Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Споразумение на СТО

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Споразумение на СТО

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 94/800/EО относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 .) — аспекти, свързани с търговията със стоки

Уругвайски кръг на многостранните преговори (1986—1994 .) — Споразумение за създаване на Световната търговска организация

Известие във връзка с влизането в сила на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

От името на Европейската общност (днес Европейския съюз) решението одобрява споразумението, което създава Световната търговска организация (СТО).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Окончателен акт, обобщаващ резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори

Споразумение за създаването на Световната търговска организация (СТО)

 • Това споразумение създава постоянна институционална рамка за специфчните споразумения, посочени по-горе.
 • СТО е постоянна организация, която се възползва от юридическото лице и неговите качества. Всички договарящи се членове на ГАТТ станаха първоначални членове на СТО на 1 януари 1995 г. След тази дата кандидатите, желаещи да се присъединят, трябваше да следват процедурата за присъединяване, заложена в Споразумението за създаването на СТО.
 • Членовете на СТО си поставиха следните цели за организацията:
  • повишаване на стандарта на живот;
  • осигуряване на пълна заетост и нарастващ обем на реалните приходи и ефективното търсене;
  • разширяване на производството на стоки и услуги и търговията с тях;
  • устойчиво развитие и опазване на околната среда;
  • отчитане на потребностите на развиващите се държави.
 • Функциите на СТО са:
  • да улеснява прилагането, управлението и действието на различните търговски споразумения;
  • да предоставя форум за многостранни търговски преговори;
  • да разрешава търговските спорове чрез Органа за уреждане на спорове (ОУС);
  • да преглежда националната търговска политика на своите членове;
  • да си сътрудничи с други международни организации с оглед обезпечаването на по-голяма съгласуваност в създаването на глобална икономическа политика.

Структура

Договореност относно правилата и процедурите за уреждане на споровете

 • Системата за уреждане на споровете на СТО е важен елемент от реда на многостранната търговия. Тя се базира на членове ХХII и ХХIII на ГАТТ 1994 и на правилата и процедурите, изготвени впоследствие и заложени в Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на споровете, включена в Споразумението за създаване на СТО.
 • Тази система за уреждане на споровете обхваща всички многостранни търговски споразумения. В действителност тя се прилага към търговията със стоки, търговията с услуги и въпросите относно интелектуалната собственост, обхванати от Споразумението ТРИПС. Прилага се и към споровете съгласно многостранното споразумение за държавните поръчки. Някои от тези споразумения съдържат правила, касаещи уреждането на спорове, което се прилага само за споровете съгласно въпросното споразумение, и което може да допълни или измени правилата на Договореността.
 • Системата за уреждане на споровете се управлява от Орган по уреждане на споровете (ОУС), създаден чрез Договореността. Всички страни —] членки на СТО могат да присъстват на заседанията на ОУС. Въпреки това, когато ОУС се произнася по правила, свързани с уреждането на спорове, касаещи многостранно търговско споразумение, само членовете, които са страни по споразумението, ще могат да участват в решенията или действията, предприети от ОУС по отношение на споровете съгласно това споразумение.
 • Процесът за уреждане на споровете стартира, когато един член представи на друг молба за консултации по конкретен проблем. Тези консултации трябва да започнат в рамките на 30 дни от молбата. Ако спорът не може да бъде уреден чрез консултации, членът може да поиска от ОУС да свика комисия, обикновено съставена от трима независими експерти, за да се занимаят с проблема. Освен това страните могат доброволно да се споразумеят да прилагат други начини за уреждане на спорове, в това число взаимни отстъпки, помирение и посредничество.
 • След изслушване на страните комисията представя доклад пред ОУС. Комисията трябва да приключи работата си в рамките на шест месеца или при спешните случаи, до три месеца. Докладът се разглежда за приемане от ОУС в срок от 20 дни, след като е разпратен до членовете. Той се приема в рамките на 60 дни от датата на разпращането му, освен когато ОУС реши чрез консенсус да не приеме доклада (противоположен или отрицателен консенсус), или ако една от страните нотифицира за решението си да обжалва.
 • В действителност процедурата за уреждане на спорове на СТО дава на всички страни по доклада на комисията възможността да обжалват. Обжалването обаче е ограничено до правните проблеми, обхванати в доклада на комисията, и правните интерпретации, разработени от комисията. Обжалването се проучва от постоянен Апелативен орган, съставен от седем членове, назначени от ОУС за срок от четири години. Трима от членовете работят по всеки един случай. Докладът на Апелативния орган трябва да бъде приет безусловно от страните по спора и приет от ОУС, освен когато има отрицателен консенсус, иначе казано, решение чрез консенсус да не се приема докладът.
 • ОУС продължава да наблюдава прилагането на приетите препоръки или решения, а всички неразрешени въпроси остават в дневния ред на неговите заседания до разрешаването им. За прилагането на препоръките, заложени в докладите на комисията, са постановени и крайни срокове. Когато една от страните не е в състояние да изпълни тези препоръки в рамките на приемлив период от време, тя трябва да започне преговори със засегнатата страна с оглед разработването на взаимно приемлива компенсация. Ако тези преговори са безуспешни, ОУС може да разреши на засегнатата страна да преустанови действието на отстъпки или задължения спрямо въпросната страна членка. Компенсацията и преустановяването на отстъпките обаче са само временни мерки, които могат да бъдат приложени, докато въпросната страна членка изпълни препоръките на ОУС.
 • При всички случаи членовете на СТО се съгласяват, че те няма да определят сами дали е настъпило нарушение на задълженията, заложени в нормативната уредба на СТО, и няма да преустановяват отстъпки. Те трябва да прилагат правилата и процедурите за уреждане на спорове, заложени в Договореността.
 • Освен това Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове признава специалното положение на развиващите се страни — членки на СТО и на най-слабо развитите страни — членки на СТО. Развиващите се страни могат да кандидатстват за ускорена процедура, да поискат удължени крайни срокове или да помолят за допълнителна правна помощ. Членовете на СТО са насърчавани да обърнат особено внимание на положението на развиващите се страни членки.

Механизъм за преглед на търговската политика (МПТП)

 • Механизмът за преглед на търговската политика (МПТП) е създаден като временна мярка съгласно ГАТТ през 1989 г. след средносрочния преглед на Уругвайския кръг. Сега този механизъм е неделима част от системата на СТО и включва всички области, обхванати от споразуменията на СТО (стоки, услуги и въпроси на интелектуалната собственост).
 • МПТП цели конкретно да постигне по-голяма прозрачност и разбирателство при търговската политика и практика на членовете на СТО, да насърчава членовете да спазват действащите правила в многостранната търговска система и така да насърчава гладкото функциониране на системата.
 • В рамките на МПТП всички членове на СТО са обект на преглед. Този преглед се провежда веднъж на всеки две години за четирите страни членки с най-голям дял от световната търговия (понастоящем Китай, ЕС, Съединените щати и Япония), на всеки четири години за следващите 16 страни членки и на всеки шест години за останалите страни членки. За най-слабо развитите държави може да се установи по-дълъг период. На практика се въвежда известна степен на гъвкавост за темпа на прегледите (до шестмесечен интервал). През 1996 г. бе съгласувано, че всеки втори преглед на всяка от първите четири търговски сили ще бъде междинен преглед.
 • Прегледът се извършва от Органа за преглед на търговската политика (ОПТП) на базата на обща декларация за политиката, представена от въпросната страна членка, и на доклад, изготвен от секретариата на СТО. При изготвянето на своя доклад секретариатът търси подкрепата на засегнатата страна членка, но запазва пълна отговорност за представените факти и изразените възгледи. Докладът на секретариата и декларацията на страната членка се публикуват след заседанието за прегледа, заедно с протокола от заседанието и текста на окончателните коментари, направени от председателя на ОПТП в края на заседанието.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И СПОРАЗУМЕНИЕТО?

 • Решението се прилага от 22 декември 1994 г.
 • Споразумението се прилага от 1 януари 1995 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж. останалите резюмета относно решението и споразумението в EUR-Lex:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение на Съвета 94/800/ЕО от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВL 336, 23.12.1994 г., стр. 1—2)

Уругвайски кръг на многостранните преговори (1986—1994 .) — Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)(OВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 3—10)

Известие във връзка с влизането в сила на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (OВ L 54, 1.3.2017 г., стр. 1)

последно актуализация 15.05.2017

Top