Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Инструмент за хуманитарна помощ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Инструмент за хуманитарна помощ

Действията на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ целят предоставянето на спешна помощ на жертвите на природни бедствия, сблъсъци или други съпоставими извънредни обстоятелства.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ [Виж актовете за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Контекст

Регламентът определя правилата за изпълнение на всички действия на Съюза в областта на хуманитарната помощ, която се предоставя на пострадали лица в случаите, когато властите в съответните страни не са в състояние да им осигурят ефективна помощ. Това е важен аспект на външните отношения, като чрез акцента, който поставя върху доставките и услугите, политиката се стреми към предотвратяване и облекчаване на човешкото страдание. За целите на провеждането на ефективна глобална политика работата между държавите-членки и Комисията се укрепва чрез сътрудничеството им с международни и неправителствени организации (НПО).

Принципи на хуманитарната помощ

Приоритетно предназначената за населението на развиващите се страни хуманитарна помощ включва не само операции за спешна помощ, но и за предотвратяване на бедствия и за възстановяване. Продължителността на тези операции се определя от конкретните потребности, породени от внезапни нужди в резултат на природни бедствия (наводнения и земетресения), конфликти, предизвикани от човека (войни и размирици), или съпоставими извънредни обстоятелства.

Дейности, обхванати от хуманитарната помощ

В качеството си на краткосрочен инструмент (с максимална продължителност до шест месеца) операциите за хуманитарна помощ са насочени основно към:

  • спасяване на човешки живот по време на критични ситуации и предизвиканите от тях непосредствени последици;
  • осигуряване на необходима помощ и съдействие на население, засегнато от по-продължителни кризи, конкретно произтичащи от размирици или от войни;
  • осъществяване на краткосрочни операции (в рамките на последиците от критични ситуации) по възстановяване и реконструкция, и по-конкретно на елементи на инфраструктурата и друго оборудване;
  • справяне с последиците от изселване на населението и помощ за репатриране и повторно заселване, при необходимост;
  • готовност в случай на опасност и ползване на подходяща система за ранно оповестяване и намеса.

В допълнение помощта може да бъде ползвана за финансиране на дейности, насочени към подобряване на изпълнението, например подготвителни проучвания относно осъществимостта на хуманитарните операции и оценка на хуманитарни проекти, повишаване на познаването на хуманитарните въпроси и укрепване на координацията между Общността и държавите-членки.

Финансиране

Хуманитарната помощ е безвъзмездна. Предоставянето ѝ се обезпечава от финансиране, което може да се ползва за разпределяне на помощта, разходи, свързани с приходящ персонал, изграждането на убежища и други.

Изпълнение

Предоставената от Съюза хуманитарна помощ може да се инициира по молба на Комисията, неправителствени организации (НПО), международни организации, държава-членка или страна бенефициер.

Комисията разполага с три отделни процедури за вземане на решения:

  • процедура за делегиране: с цел по-бързо реагиране при бедствия с внезапен характер, Комисията упълномощава директора на Службата за хуманитарна помощ (ЕСНО) да взема хуманитарни „решения по спешност” при някои ограничения (максимална сума 3 милиона евро и максимална продължителност на операцията до 3 месеца);
  • процедура на упълномощаване: комисарят, отговарящ за хуманитарната помощ, е упълномощен да взема решения за спешна намеса на стойност до 30 милиона евро и максимален период до 6 месеца, както и решения за неспешна намеса на стойност до 10 милиона евро. Тези решения са обект на процедура за консултация (на кабинета, междуведомствена). Решенията за спешна намеса на стойност над 10 милиона евро и за неспешна намеса на стойност над 2 милиона евро се одобряват с решение на Комитета по хуманитарна помощ;
  • писмена процедура: включва всички решения, които не са включени в обхвата на процедурите за делегиране или упълномощаване.

Комисията също така отговаря за подготовката, управлението, контрола и оценката на операциите. Тази дейност на Комисията се подпомага от комитет, в който членуват представители на държавите-членки съгласно процедурата по комитология.

Помощта може да се предостави от НПО, от международни органи и организации, от Комисията или от специализирани органи на държавите-членки. Комисията играе основна роля, като следи за координацията между своите действия и тези на държавите-членки и за съгласуваността на действията на международните органи и организации.

Оценка

С цел изготвяне на оценка като основа за подобряване на операциите в тази област след края на всяка финансова година Комисията изготвя годишен доклад за Европейския парламент и Съвета. Докладът съдържа кратко изложение на финансираните през годината операции, информация за организациите, съвместно с които са изпълнявани хуманитарни операции, и обобщение на извършените външни оценки. В допълнение през 1999 г. Комисията публикува оценка на всички операции, предприети след 1996 г. в рамките на действащия регламент.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 1257/96

5.7.1996 г.

ОВ L 163 от 2.7.1996 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 1882/2003

20.11.2003 г.

ОВ L 284 от 31.10.2003 г.

Регламент (ЕО) № 219/2009

20.4.2009 г.

ОВ L 87 от 31.3.2009 г.

Последна актуализация: 04.06.2010

Top