Help Print this page 

Document C2014/383/06

Title and reference
Покана за представяне на предложения — „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2015 г.

OJ C 383, 29.10.2014, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 383/5


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

„Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2015 г.

(2014/C 383/06)

1.   ВЪВЕДЕНИЕ — КОНТЕКСТ

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1).

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2015 година на информационни мерки по смисъла на член 45 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Съвета. Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за информационни мерки, които да бъдат осъществени (т.е. изготвяне, прилагане, контрол и оценка) в рамките на периода 1 май 2015 г.—30 април 2016 г.

Информационна дейност представлява самостоятелен и съгласуван набор от информационни дейности, организирани въз основа на отделен бюджет.

Настоящата покана за представяне на предложения също се управлява от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 (2) (наричан по-нататък „Финансов регламент“) и от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (3) (наричани по-нататък „правила за прилагане“).

2.   ЦЕЛИ, ТЕМА(И) И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Информационните мерки имат за цел по-специално да спомогнат за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и за повишаване на обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ.

2.1.   Тема

Приоритетна тема

ОСП след 2013 г.

Конкретни теми според групата от обществото, към която са насочени мерките

За гражданите приоритетните теми ще разглеждат общи въпроси относно ОСП и следва да се съсредоточат върху трите ѝ най-важни елемента — безопасността на храните, устойчивото управление на природните ресурси, както и развитието на селските райони. Целта на тези дейности е голям брой хора да бъдат информирани за основните въпроси на новата ОСП.

За участниците от селските райони, дейностите следва да се съсредоточат върху прилагане на мерките, въведени в рамките на неотдавнашната реформа на ОСП, и върху специфични въпроси, свързани с инициативи на политиките, започнати след реформата на ОСП, като „биологично земеделие“.

Някои примери за предложения за вида информационни инструменти, които се включват в информационните кампании, са представени в точка 6.2.

2.2.   Целева група

Целевата група е широката общественост (като се обръща особено внимание на младите хора в градските райони) и по-специално участниците от селските райони. Въздействието на мярката ще бъде оценявано в зависимост от вида дейност и групата от обществото, към която е насочена дейността.

3.   ПРИМЕРЕН ГРАФИК

 

Етапи

Дата и час или индикативен период

а)

Публикуване на поканата

1-ва половина на октомври 2014 г.

б)

Краен срок за подаване на заявленията

5.1.2015 г.

в)

Период на оценяване

12.1.2015 г.—31.3.2015 г.

г)

Информация за заявителите

1-ва половина на април 2015 г.

д)

Подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства

2-ра половина на април 2015 г.

е)

Начална дата на дейността

1.5.2015 г.

4.   НАЛИЧЕН БЮДЖЕТ

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейности, възлиза на 3 000 000 EUR.

Тази сума зависи от наличието на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2015 г. след приемането на бюджета за 2015 г. от бюджетния орган или на бюджетните кредити, предвидени в системата на временните суми от една дванадесета.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

5.   УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени по пощата (с препоръчано писмо, като пощенското клеймо или датата на получаване служи като доказателство за датата на изпращане) или чрез куриерска служба (датата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане) не по-късно от 5 януари 2015 г.;

Заявленията трябва да се подават в писмена форма (вж. точка 14), като се използват формулярите за кандидатстване и за бюджет, публикувани на http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Заявленията трябва да са изготвени на един от официалните езици на ЕС. Все пак, с оглед улесняването на своевременната обработка на заявленията, заявителите се приканват да ги съставят на английски, френски или немски език, или — в случай че това не е възможно — да приложат поне превод на английски език на подробното описание на предложението (формуляр № 3);

Заявителите могат да подадат само едно заявление в отговор на настоящата покана за представяне на предложения.

Ако тези изисквания не бъдат спазени, заявлението ще бъде отхвърлено.

6.   КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

6.1.   Допустими кандидати

Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е юридически субект, установен в държава членка на ЕС.

Субекти, които нямат правосубектност съгласно приложимото национално право, могат да бъдат допустими кандидати, при условие че техните представители имат право да поемат правни задължения от тяхно име и предлагат гаранция за защита на финансовите интереси на Съюза, равностойна на тази, предлагана от юридическите лица, и представят доказателства, че разполагат с финансов и оперативен капацитет, равностоен на този на юридическите лица.

Заедно с формуляра за заявление трябва да се представят придружаващите документи.

Физически лица, както и субекти, установени единствено за целите на изпълнението на дейност в рамките на тази покана за представяне на предложения, не са допустими кандидати.

Примери за допустими организации:

организации с нестопанска цел (частни или обществени);

държавни органи (национални, регионални, местни);

европейски сдружения;

университети;

образователни институции;

изследователски центрове;

дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Правни субекти, които имат правна връзка или връзка посредством собствения капитал със заявителя, която нито е ограничена до дейността, нито е създадена с единствената цел за изпълнение на дейността (напр. членове на мрежи, федерации, профсъюзи), могат да участват в дейността като свързани субекти и могат да обявяват допустими разходи, както е посочено в точка 11.2.

Правната връзка и връзката посредством собствения капитал не следва да се ограничават само до дейността, нито да се установяват единствено за целите на нейното осъществяване. Това означава, че връзката трябва да съществува независимо от отпускането на безвъзмездните средства; тя следва да е налице преди поканата за представяне на предложения и да продължи след приключване на дейността.

Правната връзка и връзката посредством собствения капитал, определящи принадлежността, обхващат три понятия:

i)

контрол, съгласно определението в Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и съответните доклади на някои видове предприятия.

Субекти, свързани с бенефициер, може да бъдат:

субекти, пряко или непряко контролирани от бенефициера (дъщерни дружества или преки дъщерни дружества). Те могат също така да бъдат субекти, контролирани от субект, който е под контрола на бенефициера (дружества на дъщерни дружества или дружества на преки дъщерни дружества), като същото се отнася за следващите нива на контрол;

субекти, които пряко или непряко контролират бенефициера (дружествата майки). Те също могат да бъдат субекти, които контролират субекти, които контролират бенефициера;

субекти, които са на същото равнище на пряк или непряк контрол, както бенефициера (sister companies).

ii)

членство, т.е. бенефициерът е законово определен като например мрежа, федерация, сдружение, в която/което участват и предложените свързани с него субекти, или бенефициерът участва в същия субект (напр. мрежа, федерация, сдружение), в които участват предложените свързани дружества.

iii)

специфичният случай на публични органи и публичноправни субекти

Публичноправните субекти и публичните органи (субекти, регистрирани като такива съгласно националното, европейското или международното право) не винаги се считат за свързани субекти (например публични университети или научноизследователски центрове).

Понятието за свързани субекти в публичната сфера обхваща:

различните равнища на административната структура в случай на децентрализирана администрация (напр. министерства на национално, регионално или местно равнище (в случай на отделни правни субекти) могат да се считат за свързани с държавата;

публичен орган, създаден от публичната власт, за да изпълнява административна цел, който е под надзора на публичната власт. Това условие се проверява въз основа на устава или други актове за създаване на публичен орган. Това не означава непременно, че публичният орган е финансиран изцяло или отчасти от държавния бюджет (например национални училища, свързани с държавата).

Следните организации не са субекти, свързани с бенефициера:

субекти, които са сключили договор (за обществена поръчка) или договор за подизпълнение с бенефициера, действат като концесионери или лица, на които са делегирани правомощия за обществени услуги за бенефициера,

субекти, получаващи финансова подкрепа от бенефициера,

субекти, които си сътрудничат редовно с бенефициера въз основа на меморандум за разбирателство или споделят с него някои активи,

субекти, подписали споразумение за консорциум по силата на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Ако свързани правни субекти участват в дейността, заявлението:

посочва тези свързани правни субекти във формуляра за заявление;

съдържа писменото съгласие на свързаните правни субекти;

осигурява придружаващите документи, които позволяват да се провери дали субектите отговарят на критериите за допустимост и неизключване.

За да може да се оцени допустимостта на заявителите, се изискват следните придружаващи документи за заявителя и свързаните с него субекти:

Документ

Описание

Забележки

Документ А

копие от устав/учредителен акт/акт за сдружение или равностоен акт

 

Документ Б

копие от удостоверение за официална регистрация или друг официален документ, удостоверяващ учредяването на субекта

 

Документ В

(където е приложимо)

документ, удостоверяващ капиталова или правна връзка със заявителя

за свързани правни субекти.

Субекти без правосубектност трябва да представят документите, изброени по-горе. Когато документите, изброени по-горе, не могат да бъдат предоставени, фактите трябва да бъдат доказани с друг документ, който се счита за целесъобразен.

Освен това те трябва да представят документ, удостоверяващ, че техните законни представители имат право да поемат правни задължения от тяхно име.

6.2.   Допустими дейности съгласно настоящата покана за представяне на предложения

В контекста на настоящата покана за представяне на предложения са допустими два вида дейности за интегрирана обществена комуникация:

1.

На национално равнище (дейности с отражение само на регионално равнище не са допустими)

2.

На европейско равнище (с отражение в няколко държави членки).

Дейностите следва да включват няколко комуникационни дейности или инструмента, изброени по-долу (списъкът не е изчерпателен):

изготвяне и разпространение на аудиовизуални и мултимедийни материали;

производство и разпространение на печатни материали (публикации, плакати и т.н.);

създаване на интернет инструменти и инструменти на социална мрежа;

медийни мероприятия;

конференции, семинари, работни групи и проучвания по въпроси, свързани с ОСП;

мероприятия от типа „ферма в града“, които спомагат за обясняване на градското население на значимостта на селското стопанство;

мероприятия от типа „отворени врати“, чиято цел е да покажат на гражданите ролята на селското стопанство;

стационарни или мобилни изложби или информационни бюра.

Не са допустими следните дейности:

задължителни мерки по силата на закона,

мерки, финансирани от Европейския съюз по друг бюджетен ред,

общи или уставни събрания.

Период на изпълнение:

дейностите не може да започват преди 1 май 2015 г.;

дейностите трябва да приключат до 30 април 2016 г.

7.   КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ

7.1.   Изключване от участие:

Заявителите ще бъдат отстранени от участие в процедурата по поканата за представяне на предложения, ако се намират в някое от следните положения:

а)

ако са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е под разпореждане на съда, са сключили споразумение с кредиторите, са преустановили дейността си, са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове;

б)

ако те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава членка;

в)

ако са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;

г)

ако не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, или с тези на страната, в която следва да се изпълни споразумението за безвъзмездни средства;

д)

ако те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, в случай че тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

е)

ако понастоящем са обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1.

7.2.   Изключване на етап възлагане

На заявителите няма да бъде отпусната финансова помощ, ако по време на процедурата за предоставяне на безвъзмездни средства:

а)

са в положение на конфликт на интереси;

б)

са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от Комисията като условие за участие в процедурата за отпускане на безвъзмездни средства, или не са представили тази информация;

в)

се намират в някоя от ситуациите, водещи до изключване от участие, посочени в точка 7.1.

Същите критерии за изключване от участие се прилагат по отношение на свързаните субекти.

На виновните за подаване на декларация с невярно съдържание заявители или на свързаните субекти, когато е приложимо, могат да бъдат наложени административни и финансови санкции.

7.3.   Удостоверителни документи

Заявителите и свързаните правни субекти трябва да подпишат клетвена декларация, удостоверяваща, че не се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1 и членове 107 до 109 от Финансовия регламент, като попълнят съответния формуляр, приложен към формуляра за заявление, придружаващ поканата за представяне на предложения и публикуван на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

8.   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8.1.   Финансов капацитет

Заявителите трябва да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на дейността или през годината, за която се отпускат безвъзмездните средства, и за участие в нейното финансиране. Финансовият капацитет на заявителите ще бъде оценяван въз основа на следните придружаващи документи, които се представят със заявлението:

клетвена декларация и

отчета за приходите и разходите, счетоводния баланс за последната финансова година, за която сметките са приключени;

за новосъздадените субекти бизнес планът може да замени посочените по-горе документи.

Субекти без правосубектност трябва да представят доказателства, че разполагат с финансов капацитет, равностоен на този на юридическите лица.

Проверката на финансовия капацитет не се прилага по отношение на държавните органи. Следователно гореспоменатите документи не следва да се представят, ако заявителят е публичноправен орган.

Въз основа на представените документи, ако вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити счита, че финансовият капацитет не е задоволителен, той може:

да поиска допълнителна информация;

да отхвърли заявлението.

8.2.   Оперативен капацитет

Заявителите трябва да разполагат с професионалните компетенции, както и с подходящите квалификации, необходими за изпълнение на предложеното действие.

В това отношение заявителите трябва да представят клетвена декларация, както и следните придружаващи документи:

автобиография или описание на профила на основните лица, които отговарят за управлението и изпълнението на дейността;

доклади за дейността на организациите;

списък на осъществени предходни проекти и дейности, свързани с областта на политиката, за която се отнася поканата, или с дейностите, които ще се извършват;

Субекти без правосубектност трябва да представят доказателства, че разполагат с оперативен капацитет, равностоен на този на юридическите лица.

9.   КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Различните комуникационни средства и дейности следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати. Те следва също така да имат значително въздействие, измеримо с външни и вътрешни обективно проверими показатели, които следва да се определят въз основа на конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и обвързани със срок критерии. Външни показатели са показателите, които са създадени извън организацията бенефициер и/или дейността. Вътрешни показатели са показателите, които са създадени или от организацията бенефициер, и/или в рамките на дейността.

Заявленията ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

уместността на дейността и очакваните резултати във връзка с темите и целевата група, посочени в точка 2 от поканата за представяне на предложения (10 точки);

ефективността, рационалността и последователността на предложената методология и организация (включително графика, програмата, участието на национална/европейска мрежи и др.) (20 точки);

уместността и качеството на средствата за изпълнение и използваните ресурси във връзка с визираните цели (особено по отношение на икономическата ефективност) (10 точки);

географското покритие на дейността (15 точки);

новаторския характер на дейността и средствата за комуникация, които се използват (10 точки);

ефекта и разпространението на очакваните резултати (целева група, брой преки и косвени бенефициери, очакван мултиплициращ ефект) (15 точки);

прехвърляемостта и устойчивостта на очакваните резултати (10 точки);

предложената предварителна и последваща оценка и дейностите по наблюдение, предвидени в предложението (10 точки).

10.   ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В случай на отпускане на безвъзмездни средства от Комисията на бенефициера ще бъде изпратено споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства, съставено в евро и уточняващо условията и равнището на финансиране, както и процедурата, с оглед да се придаде официален характер на задълженията на страните по споразумението.

Двата екземпляра на оригинала на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства трябва първо да бъдат подписани от бенефициера и незабавно изпратени обратно на Комисията. Комисията последна го подписва.

Моля да се отбележи, че отпускането на безвъзмездни средства не дава право на такива средства за следващите години.

11.   ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

11.1.   Общи принципи

а)   Некумулативно отпускане

Дадена дейност може да получи само една сума безвъзмездни средства от бюджета на ЕС.

При никакви обстоятелства едни и същи разходи не могат да бъдат финансирани два пъти от бюджета на Съюза. С цел това условие да бъде спазено заявителят посочва източниците и размерите на финансирането от Съюза, което е получено или за което е подадено заявление за същата дейност или част от дейността или за неговото функциониране по време на същата финансова година, както и всяко друго финансиране, което е получено или за което е подадено заявление за същата дейност.

б)   Забрана за отпускане със задна дата

Не може да се отпускат безвъзмездни средства със задна дата за дейности, които вече са приключили.

в)   Съфинансиране

Съфинансиране означава, че ресурсите, които са необходими за изпълнение на дейността не може да са изцяло предоставени от безвъзмездните средства от ЕС.

Съфинансирането на дейността може да е под формата на:

собствени средства на бенефициера,

приходи, генерирани от дейността,

финансово участие на трети страни.

г)   Балансиран бюджет

Прогнозният бюджет на дейността следва да бъде приложен към формуляра за заявление. Той трябва:

да бъде изготвен в евро; заявителите, които предвиждат разходи, които няма да бъдат направени в евро, са длъжни да използват обменния курс, публикуван на http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

да съдържа балансирани приходи и разходи;

да бъде съставен въз основа на подробна предварителна оценка на разходите и съответните обяснения в колона „Коментари“; не се приема финансиране по единни ставки (с изключение на единните ставки, посочени в точка 11.2) и с еднократни суми;

да спазва максималните суми, установени от Комисията за определени видове разходи (вж. съответните документи, публикувани на http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/);

да е представен без ДДС, ако заявителят подлежи на облагане с ДДС и има право да приспада този данък, или ако е публичноправен субект;

да съдържа в приходната част прякото участие на заявителя, заявеното финансиране от страна на Комисията, при наличие на допълнително финансиране — подробности по него, както и генерираните от проекта приходи, включително (където е необходимо) изискваните от участниците такси.

д)   Договори за изпълнение/възлагане на подизпълнител

Когато изпълнението на дейността изисква възлагане на обществени поръчки (договори за изпълнение), бенефициерът трябва да възложи договора за подизпълнение на икономически най-изгодната оферта или на офертата с най-ниска цена (което е уместно), като се избягват конфликти на интереси и документацията се запазва за случай на одит.

В случай на поръчки, които надвишават 60 000 EUR, бенефициерът трябва да спазва специални правила, както е посочено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, приложено към поканата. Освен това от бенефициера се очаква ясно да документира тръжната процедура и да запази документацията за случай на одит.

Субекти, които действат в качеството си на възлагащи органи по смисъла на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) или възложители по смисъла на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), съблюдават приложимите национални правила за възлагане на обществени поръчки.

Подизпълнението, т.е. възлагането на конкретни задачи или дейности, които представляват част от дейността, описана в предложението, трябва да отговаря на условията, приложими за всеки договор за изпълнение (както бе уточнено по-горе), и в допълнение към тях на следните условия:

може да обхваща изпълнението само на ограничена част от дейността;

трябва да е основателно, като се отчита същността на дейността и какво е необходимо за нейното изпълнение;

трябва да бъде ясно посочено в заявлението.

е)   Финансова подкрепа за трети лица

В заявленията не може да се предвижда предоставяне на финансова подкрепа за трети лица.

11.2.   Финансиране

Финансирането се извършва под формата на смесено финансиране, състоящо се от:

възстановяване на 50 % от действително направените допустими преки разходи;

финансиране по единна ставка в размер на 7 % от общите допустими преки разходи за дейността е допустимо като непреки разходи, представляващи общите административни разходи на бенефициера, които могат да бъдат разглеждани като разходи по дейността.

В случай че организациите получават безвъзмездни средства за оперативни разходи за периода на провеждане на информационната дейност, непреките разходи не са допустими.

Същото важи и за разходите за персонал, които вече са покрити от безвъзмездни средства за оперативни разходи.

Размер на безвъзмездните средства

Размерът на безвъзмездните средства (включително единната ставка за непреки разходи) ще бъде между 75 000 EUR и 300 000 EUR.

Следователно част от разходите за провеждане на информационната дейност трябва да бъде финансирана от бенефициера или от източници, различни от финансиране от ЕС

(вж. точка 11.1, буква в).

Допустими разходи

Допустимите разходи са разходи, действително направени от бенефициера на безвъзмездни средства, които отговарят на следните критерии:

направени са по време на дейността, с изключение на разходите, отнасящи се до окончателните доклади;

посочени са в прогнозния бюджет за дейността;

необходими са за изпълнението на дейността, за която са отпуснати безвъзмездните средства;

възможно е да бъдат установени и проверени, по-специално като се записват в счетоводната документация на бенефициера и се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти на държавата, в която бенефициерът е установен, и в съответствие с неговите обичайни практики за осчетоводяване на разходите;

отговарят на разпоредбите на приложимото данъчно и социално законодателство;

са разумни, оправдани и съответстват на изискванията за добро финансово управление, и по-специално по отношение на икономичността и ефикасността.

Вътрешните счетоводни и одиторски процедури на бенефициера трябва да позволяват пряко уравняване на декларираните във връзка с дейността разходи и приходи със съответните счетоводни отчети и придружаващи документи.

Същите критерии се прилагат по отношение на свързаните правни субекти.

Допустими преки разходи

Допустимите преки разходи за дейността са онези разходи, които, при спазване на условията за допустимост, изложени по-горе, се идентифицират като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на дейността, и които следователно могат да бъдат пряко отнесени към нея, като:

разходите за персонала, който е сключил трудов договор със заявителя или еквивалентен акт за назначаване и на когото е възложено изпълнението на дейността, включващи реалните заплати, социалноосигурителните вноски и другите изисквани по закон разходи, включени във възнаграждението, при условие че тези разходи са в съответствие с обичайната политика на заявителя по отношение на възнагражденията. Тези разходи могат да включват допълнително възнаграждение, в т.ч. плащания въз основа на допълнителни договори, независимо от техния характер, при условие че се изплащат редовно за същия вид работа или експертен опит и познания и независимо от използвания източник на финансиране. Разходите за персонал на националните администрации също са допустими дотолкова, доколкото се отнасят до разходи за дейностите, които съответният орган на публичната власт не би извършил, ако въпросният проект не е бил предприет;

пътни разноски (за срещи, включително учредителни заседания когато е приложимо, конференции и т.н.), при условие че тези разходи са в съответствие с обичайната практика на бенефициера;

разходи, породени от договори за изпълнение, възложени от бенефициера за целите на осъществяване на дейността, ако са изпълнени условията, установени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

разходи, произтичащи пряко от изискванията, свързани с изпълнението на дейността (разпространение на информация, специфично оценяване на дейността, преводи, репродукция).

Приложение V към проекта на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, приложен към настоящата покана, съдържа списък на придружаващи документи за допустими разходи и придружаващи документи, изисквани с окончателния доклад.

Допустими непреки разходи (административни разходи)

Финансиране с единна ставка от 7 % от общите допустими преки разходи за дейността е допустимо като непреки разходи, представляващи общите административни разходи на бенефициера, които могат да бъдат разглеждани като разходи по дейността.

В непреките разходи не могат да се включват разходите, вписани под друго бюджетно перо.

Недопустими разходи

Следните разходи не се считат за допустими:

вноски в натура;

разходи, свързани с покупката на ново или използвано оборудване;

разходи за амортизация на оборудване;

ДДС, освен ако бенефициерът докаже, че този данък не може да му бъде възстановен в съответствие с приложимото национално законодателство. Не е допустим обаче ДДС, платен от публичноправни органи;

възвръщаемост на капитала;

дългове и разходи по обслужване на дългове;

провизии за загуби или задължения;

дължими лихви;

лоши дългове;

разходите за трансфер от Комисията, начислявани от банката на бенефициера;

загуби от обменни курсове;

разходи, декларирани от бенефициера и финансирани по друга дейност с безвъзмездни средства от ЕС;

прекомерни или неразумни разходи.

Изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства

Окончателният размер на безвъзмездните средства, които ще бъдат отпуснати на бенефициера, се определя след приключване на дейността, след одобрение на искането за плащане, съдържащо следните документи, включително съответните придружаващи документи, когато е необходимо:

окончателен технически доклад, който съдържа подробности за изпълнението и резултатите от дейността със съответните придружаващи документи;

окончателния финансов отчет на действително направените разходи със съответните придружаващи документи (вж. приложение V от проекта на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, приложен към настоящата покана),

Отпускането на безвъзмездни средства от ЕС не може да има за цел или резултат реализирането на печалба в рамките на дейността на бенефициера. Печалбата се определя като излишъкът на приходите спрямо допустимите разходи, направени от бенефициера, когато се прави искане за плащане на остатъка. Във връзка с това, когато се реализира печалба, Комисията има право да изиска възстановяване на процент от печалбата, който отговаря на участието на Съюза в допустимите разходи, действително извършени от бенефициера за изпълнение на дейността.

11.3.   Отчетни периоди и начини на плащане

Прилагат се следните варианти по отношение на отчетните периоди и начини на плащане:

Вариант 1 (да се потвърди преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства)

Първи отчетен период — от влизането в сила до края на шестия месец от изпълнение на дейността:

На бенефициера се изплаща междинно плащане. То не може да надвишава 40 % от максималната сума, посочена в член I.3 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Последен отчетен период — от седмия месец на изпълнението на дейността до нейното приключване:

Остатъкът се изплаща на бенефициера.

Вариант 2 (да се потвърди преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства)

Единствен отчетен период — от влизането в сила на споразумението до края на срока по член I. 2.2 от споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

Остатъкът се изплаща на бенефициера.

12.   ПУБЛИЧНОСТ

12.1.   От страна на бенефициерите

Бенефициерите трябва ясно да посочват участието на Европейския съюз във всички издания или във връзка с дейностите, за които се използват безвъзмездните средства. Освен това бенефициерите трябва да направят изявление за освобождаване от правна отговорност, като посочат, че ЕС не е отговорен за съдържанието на публикуваните материали и/или за изразени мнения по отношение на дейностите, за които са използвани безвъзмездните средства.

В това отношение те са длъжни да показват на преден план името и емблемата на Европейския съюз във всички свои издания, плакати, програми и други продукти, реализирани в рамките на съфинансираната дейност.

За целта те трябва да използват текста и емблемата на Европейския съюз, както и изявлението за освобождаване от правна отговорност, публикувани на адрес http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Ако това изискване не бъде изпълнено изцяло, сумата на безвъзмездните средства за бенефициера може да бъде намалена в съответствие с разпоредбите на споразумението за безвъзмездни средства.

12.2.   От страна на Комисията

Цялата информация, свързана с безвъзмездните средства, отпуснати през финансовата година, се публикува на интернет сайта на институциите на Европейския съюз не по-късно от 30 юни на годината, следваща финансовата година, през която са били отпуснати безвъзмездните средства.

Комисията ще публикува следната информация:

име на бенефициера,

адрес на бенефициера,

предназначение на безвъзмездните средства,

отпусната сума.

При мотивирано и надлежно обосновано искане, подадено от бенефициера, публикуването се отменя, ако оповестяването на тази информация може да застраши правата и свободите на засегнатите лица, защитени с Хартата на основните права на Европейския съюз, или да навреди на търговските интереси на бенефициерите.

13.   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При кандидатстване в рамките на всяка покана за представяне на предложения се въвеждат и обработват лични данни, като име, адрес и автобиография. Тези данни ще се обработват съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7). Освен ако е посочено друго, въпросите и всички изисквани лични данни са необходими, за да се направи оценка на заявлението в съответствие със спецификациите в поканата за представяне на предложения, и ще бъдат обработвани единствено с тази цел от отдел „E5“ на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Повече информация за обработката на личните данни е на разположение в декларацията за поверителност на адрес: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Личните данни могат да бъдат регистрирани само в системата за ранно предупреждение (СРП) или както в СРП, така и в централната база данни за отстраняванията (ЦБДО) от счетоводителя на Комисията, ако бенефициерът е в една от ситуациите, посочени в:

Решение 2008/969/ЕО, Евратом на Комисията от 16 декември 2008 г. относно Системата за ранно предупреждение за ползване от разпоредителите с бюджетни средства на Комисията и на изпълнителните агенции (8) (за повече информация вж. декларацията за поверителността на личните данни на адрес:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

или

Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (9) (за повече информация вж. декларацията за поверителността на личните данни на следния адрес:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm)

14.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията трябва да бъдат представени в съответствие с формалните изисквания и преди срока, определен по силата на точка 5.

Не се допускат изменения в заявлението след изтичане на крайния срок. Въпреки това, когато поради явна техническа грешка от страна на заявителя, той пропусне да представи доказателства или да направи декларации, по време на процеса на оценяване Комисията приканва заявителя да предостави липсващата информация или да направи необходимите разяснения по отношение на придружаващите документи. Информация или разяснения от този тип не може да изменят в значителна степен предложението.

Заявителите ще бъдат уведомени в писмена форма за резултатите от оценяването на тяхното заявление.

Подаване на хартиен носител

Формулярите за кандидатстване са публикувани на http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Заявлението се подава чрез правилния формуляр, надлежно попълнен, с поставена дата, в който е представен балансиран бюджет (приходи/разходи) и който е подписан от лицето, упълномощено да поеме правно обвързващи задължения от името на кандидатстващата организация.

Когато е приложимо, цялата допълнителна информация, която се счита за необходима от заявителя, може да бъде включена на отделни листове.

Заявленията се изпращат на следния адрес:

European Commission

Unit AGRI. E.5

Call for proposals 2014/C 383/06

To the attention of Head of Unit

L130 4/148A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

по пощата, датата на получаване от пощата, посочена с пощенското клеймо, служи за доказателство за датата на изпращане;

чрез куриерска служба, посочената дата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане.

При все това, и с цел да се улесни обработването на заявленията, от заявителите се изисква също така да изпратят електронно копие на заявлението на електронен адрес agri-grants-applications-only@ec.europa.eu (НЕ на agri-grants@ec.europa.eu). Срокът за подаване на електронно копие е 5 януари 2015 г., 24.00 ч.

Допустимостта на заявленията ще бъде оценявана въз основа на версията на хартиен носител.

Моля, обърнете внимание на факта, че не се приемат заявления, изпратени единствено по електронен път.

За връзка

Ако имате въпроси относно поканата за предложения, можете да ги изпратите по електронна поща на адрес agri-grants@ec.europa.eu. Срокът за изпращане на въпросите е 15 декември 2014 г., 24.00 ч.

Най-важните въпроси и отговори ще бъдат публикувани на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

15.   ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Заявленията, спазили изискванията за допустимост, ще бъдат оценени в съответствие с различните критерии в следния ред:

1.

На първо място комисията за оценка разглежда заявленията с оглед на критериите за изключване (вж. точка 7 от поканата).

2.

След това комисията за оценка разглежда заявленията с оглед на критериите за подбор (вж. точка 8 от поканата).

3.

Впоследствие комисията за оценка разглежда заявленията, които са преминали предходните етапи, с оглед на критериите за възлагане (вж. точка 9 от поканата).

4.

Накрая комисията за оценка разглежда заявленията с оглед на критериите за допустимост (вж. точка 6 от поканата).

Заявленията трябва да наберат най-малко 50 % за всеки критерий, както и минимум 60 % общо. Заявленията, които не достигат минималните прагове за качество, ще бъдат отхвърлени.

След оценка на кандидатурите, Комисията ще състави списък с класация, включващ всички заявления, които изпълняват критериите.

Въз основа на списъка, посочен по-горе, Комисията ще изготви списък на заявленията за възможно финансиране, в зависимост от наличния бюджет за тази покана за представяне на предложения.

16.   ПРИЛОЖЕНИЯ

Формуляр за кандидатстване (с контролния списък от документи, които следва да бъдат представени), публикуван на http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Образец на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, публикуван на http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(6)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 125.

(9)  ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 12.


Top