Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Инструментът за хуманитарна помощ на ЕС

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Инструментът за хуманитарна помощ на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета относно хуманитарната помощ

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

  • Хуманитарната помощ на ЕС има за цел да осигури операции за съдействие, подпомагане и защита на населения, засегнати от природни бедствия или от бедствия и подобни критични ситуации, предизвикани от човека. Фокусът е върху най-уязвимите жертви.
  • С този регламент се определят главните цели, принципи и процедури за осъществяване на операциите за хуманитарна помощ на ЕС.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Принципи

Помощта, предоставяна от ЕС, трябва

Бенефициери

Помощта от ЕС се координира от дирекцията на Европейската комисия за операции за гражданска защита и за хуманитарна помощ (ECHO).

Финансирането е предназначено за държави извън ЕС.

Обхванати сектори

Хуманитарната помощ може да се предоставя под различна форма, като всяка зависи от естеството на кризата, като включва:

  • храни и подпомагане с храни;
  • медицинска помощ и психосоциална подкрепа;
  • доставяне на вода и санитарни съоръжения;
  • подслон;
  • аварийни ремонти на инфраструктурата;
  • обезвреждане на мини;
  • образование.

Хуманитарната помощ може да е насочена и към намаляване на риска от бедствия.

Финансиране

Европейският съюз, заедно със своите държави членки, е най-големият донор на средства за хуманитарна помощ в света. През 2014 г. около 121 милиона души от над 80 държави получиха помощ от ЕС, възлизаща на 1,27 милиарда евро.

С тях бе осигурена помощ във всички основни кризисни райони в света, включително в Сирия, Южен Судан, Йемен и Украйна.

Координиране с партньорите

Хуманитарната помощ от ЕС се осъществява чрез над 200 партньорски организации, като например агенциите на Организацията на обединените нации, международни организации като Червения кръст и голям брой неправителствени организации (НПО).

За да получат финансиране за хуманитарен проект, партньорските организации подават предложения за финансиране и спазват строги указания за оценяване и мониторинг на проектите.

Партньорите трябва да отбелязват подкрепата от ЕС, като показват символите за визуална идентичност на ЕС на обектите на проекта.

Освен това те трябва да осъществяват проектите си в тясно сътрудничество, за да гарантират предоставянето на навременна и ефикасна помощ.

Дългосрочни действия

Хуманитарната помощ се разгръща и за да повиши устойчивостта по отношение на бъдещи шокови ситуации, като осигурява по-дългосрочни предимства за развитието, в съответствие със:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 5 юли 1996 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 година относно хуманитарната помощ (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1257/96 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 26.07.2016

Top