Help Print this page 
Title and reference
Изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки

С настоящата директива се въвеждат подробни правила относно националните бюджетни рамки на държавите-членки. Те се вписват в рамката за бюджетно наблюдение в Европейския съюз (ЕС). Те имат за цел да спомогнат за спазване на задълженията на държавите-членки, предвидени в пакта за стабилност и растеж.

АКТ

Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки [ОВ L 306, 23.11.2011 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата директива се прилага по отношение на националните бюджетни рамки на държавите-членки. Те представляват съвкупността от мерки, правила и институции, чрез които секторите Държавно управление на държавите-членки провеждат бюджетната и фискална политика.

Система за счетоводно отчитане в публичния сектор и статистическа информация

Държавите-членки трябва да поддържат национални системи за счетоводна отчетност, които обхващат по изчерпателен и последователен начин всички подсектори на сектор Държавно управление.

Тези системи за счетоводна отчетност трябва да дават възможност на държавите-членки да осигуряват редовното публикуване на бюджетни данни за сектор Държавно управление, отчетени на касова основа и съдържащи информацията, необходима за изготвяне на надеждни данни в съответствие с концепциите и дефинициите на националните счетоводни системи.

Освен това националните системи за счетоводна отчетност на публичния сектор трябва да са предмет на вътрешен контрол и независим одит.

На последно място, съгласно Директивата, Комисията трябва да направи оценка на пригодността на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) за държавите-членки преди края на 2012 г.

Прогнози за бюджетното планиране

Държавите-членки основават фискалното си планиране въз основа на възможно най-реалистични макроикономически и бюджетни прогнози. Тези прогнози съдържат по-специално проучване на основните фискални променливи при различни допускания за растежа и лихвените проценти.

Държавите- членки публикуват макроикономическите и бюджетните прогнози, включително използваните методологии и параметри. Освен това те посочват институцията, отговорна за изготвянето на тези прогнози.

Прогнозите на държавите-членки след това се сравняват с прогнозите, изготвени от Комисията. Последната също е длъжна да оповестява публично използваните методологии, допускания и параметри. Всяка съществена разлика между прогнозите на държавите-членки и на Комисията се описва и причините за нея се обясняват.

Числови фискални правила

Бюджетното наблюдение на ЕС трябва да се основава и върху числови фискални правила, специфични за всяка държава-членка. Тези правила имат за цел избягването на прекомерен бюджетен дефицит и прекалено голям дълг.

Специфичните за отделната държава фискални правила съдържат по-специално:

 • определяне на целите и обхват на правилата;
 • ефективно наблюдение на спазването на правилата, което се основава на надежден и независим анализ, извършван от независими органи или органи, които разполагат с функционална автономия по отношение на националните фискални органи;
 • последици в случай на неспазване.

Средносрочна бюджетна рамка

Държавите-членки установяват средносрочна бюджетна рамка. Тази рамка се определя като съвкупност от процедури, които разширяват изготвянето на фискалната политика отвъд годишния цикъл. Тя се придружава от приемането на перспектива за фискално планиране с продължителност най-малко три години.

Бюджетната рамка съдържа следните елементи:

 • изчерпателни и прозрачни многогодишни бюджетни цели по отношение на общия бюджетен дефицит и публичен дълг;
 • прогнози за всички основни разходни и приходни пера на сектор Държавно управление;
 • описание на предвижданите средносрочни политики с въздействие върху финансовите средства на сектор Държавно управление;
 • оценка на начините, по които предвижданите политики е вероятно да се отразят на дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Контекст

Пактът за стабилност и растеж представлява набор от правила, с които се прилага икономически и бюджетен надзор на европейско равнище, за да се гарантира икономическата и финансова стабилност на ЕС.

През 2011 г. пактът за стабилност и растеж претърпя широкообхватна реформа. По този начин пактът за стабилност и растеж вече групира шест законодателни акта, влезли в сила на 13 декември 2011 г.:

 • Регламент (ЕС) № 1173/2011 относно ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната;
 • Регламент (ЕС) № 1174/2011 относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната;
 • Регламент (ЕС) № 1175/2011 за изменение на процедурите за надзор върху състоянието на бюджета;
 • Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси;
 • Регламент (ЕС) № 1177/2011 за изменение на процедурата при прекомерен дефицит;
 • настоящата Директива относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки. Днес е изцяло приложимо, тъй като крайният срок за транспониране в националното законодателство на държавите-членки беше 31 декември 2013 г., при условие че Комисията трябваше да представи междинен доклад за напредъка относно изпълнението в края на 2012 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Директива 2011/85/ЕС

13.12.2011 г.

31.12.2013 г.

ОВ L 306, 23.11.2011 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Към въвеждане и прилагане на хармонизирани счетоводни стандарти за публичния сектор в държавите-членки. Стабилност на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (IPSAS) за държавите-членки [ COM(2013) 114 final - непубликуван в Официален вестник].

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно качеството на фискалните данни, очетени от държавите-членки през 2013 г. [ COM(2014) 122 final - непубликуван в Официален вестник].

Настоящият доклад се основава на главните констатации и резултатите от оценката на данните, отчетени през 2013 г. в рамките на процедурата при прекомерен дефицит (ПДП). Като цяло Комисията отбелязва, че качеството на отчетените бюджетни резултати е продължило да се подобрява и през 2013 г.

Последна актуализация: 27.06.2014

Top