Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Емитиране на евромонети

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Емитиране на евромонети

Европейският съюз (ЕС) установява правила, уреждащи емитирането на евромонети, предназначени за обращение, включително и възпоменателни евромонети.

АКТ

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно емитирането на евромонети

ОБОБЩЕНИЕ

Държавите-членки могат да емитират два вида евромонети: монети в обращение и колекционерски монети.

Монети в обращение

Монети в обращение се пускат в обращение по номинална стойност.

Малка част от тях могат да се пускат в продажба над номиналната им стойност, ако монетите се отличават със специално качество, опаковка или с предоставени допълнителни услуги.

Всяка държава-членка, чиято парична единица е еврото, може да емитира само две възпоменателни монети, освен когато:

  • всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, колективно емитират възпоменателни монети; или
  • възпоменателна монета се емитира по повод временно овакантяване или временно заемане на поста държавен глава.

Общият брой на възпоменателните монети, пуснати в обращение при всяка отделна емисия, не може да надвишава по-високата от следните две горни граници:

  • 0,1 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR, пуснати в обращение от всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета. Тази горна граница може да бъде увеличена на 2,0 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR на всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, ако монетите са посветени на широко призната и дълбоко символична тема; или
  • 5,0 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR, пуснати в обращение от съответната държава-членка до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета.

Колекционерски монети

Колекционерските монети имат статута на законно платежно средство само в емитиращата държава-членка. Емитиращата държава-членка е ясно обозначена и лесно разпознаваема на монетата.

За да се отличават от монетите в обращение, колекционерските монети отговарят на всички изброени по-долу критерии:

  • тяхната номинална стойност трябва да се различава от номиналната стойност на монетите в обращение;
  • изображенията върху тях трябва да се отличава от тези върху общите страни на монетите в обращение;
  • те трябва да се различават значително от монетите в обращение най-малко по две от следните три характеристики — цвят, диаметър и тегло; и
  • те не може да имат релефен гурт с фини фестони или форма „испанско цвете“.

Колекционерските монети могат да се пускат в продажба на номиналната им стойност или над нея.

Държавите-членки вземат всички необходими мерки с цел възпрепятстване използването на колекционерски монети като разплащателно средство.

Консултации преди унищожаване на монетите в обращение

Преди унищожаването на разменни монети, държавите-членки се консултират помежду си и уведомяват директорите на монетните дворове на държави-членки, чиято парична единица е еврото.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 651/2012

16.8.2012 г.

ОВ L 201 от 27.7.2012 г.

Последна актуализация: 04.02.2013

Top