Help Print this page 

Document L:2010:023:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 23, 27 януари 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.023.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 23

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
27 януари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 72/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на процедурите за провеждане на проверки от Комисията в областта на сигурността на въздухоплаването (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе (1)

6

 

*

Регламент (ЕС) № 74/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 341/2007, (ЕО) № 1580/2007 и (ЕО) № 376/2008 по отношение на условията и формата за уведомяване на Комисията

28

 

 

Регламент (ЕС) № 75/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 

 

Регламент (ЕС) № 76/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

33

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2010/48/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 26 ноември 2009 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания

35

 

 

2010/49/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на първите региони за започване на дейностите на Визовата информационна система (ВИС) (нотифицирано под номер C(2009) 8542)

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top