Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Емитиране на евромонети

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Емитиране на евромонети

Европейският съюз (ЕС) установява правила, уреждащи емитирането на евромонети, предназначени за обращение, включително и възпоменателни евромонети.

АКТ

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно емитирането на евромонети

ОБОБЩЕНИЕ

Държавите-членки могат да емитират два вида евромонети: монети в обращение и колекционерски монети.

Монети в обращение

Монети в обращение се пускат в обращение по номинална стойност.

Малка част от тях могат да се пускат в продажба над номиналната им стойност, ако монетите се отличават със специално качество, опаковка или с предоставени допълнителни услуги.

Всяка държава-членка, чиято парична единица е еврото, може да емитира само две възпоменателни монети, освен когато:

  • всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, колективно емитират възпоменателни монети; или
  • възпоменателна монета се емитира по повод временно овакантяване или временно заемане на поста държавен глава.

Общият брой на възпоменателните монети, пуснати в обращение при всяка отделна емисия, не може да надвишава по-високата от следните две горни граници:

  • 0,1 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR, пуснати в обращение от всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета. Тази горна граница може да бъде увеличена на 2,0 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR на всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, ако монетите са посветени на широко призната и дълбоко символична тема; или
  • 5,0 % от съвкупния общ нетен брой монети с купюр 2 EUR, пуснати в обращение от съответната държава-членка до началото на годината, предхождаща годината на емитиране на възпоменателната монета.

Колекционерски монети

Колекционерските монети имат статута на законно платежно средство само в емитиращата държава-членка. Емитиращата държава-членка е ясно обозначена и лесно разпознаваема на монетата.

За да се отличават от монетите в обращение, колекционерските монети отговарят на всички изброени по-долу критерии:

  • тяхната номинална стойност трябва да се различава от номиналната стойност на монетите в обращение;
  • изображенията върху тях трябва да се отличава от тези върху общите страни на монетите в обращение;
  • те трябва да се различават значително от монетите в обращение най-малко по две от следните три характеристики — цвят, диаметър и тегло; и
  • те не може да имат релефен гурт с фини фестони или форма „испанско цвете“.

Колекционерските монети могат да се пускат в продажба на номиналната им стойност или над нея.

Държавите-членки вземат всички необходими мерки с цел възпрепятстване използването на колекционерски монети като разплащателно средство.

Консултации преди унищожаване на монетите в обращение

Преди унищожаването на разменни монети, държавите-членки се консултират помежду си и уведомяват директорите на монетните дворове на държави-членки, чиято парична единица е еврото.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 651/2012

16.8.2012 г.

ОВ L 201 от 27.7.2012 г.

Последна актуализация: 04.02.2013

Top