Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Сътрудничество със САЩ в операции за управление на кризи

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Сътрудничество със САЩ в операции за управление на кризи

Европейският съюз (ЕС) и САЩ споделят общи цели по отношение на външната политика. По-специално те насърчават мирното разрешаване на конфликтите, както и възстановяването и стабилизирането на страни в положение на криза. ЕС и САЩ са решили да обединят усилията си в определени операции за управление на кризи, провеждани от ЕС в трети страни.

АКТ

Рамково споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно участието на Съединените американски щати в операции на Европейския съюз за управление на кризи.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящото споразумение е рамково споразумение, което се прилага за всички операции на Европейския съюз (ЕС) за управление на кризи в трети страни, в които САЩ са решили да участват. Споразумението определя условията на участие на САЩ и отношенията с ЕС по време на провеждане на мисиите.

Участие на САЩ в операции на ЕС за управление на кризи

САЩ вземат решение за участие за всяка отделна операция на ЕС за управление на кризи. След това ЕС приема решение да покани САЩ да се присъедини към съответната операция. Ако приемат да участват, САЩ се ангажират да спазват условията на решението на Съвета, с което ЕС е решил да проведе съответната операция.

Впоследствие ЕС и САЩ провеждат консултации относно предлаганото участие на САЩ. Участието се изразява в изпращането на цивилен личен състав, части или активи. ЕС и САЩ се споразумяват също относно възможно американско финансово участие в бюджета на операцията. Освен това САЩ поемат разходите, свързани с тяхното участие, освен ако тези разходи не са предвидени в бюджета.

Във всеки един момент САЩ могат да решат да се оттеглят изцяло или частично от военната операция след консултация с ЕС. От друга страна, решението за прекратяване на операцията за управление на кризи принадлежи основно на ЕС. Въпреки това ЕС следва да се консултира със САЩ, ако те все още участват в операцията към датата, за която се предвижда подобно решение.

Освен това всички спорове относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат между ЕС и САЩ по дипломатически път.

Статут на американския контингент, който служи в рамките на определена операция на ЕС

Статутът на американския контингент се определя от споразумение относно статута на мисията, сключено между ЕС и държавата, в която се провежда операцията. САЩ следва да имат възможност да се запознаят със споразумението, преди да вземат решение дали да участват в операцията.

Ако все още няма подписано споразумение, страните се споразумяват за друга равностойна договореност преди разполагането на американския контингент.

Споразумението относно статута на мисията определя по-специално привилегиите и имунитетите на зачисления личен състав и части на САЩ.

От друга страна, САЩ запазват правото да упражняват юрисдикция над зачисления от тях личен състав в страната на провеждане на операцията. Също така, САЩ се задължават да се явят като ответник при всякакви претенции, свързани с участието им, в съответствие с тяхното национално законодателство.

Провеждане на операциите

ЕС отговаря за операциите за управление на кризи. Той определя целите и насоките на мисиите.

САЩ се стремят техният личен състав и части да изпълняват своите задължения в съответствие с тези насоки. Така, зачисленият личен състав и части са длъжни да спазват указанията на командващия или ръководителя на мисията на ЕС, но те остават под общото разпореждане на САЩ.

Освен това САЩ посочват лице за контакт, което да представлява националния им контингент в рамките на съответната операция. Лицето за контакт докладва на ръководителя на мисията и отговаря за ежедневната дисциплина на контингента.

Отказ от претенции

По силата на това споразумение ЕС и САЩ се отказват от претенции спрямо ответната страна за вреди, настъпили при изпълнение на служебните им задължения, освен в случай на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение.

Отказът от претенции следва да се направи с декларация от страна на САЩ и всяка държава — членка на ЕС.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Рамково споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз

Вж. член 10.1Временно прилагане: 17.5.2001

-

ОВ L 143 от 31.5.2011 г.

Последна актуализация: 29.07.2011

Top