Help Print this page 
Title and reference
Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

ВЪВЕДЕНИЕ

Договорът от Лисабон създава длъжността върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, чиято роля е да ръководи външната политика на Европейския съюз (ЕС).

По-рано правомощията на върховния представител са били извършвани от две отделни лица в рамките на ЕС:

  • върховния представител по въпросите на общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС);
  • комисаря по външните отношения.

Договорът от Лисабон обединява в една и съща личност познания и умения, свързани с общата външна политика и политика на сигурност. По този начин външната дейност на ЕС трябва да е с по-голяма съгласуваност, ефективност и прозрачност.

Все пак върховният представител на Европейския съюз няма монопол по отношение на външното представителство на ЕС. Всъщност Договорът от Лисабон предоставя също така и на председателя на Европейския съвет отговорността да осигури външно представителство на ЕС, без да се засягат правомощията на върховния представител. Все пак в текста не се уточнява как трябва да се разпредели работата между двата поста и се оставя на практиката съответно да определи ролите им.

ПРАВОМОЩИЯ

Върховният представител е активно ангажиран с общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза. Първо, той допринася за процеса на изграждане на тази политика чрез предложения, които подава до Съвета и Европейския съвет. След това изпълнява приетите решения в качеството си на представител на Съвета.

Върховният представител на Европейския съюз има още една представителна функция. Той води политическия диалог с трети страни и има задачата да изрази позициите на ЕС в международните организации.

Заемайки мястото на върховния представител по ОВППС и на комисаря по външните отношения, върховният представител наследява също така и съответните им правомощия:

  • в рамките на Съвета той трябва да гарантира последователността и приемствеността на дейностите, свързани с външната политика на ЕС. За тази цел той ръководи Съвета по външни работи;
  • в рамките на Комисията той е отговорен за нейните задължения в областта на външните отношения. Освен това той трябва да следи за координацията на външната политика с другите политики и другите служби на Комисията.

НАЗНАЧАВАНЕ

Върховният представител се назначава от Европейския съвет, който взема решение с квалифицирано мнозинство и съвместно с председателя на Комисията. Също така Европейският съвет може да прекрати мандата му по същата процедура.

В качеството му на такъв, върховният представител е един от заместник-председателите на Комисията. Ето защо той, заедно с председателя и другите членове на Комисията, се подлагат на гласуване за одобрение от Европейския парламент. В Договора за ЕС се посочва, че в случай на вот на недоверие, гласуван от Парламента срещу състава на Комисията, върховният представител трябва да напусне поста, който заема в рамките на Комисията. От друга страна, той все още може да поема отговорностите, които притежава в рамките на Съвета, до сформирането на новата Комисия.

Европейска служба за външна дейност

При осъществяване на функциите си върховният представител на Съюза е подпомаган от Европейската служба за външна дейност. Тази служба се основава на член 27, параграф 3 от Договора за ЕС. Работата и организацията на службата се определят с решение на Съвета на основание предложение на върховния представител. През октомври 2009 г. Съветът одобри насоките за ролята и функционирането на тази служба.

В съответствие с тези водещи насоки Европейската служба за външна дейност е под ръководството на върховния представител. Последният се обръща към тази служба за разработване на предложения по отношение на външната политика на Съюза и привеждане в действие на решенията, приети от Съвета в тази област.

Европейската служба за външна дейност може да оказва съдействие и на председателя на Европейския съвет, на председателят на Комисията и на другите комисари по въпроси, свързани с външната политика на ЕС.

ОБОБЩЕНИЕ

Членове

Предмет

Договор за ЕС

18 и 27

Назначаване и правомощия на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Последна актуализация: 30.12.2009

Top