Help Print this page 
Title and reference
Биоциди

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Биоциди

Този регламент хармонизира съществуващите правила на Европейския съюз (ЕС) относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. С него освен това се създават правила за разрешаване от Съюза на биоциди, което позволява те да бъдат предоставяни директно на целия пазар на ЕС, без да са необходими отделни национални разрешения или взаимно признаване.

АКТ

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент се прилага за:

 • биоциди ;
 • изделия и материали, третирани с биоциди;
 • активни вещества.

Списък на въпросните биоциди може да се намери в Приложение V на регламента.

Условия за разрешаване на биоциди

За да получат разрешение, биоцидите трябва да отговарят на следните условия:

 • активното вещество е одобрено за съответния продуктов тип;
 • биоцидът, когато се използва съгласно разрешението, е достатъчно ефективен, няма неприемливо въздействие върху целевите организми, върху здравето на хората или животните, или върху околната среда;
 • физичните и химичните свойства на биоцида се смятат за приемливи що се отнася до употребата и транспорта на продукта;
 • когато е целесъобразно, са установени максималните нива на остатъчните вещества за храните и фуражите по отношение на активните вещества, съдържащи се в даден биоцид;
 • ако в този продукт са използвани наноматериали, е извършена отделна оценка на риска за здравето на хората, здравето на животните и за околната среда.

Активно вещество се одобрява за първоначален срок, не по-дълъг от 10 години, ако може да се очаква, че поне един от биоцидите, съдържащи това активно вещество, отговаря на посочените по-горе критерии.

Национално разрешение и взаимно признаване

Регламентът предвижда хармонизирани процедури за разрешаване на биоциди в ЕС. След като е дадено първо разрешение от държава в ЕС, заявителят може да поиска признаване на това разрешение от други държави в ЕС. Разрешението се издава при еднакъв ред и условия.

Разрешение на Съюза

В резултат на централизираната процедура за разрешаване ще се издава разрешение на Съюза, с което индустрията има възможност да предоставя биоциди директно на целия пазар на ЕС, без да е необходимо получаването на национални разрешения или да се преминава през процедура за взаимно признаване. Това централизирано разрешение е доброволно и ако поради някаква причина заявителят не проявява интерес към разрешение на Съюза, вместо това той може да кандидатства за национално разрешение и ако е уместно за взаимно признаване на това разрешение в други държави на ЕС.

Опростена процедура за издаване на разрешение

За някои биоциди е допустимо да се издава разрешение по опростената процедура за издаване на разрешение, ако отговарят на следните условия:

 • всички активни вещества, които се съдържат в биоцида, са включени в приложение I на настоящия регламент и отговарят на всички ограничения, посочени в това приложение;
 • биоцидът не съдържа никакви рискови вещества или наноматериали;
 • биоцидът е достатъчно ефективен;
 • боравенето с биоцида и предвидената му употреба не изискват лични защитни средства.

Ако са изпълнени горепосочените условия, заявителите трябва да подадат заявление до Европейската агенция по химикали (ECHA), която определя компетентен орган, който да оцени тяхното заявление.

Биоцид, за който е издадено разрешение в съответствие с горната опростена процедура, може да бъде предоставен на пазара във всички държави-членки, без да е необходимо взаимно признаване. Притежателят на разрешението обаче трябва да уведоми всяка държава-членка на ЕС не по-късно от 30 дни, преди да пусне продукта на пазара на територията на тази държава-членка. При етикетирането на продукта трябва да се използва официалния език или езици на тази държава-членка, освен ако тя не е предвидила друго.

Третирани изделия

Този регламент разширява обхвата в сравнение с предишното законодателство относно биоцидите, като вече включва и изделия, които са третирани с биоциди или съдържат биоциди. Изделията могат да се третират само с активни вещества, които са одобрени в ЕС за тази цел. Производителите и вносителите на третирани изделия трябва да етикетират продуктите, когато:

 • е заявена претенция, че третираното изделие притежава биоцидни свойства;
 • условията за одобряване на активното вещество, използвано за третиране на изделието, изискват специални разпоредби за етикетиране с цел опазване на общественото здраве или околната среда.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 528/2012

17.7.2012 г.

-

ОВ L, 167 от 27.6.2012 г.

Актове за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 283/2013

23.4.2013 г.

-

OВ L 93, 3.4.2013 г.

Регламент (ЕС) № 284/2013

23.4.2013 г.

-

OВ L 93, 3.4.2013 г.

Регламент (ЕС) № 354/2013

9.5.2013 г.Приложение: 1.9.2013 г.

-

OВ L 109, 19.4.2013 г.

Регламент (ЕС) № 736/2013

20.8.2013 г.

-

OВ L 204, 31.7.2013 г.

Регламент (ЕС) № 837/2013

23.9.2013 г.

-

OВ L 234, 3.9.2013 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА СПРАВКА

Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита. [ОВ L 93, 3.4.2013 г.]

Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита. [ОВ L 93, 3.4.2013 г.]

Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 година относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета. [ОВ L 109, 19.4.2013 г.]

Делегиран регламент (ЕС) № 736/2013 на Комисията от 17 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на продължителността на работната програма за проучване на съществуващите биоцидни активни вещества. [ОВ L 204, 31.7.2013 г.] Този регламент разширява работната програма за системната проверка на всички съществуващи активни вещества, използвани в биоцидни продукти до 31 декември 2024 г.

Делегиран регламент (ЕС) № 837/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за информация за разрешаване на биоциди. [ОВ L 234, 3.9.2013 г.]

Последна актуализация: 20.01.2014

Top