, které elektřinu a teplo dodávají veřejnosti, pokud náklady na výrobu této elektrické energie nebo tepla převyšují jejich tržní cenu ( 99 );

 na průmyslové využití kombinované výroby tepla a elektrické energie, pokud lze prokázat, že výrobní náklady na jednotku energie vyrobené za použití tohoto postupu jsou vyšší než tržní cena za jednotku klasické energie ( 100 ).

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují, že je splněna příslušná podmínka(y):

3.6.3.1   Varianta 1

A) Předložte níže uvedené informace, které prokazují, že provozní podpora je poskytnuta na pokrytí rozdílu mezi náklady na výrobu energie v kogeneračních jednotkách a tržní cenou daného druhu energie:

 podrobná analýza nákladů na výrobu energie v kogeneračních jednotkách ( 101 ):

 

 

 podrobná analýza tržní ceny daného druhu energie:

 

 

B) Prokažte, že podpora bude poskytnuta pouze do doby, než bude zařízení zcela umořeno podle běžných účetních pravidel ( 102 ), a předložte podrobnou analýzu odpisů jednotlivých druhů investic určených na ochranu životního prostředí:

U režimů podpory uveďte, jek bude zajištěno splnění této podmínky:

V případě jednotlivé podpory předložte podrobnou analýzu, která prokazuje splnění této podmínky:

C) Při určování částky provozní podpory prokažte, jak je jakákoli investiční podpora udělená danému podniku v souvislosti s novým výrobním zařízením odečtena od výrobních nákladů:

D) Zahrnuje podpora rovněž obvyklý kapitálový výnos?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti a předložte informace/výpočty, které prokazují obvyklou míru návratnosti, a odůvodněte přiměřenost zvolené míry:

E) U podpor na výrobu obnovitelné energie v kogeneračních jednotkách zpracovávajících biomasu v případě, že provozní podpora převyšuje částku investice, předložte údaje/důkazy (na základě příkladů výpočtu u režimů podpory nebo podrobného výpočtu u jednotlivé podpory), které prokazují, že celkové náklady, které podnik po amortizaci zařízení vynaložil, jsou stále vyšší než tržní cena energie:

F) Uveďte přesný mechanismus podpory (s přihlédnutím k výše popsaným požadavkům), a zejména metody výpočtu výše podpory:

 u režimů podpory na základě (teoretického) příkladu způsobilého projektu:

 

 

 Dále potvrďte, že se výše popsaná metodika výpočtu bude uplatňovat na všechny jednotlivé podpory poskytnuté na základě oznámeného režimu podpory:

 

 ano

 u individuální podpory předložte podrobný výpočet výše podpory (s přihlédnutím k výše popsaným požadavkům):

 

 

G) Jaká je doba trvání oznámeného opatření?

Obvyklou praxí Komise je omezit povolení na dobu 10 let. Pokud ano, zavazujete se, že opatření znovu oznámíte ve lhůtě 10 let?  ano

  ne

3.6.3.2   Varianta 2

A) Uveďte podrobný popis osvědčení nebo veřejné soutěže (mimo jiné včetně informací o úrovni pravomocí volného rozhodování, úloze správního orgánu, mechanismu stanovování cen):

B) Jaká je doba trvání oznámeného opatření ( 103 )?

C) Předložte údaje/výpočty, které prokazují, že podpora je nezbytně nutná k zajištění životaschopnosti výroby energie v kogeneračních zařízeních:

D) Předložte údaje/výpočty, které prokazují, že podpora nevede k nadměrným náhradám za energii vyrobenou v kogeneračních zařízeních:

E) Předložte údaje/výpočty, které prokazují, že podpora neodrazuje výrobce energie v kogeneračních zařízeních od úsilí být konkurenceschopnější:

3.6.3.3   Varianta 3

A) Jaká je doba trvání opatření v podobě provozní podpory ( 104 )?:

B) Pro dobu trvání oznámeného opatření poskytněte níže uvedené informace, které prokazují, že provozní podpora je poskytnuta na vyrovnání rozdílu mezi náklady na výrobu energie v zařízeních na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a tržní cenou daného druhu energie:

 podrobná analýza nákladů na výrobu energie v zařízeních na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie:

 

 

 podrobná analýza tržní ceny daného druhu energie:

 

 

C) Snižuje se podpora postupně?  ano

  ne

Jaká je míra podpory v případě:

 podpory, která se postupně snižuje (uveďte postupně se snižující míry podpory v jednotlivých letech) ( 105 ):

 

 podpory, která se postupně nesnižuje ( 106 ):

3.7   Podpora na energeticky účinné dálkové vytápění ( 107 )

3.7.1   Základní podmínky

Potvrďte, že:

 environmentální investiční podpora určená pro zařízení na energeticky účinné dálkové vytápění vede k úsporám primární energie

A

 příjemce, tj. zařízení k dálkovému vytápění, odpovídá definici energeticky účinného dálkového vytápění stanovené v bodě 70 odst. 13 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí

A

 kombinovaný provoz výroby tepla (a v případě kombinované výroby tepla a elektrické energie i elektrické energie) a distribuce tepla povede k úsporám primární energie

NEBO

 investice je plánována na využití a distribuci odpadního tepla za účelem dálkového vytápění.

V případě režimů podpory uveďte podrobnosti, jak je zajištěno splnění této podmínky:

V případě jednotlivé podpory uveďte podrobnosti a předložte příslušné důkazy:

3.7.2   Míry podpory a příplatky

A) Jaká je základní míra podpory platná pro oznámené opatření ( 108 )?

B) Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 109 ):

C) Je podpora poskytnuta na základě skutečně konkurenčního nabídkového řízení ( 110 )?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti o konkurenčním nabídkovém řízení a připojte oznámení o vypsání veřejné soutěže nebo jeho návrh:

D) V případě režimu podpory uveďte celkovou míru podpory u projektů podpořených v rámci oznámeného režimu (s přihlédnutím k příplatkům) (v %):

3.7.3   Způsobilé náklady ( 111 )

A) Potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny na dodatečné investiční náklady nezbytné k realizaci investice určené na energeticky účinné dálkové vytápění ve srovnání s referenční investicí:

 ano

B) Dále upřesněte, zda:

 konkrétní náklady související s energeticky účinným dálkovým vytápěním představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na ochranu životního prostředí,

NEBO

 dodatečné investiční náklady jsou stanoveny porovnáním investice s hypotetickou srovnávací situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 112 ),

A

 způsobilé náklady jsou vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních nákladů, které souvisejí s dodatečnými investicemi a ke kterým došlo v prvních pěti letech existence investice.

C) Jakou podobu mají způsobilé náklady?

 investice do hmotného majetku;

 investice do nehmotného majetku.

D) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

 investice do pozemků, které jsou ke splnění cílů v oblasti životního prostředí naprosto nezbytné;

 investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do zařízení a vybavení, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

E) V případě investic do nehmotného majetku (převod technologie prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

 považuje se za odepisovatelné aktivum;

 je nakoupen v tržních podmínkách od podniku, který nabyvatel nemůže přímo nebo nepřímo kontrolovat;

 je zahrnut mezi majetek podniku a zůstává v zařízení příjemce podpory a je využíván nejméně po dobu pěti let ( 113 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek prodán během zmíněných pěti let:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

A

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude, je-li třeba, navrácena.

F) U režimů podpory uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

3.8   Podpora na nakládání s odpady ( 114 )

3.8.1   Všeobecné podmínky

Potvrďte, že jsou splněny tyto podmínky:

 podpora je poskytnuta na nakládání s odpadem jiných podniků, a to včetně opětovného využití, recyklace a využití, které je v souladu s hierarchickou klasifikací zásad nakládání s odpady ( 115 );

 investice je určena ke snížení znečištění, které způsobily jiné podniky (znečišťovatelé), a nevztahuje se na znečištění způsobené příjemcem podpory;

 podpora nezbavuje nepřímo znečišťovatele povinnosti, kterou podle práva Společenství mají, nebo povinnosti, která pro znečišťovatele představuje běžné náklady společnosti;

 investice dosahuje lepšího stavu oproti obvyklému stavu ( 116 ) nebo využívá klasické technologie inovativním způsobem;

 materiály, s nimiž se nakládá, by byly likvidovány nebo by s nimi bylo nakládáno způsobem, který je pro životní prostředí méně příznivý;

 investice nezvyšuje pouze poptávku po materiálech určených k recyklaci, aniž by zvýšila sběr těchto materiálů.

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují splnění výše uvedených podmínek:

3.8.2   Míry podpory

A) Jaká je základní míra podpory platná pro oznámené opatření ( 117 )?

B) Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 118 ):

C) V případě režimu podpory uveďte celkovou míru podpory u projektů podpořených v rámci oznámeného režimu (s přihlédnutím k příplatkům) (v %):

3.8.3   Způsobilé náklady ( 119 )

A) Potvrďte, že způsobilé náklady jsou omezeny pouze na dodatečné investiční náklady nezbytné k realizaci investice, která vede k nakládání s odpady a kterou uskutečnil příjemce podpory, a to ve srovnání s referenční investicí, tj. klasickou výrobou, jež nezahrnuje nakládání s odpady ve stejné kapacitě:

 ano

B) Dále upřesněte, zda:

 konkrétní náklady související s nakládáním s odpady představují způsobilé náklady, pokud lze snadno vymezit investiční náklady na nakládání s odpady,

NEBO

 dodatečné investiční náklady jsou stanoveny porovnáním investice s hypotetickou srovnávací situací, kdy by podpora nebyla udělena, tj. referenční investicí ( 120 ),

A

 od způsobilých nákladů jsou odečteny náklady na takovou referenční investici;

 způsobilé náklady jsou vypočteny bez jakýchkoli provozních přínosů a provozních nákladů, které souvisejí s dodatečnými investicemi v oblasti nakládání s odpady a ke kterým došlo v prvních pěti letech existence investice.

C) Jakou podobu mají způsobilé náklady?

 investice do hmotného majetku;

 investice do nehmotného majetku.

D) V případě investic do hmotného majetku uveďte formu (formy) dotyčných investic:

 investice do pozemků, které jsou ke splnění cílů v oblasti životního prostředí naprosto nezbytné;

 investice do budov, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do zařízení a vybavení, které jsou určeny ke snížení nebo odstranění znečištění a výskytu škodlivin;

 investice do úpravy výrobních postupů s ohledem na ochranu životního prostředí.

E) V případě investic do nehmotného majetku (převod technologie prostřednictvím získání provozních licencí či patentovaného nebo nepatentovaného know-how) potvrďte, že veškerý nehmotný majetek splňuje tyto podmínky:

 považuje se za odepisovatelné aktivum;

 je nakoupen v tržních podmínkách od podniku, který nabyvatel nemůže přímo nebo nepřímo kontrolovat;

 je zahrnut mezi majetek podniku a zůstává v zařízení příjemce podpory a je využíván nejméně po dobu pěti let ( 121 ).

Dále potvrďte, že je-li nehmotný majetek prodán během zmíněných pěti let:

 výtěžek prodeje bude odečten od způsobilých nákladů

A

 celá nebo částečná výše poskytnuté podpory bude, je-li třeba, navrácena.

F) U režimů podpory uveďte podrobnou metodiku výpočtu (s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory uveďte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu s odkazem na hypotetickou srovnávací situaci a předložte příslušné důkazy:

3.9   Podpora na sanaci kontaminovaných lokalit ( 122 )

3.9.1   Všeobecné podmínky

Potvrďte, že jsou splněny tyto podmínky:

 investiční podpora určená podnikům odstraňujícím škody způsobené životnímu prostředí tím, že provádějí sanaci kontaminovaných lokalit ( 123 ), vede ke zlepšení ochrany životního prostředí.

Podrobně popište příslušné zlepšení ochrany životního prostředí, včetně informací o lokalitách, pokud jsou potřebné nebo k dispozici, typ kontaminace, činnost, která kontaminaci způsobila, a navrhovaný postup sanace:

 znečišťovatel ( 124 ) odpovědný za kontaminaci lokality není zjištěn nebo nemůže být přinucen nést náklady s tím spojené.

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují splnění výše uvedené podmínky:

3.9.2   Míry podpory a způsobilé náklady

A) Jaká je základní míra podpory platná pro oznámené opatření ( 125 )?

B) Potvrďte, že celková výše podpory za žádných okolností nepřekročí skutečné výdaje na sanační práce:

 ano

C) Uveďte náklady na sanační práce ( 126 ):

D) Potvrďte, že od způsobilých výdajů je odečteno navýšení hodnoty pozemku:

 ano

Uveďte, jak je toto zajištěno:

E) U režimů podpory uveďte metodiku výpočtu v souladu s výše uvedenými zásadami, která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu, a předložte příslušné důkazy:

V případě jednotlivých opatření podpory předložte podrobný výpočet způsobilých nákladů oznámeného investičního projektu, který dodržuje výše uvedené zásady, a předložte příslušné důkazy:

3.10   Podpora na přemístění podniků ( 127 )

3.10.1   Všeobecné podmínky

A) Potvrďte, že:

 změna lokality je odůvodněna ochranou životního prostředí nebo prevencí poškození životního prostředí a je nařízena správním nebo soudním rozhodnutím příslušného veřejného orgánu nebo musí být odsouhlasena jak daným podnikem, tak příslušným veřejným orgánem;

 podnik splňuje nejpřísnější normy v oblasti ochrany životního prostředí použitelné v oblasti, do níž byl přemístěn.

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují splnění výše uvedených podmínek:

B) Potvrďte, že příjemce:

 je podnik v městské oblasti nebo ve zvláštní oblasti ochrany vyhlášené podle směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ( 128 ), který oprávněně vykonává činnosti, které způsobují vznik velkého znečištění, a musí z důvodů souvisejících s danou oblastí přesídlit z místa, ve kterém funguje, do vhodnější oblasti

NEBO

 je závodem nebo zařízením, na něž se vztahuje oblast působnosti směrnice SEVESO II ( 129 ).

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy:

3.10.2   Míry podpory a způsobilé náklady

A) Jaká je základní míra podpory platná pro oznámené opatření ( 130 )?

B) Uplatňuje se v rámci oznámeného opatření příplatek pro malé a střední podniky?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte příslušnou výši příplatku ( 131 ):

C) Uveďte podrobnosti a (pokud existují) předložte příslušné důkazy o níže uvedených prvcích spojených s podporou na přemístění:

a) přínosy:

 výnos z prodeje nebo pronájmu opuštěného závodu nebo půdy:

 

 

 náhrada zaplacená v případě vyvlastnění:

 

 

 jakékoli jiné příjmy související s převodem závodu, zejména příjmy vyplývající ze zlepšení používané technologie, která souvisí s převodem, a účetní příjmy související s lepším využíváním závodu:

 

 

 investice související se zvýšením kapacity:

 

 

 jiné možné přínosy:

 

 

b) náklady:

 náklady související s nákupem pozemku, výstavbou nebo nákupem nového závodu se stejnou kapacitou, jakou měl opuštěný závod:

 

 

 jakékoli sankce, které byly podniku uloženy za ukončení nájemní smlouvy na pozemky nebo budovy, pokud správní nebo soudní rozhodnutí, kterým se nařizuje změna lokality, vede k předčasnému ukončení této smlouvy:

 

 

 jiné možné náklady:

 

 

D) U režimů podpory uveďte metodiku výpočtu (založenou např. na teoretickém příkladu) pro způsobilé náklady/výši podpory, včetně jednotlivých přínosů/nákladů uvedených v písmenu C), která se bude uplatňovat na všechny jednotlivě poskytnuté podpory na základě oznámeného režimu:

V případě jednotlivých opatření předložte podrobný výpočet způsobilých nákladů/výše podpory u oznámeného investičního projektu, včetně jednotlivých přínosů/nákladů uvedených v písmenu C), a předložte příslušné důkazy:

3.11   Podpora obsažená v systémech obchodování s povolenkami ( 132 )

A) Podrobně popište systém obchodování s povolenkami, včetně mimo jiné cílů, metodiky udělování, dotčených orgánů/subjektů, úlohy státu, příjemců, procesních aspektů:

B) Odůvodněte, že:

 systém obchodování s povolenkami je vytvořen tak, aby se dosáhlo cílů v oblasti ochrany životního prostředí, které jsou lepší než cíle, jichž má být dosaženo na základě norem Společenství, které jsou pro příslušné podniky závazné:

 povolenky jsou přidělovány transparentním způsobem na základě objektivních kritérií a zdrojů údajů nejvyšší kvality, které jsou k dispozici:

 celková částka obchodovatelných povolení nebo povolenek poskytnutých jednotlivým podnikům za cenu, která je nižší než jejich tržní cena, nepřesáhne předpokládané potřeby těchto podniků odhadované v případě, že by systém obchodování neexistoval:

 metodika přidělování povolenek nezvýhodní některé podniky nebo některá odvětví;

Pokud metodika přidělování povolenek zvýhodní některé podniky nebo některá odvětví, vysvětlete jak je tato skutečnost odůvodněna logikou samotného systému související s ochranou životního prostředí nebo jak je nutná k zajištění souladu s dalšími politikami v oblasti ochrany životního prostředí:

Dále odůvodněte, že:

 nové podniky na trhu zásadně neobdrží povolení nebo povolenky za lepších podmínek než stávající podniky, které jsou činné na týchž trzích:

 skutečnost, že stávající zařízení ve srovnání s novými podniky obdrží výhodnější povolenky, nevede k vytváření zbytečných překážek vstupu na trh:

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují splnění výše uvedených podmínek:

C) Potvrďte, že systém dodržuje následující kritéria ( 133 ):

 výběr příjemců je založen na objektivních a transparentních kritériích a podpory jsou v zásadě udělovány stejným způsobem všem soutěžitelům ze stejného odvětví / relevantního trhu, pokud jsou v podobné konkrétní situaci,

A

 úplné obchodování formou dražby vede ke značnému nárůstu výrobních nákladů pro každé odvětví či kategorii jednotlivých příjemců podpory

A

 nárůst výrobních nákladů v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami nemůže být přenesen na spotřebitele tak, aby nevedl k významnému snížení prodeje ( 134 ),

A

 jako měřítko pro úroveň přidělených povolenek byla použita nejúčinnější technologie v EHP.

Uveďte podrobnosti, které prokazují, jak jsou uplatňována tato kritéria:

4.   Motivační účinek a nezbytnost podpory ( 135 )

4.1   Všeobecné podmínky

A) Byly podpořené projekty zahájeny před tím, než příjemce/příjemci předložil(i) vnitrostátním orgánům žádost o podporu?  ano

  ne

Pokud ano, Komise se domnívá, že státní podpora nepředstavuje pro příjemce pobídku ( 136 ).

B) Pokud ne, uveďte příslušná data:

 environmentální projekt byl zahájen dne:

 žádost o podporu byla u vnitrostátních orgánů příjemcem podána dne:

Předložte příslušné podpůrné doklady.

4.2   Vyhodnocení motivačního účinku

Je-li podpora poskytnuta

 jiným než malým a středním podnikům,

 malým a středním podnikům, podpora však musí být posuzována v souladu s podrobnějším posouzením,

bude Komise požadovat, aby byl motivační účinek prokázán prostřednictvím vyhodnocení. Přejděte k dalším otázkám. V opačném případě má Komise za to, že motivační účinek je u daného opatření splněn automaticky.

4.2.1   Všeobecné podmínky

Je-li nutno prokázat motivační účinek u několika příjemců, kteří se podílejí na oznámeném projektu, předložte níže uvedené informace pro každého z nich.

Za účelem prokázání motivačního účinku Komise požaduje od členského státu hodnocení, které dokládá, že bez podpory, tj. v hypotetické srovnávací situaci, by alternativa, která je pro životní prostředí příznivější, nebyla zvolena. Vyplňte níže uvedené údaje.

4.2.2   Kritéria

A) Prokažte, že hypotetická srovnávací situace je věrohodná:

B) Byly způsobilé náklady vypočítány v souladu s metodikou stanovenou v bodech 81, 82 a 83 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí?  ano

  ne

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které dokládají použitou metodiku:

C) Byla by investice bez podpory dostatečně zisková?  ano

  ne

Uveďte podrobnosti a doložte příslušnou ziskovost ( 137 ):

5.   Slučitelnost podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES

Podpora na ochranu životního prostředí určená na provedení významného projektu ( 138 )ve společném evropském zájmu může být považována za slučitelnou se společným trhem podle čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES.

5.1   Všeobecné podmínky (kumulativní)

A) Uveďte podrobnosti a předložte důkazy o podmínkách provádění oznámeného projektu, včetně jeho účastníků, cílů a účinků, jakož i prostředků k dosažení cílů ( 139 ):

B) Potvrďte, že:

 projekt je ve společném evropském zájmu ( 140 ): konkrétním, příkladným a identifikovatelným způsobem přispívá zájmu Společenství v oblasti ochrany životního prostředí ( 141 )

A

 výhoda dosažená cílem tohoto projektu není omezena na členský stát nebo členské státy, které jej realizují, ale je rozšířena na Společenství jako celek ( 142 ),

A

 projekt zásadním způsobem přispívá ke splnění cílů Společenství.

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy:

C) Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které dokládají, že podpora je nezbytná A představuje pobídku pro provedení projektu:

D) Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují, že projekt zahrnuje vysokou míru rizika:

E) Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které dokládají, že projekt má velký význam s ohledem na svůj rozsah ( 143 ):

F) Uveďte vlastní příspěvek příjemce ( 144 ) k projektu:

G) Vyjmenujte členské státy, z nichž pocházejí podniky podílející se na oznámeném projektu ( 145 ):

5.2   Popis projektu

Předložte podrobný popis projektu, včetně mimo jiné struktury/organizace, příjemců, rozpočtu, výše podpory, míry podpory ( 146 ), dotyčných investic a způsobilých nákladů. Pro orientaci viz oddíl 3 tohoto doplňkového informačního listu.

6.   Podpora ve formě snížení ekologických daní nebo osvobození od ekologických daní

6.1   Všeobecné podmínky

A) Vysvětlete, jak snížení ekologických daní nebo osvobození od ekologických daní přispívá alespoň nepřímo ke zlepšení ochrany životního prostředí, a odůvodněte, proč daňové úlevy a osvobození od daně neznemožňují splnění obecného cíle:

B) V případě snížení harmonizovaných daní či osvobození od harmonizovaných daní na úrovni Společenství potvrďte, že:

 podpora je poskytnuta na dobu nejvýše 10 let

A

 příjemci platí alespoň minimální úroveň daně ve Společenství, která je stanovena v příslušné platné směrnici ( 147 ).

Pro každou kategorii příjemců předložte důkazy o minimální úrovni daně, kterou je nutno platit (skutečně placená sazba pokud možno v EUR a ve stejných jednotkách jako v platných právních předpisech Společenství):

 jsou slučitelná s příslušnými platnými právními předpisy Společenství a jsou v souladu s limity a podmínkami zde stanovenými:

Uveďte odkaz na příslušné předpisy a předložte odpovídající důkazy:

C) V případě snížení ekologických daní nebo osvobození od ekologických daní, které nebyly harmonizovány, nebo které byly harmonizovány, ale příjemci platí méně, než je minimální úroveň daně ve Společenství, potvrďte, že je podpora poskytnuta na dobu nejvýše 10 let:  ano

  ne

Dále předložte:

 podrobný popis osvobozených odvětví:

 

 

 informace, pro každé odvětví, ohledně nejúčinnějších technologií v EHP, pokud jde o snížení škod na životním prostředí, na něž se daň zaměřuje:

 

 

 seznam 20 největších příjemců, na něž se vztahuje osvobození/snížení, s podrobným popisem jejich situace, zejména jejich obratu, podílů na trhu a velikosti daňového základu:

 

 

6.2   Nezbytnost podpory

Potvrďte, že:

 výběr příjemců je založen na objektivních a transparentních kritériích a podpory jsou v zásadě udělovány stejným způsobem všem soutěžitelům ze stejného odvětví/relevantního trhu, pokud jsou v podobné konkrétní situaci,

A

 ekologická daň bez snížení by vedla ke značnému nárůstu výrobních nákladů pro každé odvětví či kategorii jednotlivých příjemců podpory ( 148 )

A

 značný nárůst výrobních nákladů bez podpory by byl přenesen na spotřebitele a vedl by k významnému snížení prodeje ( 149 ).

Předložte důkazy týkající se výše uvedených podmínek:

6.3   Přiměřenost podpory

Uveďte, která z níže uvedených podmínek je splněna:

A) Stanoví systém kritéria, jež zajistí, že každý jednotlivý příjemce podpory zaplatí poměrnou částku úrovně vnitrostátní daně, která ve velké míře odpovídá vlivu činnosti každého jednotlivého příjemce podpory na životní prostředí ve srovnání s vlivem činností spojených s nejúčinnějšími technologiemi v EHP?  ano

  ne

Uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které prokazují splnění této podmínky:

B) Platí příjemci podpory alespoň 20 % vnitrostátní daně?  ano

  ne

Pokud ne, prokažte, že je oprávněná nižší sazba s ohledem na omezené narušení hospodářské soutěže:

C) Jsou snížení daní nebo osvobození od daní podmíněna uzavřením dohod mezi členským státem a přijímacími podniky nebo sdruženími podniků?  ano

  ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti a předložte důkazy, které dokládají, že se podniky nebo sdružení podniků zaváží k dosažení cílů ochrany životního prostředí, jež mají stejný účinek jako i) zdanění spojené s vlivem činnosti na životní prostředí ( 150 ), nebo ii) 20 % vnitrostátní daně ( 151 ) nebo iii) minimální úroveň daně ve Společenství:

Dále upřesněte, zda:

 předmět dohod byl projednán s každým jednotlivým členským státem a stanoví cíle a časový rámec pro dosažení cílů;

 členský stát zajišťuje nezávislé a včasné sledování toho, jak jsou plněny závazky sjednané v těchto dohodách;

 tyto dohody jsou pravidelně přezkoumávány s ohledem na technologický a jiný vývoj a stanoví účinná sankční opatření, která se uplatní v případě nedodržení závazků.

Uveďte cíle a časové rámce pro jednotlivá odvětví a popište mechanismy sledování a přezkumu (například kým a jak často), jakož i sankční mechanismus:

7.   Kritéria vedoucí k podrobnému posouzení ( 152 )

Uveďte, zda oznámené opatření spadá do následujících kategorií podpory:

 u opatření, na něž se vztahuje nařízení o blokových výjimkách, všechny případy oznámené Komisi na základě povinnosti oznámit podporu jednotlivě, jak je stanoveno v nařízení o blokových výjimkách;

 investiční podpora, pokud částka podpory přesahuje 7,5 milionu EUR na jeden podnik (i když je součástí schváleného režimu podpory);

 provozní podpora na úsporu energie, pokud částka podpory přesahuje pro jeden podnik 5 milionů EUR na dobu pěti let;

 provozní podpora na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů či kombinovanou výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, pokud je podpora poskytována na zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a pokud výsledná kapacita výroby této elektrické energie v daném zařízení přesahuje 125 MW;

 provozní podpora na výrobu biopaliv, pokud je podpora poskytnuta pro zařízení na výrobu biopaliva v závodech, kde výsledná výroba přesahuje 150 000 t za rok;

 provozní podpora na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, pokud je podpora poskytována pro zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a výsledná kapacita výroby této elektrické energie přesahuje 200 MW ( 153 );

 provozní podpora poskytnutá novým zařízením vyrábějícím energii z obnovitelných zdrojů na základě výpočtu ušetřených vnějších nákladů ( 154 ).

V tomto případě poskytněte odůvodněnou a kvantifikovanou srovnávací analýzu nákladů společně s posouzením vnějších nákladů konkurenčních výrobců energie tak, aby prokázala, že podpora skutečně nahradí vnější náklady, které nevznikly ( 155 ).

Jestliže oznámené opatření spadá do nejméně jedné z těchto kategorií podpory, podléhá podrobnému posouzení a je nutno poskytnout doplňkové informace, aby Komise mohla provést podrobné posouzení (oddíl 8 tohoto doplňkového informačního listu).

8.   Doplňkové informace pro podrobné posouzení ( 156 )

Pokud podrobnému posouzení podléhá několik příjemců, kteří se podílejí na oznámeném projektu, poskytněte níže uvedené informace pro každého z nich. To nemá vliv na úplný popis oznámeného projektu, včetně účastníků, v předchozích oddílech tohoto doplňkového informačního listu.

8.1   Obecné poznámky

Účelem tohoto podrobného posouzení je zajistit, aby vysoké částky podpory na ochranu životního prostředí nenarušovaly hospodářskou soutěž v rozsahu, který je v rozporu se společným zájmem, nýbrž aby přispěly k společnému zájmu. Tak tomu je tehdy, pokud přínosy státní podpory s ohledem na dodatečné přínosy v oblasti ochrany životního prostředí převáží újmu způsobenou hospodářské soutěži a obchodu ( 157 ).

Podrobné posouzení se provádí na základě kladných a záporných prvků uvedených v oddílech 5.2.1 a 5.2.2 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí, které se uplatní spolu s kritérii uvedenými v kapitole 3 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí.

Níže jsou uvedeny pokyny, pokud jde o druh informací, které Komise může požadovat za účelem provedení podrobného posouzení. Tyto pokyny mají zajistit, aby rozhodnutí Komise a jejich odůvodnění byla transparentní a předvídatelná, a tím byla zajištěna předvídatelnost a právní jistota. Členské státy by měly poskytnout všechny prvky, které považují za užitečné pro posouzení daného případu.

Členské státy se zejména vyzývají, aby se opíraly o níže uvedené zdroje informací. Uveďte, zda jsou k oznámení připojeny tyto podpůrné doklady:

 vyhodnocení minulých režimů nebo opatření státní podpory;

 posouzení dopadů ze strany orgánu poskytujícího podporu;

 jiné studie týkající se ochrany životního prostředí.

8.2   Existence selhání trhu ( 158 )

A) Uveďte očekávaný přínos opatření pro ochranu životního prostředí (uváděný kvantifikovatelným způsobem) a předložte podpůrné doklady:

B) Uveďte úroveň ochrany životního prostředí, jíž má být dosaženo, a to ve srovnání se stávajícími normami Společenství a/nebo normami v jiných členských státech, a předložte podpůrné doklady:

C) V případě podpory na přizpůsobení se vnitrostátním normám, jež jsou přísnější než normy Společenství, uveďte následující informace a (pokud existují) předložte podpůrné doklady:

 povaha, druh a umístění hlavních konkurentů příjemce podpory:

 náklady na provádění vnitrostátních norem (případně systémů obchodování s povolenkami), které příjemce nese v případě neposkytnutí podpory:

 srovnatelné náklady těchto norem u hlavních konkurentů příjemce podpory:

8.3   Vhodný nástroj ( 159 )

Uveďte, na základě čeho se členský stát rozhodl použít ke zvýšení ochrany životního prostředí selektivní nástroj, jakým je státní podpora, a předložte podpůrné doklady:

 posouzení dopadů navrhovaného opatření;

 srovnávací analýza jiných možností politiky zvažovaných členským státem;

 důkaz, že je dodržena zásada „znečišťovatel platí“;

 jiné: …

8.4   Motivační účinek a nezbytnost podpory ( 160 )

Kromě výpočtu dodatečných nákladů uvedených v kapitole 3 pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí upřesněte následující prvky.

A) Předložte důkazy týkající se konkrétních opatření ( 161 ), která by nebyla přijata, pokud by podnik nezískal podporu (hypotetická srovnávací situace), a předložte podpůrné doklady:

B) Aby byl prokázán očekávaný účinek na životní prostředí, který je spojený se změnou chování, musí existovat nejméně jeden z níže uvedených prvků. Uveďte údaje týkající se oznámeného opatření a předložte podpůrné doklady:

 nárůst úrovně ochrany životního prostředí;

 zrychlení provádění budoucích norem

C) K prokázání motivačního účinku lze použít níže uvedené prvky. Uveďte údaje týkající se oznámeného opatření a předložte podpůrné doklady ( 162 ):

 výhody pro výrobu;

 tržní podmínky;

 případné budoucí závazné normy (pokud na úrovni Společenství probíhají jednání ohledně zavedení nových nebo přísnějších závazných norem, na něž by se příslušné opatření zaměřilo);

 míra rizika;

 úroveň ziskovosti

D) Pokud je podpora poskytnuta podniku, jenž se přizpůsobuje vnitrostátním normám, které jsou přísnější než normy Společenství, nebo přijímá normy v případě neexistence norem Společenství, poskytněte informace a podpůrné doklady, které prokazují, že by příjemce podpory byl podstatně ovlivněn, pokud jde o zvýšené náklady, a nebyl by schopen nést náklady spojené s okamžitým prováděním vnitrostátních norem:

8.5   Přiměřenost podpory ( 163 )

A) Předložte přesný výpočet způsobilých nákladů, který prokazuje, že způsobilé náklady jsou skutečně omezeny na dodatečné náklady nutné k dosažení úrovně ochrany životního prostředí:

B) Byli příjemci vybráni v otevřeném procesu výběru?  ano

  ne

Uveďte podrobnosti ( 164 ) a předložte podpůrné doklady:

C) Vysvětlete, jak je zajištěno, aby podpora byla omezena na nezbytné minimum, a předložte podpůrné doklady:

8.6   Analýza narušení hospodářské soutěže a obchodu ( 165 )

8.6.1   Relevantní trhy a účinky na obchod

A) Uveďte, zda podpora bude mít pravděpodobně dopad na hospodářskou soutěž mezi podniky na jakémkoli trhu výrobků.  ano

  ne

Upřesněte trhy výrobků, na něž bude mít podpora pravděpodobně dopad ( 166 ):

B) U každého z těchto trhů uveďte orientační podíl příjemce podpory na trhu:

U každého z těchto trhů uveďte orientační podíly na trhu pro ostatní společnosti vyskytující se na trhu. Pokud možno uveďte příslušný Herfindahl-Hirschmanův index (HHI):

C) Popište strukturu a dynamiku relevantních trhů a předložte podpůrné doklady:

D) Popřípadě poskytněte informace o účincích na obchod (přesun obchodních toků a umístění hospodářské činnosti):

E) Při posuzování pravděpodobnosti, že příjemce bude v případě poskytnuté podpory schopen zvýšit nebo udržet prodeje, Komise zváží zejména níže uvedené prvky. Označte prvky, pro něž jsou poskytnuty podpůrné doklady ( 167 ):

 snížení nebo kompenzace jednotkových výrobních nákladů;

 výrobní proces, který je šetrnější k životnímu prostředí

 nový produkt.

8.6.2   Dynamické pobídky / vytlačení

Ve své analýze účinků podpory na dynamické pobídky soutěžitelů k investicím Komise přihlédne k níže uvedeným prvkům ( 168 ). Označte prvky, pro něž jsou poskytnuty podpůrné doklady:

 výše podpory;

 četnost podpory;

 doba trvání podpory;

 postupné snižování podpory;

 připravenost dodržovat budoucí normy;

 úroveň norem právní úpravy v souvislosti s cíli v oblasti ochrany životního prostředí;

 riziko vzniku vzájemného subvencování;

 technologická neutralita;

 konkurenční inovace.

8.6.3   Zachovávání činnosti neefektivních firem ( 169 )

Ve své analýze účinků podpory s cílem zabránit poskytování nepotřebné pomoci podnikům, které nejsou schopny se přizpůsobit normám a technologiím, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí, protože nejsou dostatečně efektivní, Komise přihlédne k níže uvedeným prvkům. Označte prvky, pro něž jsou poskytnuty podpůrné doklady:

 kategorie příjemců;

 nadměrná kapacita v odvětví, na něž je podpora zacílena;

 běžné jednání v odvětví, na něž je podpora zacílena;

 relativní důležitost podpory;

 proces výběru;

 selektivita.

8.6.4   Tržní síla / vylučovací jednání ( 170 )

Ve své analýze účinků podpory na tržní sílu příjemce Komise přihlédne k níže uvedeným prvkům. Označte prvky, pro něž jsou poskytnuty podpůrné doklady:

 tržní síla příjemce podpory a struktura trhu;

 nový podnik na trhu;

 diferenciace výrobků a cenová diskriminace;

 kupní síla.

8.6.5.   Účinky na obchod a umístění ( 171 )

Předložte důkazy, že podpora nebyla rozhodující pro volbu umístění investice:

9.   Kumulace ( 172 )

A) Je podpora poskytnutá v rámci oznámeného opatření kumulována s jinou podporou ( 173 )?  ano

  ne

B) Pokud ano, popište pravidla pro kumulaci podpor, která se vztahují na oznámené opatření podpory:

C) Uveďte, jak bude v rámci oznámeného opatření podpory ověřováno dodržování pravidel pro kumulaci podpor:

10.   Podávání zpráv a monitorování ( 174 )

10.1   Výroční zprávy

Upozorňuje se, že touto povinností podávat zprávy není dotčena povinnost podávat zprávy podle nařízení Komise (ES) č. 794/2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ( 175 ).

Zavazujete se, že budete Komisi předkládat výroční zprávy o provádění oznámeného opatření podpory na ochranu životního prostředí, které pro každý schválený režim pro velké podniky obsahují níže uvedené prvky:

 jména/názvy příjemců,

 výši podpory na jednoho příjemce,

 míru podpory,

 popis cíle opatření a jaký druh ochrany životního prostředí má podporovat,

 odvětví, v nichž se podpořené projekty realizují,

 vysvětlení, jak byl respektován motivační účinek.

 

 ano

V případě osvobození od daní nebo snížení daní se zavazujete předkládat výroční zprávy, které obsahují níže uvedené prvky:

 právní a/nebo správní předpisy, jimiž se podpora stanovila,

 upřesnění kategorie podniků využívajících osvobození od daní nebo snížení daní,

 upřesnění hospodářských odvětví, která jsou těmito osvobozeními od daní/sníženími daní nejvíce postižena.

 

 ano

10.2   Sledování a hodnocení

A) Zavazujete se zajistit vedení podrobné evidence o poskytování podpory s veškerými potřebnými informacemi dokazujícími, že byla dodržena výše způsobilých nákladů a maximální přípustná míra podpory.

 ano

B) Zavazujete se, že zajistíte, aby podrobné záznamy uvedené v písmenu A) byly uchovávány po dobu 10 let ode dne poskytnutí podpory.

 ano

C) Zavazujete se, že na vyžádání Komisi poskytnete záznamy uvedené v písmenu A).

 ano

11.   Jiné informace

Uveďte jakékoliv jiné informace, které považujete za nezbytné pro posouzení dotyčného opatření podle pokynů k podpoře na ochranu životního prostředí.

▼M3

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼C1

ČÁST III.12

INFORMAČNÍ LIST PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dovolujeme si upozornit, že tento oznamovací formulář pro státní podpory se používá pouze na činnosti týkající se produkce, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh ve smyslu bodu 6 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 176 ). Dále upozorňujeme na to, že zvláštní pravidla pro státní podporu v zemědělství se nevztahují na opatření související se zpracováním produktů z přílohy I na produkty, které nejsou zahrnuty do přílohy I. U takových opatření je třeba vyplnit relevantní oznamovací formulář.

1.   Relevantní produkty

1.1 Vztahuje se opatření na některý z následujících produktů, které ještě nespadají pod společnou organizaci trhu?

brambory jiné než brambory určené pro výrobu škrobu

koňské maso

káva

korek

ocet získaný z alkoholu

Opatření se nevztahuje na žádný z těchto produktů.

2.   Motivační účinek

A.   Režim podpory

2.1 Bude podpora v rámci režimu podpory poskytnuta pouze na činnosti uskutečněné nebo služby přijaté až po zavedení režimu podpory a poté, co Komise prohlásí režim podpory za slučitelný se Smlouvou o ES?ano

ne

Pokud ne, viz bod 16 pokynů.

2.2 Pokud režim podpory zakládá automatické právo na příjem podpory bez dalších administrativních kroků, smí být podpora poskytnuta pouze na činnosti uskutečněné nebo na služby přijaté až po zavedení režimu podpory a poté, co Komise prohlásí režim podpory za slučitelný se Smlouvou o ES?ano

ne

Pokud ne, viz bod 16 pokynů.

2.3 Pokud režim podpor požaduje podání žádosti o podporu u dotčeného příslušného orgánu, může být podpora na uskutečněné činnosti nebo na přijaté služby poskytnuta až po splnění níže uvedených podmínek:

a) režim podpory musí být Komisí stanoven a prohlášen za slučitelný se Smlouvou o ES;

b) žádost o podporu musí být řádně předložena dotčnému příslušnému orgánu;

c) žádost musí dotčeným příslušným orgánem přijata způsobem, který tomuto orgánu ukládá podporu udělit, přičemž se jasně uvede částka podpory, která má být udělena, nebo způsob, jakým bude tato částka vypočítána; takový souhlas příslušného orgánu může být proveden pouze v případě, že rozpočet dostupný pro podporu nebo pro režim podpory není vyčerpán?ano

ne

Pokud ne, viz bod 16 pokynů.

B.   Jednotlivé podpory:

2.4 Bude jednotlivá podpora mimo režim podpory poskytnuta pouze na činnosti již uskutečněné nebo na služby již přijaté po splnění kritérií v bodu 2.3 písm. b) v bodu 2.3 písm. c)?ano

ne

Pokud ne, viz bod 16 pokynů.

C.   Vyrovnávací podpory:

2.5 Je režim podpory svou povahou vyrovnávací?ano

ne

Pokud ano, nepoužijí se výše uvedené body A a B.

3.   Druh podpory

Jaký druh (jaké druhy) podpory zamýšlené opatření zahrnuje:

OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA

A.

Podpory na investice do zemědělských podniků

B.

Podpory na investice v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

C.

Agroenvironmentální podpora a podpora týkající se dobrých životních podmínek zvířat

Ca.

Platby v rámci Natury 2000 a platby související se směrnicí 2000/60/ES ( 177 )

D.

Podpora na vyrovnání znevýhodnění v určitých oblastech

E.

Podpora na dodržení norem

F.

Podpora na zahájení činnosti mladých zemědělců

G.

Podpora na předčasný odchod do důchodu nebo na ukončení zemědělské činnosti

H.

Podpora seskupením producentů

I.

Podpora na reparcelaci pozemků

J.

Podpora na povzbuzení produkce a uvádění jakostních zemědělských produktů na trh

K.

Poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

L.

Podpora v odvětví živočišné výroby

M.

Podpora pro nejvzdálenější regiony a ostrovy v Egejském moři

ŘÍZENÍ RIZIK A ŘEŠENÍ KRIZÍ

N.

Podpora na náhradu škod na zemědělské produkci nebo na prostředcích zemědělské produkce

O.

Podpora na boj s chorobami zvířat a rostlin

P.

Podpora na platby pojistného

Q.

Podpora na uzavírání výrobních, zpracovatelských a tržních kapacit

OSTATNÍ PODPORY

R.

Podpora na reklamu zemědělských produktů

S.

Podpora ve spojení s daňovými výjimkami podle směrnice 2003/96/ES ( 178 ),

T.

Podpora v odvětví lesnictví

ČÁST III.12.A

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Tento oznamovací formulář se použije na investice do zemědělských podniků podle bodu IV.A Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 179 ).

1.   Cíle podpory

1.1 Který z následujících cílů investice sleduje:

snížení výrobních nákladů

zlepšení a reorganizaci produkce

zvýšení jakosti

ochrana a zlepšení prostředí, dodržování norem týkajících se hygieny a dobrých životních podmínek zvířat

diverzifikace zemědělských činností

ostatní (upřesněte)

Pokud investice sleduje jiné cíle, dovolujeme si upozornit, že na investice, které nesledují žádný z výše uvedených cílů, nelze poskytnout podporu na investice do zemědělských podniků.

1.2 Vztahuje se podpora na investice na pouhé nahrazení?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že na investice na pouhé nahrazení nelze poskytnout podporu na investice do zemědělských podniků.

1.3 Souvisí podpora s investicemi, které se týkají produktů podléhajících omezením produkce nebo omezení podpory Společenství na úrovni jednotlivých zemědělců, zemědělských podniků nebo zpracovatelských zařízení v rámci společné organizace trhů (včetně režimů přímé podpory) financované EZZF a které by způsobily zvýšení produkční kapacity nad rámec omezení?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 37 pokynů nelze na tento typ investic poskytnout podporu.

2.   Příjemci

Kdo jsou příjemci podpory?

zemědělci

seskupení producentů

ostatní (laskavě upřesněte)

3.   Míra podpory

3.1 Uveďte laskavě maximální míru veřejné podpory v poměru ke způsobilé investici:

a) ………………………. ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 ( 180 ) (maximálně 50 %);

b) ………………………. v ostatních oblastech (maximálně 40 %);

c) ………………………. pro mladé zemědělce ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005, kteří realizují investice do pěti let od zahájení činnosti (maximálně 60 %);

d) ………………………. pro mladé zemědělce v ostatních oblastech, kteří realizují investice do pěti let od zahájení činnosti (maximálně 50 %);

e) ………………………. v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři ve smyslu nařízení (EHS) č. 2019/93 ( 181 ) (maximálně 75 %);

f) ………………………. u investic, které povedou k doplňkovým nákladům v souvislosti s ochranou a zlepšením životního prostředí, zlepšením hygienických podmínek hospodářství s chovem zvířat nebo zlepšením dobrých životních podmínek hospodářských zvířat a které budou provedeny ve lhůtách ke transpozici nově zavedených minimálních norem (maximálně 75 % ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005, a maximálně 60 % v ostatních oblastech);

g) ………………………. u investic, které povedou k doplňkovým nákladům v souvislosti s ochranou a zlepšením životního prostředí, zlepšením hygienických podmínek hospodářství s chovem zvířat nebo zlepšením dobrých životních podmínek hospodářských zvířat a které budou provedeny během tří let po dni, k němuž musí být investice schválena podle právních předpisů Společenství (maximálně 50 % ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005, a maximálně 40 % v ostatních oblastech);

h) ………………………. u investic, které povedou k doplňkovým nákladům v souvislosti s ochranou a zlepšením životního prostředí, zlepšením hygienických podmínek hospodářství s chovem zvířat nebo zlepšením dobrých životních podmínek hospodářských zvířat a které budou provedeny během čtvrtého roku po dni, k němuž musí být investice schválena podle právních předpisů Společenství (maximálně 25 % ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005, a maximálně 20 % v ostatních oblastech);

i) ………………………. u investic, které povedou k doplňkovým nákladům v souvislosti s ochranou a zlepšením životního prostředí, zlepšením hygienických podmínek hospodářství s chovem zvířat nebo zlepšením dobrých životních podmínek hospodářských zvířat a které budou provedeny během pátého roku po dni, k němuž musí být investice schválena podle právních předpisů Společenství (maximálně 12,5 % ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005, a maximálně 10 % v ostatních oblastech, přičemž žádná podpora nesmí být přiznána na výdaje vynaložené po pátém roce);

j) ………………………. na doplňkové investiční výdaje vynaložené členskými státy, které přistoupily ke Společenství dnem 1. května 2004 nebo 1. ledna 2007, za účelem provedení směrnice 91/676/EHS ( 182 ) (maximálně 75 %);

k) ………………………. na doplňkové investiční výdaje vynaložené za účelem provedení směrnice 91/676/EHS, na které se vztahuje podpora podle nařízení (ES) č. 1698/2005 (maximálně 50 % ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a maximálně 40 % v ostatních oblastech);

l) ………………………. u investic provedených mladými zemědělci za účelem uvedení do souladu s platnými normami Společenství nebo vnitrostátními normami (maximálně 60 % ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a maximálně 50 % v ostatních oblastech).

3.2 Je zvýšení v případě investic, které povedou k doplňkovým nákladům v souvislosti s ochranou a zlepšením životního prostředí, zlepšením hygienických podmínek hospodářství s chovem zvířat nebo zlepšením dobrých životních podmínek hospodářských zvířat, omezeno na investice, které jdou nad rámec stávajících minimálních norem předepsaných Společenstvím, nebo na investice provedené za účelem dosažení shody s nově zavedenými minimálními normami, jakož i pouze na způsobilé doplňkové náklady nezbytné pro dosažení těchto cílů, aniž by došlo ke zvýšení produkční kapacity?ano

ne

3.3 Je v případě investic provedených za účelem provedení směrnice 91/676/EHS míra zamýšlené podpory omezena na nezbytné způsobilé doplňkové náklady a je nepoužitelná na investice vedoucí ke zvýšení produkční kapacity?ano

ne

3.4 Je v případě investic provedených mladými zemědělci za účelem uvedení do souladu s platnými normami Společenství nebo platnými vnitrostátními norem podpora omezena na doplňkové náklady vzniklé prováděním normy a nesené během 36 měsíců od zahájení činnosti?ano

ne

4.   Kritéria způsobilosti

4.1 Je podpora vyhrazena pro zemědělské podniky, které nejsou v potížích?ano

ne

4.2 Je podpora stanovena na výrobu a uvádění na trh produktů napodobujících nebo nahrazujících mléko a mléčné výrobky?ano

ne

5.   Způsobilé výdaje

5.1 Zahrnují způsobilé výdaje:

výstavbu, nabývání nebo zkvalitnění nemovitého majetku;

nákup nebo pořízení na leasing materiálů a vybavení včetně softwarů, a to až do výše tržní hodnoty předmětu, s výjimkou nákladů souvisejících s nájemní smlouvou jako třeba daní, obchodního rozpětí pronajímatele, nákladů na refinancování, režijních nákladů, nákladů na pojištění atd.;

režijní náklady spojené se dvěma výše uvedenými položkami výdajů (např. honoráře architektů, inženýrů a znalců, studie proveditelnosti, nabytí patentů a licencí)?

5.2 Vztahuje se podpora na nákup použitého materiálu?ano

ne

5.3 Pokud ano, je dotyčný nákup způsobilý pouze u malých a středních podniků se slabou technickou úrovní a malým kapitálem?ano

ne

5.4 Jsou z podpory vyloučeny nákup produkčních práv, nákup zvířat a jednoletých rostlin, jakož i výsadba jednoletých rostlin?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 29 pokynů nelze na tyto výdajové položky přiznat podporu.

5.5 Je v rámci způsobilých nákladů u zamýšlené investice omezen podíl sestávající z koupě pozemků jiných než stavebních stropem ve výši 10 %?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že strop 10 % tvoří jednu z podmínek způsobilosti, které je třeba splnit podle bodu 29 pokynů.

6.   Podpora na zachování tradiční krajiny a tradičních staveb

6.1 Týká se podpora na investice investic nebo prací na vybavení, jež jsou určeny k zachování prvků kulturního dědictví, které neslouží k produkci a nacházejí se v zemědělských podnicích?ano

ne

6.1.1 Pokud ano, jaká je zamýšlená míra podpory (maximálně: 100 %) :

6.1.2 Zahrnují způsobilé výdaje úplatu za práce provedené zemědělcem nebo jeho pracovníky?ano

ne

6.1.3 Pokud ano, je tato výplata omezena stropem 10 000 EUR ročně?ano

ne

6.1.4 Pokud ne, odůvodněte překročení výše uvedeného stropu.

6.2 Týká se podpora investic nebo prací na vybavení, jež jsou určeny k zachování prvků kulturního dědictví tvořících součást majetku zemědělských podniků používaného k produkci?ano

ne

6.2.1 Pokud ano, má předmětná investice za následek zvýšení produkční kapacity zemědělského podniku?ano

ne

6.2.2 Jaké jsou maximální míry podpory plánované pro tento druh investice?

Investice bez zvýšení kapacity:

Maximální míra stanovená pro znevýhodněné oblasti nebo pro oblasti uvedené v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 (maximálně 75 %): …………

Maximální míra stanovená pro ostatní oblasti (maximálně 60 %):

Investice se zvýšením kapacity:

Maximální míra stanovená v případě použití moderních materiálů (maximálně: viz bod 3.1): V

Maximální míra stanovená v případě použití tradičních materiálů v procentech vícenákladů (maximálně 100 %):

7.   Přemístění zemědělských staveb ve veřejném zájmu

7.1 Vyplývá přemístění z vyvlastnění?ano

ne

7.2 Je přemístění odůvodněné veřejným zájmem, který je stanoven v právním základu?ano

ne

Dovolujeme si upozornit, že právní základ musí vysvětlit, v čem spočívá veřejný zájem u přemístění.

7.3 Spočívá remontáž pouze v demolici zařízení, v jeho přepravě a v jeho opětovné montáži jinde?ano

ne

7.3.1 Pokud ano, jaká je míra podpory? (maximálně 100 %)

7.4 Je důsledkem remontáže dát zemědělci k dispozici modernější vybavení a zařízení?ano

ne

7.4.1 Pokud ano, jaký příspěvek se od zemědělce vyžaduje v procentním podílu ze zvýšení hodnoty po remontáži?

Ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 (minimálně 50 %)

V ostatních oblastech (minimálně 60 %)

Mladí zemědělci ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 (minimálně 45 %)

Mladí zemědělci v ostatních oblastech (minimálně 55 %)

7.5 Je výsledkem remontáže zvýšení produkční kapacity?ano

ne

7.5.1 Pokud ano, jaký je příspěvek zemědělce v procentním podílu výdajů souvisejících se zvýšením?

Ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 (minimálně 50 %)

V ostatních oblastech (minimálně 60 %)

Mladí zemědělci ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) nebo iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 (minimálně 45 %)

Mladí zemědělci v ostatních oblastech (minimálně 55 %)

8.   Ostatní informace

8.1 Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující adekvátnost a soulad mezi zamýšlenou státní podporou a dotyčným plánem (plány) rozvoje venkova?ano

ne

Pokud ano, dodejte laskavě tuto dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, podle bodu 26 pokynů se vyžaduje předložení této dokumentace.

8.2 Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující buď to, že podpora je soustředěna na jasně vymezené cíle odrážející strukturální a územní potřeby i určené strukturální znevýhodnění?ano

ne

Pokud ano, dodejte laskavě tuto dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 36 pokynů se vyžaduje předložení této dokumentace.

ČÁST III.12.B

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA INVESTICE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM A UVÁDĚNÍM NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Tento oznamovací formulář se použije na podporu na investice do zpracování ( 183 ) a uvádění na trh ( 184 ) zemědělských produktů podle bodu IV.B. Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 185 ).

1.   Oblast působnosti a příjemci podpory

1.1 Uveďte laskavě, pod které ustanovení zemědělských pokynů podle Vašeho názoru toto oznámení spadá:

1.1.1

 

bod IV.B.2 písm. a) (nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ( 186 ) nebo případné ustanovení nahrazující uvedené ustanovení)

1.1.2

 

bod IV.B.2 písm. b) (nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ( 187 ))

1.1.3

 

bod IV.B.2 písm. c) (Pokyny Komise pro vnitrostátní regionální podporu na období 2007–2013 ( 188 ))

1.1.4

 

bod IV.B.2 písm. d) (podpora pro středně velké společnosti v regionech nezpůsobilých pro regionální podporu)

1.2   Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 (státní podpora pro malé a střední podniky)

Je příjemcem MSP v odvětví zpracování zemědělských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh?ano

ne

Pokud ne, nesplňuje podpora nezbytné podmínky podle tohoto nařízení a nelze ji prohlásit za slučitelnou se společným trhem podle bodu IV.B.2.a) pokynů.

Pokud ano, je podpora vyňata z povinného oznámení. Uveďte laskavě důvody, proč Vaše orgány přesto chtějí podat oznámení. V tomto případě odkažte laskavě na relevantní část obecného oznamovacího formuláře (část I a část III bod 1 přílohy I nařízení č. 794/2004 ( 189 ) nebo případné nahrazující ustanovení).

1.3   Nařízení Komise pro regionální investiční podporu

Splňuje podpora podmínky stanovené v tomto nařízení?ano

ne

Pokud ne, nesplňuje podpora nezbytné podmínky podle tohoto nařízení a nelze ji prohlásit za slučitelnou se společným trhem podle bodu IV.B.2.b) pokynů.

Pokud ano, je podpora vyňata z povinného oznámení. Uveďte laskavě důvody, proč Vaše orgány přesto chtějí podat oznámení. V tomto případě laskavě odkažte na zvláštní oznamovací formulář.

1.4   Pokyny Komise pro vnitrostátní regionální podporu na období 2007–2013 (189) 

Splňuje podpora podmínky stanovené v těchto pokynech?ano

ne

Pokud ne, nesplňuje podpora nezbytné podmínky podle těchto pokynů a nelze ji prohlásit za slučitelnou se společným trhem podle bodu IV.B.2.c) zemědělských pokynů.

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že posouzení takové podpory se má provést na základě Pokynů pro vnitrostátní regionální podporu. Odkažte laskavě na relevantní část obecného oznamovacího formuláře (příloha nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ( 190 )).

1.5   Podpora v regionech NEZPŮSOBILÝCH pro regionální podporu

1.5.1 Jsou mezi příjemci MSP?ano

ne

Pokud ano, odkažte laskavě na výše uvedený bod 1.2. (bod IV.B.2 písm. a) zemědělských pokynů).

1.5.2 Jsou mezi příjemci velké společnosti (tj. se 750 zaměstnanci nebo více a obratem 200 milionů EUR nebo více)?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že podporu nelze prohlásit za slučitelnou se společným trhem podle bodu IV.B.2.d) zemědělských pokynů.

1.5.3 Jsou mezi příjemci středně velké společnosti (tj. s méně než 750 zaměstnanci a/nebo obratem méně než 200 milionů EUR)?ano

ne

Pokud ano, odkažte laskavě na relevantní část obecného oznamovacího formuláře (příloha nařízení Komise (ES) č. 1627/2006) týkající se způsobilých výdajů.

2.   Míra podpory

2.1 Pokud jsou příjemci MSP (nařízení Komise (ES) č. 70/2001 nebo případné nahrazující ustanovení):

Uveďte laskavě maximální míru podpory pro způsobilé investice v:

2.1.1 nejvzdálenějších regionech: (maximálně 75 %)

2.1.2 menších ostrovech v Egejském moři ( 191 ): (maximálně 65 %)

2.1.3 regionech způsobilých podle čl. 87 odst. 3 písm. a): (maximálně 50 %)

2.1.4 ostatních regionech: (maximálně 40 %)

Pokud je míra vyšší než výše uvedený strop, dovolujeme si upozornit, že opatření nebude v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 70/2001.

2.2 U podpory spadající pod nařízení Komise pro regionální investiční podporu nebo pod pokyny Komise pro vnitrostátní regionální podporu na období 2007–2013 laskavě uveďte maximální míru podpory pro:

2.2.1  MSP:

2.2.1.1 ohledně způsobilých investic v regionech podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy: (maximálně: 50 % nebo maximální částka určená v mapě regionální podpory schválené pro dotyčný členský stát na období 2007–2013);

2.2.1.2 ohledně způsobilých investic v ostatních regionech způsobilých pro regionální podporu: …….. (maximálně: 40 % nebo maximální částka určená v mapě regionální podpory schválené pro dotyčný členský stát na období 2007–2013);

2.2.2  střední podniky ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ( 192 ) (ne MSP, ale podniky s méně než 750 zaměstnanci nebo s méně než EUR 200 milionů obratu):

2.2.2.1 ohledně způsobilých investic v regionech způsobilých podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy: (maximálně: 25 % nebo maximální částka určená v mapě regionální podpory schválené pro dotyčný členský stát na období 2007–2013);

2.2.2.2 ohledně způsobilých investic v ostatních regionech způsobilých pro regionální podporu: (maximálně: 20 % nebo maximální částka určená v mapě regionální podpory schválené pro dotyčný členský stát na období 2007–2013)

Pokud jsou míry vyšší než výše uvedené stropy, dovolujeme si upozornit, že opatření nebudou v souladu s bodem IV.B.2.c) odrážkou ii) zemědělských pokynů.

2.2.2.3 Splňují příjemci ostatní podmínky doporučení Komise 2003/361/ES ( 193 )?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že opatření nebudou v souladu s bodem IV.B.2.c) odrážkou ii) zemědělských pokynů.

2.2.3 Jsou mezi příjemci větší než středně velké podniky zmíněné pod bodem 2.2.2 (tj. velké podniky)?ano

ne

Pokud ano, je maximální míra podpory na úrovni či pod úrovní maximální částky stanovené v mapě regionální podpory schválené pro dotyčný členský stát na období 2007–2013?ano

ne

Pokud ne, podporu nelze prohlásit za slučitelnou podle bodu IV.B.2.c) zemědělských pokynů. Pokud ano, uveďte laskavě maximální míru podpory ve výše uvedené mapě regionální podpory. Relevantní maximální míra podpory v odpovídající mapě regionální podpory je %.

2.3 U investiční podpory ve prospěch středně velkých společností v regionech nezpůsobilých pro regionální podporu:

2.3.1 uveďte laskavě maximální míru podpory: (maximálně: 20 %)

Pokud jsou míry podpory vyšší než výše uvedené stropy, dovolujeme si upozornit, že opatření nebudou v souladu s bodem IV.B.2.d) zemědělských pokynů.

2.3.2 Splňují příjemci ostatní podmínky doporučení Komise 2003/361/ES?ano

ne

Pokud ne, opatření nebude v souladu s bodem IV.B.2.d) zemědělských pokynů.

3.   Kritéria způsobilosti a způsobilé výdaje

3.1 Týká se podpora produkce a uvádění na trh produktů napodobujících nebo nahrazujících mléko a mléčné výrobky?ano

ne

Pokud jste odpověděli ano, dovolujeme si upozornit, že opatření nebude v souladu s bodem IV.B zemědělských pokynů.

3.2 Pokud jde o střední nebo velké společnosti, týká se podpora nákupu použitého zařízení?ano

ne

Pokud jste odpověděli ano, dovolujeme si upozornit, že opatření nebude v souladu s bodem IV.B zemědělských pokynů.

3.3 U podpory na investice v regionech nezpůsobilých pro regionální podporu:

Můžete potvrdit, že způsobilé výdaje na investice plně odpovídají způsobilým výdajům uvedeným v pokynech Komise pro vnitrostátní regionální podporu na období 2007–2013?ano

ne

Pokud ne:

  jestliže příjemci nejsou MSP, opatření nebude v souladu s bodem IV.B.2.d) zemědělských pokynů,

 jestliže příjemci jsou MSP, jsou způsobilé výdaje v souladu s články 2 a 4 nařízení Komise 70/2001?ano

ne

Pokud ne, opatření nebude v souladu s bodem IV.B.2.d) zemědělských pokynů.

3.4 Mohla by podpora podpořit investice, na které společná organizace trhu (včetně režimů přímé podpory financovaných EZZF) ukládá omezení produkce nebo omezení podpory Společenství na úrovni jednotlivých zemědělců, zemědělských podniků nebo zpracovatelských zařízení, takže by se produkce zvýšila nad uvedená omezení?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 47 zemědělských pokynů není podpora na tyto investice přípustná.

4.   Ostatní informace

4.1 Prokazuje oznámení spolu s dokumentací, že uvedená podpora je určena na jasně definované cíle odrážející strukturální a teritoriální potřeby a strukturální nevýhody?ano

ne

Pokud ano, poskytněte laskavě uvedenou dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že tato dokumentace je nutná v souladu s bodem 36 zemědělských pokynů.

4.2 Je k oznámení připojena dokumentace dokládající, že opatření státní podpory je v souladu s odpovídajícím (odpovídajícími) plánem (plány) rozvoje venkova a že je s ním (nimi) koherentní?ano

ne

Pokud ano, poskytněte laskavě uvedenou dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že tato dokumentace je nutná podle bodu 26 pokynů.

5.   Jednotlivá oznámení

Mohly by způsobilé investice přesáhnout 25 milionů EUR nebo podpora přesáhnout částku 12 milionů EUR?ano

ne

Pokud ano, bude se dělat jednotlivé oznámení?ano

ne

Pokud jste odpověděli ne, dovolujeme si upozornit, že opatření nebude v souladu s bodem IV.B zemědělských pokynů.

ČÁST III.12.C

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O AGROENVIRONMENTÁLNÍ PODPOŘE A O PODPOŘE TÝKAJÍCÍ SE DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT

Tento formulář se použije pro oznámení jakéhokoli opatření státní podpory ve prospěch metod zemědělské produkce určených k ochraně životního prostředí a udržení rázu krajiny (agroenvironmentálních metod) nebo ke zlepšení životních podmínek zvířat podle bodu IV.C.2 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 194 ) (dále jen „pokyny“) a článků 39 a 40 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ( 195 ).

 Týká se opatření vyrovnání zemědělců, kteří činí dobrovolně agroenvironmentální závazky (čl. 39 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005)?

 ano

ne

 Pokud ano, držte se laskavě části tohoto doplňkového informačního listu (DIL) týkající se „podpory na agroenvironmentální závazky“.

 Týká se opatření vyrovnání pro zemědělce, kteří uzavírají dobrovolně závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat (čl. 40 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005)?

 ano

ne

 Pokud ano, držte se laskavě části tohoto DIL týkající se „podpory na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat“.

 Týká se podpora pouze environmentálních investic (bod 62 pokynů)?

 ano

ne

 Pokud ano, držte se laskavě DIL týkajícího se „investičních podpor v odvětví zemědělství“.

 Sleduje environmentální podpora jiné cíle jako třeba školení a poradenské služby určené k pomoci zemědělským producentům (bod IV.K pokynů)?

 ano

ne

 Pokud ano, držte se laskavě na DIL týkajícího se bodu IV.K pokynů.

 Jiné?

 Podejte laskavě úplný popis opatření .….

 Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující, že státní podpora je v souladu s odpovídajícím plánem rozvoje venkova a že je s tímto plánem koherentní?

 ano

ne

  Pokud ano, poskytněte laskavě uvedenou dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

 

 Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 26 zemědělských pokynů se tato dokumentace vyžaduje.

PODPORA NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ ZÁVAZKY (BOD IV.C.2 POKYNŮ)

1.   Cíl opatření

Který z následujících zvláštních cílů podpůrné opatření podporuje?

Způsoby využití zemědělské půdy, které jsou slučitelné s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejích znaků, přírodních zdrojů, půdy a genetické rozmanitosti, se snížením nákladů produkce;

extenzifikaci zemědělství příznivou pro životní prostředí a řízení systému pastvin s nízkou intenzitou, zlepšení a reorganizaci produkce;

zachování ohrožených zemědělsky využívaných území vysoké přírodní hodnoty, zvyšování jakosti;

udržování krajiny a tradičních vlastností zemědělské půdy;

využívání plánování týkajícího se životního prostředí v zemědělské praxi. Pokud opatření nesleduje žádný z výše uvedených cílů, uveďte laskavě, jaké cíle co do ochrany prostředí sleduje. (Podejte laskavě podrobný popis)

Pokud již bylo předmětné opatření použito v minulosti, jaké byly výsledky co do ochrany prostředí?

2.   Kritéria způsobilosti

2.1 Poskytne se podpora výlučně zemědělcům a/nebo správcům půdy (čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005), kteří se na dobu od pěti do sedmi let zavážou k provádění agroenvironmentálních opatření?ano

ne

2.2 Bude třeba delší nebo kratší období pro všechna opatření nebo pro jednotlivé typy opatření?ano

ne

Pokud ano, uveďte laskavě důvody pro uvedené období.

2.3 Potvrďte laskavě, že nebude poskytnuta podpora na vyrovnání za agroenvironmentální opatření, která nejdou nad rámec odpovídajících kogentních norem stanovených podle článků 4 a 5 a příloh III a IV nařízení (ES) č. 1782/2003 ( 196 ) a minimálních požadavků, jež se týkají používání průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, a dalších relevantních kogentních požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy a určených v programu rozvoje venkova.ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že čl. 39 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 neumožňuje podporu na agroenvironmentální opatření, která neobnášejí více než jenom uplatnění těchto norem a požadavků.

2.4. Popište laskavě, jaké jsou výše uvedené normy a požadavky, a vysvětlete, jakým způsobem obnášejí agroenvironmentální opatření více než pouhé jejich uplatnění.

3.   Výše podpory

3.1 Upřesněte laskavě maximální částku zamýšlené podpory podle plochy zemědělského podniku, na kterou se vztahují agroenvironmentální závazky:

u speciálních vytrvalých plodin (maximální platba ve výši 900 EUR/ha)

u jednoletých plodin (maximální platba ve výši 600 EUR/ha)

u ostatních využití půdy (maximální platba ve výši 450 EUR/ha)

místní plemena, jejichž chov je ohrožen (maximální platba ve výši 200 EUR na velkou dobytčí jednotku)?

jiná?

Pokud jsou uvedené maximální částky překročeny, odůvodněte laskavě slučitelnost podpory s ustanoveními čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.2 Poskytuje se podpůrné opatření ročně?ano

ne

Pokud ne, uveďte laskavě důvody pro jiné období.

3.3 Je částka roční podpory vypočítána na základě:

 ušlých příjmů,

 vícenákladů vyplývajících z daného závazku a

 potřeby stanovit odškodnění za transakční nákladyano

ne

Vysvětlete metodu výpočtu použitou při stanovení částky podpory a upřesněte ušlé příjmy, vícenáklady a možné transakční náklady. …………

3.4 Vyplývá referenční úroveň pro vypočtení ušlých příjmů a vícenákladů z daných závazků, norem a požadavků zmíněných výše pod bodem 2.3?ano

ne

Pokud ne, vysvětlete laskavě zohledněnou referenční úroveň.

3.5 Provádějí se platby na produkční jednotku?ano

ne

Pokud ano, vysvětlete laskavě důvody k opodstatnění uvedené metody a podniknuté iniciativy k zajištění toho, aby se dodržely maximální částky na rok způsobilé k podpoře Společenství stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.6 Hodláte poskytnout podporu na transakční náklady na pokračování agroenvironmentálních opatření, která již byla prováděna v minulosti?ano

ne

3.7 Pokud ano, prokažte laskavě, že tyto náklady nadále vznikají.

3.8 Hodláte poskytnout podporu na náklady na neproduktivní investice související s agroenvironmentálními závazky (neproduktivními investicemi se rozumějí investice, které v konečném součtu nevedou ke zvýšení hodnoty nebo výnosnosti zemědělského podniku)?ano

ne

3.9 Pokud ano, jaká míra podpory se přitom bude používat (maximálně 100 %)?

PODPORA NA ZÁVAZKY OHLEDNĚ DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK ZVÍŘAT (BOD IV.C.2 POKYNŮ)

1.   Cíl opatření

Pro kterou z následujících oblastí jdou závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat nad rámec norem?

Voda a krmivo adekvátnější přirozeným potřebám zvířat;

podmínky ustájení jako příděly, podestýlka, přirozené zdroje osvětlení;

možnost výběhu;

neexistence systematických mrzačení, izolace nebo stálého uvazování;

předcházení patologiím způsobeným hlavně zemědělskými postupy a/nebo podmínkami chovu.

(Podejte laskavě podrobný popis)

Pokud již bylo předmětné opatření použito v minulosti, jaké byly výsledky co do dobrých životních podmínek zvířat?

2.   Kritéria způsobilosti

2.1 Poskytne se podpora výlučně zemědělcům, kteří se na dobu od pěti do sedmi let zavážou k provádění opatření týkajících se dobrých životních podmínek zvířat?ano

ne

2.2 Bude třeba delší nebo kratší období pro všechna opatření nebo pro jednotlivé typy opatření?ano

ne

Pokud ano, uveďte laskavě důvody pro uvedené období.

2.3 Potvrďte laskavě, že nebude poskytnuta podpora na vyrovnání za opatření ohledně dobrých životních podmínek zvířat, která nejdou nad rámec odpovídajících kogentních norem stanovených podle článků 4 a 5 a příloh III a IV nařízení (ES) č. 1782/2003 ( 197 ) a dalších relevantních kogentních požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy a určených v programu pro rozvoj venkova.ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že čl. 40 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 neumožňuje podporu na opatření ohledně dobrých životních podmínek zvířat, která neobnášejí více než jenom uplatnění těchto norem a požadavků.

2.4 Popište laskavě, jaké jsou výše uvedené normy a požadavky, a vysvětlete, jakým způsobem obnášejí opatření ohledně dobrých životních podmínek zvířat více než pouhé jejich uplatnění.

3.   Výše podpory

3.1 Upřesněte laskavě maximální výši podpory na dobré životní podmínky zvířat, která se má poskytnout:

(maximální platba ve výši 500 EUR na velkou dobytčí jednotku)

Pokud částka překračuje 500 EUR na velkou dobytčí jednotku, odůvodněte laskavě její slučitelnost s ustanoveními čl. 40 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.2 Poskytuje se podpůrné opatření ročně?ano

ne

Pokud ne, uveďte laskavě důvody pro jiné období.

3.3 Je částka roční podpory vypočítána na základě:

 ušlých příjmů,

 vícenákladů vyplývajících z daného závazku a

 potřeby stanovit odškodnění za transakční náklady a konečněano

ne

Vysvětlete metodu výpočtu použitou při stanovení částky podpory a upřesněte ušlé příjmy, vícenáklady, možné transakční náklady a možné náklady na případné nevýnosné investice.

3.4 Vyplývá referenční úroveň pro vypočtení ušlých příjmů a vícenákladů z daných závazků, norem a požadavků zmíněných výše pod bodem 2.3?ano

ne

Pokud ne, vysvětlete laskavě zohledněnou referenční úroveň.

3.5 Provádějí se platby na velkou dobytčí jednotku?ano

ne

Pokud ne, vysvětlete laskavě důvody k opodstatnění zvolené metody a podniknuté iniciativy k zajištění toho, aby se dodržely maximální částky na rok způsobilé k podpoře Společenství stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.6 Hodláte poskytnout podporu na transakční náklady na pokračování opatření týkající se dobrých životních podmínek zvířat, která již byla prováděna v minulosti?ano

ne

3.7 Pokud ano, prokažte laskavě, že tyto náklady nadále vznikají.

3.8 Hodláte poskytovat podporu na náklady na neproduktivní investice v souvislosti s plněním agroenvironmentálních závazků (neproduktivními investicemi se rozumí investice, jež nevedou ke zvýšení hodnoty zemědělského podniku ani k ziskovosti)?ano

ne

3.9 Pokud ano, jaká míra podpory se použije (maximálně 100 %)?

ČÁST III. 12. CA

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE TÝKAJÍCÍ SE PLATEB V RÁMCI NATURY 2000 A PLATEB SOUVISEJÍCÍCH SE SMĚRNICÍ 2000/60/ES

Tento formulář použijí členské státy pro oznámení podpor v rámci Natury 2000 a plateb souvisejících se směrnicí 2000/60/ES ( 198 ), o nichž pojednává část IV.C.3 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 199 ).

1.   Cíl opatření

1.1 Má opatření vyrovnat zemědělcům náklady vzniklé a příjmy ušlé v důsledku nevýhod v dotčených oblastech v souvislosti s prováděním směrnic 79/409/EHS ( 200 ), 92/43/EHS ( 201 ) a 2000/60/ES?ano

ne

1.1.1  Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že část IV.C.3 zemědělských pokynů neumožňuje vyrovnání za jiné náklady než za náklady v souvislosti s nevýhodami spojenými s prováděním směrnic 79/409/EHS, 92/43/EHS a 2000/60/ES.

2.   Kritéria způsobilosti

2.1 Vyplývají vzniklé náklady a ušlé příjmy z nevýhod v dotčených oblastech v souvislosti s prováděním směrnic 79/409/EHS, 92/43/EHS a 2000/60/ES?ano

ne

2.1.1  Pokud ano, poskytněte laskavě všechny údaje týkající se relevantních ustanovení předmětné směrnice (předmětných směrnic).

2.1.2  Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že část IV.C.3 zemědělských pokynů neumožňuje vyrovnání za jiné náklady než za náklady vyplývající z nevýhod spojených s prováděním směrnic 79/409/EHS, 92/43/EHS a 2000/60/ES.

2.2 Jsou zamýšlené vyrovnávací platby nezbytné k vyřešení zvláštních problémů vzniklých ze směrnice (směrnic)?ano

ne

2.2.1  Pokud ano, vysvětlete laskavě, proč je toto opatření nezbytné.

2.2.2  Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle části IV.C.3 zemědělských pokynů lze schválit pouze platby, které jsou nezbytné k vyřešení zvláštních problémů vzniklých z těchto směrnic.

2.3 Poskytuje se podpora pouze na závazky, které jdou nad rámec závazků podmíněnosti?ano

ne

2.3.1  Pokud ne, odůvodněte laskavě její slučitelnost s ustanoveními části IV.C.3 zemědělských pokynů.

2.4 Poskytuje se podpora na závazky, které jsou nad rámec podmínek stanovených článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ( 202 )?ano

ne

2.4.1  Pokud ne, odůvodněte laskavě její slučitelnost s ustanoveními části IV.C.3 zemědělských pokynů.

2.5 Poruší se poskytnutím podpory zásada, podle níž znečišťovatel platí?ano

ne

2.5.1  Pokud ano, poskytněte laskavě veškeré údaje k odůvodnění její slučitelnosti s ustanoveními části IV.C.3 zemědělských pokynů a veškeré údaje o tom, že je výjimečná, dočasná a má sestupnou tendenci.

3.   Výše podpory

3.1 Uveďte laskavě maximální výši podpory na základě zemědělsky využité plochy (ZVP):

(Počáteční maximální platba v rámci Natury 2000 na dobu nejvýše pět let ve výši 500 EUR na hektar zemědělsky využité plochy)

(Obvyklá maximální platba v rámci Natury 2000 ve výši 200 EUR na hektar zemědělsky využité plochy)

(Maximální výše podpory v souvislosti se směrnicí 2000/60/ES se stanoví postupem podle čl. 90 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005)

3.1.1  Podejte laskavě další informace, pokud jde o platby související se směrnicí 2000/60/ES.

3.1.2  Pokud zamýšlíte poskytnout vyšší částku podpory, odůvodněte laskavě její slučitelnost s ustanoveními části IV.C.3 zemědělských pokynů a článku 38 nařízení (ES) č. 1698/2005 ( 203 ).

3.2 Vysvětlete laskavě opatření učiněná k zajištění toho, aby se platby stanovily na úrovni, ve které se lze vyvarovat nadměrnému vyrovnání.

4.   Ostatní informace

Je k oznámení připojena dokumentace prokazující, že státní podpora je v souladu s odpovídajícím plánem rozvoje venkova a že je s ním koherentní?ano

ne

Pokud ano, poskytněte laskavě uvedenou dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že tato dokumentace je v souladu s bodem 26 zemědělských pokynů nutná.

ČÁST III.12.D

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA VYROVNÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ V URČITÝCH OBLASTECH

Tento formulář se použije pro oznámení podpory zaměřené na vyrovnání přírodních znevýhodnění v určitých oblastech, kterým se zabývá bod IV.D. Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví ( 204 ) na období 2007–2013.

1.   Otázky relevantní pro všechna oznámení podpory na vyrovnání znevýhodnění v určitých oblastech

1. Popište předmětné znevýhodnění:

2. Doložte, že výše vyrovnání se vyvaruje nadměrného vyrovnání zemědělcům oproti účinkům znevýhodnění:

3. Pokud se v některých znevýhodněných oblastech dopad znevýhodnění na hektar srovnatelných zemědělských podniků liší, dokažte, že úroveň vyrovnávacích plateb je úměrná k hospodářskému dopadu znevýhodnění v různých oblastech:

4. Je možnost zvrátit hospodářský dopad trvalého znevýhodnění v rámci lidských sil?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že při výpočtu částky vyrovnávacích plateb lze zohlednit pouze hospodářský dopad stálých znevýhodnění, který je mimo lidskou kontrolu. Strukturální znevýhodnění, která lze případně napravit modernizací zemědělských podniků nebo faktory, jako jsou daně, subvence nebo provedení reformy SZP, nelze zohlednit.

Pokud ne, vysvětlete, proč není v rámci lidských sil zvrátit hospodářský dopad trvalého znevýhodnění:

Upřesněte laskavě velikost zemědělských podniků, které budou tyto platby využívat.

5. Je částka vyrovnání stanovena pomocí srovnání průměrného výnosu na hektar u zemědělských podniků v oblastech se znevýhodněními na straně jedné a zemědělských podniků o stejné velikosti produkujících stejné produkty v oblastech bez znevýhodnění, které se nacházejí ve stejném členském státě, na straně druhé nebo, pokud se vychází z toho, že celý členský stát sestává z oblastí se znevýhodněními, výnosu zemědělských podniků o stejné velikosti v podobných oblastech v ostatních členských státech, v nichž lze podmínky produkce smysluplně srovnat s podmínkami produkce v prvně uvedeném členském státě? Výnos, který je třeba v tomto směru zohlednit, musí být přímým výnosem ze zemědělské činnosti, přičemž stranou musejí být ponechány zejména zaplacené daně nebo obdržené subvence.ano

ne

Popište, jak bylo provedeno srovnání:

6. Je podpůrné opatření spojeno s podporou podle článků 13, 14 a 15 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ( 205 )?ano

ne

7. Můžete potvrdit, že celková podpora poskytnutá zemědělci nepřesáhne částku stanovenou podle článku 15 nařízení (ES) č. 1257/1999?ano

ne

Upřesněte částku:

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 72 zemědělských pokynů maximální podpora, kterou lze poskytnout ve formě vyrovnávacího příspěvku, nesmí přesáhnout výše uvedenou částku.

8. Stanoví se v opatření, že je nutno splnit následující kritéria způsobilosti?

Vyžaduje se, aby zemědělci hospodařili na minimální ploše půdy (upřesněte laskavě minimální plochu).

Zemědělci se musí zavázat, že budou provádět zemědělskou činnost ve znevýhodněné oblasti po dobu alespoň pěti let od první výplaty vyrovnávacího příspěvku.

Zemědělci musí používat odpovídající kogentní normy stanovené na základě článků 4 a 5 a příloh III a IV nařízení (ES) č. 1782/2003 ( 206 ), jakož i minimální požadavky na používání hnojiv a prostředků na ochranu rostlin a ostatní kogentní požadavky vnitrostáních právních předpisů, jež jsou uvedeny v programu rozvoje venkova.ano

ne

9. Stanoví opatření, že klade-li vlastník nebo držitel zvířete překážky při provádění kontrol a odběru vzorků podle vnitrostátních plánů monitoringu reziduí nebo při při provádění šetření a kontrol podle směrnice 96/23/ES, uplatní se sankce stanovené pod otázkou 4?ano

ne

10. Změní se režim podpory v případě, že ke dni vstupu v platnost ustanovení článku 37 a čl. 88 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ( 207 ) budou stále platné režimy podpory, tak, aby byl od uvedeného dne uveden do souladu s ustanoveními uvedených článků?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že od vstupu v platnost ustanovení článku 37 a čl. 88 odst. 3 výše uvedeného nařízení se použijí nová opatření zaměřená na vyrovnání přírodních znevýhodnění v určitých oblastech a že podpůrná opatření, která nesplňují kritéria podle ustanovení těchto článků nebo případných prováděcích pravidel přijatých Radou nebo Komisí, budou muset být ukončena.

2.   Ostatní informace

Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující, že státní podpora je v souladu s odpovídajícím plánem rozvoje venkova a že je s tímto plánem koherentní?ano

ne

Pokud ano, poskytněte laskavě uvedenou dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 26 zemědělských pokynů je tato dokumentace nutná.

ČÁST III.12.E

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA DODRŽENÍ NOREM

Tento oznamovací formulář se použije na investice do zemědělských podniků podle bodu IV. E Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 208 ).

1. Vztahuje se zamýšlená podpora pouze na prvovýrobce (zemědělce)?ano

ne

2. Jsou předmětné nové normy založeny na normách Společenství?ano

ne

3. Pokud ne, bude podpora omezena na výdaje vyplývající z norem, jež mohou pro dotyčné zemědělce vytvořit skutečnou konkurenční nevýhodu?ano

ne

4. Doložení tohoto znevýhodnění na základě průměrných čistých obchodních rozpětí u průměrných zemědělských podniků dotyčného (pod)odvětví:

5. Je podpora, kterou může zemědělec obdržet za období pěti let na vynaložené výdaje a ušlé příjmy vyplývající z uplatnění jedné nebo více norem, sestupná a omezená stropem v celkové výši 10 000 EUR?ano

ne

6. Popis sestupnosti podpory:

7. Je v případě překročení stropu 10 000 EUR podpora omezena stropem 80 % vynaložených výdajů a utrpěných ušlých příjmů ze strany zemědělců, a na 12 000 EUR na zemědělský podnik, při zohlednění veškeré případně přiznané podpory Společenství?ano

ne

8. Týká se podpora norem, u nichž lze prokázat, že jsou přímou příčinou:

 nárůstu provozních nákladů na produkt nebo produkty dotčené normou nejméně o 5 %

 ano

ne

 ztráty příjmů rovnající se nejméně 10 % čistého ziskuz produktu nebo produktů dotčených normou

 ano

ne

9. Doložení výše uvedených parametrů (dovolujeme si upozornit, že musejí být vypočítány na průměrný zemědělský podnik odvětví a členského státu dotčených normou):

10. Týká se podpora pouze norem, které způsobují zvýšení provozních nákladů nebo ušlého příjmu alespoň o 25 % u všech zemědělských podniků z (pod)odvětví v dotyčném členském státě?ano

ne

11. Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující soulad zamýšlené státní podpory s dotyčným (dotyčnými) plánem (plány) rozvoje venkova a koherenci s ním (nimi)?ano

ne

Pokud ano, poskytněte laskavě tuto dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 26 pokynů se vyžaduje předložení této dokumentace.

ČÁST III.12.F

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Tento oznamovací formulář se použije na podporu na zahájení činnosti mladých zemědělců podle bodu IV.F Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 209 ).

1.   Kritéria způsobilosti

Dovolujeme si upozornit, že státní podporu na zahájení činnosti mladých zemědělců lze poskytnout pouze tehdy, pokud splňuje stejné podmínky stanovené v nařízení o rozvoji venkova ( 210 ) pro podporu spolufinancováním, a zejména kritéria způsobilosti článku 22 uvedeného nařízení.

1.1 Je podpora poskytnuta pouze na prvovýrobu?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 82 pokynů nelze podporu poskytnout na jinou činnost než na prvovýrobu.

1.2 Jsou splněny následující předpoklady?

 zemědělec je mladší 40 let,

 zemědělec má odpovídající odborné znalosti a způsobilost,

 zemědělec poprvé zahajuje činnost v zemědělském podniku jako vedoucí podniku,

 zemědělec předložil podnikatelský plán pro rozvoj své zemědělské činnosti.ano

ne

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ne, dovolujeme si upozornit, že opatření nebude v souladu s požadavky článku 22 nařízení o rozvoji venkova a nebude moci být schváleno podle pokynů.

1.3 Stanoví opatření, že výše uvedené požadavky způsobilosti musí být splněny v době, kdy je učiněno jednotlivé rozhodnutí o poskytnutí podpory?ano

ne

1.4 Odpovídá opatření stávajícím normám Společenství nebo vnitrostátním normám?ano

ne

1.4.1 Pokud ne, je cíl dosáhnout souladu se stávajícími normami Společenství nebo s vnitrostátními normami identifikován v obchodním plánu?ano

ne

1.4.2 Překračuje doba odkladu, během níž je nutné splnit normu, 36 měsíců ode dne zahájení činnosti?ano

ne

2.   Maximální přípustná podpora

2.1 Poskytuje se podpora na zahájení činnosti ve formě

jediné prémie? (maximálně 40 000 EUR)

(uveďte laskavě konkrétní částku)

a/nebo

úrokové subvence? (maximální kapitalizovaná hodnota 40 000 EUR)

Pokud ano, popište laskavě podmínky úvěru – úrokovou sazbu, dobu trvání, dobu poshovění atd.

2.2 Můžete potvrdit, že bude dodrženo to, že kumulovaná podpora poskytnutá podle nařízení o rozvoji venkova nepřekročí 55 000 EUR a maximální částky stanovené pro každou formu podpory (40 000 EUR pro jedinou prémii; 40 000 EUR pro subvencovaný úvěr)?ano

ne

3.   Ostatní informace

Je k oznámení přiložena dokumentace prokazující, že státní podpora je v souladu s odpovídajícím plánem rozvoje venkova a že je s tímto plánem koherentní?ano

ne

Pokud ano, poskytněte laskavě uvedenou dokumentaci níže nebo v příloze k tomuto doplňkovému informačnímu listu.

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že tato dokumentace je podle bodu 26 zemědělských pokynů nutná.

ČÁST III.12.G

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA PŘEDČASNÝ ODCHOD DO DŮCHODU NEBO NA UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

Tento formulář se použije pro oznámení případných režimů státní podpory, jejichž účelem je podnítit starší zemědělce k předčasnému odchodu do důchodu podle bodu IV.G Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 211 ).

1.   Druhy podpory

1.1 Poskytuje se podpůrné opatření pouze prvovýrobě?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 85 pokynů nelze podporu poskytnout na jiné činnosti než prvovýrobě.

1.2 Poskytuje se podpora na předčasný odchod do důchodu:

zemědělcům, kteří se rozhodnou ukončit svou zemědělskou činnost za účelem převodu zemědělského podniku na jiné zemědělce?

zemědělským pracovníkům, kteří se rozhodnou ukončit po převodu zemědělského podniku s konečnou platností veškeré práce v zemědělství?

Popište laskavě zamýšlená opatření:

2.   Kritéria způsobilosti

2.1 Bude podpora výlučně poskytnuta tehdy, pokud převodce zemědělského podniku:

 s konečnou platností ukončí veškerou obchodní zemědělskou činnost,

 není v době převodu mladší 55 let, ale není ještě v běžném věku odchodu do důchodu, anebo není v době převodu o více než deset let mladší, než je běžný věk odchodu do důchodu v dotyčném členském státě, a

 před převodem vykonával po dobu deseti let zemědělskou činnost?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 87 pokynů ve spojení s článkem 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ( 212 ) nelze schválit podporu, pokud převodce nesplňuje všechny uvedené podmínky.

2.2 Bude podpora výlučně poskytnuta tehdy, pokud nabyvatel zemědělského podniku:

 je nástupcem převodce jako mladý zemědělec začínající činnost podle článku 22 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, je mladší 40 let a poprvé začíná působit v zemědělském podniku jako hlava podniku, má odpovídající profesní dovednosti a kompetenci a předkládá obchodní plán pro rozvoj zemědělské činnosti nebo

 je zemědělcem mladším 50 let nebo subjektem soukromého práva a přebírá zemědělský podnik převedený převodcem za účelem jeho zvětšení?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 87 pokynů ve spojení s článkem 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 nelze schválit podporu, pokud nabyvatel nesplňuje všechny uvedené podmínky.

2.3 Pokud zamýšlená podpora na předčasný odchod do důchodu zahrnuje opatření na poskytnutí příjmu zemědělským pracovníkům, potvrďte laskavě, že nebude udělena podpora, pokud pracovník nesplňuje všechny následující podmínky:

 s konečnou platností ukončí zemědělskou činnost při převodu podniku,

 nesmí být mladší 55 let, ale nesmí ještě být v běžném věku odchodu do důchodu, anebo nesmí být o více než deset let mladší, než je běžný věk odchodu do důchodu v dotyčném členském státě,

 v pěti letech předcházejících ukončení činnosti vykonával alespoň polovinu pracovní doby činnost v zemědělství jako spolupracující rodinný příslušník nebo pracovník zemědělského podniku,

 v období čtyř let předcházejících předčasnému odchodu převodce do důchodu pracoval v jeho zemědělském podniku nejméně po dobu odpovídající dvěma letům pracovní doby na plný úvazek a

 musí být účastníkem systému sociálního zabezpečení.ano

ne

Dovolujeme si upozornit, že podle bodu 87 pokynů a článku 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 nelze schválit podporu na poskytnutí příjmu zemědělským pracovníkům, pokud nesplňují všechny uvedené podmínky.

3.   Výše podpory

3.1 Je podpůrné opatření spojeno s podporou podle nařízení o rozvoji venkova?ano

ne

3.1.1 Pokud ano, podejte laskavě stručný popis pravidel a částky této spolufinancované podpory.

3.2 Uveďte laskavě, jaká je maximální částka podpory, jež má být poskytnuta na převodce:

.............. na převodce a rok (maximální roční výše 18 000 EUR na převodce a maximální celková výše 180 000 EUR na převodce)

Pokud nejsou dodrženy maximální částky, odůvodněte laskavě slučitelnost podpory s ustanoveními bodu 87 pokynů. Dovolujeme si upozornit, že pokyny počítají s podporou, která přesahuje maximální částky stanovené v nařízení, pokud členský stát prokáže, že tato platba se nedostala k činným zemědělcům.

3.3 Uveďte laskavě, jaká je maximální částka podpory, jež má být poskytnuta na pracovníka:

............. na pracovníka a rok (maximální roční výše 4 000 EUR na pracovníka a maximální celková výše 40 000 EUR na pracovníka)

Pokud nejsou dodrženy maximální částky, odůvodněte laskavě slučitelnost podpory s ustanoveními bodu 87 pokynů. Dovolujeme si upozornit, že pokyny počítají s podporou, která přesahuje maximální částky stanovené v nařízení, pokud členský stát prokáže, že tato platba se nedostala k činným zemědělcům.

3.4 Dostává převodce běžný starobní důchod, který vyplácí členský stát?ano

ne

3.4.1 Pokud ano, poskytuje se zamýšlená podpora na předčasný odchod do důchodu doplňkově s přihlédnutím k výši vnitrostátního starobního důchodu?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že bod 87 pokynů ve spojení s článkem 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 vyžaduje, aby částka vyplacená jako běžný starobní důchod byla vzata v úvahu při výpočtu maximálních částek, které se mají poskytnout v rámci režimů předčasných odchodů do důchodu.

4.   Doba trvání

4.1 Lze zajistit, že doba trvání zamýšlené podpory na předčasný odchod do důchodu nepřesáhne celkovou dobu 15 let u převodce i zemědělského pracovníka a že zároveň nebude pokračovat po 70. narozeninách převodce a nebude pokračovat po dosažení běžného důchodového věku pracovníka?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že bod 87 pokynů ve spojení s článkem 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 nepočítá s podporou, pokud v zamýšleném režimu nejsou zajištěny všechny uvedené požadavky.

ČÁST III.12.H

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE SESKUPENÍM PRODUCENTŮ

Tento formulář se použije pro oznámení případných opatření státní podpory, jejichž účelem je podpořit seskupení producentů podle bodu IV.H Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 213 ).

1.   Druh podpory

1.1 Týká se podpora podpory na zahájení činnosti pro nově vytvořená seskupení producentů?ano

ne

1.2 Týká se podpora podpory na zahájení činnosti pro nově vytvořená sdružení producentů (tj. sdružení producentů sestává z uznaných seskupení producentů a sleduje tytéž cíle v rozsáhlejším měřítku)?ano

ne

1.3 Uděluje se podpora na způsobilé výdaje, které jsou omezeny na roční nárůst obratu o nejméně 30 %, pokud tento nárůst obratu je způsoben přistoupením nových členů a/nebo rozšířením nabídky produktů?ano

ne

1.3.1 Pokud ano, jak velký je nárůst obratu příjemce?

1.3.2 Je nárůst obratu příjemce způsoben

přistoupením nových členů;

rozšířením nabídky produktů;

obojím.

1.4 Je účelem podpory pokrýt náklady na zahájení činnosti sdružení producentů odpovědných za dohled nad používáním zeměpisných označení a označení původu nebo označováním jakosti v souladu s právními předpisy Společenství?ano

ne

1.5 Poskytuje se podpora jiným seskupením nebo sdružením producentů, která vykonávají práce na úrovni zemědělské produkce, jako je vzájemná podpora, pomoc a služby související s vedením hospodářství v zemědělských podnicích členů, aniž by se tito účastnili společného přizpůsobení dodávek trhu?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že na podporu těmto seskupením nebo sdružením se nevztahuje kapitola IV.H pokynů. Odkazujeme na relevantní právní základ.

1.6 Poskytuje se podpora seskupením nebo sdružením producentů na pokrytí výdajů, které nejsou spojeny s náklady na zahájení činnosti, jako jsou investice nebo propagační činnosti?ano

ne

Pokud ano, bude podpora posouzena v souladu se zvláštními pravidly pro takové podpory. Odkazujeme na relevantní oddíly oznamovacího formuláře.

1.7 Můžete v případě režimu podpory potvrdit, že podpora bude přizpůsobena tak, aby se zohlednila případná změna v právních předpisech pro společné organizace trhu?ano

ne

1.8 Poskytuje se podpora přímo producentům na vyrovnání jejich příspěvků na náklady na vedení seskupení nebo sdružení během prvních pěti let po vytvoření seskupení nebo sdružení?ano

ne

1.8.1 Pokud ano, dodrží celková částka poskytnutá přímo producentům limit pro maximální podporu (400 000 EUR)?ano

ne

2.   Příjemce

2.1 Poskytuje se podpora na zahájení činnosti výlučně malým a středním podnikům?ano

ne

2.2 Poskytuje se podpora na zahájení činnosti seskupením nebo sdružením producentů, která mají nárok na pomoc podle právních předpisů dotyčného členského státu?ano

ne

Pokud ne, odkazujeme na čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ( 214 ).

2.3 Poskytuje se podpora pouze tehdy, pokud jsou dodržena tyto pravidla:

 povinnost členů uvádět produkci na trh v souladu s pravidly o dodávce a uvádění na trh vypracovanými seskupením nebo sdružením (pravidla mohou povolit, aby producent poměrnou část produkce uváděl na trh přímo)

 ano

ne

 povinnost pro každého producenta přistupujícího k seskupení nebo sdružení, že zůstane součástí seskupení nebo sdružení po dobu minimálně tří let a poté z něho může vystoupit po uplynutí nejméně dvanáctiměsíční výpovědní lhůty

 ano

ne

 společná produkční pravidla, zejména vztahující se k jakosti produktů a užívání ekologických postupů, společná pravidla pro uvádění zboží na trh a pravidla o informování o produkci, zejména pokud jde o sklizeň a dostupnost?

 ano

ne

Pokud některá z odpovědí ve výše uvedeném oddílu 2.3 zní ne, odkazujeme na čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ohledně seznamu kritérií způsobilosti k podpoře pro seskupení nebo sdružení producentů.

2.4 Dodržují seskupení nebo sdružení producentů zcela všechna relevantní ustanovení právních předpisů o hospodářské soutěži, zejména články 81 a 82 Smlouvy?ano

ne

2.5 Vylučuje opatření/režim podpory jasně organizace producentů, jako jsou společnosti nebo družstva, jejichž cílem je řízení jednoho nebo více zemědělských podniků, a které jsou tudíž ve skutečnosti jednotlivými producenty?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle čl. 9 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006, by producenti měli nadále odpovídat za řízení svých podniků.

2.6 Vylučuje režim/opatření jasně jakoukoli podporu seskupením nebo sdružením producentů, jejichž cíle jsou neslučitelné s nařízením Rady o společné organizaci trhů?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle čl. 9 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006, nemůže Komise za žádných okolností schválit podporu, která je neslučitelná s ustanoveními o společné organizaci trhu nebo která by kolidovala s řádným fungováním této společné organizace.

3.   Míra podpory a způsobilé náklady

3.1 Můžete potvrdit, že celková částka podpory poskytnuté seskupení nebo sdružení producentů nepřekročí 400 000 EUR?ano

ne

3.2 Vylučuje opatření/režim podpory jasně, aby byla podpora vyplacena na náklady vzniklé po pátém roce?ano

ne

3.3 Vylučuje opatření/režim podpory jasně, aby byla podpora vyplacena po sedmém roce od uznání organizace producentů?ano

ne

Pokud odpověď na některou z otázek uvedeného bodu 3.2 a 3.3 zní ne, dovolujeme si upozornit, že čl. 9 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 jasně vylučuje podporu na náklady vzniklé po pátém roce a podporu vyplacenou po sedmém roce od uznání organizace producentů.

3.4 Zahrnují způsobilé výdaje v případě podpory poskytnuté seskupením nebo sdružením producentů i v případě podpory poskytnuté přímo producentům pouze:

 pronájem vhodných prostor nebo

 nákup vhodných prostor (způsobilé výdaje jsou omezeny na náklady na pronájem za tržní cenu),

 nákup kancelářského vybavení, včetně počítačového technického i programového vybavení, náklady na administrativní personál, režijní náklady a právní a správní poplatky?ano

ne

Pokud ne, odkazujeme na seznam způsobilých výdajů v čl. 9 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006.

ČÁST III.12.I

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

Tento informační list se použije na oznámení každého režimu státní podpory, jehož účelem je uhradit náklady na právní služby a administrativní náklady v souvislosti se scelováním pozemků podle popisu v bodě IV.I Pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství a lesního hospodářství na období 2007–2013 ( 215 ).

1. Je podpůrné opatření konzistentní s obecným programem úkonů scelování pozemků, které se provádí postupy podle právních předpisů dotyčného členského státu?ano

ne

2. Zahrnují způsobilé výdaje výhradně náklady na právní služby a administrativní náklady v souvislosti se scelováním pozemků, a to včetně vyměřování?ano

ne

Pokud způsobilé náklady zahrnují jiné položky, dovolujeme si upozornit, že článek 13 nařízení (ES) č. 1857/2006 povoluje pouze výše uvedené způsobilé náklady.

3. Jaká je zamýšlená míra podpory (maximálně 100 %):

ČÁST III.12.J

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA POVZBUZENÍ PRODUKCE A UVÁDĚNÍ JAKOSTNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

Tento formulář se použije pro oznámení případných opatření státní podpory, jejichž účelem je povzbudit produkci a uvádění jakostních zemědělských produktů na trh podle bodu IV.J Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 (215) .

A)   PRVOVÝROBCI (ZEMĚDĚLCI)

1.   Typ produktů

1.1 Týká se podpora pouze jakostních produktů odpovídajících kritériím definovaným podle článku 32 nařízení (ES) č. 1698/2005 ( 216 )?ano

ne

Pokud se podpora netýká jakostních produktů, dovolujeme si upozornit, že podle kapitoly IV.J zemědělských pokynů je podpora omezena na jakostní zemědělské produkty.

2.   Druh podpor

2.1 Které z následujících druhů podpory lze režimem podpory/jednotlivým opatřením financovat?

činnosti v souvislosti s průzkumem trhu, koncepce produktu a plán produktu;

podpory poskytnuté na přípravu žádostí o uznání označení původu nebo osvědčení o zvláštní povaze produktů podle příslušných nařízení Společenství;

poradenství a podobnou asistenci na zavedení systémů zajištění jakosti, jako jsou řady ISO 9000 nebo 14000, systémy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP), systémy sledovatelnosti, systémy k zajištění dodržování norem pravosti a norem pro uvádění na trh nebo systémy environmentálního auditu;

náklady na školení pracovníků, kteří budou pracovat na zavedení systémů zajištění jakosti, jako jsou řady ISO 9000 nebo 14000, systémy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP), systémy sledovatelnosti, systémy k zajištění dodržování norem pravosti a norem pro uvádění na trh nebo systémy environmentálního auditu;

náklady na poplatky vybírané uznanými certifikačními orgány za počáteční osvědčení systému zajištění jakosti nebo podobných systémů;

náklady na povinná kontrolní opatření použitá podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů příslušnými orgány nebo jejich jménem, pokud právní předpisy Společenství nepožadují, aby tyto náklady nesly podniky;

náklady na účast v opatřeních uvedených v čl. 14 odst. 2 písm. f) nařízení č. 1857/2006 ( 217 ), pokud:

a) se vztahují pouze na zemědělské produkty určené k lidské spotřebě;

b) se týkají programu jakosti potravin ve Společenství nebo programu jakosti potravin v členském státě v souladu s kritérii podle čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1698/2005;

c) roční pobídková platba, jejíž úroveň se určuje podle úrovně fixních nákladů vyplývajících z účasti v těchto programech, a to nejdéle na dobu 5 let;

d) podpora je omezena stropem 3 000 EUR na rok a podnik.

Poznámka: Programy, jejichž jediným účelem je zajistit vyšší úroveň kontroly dodržování závazných norem založených na právních předpisech Společenství nebo vnitrostátních právních předpisech, nejsou způsobilé pro podporu.

2.2 Zahrnuje opatření podpory investice, které jsou nezbytné k modernizaci produkčních zařízení?ano

ne

Pokud ano, viz bod IV.A. zemědělských pokynů.

2.3 Provádějí kontroly třetí strany či provádějí se kontroly jménem třetích stran jako třeba:

příslušných regulativních orgánů nebo subjektů jednajících jejich jménem;

nezávislými organizacemi příslušnými pro kontrolu a dohled nad používáním označení původu, označení ekologické produkce nebo označení jakosti;

ostatní (laskavě upřesněte s uvedením toho, jak je zajištěna nezávislost kontrolního orgánu)

2.4. Stanoví právní předpisy Společenství, že náklady spojené s kontrolou mají nést producenti, aniž by specifikovaly skutečnou úroveň poplatků?ano

ne

3.   Příjemci

3.1 Kdo jsou příjemci podpory?

zemědělci

seskupení producentů

ostatní (laskavě upřesněte)

3.2 Jsou velké společnosti z řad možných příjemců podpory vyloučeny?ano

ne

3.3 Jsou s výjimkou podpory na účast na opatřeních uvedených v čl. 14 odst. 2 písm. f) nařízení č. 1857/2006 vyloučeny přímé platby producentům v hotovosti?ano

ne

3.3.1 Mají k podpoře přístup všichni způsobilí zemědělci v dotčené oblasti, na základě objektivně stanovených podmínek?ano

ne

3.3.2 Vylučuje opatření podpory to, aby producenti pro obdržení podpory museli být členy seskupení/sdružení nebo mezičlánku spravujícího podporu?ano

ne

3.3.3 Je příspěvek na administrativní náklady dotyčného seskupení nebo organizace omezen na náklady za poskytnutí služby?ano

ne

4.   Míra podpory

4.1 Uveďte laskavě maximální míru veřejné podpory u těchto opatření:

a)  ; činnosti spojené se studiemi trhu, návrhem a designem produktu (maximálně 100 %);

b)  ; podpory poskytnuté pro přípravu žádostí o uznání označení původu nebo osvědčení o zvláštní povaze produktů podle příslušných nařízení Společenství (maximálně 100 %);

c)  ; poradenství a podobná asistence na zavedení systémů zajištění jakosti, jako jsou řady ISO 9000 nebo 14000, systémy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP), systémy sledovatelnosti, systémy k zajištění dodržování norem pravosti a norem pro uvádění na trh nebo systémy environmentálního auditu (maximálně 100 %);

d) …………. ; náklady na školení pracovníků, kteří budou pracovat na zavedení systémů zajistění jakosti jako třeba série ISO 9000 nebo 14000, systémy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP), systémy sledovatelnosti, systémy k zajištění dodržování norem pravosti a norem pro uvádění na trh nebo systémy environmentálního auditu (maximálně 100 %);

e)  ; náklady na poplatky vybírané uznanými certifikačními orgány za počáteční osvědčení systému zajištění jakosti nebo podobných systémů (maximálně 100 %);

f)  ; náklady na povinná kontrolní opatření použitá podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů příslušnými orgány nebo jejich jménem, pokud právní předpisy Společenství nepožadují, aby tyto náklady nesly podniky;

g)  ; náklady na účast na opatřeních uvedených v čl. 14 odst. 2 písm. f) nařízení č. 1857/2006.

B)   SPOLEČNOSTI PŮSOBÍCÍ V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH

1.   Typ produktů

1.1 Týká se podpora pouze jakostních produktů odpovídajících kritériím, jež se mají definovat podle článku 32 nařízení (ES) č. 1698/2005?ano

ne

Pokud se podpora netýká jakostních produktů, dovolujeme si upozornit, že podle kapitoly IV.J zemědělských pokynů je podpora omezena na jakostní zemědělské produkty.

2.   Druhy podpory a způsobilé náklady

2.1 Jsou způsobilé náklady omezeny na:

náklady na služby poskytované externími poradci a jinými poskytovateli služeb; zejména:

činnosti spojené se studiemi trhu

návrh a design produktu

žádosti o uznání osvědčení o zvláštní povaze v souladu s relevantními nařízeními společenství

zavedení systémů zajištění jakosti, jako jsou řady ISO 9000 nebo 14000, systémy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodech (HACCP), systémy sledovatelnosti, systémy k zajištění dodržování norem pravosti a norem pro uvádění na trh nebo systémy environmentálního auditu

Ostatní (prosím upřesněte)

Dovolujeme si upozornit, že tyto služby by neměly mít povahu stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouviset s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.

2.2 Uveďte laskavě maximální hrubou míru podpory:

Pokud míra podpory překračuje 50 %, uveďte laskavě podrobně, proč bude nezbytná tato míra podpory:

2.3 Uveďte laskavě maximální strop pro kumulovanou podporu:

3.   Příjemci

3.1 Kdo jsou příjemci podpory?

společnosti působící v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

seskupení producentů činná v oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

ostatní (laskavě upřesněte)

3.2 Jsou velké společnosti z řad možných příjemců podpory vyloučeny?ano

ne

4.   Nezbytnost podpory

4.1 Je stanoveno, že pro získání podpory musí být každá žádost o podporu podána před započetím práce na projektu?ano

ne

4.2 Pokud ne, přijal členský stát právní předpisy zakládající právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění volného uvážení ze strany členských států?ano

ne

ČÁST III.12.K

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY V ODVĚTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Tento formulář se použije pro oznámení případných opatření státní podpory, jejichž účelem je poskytnout technickou podporu v odvětví zemědělství podle bodu IV.K Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 218 ).

1.   Druh podpory

A.   PODPORA PRVOVÝROBCŮM

1.1 Který z následujících druhů podpory lze financovat režimem podpory/jednotlivým opatřením:

vzdělávání a školení zemědělců a zaměstnanců v zemědělství;

poskytování náhradních služeb v hospodářství;

poradenské služby poskytované třetími stranami;

organizování akcí pro vzájemnou výměnu znalostí mezi podniky, soutěží, výstav a veletrhů a účast na nich;

popularizace vědeckých znalostí;

Můžete u této podpory potvrdit, že jednotlivé společnosti, značky nebo – kromě produktů spadajících do působnosti nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ( 219 ) a do působnosti článků 54–58 nařízení Rady (ES) č. 1493/99 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, pokud uvedené údaje přesně odpovídají údajům, jež Společenství zaregistrovalo – původ nejsou uvedeny?ano

ne

věcné informace o systémech jakosti, které jsou otevřeny produktům z ostatních zemí, věcné informace o generických produktech, o jejich nutričních výhodách a o jejich navrhovaném využití;

Můžete u této podpory potvrdit, že jednotlivé společnosti, značky nebo – kromě produktů spadajících do působnosti nařízení Rady (ES) č. 510/2006 a do působnosti článků 54–58 nařízení Rady (ES) č. 1493/99 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem ( 220 ), pokud uvedené údaje přesně odpovídají údajům, jež Společenství zaregistrovalo – původ nejsou uvedeny?ano

ne

publikace, jako jsou katalogy nebo internetové stránky poskytující věcné informace o producentech z dané oblasti nebo o producentech daného produktu.

Můžete u této podpory potvrdit, že informace a prezentace jsou neutrální a že všichni dotyční producenti mají stejnou příležitost být v publikaci zohledněni?ano

ne

1.2 Popište laskavě zamýšlená opatření:

1.3 Bude podpora na výše uvedená opatření poskytnuta ve prospěch velkých společností?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 106 pokynů neschválí Komise státní podporu na výše uvedená opatření ve prospěch velkých společností.

B.   PODPORA SPOLEČNOSTEM PŮSOBÍCÍM V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

1.4 Který z následujících druhů podpory lze financovat režimem podpory/jednotlivým opatřením:

služby poskytované externími poradci, které nepředstavují trvalou nebo pravidelnou činnost a nesouvisejí s běžnými provozními výdaji podniku;

první účast na veletrzích a výstavách.

Popište laskavě zamýšlená opatření:

1.5 Bude podpora na výše uvedená opatření poskytnuta ve prospěch velkých společností?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 106 pokynů neschválí Komise státní podporu na výše uvedená opatření ve prospěch velkých společností.

C.   PODPORA PRVOVÝROBCŮM A SPOLEČNOSTEM PŮSOBÍCÍM V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH, KTERÁ JE URČENA NA POPULARIZACI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

1.6 Bude podpora poskytnuta ve prospěch jiných činností na popularizaci nových technologií jako třeba pilotních projektů v malém měřítku nebo předváděcích projektů?ano

ne

1.7 Pokud ano, podejte laskavě jasný popis projektu včetně vysvětlení inovačního charakteru projektu a veřejného zájmu na poskytnutí podpory na něj:

1.8 Splňuje projekt níže uvedené podmínky?

Jsou počet účastnících se společností a doba trvání pilotního projektu omezeny na to, co je nezbytné pro řádné otestování?ano

ne

Budou výsledky pilotního projektu zveřejněny?ano

ne

2.   Způsobilé náklady a míra podpory

A.   PODPORA PRVOVÝROBCŮM

2.1 Pokud jde o vzdělávání a školení, zahrnují způsobilé náklady pouze skutečné náklady na organizaci školicího programu, výdaje na cestu a pobyt a náklady na poskytnutí náhradních služeb během nepřítomnosti zemědělce nebo zaměstnance v zemědělství?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 104 pokynů ve spojení s čl. 15 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ( 221 ) nelze schválit podporu na uhrazení jiných nákladů.

2.2 Pokud jde o náhradní služby, zahrnují způsobilé náklady pouze skutečné náklady na nahrazení způsobené nepřítomností zemědělce, jeho partnera nebo zaměstnance v zemědělství z důvodu nemoci nebo dovolené?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 103 pokynů ve spojení s čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006 nelze schválit podporu na uhrazení jiných nákladů.

2.3 Pokud jde o poradenské služby poskytované třetími stranami, zahrnují způsobilé náklady pouze poplatky za služby, které netvoří soustavnou nebo pravidelnou činnost ani se netýkají obvyklých provozních výdajů podniku (jako třeba rutinní služby daňového poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama)?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 103 pokynů ve spojení s čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006 nelze schválit podporu na pokrytí nákladů na soustavnou nebo pravidelnou činnost nebo týkající se obvyklých výdajů podniku.

2.4 V případě organizování akcí pro vzájemnou výměnu znalostí mezi podniky, soutěží, výstav a veletrhů a účasti na nich zahrnují způsobilé náklady pouze: účastnické poplatky, cestovní náklady, náklady na publikace, nájem výstavních prostor a symbolické ceny udělované v rámci soutěží až do hodnoty 250 EUR na cenu a vítěze?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 104 pokynů ve spojení s čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006 nelze schválit podporu na uhrazení jiných nákladů.

2.5 Uveďte laskavě míru podpory

2.6 Bude podpora zahrnovat přímé platby producentům?ano

ne

Dovolujeme si upozornit, že podle bodu 104 pokynů ve spojení s čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1857/2006 nesmí podpora zahrnovat přímé platby producentům.

B.   PODPORA SPOLEČNOSTEM PŮSOBÍCÍM V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH

2.7 Pokud jde o služby poskytované externími poradci, jsou způsobilé náklady omezeny pouze na náklady na činnosti, které nepředstavují trvalou nebo pravidelnou činnost a nesouvisejí s běžnými provozními výdaji podniku?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 105 pokynů ve spojení s článkem 5 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 (nebo případného předpisu, kterým se uvedené nařízení nahradí) nelze schválit podporu na financování služeb, které představují trvalou nebo pravidelnou činnost nebo souvisejí s běžnými provozními výdaji podniku, jako třeba běžných služeb daňového poradenství, pravidelných právních služeb nebo reklamy.

2.8 Pokud jde o účast na veletrzích a výstavách, jsou způsobilé náklady omezeny pouze na vícenáklady vzniklé nájmem, postavením a provozem stánku a vztahují se pouze na první účast podniku na konkrétním veletrhu nebo výstavě?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že nelze schválit podporu na jiné náklady, než které jsou uvedeny v bodu 105 pokynů ve spojení s článkem 5 nařízení (ES) č. 70/2001 (nebo případného předpisu, kterým se uvedené nařízení nahradí).

2.9 Uveďte laskavě míru podpory (maximálně 50 %)

Dovolujeme si upozornit, že podle bodu 105 pokynů ve spojení s článkem 5 nařízení (ES) č. 70/2001 (nebo případného předpisu, kterým se uvedené nařízení nahradí) nelze schválit vyšší míru podpory vyšší, než činí výše uvedený strop.

C.   PODPORA PRVOVÝROBCŮM A SPOLEČNOSTEM PŮSOBÍCÍM V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ NA TRH, KTERÁ JE URČENA NA POPULARIZACI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

2.10 Pokud jde o činnosti na popularizaci nových technologií jako třeba pilotních projektů v přiměřeně malém rozsahu nebo předváděcích projektů, můžete potvrdit, že celková částka podpory na tyto projekty poskytnutá společnosti nepřekročí 100 000 EUR během tří fiskálních let?ano

ne

2.11 Uveďte laskavě míru podpory

3.   Příjemci

3.1 Kdo jsou příjemci podpory?

zemědělci

seskupení producentů

ostatní (laskavě upřesněte)

3.2 Pokud zemědělci nejsou přímými příjemci podpory:

3.2.1 Mají k podpoře přístup všichni způsobilí zemědělci v dotčené oblasti na základě objektivně stanovených podmínek?ano

ne

3.2.2 Pokud odbornou pomoc nabízejí seskupení producentů nebo jiné organizace, je členství v těchto seskupeních nebo organizacích podmínkou přístupu ke službě?ano

ne

3.2.3 Je příspěvek nečlena na administrativní náklady dotyčného seskupení nebo organizace omezen na náklady za poskytnutí služby?ano

ne

ČÁST III.12.L

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE V ODVĚTVÍ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Tento formulář se použije pro oznámení případných opatření státní podpory, jejichž účelem je podpořit odvětví živočišné výroby podle kapitoly IV.L Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 222 ).

1.   Způsobilé výdaje

1.1 Na které způsobilé výdaje se podpůrné opatření vztahuje?

Administrativní náklady v souvislosti se zřízením a vedením plemenných knih

Testy k určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat (testy prováděné třetími osobami nebo jejich jménem)

Způsobilé náklady na investice zaměřené na zavedení inovačních šlechtitelských technik a postupů do zemědělských podniků

Pokud stanovené opatření zahrnuje jiné způsobilé výdaje, dovolujeme si upozornit, že ustanovení čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1857/2006 ( 223 ) povoluje pouze výše uvedené způsobilé výdaje. Kontroly prováděné vlastníkem stáda a rutinní kontroly jakosti mléka jsou vyloučeny.

2.   Výše podpory

2.1 Uveďte laskavě maximální míru veřejné podpory, vyjádřenou v objemu způsobilých výdajů:

  administrativních nákladů v souvislosti se zřízením a vedením plemenných knih (maximálně 100 %)

  nákladů na testy k určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat (maximálně 70 %)

  způsobilých nákladů na investice zaměřené na zavedení inovačních šlechtitelských technik a postupů do zemědělských podniků (maximálně 40 % a až do 31. prosince 2011).

2.2. Jaká opatření byla přijata k tomu, aby se předešlo nadměrnému vyrovnání, nebo k ověření dodržení výše uvedené míry podpory?

3.   Příjemci

3.1 Je podpora vyhrazena podnikům, jež odpovídají definici malých a středních podniků v právních předpisech Společenství?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že na základě bodu 109 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 jsou velké podniky z podpory vyloučeny.

ČÁST III.12.M

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA NEJVZDÁLENĚJŠÍ REGIONY A NA OSTROVY V EGEJSKÉM MOŘI

Tento formulář použijí členské státy pro oznámení podpory na nejvzdálenější regiony a na ostrovy v Egejském moři podle bodu IV.M Pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství a lesního hospodářství na období 2007–2013 ( 224 ).

1. Odchyluje se zamýšlená podpora na nejvzdálenější regiony a ostrovy v Egejském moři od ustanovení pokynů?ano

ne

 Pokud ne, vyplňte laskavě oznamovací formulář odpovídající typu podpory (podpora na investice, technická podpora atd.).

 Pokud ano, pokračujte laskavě ve vyplňování tohoto formuláře.

2. Je v opatření zahrnuto udělení provozní podpory?ano

ne

3. Je účelem podpory zmírnit specifická omezení u zemědělství v nejvzdálenějších regionech v důsledku jejich odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy?ano

ne

3.1 Pokud ano, určete laskavě částku vícenákladů vyplývajících z těchto specifických faktorů a metodu výpočtu:

3.2 Jak mohou orgány prokázat vazbu mezi vícenáklady a faktory, jež s sebou vícenáklady nesou (jako odlehlost a mimořádně okrajová poloha)?

4. Je podpora určena ke kompenzaci dopravních vícenákladů?ano

ne

4.1 Pokud ano, doložte laskavě uvedené vícenáklady a způsob výpočtu jejich výše ( 225 ):

4.2 Pokud ano, uveďte, jaká bude maximální výše podpory (na základě ukazatele podpory na kilometr nebo na základě ukazatele podpory na hmotnost jednotky) a procentní podíl vícenákladů, na něž se vztahuje podpora:

5. V případě Španělska, je podpora určena na produkci tabáku na Kanárských ostrovech ( 226 )?ano

ne

5.1 Pokud ano, je podpora omezena každý rok na 2 980,62 EUR na tunu a na maximálně 10 tun?ano

ne

5.2 Jak mohou španělské orgány zaručit, že podpora nepovede k diskriminaci mezi producenty na ostrovech?

ČÁST III.12.N

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE URČENÉ NA NÁHRADU ŠKOD NA ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCI NEBO NA PROSTŘEDCÍCH ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Tento formulář použijí členské státy pro oznámení státní podpory určené na náhradu škod na zemědělské produkci nebo na prostředcích zemědělské produkce podle popisu v bodě V.B.2 a V.B.3 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 227 ).

1.   Podpora na náhradu škody způsobené přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi (bod v.b.2. pokynů)

1.1 Jaká přírodní pohroma nebo mimořádná událost stojí u počátku škod, na něž se má poskytnout vyrovnání?

1.2 Jaká je povaha utrpěných hmotných škod?

1.3 Jaká je zamýšlená míra vyrovnání utrpěných hmotných škod?

1.4 Plánuje se vyrovnání za ušlý příjem? Pokud ano, jaká je zamýšlená míra vyrovnání a jakým způsobem se ušlý příjem vypočítá?

1.5 Vypočítá se vyrovnání na úrovni jednotlivého příjemce?

1.6 Odečtou se částky přijaté na základě pojistek od podpory, která se má vyplatit? Vysvětlete, jaký kontrolní mechanismus umožňuje ověřit, zda ze strany pojistitelů došlo nebo nedošlo k platbám.

2.   Podpora určená na náhradu zemědělcům ( 228 ) za ztráty způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami (bod V.B.3 pokynů)

2.1 Jaký povětrnostní jev odůvodňuje poskytnutí podpory?

2.2 Meteorologické údaje, které dokládají výjimečnou povahu jevu.

2.3 Uveďte laskavě datum, do něhož lze poskytnout podporu ( 229 ).

2.4 Od jaké prahové hodnoty ztráty vzhledem k normální produkci dotyčné plodiny ( 230 ) během normálního roku může zemědělec obdržet podporu?

Dovolujeme si upozornit, že Komise prohlásí podporu poskytnutou na ztráty způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami za slučitelnou s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy pouze tehdy, pokud lze tyto události postavit naroveň přírodním pohromám ve smyslu definice v čl. 2 odst. 8 nařízení (ES) č. 1857/2006 ( 231 ). Meteorologický jev lze připodobnit k přírodní katastrofě a obdržet u něj vyrovnání, pokud zničí více než 30 % běžné produkce dotyčné plodiny.

2.5 Vyčíslete normální produkci u každé z plodin dotčených předmětným povětrnostním jevem, které jsou způsobilé k vyrovnání. Popište metodu, kterou jste na vyčíslení normální produkce použili ( 232 ).

2.6 U škod na prostředcích produkce (např. u zničení stromů) vysvětlete, jak se vypočítá prahová hodnota ztráty zakládající nárok na podporu.

2.7 Vypočítá se částka způsobilá k podpoře takto: (průměrná úroveň produkce v normálním období x průměrná cena během téhož období) – (skutečná produkce během roku s daným jevem x průměrná cena z daného roku)?

2.8 Provádí se výpočet ztrát na úrovni jednotlivého podniku nebo pro celou oblast? Ve druhém případě prokažte, že použité průměrné hodnoty jsou reprezentativní a nehrozí u nich to, že povedou ke značně nadměrnému vyrovnání ve prospěch některých příjemců.

2.9 Sníží se částka způsobilá k podpoře o každou částku, která bude eventuálně přijata na základě pojistných režimů?

2.10 Budou při výpočtu podpory zohledněny normální náklady, které zemědělec nevynaložil (například z toho důvodu, že se neuskutečnila sklizeň)?

2.11 Pokud se tyto normální náklady zvýší v důsledku předmětného povětrnostního jevu, hodláte poskytnout doplňkovou podporu na uhrazení vícenákladů? Pokud ano, jaké procento vícenákladů bude tato podpora pokrývat?

2.12 Plánuje se podpora na vyrovnání škod, které předmětný jev způsobil na budovách a vybavení? Pokud ano, jaké procento škod bude tato podpora pokrývat?

2.13 Uveďte laskavě maximální míru veřejné podpory v poměru ke způsobilým škodám ( 233 ):

ve znevýhodněných oblastech ( 234 ) (maximálně 90 %);

v ostatních oblastech (minimálně 80 %).

2.14 Vyplatí se podpora přímo zemědělci nebo bude případně vyplacena organizace producentů, jejímž členem zemědělec je? Ve druhém uvedeném případě uveďte, jaký kontrolní mechanismus umožní ověřit, že částka podpory, kterou zemědělec obdrží, nepřekročí výši ztrát, které utrpěl?

.................

2.15 Bude od 1. ledna 2010 poskytnuté vyrovnání sníženo o 50 %, pokud se dotyčný zemědělec nepojistil pojistkou pokrývající alespoň 50 % průměrné roční produkce nebo příjmu souvisejícího s produkcí a povětrnostní rizika, jež jsou v daném členském státě nebo v dotyčné oblasti statisticky nejčastější?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že na základě bodu 126 pokynů prohlásí Komise podporu na ztráty způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami za slučitelné s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny podmínky článku 11 nařízení (ES) č. 1857/2006, a že tato podmínka je v uvedeném článku 11 výslovně stanovena. Doložte také laskavě, že navzdory veškerému rozumně vynaloženému úsilí nebylo v okamžiku, kdy došlo ke škodám, finančně dostupné žádné pojištění pokrývající povětrnostní rizika, jež jsou v daném členském státě nebo v dotyčné oblasti statisticky nejčastější.

2.16 Došlo u podpory při ztrátách utrpěných po 1. lednu 2011 v důsledku sucha k tomu, že členský stát plně transponoval článek 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ( 235 ), pokud jde o zemědělství:ano

ne

a zaručuje tento členský stát, že vybral od odvětví zemědělství nazpět veškeré náklady na služby spojené s použitím vody v odvětví zemědělství (čl. 11 odst. 9 nařízení (ES) č. 1857/2006)?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 126 pokynů prohlásí Komise podporu na náhradu za ztráty způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami za slučitelnou s čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny podmínky [článku 11 nařízení (ES) č. 1857/2006], a že obě výše uvedené podmínky jsou v uvedeném článku 11 výslovně stanoveny.

ČÁST III.12.O

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA BOJ S CHOROBAMI ZVÍŘAT A ROSTLIN

Tento formulář použijí členské státy pro oznámení státní podpory na vyrovnání škod v oblasti zemědělské produkce nebo prostředků zemědělské produkce podle popisu v bodu V.B.4 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 236 ).

1.   Choroby zvířat a rostlin

1. O jakou chorobu se jedná?

2. Figuruje tato choroba na seznamu chorob zvířat, který vypracovala Světová organizace pro zdraví zvířat?ano

ne

Pokud choroba vyplývá ze špatných povětrnostních podmínek

3. Odpovězte laskavě na otázky položené v informačním listu, části III.12.N, a přitom poskytněte veškeré informace umožňující stanovit příčinnou souvislost mezi předmětným povětrnostním jevem a chorobou.

Pokud choroba nevyplývá ze špatných povětrnostních podmínek

4. Bude se podpora vztahovat na podniky působící v oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh?ano

ne

Pokud ano, držte se laskavě bodu 131 pokynů.

5. Zavádí se daný režim podpory do tří let po vzniku výdajů nebo utrpění ztráty?ano

ne

6. Uveďte laskavě den, do kterého lze udělit podporu ( 237 ).

7. Prokažte, že na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni existují správní nebo právní předpisy umožňující při zjištění choroby orgánům jednat, a to buďto přijmout opatření pro eradikaci (zejména závazná opatření zakládající nárok na finanční odškodnění), anebo zavést systém včasného varování spojený podle potřeby s podporou na povzbuzení jedinců k tomu, aby se dobrovolně podíleli na preventivních opatřeních ( 238 ).

8. Zatrhněte cíl, který opatření podpory sledují:

prevence zahrnující opatření k depistáži nebo analýzy, neškodné odstranění přenašečů choroby, očkování zvířat nebo ošetření kultur a preventivní porážky zvířat nebo preventivní neškodné odstranění sklizně;

odškodnění na základě toho, že se musí porazit infikovaná zvířata nebo že se musí zničit kultury na pokyn nebo doporučení orgánů veřejné moci nebo že zvířata umírají v důsledku očkování nebo v důsledku jakýchkoli jiných opatření, která doporučily nebo nařídily příslušné orgány;

prevence ve spojení s odškodněním, neboť program na zvládání ztrát způsobených chorobou je podmíněn tím, že příjemce podpory se zaváže k přijetí pozdějších vhodných preventivních opatření, jaká uloží orgány veřejné moci.

9. Dokažte, že podpora určená na zdolávání choroby je slučitelná se zvláštními cíli a ustanoveními veterinárních nebo rostlinolékařských právních předpisů Unie.

10. Přesně popište zamýšlená zdolávací opatření.

11. Na jaké náklady nebo ztráty se bude podpora vztahovat?

náklady na hygienické kontroly, na testy a ostatní depistační opatření, na nákup a na podávání očkovacích látek a léčiv nebo na používání rostlinolékařských prostředků, na porážku a neškodné odstranění zvířat, jakož i na neškodné odstranění kultur;

ztráty způsobené chorobami zvířat nebo rostlin nebo napadením škůdci;

ušlý příjem v důsledku obtíží při novém vytvoření stáda nebo při nové výsadbě nebo v důsledku celého období karantény nebo ochranné lhůty, jež příslušné orgány uložily nebo doporučily za účelem eradikace choroby před repopulací nebo opětovnou výsadbou v zemědělském podniku.

12. Bude se podpora určená k odškodnění za náklady na hygienické kontroly, na testy a ostatní depistační opatření, na nákup a na podávání očkovacích látek a léčiv nebo na používání rostlinolékařských prostředků, na porážku a neškodné odstranění zvířat, jakož i na neškodné odstranění kultur poskytovat pomocí subvencovaných služeb, takže tyto podpory nebudou obnášet přímé výplaty peněz producentům?ano

ne

Pokud ne, odkazujeme na čl. 10 odst. 1 písm. b nařízení Komise (ES) 1857/2006.

13. Byla částka podpory na ztráty způsobené chorobami zvířat nebo rostlin vypočítána ve vztahu k:

a) tržní hodnotě zvířat uhynulých nebo rostlin zničených chorobou nebo napadením parazity nebo zvířat usmrcených nebo rostlin neškodně odstraněných na základě veřejného příkazu v rámci povinného veřejného programu prevence nebo eradikace;ano

ne

Pokud ne, odkazujeme na čl. 10 odst. 2 písm. a bodu i) nařízení Komise (ES) 1857/2006.

b) příjmu ušlému v důsledku povinností z karantény a potíží spojených s novým vytvořením stád nebo s novou výsadbou;ano

ne

14. Uveďte laskavě maximální míru podpory, vyjádřenou v procentním podílu ze způsobilých nákladů.

% nákladů na hygienické kontroly, na testy a ostatní depistační opatření, na nákup a na podávání očkovacích látek a léčiv nebo na používání rostlinolékařských prostředků, na porážku a neškodné odstranění zvířat, jakož i na neškodné odstranění kultur (hrubá míra podpory nesmí překročit 100 %)

% ztrát způsobených chorobami zvířat nebo rostlin (hrubá míra podpory nesmí překročit 100 %)

15. Pokud se počítá s podporou na odškodnění ztrát vzniklých v důsledku libovolného období karantény nebo čekací doby, které uložily příslušné orgány s cílem eradikace choroby před novým vytvořením stáda nebo před novou výsadbou stavů zemědělského podniku, nebo v důsledku obtíží spojených s novým vytvořením stáda nebo s novou výsadbou, sdělte veškeré informace umožňující vyhodnotit, zda neexistuje riziko nadměrného vyrovnání ušlého příjmu.

16. Byla za stejným účelem stanovena podpora Společenství? Pokud ano, sdělte datum a referenční údaje rozhodnutí Komise o schválení uvedené podpory.

17. Odečtou se od částky podpory veškeré částky obdržené případně na základě pojistného režimu?ano

ne

18. Budou při výpočtu podpory zohledněny náklady, které zemědělec v důsledku choroby nevynaložil a které by jinak vynaložil?ano

ne

2.   Testy na TSE

1. Uveďte laskavě maximální míru podpory na testy na TSE, vyjádřenou v procentním podílu ze způsobilých nákladů. Podle čl. 16 odst. 1 nařízení Komise (ES) 1857/2006 lze podporu poskytnout až do výše 100 % vynaložených skutečných nákladů. Dovolujeme si upozornit, že se musí zahrnout veškeré platby společenství týkající se testů na TSE.

%

2. Týká se opatření povinné zkoušky na BSE u skotu poraženého za účelem lidské spotřeby?ano

ne

Dovolujeme si upozornit, že povinnost podrobení skotu depistačnímu testu lze založit na právních předpisech Společenství nebo na vnitrostátních právních předpisech.

3. Pokud ano, přesahuje celková částka přímé i nepřímé podpory na tyto testy 40 EUR na test (včetně plateb Společenství)?ano

ne

4. Pokud ano, odkazujeme na čl. 16 odst. 1 druhého pododstavce nařízení Komise (ES) 1857/2006.

5. Bude se podpora vyplácet přímo producentům?ano

ne

Pokud ano, odkazujeme na čl. 16 odst. 3 nařízení Komise (ES) 1857/2006.

3.   Uhynulá zvířata a jateční odpad

1. Je opatření spjato s existencí konsistentního programu zajišťujícího sledování a bezpečné odstranění veškerých uhynulých zvířat v dotyčných členských státech?ano

ne

Pokud ne, odkazujeme na čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) 1857/2006.

2. Pokud jde o podporu na uhynulá zvířata, poskytuje se hospodářským subjektům působícím v oblasti zpracování a uvádění na trh?ano

ne

Pokud ano, odkazujeme na bod 137 písm. i) pokynů.

3. Je podpora určena na uhrazení nákladů na neškodné odstranění jatečního odpadu vyprodukovaného po vstupu těchto pokynů v platnost?ano

ne

Pokud ano, odkazujeme na bod 137 písm. ii) pokynů.

4. Poskytuje se podpora přímo producentům?ano

ne

Pokud ano, odkazujeme na čl. 16 odst. 3 nařízení Komise (ES) 1857/2006.

5. Pokud ne, bude se podpora vyplácet hospodářským subjektům pracujícím za zemědělce a poskytujícím služby spojené s odklizením a/nebo neškodným odstraněním uhynulých zvířat?ano

ne

Pokud ne, odkazujeme na čl. 16 odst. 3 nařízení Komise (ES) 1857/2006.

6. Uveďte laskavě maximální míru podpory, vyjádřenou v procentním podílu ze způsobilých nákladů.

a.  % nákladů na odklizení (maximálně 100 %)

b.  % nákladů na neškodné odstranění (maximálně 75 %)

7.  Alternativně k tomu lze podle čl. 16 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) 1857/2006 poskytnout podporu sahající až do výše rovnocenné částky poskytnout na uhrazení nákladů pojistného, které zemědělci zaplatili na odklizení a neškodné odstranění uhynulých zvířat. Zahrnuje oznámené opatření tento typ plateb?ano

ne

8. Podle čl. 16 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) 1857/2006 mohou členské státy poskytnout státní podporu, která může sahat až do výše 100 % nákladů na odklizení a neškodné odstranění kadáverů, pokud se podpora financuje pomocí poplatků nebo povinných příspěvků určených k financování neškodného odstraňování kadáverů, za podmínky, že tyto poplatky a dávky jsou omezeny na odvětví masa a jsou hospodářským subjektům v tomto odvětví přímo uloženy. Zahrnuje oznámené opatření tento typ plateb?ano

ne

9. Podle čl. 16 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 mohou členské státy poskytnout státní podporu, která může sahat až do výše 100 % nákladů na odklizení a neškodné odstranění uhynulých zvířat, pokud existuje povinnost provádět u těchto zvířat testy na TSE. Existuje taková povinnost?ano

ne

ČÁST III.12.P

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA PLATBY POJISTNÉHO

Tento formulář použijí členské státy na oznámení opatření státní podpory, která jsou určena na částečné placení pojistného zemědělským prvovýrobcům podle bodu V.B.5 Pokynů Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007–2013 ( 239 ).

1. Stanoví podpůrné opatření placení pojistného ve prospěch velkých společností a/nebo společností působících ve zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh?ano

ne

Pokud ano, dovolujeme si upozornit, že podle odstavce 142 pokynů nemůže Komise takovou podporu schválit.

2. Uveďte laskavě, které ztráty budou pokryty pojištěním, u něhož se pojistné částečně bude financovat podle oznámeného opatření podpory:

Pouze ztráty způsobené nepříznivými klimatickými jevy, které lze přirovnat k přírodním pohromám podle definice v čl. 2 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ( 240 ).

Ztráty uvedené výše a ostatní ztráty způsobené klimatickými jevy.

Ztráty způsobené chorobami zvířat nebo chorobami rostlin nebo napadením škůdcem (ve spojení s jinými ztrátami uvedenými v tomto bodě nebo bez dalších takových ztrát).

3. Jaká je zamýšlená úroveň podpory?

Dovolujeme si upozornit, že v prvním výše uvedeném případě činí maximální míra podpory 80 % a ve všech ostatních případech (tj. pokud je zaškrtnuto políčko dvě a/nebo tři) 50 %.

4. Vztahuje se podpora na režim zajištění?ano

ne

Pokud ano, podejte laskavě všechny informace nezbytné k tomu, aby mohla Komise prověřit možné složky podpory na různých do podpory zahrnutých úrovních (tj. na úrovni pojistitele a/nebo zajistitele) a slučitelnost zamýšlené podpory se společným trhem. Zejména laskavě předložte dostatečné informace k tomu, aby Komise mohla prověřit, zda se konečný užitek podpory dostává k zemědělci.

5. Je možnost pokrýt riziko spojena pouze s jednou pojistnou společností nebo se seskupením společností?ano

ne

6. Je podpora podmíněna tím, že pojistná smlouva je uzavřena se společností usazenou v dotyčném členském státě?ano

ne

Dovolujeme si upozornit, že podle čl. 12 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 nemůže Komise schválit podporu na pojistné, které tvoří překážku fungování vnitřního trhu pro služby v odvětví pojištění.

ČÁST III.12.Q

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST O PODPOŘE NA ZRUŠENÍ PRODUKČNÍ, ZPRACOVATELSKÉ A ODBYTOVÉ KAPACITY

Tento formulář se použije pro oznámení případných režimů, jejichž účelem je podpořit uzavření kapacity podle bodu V.C Pokynů Společenství pro státní podporu v odvětví zemědělství a lesního hospodářství ( 241 ).

1.   Požadavky

1.1 Zahrnuje zamýšlený režim to, že

 podpora musí být v obecném zájmu dotyčného odvětví

 příjemce musí poskytnout protiplnění

 musí být vyloučena možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podniku v obtížích a

 nesmí dojít k nadměrnému vyrovnání ztráty kapitálové hodnoty a budoucího příjmu?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu V.C pokynů nelze podporu poskytnout, pokud nejsou splněny tyto podmínky.

„Podpora musí být v obecném zájmu dotyčného odvětví“

1.2 Na které (která) odvětví se režim vztahuje?

1.3 Podléhá (podléhají) toto (tato) odvětví omezením produkce nebo kvótám?ano

ne

Pokud ano, podejte laskavě popis:

1.4 Lze uvedené (uvedená) odvětví považovat za odvětví s nadměrnou kapacitou na regionální nebo celostátní úrovni?ano

ne

1.4.1 Pokud ano:

1.4.1.1 Je zamýšlený režim podpory konzistentní s případnými programy Společenství na snížení produkční kapacity?ano

ne

Popište laskavě tyto programy a opatření přijatá k zajištění konzistentnosti:

1.4.1.2 Je zamýšlený režim podpory součástí programu na restrukturalizaci odvětví, který má stanovené cíle a specifický časový harmonogram?ano

ne

Pokud ano, podejte laskavě popis programu:

1.4.1.3 Jaká je doba trvání zamýšleného programu podpory? ……………………

Dovolujeme si upozornit, že podle bodu 147 b) pokynů může Komise tento druh podpory schválit pouze tehdy, pokud stanoví omezenou dobu trvání. Doba trvání režimů zaměřených na snížení nadměrné kapacity by měla být normálně omezena na období nepřesahující šest měsíců pro shromáždění žádostí o účast a dalších 12 měsíců na skutečné uzavírání.

1.4.2 Pokud ne, uzavírá se daná kapacita z hygienických nebo ekologických důvodů?ano

ne

Pokud ano, podejte laskavě popis:

1.5 Lze zaručit, že se nemůže vyplácet podpora, která by kolidovala s mechanismy dotyčných společných organizací trhu?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 147 e) pokynů nelze schválit podporu kolidující s mechanismy společných organizací trhu.

1.6 Je režim podpory přístupný pro všechny hospodářské subjekty v dotyčném odvětví za stejných podmínek a používá se transparentní systém výzev k projevení zájmu?ano

ne

Pokud ne, dovolujeme si upozornit, že podle bodu 147 k) pokynů může Komise schválit pouze podporu, která zaručuje dodržení této podmínky.

1.7 Jsou pro podporu způsobilé pouze podniky, které splňují minimální povinné normy?ano

ne

Dovolujeme si upozornit, že jsou vyloučeny podniky, které nesplňují tyto normy a které by stejně musely produkci zastavit.

1.8 V případě otevřené zemědělské půdy nebo sadů: Jaká opatření byla přijata na zamezení eroze a jiných negativních účinků na životní prostředí?

1.9 V případě zařízení, na která se vztahuje směrnice Rady 96/61 ( 242 ): Jaká opatření byla přijata k zamezení případného rizika znečištění a k zajištění toho, aby se obnovil uspokojivý stav provozních prostor?

„Příjemce musí poskytnout protiplnění“

1.10 Jaké povahy je protiplnění, které zamýšlený režim vyžaduje od příjemce?

1.11 Spočívá v konečném a neodvolatelném rozhodnutí vyřadit nebo neodvolatelně uzavřít dotyčnou produkční kapacitu?ano

ne

1.11.1 Pokud ano,

 lze prokázat, že tyto závazky jsou pro příjemce právně závazné?

 ano

ne

 Laskavě odůvodněte:

 

 lze zaručit, že těmito závazky musí být zavázán také případný budoucí kupec dotyčného zařízení?

 ano

ne

 Laskavě odůvodněte:

 

1.11.2 Pokud ne, popište laskavě povahu protiplnění na straně příjemce

Dovolujeme si upozornit, že podle bodu 147 g) pokynů platí, že pokud již produkční kapacita byla s konečnou platností uzavřena nebo pokud se takové uzavření jeví být nevyhnutelným, není na straně příjemce protiplnění, a podporu tudíž nelze vyplatit.

„Musí být vyloučena možnost poskytnutí podpory na záchranu a restrukturalizaci podniku v nesnázích“