Help Print this page 
Title and reference
Eвропейски идентификатор на законодателството (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eвропейски идентификатор на законодателството (ELI)

Предвид разнообразието на юридическите данни на държавите-членки на регионално и национално равнище, както и на равнището на Европейския съюз (ЕС), на гражданите трябва да се гарантира улеснен и ефикасен достъп до данните относно националното и европейското законодателство. Eвропейският идентификатор на законодателството (ELI) позволява опростен и бърз достъп до тази информация с оглед допринасяне за допълването на общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

АКТ

Заключения на Съвета за приканване към въвеждането на европейски идентификатор на законодателството (ELI) [Официален вестник C 325 от 26.10.2012 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Заключенията на съвета предвиждат създаването на европейски идентификатор на законодателството (ELI), който да осигури опростен достъп до информация относно законодателството на Европейския съюз (ЕС) и държавите-членки.

Каква е ролята на европейския идентификатор на законодателството (ELI)?

На европейско равнище обменът на данни относно законодателството е развит значително. Тези данни произлизат по-често от регионални, национални и европейски органи. Същевременно обменът на данни е затруднен от съществуващите различия между юридическите системи на равнище държави-членки и равниша Европейски съюз.

Създаването на ELI ще позволи да се обозначат европейските и национални законодателни документи по хармонизиран и стабилен начин и по този начин да се постигне по-бърза и по-ефикасна система за търсене и обмен на данни, достъпна за гражданите или конкретните потребители, като например законодатели, магистрати или юристи.

Как функционира ELI?

ELI се основава, на първо място, върху използването на уникални идентификатори, наречени URI (Uniform Resource Identifier, единен ресурсен идентификатор), и на второ място върху серия от структурирани метаданни, предназначени за обозначаване на европейското и националните законодателства. И накрая, за да се възползва от предимствата на семантичната мрежа, ELI се базира върху въвеждането на специфичен език за обмен на тази информация.

Държавите-членки обаче имат възможността да продължат да управляват информацията със законодателен характер както предпочитат.

Какво трябва да направят държавите-членки за въвеждането на ELI?

Прилагането на ELI няма задължителен характер. Държавите-членки и Европейският съюз могат да вземат решение за въвеждането на този идентификатор доброволно и постепенно, като първите случаи на прилагане вече са осъществени в някои държави-членки и на европейско равнище. За тази цел те следва:

  • да прилагат ELI към документите от европейското и националното законодателство, поместени в официалните вестници или в използваните от тях бази данни и информационни юридически системи;
  • да снабдяват законодателните документи с единен идентификатор и някои от метаданните, които могат да включват, наред с други неща, типа законодателство, темата, териториалното приложение и датата;
  • да определят национален координатор за ELI;
  • да споделят и разпространяват информация за ELI;
  • да обсъждат всяка година постигнатия напредък от въвеждането на ELI и на метаданните, отнасящи се до националното и европейското законодателство.

Последна актуализация: 26.12.2012

Top