Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Приемане на споразуменията на СТО

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Приемане на споразуменията на СТО

Чрез това решение Съветът приема правните текстове в резултат от многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг, сключени чрез подписването на Окончателния акт от Маракеш и създаването на Световната търговска организация.

АКТ

Решение на Съвета 94/800/ЕО от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) [Официален вестник L 336 от 23.12.1994 г.]

ОБОБЩЕНИЕ

Окончателен акт, обобщаващ резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори

Чрез това решение Съветът приема, от името на Европейската общност и по отношение на въпросите от нейната компетентност, резултатите от Уругвайския кръг на преговорите, обобщени в Окончателния акт от Маракеш (EN) (FR), подписан на 15 април 1994 г. в Мароко от представителите на Европейската общност и на държавите-членки.

Окончателният акт от Маракеш включва списък от задължителни многостранни споразумения и незадължителни за държавите споразумения, и министерски решения и декларации, които разясняват разпоредбите на конкретни споразумения. Въпросните споразумения са задължителни многостранни търговски споразумения, а свързаните с тях правни инструменти са неделима част от тези споразумения на СТО (EN) (FR) и са задължителни за всички членове на СТО. Що се отнася до многостранните споразумения, въпреки че образуват част от споразуменията на СТО, те не пораждат задължения или права за членовете на СТО, които не са ги приели (напр. Споразумението относно държавните поръчки).

Споразумението за създаването на Световната търговска организация обединява няколко приложения, съдържащи споразуменията на СТО. Приложение 1А обхваща задължителните многостранни споразумения относно търговията със стоки. Те са:

 • Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ 1994 (EN) (FR)) (което включва ГАТТ 1947);
 • Споразумението относно селското стопанство;
 • Споразумението за прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки;
 • Споразумението за текстила и облеклата;
 • Споразумението за техническите пречки пред търговията;
 • Споразумението за инвестиционните мерки, свързани с търговията;
 • Споразумението за прилагане на антидъмпингови мерки;
 • Споразумението за митническо остойностяване;
 • Споразумението за предекспедиционна проверка;
 • Споразумението за правилата за произход;
 • Споразумението за процедурите по лицензиране на вноса;
 • Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки;
 • Споразумението за защитните мерки.

Приложение 1Б на Споразумението на СТО съдържа Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС (EN) (FR)), а приложение 1В съдържа Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС (EN) (FR)), в това число търговията с имитирани стоки.

Приложение 2 обединява Договореност относно правилата и процедурите за уреждане на спорове. Приложение 3 се отнася до механизма за преглед на търговската политика на членовете на СТО.

И накрая приложение 4 се отнася до незадължителните за държавите търговски споразумения. Те са:

 • Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства;
 • Споразумението по държавните поръчки;
 • Международното споразумение за млечните продукти;
 • Международното споразумение за месо от животни от рода на едрия рогат добитък.

Последните две споразумения са прекратени в края на 1997 г.

Споразумение за създаването на Световната търговска организация (СТО)

Това споразумение предоставя обща институционална рамка за реализирането на международните търговски отношения в контекста на правилата, произтичащи от споразуменията и правните инструменти, посочени по-горе.

За разлика от своя предшественик (ГАТТ), СТО е постоянна организация, която се възползва от юридическото лице и неговите качества. Всички договарящи се членове на ГАТТ станаха първоначални членове на СТО на 1 януари 1995 г. След тази дата кандидатите, желаещи да се присъединят, трябваше да следват процедурата за присъединяване, заложена в Споразумението за създаването на СТО.

Членовете на СТО си поставиха следните цели:

 • повишаване на стандарта на живот;
 • осигуряване на пълна заетост и нарастващ обем на реалните приходи и ефективното търсене;
 • разширяване на производството на стоки и услуги и търговията с тях;
 • устойчиво развитие и опазване на околната среда;
 • отчитане на потребностите на развиващите се държави.

Функцията на СТО е:

 • да улеснява прилагането, управлението и действието на различните търговски споразумения;
 • да предоставя форум за многостранни търговски преговори;
 • да разрешава търговските спорове чрез Органа за уреждане на спорове (ОУС (EN) (FR));
 • да преглежда националната търговска политика на своите членове;
 • да си сътрудничи с други международни организации с оглед обезпечаването на по-голяма съгласуваност в създаването на глобална икономическа политика.

От структурна гледна точка СТО има Министерска конференция — най-висшият ѝ орган, съставен от представители на всички страни членки, която заседава минимум веднъж на всеки две години. В интервала между тези заседания Общият съвет, съставен от представители на всички членове, изпълнява функциите на СТО и контролира действието на споразуменията и министерските решения. Общият съвет също заседава за изпълняване на задълженията на Органа за уреждане на спорове и Органа за преглед на търговската политика, предвидени в Механизма за преглед на търговската политика (МПТП (EN) (FR)).

Под ръководството на Общия съвет има три спомагателни органа – Съветът по търговията със стоки, Съветът по търговията с услуги и Съветът за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост. Създадени са и комитети, зависими от Общия съвет, но не и от тези три съвета, като например комитетите по „търговия и развитие“, „търговия и околна среда“ и „регионални споразумения“. И накрая два комитета отговарят за управлението на двете многостранни споразумения относно търговията с граждански въздухоплавателни средства и за държавните поръчки.

Общият съвет назначава генерален директор, който отговаря за ръководенето на секретариата на СТО.

По принцип СТО взема решенията си чрез консенсус. Когато не може да се стигне до вземането на решение чрез консенсус, решенията се вземат чрез мажоритарно гласуване, като всеки член на СТО има един глас. Европейската общност, която е пълноправен член на СТО, има брой гласове, равен на броя на своите държави-членки, които членуват в СТО. Споразумението постановява, че броят на гласовете на ЕО и нейните държави-членки в никакъв случай не трябва да надвишава броя на държавите-членки на ЕО.

Всеки член на СТО може да представи пред Министерската конференция предложения за изменение на разпоредбите на различните многостранни търговски споразумения на СТО.

Договореност относно правилата и процедурите за уреждане на споровете

Системата за уреждане на споровете на СТО е важен елемент от реда на многостранната търговия. Тя се базира на членове ХХІІ и ХХІІІ на ГАТТ 1994 и на правилата и процедурите, изготвени впоследствие и заложени в Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на споровете, включена в Споразумението за създаване на СТО.

Тази система за уреждане на споровете обхваща всички многостранни търговски споразумения. В действителност тя се прилага към търговията със стоки, търговията с услуги и въпросите относно интелектуалната собственост, обхванати от Споразумението ТРИПС. Прилага се и към споровете съгласно многостранното споразумение за държавните поръчки. Някои от тези споразумения съдържат разпоредби, касаещи уреждането на спорове, което се прилага само за споровете съгласно въпросното споразумение, и което може да допълни или измени правилата на Договореността.

Системата за уреждане на споровете се управлява от Орган по уреждане на споровете (ОУС), създаден чрез Договореността. Всички страни — членки на СТО могат да присъстват на заседанията на ОУС. Въпреки това, когато ОУС се произнася по разпоредби, свързани с уреждането на спорове, касаещи многостранно търговско споразумение, само членовете, които са страни по споразумението, ще могат да участват в решенията или действията, предприети от ОУС по отношение на споровете съгласно това споразумение.

Процесът за уреждане на споровете стартира, когато един член представи на друг молба за консултации по конкретен проблем. Тези консултации трябва да започнат в рамките на 30 дни от молбата. Ако спорът не може да бъде уреден чрез консултации, членът може да поиска от ОУС да свика комисия, обикновено съставена от трима независими експерти, за да се занимаят с проблема. Освен това страните могат доброволно да се споразумеят да прилагат други начини за уреждане на спорове, в това число взаимни отстъпки, помирение и посредничество.

След изслушване на страните комисията представя доклад пред ОУС. Комисията трябва да приключи работата си в рамките на шест месеца или при спешните случаи, до три месеца. Докладът се разглежда за приемане от ОУС в срок от 20 дни, след като е разпратен до членовете. Той се приема в рамките на 60 дни от датата на разпращането му, освен когато ОУС реши чрез консенсус да не приеме доклада (противоположен или отрицателен консенсус), или ако една от страните нотифицира за решението си да обжалва.

В действителност процедурата за уреждане на спорове на СТО дава на всички страни по доклада на комисията възможността да обжалват. Обжалването обаче е ограничено до правните проблеми, обхванати в доклада на комисията, и правните интерпретации, разработени от комисията. Обжалването се проучва от постоянен Апелативен орган, съставен от седем членове, назначени от ОУС за срок от четири години. Трима от членовете работят по всеки един случай. Докладът на Апелативния орган трябва да бъде приет безусловно от страните по спора и приет от ОУС, освен когато има отрицателен консенсус, иначе казано, решение чрез консенсус да не се приема докладът.

ОУС продължава да наблюдава прилагането на приетите препоръки или решения, а всички неразрешени въпроси остават в дневния ред на неговите заседания до разрешаването им. За прилагането на препоръките, заложени в докладите на комисията, са постановени и крайни срокове. Когато една от страните не е в състояние да изпълни тези препоръки в рамките на приемлив период от време, тя трябва да започне преговори със засегнатата страна с оглед разработването на взаимно приемлива компенсация. Ако тези преговори са безуспешни, ОУС може да разреши на засегнатата страна да преустанови действието на отстъпки или задължения спрямо въпросната страна членка. Компенсацията и преустановяването на отстъпките обаче са само временни мерки, които могат да бъдат приложени, докато въпросната страна членка изпълни препоръките на ОУС.

При всички случаи членовете на СТО се съгласяват, че те няма да определят сами дали е настъпило нарушение на задълженията, заложени в нормативната уредба на СТО, и няма да преустановяват отстъпки. Те трябва да прилагат правилата и процедурите за уреждане на спорове, заложени в Договореността.

Освен това Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове признава специалното положение на развиващите се страни — членки на СТО и на най-слабо развитите страни — членки на СТО. Развиващите се страни могат да кандидатстват за ускорена процедура, да поискат удължени крайни срокове или да помолят за допълнителна правна помощ. Членовете на СТО са насърчавани да обърнат особено внимание на положението на развиващите се страни членки.

Механизъм за преглед на търговската политика (МПТП)

Механизмът за преглед на търговската политика (МПТП) е създаден като временна мярка съгласно ГАТТ през 1989 г. след средносрочния преглед на Уругвайския кръг. Сега този механизъм е неделима част от системата на СТО и включва всички области, обхванати от споразуменията на СТО (стоки, услуги и въпроси на интелектуалната собственост).

МПТП цели конкретно да постигне по-голяма прозрачност и разбирателство при търговската политика и практика на членовете на СТО, да насърчава членовете да спазват действащите правила в многостранната търговска система и така да насърчава гладкото функциониране на системата.

В рамките на МПТП всички членове на СТО са обект на преглед. Този преглед се провежда веднъж на всеки две години за четирите страни членки с най-голям дял от световната търговия (понастоящем Европейската общност, Съединените щати, Япония и Канада), на всеки четири години за следващите 16 страни членки и на всеки шест години за останалите страни членки. За най-слабо развитите държави може да се установи по-дълъг период. На практика се въвежда известна степен на гъвкавост за темпа на прегледите (до шестмесечен интервал). През 1996 г. бе съгласувано, че всеки втори преглед на всяка от първите четири търговски сили ще бъде междинен преглед.

Прегледът се извършва от Органа за преглед на търговската политика (ОПТП) на базата на обща декларация за политиката, представена от въпросната страна членка, и на доклад, изготвен от секретариата на СТО. При изготвянето на своя доклад секретариатът търси подкрепата на засегнатата страна членка, но запазва пълна отговорност за представените факти и изразените възгледи. Докладът на секретариата и декларацията на страната членка се публикуват след заседанието за прегледа, заедно с протокола от заседанието и текста на окончателните коментари, направени от председателя на ОПТП в края на заседанието.

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на ГД „Външна търговия“ (EN) и на СТО (EN) (FR).

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Решение 94/800/ЕО

22.12.1994 г.

ОВ L 336 от 23.12.1994 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 26 November 2003 - Reviving the DDA Negotiations - the EU Perspective [COM(2003) 734 final - Not published in the Official Journal]. (Съобщение от Комисията до Съвета и Европейския парламент от 26 ноември 2003 г. — Подновяване на преговорите по Програмата за развитие от Доха — перспективата пред ЕС) [COM(2003) 734 окончателен — непубликувано в Официален вестник].

Последна актуализация: 21.04.2008

Top