Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Реформа на общата политика в областта на рибарството

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Реформа на общата политика в областта на рибарството

Реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) цели създаването на условия за подобряване на бъдещото състояние на рибните запаси и рибарството, както и на морската среда, от която зависят. Устойчивостта е в основата на предложената политика и реформата следва да сложи край на прекомерния риболов и изчерпването на запасите. Устойчивият риболов се извършва на равнища, които не представляват риск за възпроизвеждането на запасите и позволяват високи дългосрочни добиви. Реформата се основава на децентрализиран подход към управлението на рибарството, по региони и морски басейни. Тя следва да подобри стандартите за управление в Европейския съюз (ЕС) и в световен мащаб чрез споразумения за устойчиво рибарството.

АКТ

Съобщение на Комисията от 13 юли 2011 г., озаглавено „Реформа на общата политика в областта на рибарството“ [COM(2011) 417 — Непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) ще подпомогне стратегията „Европа 2020“. За тази цел, тя следва да участва в установяването на устойчив и приобщаващ растеж, засилване на единството на крайбрежните региони и подобряване на икономическите резултати за отрасъла.

Направените предложения от Комисията са насочени към постигане на устойчивост и дългосрочни решения.

Опазване и устойчивост

Благодарение на управлението на рибарството, премахващо всякакви значителни неблагоприятни последици върху други рибни запаси, видове и екосистеми, ОПОР ще допринесе за доброто екологично състояние на морската среда в съответствие с разпоредбите на Рамковата директива за морска стратегия.

Мерките, приети в рамките на реформата на ОПОР, следва да позволят постигането на максимален устойчив улов до 2015 г. в съответствие с международните ангажименти, поети от Европейския съюз (ЕС). Най-високият улов, който може да се добива, не следва да застрашава устойчивостта на запасите. Напротив, той следва да допринесе за поддържане на размера на рибните популации на нивото на максимална продуктивност.

Предвидените мерки засягат също прекратяването на изхвърлянето в морето на нежелания улов, плановете за дългосрочно управление, основани на най-добрите налични научни препоръки, подобряването на събирането и наличността на пълни и надеждни данни за изработването на политиките.

Бъдещи перспективи за рибарството и аквакултурите

ОПОР трябва да направи рибарството и аквакултурите стабилни, рентабилни, конкурентоспособни и привлекателни сектори. За да се увеличи икономическата жизнеспособност и да се премахне излишъка на риболовен капацитет, Комисията предлага въвеждането на система от прехвърляеми риболовни концесии за големи кораби. Тази система следва да позволява на определени оператори да закупуват правата на други оператори, които желаят да напуснат сектора. Тази система не изисква никакво публично финансиране. Освен това, тя следва да увеличи приходите и да създаде нови възможности за заетост.

Мерки за подкрепа в полза на дребномащабния риболов или в полза на устойчивите аквакултури също могат да бъдат разгледани.

Информация за потребителите

Потребителите ще бъдат по-добре информирани за трайността на продуктите, които купуват. Етикетът може да включва и екологични предимства или указания за производствените технологии.

Рибарските организации ще се превърнат в активни участници при планирането на риболовните дейности на своите членове и ще играят по-важна роля в ръководството на снабдяването на пазара и увеличаването на приходите на рибарите.

Подобряване на управлението чрез регионализация

Реформата следва да насърчава решения, пригодени към регионалните и местни потребности, като по-добре отчита особеностите на различните морски басейни. Ключовите решения относно общите принципи и цели на политиката винаги ще се вземат на равнище ЕС. Все пак, държавите членки ще могат да вземат решения относно други мерки за управление на рибарството под надзора на Комисията. За осигуряване на ефективно управление, държавите членки биха могли да приемат технически мерки за опазване и мерки против изхвърлянията на риба за индивидуално прилагане на тези мерки в своето национално законодателство.

Комисията предвижда разширяване на ролята на консултативните съвети в изработването на политиката на опазване в рамките на модела на регионализация. Поради специфичното естество на сектора на аквакултурата, Комисията предлага да се създаде нов Консултативен съвет по аквакултура.

Финансова подкрепа

Публичното финансиране следва да обхваща всички дейности. То ще бъде изцяло опростено и обвързано с условията (включително устойчивостта) от страна на операторите в сектора. Интервенционният режим в рамките на общата организация на пазара също ще се модернизира. Занапред определянето на интервенционни цени ще бъде децентрализирано и на подходящо равнище, за да се избегне унищожаването на излишъка от риба за поддържане на цените.

Външно измерение

Външните действия на ЕС са насочени към устойчивостта и защитата на морските екосистеми. Те ще се основават главно на засилване на сътрудничеството за обмен на научни познания и за спазване на установените правила, включително по отношение на борбата с незаконния риболов.

ЕС следва да играе по-важна роля в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, международните органи и във връзките с трети страни.

Споразуменията за устойчиво рибарство (СУР) с държави извън ЕС трябва да акцентират върху доброто управление на морските ресурси, подобряване на научните познания и създаване на качествена рамка за управление.

Контекст

Реформата се основава на широко обществено допитване, осъществено в края на 2010 г. Приносът на заинтересованите страни помогна за подготовката на реформата, която включва следните елементи:

  • законодателно предложение за нов регламент, определящ основните правила на ОПОР [за замяна на Регламент (ЕО) № 2371/2002];
  • законодателно предложение относно нова пазарна политика [за замяна на Регламент (ЕО) № 104/2000];
  • законодателно предложение за нов регламент относно Европейски фонд за морско дело и рибарство;
  • съобщение относно външното измерение на ОПОР;
  • доклад във връзка с Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно глава „Опазване и устойчивост“, глава „Адаптиране на риболовния капацитет“ и член 17, параграф 2, предвиждащ ограничаване достъпа на риболовния флот до зоната от 12 морски мили.

Последна актуализация: 03.12.2011

Top