Help Print this page 

Document L:2014:219:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 219, 25 юли 2014 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 219

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
25 юли 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 798/2014 на Комисията от 23 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 799/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за създаване на образци за годишни и окончателни доклади за изпълнението съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 800/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за определяне на процедури за докладване и други практически договорености за финансирането на оперативното подпомагане в рамките на националните програми и в рамките на специалната транзитна схема в съответствие с Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 801/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за определяне на сроковете и другите условия за изпълнение, свързани с механизма за отпускане на средства за програмата на Съюза за презаселване по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 802/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за създаване на образци за национални програми и за определяне на реда и условията за електронната система за обмен на данни между Комисията и държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 803/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 804/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни заявления и заявления за предоставяне на права на плащане за някои райони в Италия, засегнати от наводнения през 2014 г.

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 805/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

40

 

*

Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/496/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година относно някои аспекти на разгръщането, експлоатацията и използването на европейската глобална навигационна спътникова система, свързани със сигурността на Европейския съюз, и за отмяна на Съвместно действие 2004/552/ОВППС

53

 

 

2014/497/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 юли 2014 година относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза (нотифицирано под номер С(2014) 5082)

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение № 2 на Съвместния комитет на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход от 21 май 2014 година по отношение на молбата на Република Молдова да стане договаряща страна по Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход ( ОВ L 217, 23.7.2014 г. )

65

 

*

Поправка на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ( ОВ L 335, 17.12.2009 г. )

66

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top