Help Print this page 
Title and reference
Евридика

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Евридика

Мрежата Евридика е основният информационен инструмент за структурите, системите и тенденциите на национално и европейско равнище в областта на образованието. Нейната цел е да се подобри европейското сътрудничество в областта на ученето през целия живот.

АКТ

Решение на Съвета и на министрите на образованието, заседаващи в рамките на Съвета, от 6 декември 1990 г., относно информационната мрежа по въпросите на образованието в Европейската общност Евридика [Официален вестник C 329 от 31.12.1990 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Мрежата Евридика предоставя значителен източник на сравнима информация относно европейските образователни системи и политики, и широк набор от сравнителни анализи по различни теми за образователните системи. Мрежата подпомага базираното на доказателства европейско сътрудничество в сферата на образованието.

В момента мрежата включва 40 национални звена, разположени във всички 36 държави, които участват в програматаЕразъм +. Информацията, предоставяна от националните звена на Евридика, в основната си част е нормативна и качествена, свързана с официални документи от рода на закони, укази, наредби и препоръки. Тази информация се обединява от централното звено на Евридика (със седалище в Брюксел) към други източници на информация - например статистически данни от Евростат, базата дани UOE (съвместна база данни на ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат) и резултатите от международни образователни проучвания - за да изготви заключителни доклади.

Всички публикации на Евридика са налични безплатно на уебсайта на Евридика или в печатна форма при поискване. Чрез своята работа Евридика се стреми да насърчи разбирането, сътрудничеството, доверието и мобилността на европейско и международно равнище. Мрежата се състои от международни звена, разположени в европейски държави, и се координира от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕС.

За допълнителна информация относно Евридика щракнете тук.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Еразъм + - програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, ОВ L 347, 20.12.2013 г.

Последна актуализация: 07.04.2014

Top