Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Правила на ЕС за договорите за деривати

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Правила на ЕС за договорите за деривати

ОБОБЩЕНИЕ НА:

Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Регламентът за европейските пазарни инфраструктури (известен като EMIR) определя правилата относно договорите за извънборсови деривати*, централните контрагенти* и регистрите на трансакции* в съответствие с ангажиментите на Г-20, поети в Питсбърг през септември 2009 г.
 • Целта на EMIR е постигане на регулаторните цели за редуциране на системния риск, за повишаване на прозрачността на пазарите на извънборсови деривати и запазване на финансовата стабилност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • С оглед на повишаването на прозрачността на пазара на извънборсови деривати регламентът предвижда цялата информация за всички европейски договори за деривати задължително да се отчита пред регистри на трансакции и да бъде достъпна за надзорните органи, включително за Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
 • За да се намали рискът от неизпълнение от страна на контрагента*, регламентът определя строги изисквания относно организацията, осъществяването на дейност и пруденциалния надзор за централните контрагенти (ЦК). Клирингът на всички стандартизирани договори за деривати следва да се извършва чрез централни контрагенти (вж. клиринг*).
 • За да се намали операционният риск*, в регламента се изисква използването на електронни средства за своевременното потвърждаване на условията на договорите за извънборсови деривати.
 • Задълженията за клиринг* и отчетност се отнасят за:
  • финансовите дружества, напр. банки и застрахователни компании;
  • нефинансовите дружества, напр. енергийни компании и авиолинии, които имат големи позиции по договори за извънборсови деривати.

ЕОЦКП носи отговорност за определяне на договорите, към които следва да се прилага задължението за клиринг, т.е. тези, които са стандартизирани и трябва да преминат клиринг чрез ЦК. Освен това ЕОЦКП упражнява надзор върху регистрите на трансакции*.Европейската комисия е приела редица мерки, включително технически стандарти на база проекти на ЕОЦКП за изпълнение на условията на регламента. Техническите стандарти, разработени от ЕОЦКП, обхващат редица теми, напр. капиталовите изисквания към ЦК и минималните данни, които трябва да се отчитат пред регистрите на трансакции. Комисията е приела и решения относно „еквивалентността“ за регулаторните режими за ЦК в някои държави извън ЕС.

През август 2015 г. Комисията прие делегиран регламент, според който клирингът на някои класове договори за извънборсови деривати върху лихвени проценти следва да се извършва чрез централни контрагенти. Той обхваща лихвени суапове, деноминирани в евро, британски лири, японски йени или щатски долари, отличаващи се със специфични характеристики, включително:

 • индексът, използван като референтен за деривата;
 • падеж; и
 • условна сума (т.е. основната номинална или лицевата стойност, която се използва за изчисляване на плащанията, извършвани по дадено споразумение за деривати).

На 5 юни 2015 г. Европейската комисия прие делегиран регламент съгласно член 85(2) от EMIR. С него се разширява временното освобождаване от изискванията за централен клиринг за пенсионни планове (PSAs) до 16 август 2017 г. Съгласно настоящите договорености пенсионните планове – които включват всички категории пенсионни фондове – би следвало да получават пари в брой за централен клиринг. Предвид това, че пенсионните планове не държат нито значителни суми пари в брой, нито високоликвидни активи, налагането на подобно изискване би наложило изключително дълбоки и скъпоструващи промени на техния бизнес модел, който в крайна сметка би могъл да засегне доходите на пенсионерите.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 16 август 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Извънборсовите деривати по принцип представляват частно сключвани договори. Поради това информацията за тях е достъпна само за договарящите се страни, което затруднява определянето на естеството и нивото на свързаните с тях рискове.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Дериватът е финансов договор, свързан с бъдещата стойност или състояние на базовото образувание, към което се отнася. Това образувание може да бъде например актив, индекс или лихвен процент.

* Извънборсовият дериват е дериват, който не се търгува на борса, а вместо това е предмет на частно сключен договор между двама контрагенти, например банка и производител.

* Кредитният риск от контрагента е рискът от неизпълнение на плащане от страна на контрагент, т.е. другата страна във финансова трансакция.

* Централни контрагенти (ЦК) е образуванието, което посредничи между двамата контрагенти на трансакция, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач. Главната цел на всеки централен контрагент е да управлява риска, който може да възникне, ако единият контрагент не е в състояние да извърши необходимите плащания, когато станат изискуеми, т.е. не изпълнява сделката.

* Регистърът на трансакции е централният център за данни, където се отчитат подробностите за трансакциите с деривати. Регистрите на трансакции са търговски дружества. Съществуват глобални регистри на трансакции за кредитни, лихвени и капиталови* извънборсови деривати (вж. последното основно понятие).

* Клиринг означава всички дейности от момента, в който е поет ангажимент за трансакция до приключването ѝ.

* Операционен риск означава риск от загуби в резултат от неподходящи или неуспешни вътрешни процеси или външни събития, напр. измама, човешка грешка, тероризъм.

* Капиталовият дериват е особен клас деривати, като например опции или фючърси.

АКТ

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1—59).

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 648/2012 са интегрирани в оригиналния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението а клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13—21)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1515 на Комисията от 5 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на преходните периоди, свързани с пенсионните планове (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 63—64)

последно актуализация 14.01.2016

Top