Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Безопасни репеленти за насекоми, дезинфектанти и други промишлени химикали (биоциди) в ЕС

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Безопасни репеленти за насекоми, дезинфектанти и други промишлени химикали (биоциди) в ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди

ОБОБЩЕНИЕ

Биоцидите (битови дезинфектанти, инсектициди и други химични продукти) се използват за потискане на появата на вредители (паразити, плесени, бактерии и др.) или за защита на материали. Тъй като обаче техните свойства могат да породят рискове за хората, животните и околната среда, те се регулират на равнище Европейски съюз.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се хармонизират правилата на ЕС относно продажбата и употребата на биоциди, като се гарантират същевременно високи нива на защита на здравето на хората и животните и на околната среда.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Одобряване

За всички биоциди се изисква разрешително, за да могат да се продават в ЕС. Активните съставки, които те съдържат, трябва също да бъдат одобрени.

Оценката на активните вещества на биоцидите се извършва на равнище ЕС. За всяко активно вещество, което трябва да се оцени, се определя докладчик за всяка държава от ЕС. Той отговаря за изготвянето на доклад за оценката, който след това се обсъжда от всички държави от ЕС, за да се вземе решение на равнище ЕС за одобряване (или не) на веществото.

Активните вещества, които отговарят на критериите за изключване, не се одобряват. Това са вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, които нарушават функциите на ендокринната система, които са устойчиви*, биоакумулиращи* и токсични* (PBT) или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB). Възможни са изключения, ако рисковете са незначителни.

Рисковете, свързани с биоциди, съдържащи наноматериали*, трябва да бъдат специално оценени.

Одобрението на активно вещество се дава за период, ненадвишаващ 10 години.

Одобрените активни вещества се публикуват на уебсайта на Европейската агенция по химикали (ECHA).

Разрешаване

След като дадено активно вещество бъде одобрено, дружествата могат да кандидатстват за разрешение за пускане на своите продукти на пазара:

като подадат заявление за разрешение на ЕС до ECHA: ако продуктът се счита за безопасен, той може да се продава директно в ЕС, без да е необходимо да се получава специално национално разрешение;

или като подадат заявление за национално разрешение, ако продуктът ще се продава в една единствена държава. Ако бъде дадено разрешение, дружествата могат да пускат продукта на пазара в други държави от ЕС въз основа на принципа на взаимно признаване на разрешението на продукта.

Съществува също така опростена процедура за издаване на разрешение за най-малко вредните продукти, които отговарят на определени критерии, като тези, които не съдържат рискови вещества или наноматериали.

Обмен на данни

С цел свеждане на разходите и изпитванията върху животни до минимум, съгласно регламента се изисква обмен на данни за одобрените вещества и продукти, за които е издадено разрешение в ЕС. За тази цел агенцията е създала информационна система (Регистър за биоциди).

Третирани изделия

Регламентът обхваща изделия, които са третирани с биоцид или които съдържат биоцид (например мебели или опаковки за храни). Изделията могат да се третират само с активни вещества, които са одобрени в ЕС, и те трябва да бъдат етикетирани като такива.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 септември 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Устойчиво вещество: това са химикали, които са устойчиви в околната среда (например не се разпадат) и поради това могат да увредят здравето на хората. Пример за такова вещество е пестицидът дихлородифенилтрихлороетан (ДДТ).

* Биоакумулиращо вещество: вещество, например химикал, което се натрупва в организма. Налице е биоакумулация, когато това вещество се поема от организма по-бързо, отколкото се отделя.

* Токсично вещество: вещества, които могат да увредят околната среда или здравето, ако се вдишат, погълнат или проникнат през кожата.

* Биоцид, съдържащ наноматериали: биоцид, произведен чрез използване на наноматериал. Наноматериалите са химични вещества или материали, които се произвеждат и използват в много малък размер. Наноматериалите имат уникални и по-изразени характеристики от същите материали, които не са в наномащаб (източник: Европейска агенция по химикали).

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 528/2012

17.7.2012 г.

ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1—123

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 736/2013

20.8.2013 г.

ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 25

Регламент (ЕС) № 837/2013

23.9.2013 г.

ОВ L 234, 3.9.2013 г., стр. 1—2

Регламент (ЕС) № 334/2014

25.4.2014 г.

ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 22—32

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 1—84)

Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 85—152)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 година относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 19.4.2013 г., стр. 4—13)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 88/2014 на Комисията от 31 януари 2014 година за определяне на процедура за изменението на приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 32, 1.2.2014 г., стр. 3—5)

последно актуализация 26.10.2015

Top