Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 195, 19 юни 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 195

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
19 юни 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 195/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 195/02

Дело C-527/15: Решение на Съда (втори състав) от 26 април 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Midden-Nederland — Нидерландия) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, осъществяващ дейност под името Filmspeler (Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Директива 2001/29/ЕО — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Продажба на мултимедиен плейър — Допълнителни модули (add-ons) — Публикуване на произведения без разрешението на притежателя на правата — Достъп до уебсайтове за поточно предаване (стрийминг) — Член 5, параграфи 1 и 5 — Право на възпроизвеждане — Изключения и ограничения — Законно използване)

2

2017/C 195/03

Дело C-564/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 април 2017 г. (преюдициално запитване от Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Преюдициално запитване — Служебно отчитане на нарушение на правото на Съюза като основание за отмяна — Принципи на равностойност и ефективност — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане на платения по получени доставки данък — Система на обратното начисляване — Член 199, параграф 1, буква ж) — Прилагане само за недвижими вещи — Данък, недължимо платен от купувача на продавача на стоки заради неправилно издадена фактура — Решение на данъчен орган, с което се установява, че купувачът на стоки продължава да дължи данък, отказва се поисканото от него приспадане и му се налага глоба за данъчно нарушение)

3

2017/C 195/04

Дело C-632/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 април 2017 г. (преюдициално запитване от l’Înalta Curte de Casație şi Justiție — Румъния) — Costin Popescu/Guvernul României и др. (Преюдициално запитване — Транспорт — Автомобилен транспорт — Свидетелство за управление на моторно превозно средство — Директива 2006/126/ЕО — Член 13, параграф 2 — Понятие за „право за управление на моторно превозно средство, дадено преди 19 януари 2013 г.“ — Национална правна уредба за транспониране на тази директива — Задължение на лицата, на които преди влизане в сила на тази правна уредба е било разрешено да управляват мотопед без свидетелство, да получат свидетелство за управление)

4

2017/C 195/05

Дело C-51/16: Решение на Съда (осми състав) от 26 април 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Noord-Holland — Нидерландия) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Класиране на стоките — Винтове за импланти, предназначени за поставяне в човешкото тяло за лечението на фрактури или за закрепването на протези — Комбинирана номенклатура — Позиция 9021 — Регламент за изпълнение (ЕС) № 1212/2014 — Валидност)

4

2017/C 195/06

Дело C-142/16: Решение на Съда (втори състав) от 26 април 2017 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Член 6, параграф 3 — Опазване на естествените местообитания — Изграждане на въглищна електроцентрала в Морбург (Германия) — Зони от мрежата „Натура 2000“ по поречието на река Елба нагоре по течението спрямо въглищната електроцентрала — Оценка на въздействието на план или проект върху защитена зона)

5

2017/C 195/07

Дело C-464/16 P: Определение на Съда (шести състав) от 6 април 2017 г. — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Искане за достъп до документи на Комисията — Отказ — Жалба за отмяна — Член 19 от Статута на Съда на Европейския съюз — Представителство пред съдилищата на Съюза — Адвокат, който няма качеството на трето лице спрямо жалбоподателя — Явна недопустимост на жалбата — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на ефективни правни средства за защита и на достъп до безпристрастен съд — Жалба, отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

6

2017/C 195/08

Дело C-625/16 P: Определение на Съда (осми състав) от 2 март 2017 г. — Anikó Pint/Европейска комисия (Обжалване — Достъп до документи — Регламент (EО) № 1049/2001 — Документи на унгарското правителство относно процедурата EU Pilot № 8572/15 [CHAP(2015)00353 и 6874/14/JUST] относно твърдения за нарушение от страна на Унгария на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Искане за предоставяне на документи — Липса на отговор от страна на Европейската комисия)

6

2017/C 195/09

Дело C-555/16: Преюдициално запитване от Tribunale di Salerno (Италия), постъпило на 31 октомври 2016 г. — Наказателно производство срещу Vincenzo D’Andria и Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Дело C-581/16: Преюдициално запитване от Tribunale di Salerno (Италия), постъпило на 16 ноември 2016 г. — Наказателно производство срещу Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Дело C-582/16: Преюдициално запитване от Tribunale di Salerno (Италия), постъпило на 16 ноември 2016 г. — Наказателно производство срещу Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Дело C-610/16 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. от Anastasia-Soultana Gaki срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 септември 2016 г. по дело T-112/16, Gaki/Парламент

8

2017/C 195/13

Дело C-29/17: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 19 януари 2017 г. — Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Дело C-42/17: Преюдициално запитване от Corte costituzionale (Италия), постъпило на 26 януари 2017 г. — M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Дело C-101/17 P: Жалба, подадена на 23 февруари 2017 г. от „Версус“ ЕООД срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 7 юли 2016 г. по дело T-82/14 — Copernicus-Trademarks/EUIPO

10

2017/C 195/16

Дело C-141/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Испания), постъпило на 21 март 2017 г. — José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) и Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Дело C-145/17 P: Жалба, подадена на 21 март 2017 г. от Internacional de Productos Metálicos, S.A. срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 25 януари 2017 г. по дело T-217/16, Internacional de productos metálicos/Комисия

12

2017/C 195/18

Дело C-154/17: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 27 март 2017 г. — SIA „E LATS“

14

2017/C 195/19

Дело C-169/17: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 3 април 2017 г. — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Дело C-181/17: Иск, предявен на 7 април 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

15

2017/C 195/21

Дело C-205/17: Иск, предявен на 20 април 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

16

 

Общ съд

2017/C 195/22

Дело T-512/14: Решение на Общия съд от 4 май 2017 г. — Green Source Poland/Комисия (Жалба за отмяна — ЕФРР — Член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 — Отказ за отпускане на финансов принос за голям проект — Предприятие, отговарящо за изпълнението на проекта — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

17

2017/C 195/23

Дело T-744/14: Решение на Общия съд от 4 май 2017 г. — Meta Group/Комисия (Арбитражна клауза — Договори за отпускане на безвъзмездна помощ, сключени в рамките на шестата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрации (2002 — 2006 г.) — Договори за отпускане на безвъзмездна помощ, сключени в рамките на рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007 — 2013 г.) — Възстановяване на платените суми — Подлежащ на плащане остатък от общия размер на финансовата помощ, предоставена на ищеца — Допустими разходи — Договорна отговорност)

17

2017/C 195/24

Дело T-264/15: Решение на Общия съд от 28 април 2017 г. — Gameart/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи във връзка с производство за установяване на неизпълнение на задължения — Документи, съставени от държава членка — Заявление за достъп до документи, отправено до държава членка — Препращане на заявлението за достъп на Комисията — Отказ за предоставяне на достъп — Компетентност на Комисията — Документ, издаден от институция — Член 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001)

18

2017/C 195/25

Дело T-375/15: Решение на Общия съд от 27 април 2017 г. — Germanwings/Комисия (Държавни помощи — Помощ в полза на въздушен превозвач, използващ летище Цвайбрюкен — Предимство — Отговорност на държавата — Задължение за мотивиране — Оправдани правни очаквания — Достъп до документи — Документи, свързани с процедура за контрол върху държавни помощи — Отказ да бъде предоставен достъп до поисканите документи — Изключение „защита на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит“)

19

2017/C 195/26

Дело T-403/15: Решение на Общия съд от 4 май 2017 г. — JYSK/Комисия (Жалба за отмяна — ЕФРР — Член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 — Отказ за отпускане на финансов принос за голям проект — Предприятие, отговарящо за изпълнението на проекта — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

20

2017/C 195/27

Дело T-622/15: Решение на Общия съд от 27 април 2017 г. — Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „EXHAUST-GARD“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Право на защита — Член 75 от Регламент № 207/2009)

20

2017/C 195/28

Дело T-681/15: Решение на Общия съд от 3 май 2017 г. — Environmental Manufacturing/EUIPO — Société Elmar Wolf (Изображение на вълча глава) (Марка на Европейския съюз — Процедура по възражение — Заявка за марка на фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща вълча глава — Предходна международна фигуративна марка Outils WOLF — Относително основание за отказ — Риск от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

21

2017/C 195/29

Дело T-721/15: Решение на Общия съд от 27 април 2017 г. — BASF/EUIPO — Evonik Industries (DINCH) (Марка на Европейския съюз — Производството за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „DINCH“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009)

21

2017/C 195/30

Дело T-25/16: Решение на Общия съд от 4 май 2017 г. — Haw Par/EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „GELENKGOLD“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща тигър — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Сила на пресъдено нещо — Ясно изразен отличителен характер на по-ранната марка, придобит чрез използване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Право на изслушване — Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009 — Поредица от марки)

22

2017/C 195/31

Дело T-36/16: Решение на Общия съд от 3 май 2017 г. — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Преливащи се нюанси на зеления цвят) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Марка на Европейския съюз, представляваща преливащи се нюанси на зеления цвят — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009)

23

2017/C 195/32

Дело T-97/16: Решение на Общия съд от 4 май 2017 г. — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз „GEOTEK“ — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правило 40, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Доказване на реалното използване на марката — Просрочие — Правило 61, параграфи 2 и 3 и правило 65, параграф 1 от Регламент № 2868/95 — Уведомяване по факс на притежателя за определения срок — Липса на обстоятелства, годни да поставят под съмнение представеното от EUIPO съобщение за изпращане — Член 78 от Регламент № 207/2009 — Правило 57 от Регламент № 2868/95 — Искане за изслушване на свидетели — Свобода на преценка на EUIPO)

23

2017/C 195/33

Дело T-132/16: Решение на Общия съд от 5 май 2017 г. — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „VENMO“ — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

24

2017/C 195/34

Дело T-200/16: Решение на Общия съд от 3 май 2017 г. — Gfi PSF/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Разработка, поддръжка, развитие и помощни услуги за интернет страници — Отхвърляне на офертата на оферент — Оферта, получена отворена — Член 111, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент)

24

2017/C 195/35

Дело T-224/16: Решение на Общия съд от 5 май 2017 г. — Messe Friedrichshafen/EUIPO — El Corte Inglés (Out Door) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Фигуративна марка на Европейския съюз Out Door — По-ранна словна марка на Европейския съюз OUTDOOR PRO — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) №o 207/2009 — Член 76 от Регламент №o 207/2009)

25

2017/C 195/36

Дело T-446/16 P: Решение на Общия съд от 27 април 2017 г. — CC/Парламент (Обжалване — Публична служба — Наемане на работа — Обявление за конкурс — Конкурс на общо основание — Грешки при използването на списъка с успешно издържали конкурса кандидати — Извъндоговорна отговорност — Нови предложения за доказателства — Имуществени вреди — Равно третиране — Изопачаване на фактите — Загуба на възможност)

26

2017/C 195/37

Дело T-569/16: Решение на Общия съд от 26 април 2017 г. — OU/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Дисциплинарно производство — Временно отстраняване от длъжност — Удръжка от възнаграждението — Забележка — Възстановяване на суми — Член 24, параграф 4 от приложение IX към Правилника)

26

2017/C 195/38

Дело T-580/16: Решение на Общия съд от 28 април 2017 г. — Azoulay и др./Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Срочно наети служители — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Отказ да бъдат възстановени разноските за образование — Член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника — Оправдани правни очаквания — Равно третиране — Принцип на добра администрация)

27

2017/C 195/39

Дело T-588/16: Решение на Общия съд от 28 април 2017 г. — HN/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 — Изменение на Правилника — Нови правила за кариера и за повишаване в степени AD 13 и AD 14 — Длъжностни лица със степен AD 12 — Носене на специални отговорности — Член 30, параграф 3 от приложение XIII Към Правилника — Процедура по повишаване за 2014 г. — Искане за класиране във вид длъжност „съветник или равностойна длъжност“ — Липса на отговор от ОН — Процедура по повишаване за 2015 г. — Ново искане за класиране във вид длъжност „съветник или равностойна длъжност“ или „началник на отдел или равностойна длъжност“ — Отхвърляне от ОН — Потвърдителен характер на отказа за класиране във вид длъжност „съветник или равностойна длъжност“ — Изисквания в досъдебната процедура — Недопустимост)

28

2017/C 195/40

Дело T-381/16: Определение на Общия съд от 17 март 2017 г. — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Оттегляне на искането за отмяна — Липса на основание за произнасяне)

28

2017/C 195/41

Дело T-123/17 R: Определение на заместник-председателя на Общия съд от 10 април 2017 г. — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER (Обезпечително производство — Енергетика — Решение на ACER за отхвърляне на молба за встъпване по дело A-001-2017 (консолидирана версия) — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

29

2017/C 195/42

Дело T-158/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 21 април 2017 г. — Post Telecom/ЕИБ (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Доставка на комуникационни услуги посредством градска мрежа за сградите и офисите на Групата на ЕИБ в Люксембург — Отхвърляне на офертата на един оферент и възлагане на поръчката на друг оферент — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

30

2017/C 195/43

Дело T-159/17: Жалба, подадена на 10 март 2017 г. — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Дело T-202/17: Жалба, подадена на 31 март 2017 г. — Calhau Correia de Paiva/Комисия

31

2017/C 195/45

Дело T-203/17: Жалба, подадена на 3 април 2017 г. — GY/Комисия

32

2017/C 195/46

Дело T-206/17: Жалба, подадена на 3 април 2017 г. — Argus Security Projects/Комисия и EUBAM

33

2017/C 195/47

Дело T-216/17: Жалба, подадена на 7 април 2017 г. — Mabrouk/Съвет

34

2017/C 195/48

Дело T-222/17: Жалба, подадена на 18 април 2017 г. — Recylex и др./Комисия

34

2017/C 195/49

Дело T-228/17: Жалба, подадена на 19 април 2017 г. — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Комисия

35

2017/C 195/50

Дело T-229/17: Жалба, подадена на 19 април 2017 г. — Германия/Комисия

37

2017/C 195/51

Дело T-234/17: Жалба, подадена на 19 април 2017 г. — Siberian Vodka/EUIPO — Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Дело T-235/17: Жалба, подадена на 20 април 2017 г. — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Дело T-238/17: Жалба, подадена на 25 април 2017 г. — Gugler/EUIPO — Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Дело T-239/17: Жалба, подадена на 25 април 2017 г. — Германия/Комисия

40

2017/C 195/55

Дело T-241/17: Жалба, подадена на 25 април 2017 г. — Република Полша/Комисия

41

2017/C 195/56

Дело T-246/17: Жалба, подадена на 24 април 2017 г. — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Дело T-247/17: Жалба, подадена на 27 април 2017 г. — Azarov/Съвет

43

2017/C 195/58

Дело T-250/17: Жалба, подадена на 24 април 2017 г. — avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Дело T-251/17: Жалба, подадена на 28 април 2017 г. — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Дело T-252/17: Жалба, подадена на 28 април 2017 г. — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Дело T-253/17: Жалба, подадена на 28 април 2017 г. — Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Изображение на кръг с две стрели)

45


 

Поправки

2017/C 195/62

Поправка на известието в Официален вестник по дело T-232/16 P ( ОВ C 63, 27.2.2017 г. )

47


BG

 

Top