Help Print this page 

Document C2014/227/10

Title and reference
Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2014 г. — Юридическо обучение и проучвания

OJ C 227, 17.7.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

17.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 227/16


ПРОГРАМА ХЕРКУЛЕС III

Покана за представяне на предложения — 2014 г.

Юридическо обучение и проучвания

2014/C 227/10

1.   Въведение и цели

Настоящото обявление за покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Херкулес III“ (1), и по-специално на член 8, буква б) („Допустими действия“), както и на Решението за финансиране за 2014 г. за приемане на годишната работна програма (2) за изпълнението на програма „Херкулес III“ през 2014 г., и по-специално раздел 7.2 (Юридическо обучение и проучвания).

Общата цел на програма „Херкулес III“ е защитата на финансовите интереси на Съюза, като по този начин се повишава конкурентоспособността на икономиката на Съюза и се осигурява защита на парите на данъкоплатците, както е определено в член 3 от програмата.

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да бъдат предоставени безвъзмездни средства по-специално за повишаване на степента на развитие на специфичната правна и съдебна защита на финансовите интереси на Съюза от измами чрез насърчаване на сравнителноправния анализ.

Комисията (OLAF) ще отпуска безвъзмездни средства за действия, които имат за цел:

разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право,

подобряване на сътрудничеството между практикуващите специалисти и представителите на академичните среди (чрез дейности като конференции, семинари и работни срещи), в това число организирането на ежегодната среща на председателите на сдруженията в областта на европейското наказателно право и защитата на финансовите интереси на ЕС,

повишаване на информираността на съдебната власт и други клонове на юридическата професия относно защитата на финансовите интереси на Съюза, в това число публикуването на научни знания относно защитата на финансовите интереси на Съюза.

Тези действия могат да се постигнат посредством организирането на: проучвания в областта на сравнителното право, конференции, семинари, работни срещи, периодични издания и др.

2.   Допустими кандидати

Както е определено в член 6 от програмата, кандидатите трябва да бъдат:

национални или регионални административни структури на държава членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза,

или

научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка или участваща държава и допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

В член 7, параграф 2 от програмата се определят участващите държави, различни от държавите членки.

3.   Бюджет и продължителност на проектите

Общият размер на бюджета, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, е около 550 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. В поканата за представяне на предложение се посочват критериите, които ще се прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи.

Предложението трябва да се отнася до проект, който започва най-рано на 1 декември 2014 г. и завършва най-късно на 1 декември 2015 г. или преди тази дата.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

4.   Краен срок

Предложенията трябва да бъдат подадени до Комисията не по-късно от:

понеделник, 8 септември 2014 г.

5.   Допълнителна информация

Можете да намерите пълния текст на поканата за представяне на предложения, формуляра за кандидатстване и свързаните с тях документи на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

Предложенията трябва да отговарят на изискванията, посочени в гореспоменатите текстове, като се използват предоставените формуляри.

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с настоящата покана следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес:

OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.


(1)  Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6).

(2)  Решение на Комисията относно приемането на работната програма за 2014 г. и финансирането за изпълнението на програма „Херкулес III“, C(2014) 3391 от 26 май 2014 г.


Top