Help Print this page 

Document 32015R2013

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2013 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 295, 12.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2013/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2013

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní odchylky u systémů vyrovnávání zdravotních rizik v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 4 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možno v rámci standardního vzorce solventnostního kapitálového požadavku vypočítat modul zdravotního upisovacího rizika, měly by být ve spojitosti se specifickými vnitrostátními legislativními opatřeními, která povolují sdílet mezi pojišťovnami a zajišťovnami pojistné plnění v souvislosti se zdravotním rizikem, stanoveny standardní (směrodatné) odchylky pro riziko pojistného a riziko technických rezerv.

(2)

Tyto standardní odchylky by měly být stanoveny pouze ve spojitosti se Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotním pojištění), jenž stanoví povinné základní zdravotní pojištění (basisverzekering) v Nizozemsku (dále jen „systém vyrovnávání zdravotních rizik v Nizozemsku“). Podle průzkumu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění je systém vyrovnávání zdravotních rizik v Nizozemsku jediným systémem tohoto druhu v Unii, který splňuje kritéria čl. 109a odst. 4 a 5 směrnice 2009/138/ES.

(3)

Standardní odchylky stanovené v tomto nařízení byly určeny se zohledněním výpočtů, jež provedla De Nederlandsche Bank.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní odchylky

V případě pojištění léčebných výloh a proporcionálního zajištění, které je začleněno do systému vyrovnávání zdravotních rizik v Nizozemsku, použijí pojišťovny a zajišťovny při výpočtu modulu zdravotního upisovacího rizika tyto standardní odchylky:

a)

2,7 % v případě rizika pojistného ve zdravotním pojištění NSLT Health;

b)

5 % v případě rizika technických rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


Top