Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Многогодишна програма за действие в областта на здравето (2014—2020 г.) (предложение)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Многогодишна програма за действие в областта на здравето (2014—2020 г.) (предложение)

Европейската комисия представr своята трета многогодишна програма за действие в областта на здравето за периода 2014—2020 г. Тази програма отговаря на необходимостта да бъдат подкрепени държавите членки в усилията им за подобряване на здравето на гражданите и да се гарантира устойчивостта на здравните системи като част от стратегията „Европа 2020“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 9 ноември 2011 г. за създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. [COM(2011) 709 окончателен — непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Програмата „Здраве за растеж“ (2014—2020 г.) е трета многогодишна програма за действие на Европейския съюз (ЕС). Тя подпомага/подкрепя държавите членки с оглед на:

 • предприемане на необходимите реформи за постигането на новаторски и устойчиви здравни системи;
 • подобряване на достъпа на гражданите до по-качествено и по-сигурно здравно обслужване;
 • постигане на добро здраве на европейските граждани и профилактика на болестите;
 • защита на европейските граждани от трансгранични заплахи за здравето.

Цел № 1: да се допринесе за постигането на новаторски и устойчиви здравни системи

Европейската комисия следва да подпомогне държавите членки за справяне с недостига на човешки и финансови ресурси. Тя следва също да ги насърчи да интегрират иновациите в здравеопазването, например по отношение на електронното здравеопазване, и да споделят своя опит в тази област. Програмата подкрепя също Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве.

Цел № 2: подобряване на достъпа на гражданите до по-качествено и по-сигурно здравно обслужване

Комисията предлага да се създаде система за акредитация и подпомагане на Европейските референтни мрежи, което ще позволи например подкрепата за дейности във връзка с редки заболявания. Също така следва да се изготвят европейски насоки за безопасност на пациентите и използване на антимикробни средства.

Цел № 3: постигане на добро здраве и профилактика на болестите

Приканват се държавите членки да обменят своите най-добри практики по отношение на борбата с тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и затлъстяването. Следва да бъдат предприети също специфични действия, позволяващи подкрепата за профилактиката на хроничните заболявания, включително рак.

Цел № 4: защита на гражданите от трансгранични заплахи за здравето

Комисията счита, че следва да се подобри равнището на подготвеност и капацитетът за координация в случаи на тежки трансгранични заплахи за здравето.

Финансови разпоредби

Заделените финансови средства за изпълнение на програмата са в размер на 446 милиона евро за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Програмата е отворена за участието на:

 • всички държави — членки на ЕС;
 • държави, присъединяващи се към ЕС, държави кандидатки или потенциални кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия;
 • държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (EN) в съответствие с условията, определени в Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
 • съседни на ЕС държави и държави, по отношение на които се прилага Европейската политика на съседство (ЕПС) (DE) (EN) (FR) в съответствие с условията, установени в приложимото двустранно или многостранно споразумение.

Финансовото участие на Съюза може да бъде и под формата на безвъзмездни средства или обществени поръчки с цел финансиране на действия, имащи добавена стойност за ЕС, или безвъзмездни средства за оперативни разходи на неправителствени организации. Тези безвъзмездни средства представляват 60 % от допустимите разходи и засягат широк спектър от законно учредени организации, като например:

 • органи на публичната власт и органи от публичния сектор;
 • научноизследователски институции;
 • здравни институции;
 • университети;
 • висши учебни заведения;
 • предприятия.

Само в изключителни случаи тези безвъзмездни средства могат да достигнат 80 % от допустимите разходи.

Финансовите средства могат също така да покриват разходите във връзка с дейности по подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценяване, които са необходими за изпълнение на програмата.

Изпълнение на програмата

Изпълнението на дейностите по програмата се контролира от Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки. Комисията се подпомага освен това от комитет, в съответствие с Регламента относно изпълнителните правомощия от страна на Комисията.

Държавите членки следва да определят национални координационни центрове за популяризиране на програмата и нейните резултати в своите страни.

Настоящият регламент отменя решението във връзка с Втората програма за действие на Общността в областта на здравето считано от 1 януари 2014 г.

Препратки

Предложение

Официален вестник

Процедура

COM(2011) 709 окончателен

-

2011/0339/COD

See also

 • Генерална дирекция „Здраве и потребители“ — многогодишна програма за действие в областта на здравето (2014—2020 г.) (EN)

Последна актуализация: 11.01.2012

Top