Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Разпределение на квотите и лицензите на ЕС за внос и износ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Разпределение на квотите и лицензите на ЕС за внос и износ

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 717/2008 — управление на количествените квоти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Определя правила за управление на квотите за внос и износ на Европейския съюз (ЕС).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Някои продукти са изключени от регламента, включително селскостопански продукти, посочени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз.
 • Някои от общите принципи за администриране на квотите на ЕС са:
  • квотите трябва да бъдат разпределяни между кандидатите възможно най-бързо;
  • квотите могат да се управляват, като се използва един или комбинация от специфични методи, например въз основа на традиционните търговски потоци или според принципа „първият дошъл е първи обслужен“;
  • публикуване в „Официален вестник на Европейския съюз“ на известие за квотите.
 • Установени са специфични правила за различните методи на управление на квотите. Така например:
  • за метода, основаващ се на традиционните търговски потоци, една част от квотата се запазва като приоритет за традиционните вносители или износители, т.е. тези, които могат да покажат, че по-рано са внасяли във или изнасяли от ЕС продукта, предмет на квотата;
  • за метода, основаващ се на принципа „първият дошъл е първи обслужен“, Европейската комисия определя количеството, което вносителите или износителите могат да получат до изчерпване на квотата;
  • за метода на разпределение пропорционално на заявените количества Комисията определя количеството на квотата въз основа на информацията от държавите от ЕС за броя на получените от тях заявления за лицензи.
 • Във връзка с метода „първият дошъл е първи обслужен“ лицензите за внос и износ, разрешаващи вноса или износа на съответните продукти, се издават незабавно. Във всички останали случаи те се издават в срок от 10 дни след получаване на уведомлението за съответното решение на Комисията или в срок, определен от нея.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламент (ЕО) № 717/2008 е кодифицираната версия на първоначалния акт (Регламент (ЕО) № 520/94) и последващите му изменения. Той се прилага от 15 август 2008 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

С течение на годините, тъй като все повече и повече страни станаха членове на Световната търговска организация, този регламент на практика вече се прилага само за вноса от ограничен брой страни. Понастоящем той се прилага за вноса на текстилни продукти от Беларус и Северна Корея. Няма количествени квоти за износ от ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент на Съвета (ЕО) № 717/2008 от 15 юли 2008 година за създаване на процедура на Общността за управление на количествените квоти (кодифицирана версия) (ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 1—7)

Поправката на Регламент (ЕО) № 717/2008 на Съвета от 17 юли 2008 г. а създаване на процедура на Общността за управление на количествените квоти (ОВ L 206, 2.8.2008 г., стр. 34)

последно актуализация 27.02.2017

Top