Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Комбинирана номенклатура, Обща митническа тарифа и Обединена тарифа на Европейския съюз (ТАРИК)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Комбинирана номенклатура, Обща митническа тарифа и Обединена тарифа на Европейския съюз (ТАРИК)

Комбинираната номенклатура е тарифната и статистическа номенклатура на митническия съюз. Общата митническа тарифа е външната тарифа, прилагана към продукти, внесени в Европейския съюз (ЕС). Обединената тарифа на Европейския съюз се нарича ТАРИК. ТАРИК обединява всички митнически тарифи на ЕС, селскостопански и търговските мерки, прилагани към стоки, внесени във и изнесени от ЕС. Тя се управлява от Комисията, която публикува ежедневна актуализирана версия на официалния уебсайт на ТАРИК.

АКТ

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа [Виж акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Този регламент е предназначен да установи Комбинирана номенклатура, която удовлетворява тарифните и статистически изисквания на митническия съюз и да създаде Обединена тарифа на Европейския съюз, наричана ТАРИК. Комбинираната номенклатура предоставя най-доброто средство за събиране, обмен и публикуване на данни относно статистиката за външната търговия на ЕС. Тя се използва и за събиране и публикуване на статистика за външната търговия при вътреобщностната търговия.

Обединена тарифа на Европейския съюз (ТАРИК)

ТАРИК е Обединената тарифа на Европейския съюз. Тя обхваща всички митнически ставки за мита и определени правила на ЕС, приложими към външната търговия на ЕС. Правната основа на ТАРИК е Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г.

ТАРИК поддържа освобождаването на стоки от държавите-членки на ЕС. Тя предоставя и средство за събиране, обмен и публикуване на данни относно статистиката за външната търговия на ЕС. Тези данни обаче не са достъпни за широката общественост.

Комбинираната номенклатура и ТАРИК

Регламентът създава номенклатура на стоки, наричана Комбинирана номенклатура (КН), за да удовлетвори изискванията на Общата митническа тарифа и на външната търговия на ЕС. Тя се базира на номенклатурата на хармонизираната система и я допълва със свои подраздели, наричани подпозиции на КН.

Комбинираната номенклатура е резултат от сливането между номенклатурата на Общата митническа тарифа и Nimexe (Статистическата номенклатура на ЕС).

Приложение I към регламента фиксира общоприетите ставки на митата, някои автономни ставки на Общата митническа тарифа, когато са по-малки от общоприетите, и допълнителните статистически единици.

Комисията създава Обединената тарифа на Европейския съюз (ТАРИК) въз основа на Комбинираната номенклатура. Тя обхваща допълнителните подраздели на ЕС, наричани подпозиции на ТАРИК, използвани за описанието на стоките според приложното законодателство, и ако съществуват специфични равнища на митата в зависимост от произхода на стоките или много други мерки на търговската политика.

Всяка подпозиция от КН има осемцифрен кодов номер. Първите шест цифри са кодовите номера, отнасящи се до позициите и подпозициите от номенклатурата на Хармонизираната система. Седмата и осмата цифра обозначават подпозициите от КН. Деветата и десетата цифра обозначават подпозициите на ТАРИК.

Ролята на Комисията

Комисията приема всяка година посредством регламент пълен вариант на Комбинираната номенклатура и равнищата на митата от Общата митническа тарифа, като взема под внимание измененията от Съвета и Комисията. Регламентът се публикува не по-късно от 31 октомври в Официален вестник. Прилага се от 1 януари следващата година.

Комисията отговаря за публикуването и компютризираното управление на ТАРИК. Тя присвоява кодовите номера на ТАРИК, актуализира ТАРИК и уведомява държавите-членки на ЕС ежедневно по електронен път за евентуалните изменения.

Процедура на комитета

При извършването на тази дейност Комисията се подпомага от Комитета по митническия кодекс, учреден по силата на член 247 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и член 10 на Регламент (ЕИО) № 2658/87, съставен от представители на държавите-членки на ЕС и председателстван от представител от Комисията. Той отговаря за проучването на всички въпроси относно Комбинираната номенклатура, номенклатурата на ТАРИК и всяка друга номенклатура, базирана на КН.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕИО) № 2658/87

10.9.1987 г.

-

ОВ L 256 от 7.9.1987 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕИО) № 3528/89

28.11.1989 г.

-

ОВ L 374 от 22.12.1989 г.

Регламент (ЕИО) № 2913/92

22.10.1992 г.

-

ОВ L 302 от 19.10.1992 г.

Регламент (ЕИО) № 1969/93

26.7.1993 г.

-

ОВ L 180 от 23.7.1993 г.

Регламент (ЕО) № 254/2000

10.2.2000 г.

-

ОВ L 28 от 3.2.2000 г.

Последователните изменения и поправки на Регламент (ЕИО) № 2658/87 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

Приложение 1 на Регламент (ЕИО) № 2658/87 се изменя редовно.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Съобщение на Комисията — Кодекс за поведение при управлението на Комбинираната номенклатура).

Целта на Кодекса за поведение е да улесни управлението, т.е. да поддържа, създава и премахва подпозициите, изброени в приложение I на основния регламент, за да опрости и модернизира Комбинираната номенклатура (КН). Принципите на кодекса се прилагат към всяка заявка за изменение на подпозициите на КН. Заявките за изменение на Комбинираната номенклатура могат да бъдат направени чрез ГД Данъчно облагане и митнически съюз, Евростат и другите департаменти на Комисията, Комитета по митническия кодекс, държавите-членки на ЕС и федерациите на европейските търговци. Те трябва да бъдат изпратени до Евростат, ако съдържат статистически данни, или до ГД Данъчно облагане и митнически съюз, ако нямат статистически характер. По принцип, те трябва да бъдат изпратени не по-късно от 30-о число на месец април в годината, преди да влязат в сила. Всяка заявка трябва да съдържа обяснителна записка, обсъжданите подпозиции от КН, преценка на обема на комерсиалната търговия и представяне на засегнатите стоки.

Регламент (ЕО) № 1255/96 на Съвета от 27 юни 1996 г. за временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени индустриални и земеделски продукти [Официален вестник L 158 от 29.6.1996 г.].

Автономните мита по Общата митническа тарифа за продуктите, посочени в този регламент, са частично или изцяло суспендирани, тъй като производството им в ЕС е неадекватно или несъществуващо. Това ще даде възможност на производителите да удовлетворят потребностите на потребяващите ги производства в ЕС. Техническите адаптации към този регламент, произтичащи от измененията на кодовете по КН и ТАРИК, се приемат от Комисията.

Обяснителни бележки относно статистическата номенклатура на Европейския съюз. [ОВ C 137, 6.5.2011 г.].

Това е последната версия на тези бележки, които се считат за важно помощно средство за тълкуването на обхвата на различните заглавия на тарифи. Трябва да се отбележи обаче, че те не са правно обвързващи.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1001/2013 на Комисията от 4 октомври 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа [ОВ L 290, 31.10.2013 г.].

Това е най-актуалната версия на приложение I към Регламента относно комбинираната тарифа. Тя влезе в сила на 1 януари 2014 г. и взема под внимание всички промени, договорени на международно равнище, От Международната митническа организация по отношение на номенклатурата на равнище Хармонизирана система (ХС), или в рамките на Световната здравна организация (СЗО) по отношение на конвенционалните равнища на митата. Освен това тя взема под внимание промените в изискванията, свързани със статистика и с търговска политика, технологична и търговска развойна дейност, и необходимостта от уеднаквяване или разясняване на текстове.

Последна актуализация: 09.02.2014

Top