Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Обща организация на селскостопанските пазари

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Обща организация на селскостопанските пазари

Европейският съюз въведе общи правила по отношение на селскостопанските пазари. Тези правила се свеждат до публичните интервенции на пазарите, квотните системи и помощи, маркетинговите и производствените стандарти, както и търговията с трети страни.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои селскостопански продукти (Общ регламент за ООП) [Виж. актове за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Общата организация на селскостопанските пазари определя правната рамка на равнище ЕС за някои селскостопански сектори. Селскостопанските сектори са посочени в приложения I и II към настоящия регламент.

По този начин Европейският съюз осигурява общи правила за управление на селскостопанските пазари, стандартите за търговия със селскостопански продукти и за износа и вноса на Европейския съюз (ЕС).

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Намеса на пазара

За да се гарантира стабилността на пазара и задоволителният стандарт на живот на заетите в селскостопанския сектор е създаден механизъм за подкрепа на цените паралелно с въвеждането на схеми за директно подпомагане.

Механизмът за подкрепа на цените отчита нуждите на всеки един селскостопански сектор, както и тяхната взаимозависимост. Мерките се изразяват във:

  • публични интервенции на пазарите за селскостопански продукти;
  • плащане на помощи за частно складиране на зърно, ориз, захар, зехтин и маслини, говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, свинско, овче и козе месо.

Специални мерки за интервенция

Европейският съюз може да предприеме извънредни мерки за подпомагане на пазарите в криза. Тези мерки са необходими например в случаи на разпространение на болести по животните или природно бедствие, чиито последици оказват неблагоприятно влияние на селскостопанските пазари.

Режим на квотите

За захарта и млякото са определени национални производствени квоти. След това държавите-членки ги разпределят между фирмите производителки. Настоящият регламент установява правилата за трансфер на квоти между предприятията и управлението на производствените излишъци. Наред с другите удръжки, това управление включва и удръжки от производители от държавите-членки.

Схеми за помощ

Планирани са също така помощи за следните сектори:

  • захар (мерки за възстановяване на производството);
  • мляко и млечни продукти, зехтин и маслини, плодове и зеленчуци, както и продукти от пчеларството;
  • програми за консумация на плодове или мляко в училище;
  • лозаро-винарския сектор и хмела;
  • бубарството.

ТЪРГОВСКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Комисията има право да наложи конкретни стандарти за търговията с определени селскостопански продукти. Тези стандарти могат да се отнасят до качеството на продукта, пакетирането, съхранението или транспорта.

Настоящият регламент налага допълнителни правила за производството и търговията с продукти, които се възползват от защитен етикет в областта на лозаро-винарския сектор. Тези етикети съдържат наименования за произход, географски указания и традиционни наименования. Регламентът описва процедурата, при която производителите, които желаят да получат такъв етикет, трябва да подадат съответното заявление.

Организации на производителите и междубраншови организации

Настоящият регламент определя правилата за признаването и дейността на организациите на производителите и междубраншовите организации.

Организациите на производителите трябва да спомагат за изготвяне на съвместни програми за производство и да ги адаптират спрямо търсенето.

Междубраншовите организации, от своя страна, не се състоят само от производители. Те могат да включват представители на икономически дейности, свързани с производството, търговията или преработката на селскостопански продукти. Междубраншовите организации имат за цел да оптимизират разходите за производство и преработка.

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

По принцип всяка такса, равностойна на мито, както и всяко количествено ограничение или мярка с еквивалентен ефект, се забраняват при търговията с трети страни.

Внос

Комисията има право да изисква представянето на сертификати за внос на продукти в определени области: зърнени култури, ориз, захар, семена, зехтин, маслини, лен и коноп, пресни или преработени плодове и зеленчуци, банани, вино, живи растения, говеждо, свинско, овче и козе месо, домашни птици, мляко и млечни продукти, яйца и етилов алкохол със селскостопански произход.

Вносните мита на Общата митническа тарифа се прилагат спрямо тези продукти, въпреки че за някои от тях са създадени специални разпоредби. В някои случаи вносните мита може да бъдат премахнати или да се приложат допълнителни мита.

Тези разпоредби се прилагат за вноса на смеси от зърнени култури, ориз или зърнени култури и ориз и вносните мита се определят на база състава на сместа. В допълнение се въвежда преференциално третиране на захарта и определени условия за внос на коноп и хмел.

В противен случай Комисията може да изготви тарифни квоти за внос, тоест ограничения по отношение на обема на стоките, които могат да се внасят с намалени тарифни мита. Тарифните квоти се управляват от Комисията и се прилагат по такъв начин, че да се избегне дискриминацията.

Износ

Комисията може да изиска представянето на сертификати за износ на продукти от следните сектори: зърнени култури, ориз, захар, зехтин и маслини, пресни и преработени плодове и зеленчуци, вино, телешко, свинско, овче и козе месо, птиче месо, мляко и млечни продукти, яйца и етилов алкохол със селскостопански произход.

Износът на определени продукти може да се подкрепи от възстановяванията при износ, които покриват разликата между цените на световния пазар и тези на ЕС. Те могат да варират според местоназначението и се определят периодично от Комисията, като се отчита развитието на пазара на ЕС и световните пазари. Специални разпоредби регулират на възстановяванията при износ на малц на склад, зърно и говеждо месо.

Управлението на квотите за износ в сектора на млекопроизводството и млечните продукти и специалната обработка по отношение на вноса от трети страни, също са регулирани.

Конкуренция

Прилага се основното законодателство на ЕС по отношение на конкуренцията. Все пак има и изключения, установени в член 176 от регламента, при които Комисията позволява споразумения или съгласувани практики. Този регламент предвижда подобни изключения в областта на плодовете и зеленчуците и на тютюна.

В противен случай се прилага Европейската система за държавна помощ за селскостопанския сектор. Регламентът предвижда специални разпоредби за държавните помощи в областта на млекопроизводството и винопроизводството.

Комитология

Комисията се подпомага от Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари (EN).

Контекст

Преди приемането на настоящия регламент всеки селскостопански сектор разполагаше с обща организация на собствените пазари. Следователно в Европа съществуваха множество организации на селскостопански пазари. Тази правна рамка опростява и унифицира различните регламенти, съществували преди това.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 1234/2007

23.11.2007 г.

-

ОВ L 299 от 16.11.2007 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 247/2008

26.3.2008 г.

-

ОВ L76 от 19.3.2008 г.

Регламент (ЕО) № 248/2008

20.3.2008 г.

-

ОВ L 76 от 19.3.2008 г.

Регламент (ЕО) № 361/2008

14.5.2008 г.

-

ОВ L 121 от 7.5.2008 г.

Регламент (ЕО) № 470/2008

6.6.2008 г.

-

ОВ L 140 от 30.5.2008 г.

Регламент (ЕО) № 13/2009

16.1.2009 г.

-

ОВ L 5 от 9.1.2009 г.

Регламент (ЕО) № 72/2009

7.2.2009 г.

-

ОВ L 30 от 31.1.2009 г.

Регламент (ЕО) № 491/2009

24.6.2009 г.

-

ОВ L 154 от 17.6.2009 г.

Регламент (ЕО) № 1140/2009

30.11.2009 г.

-

ОВ L 312 от 27.11.2009 г.

Регламент (EC) № 1234/2010

1.1.2011 г.

-

ОВ L 346 от 30.12.2010 г.

Последна актуализация: 04.03.2011

Top