Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

Настоящият Процедурен правилник определя разпоредбите, необходими за прилагането и допълването на Статута на Съда, съдържащ се в Протокол № 3, приложен към Договорите. Новият правилник, приет през 2012 г., има за цел да направи разпоредбите по-прости и по-прегледни както за правните субекти, така и за националните юрисдикции, а също така и да отчита по-добре промените, свързани с разглежданите от Съда спорове.

АКТ

Процедурен правилник на Съда от 29 септември 2012 г. [Официален вестник L 265 от 29.9.2012 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Съдът е една от трите юрисдикции, които съставят Съда на Европейския съюз, съдебната институция на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Другите две юрисдикции са Общият съд и Съдът на публичната служба. Тяхната мисия е да осигуряват зачитане на правото при тълкуването и прилагането на договорите, по-специално чрез контролиране на законосъобразността на актовете, издавани от Съюза.

Организация на Съда

Съдът е организиран по следния начин:

 • състав на Съда: Съдът е съставен от 28 съдии и 9 генерални адвокати, назначени за срок от шест години. Генералните адвокати подпомагат Съда и представят правни становища. Съдиите избират председател на Съда, както и заместник-председател за срок от три години. Председателят представлява Съда и ръководи работата му; заместник-председателят подпомага председателя при изпълнението на функциите му.
 • формиране на съставите и определяне на съдиите докладчици: Съдът формира състави от пет съдии, чийто председател се избира за срок от три години, и състави от трима съдии, чийто председател се избира за срок от една година. За разглеждането на всяко дело председателят на Съда определя съдия докладчик, а първият генерален адвокат определя генерален адвокат. Ако е необходимо, Съдът определя и помощник-докладчици.
 • Роля на секретаря: Съдът назначава секретар за срок от шест години. Той е натоварен с приемането, предаването, и съхраняването на всички документи и отговаря за архивите. Освен това подпомага членовете на Съда и отговаря за публикациите му. Освен това той управлява под ръководството на председателя на Съда службите на институцията.
 • организация на работата на Съда: Делата се разпределят на пленума, големия състав или състав от петима или трима съдии. Няколко дела могат да бъдат решени заедно от един и същи съдебен състав. Разискванията на Съда остават в тайна.
 • езиков режим: За всяко дело се определя език на производството. В преките производства езикът на производството се избира от ищеца или жалбоподателя измежду двадесет и четирите официални езика на Съюза. В преюдициалните производства език на производството е езикът на националната юрисдикция.

Характеристики на производството

Производството пред Съда включва по принцип следните етапи:

 • писмена процедура: тя се състои от размяна на писмени изявления между страните. Тези изявления трябва да имат строго определено съдържание. След приключване на процедурата съдията докладчик представя предварителен доклад пред общото събрание на Съда.
 • събиране на доказателства: Съдът има възможност да определи действия по събиране на доказателства, като например явяване на страните, искане за предоставяне на сведения и документи, свидетелски показания, експертиза или оглед на място. За всяко съдебно заседание за събиране на доказателства се изготвя протокол.
 • устна процедура, ако има такава, се провежда след събирането на доказателства. Устните състезания в такъв случай се откриват и ръководят от председателя. Устната процедура може да се състои при затворени врати.
 • заключение на генералния адвокат: генералният адвокат представя заключението си след приключване на тази процедура.
 • окончателно решение: Съдът се произнася чрез съдебно решение или определение. Единствено съдебното решение се обявява в открито съдебно заседание. Съдебните решения и определенията съдържат разнообразна информация, като например резюме на фактите или мотиви. След тяхното произнасяне на всяка от страните се връчва препис.

Регламентът съдържа и особени разпоредби относно различните процедури в Съда: преюдициално производство, преки производства, обжалвания на съдебните решения на Общия съд, преразглеждане на съдебните актове на Общия съд, становища, както и някои други особени производства.

Преюдициални запитвания

Националните юрисдикции могат да представят в Съда преюдициално запитване, за да поставят въпрос относно валидността или тълкуването на правото на Съюза. В рамките на преюдициналното запитване становища могат да бъдат представени по-специално от:

 • страните по главното производство;
 • държавите-членки;
 • Европейската комисия;
 • институцията, която е приела акта, чиято валидност или тълкуване се оспорват.

Обжалване на съдебните решения на Общия съд

Възможно е съдебно решение на Общия съд да бъде обжалвано. В такъв случай трябва да се подаде жалба в секретариата, която съдържа изтъкнатите правни основания и доводи. Тази жалба цели отмяна, изцяло или частично, на решението.

Преразглеждане на съдебните актове на Общия съд

Решенията на Общия съд могат да бъдат преразглеждани от Съда при две хипотези, по-специално когато са постановени по жалби срещу решения на Съда на публичната служба. За период от една година се определя състав от петима съдии, който решава дали следва да бъде преразгледан съдебен акт на Общия съд.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

1.11.2012 г.

ОВ L 265 от 29.9.2012 г.ОВ C 337 от 6.11.2012 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Изменения на Процедурния правилник на Съда на Европейския съюз

1.7.2013 г.

-

ОВ L 173, 26.6.2013 г.

СВЪРЗАН(И) АКТ(ОВЕ)

Регламент (ЕС, Евратом) № 904/2012 на Съвета от 24 септември 2012 година за изменение на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом относно определянето на възнагражденията на председателя и членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз [Официален вестник L 269 от 4.10.2012 г.].

Решение на Съвета от 25 юни 2013 г. за увеличаване на броя на генералните адвокати в Съда на Европейския съюз [Официален вестник L 179 от 25 юни 2013 г.].

Броят на генералните адвокати в Съда на Европейския съюз се увеличава на:

 • девет, считано от 1 юли 2013 г.,
 • единадесет, считано от 7 октомври 2015 г.

Допълнителен правилник на Съда [Официален вестник L 32 от 1 февруари 2014 г.].

Настоящият допълнителен правилник отразява измененията, направени от новия Процедурен правилник, по-специално относно процедурата за съдебните поръчки и за отпускането на правна помощ. Той заменя допълнителния правилник от 4 декември 1974 г.

Последна актуализация: 27.02.2014

Top