Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Закрила на децата в цифровия свят

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Закрила на децата в цифровия свят

Наблюдават се огромни промени в начина на използване на медиите от потребителите и особено от непълнолетните лица. Последните все повече използват медиите чрез мобилни устройства, включително онлайн видеоигри. Всичко това води до увеличаващо се търсене на медийните услуги по заявка в интернет. Като ново явление социалните мрежи придобиха огромно значение както в индивидуален, така и в обществен план. Предстоят още много промени. Всички тези нови тенденции предлагат многобройни възможности за непълнолетните лица, но поставят някои предизвикателства по отношение на тяхната защита. В настоящия доклад се прави преглед на направеното за защитата на непълнолетните лица в цифровия свят и се обявяват следващите стъпки, необходими за нейното засилване.

АКТ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите от 13 септември 2011 г. относно Препоръка на Съвета от 24 септември 1998 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги, озаглавен „Закрила на децата в цифровия свят“ [COM(2011) 556 окончателен – Непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

В настоящия доклад се излагат мерките, предприети от държавите-членки, за защита на децата по отношение на онлайн дейностите. Той е следствие от препоръката от 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица по отношение на аудиовизуалните и информационни услуги, както и от препоръката от 1998 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство.

Незаконно или вредно съдържание

Докладът прави преглед на инициативите, предприети от държавите-членки, за борба с дискриминиращото, незаконно или вредно съдържание онлайн. Става дума преди всичко за доброволно поемане на задължения или спазване на етични кодекси. В някои от тези инициативи се предвижда например интернет сайтовете да са с подходящо означение.

Постигнатите равнища на защита от този тип инициативи обаче значително се различават между отделните държави-членки. Съществуващите мерки следва постоянно да се наблюдават, за да се гарантира тяхната ефективност.

Освен това, незаконното или вредно съдържание идва предимно от други държави-членки или от държави извън ЕС. Координиран подход в европейски, а след това и в международен мащаб би позволил да се хармонизира защитата срещу такъв вид съдържание.

Горещи линии

Цифровата стратегия за Европа предвижда до 2013 г. да се въведат в действие горещи линии, които ще позволят да се съобщава за обидно или вредно онлайн съдържание. Тези горещи линии би трябвало да използват съвместно финансиране по Програмата за по-безопасен интернет. Освен това, INHOPE, Международната асоциация на горещите линии за интернет (EN), представлява ефективен инструмент за сътрудничество за държавите-членки и за страните извън ЕС. Въвеждат се и процедури за уведомление и премахване, при които доставчиците на интернет услуги (ДИУ) премахват незабавно незаконно съдържание, за което граждани са съобщили чрез горещата линия.

Независимо от това Комисията приканва държавите-членки да осъществяват по-внимателно наблюдение на горещите си линии. Те не са все още достатъчно популярни и достъпни за потребителите на интернет, както и за децата.

Доставчици на Интернет услуги (ДИУ)

Доставчиците на интернет услуги се приканват да бъдат още по-активни в защитата на непълнолетните лица. Прилагането на етични кодекси следва да бъде по-широко и да се наблюдава по-внимателно. Сдруженията на доставчиците на интернет услуги се приканват да включат защитата на непълнолетните лица в своите дейности и да ангажират своите членове в тази насока. Освен това, по-активното участие на потребителите и органите в разработването на тези етични кодекси би спомогнало да се гарантира, че саморегулирането действително отговаря на бързо развиващия се цифров свят.

Доставчиците на интернет услуги се насърчават да направят по-широко прилагането на етичните кодекси и да включват защитата на непълнолетните лица в своите мандати.

Сайтове на социални мрежи

Сайтовете на социални мрежи внесоха дълбоки промени в поведението на непълнолетните лица по отношение на начина, по който си взаимодействат и общуват. Тези мрежи крият многобройни рискове, като например незаконно съдържание, неподходящо за възрастта съдържание, неподходящи контакти, неподходящо поведениe.

Един от начините, споменати в доклада, за преодоляване на тези рискове, може да бъде създаването на насоки за етично поведение, предназначени за доставчиците на социални мрежи. Комисията насърчава увеличаването на пунктовете за съобщаване, както и създаването на работещи административни структури, за да могат да разгърнат дейността им в социалните мрежи.

Медийна грамотност и повишаване на информираността

Държавите-членки се ангажират да разширяват медийната грамотност. В тази област съществуват много инициативи, като публично-частни партньорства или проекта Децата на ЕС в онлайн среда (EN). Включването на всички деца и родители, както и съгласуването между училища и държави-членки обаче остават все още сериозно предизвикателство, въпреки че интеграцията в училищното образование на медийната грамотност показва положителни резултати.

Ограничаване на достъпа до съдържание

Ограничаването на достъпа до съдържание за непълнолетните лица изисква да се установят категоризиране по възраст и класифициране на съдържанието. Понастоящем съществуват системи за категоризиране на аудиовизуалното съдържание, които се определят като достатъчни или ефективни от някои държави-членки, докато други са на мнение, че те следва да бъдат подобрени.

Техническите системи, като филтрирането, системите за проверка на възрастта или системите за родителски контрол, могат да бъдат полезни, но не могат да гарантират пълно ограничаване на достъпа до съдържание за непълнолетните лица. Абонатите биват все по-добре информирани за наличните системи за филтриране и категоризация, както и софтуер за проверка на възрастта. Държавите-членки обаче не са единодушни по отношение на полезността, адекватността (с оглед на правото на информация и възможната злоупотреба чрез цензура), техническата осъществимост и надеждността на техническите системи. Освен това, те подчертават необходимостта от прозрачност по отношение включването на определено съдържание в „черен списък” и възможността за премахването му.

Макар че повечето държави-членки предвиждат възможност за подобряване на системата за определяне на възрастта, както и на системите за класифициране, все още не съществува единодушие относно паневропейска класификация на система за медийното съдържание. Настоящият доклад приканва да се обмислят новаторски системи за класифициране на съдържанието в сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Аудиовизуални медийни услуги

Комисията констатира известно изоставане на телевизионните услуги по заявка по отношение на системите за съвместно регулиране и саморегулиране, предназначени за защита на малолетните от неподходящо съдържание, и на техническите средства за предоставяне на избирателен достъп до съдържание в интернет на децата. Би било подходящо да се разработят възрастови категоризации, както и ограничения в програмното време за този тип аудиовизуални медийни услуги.

Видеоигри

С изключение на Германия всички държави-членки използват Паневропейската система за информация за игри (PEGI) за защитата на непълнолетните лица по отношение на видеоигрите. В настоящия доклад се подчертава, че би било подходящо да се увеличат мерките за повишаване на информираността с превантивна цел, особено в училищата. Освен това, необходими са още усилия, за да се осигури спазването на категоризацията по възраст при продажбите на видеоигри и по-широкото прилагане на системи като PEGI при онлайн игрите.

See also

  • Генерална дирекция „Информационно общество и медии“ – Защита на непълнолетните лица (DE) (EN) (FR)

Последна актуализация: 06.12.2011

Top