Help Print this page 
Title and reference
Въвеждане на еврото: критерии за конвергенция

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Въвеждане на еврото: критерии за конвергенция

Преди да приемат еврото като единна парична единица, държавите-членки трябва да отговарят на определен брой икономически и финансови критерии, наречени критерии за конвергенция. Тези критерии са четири на брой:

  • ценова стабилност;
  • състояние на публичните финанси;
  • участие в механизма на обменните курсове от Европейската парична система;
  • конвергенция на лихвените проценти.

Следователно, когато държава-членка е кандидат за приемане на еврото, Съветът на Европейския съюз (ЕС) проверява дали тази държава-членка отговаря на всеки един от четирите критерия. Ако случаят е такъв, Съветът приема решение, с което упълномощава държавата-членка да приеме еврото и описва подробно резултатите от изпълнението на критериите за конвергенция от тази държава-членка.

Ценова стабилност

Държавите-членки трябва да демонстрират трайна ценова стабилност. За да провери дали този критерий е изпълнен, Съветът следи процента на инфлацията на държавата-членка в продължение на една година. След това той сравнява този процент с процента на инфлация на три държави-членки, имащи най-добри показатели по отношение на ценовата стабилност. Ако отчетеният за държавата-членка показател не надвишава процента в трите държави-членки с най-добри показатели с повече от 1,5 %, критерият за ценова стабилност се счита за изпълнен.

Състояние на публичните финанси

Държавата-членка трябва да демонстрира устойчиви публични финанси. С други думи, бюджетът на държавата-членка не трябва да има прекомерен дефицит.

Участие в механизма на обменните курсове от Европейската парична система

Европейският механизъм на обменните курсове е инструмент на обменния курс на еврото и на паричните единици на държавите-членки, които не са приели единната европейска валута. Неговата главна цел е да стабилизира курса на европейските валути, като се предотвратят съществени колебания в стойността на еврото и на другите национални валути.

Държава-членка, която кандидатства за въвеждане на еврото, трябва да е членувала в механизма на обменните курсове в продължение на най-малко две години. В допълнение през този двегодишен период курсът на националната ѝ парична единица трябва да е бил стабилен.

Конвергенция на дългосрочните лихвени проценти

Дългосрочните лихвени проценти се определят въз основа на дългосрочните държавни облигации или други еквивалентни ценни книги.

Дългосрочният лихвен процент на държава-членка кандидат за въвеждане на еврото се сравнява с определена референтна стойност. Тази референтна стойност се определя чрез изчисляване на средния лихвен процент по дългосрочните кредити на трите държави-членки на ЕС с най-добри показатели на ценова стабилност. За да е изпълнен този критерий, лихвеният процент на държавата-членка, кандидатстваща за въвеждане на еврото, не трябва да надвишава референтната стойност с повече от 2 процента.

Доклади за конвергенцията

Държавите-членки, които не са изпълнили критериите за конвергенция, са предмет на дерогация в третия етап на икономическия и паричен съюз. Европейската комисия и Европейската централна банка изготвят доклади за конвергенция за тези държави-членки поне веднъж на всеки две години. Тези доклади разглеждат постигнатия напредък от държавите-членки при покриване на критериите за конвергенция.

Да припомним, че Дания и Обединеното кралство са заявили намерението си да не участват в третия етап на икономическия и паричен съюз. Тези две държави-членки за момента нямат намерение да приемат еврото. Следователно те са изключени от обхвата на изискванията, свързани с критериите за конвергенция.

Контекст

Критериите за конвергенция се основават на член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз и са предмет на Протокол № 13 към Учредителните договори на Европейския съюз.

Последна актуализация: 15.10.2010

Top