Help Print this page 
Title and reference
Правила на ЕС за договорите за деривати

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Правила на ЕС за договорите за деривати

Извънборсовите деривати* по принцип представляват частно сключвани договори. Поради това информацията за тях е достъпна само за договарящите се страни, което затруднява определянето на естеството и нивото на свързаните с тях рискове. Р егламентът има за цел да повиши прозрачността, ефективността и сигурността на пазарите на извънборсови деривати.

АКТ

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции.

ОБОБЩЕНИЕ

Извънборсовите деривати* по принцип представляват частно сключвани договори. Поради това информацията за тях е достъпна само за договарящите се страни, което затруднява определянето на естеството и нивото на свързаните с тях рискове. Р егламентът има за цел да повиши прозрачността, ефективността и сигурността на пазарите на извънборсови деривати.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът (известен като EMIR - Р егламент за европейските пазарни инфраструктури) определя правилата относно договорите за извънборсови деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции в съответствие с ангажиментите на Г-20, поети в Питсбърг през септември 2009 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С оглед на повишаването на прозрачността на пазара на извънборсови деривати регламентът предвижда цялата информация за всички европейски договори за деривати задължително да се отчита пред регистри на трансакции и да бъде достъпна за надзорните органи, включително за Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

За да се намали рискът от неизпълнение от страна на контрагента*, регламентът определя строги изисквания относно организацията, осъществяването на дейност и пруденциалния надзор за централните контрагенти (ЦК) и задължението за извършване на клиринг чрез определени ЦК на стандартните договори за деривати.

За да се намали операционният риск*, в регламента се изисква използването на електронни средства за своевременното потвърждаване на условията на договорите за извънборсови деривати.

Задълженията за клиринг* и отчетност се отнасят за:

финансовитедружества, напр. банки и застрахователни компании;

нефинансовитедружества, напр. енергийни компании и авиолинии, които имат големи позиции по договори за извънборсови деривати.

ЕОЦКП носи отговорност за определяне на договорите, към които се прилага задължението за клиринг, т.е. тези, които са стандартизирани и трябва да минават през ЦК. Освен това ЕОЦКП упражнява надзор върху регистрите на трансакции* и проектите на задължителните технически стандарти за прилагане на регламента.

Европейската комисия е приела редица мерки, включително технически стандарти за изпълнение и подобряване на разпоредбите на регламента. Техническите стандарти, разработени от ЕОЦКП, обхващат редица теми, напр. капиталовите изисквания към ЦК и минималните данни, които трябва да се отчитат пред регистрите на трансакции. Комисията е приела и решения относно „еквивалентността“ за регулаторните режими за ЦК в някои държави извън ЕС.

На 3 февруари 2015 г. Европейската комисия публикува доклад, в който се препоръчва пенсионните фондове да бъдат освободени за период от две години от изискванията за централен клиринг за трансакциите си с извънборсови деривати. Направено е заключението, че централните контрагенти се нуждаят от това време, за да намерят решение за пенсионните фондове.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 16 август 2012 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Дериватъте финансов договор, свързан с бъдещата стойност или състояние на базовото образувание, към което се отнася. Това образувание може да бъде например актив, индекс или лихвен процент.

* Извънборсовият дериват е дериват, който не се търгува на борса, а вместо това е предмет на частно сключен договор между двама контрагенти, например банка и производител.

* Кредитният риск от контрагента е рискът от неизпълнение на плащане от страна на контрагент, т.е. другата страна във финансова трансакция.

* ЦК е образуванието, което посредничи между двамата контрагенти на трансакция, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач. Главната цел на всеки централен контрагент е да управлява риска, който може да възникне, ако единият контрагент не е в състояние да извърши необходимите плащания, когато станат изискуеми, т.е. не изпълнява сделката.

* Операционен риск означава риск от загуби в резултат от неподходящи или неуспешни вътрешни процеси или външни събития, напр. измама, човешка грешка, тероризъм.

* Клиринг означава всички дейности от момента, в който е поет ангажимент за трансакция до приключването ѝ.

* Регистърът на трансакции е централният център за данни, където се отчитат подробностите за трансакциите с деривати. Регистрите на трансакции са търговски дружества. Съществуват глобални регистри на трансакции за кредитни, лихвени и капиталови* извънборсови деривати.

* Капиталовият дериват е особен клас деривати, като например опции или фючърси.

За допълнителна информация, вж. страниците, посветени на дериватите/EMIR на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 648/2012

16.8.2012 г.

ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1 - 59

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 153/2013

15.3.2013 г.

ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 41 - 74

Регламент (ЕС) № 575/2013

28.6.2013 г.Прилагане: от 1.1.2014 г., с изключение на определени разпоредби.

ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1 - 337

Регламент (ЕС) № 1002/2013

8.11.2013 г.

ОВ L 279, 19.10.2013 г., стр. 2 - 3

Директива 2014/59/EС

2.7.2014 г.

31.12.2014 г.

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190 - 348

Регламент (ЕС) № 591/2014

5.6.2014 г.

ОВ L 165, 4.6.2014 г., стр. 31 - 32

Регламент (ЕС) № 600/2014

2.7.2014 г.

ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84 - 148

Регламент (ЕС) № 1317/2014

15.12.2014 г.

ОВ L 355, 12.12.2014 г., стр. 6 - 7

Директива (ЕС) 2015/849

25.6.2015 г.

26.6.2017 г.

ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73 - 117

Регламент (ЕС) 2015/880

12.6.2015 г.

ОВ L 143, 9.6.2015 г., стр. 7 - 8

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета по силата на член 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривативи, централните контрагенти и регистрите на трансакции, за оценка на напредъка и усилията на ЦК в разработването на технически решения за прехвърлянето от пенсионните планове на непарични обезпечения за целите на променливия марж, както и на необходимостта от евентуални мерки за насърчаването на такива решения (COM(2015) 39 final от 3.2.2015 г.).

Последна актуализация: 26.06.2015

Top