Help Print this page 

Document C:2016:071:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 71, 24 февруари 2016 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 71

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
24 февруари 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

512-та пленарна сесия на ЕИСК, 9 и 10 Декември 2015 г.

2016/C 071/1

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно бежанците

1

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

512-та пленарна сесия на ЕИСК, 9 и 10 Декември 2015 г.

2016/C 071/2

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Опростяване на ОСП“ (проучвателно становище)

3

2016/C 071/3

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Висши учебни заведения, ангажирани в оформянето на Европа“ (становище по собствена инициатива)

11

2016/C 071/4

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на инженерите за повторната индустриализация на Европа“ (становище по собствена инициатива)

20

2016/C 071/5

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нанотехнологиите в подкрепа на конкурентоспособна химическа промишленост“ (становище по собствена инициатива)

27


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

512-та пленарна сесия на ЕИСК, 9 и 10 Декември 2015 г.

2016/C 071/6

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Доклад относно политиката в областта на конкуренцията 2014 г.“ [COM(2015) 247 final]

33

2016/C 071/7

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз: пет ключови области за действие“ [COM(2015) 302 final]

42

2016/C 071/8

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейска програма за миграцията“ [COM(2015) 240 final]

46

2016/C 071/9

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за преместване в кризисни ситуации и за изменение на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство“ [COM(2015) 450 — final 2015/0208(COD)]

53

2016/C 071/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции“ [COM(2015) 337 final — 2015/0148 (COD)]

57

2016/C 071/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ [COM(2015) 192 final]

65

2016/C 071/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти (2015 — 2020 г.)“ [COM(2015) 285 final]

75

2016/C 071/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС“ [COM(2015) 452 final]

82


BG

 

Top