Help Print this page 
Title and reference
Хигиена на храните

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Хигиена на храните

В рамките на преразглеждането на законодателството в областта на хигиената на храните (хигиенен пакет), този регламент поставя акцент върху целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на безопасността на храните, като оставя на стопанските субекти от хранителния сектор отговорността да приемат мерки за безопасност, които да изпълняват с цел да гарантират безопасността на храните.

АКТ

Регламент (EО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните [Виж акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Този регламент заменя Директива 93/43/ЕИО относно хигиената на храните за създаване на глобална и интегрирана политика, която да се прилага към всички храни от фермата до мястото на продажбата им на потребителя.

Област на приложение

Този регламент има за цел да гарантира хигиена на храните на всички етапи от процеса на производство, от първичното производство до продажбата на крайния потребител. Той не обхваща въпросите, свързани с храненето, нито тези, които се отнасят до състава и качеството на храните.

Този регламент се прилага за предприятия от хранителната промишленост, а не към първичното производство и домашното приготвяне на храни за лична употреба.

Общи разпоредби и специфични разпоредби

Стопанските субекти от хранителната промишленост гарантират, че всички етапи на производството, преработката и разпространението на храните под техен контрол отговарят на съответните хигиенни изисквания, установени в настоящия регламент.

Стопанските субекти от хранителната промишленост, извършващи първично производство и тези операции, свързани с него, изброени в приложение I, следва да спазват общите хигиенни разпоредби, определени в част A на приложение II. Могат да се разрешат дерогации по отношение на малки предприятия, тъй като това не засяга постигането на целите на настоящия регламент.

Засегнатите свързани дейности са:

 • транспортирането, съхранението и обработката на първични продукти на мястото на производство, при условие че това не променя значително естеството им;
 • транспортиране на живи животни, когато това е необходимо за постигане на целите на настоящия регламент;
 • транспортните операции за доставяне от мястото на производство до дадено предприятие за първични продукти, чието естество не е претърпяло значителни промени.

От друга страна, стопанските субекти от хранителната промишленост, които осъществяват етап от производството, преработката или разпространението на храни след етапите, посочени по-горе, спазват общите хигиенни изисквания, определени в Приложение II.

Това приложение описва подробно разпоредбите, свързани със:

 • помещенията, включително външните площадки;
 • условията на транспортиране;
 • оборудването;
 • хранителните отпадъци;
 • водоснабдяването;
 • личната хигиена на лицата, които са в контакт с храни;
 • самите храни;
 • разфасоването и опаковането;
 • термичната обработка, която позволява преработката на някои храни;
 • професионалното обучение на специалистите в сектора.

Държавите-членки могат да адаптират изискванията, определени в приложение II, с цел да отговорят на нуждите на предприятията за храни, разположени в региони, които подлежат на специални географски ограничения или изпитват затруднения при снабдяването, обслужващи местния пазар или с цел да се вземат под внимание традиционните методи на производство или размера на предприятията. Целите на хранителната безопасност не трябва да се нарушават.

Освен това всички стопански субекти от хранителната промишленост трябва да спазват разпоредбите на Регламент (EО) № 853/2004 относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, както и, при необходимост, някои специфични правила, по-специално микробиологичните критерии, приложими към храните, контрола на температурата, спазването на хладилната верига, вземането на проби и анализите.

Системата HACCP

Стопанските субекти от хранителната промишленост (различни от тези, които извършват дейности по първично производство) прилагат принципите на системата HACCP (анализ на опасностите и контрол на критичните точки), въведена от Codex Alimentarius (сборник от международни стандарти за храните, изготвен от Организацията по прехрана и земеделие на ООН).

Тези принципи предписват определен брой изисквания, които трябва да се спазват през цялото време на цикъла на производство, преработка и дистрибуция, за да може чрез анализ на опасностите, да се определят критични точки, чийто контрол е задължителен с цел да се гарантира безопасността на храните:

 • идентифициране на всички опасности, които трябва да се избегнат, елиминират или намалят до допустимо ниво;
 • идентифициране на критични точки, на чието ниво трябва да има задължителен контрол;
 • въвеждане на критични граници, над които е необходима намеса;
 • въвеждане и прилагане на ефикасни процедури по наблюдение и контрол на критични точки;
 • извършване на коригиращи действия, когато контролът разкрива, че дадена критична точка не се управлява;
 • установяване на процедури за автоконтрол с цел проверка на ефикасността на взетите мерки;
 • изготвяне на регистри, предназначени да докажат ефективното прилагане на тези мерки, а също и да улеснят официалните проверки от страна на компетентните органи.

Ръководства за добри практики и ръководства за прилагане на системата HACCP

Държавите-членки насърчават разработването на ръководства за добри практики от стопанските субекти в хранителната промишленост, в които да се включат насоки по отношение на общите правила за хигиена и принципите HACCP. Държавите-членки извършват оценка на такива национални ръководства с цел да гарантират, че тяхното съдържание може да бъде приложено на практика, че при съставянето им са взети предвид основните принципи на хигиената на храните от Codex Alimentarius и че са проведени консултации с всички заинтересовани лица. Националните ръководства, които бъдат счетени за отговарящи на изискванията, се изпращат на Комисията, която ги вписва в регистър.

Ако държава-членка или Комисията смята, че има нужда да се предвидят единни общностни ръководства, Комисията разглежда възможността за такива ръководства. Създадените към Комисията постоянни комитети се уверяват, че съдържанието на ръководствата може да бъде приложено на практика, че при съставянето им са взети предвид както основните принципи на хигиената на храните от Codex Alimentarius, така и националните ръководства, както и че са проведени консултации с всички заинтересовани лица.

Стопанските субекти от хранителната промишленост могат да се позовават както на националните, така и на общностните ръководства.

Регистрация или одобрение на предприятията от хранителния сектор.

Стопанските субекти от хранителния сектор трябва да съдействат на компетентните органи, а именно да следят за това, всички стопански единици, за които отговарят, да бъдат регистрирани при съответните органи и да информират последните за всякакви изменения (например затваряне на предприятието).

Когато националното или европейското законодателство го изисква, предприятията от хранителния сектор трябва да бъдат одобрени от компетентния орган и не могат да извършват дейност без такова одобрение.

Проследяемост и изтегляне на храните

Съгласно Регламент (EО) № 178/2002, стопанските субекти от хранителния сектор въвеждат системи и процедури, които позволяват проследяемост на съставките и храните, а при необходимост, и на животните, използвани за производство на храните.

Освен това когато даден стопански субект от хранителния сектор констатира, че дадена храна представлява сериозен риск за здравето, той незабавно я изтегля от пазара и информира както компетентния орган, така и потребителите.

Официални проверки

Прилагането на принципите на HACCP от страна на стопанските субекти в хранителния сектор не замества официалните проверки, извършвани от компетентния орган. От предприятията по-точно се изисква да съдействат на компетентните органи съгласно разпоредбите на европейското, а ако не е приложимо, на националното законодателство.

Външно измерение

Внесените в Европейската общност храни трябва да съответстват на хигиенните стандарти на Общността или на равностойни стандарти.

Изнасяните в трети страни храни от животински произход трябва да отговарят поне на същите изисквания като тези, които се прилагат при търговска реализация в рамките на Общността, а в допълнение към това и на евентуалните наложени изисквания в третата засегната страна.

Доклад до Съвета и до Парламента

В срок от 5 години, считано от датата на влизане в сила на този регламент, Комисията предоставя на Европейския парламент и Съвета доклад, придружен от съответните предложения, ако има такива, свързани с придобития опит вследствие на прилагането на настоящия регламент, както и с целесъобразността на прилагането на принципите HACCP към стопанските субекти от хранителния сектор, които извършват дейности по първично производство и свързани с тях дейности, описани по-горе.

КОНТЕКСТ

Този регламент е част от хигиенния пакет, сбор от актове, които установяват правила за хигиена при храните. Освен този регламент, пакетът включва:

 • Регламент (EО) № 853/2004, който определя специфични хигиенни правила за храните от животински произход с цел да се гарантира високо ниво на хранителна безопасност и здравеопазване;
 • Регламент (EО) № 854/2004, който създава европейска рамка за официален контрол на храните от животински произход, предназначени за консумация от човека, и определя специфични правила за прясното месо, двучерупчестите мекотели, млякото и млечните продукти.

Освен това следните актове допълват европейското законодателство за хигиена на храните:

 • Регламент (EО) № 178/2002, който съдържа общи принципи на законодателството в областта на храните. Този регламент описва процедурите, отнасящи се до безопасността на храните, и учредява Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ);
 • Регламент (EО) № 882/2004, който реорганизира официалния контрол върху храните и фуражите с цел да се осигури контрол на всички етапи на производството и във всички сектори;
 • Директива 2002/99/ЕО, която въвежда условия за пускане на пазара на продукти от животински произход и ограничения, приложими към продукти с произход от трети страни и региони, които подлежат на ветеринарно-санитарни ограничения.

ПОЗОВАВАНИЯ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (EО) № 852/2004

20.5.2004 г.

-

ОВ L 139, 30.4.2004 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (EО) № 219/2009

20.4.2009 г.

-

ОВ L 87, 31.3.2009 г.

Регламент (EС) № 517/2013

1.7.2013 г.

-

ОВ L 158, 10.6.2013 г.

Последващите изменения и поправки на Регламент (EО) № 852/2004 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия има само документална стойност.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (EО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните [Официален вестник L 338, 22.12.2005 г.]

Виж консолидирана версия

Регламент (EО) № 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005 година за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 [Официален вестник L 338, 22.12.2005 г.]

Виж консолидирана версия

Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно придобития опит по прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. в областта на хигиената на храните [COM(2009) 403 final - непубликуван в Официален вестник].

Комисията прави преглед на опита, придобит при прилагането на посочените регламенти. Тя представя реализирания напредък и срещнатите трудности от всички участници при прилагането на пакета хигиена в периода 2006-2008 г. Тя заключава, че като цяло държавите-членки са приели административни мерки и мерки за контрол, необходими да се гарантира спазването на законодателството, но също и че прилагането на разпоредбите може да се подобри. Основните установени трудности се отнасят до:

 • някои ограничения в обхвата на прилагане на съответните регламенти,
 • някои определения, установени в тези регламенти,
 • някои аспекти на одобряването на предприятията, преработващи храни от животински произход, и маркировката на тези храни,
 • режима на внос на някои храни,
 • изпълнението на процедурите, основани на принципите HACCP (анализ на риска и критични контролни точки), в някои предприятия от хранителната промишленост, и
 • осъществяването на официалните проверки в някои специфични отрасли на промишлеността.

Този доклад не предлага никакви подробни решения. Въпреки това, въз основа на установените трудности Комисията ще разгледа необходимостта от предложение за подобряване на отнасящия се до хигиената на храните пакет.

Последна актуализация: 18.06.2014

Top