Help Print this page 
Title and reference
Предлагане на пазара на продукти — маркировка за съответствие „СЕ“

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Предлагане на пазара на продукти — маркировка за съответствие „СЕ“

Това решение установява общи принципи, приложими към цялото секторно законодателство във връзка с неговото преразглеждане или изменение. От друга страна, то представлява рамка за бъдещото законодателство, което ще хармонизира условията за предлагане на пазара на продукти. То допринася за увеличаване на доверието на потребителите и подобряване на свободното движение на стоки в Европейския съюз.

АКТ

Решение № 768/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета.

ОБОБЩЕНИЕ

Обща рамка за предлагането на пазара на установени продукти:

  • общи определения;
  • общи процедури за оценяване на съответствието на продуктите;
  • задължения на икономическите оператори (производители, вносители, дистрибутори и т.н.);
  • правила за използване на маркировката „СЕ“, позволяващи повишаване на доверието в продуктите, предлагани в Съюза;
  • критерии за нотифициране на органите за оценяване на съвместимостта;
  • процедури за наблюдение.

Общата рамка ще послужи като инструмент за бъдещи секторни правила, целящи сближаване на законодателствата (хармонизация). Тя се основава на новия подход, съгласно който законодателството се ограничава до определяне на съществени изисквания и прибягване до хармонизирани стандарти. Така бъдещите законодателни актове трябва, доколкото е възможно, да използват елементите, определени в настоящото решение, и да определят съществените изисквания за предлагането на пазара на продуктите. При необходимост специалното законодателство би могло да прибегне и до други решения.

Определения

Настоящото решение дава ясни определения на основни понятия като „производител“, „дистрибутор“, „вносител“, „хармонизиран стандарт“, „пускане на пазара“ и „оценяване на съответствието“. Въвеждането на единни и ясни определения ще улесни интерпретирането и правилното прилагане на бъдещото законодателство в тази област.

Задължения на производителя, на вносителя и на дистрибутора

За да бъде предложен и пуснат на пазара, даден продукт трябва да е в съответствие с определени основни изисквания. Производителят трябва да се увери, че продуктът, който предлага, е в съответствие с приложимите изисквания, чрез извършване или възлагане на извършването на процедура за оценяване на съответствието. Когато продуктът е в съответствие с основните изисквания, производителят нанася върху него маркировка „CE“ и съставя декларация за съответствие с изискванията на ЕО. Производителят посочва върху продукта името си, фирмата или марката си, както и своя адрес. Той гарантира съответствието и на серийно произведените продукти. Продуктът трябва да бъде придружен от инструкции и информация за безопасност, написани на разбираем език. В случай на намеса от страна на външен орган за оценяване на съответствието, производителят трябва да посочи неговия номер.

Вносителят и дистрибуторът трябва да се уверят, че производителят е изпълнил задълженията си, което означава да проверят дали продуктът е обозначен с маркировка за съответствие и дали са предоставени необходимите документи.

Производителите (или техни представители), дистрибуторите и вносителите трябва да предоставят на компетентните органи цялата необходима информация за съответния продукт, за да гарантират проследяването на продукта.

Съответствие на продукта

Настоящото решение определя по-ясна рамка за оценяване на съответствието. Тя установява серия процедури за оценяване на съответствието (определени в приложението), между които законодателят може да избере най-целесъобразната.

Освен това тя определя правилата и условията за нанасяне на маркировката „CE“, която е подчинена на основните принципи, определени в Регламент (ЕО) № 765/2008. Държавите-членки гарантират правилното прилагане на режима за маркировката „CE“ и предвиждат санкции за нарушенията.

Оценяване на съответствието

При някои процедури за оценяване на съответствието то се извършва от органи за оценяване на съответствието, които са нотифицирани, т.е. обявени, пред Комисията от държавите-членки.

Настоящото решение установява общите критерии за нотифициране на органите за оценяване на съответствието. Органите за оценяване на съответствието трябва да предложат пълни гаранции за независимост, обективност, безпристрастност, поверителност и професионален интегритет. Освен това те трябва да имат компетенциите и да разполагат с техническите средства, необходими за правилното изпълнение на възложените им задачи.

Комисията въвежда механизъм за координация и сътрудничество между нотифицираните органи.

Предпазни процедури

Предвидена е предпазна процедура на Общността, приложима за продукти, които представляват риск на национално равнище. Тя предвижда по-специално информиране на Комисията и на другите държави-членки. Тя може да бъде задействана в случай на несъгласие между държавите-членки относно мерките, взети от някоя от тях.

Контекст

Настоящото решение отменя Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно модулите на процедури за оценяване на съответствието и правилата за нанасяне и използване на маркировката за съответствие „CE“, приложими в рамките на директивите за техническо хармонизиране.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Решение № 768/2008/ЕО

9.7.2008 г.

-

ОВ L 218, 13.8.2008 г.

See also

Последна актуализация: 25.01.2011

Top