Help Print this page 
Title and reference
Гражданската инициатива

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Гражданската инициатива

Европейските граждани имат право на гражданска инициатива, чрез която да призоват Комисията да представи законодателни предложения. Настоящият регламент установява правилата и принципите за прилагане на подобна инициатива.

АКТ

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива.

ОБОБЩЕНИЕ

Гражданската инициатива дава възможност на европейските граждани да призоват Комисията да представи законодателно предложение по конкретна тема. Въведена е c Договора от Лисабон и нейната цел е да укрепи демократичното измерение на Европейския съюз (ЕС). Гражданите вече имат възможност да бъдат чути на европейско равнище и да участват пълноценно във вземането на решения в ЕС.

Европейската гражданска инициатива е строго регламентирано право. Настоящият регламент установява принципите, регулиращи една подобна инициатива. Също така той определя процедурата, чрез която се осъществява тази гражданска инициатива. Тази процедура включва няколко стъпки.

Условия

С цел да се гарантират легитимността и европейския характер, за да се задейства гражданска инициатива, са необходими редица условия:

  • инициативата трябва да свързва най-малко един милион европейски граждани, тоест лица, които са граждани на държава-членка. Тези, които подкрепят инициативата подават декларация за подкрепата си и се дефинират като страни по инициативата;
  • подписалите се трябва да бъдат граждани от най-малко една четвърт от държавите-членки. Целта е да се гарантира, че инициативата е отражение на интереса на Съюза, а не само на една държава-членка или малка група от държави-членки;
  • настоящият регламент установява и минимален брой подписали се граждани от всяка от представените държави-членки. В приложение I на към регламента се определя минималният брой лица за всяка държава-членка.

Освен това за всяка гражданска инициатива се сформира граждански комитет. Този комитет се състои от седем членове от седем различни държави-членки и представители, осигуряващи връзката с европейските институции по време на процедурата. Ролята на комитета е да осигури организацията и координацията на гражданската инициатива. Комитетът също така трябва да стимулира поставянето на общоевропейски въпроси и да насърчава мисленето на гражданите по определени теми.

Регистрация на предложението за гражданска инициатива.

Преди да започнат да събират изявления за подкрепа на инициативата, организаторите първо трябва да регистрират в Комисията предложението за гражданска инициатива. Именно в това предложение се съдържат предмета и целите на инициативата.

След това Комисиятаът преглежда допустимостта на инициативата. Тя проверява дали:

  • е сформиран комитет за подкрепа и дали членовете му са посочени;
  • предметът на инициативата е измежду политическите области, за които Комисията има право да даде законодателни предложения;
  • инициативата не е въображаема, незаконна или оскърбителна;
  • ициативата не е в противоречие с ценностите, посочени в член 2 от Договора за ЕС.

Ако тези условия са изпълнени, Комисията регистрира предложението за инициатива и организаторите могат да започнат да събират изявления за подкрепа.

Събиране на изявления за подкрепа

Организаторите са отговорни за cъбиране на изявления от гражданите. Изявленията за подкрепа на инициативата може да се събират в писмена форма, по електронна поща или онлайн.

Организаторите разполагат със срок от 12 месеца от датата на регистрация на предложението за инициатива, за да съберат всички изявления за подкрепа.

Проверка на изявленията за подкрепа

След като ги съберат, организаторите предават декларациите за подкрепа на органите на държавите-членки, които са отговорни за тяхната проверка. След това националните органи издават удостоверение, доказващо броя на декларациите за подкрепа от съответната държава-членка.

Представяне на гражданската инициатива на Комисията

След като удостоверенията са получени и условията изпълнени оранизаторите могат да представят гражданската инициатива на Комисията.

Тогава Комисията приема организаторите, за да им даде възможност подробно да представят въпросите, повдигнати в инициативата. Освен това, организаторите имат право да бъдат публично изслушани в Европейския парламент.

Комисията разполага с три месеца за разглеждане на гражданската инициатива. След това приема становище, в което се излагат:

  • правните и политическите ѝ заключения;
  • причините, поради които възнамерява да предприеме или не съответните действия;
  • действието, което възнамерява да предприеме, при необходимост.

Защита на личните данни и санкции

Личните данни на подписалите се граждани могат да бъдат използвани само в рамките на гражданската инициатива. След това тези данни се унищожават, най-късно до един месец след представяне на инициативата на Комисията.

В допълнение настоящият регламент предвижда санкции срещу организаторите в случай на подправяне или неправомерно използване на данни.

Контекст

Този регламент бе приет в съответствие с член 11 от Договора за Европейския съюз и член 24 от Договора за функционирането на ЕС. Тези членове бяха въведени с Договора от Лисабон. Те дават възможност на гражданите да инициират гражданска инициатива.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 211/2011

31.3.2011 г.

-

ОВ L 65 от 11.3.2011 г.

СВЪРЗАНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Делегиран регламент (ЕС) № 268/2012 на Комисията от 25 януари 2012 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива [ОВ L 89, 27.3.2012 г.].

Последна актуализация: 17.01.2014

Top