Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европейски инструмент за съседство и партньорство (2007–2013 г.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Европейски инструмент за съседство и партньорство (2007–2013 г.)

Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) е финансов инструмент на европейската политика на съседство (ЕПС). Той е насочен към партньорските страни от ЕПС, както и към Русия, и предлага съфинансиране на процесите на засилване на управлението и на справедливо икономическо и социално развитие. ЕИСП подкрепя също трансграничното и трансрегионалното сътрудничество, както и напредъка в икономическата интеграция на страните бенефициери на Европейския съюз (ЕС). Настоящият регламент установява основните ръководни принципи за ЕИСП, неговия обхват на приложение и правилата за програмиране на помощта.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство.

ОБОБЩЕНИЕ

Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) има за цел да подпомага осъществяването на целите на европейската политика на съседство (ЕПС (EN) (FR)) с цел установяване на зона на просперитет и отношения на добросъседство с партньорските страни от ЕПС и Русия. ЕИСП представлява допълнителна помощ за съфинансиране на дейностите на страните партньори въз основа на партньорство с Комисията.

Обхват на приложение на ЕИСП

ЕИСП подпомага по-специално:

  • политическите реформи: изграждане и адаптиране на институционален и административен капацитет, добро управление, върховенство на закона, зачитане правата на човека, участие на гражданското общество, мултикултурен диалог, както и борба против измамите, корупцията, организираната престъпност и тероризма;
  • икономическите реформи: икономическо развитие, пазарна икономика, засилване на обмена и регулаторно сближаване с ЕС в областите от общ интерес в перспективата на непрекъсната икономическа интеграция на вътрешния пазар;
  • социалните реформи: интеграция, заетост, недискриминация, борба срещу бедността;
  • секторното сътрудничество, по-специално за секторите, представляващи общ интерес: околна среда, устойчиво развитие, енергетика, транспорт, телекомуникации, здравеопазване, сигурност, хранителна промишленост, образование и обучение, изследвания и иновации;
  • местното и регионалното развитие, както и регионалната интеграция (евро-средиземноморски региони и Източна Европа), включително интеграция на подрегионално ниво;
  • участието в програми и агенции на Общността.

Освен това, ЕИСП може да осигури подкрепа на мисии за наблюдение на избори, да предостави подкрепа в следкризисни ситуации и при изграждането на готовност за борба с бедствията.

Управление и прилагане

Програмите, приложени на място, се основават на точен процес на програмиране. Приоритетите и примерните суми първоначално се посочват в многогодишните национални документи за планиране на националните, многонационалните и трансграничните стратегии (за целия период) и многогодишните примерни програми (по принцип тригодишни). На тази база се приемат годишни програми за действие и съвместни програми за трансгранично сътрудничество, по принцип годишни, в които се описват подробностите, правилата, сумите, както и графикът. Последните представляват основанието за изпълнените програми, а именно:

  • националните и многонационалните програми, които засягат всяка партньорска страна и сътрудничеството на регионално и подрегионално ниво. Естеството на програмата се определя от характеристиките на държавата или на региона, амбицията на партньорството и постигнатия напредък;
  • програмите за трансгранично сътрудничество за сътрудничеството между партньорите и държавите-членки, които имат обща сухоземна или морска граница. Дейностите по линия на трансграничното сътрудничество се представят в рамките на съвместни оперативни програми (СОП) от партньорските страни, които впоследствие се приемат от Комисията и се управляват от общ орган, принципно установен в държава-членка.

Въпреки това многонационалните програми може да предвиждат и трансрегионално сътрудничество между държавите-членки и партньорските страни по въпроси от общ интерес и без географско ограничение. В допълнение трети страни и територии, ползващи подкрепа по линия на други инструменти за външна помощ, могат да участват в програми от световен, регионален или трансграничен мащаб.

Бюджетът на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) възлиза на 11 181 млн. евро за периода 2007—2013 г., 95 % от които са предназначени за национални и многонационални програми, а 5 % — за програми за трансгранично сътрудничество.

Мерките, които се финансират по линия на ЕИСП, касаят главно реализацията на програми и проекти, предоставянето на техническа помощ и административното сътрудничество, например, изпращането на експерти. Тези мерки могат да бъдат свързани с подкрепа за прилагане на регламента.

ЕИСП може също така да включва и инвестиции и микропроекти. Инструментът може да се ползва в подкрепа на бюджетите, управлявани по прозрачен, надежден и ефективен начин, и на изпълнението на секторни и макроикономически политики. Той може да подкрепя участието на партньорски страни в капитала на международни финансови институции (МФИ) или регионални банки за развитие. Данъчните мерки обаче са изключени от неговия обхват.

Той също може да има принос и към предоставените парични средства на Общността, държавите-членки и финансовите посредници, като Европейската инвестиционна банка ЕИБ (EN) (FR), международните и регионалните организации и други спонсори.

Дейностите могат да бъдат съфинансирани от ЕС и други донори, например да се финансират от ЕС, а изпълнението им да бъде възложено на международна организация.

Въпреки това Съветът може временно да преустанови помощта при нарушаване на ценностите, върху които почиват отношенията между ЕС и неговите партньорите.

Допустими за финансиране са децентрализираните институции и организации от партньорските страни и региони, съвместните организации, международните и регионалните организации, международните финансови институции (МФИ), европейските институции и агенции в определена степен, както и недържавните участници.

Определени са правила и за участието в обществени поръчки или в договори за безвъзмездна помощ за физически и юридически лица от партньорска страна или от държава-членка, но и от държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), от държава бенефициер по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), които имат традиционни връзки с партньорските страни или взаимен достъп до външната помощ. Право на участие имат и международните организации.

Изпълнението на ЕИСП следва да гарантира ефективността на помощта и последователността и съвместимостта на политиките и външната помощ на ЕС със заложените цели и международни ангажименти. Изпълнението трябва също така да гарантира защитата на финансовите интереси на Общността, които се контролират от Комисията и Сметната палата .

Управлението принципно се осъществява от Комисията, подпомагана от комитет, но може да бъде децентрализирано. Изпълнението подлежи на редовна оценка от страна на Комисията. По-специално тя трябва да представя доклад относно първите три години на прилагане на регламента преди 31 декември 2010 г., както и да предложи необходимите изменения.

Препратки

Акт

Влизане в сила – дата на изтичане

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 1638/2006 [приемане: съвместно вземане на решениe COD/2004/0219]

29.11.2006 г. - 31.12.2013 г.

ОВ L 310, 9.11.2006 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Изпълнение на ЕИСП

Регламент (ЕО) № 951/2007 на Комисията от 9 август 2007 г. за установяване на правила за прилагане на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство [Официален вестник L 210, 10.8.2007 г.].

Документи за планиране (EN) (FR) — национални, регионални и трансгранични.

Европейска политика за съседство

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 4 декември 2006 г. относно засилването на европейската политика за съседство COM(2006) 726 окончателен — непубликувано в Официален вестник].

В настоящото съобщение Комисията представя не само отчет относно ЕПС но предлага и средства за нейното укрепване. В този смисъл ЕПС притежава потенциал, който заслужава да бъде разработен. От финансова гледна точка създаването на инструмент за „управление“, подкрепящ напредъка в процеса на реформата въз основа на планове за действие, и на Инвестиционния фонд за съседство (ЕФС), подкрепящ заемите от международните финансови институции в партньорските страни, би трябвало да подобрят ефективността на помощта.

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 4 декември 2006 г. относно общ подход, който цели да даде възможност на партньорските страни в ЕПС да участват в дейностите на общностните агенции и в общностните програми [COM(2006) 724 окончателен — непубликувано в Официален вестник].

Последна актуализация: 08.10.2007

Top