Help Print this page 
Title and reference
Система за компенсиране при отказан достъп на борда

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Система за компенсиране при отказан достъп на борда

Действията на ЕС в областта на въздушния транспорт следва да целят гарантирането на високо равнище на защита на пътниците. Регламентът създава общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полет.

АКТ

Регламент (EО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент се прилага:

 • за пътници, заминаващи от летище, намиращо се на територията на държава-членка, към която се прилага Договорът за ЕО;
 • за пътници, заминаващи от летище, намиращо се в трета страна, до летище на територията на държава-членка, към която се прилага Договорът за ЕО,

при условие че пътниците имат потвърдена резервация за съответния полет и освен в случая с отмяната, се представят на гишето за регистрация в предварително посочения час или ако не е посочен час, не по-късно от 45 минути преди обявения час на излитане.

С настоящия регламент се признават правата на пътниците в следните случаи:

 • при отказан достъп на борда против тяхната воля;
 • при отмяна на полета;
 • при закъснение на полета.

Настоящият регламент не се прилага за пътници, пътуващи безплатно или при намалена тарифа, която не се предлага директно или индиректно на всички клиенти.

Отказан достъп на борда

Когато опериращ въздушен превозвач по разумни причини има вероятност да откаже достъп на борда за даден полет, той първо следва да апелира към доброволци да се откажат от техните резервации в замяна на някои компенсации. Ако броят на тези доброволци е недостатъчен, за да се позволи достъп на борда, въздушният превозвач може да откаже достъп на борда на пътниците против тяхната воля, като ги компенсира.

Въздушните превозвачи дават приоритет на превозването на лица с намалена подвижност и на всички придружаващи ги лица.

В случай на отменен полет или на отказан достъп на борда за даден полет, засегнатите пътници имат право на:

 • възстановяване на пълната стойност на цената на билета в срок до седем дни или на обратен полет до първоначалния пункт на излитане; на премаршрутиране до техния краен пункт;
 • грижа (храни и освежаващи напитки, настаняване в хотел, превоз между летището и мястото за настаняване, две безплатни телефонни обаждания или да изпратят две телекс или факс съобщения, или две електронни съобщения).
 • обезщетение, възлизащо на:

Закъснения

Регламентът въвежда тристепенна система:

 • големи закъснения (два или повече часа в зависимост от разстоянието на полета) — във всички случаи на пътниците се предлагат храна и освежаващи напитки, както и две безплатни телефонни обаждания, две телекс или факс съобщения, или две електронни съобщения;
 • часът на излитане е предвиден за следващия ден — на пътниците се предлага настаняване в хотел, превоз до мястото на настаняване и обратно до летището;
 • закъснението е минимум 5 часа — пътниците могат да избират между възстановяване на пълната стойност на билета заедно със, ако е уместно, обратен полет до първоначалния пункт на излитане.

Настаняване на място в по-висока/по-ниска класа

Ако въздушен превозвач настани пътник на място в салон с по-ниска класа от тази, за която е купен билетът, той в рамките на седем дни възстановява на пътника:

 • 30 % от цената на билета за всички полети до 1500 километра;
 • 50 % от цената на билета за всички полети на територията на Общността за над 1500 километра, освен полети между европейската територия и френските отвъдморски департаменти, и за всички други полети между 1500 и 3500 километра;
 • 75 % от цената на билета за всички полети, непопадащи под буква а) или б), включително полети между европейската територия на държавите-членки и френските отвъдморски департаменти.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 261/2004 [приемане: съвместно вземане на решение COD/2001/305)

17.2.2005 г.

-

ОВ L 46 от 17.2.2004 г.

Последна актуализация: 16.05.2007

Top