Help Print this page 
Title and reference
Общи правила: безопасност на продуктите

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Общи правила: безопасност на продуктите

Европейското законодателство гарантира устойчиво и високо ниво на защита на здравето и на безопасността на потребителите. Продуктите, пуснати в обращение на вътрешния пазар, трябва да отговарят на общите изисквания за безопасност на продуктите. Европейският съюз (ЕС) въведе система за бърз обмен на информация (RAPEX) за продуктите, които представляват сериозен риск за потребителите.

АКТ

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите [Официален вестник L 11 от 15.1.2002 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата директива се прилага при липса на други специални разпоредби на ЕС, които се отнасят за безопасността на някои категории продукти или когато в тези специални разпоредби (по сектори) има пропуски. Освен това тя може да се приложи, без да се засяга Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока.

Общо изискване за безопасност

Директивата налага общо изискване за безопасност на всеки продукт, предложен на пазара и предназначен за потребители или който има вероятност да се използва от потребители, включително продуктите, използвани от потребителите в рамките на определена услуга. Това общо изискване не се прилага по отношение на стоките втора употреба или такива, които имат антикварна стойност или се нуждаят от ремонт.

Безопасен продукт е такъв продукт, който не представлява какъвто и да е риск или само минималният риск, съвместим с употребата на продукта, който се смята за приемлив и отговарящ на високо ниво на защита на безопасността и здравето на хората.

Един продукт се счита за безопасен, ако отговаря на разпоредбите за безопасност, предвидени в европейското законодателство или, при липсата на такива разпоредби, ако отговаря на специалните правила за пускането му на пазара, предвидени в националното законодателство на държавата-членка. Продуктът се счита за безопасен и когато е в съответствие с изискванията на европейски стандарт, установен съгласно процедурата по реда на настоящата директива. При липса на такива разпоредби или стандарти съответствието на даден продукт с общите изисквания за безопасност се оценява, като се вземе предвид следното:

 • доброволните национални стандарти (които транспонират съответните европейски стандарти), препоръките на Комисията (които предвиждат указания за оценка на безопасността на продуктите);
 • стандартите, създадени в държавата-членка, където продуктът е произведен и пуснат на пазара;
 • правилата на добрата практика за безопасност на продуктите и за здравето на хората;
 • последните достижения на науката и технологиите;
 • разумните очаквания на потребителите относно безопасността.

Задължения на производителите и на дистрибуторите

Производителите трябва да предлагат на пазара продукти, които отговарят на общото изискване за безопасност. Освен това те трябва:

 • да предоставят полезна информация на потребителите, позволяваща им да оценят рисковете, които крие даден продукт, когато те не са явно забележими;
 • да вземат подходящи мерки за предотвратяване на тези рискове (например да изтеглят продуктите от пазара, да предупредят потребителите, да напомнят на потребителите, че тези продукти вече са доставени и т.н.).

Дистрибуторите също така са задължени да:

 • доставят продукти, които да удовлетворяват общото изискване за безопасност;
 • проследяват безопасността на продуктите, пуснати на пазара;
 • предоставят необходимата документация за проследимост на продуктите.

Когато производителите или дистрибуторите констатират, че даден продукт е опасен, те трябва да известят компетентните органи и ако е необходимо, да им сътрудничат. Това изискване към информацията е предмет на уточненията, дадени в приложение I на настоящата директива.

Задължения на държавите-членки

Държавите-членки гарантират, че производителите и дистрибуторите изпълняват своите задължения. Те определят органи, отговорни за:

 • контрола на съвместимостта на продуктите с изискването за безопасност;
 • предприемането на съответни действия, в случай че продуктите крият рискове за потребителите (напр. забрана за пускането им на пазара) и информиране на Комисията.

Държавите-членки установяват правила за санкциониране на нарушенията и предприемат необходимите действия за ползване на системата за управление на оплаквания от потребителите.

Роля на Комисията

Отчитайки общото изискване за безопасност, Комисията определя мандатите на европейските органи по стандартизация и публикува в Официален вестник на Европейския съюз препратките към европейските стандарти, които позволяват да се установи съответствие с общото изискване за безопасност. Тя управлява системата за бърз обмен на информация RAPEX и може да предприеме мерки за спешна намеса в сътрудничество с държавите-членки.

Система RAPEX: спешна намеса при продукти, които представляват сериозен риск

Държавите-членки установяват продуктите, които представляват сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите. Те предприемат мерки за бърза намеса за защита на потребителите. В този случай държавите-членки информират своевременно Комисията посредством системата RAPEX (EN). Тази система е средство за бърз обмен на информация между държавите-членки и Комисията. Тя позволява да се ограничи или да се предотврати доставката на опасни продукти. Процедурите за прилагане на RAPEX са описани в приложение II на настоящата директива.

Хранителните, фармацевтичните и медицинските продукти се управляват от други системи за намеса.

Когато ползват системата RAPEX, държавите-членки трябва да изпратят до Комисията нотификация със следното минимално съдържание:

 • информация, позволяваща идентификация на продукта;
 • описание на съответния риск, който крие продуктът, и документацията, имаща отношение към оценката на степента на риска;
 • предприети мерки;
 • информация за веригите на доставка и разпространение на продукта.

Комисията може да инициира бързи действия на европейско равнище, ако научи за сериозен риск, свързан с определен продукт. След консултация с държавите-членки тя може да приеме решения, които са в сила за период от една година и чийто срок може да бъде подновен за същия период. Тези решения могат да:

 • налагат специални предписания за безопасност;
 • забраняват употребата на някои вещества; или
 • задължават производителите да поставят предупреждения върху произвежданите от тях продукти.

Комитология

При вземането на мерки за спешна намеса и решения относно стандартизацията Комисията се подпомага от научен комитет по потребителските продукти.

Също така, във връзка с другите аспекти, произтичащи от директивата, Комисията се подпомага и от консултативен комитет по безопасността на потребителските продукти.

Прозрачност

Информацията за представените рискове, свързани с продуктите, трябва да се предоставя на обществеността. Професионалната тайна се ограничава в случаите, когато това е надлежно оправдано.

Контекст

Настоящата директива дава ход на доклада на Комисията пред Европейския парламент и пред Съвета от 29 март 2000 г. относно придобития опит от прилагането на Директива 92/59/ЕИО относно общата безопасност на продуктите. Тя отменя Директива 92/59/ЕИО относно общата безопасност на продуктите от 15 януари 2004 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Директива 2001/95/ЕО [приемане: съвместно вземане на решение COD/2000/0073]

15.1.2002 г.

15.1.2004 г.

ОВ L 11 от 15.1.2002 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 765/2008

1.1.2010 г.

-

ОВ L 218 от 13.8.2008 г.

Регламент (ЕО) № 596/2009

7.8.2009 г.

-

ОВ L 188 от 18.7.2009 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията в рамките на прилагането на Директива 2001/95/EО на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите (текст от значение за ЕИП) [Официален вестник С 38 от 17.2.2009 г.]

Комисията публикува заглавията и препратките към стандартите, хармонизирани в съответствие с Директива 2001/95/ЕО.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 14 януари 2009 г. относно прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите [ COM(2008) 905 окончателен — все още непубликуван в Официален вестник].

След прилагането на Директива 2001/95/ЕО ефективността на общностната рамка за безопасност на продуктите нарасна. Системата на Общността за бърз обмен на информация позволи да се изтеглят от пазара голям брой опасни продукти. Независимо от това някои аспекти могат да бъдат подобрени с цел цялостна защита на потребителите. Този доклад определя приоритетите в следните области:

 • защита на потребителските продукти, и по-конкретно по отношение на проследимостта, чрез повишаване на изискванията за идентифициране на произхода на продуктите от производителите или дистрибуторите;
 • надзор на пазара, от една страна, благодарение на по-добрата координация между държавите-членки, основана на обмена на информация и добрите практики (включително митническото сътрудничество), и от друга страна, на отворения достъп до RAPEX за участие на международни, регионални или национални организации от трети държави;
 • стандартизация чрез опростяване на процедурите за някои категории продукти и чрез установяване на презумпция за съответствие на тези стандарти с общите изисквания за безопасност;
 • мерките за бърза намеса, предприети в рамките на системата за бърз обмен на информация, могат да бъдат окончателни по отношение на изтеглянето на опасни продукти.

Обхватът на Директива 2001/95/ЕО включва и безопасността на услугите, предоставени на потребителите. Директивата беше транспонирана във всички държави-членки.

RAPEX

Решение 2010/15/ЕС на Комисията от 16 декември 2009 г. за определяне на насоки за управление на системата на Общността за бърз обмен на информация RAPEX и на процедурата по нотификация, създадена съответно съгласно член 12 и съгласно член 11 от Директива 2001/95/ЕО (Директива относно общата безопасност на продуктите) [Официален вестник L 22 от 26.1.2010 г.].

Комисията приема нови насоки, които занапред да улесняват управлението на RAPEX и на процедурата по нотификация на опасните продукти. Тези насоки са предназначени за националните органи, отговорни за надзора на пазара.

ПЕРСОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

Решение 2009/490/ЕО на Комисията от 23 юни 2009 г. относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговорят европейските стандарти за персонални устройства за възпроизвеждане на музика съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) [Официален вестник L 161 от 24.6.2009 г.]

Комисията установи изискване за безопасност, което да гарантира, че звуковите нива от персоналните устройства за възпроизвеждане на музика няма да причинят увреждане на слуха на потребителите, които ги използват при разумно предвидими условия. Това изискване трябва да се има предвид при проектирането и производството на устройства за възпроизвеждане на музика. То служи за определяне на съответните стандарти от органите по стандартизация. Върху продуктите трябва да се поставят предупредителни надписи, които предупреждават потребителите за съществуващите опасности.

ЗАПАЛКИ

Решение 2009/298/ЕО на Комисията от 26 март 2009 г. за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2009) 2078) (текст от значение за ЕИП)

Решение 2006/502/EO (внесени поправки с решения 2007/231/ЕО и 2008/322/ЕО) на Комисията от 11 май 2006 г. относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (текст от значение за ЕИП) [Официален вестник L 198 от 20.7.2006 г.].

Неправилното използване на запалките като играчки от малките деца е в основата на 1 500 до 1 900 наранявания и на 34 до 40 смъртни случая на година в ЕС. За предотвратяване на тези инциденти в Съединените американски щати (САЩ), Канада, Австралия и Нова Зеландия от години има законодателство, установяващо изисквания за обезопасеност на запалките спрямо деца, чието прилагане е задължително. Въвеждането на изискването за обезопасеност спрямо деца в САЩ доведе до намаляване на броя на инцидентите с 60 %.

За да предотврати нови инциденти, на 11 май 2006 г. Комисията прие Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки за приемането на мерки, които гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и за забрана на пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

Решение 2008/357/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. относно специфичните изисквания за безопасност спрямо децата, на които трябва да отговарят европейските стандарти за запалки съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [Официален вестник L 120 от 7.5.2008 г.].

Изискванията за безопасност на запалките спрямо децата трябва да бъдат установени по силата на разпоредбите на член 4 от Директива 2001/95/ЕО с цел преразглеждане на стандарт EN 13869 от органите по стандартизация и последващото публикуване на преразгледания стандарт в Официален вестник.

Това решение определя изискванията за безопасност, въз основа на които европейският орган по стандартизация CEN (Европейски комитет по стандартизация) трябва да преразгледа стандарт EN 13869 относно безопасността на запалките и методите на изпитване.

ЦИГАРИ

Решение 2008/264/ЕО на Комисията от 25 март 2008 г. относно противопожарните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за цигари съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [Официален вестник L 83 от 26.3.2008 г.].

Запалена и оставена без надзор цигара може да застраши безопасността на потребителите. Съгласно направените оценки всяка година в Европейската общност се регистрират около 1 000 смъртни случая в резултат на това. Впрочем съществуват техники, които позволяват забавяне на горенето, дори предотвратяването му, благодарение на хартиени ленти, разположени в обвивката на цигарата.

Настоящото решение установява изискванията за безопасност, на основание на които Европейският орган за стандартизация (CEN) изпълни искането да приеме стандарт за намаляване на способността за горене на цигарите. Настоящото изискване за безопасност на цигарите се основава на Директива 2001/95/EО.

Ефективността на стандарта ще бъде проверена чрез изпитване от образци на цигари, пуснати на пазара, като целта е не повече от 25 % от цигарите, да изгарят по цялата си дължина.

БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

Решение 2010/9/ЕС на Комисията от 6 януари 2010 г. относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за бебешки и детски столчета за вана, помощни средства за къпане, вани и стойки за вана съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [нотифицирано под номер C(2009) 10290] (текст от значение за ЕИП).

Продуктите за баня, които са предназначени за бебета и малки деца, трябва да отговарят на общото изискване за безопасност на продуктите. Въз основа на това изискване европейските органи за стандартизация трябва да установят безопасни стандарти за:

 • седалки за къпане: използват се само за деца, които могат да седят, но не могат да стоят изправени;
 • помощни средства за къпане: позволяват детето да бъде в наклонено или лежащо положение по време на къпане — от раждането докато децата станат способни да седят самостоятелно;
 • вани, които са предназначени за къпане на деца от раждането им до достигането на 12-месечна възраст: т.е. могат да бъдат поставени в нормална вана или на нейния ръб, или на пода, или в комбинация със стойки.

Решение 2010/11/ЕС на Комисията от 7 януари 2010 г. относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за монтирани от потребителя и обезопасени спрямо деца заключващи устройства за прозорци и балконски врати съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 10298) (текст от значение за ЕИП).

Някои устройства, използвани за блокиране преминаването на децата пред прозорец или отвор се продават като отделни части и се монтират от потребителя. За тези устройства трябва да се приемат специфични европейски стандарти за безопасност, предназначени за деца на възраст под 51 месеца.

БИОЦИДНИ ПРОДУКТИ

Решение 2009/251/ЕО на Комисията от 17 март 2009 г. за изискване към държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат [Официален вестник L 74 от 20.3.2009 г.] (текст от значение за ЕИП).

Диметилфумаратът (ДМФ) е биоциден продукт, предназначен за запазване на някои потребителски стоки при тяхното съхранение или транспортиране (мебели, обувки, кожени дрехи и др.). ДМФ може да причини болезнени сериозни реакции (контактен дерматит). Вредните му въздействия бяха определени чрез клинични изследвания.

От 1 май 2009 г. държавите-членки гарантират, че продукти, които съдържат ДМФ, са забранени за пускане или предлагане на пазара. Продуктите, които вече са пуснати на пазара, трябва да се изтеглят, а потребителите да се информират за риска, който тези продукти представляват. Продукт, съдържащ ДМФ съдържа ДМФ повече от 0,1 mg/kg от теглото на продукта или част от продукта.

Решението се прилага до 15 март 2010 г., като при необходимост този срок може да се удължи.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО. [ COM(2013)78 - не е публикувано в Официален вестник].

Целта на предложението е да замени Директива 87/357/EИО относно продуктите имитации на храни и Директива 2001/95/EО относно общата безопасност на продуктите с нов регламент относно безопасността на потребителските продукти. Предложеният регламент запазва основният принцип на съществуващото законодателство, че всички потребителски продукти трябва да са безопасни, когато се предлагат на пазара. Той обаче обръща по-голямо внимание на повишаването на идентифицирането на продуктите и тяхната проследимост. Процедурите за разработване на нови или актуализиране на съществуващи стандарти са значително опростени, като се засилва ролята на стандартите в областта на безопасността на потребителските продукти.

Предложението е част от Пакета за безопасност на продуктите и надзор на пазара, който включва също така предложение за регламент за надзор на единния пазар и за многогодишен план за действие за пазарен надзор, обхващащ периода 2013-2015 г. Актът за единния пазар II, приет през 2012 г., утвърждава Пакета за безопасност на продуктите и надзор на пазара като основно действие за подобряване на безопасността на продуктите, циркулиращи в ЕС.

Последна актуализация: 21.01.2014

Top