Help Print this page 
Title and reference
Превенция на тютюнопушенето

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Превенция на тютюнопушенето

Настоящата препоръка цели да насърчи държавите-членки да подобрят борбата с тютюнопушенето, по-конкретно чрез засилване на превенцията на тютюнопушенето сред малолетните и непълнолетните лица.

АКТ

Препоръка 2003/54/EО на Съвета от 2 декември 2002 г. относно предпазването от тютюнопушене и инициативи за подобряване контрола на тютюна [Официален вестник L 22 от 25.1.2003 г].

ОБОБЩЕНИЕ

Съгласно член 152 (DE) (EN) (FR) от Договора за ЕО Общността цели да гарантира висока степен на защита на общественото здраве, допълвайки действията на държавите-членки. Тютюнопушенето остава най-голямата предотвратима причина за смъртността в Европа. Тютюневата промишленост насърчава употребата на тютюн посредством рекламни стратегии, маркетинг и реклама, като по този начин допринася за повишаването на дела на смъртността и заболеваемостта вследствие употребата на тютюневи изделия. Някои от тези стратегии са конкретно насочени към младите хора в юношеска възраст. Всъщност изследванията сочат, че 60 % от пушачите започват да пушат, преди да са навършили тринадесет години, а 90 % — преди да са навършили осемнадесет години. Поради това настоящата препоръка е насочена към превенцията на тютюнопушенето сред малолетните и непълнолетните лица.

Предложените мерки допълват разпоредбите на директивата относно тютюневите изделия, приета през 2001 г., както и разпоредбите на директивата относно рекламирането и спонсорството на тези продукти, приета през май 2003 г. От друга страна, европейските законодатели следят за съвместимостта между тези мерки и мерките, предвидени в Рамковата конвенция на Световната здравна организация (EN) (FR) (СЗО) за контрол на тютюна, която по време на приемането на настоящата препоръка все още беше в процес на договаряне.

Намаляване на предлагането на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица

Препоръката насърчава държавите-членки да предприемат законови и/или административни мерки за възпрепятстване продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица чрез следните конкретни мерки:

 • продавачите на тютюневи изделия са длъжни да се уверят, че купувачите са пълнолетни съгласно националното законодателство;
 • изтегляне на тютюневите изделия от щандовете за самообслужване с директен достъп;
 • ограничаване на достъпа до автоматите за тютюневи изделия;
 • ограничаване на дистанционните продажби, например по Интернет;
 • забрана на продажбата на сладкарски изделия и играчки за деца, произведени и опаковани под формата на тютюневи изделия;
 • забрана на продажбата на цигари поединично или на пакет с по-малко от 19 броя цигари.

Ограничаване на рекламата и промоцията на тютюневите изделия

Препоръката насърчава държавите-членки да приемат следните мерки за забрана на всякакви форми на реклама и промоция:

 • използването на търговски марки на тютюневи изделия за продукти или услуги, които не са свързани с тютюневата промишленост;
 • използването на промоционални предмети (пепелници, запалки, сенници и други) и мостри от тютюн;
 • използването и комуникирането на промоционални методи за продажба, като отстъпки, подаръци, награди или възможност за участие в промоционални състезания или игри;
 • използването на пана, плакати и други форми на вътрешна или външна реклама (като рекламата върху автоматите за тютюневи изделия);
 • рекламата в кината.

Мерки срещу производителите на тютюневи изделия

Държавите-членки се насърчават да предприемат мерки, които да задължат производителите на тютюн да декларират направените от тях разходи за реклама, маркетинг, спонсорство и промоционални кампании.

Предпазване от пасивното тютюнопушене

Държавите-членки се насърчават да предприемат законодателни мерки, гарантиращи подходяща защита срещу пасивното тютюнопушене на работното място, в затворени обществени места и в обществения транспорт. По-конкретно се отправя препоръка за отделяне на приоритетно внимание на учебните, лечебните и детските заведения.

Други мерки

Препоръката отправя апел към държавите-членки за засилване на действието на програмите за намаляване на първоначалното желание за консумация на тютюневи изделия и превъзмогване на тютюневата зависимост. Могат да се приемат и прилагат и съответни ценови мерки, целящи намаляване на потреблението на тютюневи изделия.

Контрол

На всеки две години държавите-членки следва да информират Комисията относно предприетите действия в изпълнение на настоящата препоръка. Не по-късно от една година след получаването на тази информация от държавите-членки Комисията следва да изготви доклад за изпълнението на предложените мерки, в който би могла да разгледа необходимостта от нови действия.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2003/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия [Официален вестник L 152 от 20.6.2003 г.].

Тази директива цели налагането на забрана върху рекламата на тютюневите изделия в печатните медии, в радиопредаванията и чрез услугите на информационното общество, както и на спонсорството на събития, имащи трансграничен ефект, чиято цел е рекламата на тютюневите изделия.

Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия [Официален вестник L 194 от 18.7.2001 г.].

Настоящата директива регламентира производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия в държавите-членки на ЕС. По-конкретно тя се отнася до предупредителните надписи върху пакетите, забраната за ползване на наименования като „лек” или „мек”, максимално допустимото съдържание на никотин, катран и въглероден оксид в цигарите и забраната за приемане на тютюн през устата.

Последна актуализация: 30.05.2006

Top