Help Export PDF Print this page 

Document 32008L0057

Název a odkaz
Zajištění kompatibility železničních systémů EU

Shrnutí právních předpisů EU: přímý přístup na úvodní stranu shrnutí .

Toto shrnutí je archivováno.
Vícejazyčné zobrazení
Data
  • Datum poslední revize: 08/07/2015
  • Počáteční datum vzniku: 06/07/2011
Shrnutí dokumentů a související dokumenty
Informace
  • Autor: Úřad pro publikace
  • Archivováno: true
Text

Zajištění kompatibility železničních systémů EU

Evropská unie se snaží urychlit integraci své železniční sítě* zaváděním společných podmínek a norem. Ty přispívají k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a efektivnosti.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění).

PŘEHLED

Evropská unie se snaží urychlit integraci své železniční sítě* zaváděním společných podmínek a norem. Ty přispívají k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a efektivnosti.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví podmínky, které musí být splněny pro dosažení interoperability** železničního systému EU způsobem, který je v souladu se směrnicí 2004/49/ES o bezpečnosti železnic. To platí zejména ve vztahu k procesům povolování uvedení železničních vozidel do provozu.

Tyto podmínky se týkají projektování, výstavby, uvedení do provozu, modernizace, obnovy, provozování a údržby tohoto systému. Vztahují se také na odborné způsobilosti, ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců, kteří se podílejí na provozu a údržbě tohoto systému.

KLÍČOVÉ BODY

EU usiluje o svůj cíl v podobě interoperabilního železničního systému - jak vysokorychlostního, tak i konvenčního - přijetím a následně prováděním jednotných technických norem platných ve všech zemích EU. Směrnice stanoví:

  • základní požadavky s ohledem na bezpečnost (např. konstrukční součásti, jako je brzdové zařízení), spolehlivost (např. kontrola a údržba klíčových konstrukčních částí), lidské zdraví, ochranu životního prostředí, technickou kompatibilitu a fungování systému (příloha III),
  • technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) přijaté Evropskou agenturou pro železnice pro každý subsystém*** nebo část subsystému, jak vyžaduje tato směrnice,
  • odpovídající evropské specifikace.

Evropská komise má pravomoc schvalovat další právní předpisy týkající se aspektů technických specifikací v souvislosti se železniční interoperabilitou. K aspektům, kterými se tyto právní předpisy zabývají, patří technické specifikace pro nákladní vozy a lokomotivy, přístupnost železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a sníženou mobilitou a bezpečnost v tunelech.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 19. července 2008.

KONTEXT

Tato směrnice zrušila směrnici 96/48/ES o interoperabilitě evropského vysokorychlostního železničního systému a směrnici 2001/16/ES o interoperabilitě evropského konvenčního železničního systému.

KLÍČOVÉ POJMY

* Síť: tratě, stanice, terminály a pevně instalované vybavení potřebné k zajištění bezpečného a hladkého provozu železničního systému.

** Interoperabilita: schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti na těchto tratích.

*** Subsystémy: výsledek rozčlenění železničního systému (příloha II). Tyto subsystémy, pro něž musí být stanoveny základní požadavky, jsou strukturální (např. infrastruktura a zabezpečení) nebo funkční (např. řízení dopravy nebo údržba).

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované interoperabilitě.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/57/ES

19. 7. 2008

19. 7. 2010

Úř. věst. L 191 ze dne 18. 7. 2008, s. 1-45

Následné změny a opravy směrnice 2008/57/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 10.06.2015

Nahoru