Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Правила на ЕС за договорите за деривати

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Правила на ЕС за договорите за деривати

 

ОБОБЩЕНИЕ НА:

Регламент (ЕС) № 648/2012 относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Регламентът за европейските пазарни инфраструктури (известен като EMIR) определя правилата относно договорите за извънборсови деривати*, централните контрагенти (ЦК)* и регистрите на трансакции* в съответствие с ангажиментите на Г-20, поети в Питсбърг през септември 2009 г.
 • Целта на EMIR е да се намали системният риск, да се повиши прозрачността на пазарите на извънборсови деривати и да се запази финансовата стабилност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • С оглед на повишаването на прозрачността на пазара на извънборсови деривати регламентът предвижда цялата информация за всички европейски договори за деривати задължително да се отчита пред регистри на трансакции и да бъде достъпна за надзорните органи, включително за Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
 • За да се намали рискът от неизпълнение от страна на контрагента*, регламентът определя строги изисквания относно организацията, осъществяването на дейност и пруденциалния надзор за ЦК. Клирингът на всички стандартизирани договори за деривати следва да се извършва чрез централни контрагенти (вж. клиринг*).
 • За да се намали операционният риск*, в регламента се изисква използването на електронни средства за своевременното потвърждаване на условията на договорите за извънборсови деривати.
 • Задълженията за клиринг и отчетност се отнасят за:
  • финансовите дружества, напр. банки и застрахователни компании;
  • нефинансовите дружества, напр. енергийни компании и авиолинии, които имат голямо дялово участие по договори за извънборсови деривати.
 • ЕОЦКП носи отговорност за определяне на договорите, към които следва да се прилага задължението за клиринг, т.е. тези, които са стандартизирани и трябва да преминат клиринг чрез ЦК. Освен това ЕОЦКП упражнява надзор върху регистрите на трансакции.
 • Европейската комисия е приела редица мерки, включително технически стандарти на база проекти на ЕОЦКП за изпълнение на условията на регламента. Техническите стандарти, разработени от ЕОЦКП, обхващат редица теми, включително напр. капиталовите изисквания към ЦК и минималните данни, които трябва да се отчитат пред регистрите на трансакции.
 • Комисията е приела и решения относно „еквивалентността“ на режимите на регулиране за ЦК в някои държави извън ЕС.
 • През август 2015 г. Комисията прие делегиран регламент, според който клирингът на някои класове договори за извънборсови деривати върху лихвени проценти следва да се извършва чрез централни контрагенти. Той обхваща лихвени суапове, деноминирани в евро, британски лири, японски йени или щатски долари, отличаващи се със специфични характеристики, включително:
  • индексът, използван като референтен за деривата;
  • падеж — кога става дължим; и
  • условна сума (т.е. основната номинална или лицевата стойност, която се използва за изчисляване на плащанията, извършвани по дадено споразумение за деривати).
 • На 5 юни 2015 г. Европейската комисия прие делегиран регламент съгласно член 85(2) от EMIR. С него се разширява временното освобождаване от изискванията за централен клиринг за пенсионни планове (PSA) до 16 август 2017 г. Пенсионните планове, които включват всички категории пенсионни фондове, не държат нито значителни суми пари в брой, нито високоликвидни активи. Ако пенсионните планове би следвало да получават пари в брой за централен клиринг, налагането на подобно изискване би било свързано с изключително дълбоки и скъпоструващи промени на техния бизнес модел, което в крайна сметка би могло да засегне доходите на пенсионерите.
 • През юни 2016 г. с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията бяха въведени допълнителни правила относно класовете извънборсови деривати и категориите контрагенти, подлежащи на задължението за клиринг, и бяха определени датите, от които се прилага задължението за клиринг.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 16 август 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Извънборсовите деривати по принцип представляват частно сключвани договори. Поради това информацията за тях е достъпна само за договарящите се страни, което затруднява определянето на естеството и нивото на свързаните с тях рискове.

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Извънборсов дериват: дериват е финансов договор, свързан с бъдещата стойност или състояние на базовото образувание, като актив, индекс или лихвен процент.

Извънборсовият дериват е дериват, който не се търгува на борса или на еквивалентен пазар извън ЕС, а вместо това е предмет на частно сключен договор между двама контрагенти, например банка и производител.

Централен контрагент (ЦК): орган, който посредничи между двамата контрагенти на трансакция, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач.

Главната цел на всеки централен контрагент е да управлява риска, ако единият контрагент не е в състояние да извърши необходимите плащания, когато станат изискуеми, и не изпълнява сделката.

Регистър на трансакции: централен център за данни, където се отчитат подробностите за трансакциите с деривати. Регистрите на трансакции са търговски дружества. Съществуват глобални регистри на трансакции за кредитни, лихвени и капиталови извънборсови деривати (особен клас деривати, като например опции или фючърси).

Кредитен риск от контрагента: рискът от неизпълнение на плащане от страна на контрагент, т.е. другата страна във финансова трансакция.

Клиринг: всички дейности от момента, в който е поет ангажимент за трансакция до приключването ѝ.

Операционен риск: риск от загуби в резултат от неподходящи или неуспешни вътрешни процеси или външни събития, напр. измама, човешка грешка, тероризъм.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1—59).

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 648/2012 са интегрирани в оригиналния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) No 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1—1861)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението а клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13—21)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1515 на Комисията от 5 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на преходните периоди, свързани с пенсионните планове (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 63—64)

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1—34)

Регламент за изпълнение (EС) 2016/892 на Комисията от 7 юни 2016 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (C/2016/3354) (ОВ L 151, 8.6.2016 г., стр. 4—5)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задължението за клиринг (C/2016/3446) (ОВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3—10)

последно актуализация 30.01.2017

Top